Päätöspohja

advertisement
1. ------IND- 2015 0376 FIN PL- ------ 20150722 --- --- PROJET
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I LEŚNICTWA
ROZPORZĄDZENIE nr
xx/15
Data
Nr rejestru
xx.xx.2015
xxxx/xx/2015
Data wejścia w życie i okres obowiązywania
xx.xx.2015 r. – do odwołania.
Zmienia
art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 1B, 1C1,1C2 i 3A5 załącznika I do
rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
produktów nawozowych (24/11) oraz
art. 11a ust. 2 pkt 5 zmiany (12/12) w rozporządzeniu Ministerstwa
Rolnictwa i Leśnictwa (24/11).
Uchyla
art. 11 ust. 6 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa
w sprawie produktów nawozowych (24/11).
Dodaje
pkt 1B5 do załącznika I
Podstawa prawna
Artykuł 5 ust. 4, art. 8 ustawy o produktach nawozowych
(539/2006)
Odpowiednie akty prawne UE
Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie nawozów (32003R2003); Dz.U. L 304
z 21.11.2003, s. 1
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady (32009R1069), Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s.1
Dyrektywa Rady 86/278/EWG (31986L0278) Dz.U. L 181
z 4.7.1986, s. 6.
Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa
zmieniające rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie
produktów nawozowych
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa:
art. 11 ust. 6 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie produktów
nawozowych (24/11) w brzmieniu określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa
i Leśnictwa 12/12 skreśla się
do art. 2, art. 8 ust. 2, art. 11a ust. 2 pkt 5 w brzmieniu określonym w rozporządzeniu
Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa 12/12, pierwszego akapitu pozycji 1B, pkt 1C1, 1C2 i 3
A5 załącznika I w obowiązującym brzmieniu wprowadza się zmiany oraz
do załącznika I dodaje się nowy pkt 1B5 w brzmieniu:
Adres:
Hallituskatu 3A
00170 Helsinki
Adres pocztowy:
skr. poczt. 30
00023 VALTIONEUVOSTO
Tel.
0295 16200
Artykuł 2
Typy produktów nawozowych i szczegółowe wymogi dotyczące grup oznaczeń typu
Produkty nawozowe dzieli się na typy zgodnie z art. 4 ustawy o produktach nawozowych
(539/2006) oraz krajowymi wykazami grup oznaczeń typu zgodnie z załącznikiem I.
Przy określeniu grupy oznaczeń typu stosuje się następujące zasady:
1) określone w załączniku I wymogi ustanowione dla danej grupy oznaczeń typu;
2) wyszczególnione w załączniku II wymogi dotyczące minimalnej zawartości
drugorzędnych składników pokarmowych i mikroskładników pokarmowych, jak
również chelatów i innych substancji organicznych dopuszczonych do
stosowania jako dodatki do nawozów.
Krajowy wykaz prowadzony przez Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zawiera
szczegółowe informacje dotyczące typów, grup oznaczeń typu i oznaczeń typu zgodnie
z art. 7 ust. 3 ustawy o produktach nawozowych.
Stosowany jako surowiec do produkcji nawozów materiał zawierający żywe organizmy
zmodyfikowane genetycznie należy poddać dezaktywacji przez ogrzewanie lub inną
odpowiednią metodą, aby spełniał wymogi ustawy o inżynierii genetycznej (377/1995).
Przy wytwarzaniu produktu nawozowego w drodze mieszania jednego lub większej liczby
produktów nawozowych surowce użyte w celu otrzymania każdego produktu muszą
spełniać ogólne wymogi dotyczące produktów nawozowych oraz wymogi określone
w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
Organiczne produkty nawozowe pochodzenia zwierzęcego lub stosowane w nich surowce
pochodzenia zwierzęcego muszą być wytwarzane w zatwierdzonych lub zarejestrowanych
zakładach wytwarzających produkty nawozowe z materiałów klasy 2 lub 3 zgodnie
z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1609/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie w sprawie produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego). Przykładowo, jako surowca do mieszanek mechanicznych można też
używać mączki mięsno-kostnej klasy 2 i 3 wytwarzanej jako produkt uboczny w zakładzie
przetwórczym zatwierdzonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w przypadku mączki mięsnokostnej pochodzącej z materiału klasy 2 i przetworzonych białek zwierzęcych klasy 3,
która jest przeznaczona do wykorzystania jako nawóz organiczny i polepszacz gleby
należący do grup oznaczeń typu 1B i 1C lub jako ich składnik, musi być ona zmieszana ze
składnikiem wykluczającym dalsze użycie mieszaniny do celów paszowych. Komponent
musi być zatwierdzonym składnikiem, o którym mowa w rozporządzeniu o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub art. 18 ustawy o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego. W Finlandii, zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
w sprawie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, mączka mięsno-kostna
pochodząca z materiału klasy 2 i przetworzonych białek zwierzęcych klasy 3 musi
posiadać domieszkę co najmniej 6 procent przetworzonego nawozu naturalnego drobiu
lub zwierząt futerkowych.
2
Artykuł 8
Wymogi dotyczące oznakowania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto w załącznikach I, II i IV przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące grup
oznaczeń typu w deklaracjach produktu, zarówno w języku fińskim, jak i szwedzkim.
Wymogi dotyczące oznakowania produktów nawozowych pochodzenia zwierzęcego są
także określone w rozporządzeniu w sprawie produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego oraz w ustawie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego 517/2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artykuł 11a
Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stosowanie osadów ściekowych dozwolone jest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. jedynie na glebie, na której uprawia się zboża, buraki cukrowe lub rośliny oleiste, bądź
rośliny, które zazwyczaj nie są spożywane przez ludzi na surowo lub jako warzywa
korzeniowe albo wykorzystywane jako pasza dla zwierząt. Mogą one być rozprowadzane
na trawie wraz z uprawą stosowaną do celów ochronnych lub w przypadkach kiedy zbiór
odbywa się najwcześniej w następnym roku po rozprowadzeniu. Rozprowadzony osad
ściekowy musi być zawsze dokładnie przerobiony na polu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem xx września 2015 r.
Przyjęto w Helsinkach dnia xx września 2015 r.
Minister Rolnictwa i Środowiska
Konsultant
Kimmo Tiilikainen
Pirjo Salminen
3
ZAŁĄCZNIK I
KRAJOWY WYKAZ NAZW TYPÓW PRODUKTÓW NAWOZOWYCH (1-5) I GRUP
OZNACZEŃ TYPU ORAZ WYMOGÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NICH
1 NAWOZY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1B NAWOZY ORGANICZNE
Do nawozów organicznych należą substancje lub produkty organiczne pochodzenia
zwierzęcego i/lub roślinnego i/lub mikrobiologicznego, o ile inaczej nie podano co najmniej
w odniesieniu do typu. Produkty mikrobiologiczne (grupa oznaczeń typu 4A1) można dodawać
do nawozów organicznych, a informacje na ten temat należy podać w deklaracji produktu
zgodnie z wymogami określonymi w sekcji 4. Substancje organiczne spełniające wymogi
określone w załączniku II oraz substancje organiczne lub nieorganiczne dopuszczone do
stosowania w Finlandii w celu ochrony roślin można dodawać do nawozów organicznych jako
środki ułatwiające granulowanie, zwiększające trwałość i barwiące, przy użyciu
zatwierdzonych barwników do żywności. W deklaracjach produktu nawozów organicznych
zawsze podaje się stosowane w produkcji surowce, np. typ obornika oraz wszelkie inne
dodatki. W przypadku nawozów organicznych stanowiących produkt uboczny przemysłu
farmaceutycznego zawartość pozostałości antybiotyku nie może przekraczać 0,1 mg/kg suchej
masy (mierzona metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej).
1B5 Nawozy organiczne z osadów ściekowych
Nawozy organiczne z osadów ściekowych zawierają osad ściekowy, o którym mowa w art. 11a
ust. 1 rozporządzenia 12/12 w ilości stanowiącej więcej niż 3% surowca użytego do
wytworzenia nawozu. Nawóz organiczny z osadów ściekowych powinien wykazywać działanie
pobudzające wzrost roślin oparte przede wszystkim na zawartej w nim ilości podstawowych
składników pokarmowych nadających się do wykorzystania przez rośliny. Łączna zawartość
podstawowych składników pokarmowych powinna wynosić co najmniej 1,0% masy całkowitej.
Wymagania podane w art. 11a nie mają zastosowania do nawozów organicznych z osadów
ściekowych zawierających nie więcej niż 10% osadu, o którym mowa w art. 11a ust. 1
niniejszego rozporządzenia.
1C ORGANICZNE NAWOZY MINERALNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1C1 Organiczne nawozy mineralne
Organiczne nawozy mineralne mają postać mieszanek mechanicznych lub płynów, w których
całkowita zawartość substancji organicznych przekracza 10,0% suchej masy w przeliczeniu na
zawartość węgla (% C). Podana zawartość podstawowych składników pokarmowych musi
wynosić co najmniej: 1,0% N, 1,0% P i 1,0% K. Drugorzędne składniki pokarmowe
4
i mikroskładniki pokarmowe należy podać, jeżeli ich minimalna zawartość jest większa niż
zawartość minimalna podana w załączniku II. Łączna zawartość podstawowych składników
pokarmowych wynosi co najmniej 7,0%, w nawozach dwuskładnikowych (NP, NK, PK) co
najmniej 5,0%, a w nawozach jednoskładnikowych co najmniej 3,0% (N,P,K). W nawozach
zawierających drugorzędne składniki pokarmowe łączna zawartość wynosi co najmniej 8,0%,
a w nawozach zawierających mikroskładniki pokarmowe co najmniej 2,0%. Nawozy płynne
muszą zawierać co najmniej 1,0% każdego podanego podstawowego składnika
pokarmowego.
1C2 Nieorganiczne nawozy zawierające substancje organiczne
Nawozy nieorganiczne zawierające substancje organiczne mają postać mieszanek
mechanicznych lub płynów, w których całkowita zawartość dodanych substancji organicznych
przekracza 1,0% suchej masy w przeliczeniu na zawartość węgla (% C). Podana zawartość
podstawowych składników pokarmowych musi wynosić co najmniej: 2,0% N, 1,0% P i 2,0% K.
Drugorzędne składniki pokarmowe i mikroskładniki pokarmowe należy podać, jeżeli ich
minimalna zawartość jest większa niż zawartość minimalna podana w załączniku II. Łączna
zawartość podstawowych składników pokarmowych wynosi co najmniej 7,0%, w nawozach
dwuskładnikowych (NP, NK, PK) co najmniej 5,0%, a w nawozach jednoskładnikowych co
najmniej 3,0% (N,P,K). W nawozach zawierających drugorzędne składniki pokarmowe łączna
zawartość wynosi co najmniej 8,0%, a w nawozach zawierających mikroskładniki pokarmowe
co najmniej 2,0%. Nawozy płynne muszą zawierać co najmniej 1,0% każdego podanego
podstawowego składnika pokarmowego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 POLEPSZACZE GLEBY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3A5 Produkty uboczne stosowane jako polepszacze gleby w postaci „takiej jak jest”
Produkty uboczne z zakładów przemysłowych lub zakładów przetwórstwa, stosowane jako
polepszacze gleby w postaci „takiej jak jest”, powinny wykazywać możliwy do sprawdzenia
efekt poprawy fizycznych, chemicznych lub biologicznych właściwości gleby. Mogą ponadto
zawierać znaczne ilości podstawowych i drugorzędnych składników pokarmowych. Ich
stosowanie nie może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów ani innych szkód
dla środowiska. W razie potrzeby zagrożenie chorobą uwzględnia się przez wprowadzenie we
wskazówkach dotyczących użycia produktu ograniczenia w jego stosowaniu.
Zawartość podstawowych i drugorzędnych składników pokarmowych podaje się, jeżeli
przekracza 1 000 mg/kg suchej masy. Zawsze podaje się ilość rozpuszczalnych w wodzie
form azotu i fosforu.
Produkty uboczne, które mają być stosowane jako polepszacze gleby w postaci „takiej jak jest”
nadają się do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, a także w uprawie roślin energetycznych
oraz zagospodarowaniu krajobrazowym w celu zapobiegania erozji.
Wymagania podane w art. 11a nie mają zastosowania do produktów ubocznych, które mają
być stosowane jako polepszacze gleby w postaci „takiej jak jest” zawierających nie więcej niż
10% osadu, o którym mowa w art. 11a ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
5
Download