Zakup zużywalnych i jednorazowych materiałów laboratoryjnych

advertisement
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Formularz oferty (WZÓR)
………………………………..
……………………………….
………………………………..
(miejscowość i data)
………………………………..
………………………………...
(nazwa i adres Oferenta)
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 roku do
Dokumentacji Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2
„Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR na lata 2014-2020 r. (Konkurs 1/4.1.2/2016).
Tytuł projektu: „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania
związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”
Nazwa zamówienia:
Zakup zużywalnych i jednorazowych materiałów laboratoryjnych, odczynników laboratoryjnych
oraz akcesoriów laboratoryjnych w okresie od 06.2017 r. do 06.2019 r.
Strona 1 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
My niżej podpisani:
działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)
1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że wykonamy je na
warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym nr CT/1/17.
2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
3.
OFERUJEMY ceny jednostkowe netto (PLN) oraz ceny końcowe netto (PLN) po przemnożeniu cen
jednostkowych netto przez planowaną ilość do zamówienia dla każdej pozycji zgodnie z poniższą
tabelą:
Strona 2 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
L.p.
Wielkość
opakowania
Produkt
Planowana ilość
do zamówienia
1
(X-GAL) 5-BROMO-4-CHLORO-3-INDOLYL-ß-D
GALACTOPYRANOSIDE
1g
1,00
2
1-butanol
1L
1,00
3
2,2,2-trichloroetanol (2,2,2-trichloroethanol)
100 g
1,00
4
25 mM chlorek magnezu do biologii
molekularnej
5 ml
3,00
5
2-Mercaptoethanol ≥99.0%, BME
100 ml
1,00
6
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid
Substrate System for ELISA
100 ml
2,00
7
Aceton cz.d.a.
1L
3,00
8
Acetonitrylcz.d.a., ODCZ. FP
1L
2,00
9
Agar, laboratory grade
1 kg
1,00
10
Agaroza, Biotechnology Grade
500 g
1,00
200 g
3,00
11
Akrylamid/Bis-akrylamid 37.5:1
(Acrylamide/Bis-Acrylamide Premix Powders
37.5:1) 40%
12
Albumina surowicy bydlęcej, (Albumin,
Bovine serum albumin) BSA
250 g
1,00
13
Alkohol etylowy, cz.d.a. basic
500 mL x 6
1,00
14
Alkohol izopropylowy, Reagent Grade,
czystość >99,5%
500 ml
8,00
15
Alkohol metylowy (metanol, methanol,
methyl alcohol) cz. D. a.
1L
8,00
16
Ampicylina, Sodium Salt
5g
2,00
17
APS Nadsiarczan amonu cz.d.a
1 kg
1,00
18
Azydek sodu cz.d.a
500 g
1,00
19
Baniak (kanister) na wodę z kurkiem,
pojemność 30-40L
1 szt.
4,00
Cena
jednostkowa Cena końcowa netto
netto (PLN)
(PLN)
Strona 3 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
20
Bateria V 76 PX (SR 44)
1 szt
5,00
21
Bicine ≥99% (titration)
100 g
1,00
22
Butelka laboratoryjna Duran z szeroką szyją,
250 ml
1 szt
3,00
23
Butelka laboratoryjna Duran z szeroką szyją,
500 ml
1 szt
3,00
24
Butelka laboratoryjna Duran z szeroką szyją,
szkło oranżowe, 500 ml
1 szt
3,00
25
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 100 ml
1 szt
5,00
26
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 1000 ml
1 szt
5,00
27
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 2000 ml
1 szt
5,00
28
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 250 ml
1 szt
5,00
29
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 3800 ml
1 szt
5,00
30
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 50 ml
1 szt
5,00
31
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 500 ml
1 szt
5,00
32
Butelka laboratoryjna ze szkła Simax, 5000 ml
1 szt
5,00
33
Butelki do hodowli komórek adherentnych
(25 cm2)
200 pcs
3,00
34
Butelki do hodowli komórek adherentnych
(75 cm2)
60 pcs
2,00
35
Butelki do hodowli komórek zawiesinowych
(125 cm2)
10
10,00
36
Butelki do hodowli komórek zawiesinowych
(25 cm2)
10 pcs
25,00
37
Butelki do hodowli komórek zawiesinowych
(75 cm2)
5 pcs
25,00
38
CAPSO sodium salt
100 g
1,00
39
CASEIN, Purified
500 g
2,00
40
CHES ≥99.0% (titration)
100 g
1,00
41
Chloramfenikol
10 g
3,00
Strona 4 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]utics.
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
42
Chlorek amonu cz.d.a
1 kg
1,00
43
Chlorek kobaltu (II) heksahydrat
25 g
1,00
44
Chlorek magnezu heksahydrat
1 kg
1,00
45
Chlorek manganu (II) tetrahydrat
50 g
1,00
46
Chlorek miedzi (II) dihydrat
250 g
1,00
47
Chlorek potasu, Biotechnology Grade
1 kg
1,00
48
Chlorek sodu cz.d.a
1 kg
8,00
49
Chlorek wapnia
1 kg
1,00
50
Chlorowodorek guanidyny, Technical grade in
98%
1 kg
2,00
51
Chwytak ochronny HOT-HAND®
1 szt
2,00
52
Coomassie Brilliant Blue G-250
50 g
1,00
53
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 10 ml
1 szt
3,00
54
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 100 ml
1 szt
3,00
55
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 1000 ml
1 szt
3,00
56
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 2000 ml
1 szt
2,00
57
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 25 ml
1 szt
3,00
58
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 250 ml
1 szt
3,00
59
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 50 ml
8 szt
3,00
60
Cylinder pomiarowy, Klasa A+, Certyfikat
Zgodności, 500 ml
1 szt
3,00
61
Cytrynian sodu, Trisodium dihydrate
5 kg
1,00
62
Czasomierz elektroniczny - trójkanałowy
1 szt
3,00
63
Dietanolamina, cz.d.a.
250 mL
3,00
Strona 5 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
64
Dimethyl sulfoxide (DMSO), steril-filtred,
Bioreagent
100ml
1,00
65
Dimetylu sulfotlenek CZDA, ODCZ. FP
1L
3,00
66
di-potasu wodorofosforan cz.d.a
1000g
3,00
67
di-sodu wodorofosforan 2 hydrat cz.d.a.
1000g
3,00
68
DNA AWAY® - środek do usuwania DNA
250 ml
1,00
69
dNTPs, deoksyrybonukleotydy do biologii
molekularnej
4 x 25 umol
2,00
70
Dozownik do rozpylania roztworów z nasadką
1 szt
pryskającą, poj. 500 ml, różne kolory
5,00
71
Dozownik na 3 pudełka z rękawiczkami - z
oznaczeniami L/M/S
1 szt
2,00
72
D-sorbitol, >98%
500 g
1,00
73
Dulbecco PBS without Ca++ and Mg++
500 ml
10,00
1 szt
1,00
74
Dwustronny statyw chłodzący Cooling-Cube
mieszczący probówki 1,5 ml, 2 ml, płytki,
paski i probówki do PCR, wymiary
75
EDTA, kwas (etylenodiamino)tetraoctowy
1 kg
1,00
76
Ekstrakt drożdżowy
1 kg
2,00
77
Enzym restrykcyjny BamHI-HF
10000U
2,00
78
Enzym restrykcyjny Bsu36l
5000U
1,00
79
Enzym restrykcyjny DpnI-HF
1000u
2,00
80
Enzym restrykcyjny EcoRI-HF
10000U
2,00
81
Enzym restrykcyjny NcoI-HF
1000U
2,00
82
Enzym restrykcyjny NdeI
4000U
2,00
83
Enzym restrykcyjny Notl-HF
500U
2,00
84
Enzym restrykcyjny XhoI
5000U
2,00
85
Etanol 98% skażony eterem
8 kg
5,00
86
Etanolamina, cz.d.a.
250 mL
2,00
Strona 6 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
87
FBS, płodowa surowica bydlęca,
inaktywowana termicznie
500 ml
2,00
88
Filtry do zestawu filtracyjnego
nabutelkowego, polietersulfon, 0,22 µm
100 szt.
2,00
89
Filtry to zawiesin białkowych, śr 45 mm
100 szt.
2,00
90
Gliceryna bezwodna cz.d.a
1L x 6
2,00
91
Glicyna, Reagent Grade
5 kg
1,00
92
Glikol polietylenowy CZ 400 (PEG 400)
1L
2,00
93
Glukoza bezwodna cz.d.a.
5 kg
1,00
94
Glutation utleniony, GSSG, min.98%
1g
1,00
95
Glutation zderukowany, GSH, Ultra Pure, min
98.5 %
50 g
1,00
96
Grzebień do przygotowania żeli
poliakrylamidowych 15 dołków
5 szt
1,00
97
HEPES, Biotechnology Grade
1 kg
1,00
98
Igły jednorazowe, sterylne, 0,40 x 12 mm
1 szt
5,00
99
IMIDAZOLE, Biotechnology Grade
250 g
2,00
100
IPTG, Izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd,
(Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside)
200 g
1,00
101
Jednorazowe maski ochronne
50 szt
5,00
102
Jednorazowe zbiorniki na odczynniki (kuwety
do pipet wielokanałowych), sterylne
50 szt.
1,00
103
KANAMYCIN MONOSULFATE
5g
2,00
104
Kieszonkowy kalkulator Citizen WR-3000
1 szt
3,00
105
Koktajl inhibitorów proteaz w tabletkach bez
EDTA pakowanych po 30 szt.
20 szt.
1,00
106
Kolby Erlenmeyera do hodowli komórek
zawiesionowych 125 ml,
50 szt
2,00
107
Kolby Erlenmeyera do hodowli komórek
zawiesionowych 3L
4 szt
3,00
108
Kolby Erlenmeyera do hodowli komórek
zawiesionowych 500 ml
25 szt
3,00
Strona 7 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
109
Kolby Erlenmeyerado hodowli komórek
zawiesionowych 1L
25 szt
2,00
110
Komora do wylewania 15 żeli
polikrylamidowych
1 szt.
1,00
111
Koncentrator wirówkowy CO=10 kDa
24 szt.
2,00
112
Koncentrator wirówkowy CO=3 kDa
24 szt.
2,00
113
Końcówki do pipet 10 ul, sterylne w stackach
12480 szt.
20,00
114
Końcówki do pipet 1000 ul, sterylne w
stackach
960 szt.
10,00
115
Końcówki do pipet 200 ul, sterylne w
stackach
960 szt.
40,00
116
Końcówki do pipet 300 ul, sterylne w
pudełkach
480 szt.
15,00
117
Końcówki do pipet 5000 ul, niesterylne w
workach
260 tipow
20,00
118
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
0.1-10 uL
960 szt
3,00
119
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
0.5-20 uL
960 szt
3,00
120
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
20-300 uL
960 szt
3,00
121
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
2-100 uL
960 szt
3,00
122
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
2-200 uL
960 szt
3,00
123
Końcówki do pipet z filtrem, sterylne, do PCR,
50-1000 uL
960 szt
3,00
124
Końcówki o pojemności 200 µl z kapilarnym
zakończeniem 4 µl do elektroforezy
500 szt
3,00
125
Krioprobówki z gwintem wewnętrznym,
samostojące-sterylne, 2,0 ml
500 szt
1,00
126
Kuwety jednorazowe do spektrofotometrii,
makro, 2,5-4,5 ml, PS
100 szt.
10,00
127
Kwas azotowy 65% CZDA, ODCZ. FP
1L
4,00
128
Kwas borowy, cz.d.a.
10 g
2,00
Strona 8 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
129
Kwas octowy 99.5% cz.d.a.
1L
5,00
130
Kwas ortofosforowy(V) 85% czda-basic
1L x 6
2,00
131
Kwas siarkowy (VI) 98% cz.d.a.
1L
5,00
132
Kwas solny 35-38% cz.d.a. (Hydrochloric acid)
1L
2,00
133
Kwas trichlorooctowy, cz.d.a.
500 g
2,00
134
L(+)-Arabinoza CZ
25 g
2,00
135
LB Broth medium
1 kg
3,00
136
L-Glutamic acid monosodium salt
monohydrate, >98%
250 g
1,00
137
L-glutamine, >98%
250 g
1,00
138
L-histidine, >99%
100 g
1,00
139
Ligaza (Quick Ligation Kit)
50 reactions
2,00
140
LineEtOH (eterówka, etanol skażony)
8 kg
8,00
141
Linia komórkowa HighFive
3x106 kom
1,00
142
Linia komórkowa Sf9
1.5mL
1,00
143
Lizozym, (Lysosyme from chicken egg white)
10 g
2,00
1 szt
1,00
144
Łaźnia wodna 380 x 360 x 225 mm,
pojemność 12L, moc grzania 0.8 kW, zasilanie
230 V, stabilność temp. 0,5°C
145
Marker mas białkowy, barwiony, 10 do 180
kDa
2x 250ul
2,00
146
Marker mas białkowy, niebarwiony, 10 do
200 kDa
2x 250 ul
3,00
147
Marker mas DNA 100-3000 bp
5 x 50 ug
1,00
148
Marker mas DNA 250-10000 bp
5 x 50 ug
1,00
149
Marker mas DNA 75-200 bp
50 ug
2,00
150
Medium hodowlane dla komórek CHO-S,
ExpiCHO Expression Medium
1000 ml
2,00
151
Medium hodowlane dla komórek CHO-S,
Power CHO-2CD
1000 ml
15,00
Strona 9 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
152
Medium hodowlane dla komórek CHO-S, ProCHO4
1000 ml
55,00
153
Medium hodowlane dla komórek HEK293,
Expi293 Expression Medium
1000 ml
5,00
154
Medium hodowlane dla komórek HEK293,
FreeStyle 293 Expression Medium
1000 ml
5,00
155
Medium hodowlane do komorek HighFive, Sf6x1L
900TM II SFM
10,00
156
Medium hodowlane do komóre Sf9, EX-CELL
420 Serum-Free Medium for Insect Cells
1L
50,00
157
Medium hodowlane do komórek HighFive,
ESF921
1L
80,00
158
Membrana nitroceluloza 0,1 um, pojemność
80-150 ug białka/cm2
150 mm x 4
m
2,00
159
Membrana PVDF do Western Blot, pory 0,45
um, rolka
1 rolka
1,00
160
MES sodium salt
100 g
1,00
1,00
161
Mieszadło magnetyczne z grzaniem z
cyfrowym wskaźnikiem temperatury zadanej i
prędkości obrotowej, elektroniczna regulacja
prędkości obrotowej w zakresie od 100 do
1 szt
1400 min-1, maksymalna objętość mieszanej
cieczy 20 L, pobór mocy 820 W, zakres
temperatur 20° do 300°C
1 szt
2,00
162
Mieszadło magnetyczne, objętość mieszanej
próbki 1 do 3000 ml, moc mieszania do
wybooru 1/5 W, zakres prędkości obrotowej
130 do 1000 obr. /min., wymiary 180 x 215 x
35 mm, zasilanie 230 V / 50 Hz
163
MOPS 3-[N-Morpholino]propane-sulfonic
acid
500 g
1,00
164
N,N-Dimetyloformamid ODWODNIONY
1L
3,00
165
Naczynka wagowe, jednorazowe, 41 x 41 x
wys. 8 mm
500 szt/op
3,00
166
Naczynka wagowe, jednorazowe, 89 x 89 x
wys. 25 mm
500 szt/op
3,00
167
Niklu (II) chlorek 6 . hydrat CZ
50 g
1,00
Strona 10 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
100 ml
2,00
168
NONIDET® P-40 (SUBSTITUTE), Reagent
Grade (OCTYL 1
PHENOXYPOLYETHOXYETHANOL)
169
Nóż precyzyjny (skalpel), 160 mm,
powierzchnia cięcia 20 mm
1 szt
5,00
170
Octan potasu, Reagent Grade, czystość ≥99%
1 kg
1,00
171
Octan sodu, Trihydrate, czystość min. 99%
1 kg
3,00
172
Odczynnik do transfekcji Cellfectin II Reagent
1mL
2,00
1 ml
1,00
173
Odczynnik do wizualizacji DNA, emituje
zielone światło po związaniu z DNA lub RNA,
dwa drugorzędowe szczyty ekscytacji
(~270nm, 290 nm) oraz jeden silny ~ 490 nm,
emisja fluorescencji w obrębie ~530 nm
1 szt.
5,00
174
Oligonukleotyd ssDNA modyfikowany 5'-FITC,
20 nukleotydów, czyszczenie HPLC, skala 0.02
umol
1 szt.
25,00
175
Oligonukleotyd ssDNA niemodyfikowany, 20
nukleotydów, czyszczenie HPLC, skala 0.02
umol
1 szt.
10,00
176
Oligonukleotyd ssDNA niemodyfikowany, 50
nukleotydów, czyszczenie HPLC, skala 0.02
umol
Parafilm 100 mm
100 mm x 38
m
10,00
178
Pepton Tryptone
500g
2,00
179
Phenol-chloroform-isoamyl mixture
100 ml
1,00
180
PIPES, Free acid
500 g
1,00
181
Pipeta 8-kanałowa, zmienna, 0.5-10 uL, szary
pośredni
1 szt
1,00
182
Pipeta 8-kanałowa, zmienna, 10-100 uL, żółty
1 szt
1,00
183
Pipeta 8-kanałowa, zmienna, 30-300 uL,
pomarańczowy
1 szt
1,00
184
Pipeta automatyczna, jednokanałowa, 20-200
1 szt
uL, żółty
4,00
185
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 0.1-2.5 uL, ciemnoszary
4,00
177
1 szt
Strona 11 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
186
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 0.5-10 uL, szary pośredni
1 szt
4,00
187
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 0.5-5 mL, fioletowy
1 szt
4,00
188
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 100-1000 uL, niebieski
1 szt
4,00
189
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 10-100 uL, żółty
1 szt
4,00
190
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 1-10 ml, turkusowy
1 szt
2,00
191
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 2-20 uL, żółty
1 szt
4,00
192
Pipeta automatyczna, jednokanałowa,
zmienna, 30-300 uL, pomarańczowy
1 szt
4,00
193
Pipety serologiczne, sterylne, standardowe,
zatyczka zielona, pakowane pojedynczo, 2ml
250 szt
10,00
10,00
194
Pipety serologiczne, sterylne, standardowe,
zatyczka czerwona, pakowane pojedynczo, 25 200 szt
ml
100 szt
3,00
195
Pipety serologiczne, sterylne, standardowe,
zatyczka fioletowa,pakowane pojedynczo, 50
ml
250 szt
10,00
196
Pipety serologiczne, sterylne, standardowe,
zatyczka niebieska, pakowane pojedynczo, 5
ml
200 szt
10,00
197
Pipety serologiczne, sterylne, standardowe,
zatyczka pomarańczowa, pakowane
pojedynczo, 10 ml
198
Płyn do dezynfekcji inkubatorów
laboratoryjnych, sterylnie filtrowany
1L
1,00
1 szt
1,00
199
Płyta ociekowa na szkło laboratoryjne z
tworzywa PVC, 600 x 600 mm, wyposażon w
rynienkę i kołki 60 mm i 100 mm, z
możliwością zawieszenia na ścianie
200
Płytki 12-dołkowe do hodowli komórek
adherentnych
1 szt
70,00
201
Płytki 12-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych
1 szt
100,00
Strona 12 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
202
Płytki 24-dołkowe do hodowli komórek
adherentnych
1 szt
50,00
203
Płytki 24-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych
1 szt
100,00
204
Płytki 48-dołkowe do hodowli komórek
adherentnych
1 szt
50,00
205
Płytki 48-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych
1 szt
100,00
206
Płytki 6-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych
1 szt
150,00
207
Płytki 96-dołkowe deep-well, 1 ml
50 szt
3,00
208
Płytki 96-dołkowe deep-well, 2 ml
50 szt
2,00
209
Płytki 96-dołkowe do hodowli komórek
adherentnych
50 szt
2,00
210
Płytki 96-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych
1 szt
100,00
211
Płytki 96-dołkowe do hodowli komórek
zawiesinowych U-kształtne
1 szt
200,00
212
Pojemnik na parafilm 100 mm
1 szt
2,00
213
Polimeraza precyzyjna typu hot-start
100 U
3,00
214
Polimeraza standardowa typu hot-start
500 U
5,00
215
Polyethylene glycol 4000 (PEG 4000)
1g
1,00
216
POLYETHYLENE GLYCOL 8000
2 kg
1,00
217
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate
(Tween-20)
500 mL x 6
1,00
218
Potasu wodorotlenek CZDA, ODCZ. FP
1 kg x 6
2,00
219
Probówki 1.5 ml niskowiążące białka,
bezbarwne
100 szt
30,00
220
Probówki do reakcji PCR, 0.2 ml, płaskie
zatyczki
1000 szt
8,00
500 szt.
80,00
221
Probówki reakcyjne typu Eppendorf, 1,5 ml,
PP, z pokrywką, z podziałką i matową
przestrzenią do opisu, sterylne
Strona 13 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
222
Probówki zakręcane typu falkon, 15 ml,
sterylne
50 szt
80,00
223
Probówki zakręcane typu falkon, 50 ml,
sterylne
25 szt
100,00
224
Przeciwciało anty-HisTag-HRP
275 ul/op
2,00
1 szt
10,00
225
Pudełka z polipropylenu do przechowywania
15 ml fiolek, z wyraźną numeracją stanowisk,
25 miejsc, 5x5, wymiary 130 x 130 x wys. 128
mm
1 szt
10,00
226
Pudełka z polipropylenu do przechowywania
50 ml fiolek, z wyraźną numeracją stanowisk,
9 miejsc, 3x3, wymiary 130 x 130 x wys. 128
mm
1 szt
10,00
227
Pudełka z PP do przechowywania probówek
PCR 0,2 ml pojedynczych lub w paskach 8- i
12- stanowiskowych, 196-miejscowe,
rzędy14x14, 133 x 133 x 30 mm
1 szt
10,00
228
Pudełko 96-miejscowe (8 x 12) na probówki
PCR 0,2 ml pojedyncze lub w paskach,
oznaczenie alfanumeryczne, PP,
autoklawowalne do 121°C
1 szt
1,00
Pudełko chłodzące do przechowywania i
transportu odczynników w niskich
temperaturach, wykonanie z poliwęglanu,
temp. -70°C przez 45 min., na 12 probówek po
229
pojemności 0,5 do 2,0 ml
1 szt
10,00
230
Pudełko do przechowywania kriofiolek 0,5
ml, oznaczenie alfanumeryczne, 100
stanowisk, 10 x 10, przeźroczyste
1 szt
10,00
231
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, niebieskie
1 szt
10,00
232
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, pomarańczowe
1 szt
10,00
233
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, przeźroczyste
1 szt
10,00
234
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, różowe
Strona 14 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
1 szt
10,00
235
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, zielone
1 szt
10,00
236
Pudełko do przechowywania kriofiolek o śr.
do 12,5 mm, oznaczenie alfanumeryczne, 81
stanowisk, żółte
237
Rękawice jednorazowe nitrylowe,
bezpudrowe, rozm. XS
100 szt/op
20,00
238
Rękawice jednorazowe nitrylowe,
bezpudrowe, rozm. L
100 szt/op
20,00
239
Rękawice jednorazowe nitrylowe,
bezpudrowe, rozm. M
100 szt/op
30,00
240
Rękawice jednorazowe nitrylowe,
bezpudrowe, rozm. S
100 szt/op
30,00
1 szt
2,00
241
Rury dializacyjne z uwodnionej celulozy,
nadają się do prac z kulturami bakterii oraz
do odsalania, szerokość 62.8 mm, średnica 40
mm, długość 25 m
1 szt
2,00
242
Rury dializacyjne z uwodnionej celulozy,
nadają się do prac z kulturami bakterii oraz
do odsalania, szerokość 78,5 mm, średnica 50
mm, długość 25 m
243
Sacharoza cz.d.a.
1 kg
5,00
244
Siarczan (VI) amonu, ACS Grade, czystość
min. 99.0%
5 kg
1,00
245
Sodu dodecylosiarczan CZ, Ph.Eur.
1 kg
1,00
246
Sodu wodorotlenek mikrogranulki TECHN
25 kg
3,00
247
Standardowe szalki Petriego z tworzywa
sztucznego, sterylne, 90 mm x 14 mm
600 szt/op
3,00
1 szt
7,00
248
Statyw Combi-Rack z pokrywką, na probówki
PCR oraz probówki reakcyjne 0,5 i 1,5 ml, PP,
24 otwory na probówki o poj. 1,5 ml, 16
otworów na probówki o poj. 0,5 ml oraz
wyjmowany wkład na 96 probówek PCR (8 x
12), autoklawowalny do 121°C
1 zestaw
3,00
249
Statyw dwustronny do przechowywania z
zatrzaskiwaną pokrywką przeznaczony na 96
probówek 0,5 ml po jednej stronie lub 96
Strona 15 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
probówek 1,5-2,0 ml po drugiej stronie, PP, 5
kolorów
250
Statyw karuzelowy na zestaw pipet
automatycznych z 6 uchwytami
3,00
251
Statyw na probówki 15 ml i 50 ml w kształcie
sześcianu, PP, przeznaczony na 4 probówki 50
ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12
1 zestaw
probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16
probówek 1,5 ml do 2,0 ml., autoklawowalne
w temp. do 121°C, 5 kolorów
1 szt
8,00
252
Statyw na probówki 15 ml i 50 ml, PP,
autoklawowalny, przeznaczony na 10
probówek o poj. 50 ml, 18 probówek o poj.
15 ml
1 szt
1,00
253
Statyw ociekowy na probówki wyposażony w
kołki, PP, dla probówek 14-17 mm, ilość
miejsc 5 x 10, wymiary 187x105x70 mm
1 szt
1,00
254
Statyw okrągły pływający do łaźni wodnej na
probówki 1,5 ml, śr. 106 mm, 20 otworów,
średnica otworów 10 mm, wyposażony w
nóżki i uchwyt, TPX, możliwość
autoklawowania.
255
Sterylny filtr nastrzykawkowy 0.22 um, 13
mm
100 szt.
3,00
256
Sterylny filtr nastrzykawkowy 0.45 um, 33
mm
50 szt.
3,00
1 szt
3,00
257
Stojak na worki na odpady, wykonany ze
stalowego drutu z białą powłoką, wysoka
wytrzymałość chemiczna, stabilne wykonanie
z trzema nóżkami, wysokość 25 cm
258
Strzykawki nakręcane z końcówką Luer-Lock,
sterylne, 5 ml
125 szt
3,00
259
Strzykawki nakręcane z końcówką Luer-Lock,
sterylne, 1 ml
100 szt
2,00
260
Strzykawki nakręcane z końcówką Luer-Lock,
sterylne, 10 ml
100 szt
2,00
261
Strzykawki nakręcane z końcówką Luer-Lock,
sterylne, 20 ml
120
2,00
1 szt
5,00
Strona 16 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
262
Strzykawki nakręcane z końcówką Luer-Lock,
sterylne, 3 ml
100 szt
2,00
263
Suchy lód, granulat drobny
1 kg
25,00
264
SuperSignal™ West Pico Chemiluminescent
Substrate
500 ml
1,00
265
Szufelka wagowa PP, 250 ml, biała
1 szt
1,00
266
Szufelka wagowa PP, 500 ml, biała
1 szt
1,00
267
Szufelki wagowe PP, 100 ml, biała
8 szt/zestaw
1,00
268
Szybki zestaw do defosforylacji - fosfataza
(Quick Dephosphorylation Kit)
100 reactions
1,00
269
Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji
parowej w autoklawie
1 szt (50 m)
10,00
270
TEMED, Electrophoresis Grade
50 ml
1,00
271
Tricine ≥99% (titration)
100 g
1,00
272
Triethylamine, BioUltra, ≥99.5% (GC
100 ml
2,00
273
TRIS (Base), Ultra Pure
5 kg
1,00
274
Triton X-100
1L
1,00
275
Trypan Blue solution 0.4% liquid
100ml
2,00
276
Tryskawka laboratoryjna, 500 ml, różne
kolory
1 szt
10,00
1,00
277
Uchwyt dodatkowy na 19 mikroprobówek o
poj. 1,5 ml - typu Eppendorf do: wytrząsarka
laboratoryjna z czujnikiem podczerwieni,
prędkość obrotowa: 0-3000 obr/min.,
amplituda: 4,5 mm., typ ruchu: obrotowy,
1 szt
tryby pracy: z czujnikiem podczerwieni lub
tryb ciągły, klasa ochrony: IP42., maksymalne
obciążenie: 0,5 kg., moc: 15 W., wymiary: 150
x 130 x 165 mm, ciężar: 2,7 kg
278
Uchwyt dodatkowy na płytkę mikrotitrcyjną
do: wytrząsarka laboratoryjna z czujnikiem
podczerwieni, prędkość obrotowa: 0-3000
obr/min., amplituda: 4,5 mm., typ ruchu:
obrotowy, tryby pracy: z czujnikiem
podczerwieni lub tryb ciągły, klasa ochrony:
IP42., maksymalne obciążenie: 0,5 kg., moc:
1 szt
1,00
Strona 17 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
15 W., wymiary: 150 x 130 x 165 mm, ciężar:
2,7 kg
279
Ultrakompetentne bakterie
(elektrokompetentne) DH5alpha
20ul x
10reactions
1,00
280
Uniwersalne paski wskaźnikowe 0-14 pH
100 szt/op
5,00
281
Urea, Ultra Pure, ≥99%, White Prills
5000 g
1,00
1 szt
1,00
282
Waga analityczna z legalizacją i automatyczną
kalibracją wewnętrzną, maks. obciążenie 110
mg, dokładność odczytu 0,1 mg,
powtarzalność 0,1 mg, liniowość ±0,2 mg, śr.
szalki 100 mm, czas stab. 3,5 s
1 szt
1,00
283
Waga precyzyjna z kalibracją zewnętrzną
wyposażona w wyświetlacz LCD, obciążenie
maksymalne 200/2000 g, dokładność odczytu
1/10 mg, liniowość ±2/20 mg, wymiar szalki
128×128 mm, czas stab. 2 s
284
Wkład chłodzący 220 g, 19 x 88 x 165 mm
1 szt
10,00
285
Wkład chłodzący 300 g, 19 x 88 x 210 mm
1 szt
10,00
286
Wkład chłodzący 440 g, 38 x 88 x 173 mm
1 szt
10,00
5 x 100 ml
2,00
287
Woda do biologii molekularnej (nie
DEPCowana), wolna od enzymów
restrykcyjnych
288
Wodorofosforan sodu, Dihydrate
1000g
2,00
289
Worki na odpady z mocnej folii LDPE, 70 x
110 cm, ok. 120 L
1 rolka
10,00
290
Worki polipropylenowe, na odpady, 20 x 30
cm, autoklawowalne
100 szt
10,00
1 szt
2,00
291
Wytrząsarka laboratoryjna z czujnikiem
podczerwieni, prędkość obrotowa: 0-3000
obr/min., amplituda: 4,5 mm., typ ruchu:
obrotowy, tryby pracy: z czujnikiem
podczerwieni lub tryb ciągły, klasa ochrony:
IP42., maksymalne obciążenie: 0,5 kg., moc:
15 W., wymiary: 150 x 130 x 165 mm, ciężar:
2,7 kg
10 szt
1,00
292
Zaciski do membran dializacyjnych z
poliamidu 6. 6 , przeznaczone do węży do
dializy, niepływające, długość zamkniięcia 70
mm, długośc całkowita 90 mm
Strona 18 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
293
Zapasowe ostrza do noża prezycyjnego , 160
mm, powierzchnia cięcia 20 mm
10 szt
5,00
294
Zasilacz do systemów elektroforetycznych
100–120/220–240 V
1 szt.
2,00
1 szt.
1,00
295
Zestaw do elektroforezy poziomej kwasów
nukleinowych, tacka UV 15 x 7 cm, 15- i 20dołkowe grzebienie
1 szt.
1,00
296
Zestaw do elektroforezy poziomej kwasów
nukleinowych, tacka UV 7 x 10 cm, 8- i 15dołkowe grzebienie
297
Zestaw do Gateway cloning ze szczepem do
namnażania plazmidu z ccdB
1 szt.
1,00
Zestaw do izolacji DNA
100
preparacji
1,00
299
Zestaw do izolacji DNA plazmidowego o
wysokiej czystości - skala maxi
10 preparacji
1,00
300
Zestaw do izolacji DNA plazmidowego o
wysokiej czystości - skala midi
50 preparacji
1,00
301
Zestaw do izolacji DNA skala mini, czystość do 250
transfekcji
preparacji
1,00
302
Zestaw do izolacji plazmidów skala midi
10 preparacji
1,00
Zestaw do izolacji plazmidów skala mini
250
preparacji
1,00
304
Zestaw do oczyszczania DNA z żelu i po PCR
50 preparacji
1,00
305
Zestaw do przeprowadzenia reakcji Gibsona
10 reakcji
8,00
306
Zestaw do przygotowywania żeli
akrylamidowych z aparatem do elektroforezy
1 szt.
1,00
307
Zestaw do transferu białek na membranę
1 szt.
1,00
308
Zestaw końcówek niesterylnych do pipety 0.5
- 10 mL, 165 mm, turkusowy, w torebkach
200 szt
3,00
3,00
309
Zestaw końcówek sterylnych do pipety 0.5-10
mL, 243 mm, turkusowy, pakowane
100 szt
oddzielnie
310
Zestaw mieszadełek magnetycznych różnej
wielkości (co najmniej 5 wielkości)
1,00
298
303
1 zestaw
Strona 19 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
311
Zestaw nabutelkowy do filtracji cieczy
>500ml, średnica gwintu 45 mm,
autoklawowalny
312
Zestaw z polimerazą do wydajnej mutagenezy
10 reakcji
ukierunkowanej
2,00
313
ZINC CHLORIDE, anhydrous, powder,
≥99.995% trace metals basis
5G
1,00
1 szt
10,00
314
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
1000 ml
1 szt
5,00
315
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
2000 ml
1 szt
10,00
316
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
250 ml
1 szt
5,00
317
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
3000 ml
1 szt
10,00
318
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
500 ml
1 szt
5,00
319
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
5000 ml
1 szt
5,00
320
Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP), skala
pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim,
100 ml
321
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 10 ml
1 szt
5,00
322
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 100 ml
1 szt
10,00
323
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 150 ml
1 szt
10,00
324
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 25 ml
1 szt
5,00
325
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 250 ml
1 szt
10,00
326
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 300 ml
1 szt
5,00
327
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 400 ml
1 szt
10,00
328
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 5 ml
1 szt
5,00
1 szt.
1,00
Strona 20 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
329
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 50 ml
1 szt
10,00
330
Zlewka ze szkła borokrzemowego, 500 ml
1 szt
20,00
331
Złoże chromatograficzne HisTrap HP
5 x 5 ml
1,00
332
Złoże chromatograficzne HiTrap Butyl-S FF
5 x 5 ml
1,00
333
Złoże chromatograficzne HiTrap Capto S
ImpAct
5 x 5 ml
1,00
334
Złoże chromatograficzne HiTrap DEAE
Sepharose FF
5 x 5 ml
1,00
335
Złoże chromatograficzne HiTrap Octyl FF
5 x 5 ml
1,00
336
Złoże chromatograficzne HiTrap Protein L
5 x 5 ml
1,00
337
Złoże chromatograficzne HiTrap Q XL
5 x 5 ml
1,00
338
Złoże chromatograficzne HiTrap SP XL
5 x 5 ml
1,00
339
Żelaza (III) chlorek 6 . hydrat CZDA, ODCZ. FP
1 kg
1,00
4.
OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą tabelą za łączną CENĘ:
a) NETTO ............................. zł
(słownie: ................................................................................................................... złotych).
b) BRUTTO ............................. zł
(słownie: ................................................................................................................... złotych).
W powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym CT/1/17.
5.
OFERUJEMY oddelegowanie osoby posiadającej wykształcenie z zakresu biotechnologii do
kontaktu z Zamawiającym, konsultacji i koordynacji zamówień.
6.
OŚWIADCZAMY, że:
a) posiadamy …………… -letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
w dziedzinie biotechnologicznej,
b) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i przyjmujemy do wiadomości iż szacowane
ilości odczynników, materiałów i akcesoriów laboratoryjnych mogą ulec zmianie,
c) jesteśmy w stanie, po złożeniu wniosku przez Zamawiającego, zabezpieczyć na stanie
magazynowym odczynniki i akcesoria laboratoryjne wskazane przez Zamawiającego
o wartości około 150 tysięcy złotych (netto) w terminie ……….. dni* od dnia otrzymania
wniosku oraz że w przypadku zamówienia odczynników i akcesoriów laboratoryjnych nie
Strona 21 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
d)
e)
f)
g)
h)
będących na stanie magazynowym dostawy zrealizujemy w takim samym terminie od daty
zamówienia,
posiadamy zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
nie zalegamy z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert oraz zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalegamy z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert i jesteśmy gotowi do ich złożenia w ciągu 5 dni roboczych
od daty rozstrzygnięcia nieniejszego zapytania ofertowego,
posiadamy powierzchnię magazynową umożliwiającą przechowywanie odczynników
i akcesoriów laboratoryjnych w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta tj.
pomieszczenie o kontrolowanej temperaturze w zakresie 40C- 80C oraz zamrażarki -200C
i -800C oraz zaplecze logistyczne umożliwiające dostawę odczynników i akcesoriów
laboratoryjnych według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, tak aby transport
odczynników i akcesoriów do siedziby Zamawiającego odbywał się każdorazowo
w warunkach zalecanych przez producenta i jesteśmy gotowi do ich złożenia w ciągu 5 dni
robocznych od daty rozstrzygnięcia nieniejszego zapytania ofertowego,
akceptujemy treść Umowy i jesteśmy gotowi do jej podpisania w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu
niniejszego postępowania ofertowego,
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do wykonywania działalności, objętej
zamówieniem,
niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……………… , które
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
*- uzupełnić opcjonalnie 7 / 10 / 14 dni
Uprzedzeni o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
niniejszym oświadczamy, że ww. dane są zgodne z prawdą.
7.
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez przez okres 90 dni od upływu terminu
składania ofert.
8.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres: …………………………………………….
Strona 22 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Projekt pt. „Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”,
realizowany w ramach Działania 4.1 - „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 - „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 (Konkurs 1/4.1.2/2016) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Telefon: ………………………………………….
Fax: …………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………..
9.
OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy
do niej następujące oświadczenia i dokumenty:
1)..............................................................................................
2)…………………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………………………
7)…………………………………………………………………………………………
8)…………………………………………………………………………………………
9)…………………………………………………………………………………………
10)………………………………………………………………………………………
__________________, dnia __ __ 2017 roku
________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)
Strona 23 z 23
Captor Therapeutics sp. z o.o. | Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska | tel. +48 +48 537 869 089 | [email protected]
NIP 894-307-1259, REGON 363381765, KRS 0000594615, kapitał zakładowy 100 000 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fab
www.CaptorTherapeutics.com
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards