Nr referencyjny nadany przez UZP ROCZNE SPRAWOZDANIE O

advertisement
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia ………………………………….. (poz…….)
Załącznik nr 1
WZÓR
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
Nr referencyjny nadany przez UZP
Data
ZP-SR1
ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH
ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
ROK
I. Zamawiający
I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów
Nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
REGON:
NIP:
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Tel.:
Województwo:
E-mail:
I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony
prawa, sąd lub trybunał
Państwowa szkoła wyższa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej
Inny (proszę określić):
Należy zaznaczyć tylko jedno pole.
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
ZP-SR1
II. Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6 000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 60 000 euro
ROBOTY BUDOWLANE
Tryb udzielenia zamówienia albo
zawarcia umowy ramowej
Przetarg nieograniczony
zamówienia
Zamówienia objęte
dynamicznym systemem
zakupów udzielone z
odpowiednim stosowaniem trybu
przetargu nieograniczonego
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
Umowy
ramowe
przetarg nieograniczony
przetarg ograniczony
negocjacje z ogłoszeniem
Razem
Liczba postępowań
zakończonych udzieleniem
zamówienia albo zawarciem
umowy ramowej
Wartość umów bez
podatku od
towarów
i usług
(w PLN) 1, 2
DOSTAWY
Liczba postępowań
Wartość umów bez
zakończonych
podatku od
udzieleniem
towarów
zamówienia albo
i usług
zawarciem umowy
(w PLN) 1, 2
ramowej
USŁUGI
Liczba postępowań
Wartość umów
zakończonych
bez podatku od
udzieleniem
towarów
zamówienia albo
i usług
zawarciem umowy
(w PLN) 1, 2
ramowej
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
ZP-SR1
III. Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych
Tryb udzielenia zamówienia albo
zawarcia umowy ramowej
Przetarg nieograniczony
Zamówienia objęte dynamicznym
systemem zakupów udzielone z
odpowiednim stosowaniem trybu
przetargu nieograniczonego
Zamówienia
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
Umowy
ramowe
przetarg nieograniczony
przetarg ograniczony
negocjacje z ogłoszeniem
Razem
ROBOTY BUDOWLANE
Liczba postępowań
Wartość umów bez
zakończonych
podatku od
udzieleniem
towarów
zamówienia albo
i usług
zawarciem umowy
(w PLN) 1, 2
ramowej
DOSTAWY
Liczba postępowań
Wartość umów bez
zakończonych
podatku od
udzieleniem
towarów
zamówienia albo
i usług
zawarciem umowy
(w PLN) 1, 2
ramowej
USŁUGI
Liczba postępowań
Wartość umów bez
zakończonych
podatku od
udzieleniem
towarów
zamówienia albo
i usług
zawarciem umowy
(w PLN) 1, 2
ramowej
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
ZP-SR1
IV. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.– Prawo zamówień publicznych
Lp.
Numer ogłoszenia
(numery ogłoszeń) o
udzieleniu zamówienia w
Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
[nr]-[rok]
Rodzaj
zamówienia
Przedmiot
zamówienia
(wskazać kody
określone we
Wspólnym Słowniku
Zamówień)
Kategoria
usług
(podać
liczbę od
1 do 27)
Tryb udzielenia
zamówienia albo
zawarcia umowy
ramowej
Uzasadnienie
zastosowania trybu
negocjacji bez
ogłoszenia lub
zamówienia z wolnej
ręki (wskazane w
ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia)
Kraj
pochodzenia
wybranego
wykonawcy lub
wykonawców
(podać kod
dwuliterowy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Razem
(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne)
Wartość umów
bez podatku od
towarów
i usług
(w PLN) 1, 2
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:
ZP-SR1
V. Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót
budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług
Lp.
Numer ogłoszenia
(numery ogłoszeń) o
udzieleniu zamówienia w
Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
[nr]-[rok]
Rodzaj
zamówienia
Wartość umów bez
podatku od towarów i
usług
(w PLN) 1,2
Czy udzielano zamówień
dodatkowych na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy –
Prawo zamówień publicznych
NIE
TAK
Czy zmieniano postanowienia
umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych
NIE
TAK
Czy odstąpiono od umowy
na podstawie art. 145 ust.
1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych
NIE
TAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(Wykorzystać powyższą stronę formularza tyle razy, ile jest to konieczne)
……………………….
(miejscowość i data)
…………………………………..
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
___________________________________________________________________________
Należy podać całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i
zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość
ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.
2
W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej; nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.
1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards