2016 Prawo pracy SSP

advertisement
Prawo pracy
SSP 2016/2017
Przedmiotem prawa pracy
są stosunki pracy oraz inne stosunki prawne ściśle ze
stosunkami pracy związane.
Kodeks pracy
określa prawa i obowiązki pracowników
i pracodawców.
POJĘCIE STOSUNKU PRACY
Definicja stosunku pracy
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem
(art. 22 § 1 k.p.)
Stosunek pracy ma charakter zobowiązaniowy
Każda ze stron stosunku pracy jest wobec drugiej zobowiązana i
zarazem uprawniona do określonego świadczenia.
Stosunek pracy jest zatem stosunkiem prawnym o charakterze
dwustronnie zobowiązującym.
Cechy stosunku pracy
Podporządkowanie pracownika
(kierownictwo pracodawcy)
Oznacza możność wydawania pracownikowi poleceń przez
pracodawcę.
Podporządkowanie umowne:
 co do rodzaju pracy (stanowiska pracy);
 co do miejsca pracy;
 co do czasu pracy;
 co do sposobu wykonywania pracy.
Pracownik zobowiązany jest do wykonywania tylko takich poleceń,
które nie są sprzeczne z:

przepisami prawa lub

umową o pracę (art. 100 k.p.) oraz

zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c. w zw. z art. 300
k.p.)
Cechy stosunku pracy c.d.
Osobiste świadczenie pracy
Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy (art. 22 § 1 k. p.).
Nie ma możliwości samodzielnego podstawienia zastępcy.
Cechy stosunku pracy c.d.
Ryzyko pracodawcy
Ryzyko ekonomiczne
Polega na obciążeniu pracodawcy obowiązkiem wypłaty
wynagrodzenia i realizacji innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy niezależnie od efektów ekonomicznych prowadzonej
działalności.
Ryzyko techniczne
Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za czas
nieświadczenia pracy z przyczyn techniczno-organizacyjnych, jeśli
pracownik był gotowy do wykonywania pracy.
Ryzyko socjalne
Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za czas
nieświadczenia pracy w razie nieobecności pracownika w pracy z
ważnych względów osobistych (np. choroby, opieki nad dzieckiem
itd.).
Ryzyko osobowe
Podmiot zatrudniający obciążony jest skutkami niezawinionych i
niekiedy także zawinionych przez pracownika działań wyrządzających
pracodawcy szkodę.
Cechy stosunku pracy c.d.
Pracodawca ma
wynagrodzeniem
Odpłatność
obowiązek
zatrudniania
pracownika
za
a
pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść
tego prawa na inną
osobę (art. 84 k.p.).
O kwalifikacji prawnej danego stosunku zatrudnienia decyduje zespół
przedstawionych cech pracy.
Zatrudnienie w warunkach odpowiadających tym cechom ma
charakter pracowniczy bez względu na nazwę zawartej przez strony
umowy(art. 22 § 1¹ k.p.)
UMOWA O PRACĘ
Pracownikiem może być wyłącznie osoba
fizyczna, która ukończyła 18 lat.
W celu przyuczenia zawodowego lub przy
wykonywaniu prac lekkich możliwe jest
zatrudnienie młodocianego w wieku 16-18 lat.
UMOWA ZLECENIA
Zleceniobiorcą może być zarówno
osoba fizyczna jak i osoba prawna.
Zleceniobiorca sam organizuje
sobie pracę.
Pracownik jest podporządkowany pracodawcy w
zakresie miejsca, czasu i sposobu wykonywania
pracy.
Zleceniobiorca również zobowiązuje
się do starannego wykonywania
czynności.
Pracownik zobowiązuje się do starannego działania
przy wykonywaniu pracy, a nie do osiągnięcia
rezultatu.
Umowa zlecenia może być
nieodpłatna.
Umowa o pracę jest zawsze odpłatna.
Pracownik nie może powierzyć wykonywania
swojej pracy innej osobie.
Przyjmujący zlecenie może powierzyć
wykonywanie zlecenia osobie trzeciej.
STRONY STOSUNKU PRACY
PRACOWNIK
Pracownikiem
jest osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę (art. 2 k.p.).
Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna!!!
Powołanie
może być podstawą nawiązania stosunku pracy tylko wtedy, gdy
przepis prawa stanowi, że z powołaniem na stanowisko lub z
pełnieniem funkcji wiąże się jednoczesne nawiązanie stosunku pracy
(art. 68 k. p.).
Na podstawie powołania zatrudniany jest np.:
 zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 dyrektor, zastępca dyrektora przedsiębiorstwa państwowego;
 osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Lasach
Państwowych.
Mianowanie
jako podstawa nawiązania stosunku pracy stosowane jest w
przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem pracy,
określonych odrębnymi przepisami (art. 76 k. p.).
Na podstawie mianowania zatrudniani są np.:
 urzędnicy służby cywilnej;
 nauczyciele w oświacie;
 sędziowie;
 kontrolerzy NIK-u.
Wybór
jest podstawą nawiązania stosunku pracy, jeżeli z wyboru wynika
obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika (art. 73 k. p.).
Taka podstawa nawiązania stosunku pracy występuje najczęściej w
partiach politycznych, związkach zawodowych i związkach pracodawców.
Na podstawie wyboru zatrudniani są pracownicy samorządowi w :
w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek.
Pracownikami nie są następujące osoby:
wykonujące pracę na podstawie umów typu cywilnoprawnego, np.
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej;
 jednoosobowo prowadzące samodzielną działalność gospodarczą
(samozatrudnienie);
 zatrudnione w tzw. służbach mundurowych, np. funkcjonariusze
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej;
 wykonujące pracę nakładczą.

Warunki jakie należy spełnić łącznie aby móc ubiegać się o
status pracownika:
1) określony wiek (18 lat)
oraz
2) co najmniej ograniczona zdolność do dokonywania
czynności prawnych (por. art. 22 § 2 i 3 k.p.).
PRACODAWCA
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie
posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli
zatrudniają one pracowników.
(art. 3 k.p.)
Pracodawcą jest każdy podmiot, który zatrudnia pracowników we
własnym imieniu.
Bez względu na:
 status prawny jednostki zatrudniającej (osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna);

jej formę organizacyjną (spółka, fundacja, spółdzielnia, zakład
opieki zdrowotnej, szkoła, osoba prywatna itp.);

cel działalności (gospodarczy, niezarobkowy).
Status pracodawcy mają, np.:
 przedsiębiorstwa państwowe,
 zakłady opieki zdrowotnej,
 partie polityczne,
 organizacje społeczne,
 organizacje pracodawców,
 związki zawodowe,
 spółki handlowe ,
 spółdzielnie,
 szkoły wyższe,
 stowarzyszenia,
 fundacje.
Jednostka nieposiadająca osobowości prawnej może mieć przymiot
pracodawcy jeżeli:
 przyznano
jej zdolność do zatrudniania pracowników we własnym
imieniu,
 została

wyodrębniona organizacyjnie,
została wyodrębniona finansowo.
Zdolność samodzielnego zatrudniania pracowników

musi mieć podstawę w aktach regulujących ustrój osoby prawnej
(np. statucie spółki)
albo

w aktach jej organów kreujących strukturę organizacyjną (np. w
uchwałach zarządu spółki).
Wyodrębnienie organizacyjno-finansowe jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej oznacza:

formalne wydzielenie jej ze struktur jednostki organizacyjnej
posiadającej osobowość prawną
oraz

odrębny status finansowy (np. własne konta bankowe).
Pracodawcą może być również osoba fizyczna zatrudniająca
pracowników, która:

prowadzi działalność gospodarczą
albo

zatrudnia pracowników we własnym imieniu dla realizacji własnych
potrzeb.
Reprezentacja jednostki organizacyjnej w sprawach ze stosunku pracy

za pracodawcę czynności takich dokonuje osoba lub organ
zarządzający tą jednostką
albo

inna wyznaczona osoba.
Działanie osoby lub organu zarządzającego lub innej wyznaczonej
osoby w sprawach z zakresu prawa pracy może nastąpić na podstawie:
 aktu, na mocy którego został utworzony dany podmiot (np. statut),
lub

aktu wewnętrznego określającego strukturę organizacyjną jednostki
(np. regulamin organizacyjny, regulamin pracy),
lub
przepisu prawa określającego, kto w imieniu jednostki organizacyjnej
dokonuje czynności z zakresu prawa pracy,
lub
 może być następstwem udzielenia danej osobie pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy pracodawcą jest osoba fizyczna, czynności z zakresu
prawa pracy dokonuje ona osobiście albo przez organ zarządzający
zakładem lub przez inną wyznaczoną do tego osobę ( w szczególności
na podstawie pełnomocnictwa do działania w tym zakresie innej
osobie)
Za pracodawcę niemającego zdolności do czynności prawnych działają
rodzice lub opiekun, za pracodawcę mającego ograniczoną zdolność
do czynności prawnych - rodzice lub kurator.
Czynności z zakresu prawa pracy
oświadczenia woli pracodawcy kształtujące treść łączącego strony
stosunku pracy (np. zawarcie umowy o pracę, wypowiedzenie
umowy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy),
a także
 inne działania wywołujące określone przepisami skutki prawne (np.
wydanie świadectwa pracy, udzielenie urlopu wypoczynkowego lub
okolicznościowego, udzielenie kary porządkowej, itp.),
 czynności z zakresu zbiorowego prawa pracy, np. zawarcie układu
zbiorowego pracy czy też reprezentowanie pracodawcy w sporze
zbiorowym.

DANE OSOBOWE KANDYDATÓW NA
PRACOWNIKÓW
Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o
zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
DANE OSOBOWE PRACOWNIKA
Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od
danych osobowych, pozyskanych od pracowników także:
1)
2)
innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk
oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych
jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
numeru PESEL pracownika.
Należy jednak pamiętać, że pracodawca może żądać podania
innych danych osobowych niż wcześniej wskazane, jeżeli obowiązek
ich podania wynika z odrębnych przepisów, np. zaświadczenie o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, ale w zakresie
niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów
ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw
publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia
określonej działalności gospodarczej.
UMOWA O PRACĘ
Sposoby zawarcia umowy o pracę:
 przez
w
złożenie oferty i jej przyjęcie,
drodze negocjacji,
 przez
tzw. czynności dorozumiane (per facta concludentia)
dopuszczenie do pracy.
Forma umowy o pracę
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie,
ale
jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy
pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy
potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy,
rodzaju umowy oraz jej warunków.
(art. 29 § 2 k. p.)
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu
nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę
przed dopuszczeniem go do pracy,
podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
(art. 281 pkt 2 k. p.)
Rodzaje umów o pracę
 na

czas nieokreślony (umowa bezterminowa)
umowy terminowe:
 na
okres próbny
 na czas określony
Treść umowy o pracę
Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia
oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze
wskazaniem składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.
W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w
celu, o którym mowa w art. 25¹ § 4 pkt 1-3, lub w
przypadku, o którym mowa w art. 25¹§ 4 pkt 4, w umowie
określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez
zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach
uzasadniających zawarcie takiej umowy.
Rodzaj pracy stanowi essentialia negotii umowy o pracę.
Ścisłe oznaczenie wynagrodzenia nie stanowi essentialia
negotii umowy, ale z umowy powinno wynikać zobowiązanie
pracodawcy do opłacania pracownika.
Obowiązek informacyjny pracodawcy
(art. 29§ 3 i § 3² k.p.)
Obowiązki informacyjne pracodawcy nałożone tymi
przepisami mają charakter indywidualny.
Oznacza to, że zostaną one spełnione tylko wtedy, kiedy
pracodawca złoży konkretnemu pracownikowi
zindywidualizowane oświadczenie o określonej treści.
Dwa rodzaje obowiązku informacyjnego:
 wstępny,

w przypadku zmian warunków zatrudnienia.
Zakres przedmiotowy wstępnego obowiązku informacyjnego:
 obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
 częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,
 wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 obowiązująca pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy dodatkowo:
 pora nocna,
 miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia
 przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego w przypadku zmian
warunków zatrudnienia:
pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie następujących
warunków zatrudnienia:
 obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu
pracy,
 częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o
pracę,
 o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie
układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty.
Forma realizacji obowiązku informacyjnego
pisemna
Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia takich jak:
 informacje na temat obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej
normie czasu pracy,
 częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
 obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o
pracę, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów
prawa pracy,
czyli poprzez
wymienienie stosownych aktów prawnych oraz podanie odpowiednich
fragmentów tych aktów.
Termin realizacji obowiązku informacyjnego:
wstępny - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o
pracę
 w przypadku zmian warunków zatrudnienia - niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tych
zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby
nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia
rozwiązania umowy.

USTANIE STOSUNKU PRACY
Stosunek pracy może ustać przez:

rozwiązanie ( z woli stron, bądź jednej ze stron w następstwie
dokonania odpowiedniej czynności prawnej)
lub

wygaśnięcie (z mocy samego prawa – ex lege, niezależnie od woli
stron)
Umowa o pracę rozwiązuje się:
 na mocy porozumienia stron,
 przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu
wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu
wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).
Umowy terminowe (na czas określony, na okres próbny) rozwiązują się
ponadto:

z upływem czasu, na który były zawarte.
Porozumienie stron
jest umową pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu
łączącego ich stosunku pracy w oznaczonym czasie.
Kodeks pracy nie reguluje ani treści ani formy
porozumienia.
Wypowiedzenie umowy o pracę
Jest to jednostronna czynność prawna pracodawcy lub
pracownika prowadząca do rozwiązania stosunku pracy po
upływie okresu wypowiedzenia.
Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę za
wypowiedzeniem
Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę
o pracę zawartą na:
 okres próbny,
 czas określony,
 czas nieokreślony.
Warunki prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę
dokonywanego przez pracodawcę
(umowy terminowe i umowa na czas nieokreślony)
Forma wypowiedzenia
Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.
Forma pisemna nie jest jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności
(ad solemnitatem) ani dla celów dowodowych (ad probationem).
Wypowiedzenie złożone w innej formie (np. ustnej, dorozumianej
poprzez niedopuszczenie pracownika do pracy, faksem, e-mailem) jest
skuteczne i ważne, choć wadliwe, może zostać jednak
ubezskutecznione przez sąd, jeśli pracownik wytoczy powództwo.
Okres wypowiedzenia
to czas, po upływie którego następuje rozwiązanie stosunku pracy na
mocy oświadczenia wypowiadającego.
Termin wypowiedzenia
to określony ustawą dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i na
czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy i wynosi:
 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc
albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w
ostatnim dniu miesiąca.
(art. 30 § 2¹ k.p.)
Pouczenie o możliwości odwołania
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej
rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o
przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o
pracę.
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
Polega na :
 obowiązującym pracodawcę zakazie wypowiadania lub zakazie
wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę
albo
 na obowiązku uzyskania zgody określonego podmiotu na dokonanie
czynności rozwiązującej.
W przypadku pracowników młodocianych ustawodawca
wprowadził zamknięty katalog przyczyn mogących skutkować
wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 196 k. p.)
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę
pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do
osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia
umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z
osiągnięciem tego wieku.
(art. 39 k.p.)
Ochrona nie obowiązuje w razie uzyskania przez pracownika
prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy!
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w
czasie:
 urlopu pracownika,
 innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
(art. 41 k.p.)
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę
w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego
(rodzicielskiego, ojcowskiego) pracownicy(ka), chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z
jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
Ochrona nie dotyczy pracownicy w okresie próbnym
nieprzekraczającym jednego miesiąca!
Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania
określonej pracy albo na okres próbny, która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia
porodu.
Nie dotyczy to umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego
miesiąca oraz umowy o pracę na czas określony zawartej w celu
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy!!!
Dodatkowe warunki prawidłowości wypowiedzenia
przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony
Powszechna ochrona przez wypowiedzeniem
Na powszechną ochronę przez wypowiedzeniem składa się:

obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia
oraz

obowiązek uprzedniej konsultacji wypowiedzenia z zakładową
organizacją związkową.
Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia,
czyli
obowiązek podania przyczyny uniemożliwiającej dalsze
zatrudnianie pracownika (art. 30§4 k. p.). Przyczyna
powinna być konkretna i rzeczywista.
Naruszenie art. 30 § 4 k. p. może polegać na niewskazaniu w ogóle
przyczyny rozwiązania umowy o pracę lub na pozornym,
niewystarczająco jasnym i konkretnym jej wskazaniu.
(por. wyrok SN z 18 kwietnia 2001 r., I PKN 370/00, OSNP 2003, nr 3, poz. 65)
Konsultacja z zakładową organizacją związkową
O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą
pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę
uzasadniającą rozwiązanie umowy.
Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że
wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od
otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy
umotywowane zastrzeżenia.
Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego
wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o
wypowiadaniu umów o pracę,
sąd pracy - stosownie do żądania pracownika – orzeka:
o bezskuteczności wypowiedzenia,
 a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu o przywróceniu pracownika
do pracy na poprzednich warunkach
 albo o odszkodowaniu.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania
wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli
ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe;
w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
Pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika,
jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości
niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu
nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje:




wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
nie więcej jednak niż za 2 miesiące,
a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc.
jeżeli umowę o pracę rozwiązano ze wskazanym w k.p. lub w przepisach
pozakodeksowych pracownikiem szczególnie chronionym wynagrodzenie
przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od
2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres
wypowiedzenia.
W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż
wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu
wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu
rozwiązania umowy.
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
okres próbny, na czas określony nastąpiło z naruszeniem
przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi (za
wyjątkiem niektórych podmiotów objętych szczególną
ochroną )
przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy terminowej:
 pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
 pracownik-ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z
urlopu macierzyńskiego,
 pracownik w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na
podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych,
mogą domagać się przywrócenia do pracy zamiast odszkodowania!
Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy,
wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za
który przyznano wynagrodzenie.
Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano
wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą
za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego
zatrudnienia.
Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do
okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający
okresowi, za który przyznano odszkodowanie.
Zmiana treści umowy o pracę
ZMIANA TREŚCI UMOWY O PRACĘ
1. definitywna
↓
Czynności prawne
↓
↓
dwustronne jednostronne
2. czasowa
polecenia pracodawcy
Wypowiedzenie zmieniające
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za
dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie
nowe warunki.
Wypowiedzenie zmieniające




w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy
lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego
wypowiedzenia.
pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać
pouczenie w sprawie terminu na zajęcie stanowiska przez pracownika.
w razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu
wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych
warunków.
jeżeli pouczony o terminie pracownik przed upływem połowy okresu
wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych
warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.
Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do
wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
ale
Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi w wieku
przedemerytalnym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:


wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników
zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania
dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień
koniecznych do jej wykonywania.
Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest
wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż
określona w umowie o pracę :
w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy,
 na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
 jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia
 odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Rozwiązane umowy o pracę bez wypowiedzenia
Forma rozwiązania bez wypowiedzenia
Rozwiązanie bez wypowiedzenia powinno być dokonane na piśmie.
Forma pisemna nie jest jednak zastrzeżona pod rygorem nieważności
(ad solemnitatem) ani dla celów dowodowych (ad probationem).
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia złożone w
innej formie (np. ustnej, dorozumianej poprzez niedopuszczenie
pracownika do pracy, faksem, e-mailem) jest skuteczne i ważne, choć
wadliwe, może zostać jednak ubezskutecznione przez sąd, jeśli
pracownik wytoczy powództwo.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika w razie:
 ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
pracowniczych;
 popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę
przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
(art. 52§1 k.p.)
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez
pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie
umowy.
Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po
zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej
organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej
rozwiązanie umowy.
W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa
organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni.
Download