Pompa objętościowa Alaris® GP

advertisement
Pompa objętościowa Alaris®
GP
s
Instrukcja obsługi
pl
Spis treści
Strona
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informacje o tej instrukcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tworzenie zestawu danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Charakterystyka pompy objętościowej Alaris® GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elementy sterujące i wskaźniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Definicje symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funkcje ekranu głównego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Środki ostrożności w czasie obsługi pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozpoczynanie pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zacisk bezpieczeństwa Alaris®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zakładanie linii infuzyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rozpoczynanie infuzji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funkcje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Infuzje dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tryb Service Configuration (Konfiguracja serwisowa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Konfiguracja pompy za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lista leków dostępna za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alarmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ostrzeżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ponowne rozpoczynanie infuzji po alarmie Air-in-Line (Powietrze w linii). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Działanie czujnika przepływu (Stosowanie Opcjonalne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Linie infuzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Powiązane produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Czyszczenie i przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Utylizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Parametry urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Parametry złącza IrDA, RS232 i układu przywoływania pielęgniarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Parametry wlewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Krzywe trąbkowe i prędkości przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Produkty i części zamienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Adresy punktów serwisowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1000DF00533 Wydanie 3
1/40
Wprowadzenie
Pompa objętościowa Alaris® GP (w dalszej części nazywana „pompą”) jest małą, lekką, objętościową pompą infuzyjną, zapewniającą dokładność
i niezawodność wlewów w pełnym zakresie ich prędkości.
Oprogramowanie Alaris® GP Editor* jest wyposażeniem dodatkowym do urządzenia medycznego, pozwalającym szpitalowi na opracowanie
zestawów danych najlepszej praktyki, zawierających wytyczne dotyczące dożylnego podawania leków w specyficznych dla pacjenta
obszarach leczenia. Każdy zestaw danych zawiera określony spis leków oraz konfigurację pompy właściwą dla danego obszaru opieki.
Zestaw danych zdefiniowany przez szpital jest opracowywany i zatwierdzany na podstawie danych farmaceutycznych i klinicznych,
a następnie przenoszony do pompy objętościowej Alaris® GP przez wykwalifikowany personel techniczny.
Przeznaczenie
Pompy objętościowe Alaris® GP są przeznaczone do użytku przez personel medyczny w celu kontroli prędkości i objętości wlewu.
Warunki użytkowania
Pompy objętościowe Alaris® GP mogą być stosowane wyłącznie przez personel medyczny biegły w obsłudze automatycznych pomp
objętościowych oraz podawaniu preparatów płynnych. Personel medyczny danego oddziału winien dokonać oceny przydatności urządzenia
do zastosowań zgodnych z jego przeznaczeniem.
Wskazania do stosowania
Pompy objętościowe Alaris® GP służą do wykonywania wlewów związanych z żywieniem pozajelitowym oraz podawaniem płynów, leków,
krwi i preparatów krwiopochodnych drogami dopuszczalnymi klinicznie, np. dożylnie (IV), podskórnie lub poprzez irygację przestrzeni
płynowych. Pompy objętościowe Alaris® GP Guardrails® mogą być stosowane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
Przeciwwskazania
Pomp objętościowych Alaris® GP nie należy stosować w przypadku leczenia dojelitowego lub zewnątrzoponowego.
* Tylko niektóre części oprogramowania Alaris® GP Editor zostały zaklasyfikowane jako wyposażenie dodatkowe do urządzenia medycznego.
Informacje o tej instrukcji
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia użytkownik musi dokładnie zapoznać się z pompą opisaną w tej instrukcji.
Na wszystkich rysunkach wykorzystanych w niniejszej Instrukcji obsługi przedstawiono typowe ustawienia i wartości, które można wykorzystać przy
ustawianiu funkcji pompy.
Te ustawienia i wartości podano jedynie dla zilustrowania przykładów. Pełny zakres ustawień i wartości przedstawiono w rozdziale dotyczącym
danych technicznych.
A
Należy upewnić się, że używane są wyłącznie najnowsze wersje instrukcji obsługi i podręczników obsługi technicznej
produktów firmy CareFusion. Odnośniki do tych dokumentów można znaleźć na stronie www.carefusion.com. Aby
uzyskać kopie dokumentów, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy CareFusion.
Konwencje stosowane w tej instrukcji
POGRUBIENIE
Używane w odniesieniu do wyświetlanych nazw, poleceń oprogramowania, elementów sterujących i
wskaźników wymienianych w tej instrukcji, np. wskaźnika akumulatora, przycisku VOLUME czy
WŁ/WYŁ.
„Cudzysłowy”
Używane do wskazania odnośników do innych rozdziałów w tej instrukcji.
Kursywa
Używana do wskazywania innych dokumentów lub instrukcji, jak również do wyróżniania ważnych informacji.
A
Ważne informacje: Obok tego symbolu można znaleźć ważne informacje. Zawierają one wskazówki, na które
trzeba zwrócić uwagę podczas obsługi pompy.
1000DF00533 Wydanie 3
2/40
Tworzenie zestawu danych
Aby utworzyć zestaw danych dla pompy objętościowej Alaris® GP, szpital musi najpierw dokonać jego opracowania, przeglądu, zatwierdzenia
i przesłania, zgodnie z opisanym poniżej procesem. Więcej szczegółów i środków ostrożności w czasie obsługi można znaleźć w pliku pomocy
oprogramowania Alaris® GP Editor.
1. Utwórz zestaw danych dla obszaru opieki (korzystając z oprogramowania Alaris® GP Editor).
Drug List (Lista leków)
Nazwy i stężenia leków dla zestawu danych, z wartością domyślną
i maksymalnymi limitami.
Do 100 unikatowych ustawień nazw leków/protokołów leków.
Pump Configuration
Ustawienia konfiguracji pompy i jednostki tylko dla dawkowania.
2. Przejrzyj, zatwierdź i wyeksportuj zestaw danych (korzystając z oprogramowania Alaris® GP Editor).
Review and Approve
(Przegląd i zatwierdzenie)
Cały raport zestawu danych przeznaczony do wydruku, przeglądu i podpisania na
dowód zatwierdzenia przez osobę upoważnioną, zgodnie ze szpitalnym protokołem.
Podpisany wydruk jest przeznaczony do bezpiecznego przechowywania przez szpital.
Stan zestawu danych należy ustawić na Approved (Zatwierdzony), co wymaga hasła.
Export (Eksportowanie)
Eksportowanie zestawu danych do użytku w narzędziu Alaris® GP Transfer Tool
(Narzędzie do transferu zestawu danych), w celu utworzenia kopii zapasowej zestawu
danych lub przesłania go na inny komputer.
3. Prześlij zestaw danych do pompy objętościowej Alaris® GP (korzystając z narzędzia do transferu zestawu danych Alaris® GP Transfer Tool).
Transfery zestawów danych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
A
Parametry leków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i przepisanymi wskazaniami.
1000DF00533 Wydanie 3
3/40
Charakterystyka pompy objętościowej Alaris® GP
Wskaźnik alarmu
Alaris®
GP
Drzwiczki
Ekran
Przyciski programowe
Strzałki
Start
Bolus
Wstrzymanie
Opcje
Wyciszenie
Ciśnienie
Wskaźnik akumulatora
Wł./Wył.
Wskaźnik zasilania sieciowego
Dźwignia drzwiczek
Uchwyt
Dźwignia zwalniająca
krzywki obrotowej
Gniazdo czujnika
przepływu
Gniazdo RS232/
układu przywołania
pielęgniarki (z osłoną
usuniętą w celu
uwidocznienia)
Krzywka obrotowa, służąca
do mocowania na poziomych
szynach prostokątnych
Składany zacisk
do stojaka
Osłona bezpieczników
elektrycznych
Interfejs urządzeń
medycznych (ang.
MDI — Medical
Device Interface)
Gniazdo sieci zasilającej
Port komunikacyjny podczerwieni
Przyłącze wyrównywania
potencjałów (PE)
1000DF00533 Wydanie 3
4/40
Elementy sterujące i wskaźniki
Elementy sterujące:
Symbol
Opis
a
b
h
c
WŁ/WYŁ — naciśnij jeden raz w celu włączenia pompy. Naciśnij i przytrzymaj
wciśnięty przez około 3 sekundy w celu wyłączenia pompy.
START — naciśnij w celu rozpoczęcia infuzji. Zielona dioda LED miga
podczas infuzji.
WSTRZYMANIE—naciśnij w celu wstrzymania infuzji. Przy zatrzymaniu infuzji
zaświeci się bursztynowa dioda LED.
WYCISZENIE — naciśnij w celu wyciszenia alarmu na (około) 2 minuty.
Po tym czasie alarm rozlegnie się znowu.
BOLUS — naciśnij, aby uzyskać dostęp do przycisku programowego BOLUS.
Aby uruchomić funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowy.
BOLUS — płyn lub lek został podany z większą prędkością.
• Pompa jest w trakcie infuzji.
• Linia infuzyjna jest podłączona do pacjenta.
• Objętość podana (ang. VI — Volume Infused) jest dodawana do wyświetlanej
całkowitej objętości podanej.
i
d
e
f
g
OPCJA — naciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji opcjonalnych.
CIŚNIENIE — służy do wyświetlania ciśnienia tłoczenia i zmiany limitu alarmu.
STRZAŁEK — podwójne lub pojedyncze w celu szybszego/wolniejszego
zwiększania/zmniejszania wartości wyświetlanych na ekranie.
PUSTE PRZYCISKI PROGRAMOWE — używa się ich w połączeniu ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Wskaźniki:
Symbol
Opis
S
j
ZASILANIA SIECIOWEGO — podświetlenie tego symbolu oznacza, że pompa
jest podłączona do źródła zasilania prądem przemiennym i trwa ładowanie
akumulatora.
AKUMULATOR—jego podświetlenie oznacza, że pracująca pompa jest zasilana
z akumulatora wewnętrznego. Miganie wskaźnika świadczy o niskim stanie
naładowania akumulatora, co oznacza, że urządzenie może jeszcze pracować
nie dłużej niż przez 30 minut.
1000DF00533 Wydanie 3
5/40
Definicje symboli
Symbole użyte na naklejkach:
Symbol
w
x
Opis
Uwaga (sprawdź w załączonej dokumentacji).
Przyłącze wyrównywania potencjałów (PE).
Gniazdo RS232/układu przywołania pielęgniarki.
l
Element odporny na defibrylację, mający kontakt z ciałem pacjenta, typu CF. (Klasyfikacja
wg stopnia zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym).
IPX3
Chroniony przed rozpryskami wody.
r
Prąd przemienny.
s
T
t
Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy Rady 93/42/EWG zmienionej przez Dyrektywę
2007/47/WE.
Data produkcji.
Producent.
Gniazdo czujnika przepływu.
A
Ważna informacja.
U
Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi.
W
Parametry bezpieczników.
EC
Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej.
REP
1000DF00533 Wydanie 3
6/40
Funkcje ekranu głównego
Ekran główny — jeżeli nie została ustawiona objętość do podania (należy użyć
czujnika przepływu):
ON HOLD
Stan infuzji/
Nazwa leku/Główny lub
dodatkowy
(Tylko wówczas, gdy w zestawie danych
jest włączony tryb linii dodatkowej.)
RATE
Prędkość wlewu
Objętość podana
Identyfikatory przycisków
programowych
Przyciski programowe
25.0
VOLUME
VOLUME
ON HOLD
a) SET RATE WITH
RATE
Jeżeli prędkość nie
została ustawiona i jest
RATE TOO
LOW
wyświetlana
wartość
RATE
0,0 ml/h, wówczas
wyświetlony zostanie
komunikat a).
ON HOLD
ml/h
ON HOLD
ON HOLD
50.0 ml
VTBI
SET RATE WITH
RATE RATE TOO HIGH
RATE
b)
Zerowanie
objętości podanej
Ustawianie opcji objętości
do podania (ang. VTBI)
(Tylko wówczas, gdy w zestawie danych
jest włączony tryb linii dodatkowej.)
Prędkość infuzji
Szybkość dawkowania
Objętość płynu do podania
Objętość podana
Pozostały czas
Identyfikatory przycisków
programowych
Przyciski programowe
25.0
16.7
ml/h
ON HOLD
45.0
VOLUME
50.0
1h 48m 00s
VTBI
VOLUME
RATE
c)
µg/kg/24h
ml
ml
VTBI
RATE TOO LOW
ON HOLD
ON HOLD
ADRENALINE*
RATE
RATE
Jeżeli zaprogramowana
prędkość mieści się
RATE TOO HIGH
pomiędzy wartościami
RATERATE WITH
SET
podanymi w protokole
RATE
leku 0,0 ml/h a 1,0 ml/h
(wyłączając 0,1 ml/h),
wyświetlony zostanie
komunikat b).
Ekran główny — jeżeli ustawiona jest objętość do podania (VTBI):
Stan infuzji/
Nazwa leku/Główny lub
dodatkowy
ON HOLD
RATE TOO LOW
ON HOLD
RATE
RATE TOO HIGH
Jeżeli zaprogramowana
prędkość jest większa niż
wartość Infusion Rate Max
(Maksymalna prędkość
infuzji) podana w protokole
leku, wyświetlony zostanie
komunikat c).
Zerowanie
objętości podanej
Ikona ekranowa:
Ustawianie opcji VTBI
(objętości do podania)
wyświetlania czasu pozostającego — przedstawia czas pozostały do zakończenia
infuzji danej objętości. Jeżeli okres ten jest dłuższy niż 24 godziny, wyświetlana będzie wartość 24+.
*
protokołu leku — wskazuje stosowany protokół leku.
informacji o ciśnieniu — przedstawia ciśnienie od poziomu 0 przy pierwszej kresce do
poziomu 8. Limity alarmu: poziom 2, 5 lub 8.
1000DF00533 Wydanie 3
7/40
Środki ostrożności w czasie obsługi pompy
Linie infuzyjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby zapewnić prawidłowe i dokładne działanie, należy używać wyłącznie linii infuzyjnych jednorazowego użytku
firmy CareFusion opisanych w tej instrukcji obsługi.
Zaleca się, aby linie infuzyjne były wymieniane zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Zmiana linii
infuzyjnej”. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami w zakresie użytkowania, dostarczonymi
wraz z linią infuzyjną.
Stosowanie innych linii infuzyjnych może wpłynąć ujemnie na pracę pompy i na dokładność
wykonania wlewu.
W przypadku połączenia kilku urządzeń i/lub aparatów z liniami infuzyjnymi i innymi liniami, np.
za pośrednictwem zaworu trójdrożnego lub zestawu do wielu wlewów, praca pompy może ulec zmianie
i należy dokładnie nadzorować jej działanie.
Niekontrolowany przepływ może nastąpić, jeśli linia infuzyjna nie jest poprawnie odłączona od pacjenta, np.
poprzez zamknięcie kranika lub zacisku na linii.
Linia infuzyjna może być zaopatrzona w zacisk, którego można używać w celu zamknięcia przewodu
w przypadku, gdy wymagane jest wstrzymanie przepływu płynu.
Pompa objętościowa Alaris® GP jest pompą nadciśnieniową, z którą należy używać linii infuzyjnych wyposażonych
w końcówki typu Luer Lock lub ich odpowiedniki.
Aby dokonać wlewu z biurety, należy zamknąć znajdujący się nad nią zacisk rolkowy i otworzyć zacisk odpowietrznika
u góry biurety.
Linię infuzyjną należy wyrzucić, jeśli opakowanie zostało naruszone lub nastąpiło oddzielenie
zatyczki ochronnej. Należy upewnić się, że linie nie są zagięte, ponieważ mogłoby to spowodować
niedrożność przewodu.
Używanie worków miękkich, butelek szklanych oraz pojemników półsztywnych
•
Zaleca się, aby w przypadku używania butelek szklanych lub pojemników półsztywnych odpowietrznik
zestawu pompy objętościowej Alaris® GP był otwarty w celu zmniejszenia podciśnienia powstającego podczas
wlewu płynu z pojemnika. Pozwoli to utrzymać stałą dokładność objętości infuzji podczas opróżniania pojemnika.
W przypadku pojemników półsztywnych otwarcie odpowietrznika powinno nastąpić po przebiciu pojemnika i
wypełnieniu komory kroplowej.
Postępowanie w przypadku worków miękkich
Należy wykonać czynności zalecane w
punktach od 1 do 3, tak jak pokazano w
przypadku pojemników półsztywnych,
jednak nie należy otwierać odpowietrznika, jak nakazuje punkt 4, tylko wypełnić
linię infuzyjną zgodnie z punktem 5.
Przed wypełnieniem komory kroplowej
należy upewnić się, że wylot worka został
całkowicie przekłuty.
Postępowanie w przypadku pojemników półsztywnych
2.
Przebij
zbiornik.
3.
4.
Wypełnij
komorę kroplową do linii
napełniania.
Otwórz odpowietrznik, aby
umożliwić wyrównanie
ciśnienia — zestaw jest
gotowy do infuzji.
5.
1.
Zamknij zacisk
rolkowy.
Wypełnij linię infuzyjną,
otwierając/zamykając
zacisk rolkowy.
Środowisko pracy
•
Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku konieczności stosowania pompy infuzyjnej razem
z innymi pompami lub urządzeniami wymagającymi dostępu naczyniowego. Znaczne zmiany ciśnienia wytworzone
w kanałach z płynem tego typu pomp mogą utrudniać podawanie leku lub płynów. Zazwyczaj pompy takie
stosuje się podczas dializ, w krążeniu zewnątrzustrojowym oraz w trakcie stosowania urządzeń wspomagających
pracę serca.
•
Pompa ta jest odpowiednia do stosowania we wszystkich środowiskach, włącznie z gospodarstwami domowymi i
takimi, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci elektrycznej niskiego napięcia, obsługującej budynki
mieszkalne.
•
Pompa ta nie jest przeznaczona do stosowania w obecności mieszanin palnych środków anestetycznych z
powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
•
S ystem alarmowy ciśnienia infuzji nie służy zabezpieczeniu pacjenta przed wynaczynianiem (powikłaniem, jakie
może wystąpić), ani jego wykrywaniu.
Ciśnienie robocze
Stany alarmowe
•
Alaris®
GP
Istnieje kilka stanów alarmowych wykrywanych przez pompę, które powodują zatrzymanie infuzji
i uruchomienie alarmu wizualnego i dźwiękowego. Osoba obsługująca urządzenie musi regularnie
kontrolować przebieg infuzji, aby mieć pewność, że przebiega on prawidłowo i żadne alarmy nie
są aktywne.
1000DF00533 Wydanie 3
8/40
Środki ostrożności w czasie obsługi pompy (ciąg dalszy)
Kompatybilność elektromagnetyczna i zakłócenia
•
M
•
•
•
•
Alaris®
GP
•
Ta pompa jest zabezpieczona przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, w tym fal radiowych o wysokiej częstotliwości,
działaniem pól magnetycznych oraz wyładowań elektrostatycznych (np. pochodzących od elektrycznych narzędzi
chirurgicznych oraz urządzeń do kauteryzacji, od dużych silników, radio-odbiorników przenośnych, telefonów
komórkowych itp.) i została zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa, nawet w przypadku wystąpienia
zbyt wysokich poziomów zakłóceń.
Sprzęt do radioterapii: Pompy nie należy używać w sąsiedztwie jakiegokolwiek sprzętu do radioterapii. Poziomy
promieniowania generowane przez sprzęt do radioterapii, taki jak akcelerator liniowy, mogą znacząco wpłynąć na
działanie pompy. Informacje na temat bezpiecznej odległości i innych wymagań zapobiegających można znaleźć
w zaleceniach producenta. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy CareFusion.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI): Pompa zawiera materiały ferromagnetyczne podatne na
zakłócające pole magnetyczne generowane przez urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.
Dlatego pompy nie uznaje się za zgodną z urządzeniami do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Jeżeli nie
można uniknąć zastosowania pompy w obszarze oddziaływania rezonansu magnetycznego, firma CareFusion zaleca
umieszczenie pompy w bezpiecznej odległości od pola magnetycznego, poza obszarem określonym jako „tylko dla osób
upoważnionych” w celu ochrony pompy przed zakłóceniami magnetycznymi lub zniekształceniem obrazu uzyskanego
metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Ta bezpieczna odległość powinna zostać ustalona zgodnie z zaleceniami
producenta dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Więcej informacji znaleźć można w podręczniku
Technical Service Manual (TSM). Można też skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy CareFusion w celu
uzyskania dalszych wskazówek.
Akcesoria: Z pompą nie należy używać żadnych niezalecanych akcesoriów. Pompa została przetestowana i jest zgodna
z odpowiednimi wymaganiami EMC tylko z zalecanymi akcesoriami. Użycie jakiegokolwiek wyposażenia, przetwornika
lub przewodu innych niż te wyszczególnione przez firmę CareFusion może spowodować wzrost promieniowania lub
spadek odporności pompy.
W pewnych okolicznościach wpływ na działanie pompy mogą mieć wyładowania elektrostatyczne w powietrzu
występujące przy napięciach na poziomie około lub powyżej 15 kV, bądź pola elektromagnetyczne o częstotliwościach
radiowych, o natężeniu około lub ponad 10 V/m. Jeżeli na działanie pompy mają wpływ tego typu zewnętrzne
zakłócenia, pozostanie ona w bezpiecznym trybie pracy; infuzja zostanie przerwana w odpowiednim momencie, a
użytkownik zostanie zaalarmowany przez kombinację sygnałów dźwiękowych i wizualnych. W przypadku utrzymywania
się jakiegokolwiek stanu alarmowego nawet po interwencji użytkownika, zaleca się wymianę pompy na inną i wycofanie
jej z eksploatacji do czasu sprawdzenia przez odpowiednio wyszkolony personel techniczny.
Pompa ta jest urządzeniem zaliczonym do grupy 1, klasy B zgodnie z normą CISPR 11 i podczas normalnego stosowania
wykorzystuje wysokie częstotliwości jedynie do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym poziom emisji fal
radiowych pompy jest bardzo niski i istnieje małe prawdopodobieństwo zakłócania pracy urządzeń elektronicznych
w jej pobliżu. Pompa ta emituje jednak promieniowanie elektromagnetyczne na określonym poziomie, mieszczącym
się w granicach wyznaczonych przez normy IEC/EN60601-2-24 i IEC/EN60601-1-2. Jeżeli pompa zakłóca działanie
innych urządzeń, należy podjąć kroki mające na celu zmniejszenie tych oddziaływań, na przykład poprzez zmianę
położenia urządzeń.
Przewód uziemiający
•
d
•
•
Pompa objętościowa Alaris® GP jest urządzeniem klasy I, dlatego musi być uziemiona, gdy jest podłączona do źródła
zasilania prądem przemiennym.
Pompa jest również wyposażona w wewnętrzne źródło zasilania.
Przy podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania należy używać przewodów trójżyłowych (faza, zero i uziemienie).
Jeśli naruszona została ciągłość zewnętrznego przewodu ochronnego na kablu zasilania prądem przemiennym, należy
odłączyć pompę od źródła zasilania i używać jej, korzystając z akumulatora wewnętrznego.
Niebezpieczeństwa
B
m
•
Korzystanie z pompy w obecności palnych środków anestetycznych grozi wybuchem. Należy zachować ostrożność i
umieszczać pompę z dala od wszelkich potencjalnych źródeł takiego zagrożenia.
•
Niebezpieczne napięcie: w razie otwarcia lub zdjęcia obudowy pompy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
•
Nie należy otwierać osłony ochronnej gniazda RS232/układu przywołania pielęgniarki, gdy nie jest ono używane. Podczas
podłączania gniazda RS232/układu przywołania pielęgniarki należy zachować środki ostrożności stosowane w przypadku
możliwości wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Dotykanie styków złączy może być powodem awarii zabezpieczenia
przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD — Electrostatic discharge). Zaleca się, aby wszystkie czynności były
wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel.
•
Jeżeli pompa upadnie, zostanie zamoczona, narażona na zalanie, działanie wilgoci, wysoką temperaturę lub istnieją
podejrzenia, że jest uszkodzona, należy wycofać ją z eksploatacji w celu dokonania kontroli przez wykwalifikowanego
inżyniera serwisowego. O ile to możliwe, urządzenie należy transportować lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu
i przestrzegać warunków temperatury, wilgotności i ciśnienia w zakresach określonych w rozdziale Dane techniczne i na
zewnętrznym opakowaniu.
Jeżeli pompa działa nieprawidłowo, należy wycofać ją z eksploatacji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
GP
Al
ar
is®
V
•
•
•
Należy upewnić się, że nie występuje ryzyko potknięcia o przewody zasilające ani kable RS232.
Należy upewnić się, że przewody zasilające i kable RS232 są umieszczone w taki sposób, żeby nie zostały przypadkowo
wyciągnięte.
1000DF00533 Wydanie 3
9/40
Rozpoczynanie pracy
Przed rozpoczęciem korzystania z pompy należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi.
A
Konfiguracja początkowa
1.
2.
Sprawdź, czy pompa jest kompletna, czy nie jest uszkodzona oraz czy wartość napięcia znamionowego podana na naklejce jest zgodna z
napięciem sieciowym.
Dostarczane elementy:
l
l
l
l
l
Pompa objętościowa Alaris® GP
Instrukcja obsługi (CD)
Kabel zasilający sieciowy (zgodnie z zamówieniem)
Opakowanie ochronne
Oprogramowanie Alaris® GP Editor (w tym narzędzie do transferu zestawu danych Alaris® GP Transfer Tool) — na szpital
4.
Podłącz pompę do sieci prądu przemiennego na okres nie krótszy niż 2½ godziny, aby całkowicie naładować akumulator wewnętrzny
(upewnij się, że wskaźnik S jest podświetlony).
Przy pierwszym uruchomieniu pompy zostanie wyświetlony ekran Select Language (Wybór języka). Za pomocą przycisków
5.
f wybierz odpowiedni język z listy.
Naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia wyboru.
3.
Oprogramowania Alaris® GP Editor można użyć do utworzenia zatwierdzonego zestawu danych, który można przesłać
do pompy. W pompie zainstalowany jest już jednak domyślny zestaw danych (szczegóły podane są poniżej).
W razie włączenia pompy bez jej podłączenia do źródła zasilania urządzenie zacznie działać automatycznie na zasilaniu
z wewnętrznego akumulatora.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania pompy należy, o ile to możliwe, umieścić ją ponownie w oryginalnym
opakowaniu ochronnym i skontaktować się ze specjalistą autoryzowanego serwisu technicznego w celu jej sprawdzenia.
A
Fabryczny domyślny zestaw danych
Pompa objętościowa Alaris® GP jest dostarczana z następującym fabrycznym domyślnym zestawem danych
Domyślne jednostki włączone
dla trybu Dosing Only (Tylko
dawkowanie):
Parametr
Fabryczne ustawienie
domyślne
AC Fail Warning (Ostrzeżenie
o braku zasilania sieciowego)
Enabled (Włączona)
Alarm Volume (Głośność alarmu)
Medium (Średnia)
Pressure Default (Ciśnienie domyślne)
L5
Pressure Max (Ciśnienie maksymalne)
L8
Rate Titration (Korygowanie
prędkości infuzji)
Disabled (Wyłączona)
Infusion Rate Max (Maksymalna
prędkość infuzji)
1200 ml/h
Bolus Mode (Tryb bolusa)
Enabled (Włączony)
µg/kg/min
Bolus Rate Default (Domyślna
prędkość podawania bolusa)
500 ml/h
µg/kg/h
Bolus Rate Max (Maksymalna
prędkość podawania bolusa)
1200 ml/h
mg/kg/h
Bolus Volume Max (Maksymalna
objętość bolusa)
5 ml
U/kg/h
Weight Default (Domyślna waga)
1 kg
AIL Limit Max (Maksymalny limit
powietrza w linii)
100 µl
VTBI Max (Maksymalna objętość
do podania)
9999 ml
Secondary Infusion (Infuzja
dodatkowa)
Disabled (Wyłączona)
µg/min
µg/h
mg/h
g/h
U/h
mmol/h
ng/kg/min
mg/kg/min
1000DF00533 Wydanie 3
mmol/kg/min
mmol/kg/h
10/40
Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy)
Instalacja zacisku do stojaka
Zacisk do stojaka na płyny infuzyjne znajduje się z tyłu pompy; zapewnia on pewne mocowanie do pionowych stojaków na płyny infuzyjne
o średnicy od 15 do 40 mm.
Zagłębienie
1. Pociągnij do siebie składany zacisk do stojaka na płyny infuzyjne i odkręć go,
aby zostawić wystarczającą ilość miejsca na stojak.
2.
*
*
Umieść pompę na stojaku i dokręć śrubę, aż zacisk zostanie przymocowany
do stojaka.
W żadnym wypadku nie wolno mocować pompy w taki sposób, że statyw
stanie się zbyt ciężki lub niestabilny.
A
Należy upewnić się, że zacisk do stojaka na płyny infuzyjne jest złożony
i znajduje się w zagłębieniu z tyłu pompy przed podłączeniem do stacji
dokującej/roboczej* oraz gdy nie jest używany.
Instalacja stacji dokującej/roboczej* lub szyny poziomej
Obrotowa Krzywka
do mocowania na
poziomych szynach
prostokątnych
Szyna
prostokątna
Dźwignia zwalniająca
(wciśnij, aby zwolnić)
Alaris®
GP
Obrotową krzywkę można przymocować do prostokątnej szyny na stacji
dokującej/roboczej* lub do szyn poziomych o przekroju 10 na 25 mm.
1.
Wyrównaj obrotową krzywkę z tyłu pompy z prostokątną szyną
stacji dokującej/roboczej* lub szyną poziomą.
2.Wciśnij mocno pompę na prostokątną szynę lub szynę na
wyposażenie.
Upewnij się, że pompa została bezpiecznie zamocowana
(zatrzasnęła się) na szynie.
3.
Aby zdjąć pompę, naciśnij dźwignię zwalniającą i pociągnij
pompę ku przodowi.
Zaleca się umieszczanie worków infuzyjnych na wieszaku
bezpośrednio nad pompą, z którą są używane. Zmniejsza
to możliwość pomylenia linii infuzyjnych, gdy używanych
jest kilka pomp objętościowych.
A
*Stacja dokująca Alaris® DS i stacja robocza Alaris® Gateway.
Pompę można zamocować wyłącznie na części poziomej stacji dokujących
wymienionych powyżej.
1000DF00533 Wydanie 3
11/40
Zacisk bezpieczeństwa Alaris®
Zacisk bezpieczeństwa Alaris® **:
ZACISK BEZPIECZEŃSTWA W POZYCJI DROŻNEJ:
Gdy nowa linia infuzyjna jest wyjmowana z opakowania, zacisk
bezpieczeństwa znajduje się w tej pozycji*:
Klapka zacisku
bezpieczeństwa
Rama zacisku
bezpieczeństwa
Zacisk w POZYCJI
DROŻNEJ
PRZEPŁYW
UMOŻLIWIONY
Suwak zacisku
bezpieczeństwa
* J est to konieczne w celu uniknięcia uszkodzenia rurek podczas
przechowywania i w celu zapewnienia prawidłowej sterylizacji
oraz umożliwia natychmiastowe napełnienie.
ZACISK BEZPIECZEŃSTWA W POZYCJI
NIEDROŻNEJ:
RĘCZNA OBSŁUGA zacisku bezpieczeństwa:
Po włożeniu linii infuzyjnej do pompy, otwarcie drzwiczek
uruchamia haki drzwiczek, które wyciągają suwak zacisku
bezpieczeństwa na zewnątrz, jak pokazano na rysunku:
Aby ręcznie przesunąć suwak w pozycję drożną, należy popchnąć
do góry klapkę zacisku bezpieczeństwa i całkowicie dosunąć
suwak zacisku bezpieczeństwa do ramy:
Zacisk jest w POZYCJI
NIEDROŻNEJ
A
BRAK PRZEPŁYWU
Æ
1. Pchnij
do góry
2. Pchnij
Ê
Naciśnięcie suwaka zacisku bezpieczeństwa umożliwia ustawienie pełnego przepływu do pacjenta. Dlatego też zawsze zalecane jest również zamykanie zacisku rolkowego.
Jeżeli wymagana jest jednak infuzja grawitacyjna, należy popchnąć do góry klapkę zacisku bezpieczeństwa oraz całkowicie
dosunąć pomarańczowy suwak zacisku bezpieczeństwa do ramy w celu umożliwienia przepływu. Infuzję grawitacyjną można
regulować za pomocą zacisku rolkowego na linii.
A
** — w dalszej części nazywany „zaciskiem bezpieczeństwa”.
1000DF00533 Wydanie 3
12/40
Zakładanie linii infuzyjnej
Należy upewnić się, że wybrano odpowiednią linię infuzyjną dla płynu/leku, który ma zostać podany.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z określoną linią infuzyjną.
Należy korzystać wyłącznie z linii infuzyjnych do pompy objętościowej Alaris® GP (więcej informacji w części „Linie infuzyjne”
tej instrukcji).
Należy umieścić pojemnik z płynem w taki sposób, aby uniknąć rozlania płynu na pompę.
Należy upewnić się, że przewody są całkowicie wprowadzone do górnego uchwytu linii i kanału prowadnicy bez pozostawiania luzu.
A
Zakładanie linii infuzyjnej: Zacisk bezpieczeństwa Alaris® w pozycji DROŻNEJ — PRZEPŁYW UMOŻLIWIONY
Łącznik na
linii infuzyjnej
(niebieski)
Górny uchwyt linii
(niebieski)
Czujnik ciśnienia
— W GÓRNEJ
CZĘŚCI
Mechanizm
pompujący
Czujnik ciśnienia
— W DOLNEJ
CZĘŚCI
Zacisk bezpieczeństwa Alaris®
(pomarańczowy)
Uchwyt zacisku
bezpieczeństwa
(pomarańczowy)
Czujnik powietrza
w linii
Kanał prowadnicy
1.Wyjmij linię infuzyjną z opakowania i zamknij zacisk
rolkowy.
2. Wprowadź końcówkę do pobierania płynu infuzyjnego
do pojemnika z płynem i prawidłowo go zawieś.
Minimalna wysokość to 300 mm nad pompą.
3. Wypełnij komorę kroplową do linii wypełnienia, jeżeli jest
ona zaznaczona (około połowy objętości). Środki ostrożności
w czasie obsługi opisano w części „Używanie worków
miękkich, butelek szklanych oraz pojemników półsztywnych”.
4. Otwórz zacisk rolkowy i powoli (aby uniknąć powstawania
pęcherzyków powietrza) napełnij linię, upewniając się,
że całe powietrze zostało usunięte.
5. Zamknij zacisk rolkowy.
6. Włącz pompę. Otwórz drzwiczki i załóż linię infuzyjną
w następujący sposób:
• Dopasuj niebieski łącznik linii infuzyjnej
do niebieskiego, górnego uchwytu linii.
• Wprowadź pomarańczowy zacisk bezpieczeństwa
do pomarańczowego uchwytu.
7.
Upewnij się, że linia infuzyjna została całkowicie
wprowadzona do kanału prowadnicy.
8.Zamknij drzwiczki i otwórz zacisk rolkowy. Upewnij się,
że w komorze kroplowej nie spływają krople płynu.
9.
Upewnij się, że całe powietrze zostało usunięte z linii.
Podłącz linię infuzyjną do cewnika/kaniuli.
Zakładanie linii infuzyjnej: Zacisk bezpieczeństwa Alaris® w pozycji NIEDROŻNEJ — BRAK PRZEPŁYWU
1. Gdzie jest to konieczne, wykonaj czynności opisane
w punktach od 1 do 4 powyżej.
2. Upewnij się, że zacisk rolkowy jest zamknięty.
Zacisk bezpieczeństwa Alaris®
(pomarańczowy)
w pozycji niedrożnej
(patrz poprzednia
strona)
3. Otwórz drzwiczki i załóż linię infuzyjną w następujący
sposób:
• Dopasuj niebieski łącznik na linii infuzyjnej do
niebieskiego, górnego uchwytu linii.
• Wprowadź pomarańczowy zacisk bezpieczeństwa
(pozostawiając suwak wysunięty) w pozycji niedrożnej
w pomarańczowy uchwyt.
Pchnięcie suwaka zacisku bezpieczeństwa może doprowadzić do niekontrolowanego przepływu do pacjenta.
Dlatego też zawsze należy zamknąć zacisk rolkowy przed
pchnięciem suwaka zacisku bezpieczeństwa.
A
4.Upewnij się, że linia infuzyjna jest całkowicie wprowadzona
do kanału prowadnicy.
Kanał prowadnicy
5.Zamknij drzwiczki i otwórz zacisk rolkowy. Upewnij się,
że w komorze kroplowej nie spływają krople płynu.
6.
Upewnij się, że całe powietrze zostało usunięte z linii.
Podłączlinię infuzyjną do cewnika/kaniuli.
1000DF00533 Wydanie 3
13/40
Rozpoczynanie infuzji
Napełnij I ZAŁÓŻ linię (więcej informacji znajduje się w części „Zakładanie linii infuzyjnej”).
A
1. Upewnij się, że pompa jest podłączona do zasilania prądem przemiennym (może też pracować na zasilaniu
akumulatorowym).
2. W razie potrzeby podłącz czujnik przepływu. Patrz „Działanie czujnika przepływu”.
3. Naciśnij przycisk a.
Pompa wykona krótki auto-test. Sprawdź, czy podczas tego testu zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
Sprawdź poprawność wyświetlanej daty i godziny.
Sprawdź, czy na ekranie wyświetlana jest poprawna nazwa i numer wersji zestawu danych.
UWAGA:
Pompa uruchamia się i wyświetla poprzednie ustawienia.
• Brak nazwy leku
• ml/h
• Nazwa leku*
• Protokół leku
• Dosing Only
(Tylko dawkowanie)
CLEAR SETUP?
RATE
300
VTBI
VOLUME
ml/h
46.5 ml
3.5 ml
KEEP
CLEAR
4. CLEAR SETUP?
RATE
150 ml/h
1.50 mg/h
CONC
0.01mg/ml
VOLUME
1.4 ml
KEEP
CLEAR
• Primary/Secondary
(Główny/dodatkowy)
• Nazwy leków*
CLEAR SETUP?
RATE
VTBI
VOLUME
300ml/h
50.0ml
0.0ml
FentanYl
SECONDARY
RATE
VTBI
CLEAR
1.0ml/h
1.0ml
KEEP
CLEAR SETUP? (Wyzerować ustawienia?) — w przypadku wybrania opcji KEEP (Zachowaj) zostaną zachowane wszystkie
poprzednie ustawienia prędkości i objętości. Przejdź do punktu 6. W przypadku wybrania opcji CLEAR (Wyzeruj)
ustawienia prędkości i objętości zostaną automatycznie wyzerowane i zostanie wyświetlony ekran SELECT (wybór)
(w przypadku odpowiedniej konfiguracji):
SELECT
ml/h
DOSING ONLY
DRUGS: A B C D E F
GHIJKLM
NOPQRS
TUVWXYZ
SELECT WITH
OK
5.
Jeżeli wybrana została opcja CLEAR (Wyzeruj), należy wybrać opcję ml/h, DOSING
ONLY (Tylko dawkowanie) lub DRUGS (A-Z) (Leki A-Z) i nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia. Następnie należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.
(więcej informacji zawiera część „Funkcje podstawowe — leki i dawkowanie”)
6.
W razie potrzeby wyzeruj opcję VOLUME (Objętość podana). (Więcej informacji zawiera
część „Zerowanie wartości opcji Volume Infused (Objętość podana)”; jest to zalecane
w przypadku nowego pacjenta lub ustawiania nowej infuzji).
7.
W razie potrzeby wprowadź wartość VTBI (Objętość do podania) poprzez wybranie przycisku
programowego VTBI na ekranie głównym. Więcej informacji na ten temat zawierają części
„Ustawianie objętości do podania” lub „Ustawianie objętości do podania w czasie”.
Ustaw wartość VTBI (Objętość do podania) za pomocą opcji BAGS (Worki) i/lub
przycisków f i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
8. Wprowadź lub zmień wartość opcji RATE (Prędkość), jeżeli jest to wymagane,
za pomocą przycisków f.
9. Naciśnij przycisk b w celu rozpoczęcia infuzji.
Na ekranie pojawi się napis INFUSING (Trwa infuzja).
UWAGA: Zielona dioda LED przycisku uruchamiania zacznie migać, co oznacza,
że pompa jest w trakcie infuzji.
Jeżeli konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie infuzji, można wykonać następujące czynności:
• nacisnąć przycisk h (zalecany sposób),
• zamknąć zacisk rolkowy,
• otworzyć drzwiczki.
A
* Jeżeli wybrana zostanie nazwa leku, komunikat „CLEAR SETUP?” (Wyzerować ustawienia?) będzie pojawiał
się na przemian z nazwą leku.
Jeżeli w zestawie danych włączone zostały dodatkowe infuzje, może również pojawiać się komunikat „PRIMARY” (Główny).
1000DF00533 Wydanie 3
14/40
Funkcje podstawowe
Leki i dawkowanie
Następujące opcje umożliwiają ustawienie pompy do użycia z określoną nazwą leku i/lub protokołem dawkowania. Leki są konfigurowane
wstępnie w programie Alaris® GP Editor, aby umożliwić szybkie wybranie nazwy leku, jednostki dawkowania i prędkości domyślnej.
Dla zwiększonego bezpieczeństwa przy zastosowaniu leku skonfigurowanego można zaprogramować minimalne i maksymalne limity
bezpieczeństwa dla stężeń i dawek. Wykonuje się to za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor.
Podczas zmiany infuzji za pomocą prędkości dawkowania na ekranie może nie zostać przedstawiona
A
odpowiednia zmiana prędkości infuzji w ml/h. Nie ma to wpływu na dokładność infuzji.
Wybór opcji INFUSION SETUP (Ustawienia infuzji)
1. Naciśnij przycisk d, aby najpierw uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Leki i opcje ustawień dawkowania będą dostępne po wybraniu z listy opcji INFUSION SETUP (Ustawienia infuzji) za pomocą przycisków f.
3. Wybierz z listy opcje (ml/h, DOSING ONLY (Tylko dawkowanie) lub DRUGS (Leki)) zgodnie z poniższą procedurą, a następnie naciśnij
przycisk programowy OK w celu potwierdzenia wyboru.
SELECT
ml/h
DOSING ONLY
DRUGS: A B C D E F
GHIJKLM
NOPQRS
TUVWXYZ
ml/h
1. Wybierz z listy opcję ml/h za pomocą przycisków f (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
3. Wprowadź prędkość w ml/h, zgodnie ze wskazówkami na następnym ekranie.
SELECT WITH
OK
SELECT
ml/h
DOSING ONLY
DRUGS: A B C D E F
GHIJKLM
NOPQRS
TUVWXYZ
SELECT WITH
OK
Dosing Only (Tylko dawkowanie)
1. Wybierz z listy opcję DOSING ONLY (Tylko dawkowanie) za pomocą przycisków f.
2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
3. Wybierz z listy jednostki dawkowania za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk
OK w celu potwierdzenia.
4. Wprowadź wartość opcji WEIGHT1 (Waga) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij
przycisk OK w celu potwierdzenia.
5. Korzystając z przycisków f, wybierz wartość opcji TOTAL VOLUME2 (Objętość całkowita),
a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
6. Wprowadź wartość opcji DRUG AMOUNT (Ilość leku) za pomocą przycisków f, a jeżeli zachodzi
konieczność zmiany jednostek, wybierz opcję UNITS (Jednostki) i przewiń listę do odpowiednich jednostek.
Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
7. Wyświetlone zostanie podsumowanie informacji o opcji DOSING ONLY (Tylko dawkowanie). W celu
potwierdzenia wszystkich informacji szczegółowych wyświetlanych na ekranie CONFIRM? (Potwierdzić?)
naciśnij przycisk OK. Przycisku programowego BACK (Wstecz) można użyć w każdej chwili w celu powrócenia
do poprzedniego ekranu.
1 — Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy używane są jednostki oparte na masie.
2 — Objętość całkowita = Objętość leku + Objętość rozpuszczalnika, tzn. jest to całkowita
objętość płynu w pojemniku z płynem po dodaniu leku.
SELECT
ml/h
DOSING ONLY
DRUGS: A B C D E F
GHIJKLM
NOPQRS
TUVWXYZ
SELECT WITH
OK
Drugs (Leki)
1. Wybierz z listy DRUGS (Leki) wymagany wiersz alfabetyczny za pomocą przycisków f.
2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
3. Wybierz z wyświetlanej listy lek za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk OK
w celu potwierdzenia.
4. Wprowadź wartość opcji WEIGHT1 (Waga) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij
przycisk OK w celu potwierdzenia.
5. Korzystając z przycisków f, wprowadź wartość opcji TOTAL VOLUME2 (Objętość całkowita),
a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
6. Wprowadź wartość opcji DRUG AMOUNT (Ilość leku) za pomocą przycisków f, a następnie
naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
7. Wyświetlone zostanie podsumowanie informacji o opcji DRUG (Lek). W celu potwierdzenia wszystkich
wyświetlanych informacji szczegółowych na ekranie CONFIRM? (Potwierdzić?) naciśnij przycisk OK.
Przycisku programowego BACK (Wstecz) można użyć w każdej chwili w celu powrócenia do
poprzedniego ekranu.
1 — Opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy używane są jednostki oparte na masie.
2 — Objętość całkowita = Objętość leku + Objętość rozpuszczalnika, tzn. jest to całkowita
objętość płynu w pojemniku z płynem po dodaniu leku.
1000DF00533 Wydanie 3
15/40
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
VOLUME
Zerowanie wartości opcji Volume Infused (Objętość podana)
Ta opcja umożliwia wyzerowanie objętości płynu podanego we wlewie.
1. Naciśnij przycisk programowy VOLUME (Objętość) na ekranie głównym w celu wyświetlenia opcji
zerowania wartości VOLUME INFUSED (Objętość podana).
2. Naciśnij przycisk programowy CLEAR (Wyzeruj) w celu wyzerowania podanej objętości. Naciśnij przycisk
QUIT (Zakończ), aby zachować dotychczasową objętość.
VOLUME INFUSED
374
ml
QUIT
CLEAR
VTBI
1500ml
1000ml
500ml
250ml
200ml
100ml
50ml
0ml
Gdy ustawiono nowy lek lub nowe stężenie, a poprzednia objętość podana nie została
wyzerowana, wyświetlony zostanie komunikat DOSE INFUSED HAS BEEN CLEARED
(Podana objętość została wyzerowana).
A
Ustawianie objętości do podania (VTBI)
1. Za pomocą przycisków f:
a) Naciśnij przycisk programowy VTBI (Objętość do podania) na ekranie głównym, aby przejść
do ekranu objętości do podania.
(OFF)
SELECT WITH
OK
BACK
b) Wprowadź objętość do podania za pomocą przycisków
w celu potwierdzenia.
f
i naciśnij przycisk OK
LUB
2. Za pomocą przycisku programowego BAGS (Worki):
a) Naciśnij przycisk programowy VTBI (Objętość do podania) na ekranie głównym, aby przejść do
ekranu objętości do podania.
b) Wybierz przycisk programowy BAGS (Worki), a następnie wybierz wymaganą objętość worka
za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
c) P
onownie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia lub zmień wartość opcji VTBI (Objętość
do podania) za pomocą przycisków f.
UWAGA: po podaniu całej objętości do podania pompa będzie kontynuować infuzję z prędkością
pozwalającą na utrzymanie drożności żyły (ang. KVO).
VTBI DONE
INFUSING KVO
KVO
RATE
5.0
VTBI
VOLUME
CANCEL
PRESSURE
PUMPING PRESSURE
L2
ALARM LIMIT
L5
ADJUST WITH
OK
Prędkość KVO (pozwalająca na utrzymanie drożności żyły)
ml/h
0.0 ml
2.0 ml
0 h 00 m 00 s
VOLUME
Po zakończeniu infuzji objętości do podania określonej w opcji VTBI
najpierw wyświetlony zostanie komunikat VTBI DONE/INFUSING KVO
(Objętość do podania została podana/infuzja z prędkością KVO). Naciśnij
przycisk CANCEL (Anuluj), aby wyświetlić ekran KVO.
Pompa będzie kontynuować infuzję z bardzo małą prędkością. Prędkość
KVO służy do utrzymywania drożności żyły pacjenta w celu zapobiegania
tworzeniu się skrzepów i zatkaniu cewnika.
UWAGA: Jeśli prędkość KVO (5 ml/h) jest większa niż ustawione
parametry infuzji, pompa będzie kontynuować infuzję z ustawioną
prędkością. Prędkość KVO zacznie migać na ekranie, co oznacza,
że nie jest to zwykła prędkość infuzji.
Podczas pracy w trybie KVO pompa będzie emitować krótki sygnał
dźwiękowy co 5 sekund.
Pressure (Ciśnienie)
Aby sprawdzić i wyregulować poziom ciśnienia, naciśnij przycisk e. Widok na ekranie zmieni się,
pokazując bieżący poziom ciśnienia infuzji i limit alarmu ciśnienia. Limit alarmu ciśnienia można ustawić
za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor.
1. Naciskając przyciski f, zwiększ lub zmniejsz limit alarmu (L2, L5 lub L8). Na ekranie
pokazany zostanie nowy limit alarmu.
2. Naciśnij przycisk OK w celu wyjścia z ekranu.
Limit alarmu ciśnienia jest automatycznie dostosowywany i jest ustawiany
A
na poziomie 8 (L8) dla prędkości powyżej 200 ml/h.
Odpowiedzialność za interpretację odczytów ciśnienia i poziomów alarmu
okluzji w każdym konkretnym przypadku ponosi lekarz.
Poziomy okluzji dla pompy objętościowej Alaris® GP są konfigurowane
w narzędziu Data Set Editor (Edytor zestawów danych).
1000DF00533 Wydanie 3
16/40
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
BOLUS
RATE
SET WITH
VOLUME
80
Bolus
ml/h
0.0 ml
HOLD KEY BELOW
QUIT
BOLUS
Bolus — p
odawanie określonej objętości płynu lub leku ze zwiększoną prędkością przepływu, w celach
diagnostycznych lub terapeutycznych. Pompa powinna zawsze prowadzić wlew i być zawsze
podłączona do pacjenta. Leki podawane w bolusie dożylnym mogą w krótkim czasie osiągać
wysokie stężenie we krwi.
Dla funkcji bolusa można skonfigurować za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor następujące
ustawienia:
a)
BOLUS Disabled (BOLUS wyłączony)
b)
BOLUS Enabled (Bolus włączony)
BOLUS Disabled (BOLUS wyłączony)
Jeżeli wybrano ustawienie Disabled (Wyłączony), naciskanie przycisku i nie będzie wywoływało żadnej
reakcji i pompa będzie kontynuować wlew z zadaną prędkością.
A
Nie można korzystać z funkcji Bolus, jeżeli jest ona wyłączona dla wybranego
zestawu danych lub konkretnego leku. W trybie BOLUS limit alarmu ciśnienia jest
tymczasowo zwiększany do maksymalnego poziomu (L8).
BOLUS Enabled (BOLUS włączony)
Aby dostarczyć wymagany bolus, należy nacisnąć i przytrzymać (migający) przycisk programowy Bolus.
Prędkość podawania bolusa można regulować. Limity objętości bolusa określa się podczas konfiguracji
za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor.
1. Podczas infuzji jednokrotnie naciśnij przycisk i, aby wyświetlić ekran bolusa.
2. W razie potrzeby za pomocą przycisków f nastaw żądaną prędkość podawania bolusa.
3. Aby podać bolus, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowy BOLUS. W czasie podawania bolusa
na ekranie wyświetlana jest informacja o objętości podanego płynu. Po podaniu żądanej objętości
bolusa lub osiągnięciu limitu objętości bolusa, zwolnij przycisk. Objętość bolusa zostanie dodana
do wyświetlanej całkowitej objętości podanej.
UWAGA: Jeśli prędkość podawania bolusa jest niższa niż aktualna prędkość wlewu, zostanie ona
automatycznie zwiększona do prędkości wlewu. Prędkość podawania bolusa nie może być
niższa niż aktualna prędkość wlewu.
UWAGA: W przypadku zaprogramowania więcej niż jednego bolusa z pominięciem etapu zerowania
ustawień infuzji prędkość podawania dla wszystkich kolejnych infuzji bolusa będzie taka
sama, jak ostatnia użyta prędkość.
A
TITRATE
PRESS
RATE
VTBI
VOLUME
Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji)
TO CONFIRM
25.0 ml/h
16.7
µg/kg/24h
45.0 ml
50.0 ml
1 h 48 m 00 s
Jeżeli objętość do podania (wartość VTBI) zostanie osiągnięta podczas podawania
bolusa, rozlegnie się alarm ukończenia podawania objętości VTBI (do podania).
Naciśnij przycisk c, aby uciszyć alarm lub pozycję CANCEL (Anuluj) celem
potwierdzenia alarmu. Więcej szczegółów na temat działania opcji VTBI (Objętość
do podania) znajduje się w części VTBI.
Podczas korzystania z linii infuzyjnej 63280NY maksymalna prędkość infuzji wynosi
150 ml/h.
QUIT
W przypadku włączenia opcji Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji) w oprogramowaniu Alaris® GP Editor,
prędkość infuzji lub prędkość dawkowania (jeżeli jest dostępna) można zmieniać w trakcie infuzji.
1. Wybierz nową prędkość za pomocą przycisków f.
Na ekranie zacznie migać komunikat <TITRATE PRESS b TO CONFIRM> (Zmiana, naciśnij
pokazany przycisk w celu potwierdzenia), a pompa będzie kontynuować infuzję z początkową
prędkością.
2. Naciśnij przycisk b w celu potwierdzenia nowej prędkości infuzji i rozpoczęcia infuzji z nową
prędkością.
Jeżeli opcja Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji) jest wyłączona, prędkość można zmieniać wyłącznie
wówczas, gdy urządzenie jest zatrzymane (ON HOLD):
1. Naciśnij przycisk h, w celu przejścia w tryb ON HOLD (Zatrzymanie).
2. Wybierz nową prędkość za pomocą przycisków f.
3. Naciśnij przycisk b, aby rozpocząć infuzję z nową prędkością.
1000DF00533 Wydanie 3
17/40
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
Rate Lock (Blokada prędkości), jeśli wybrano ustawienie Enabled (Włączona) (od wersji 1.7.X)
Jeśli opcja Rate Lock (Blokada prędkości) zostanie włączona po ustawieniu prędkości wlewu i rozpoczęciu infuzji (lub po podaniu bolusa), na
głównym ekranie pojawi się komunikat o zablokowaniu prędkości.
Aby wybrać funkcję blokady prędkości, naciśnij przycisk programowy YES (TAK). Jeśli zablokowanie prędkości nie jest potrzebne, naciśnij
przycisk NO (NIE).
Przy włączonej blokadzie prędkości nie są dostępne następujące opcje:
l Zmiana prędkości wlewu/regulacja ustawień w trakcie wlewu
l Bolus
l Wyłączenie pompy
l Infuzje objętości do podania (VTBI) w czasie
l Infuzje dodatkowe (jeśli są włączone)
Aby wyłączyć blokadę prędkości:
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję UNLOCK RATE (Odblokuj prędkość) i naciśnij przycisk programowy OK.
Aby włączyć blokadę prędkości:
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję RATE LOCK (Blokada prędkości) i naciśnij przycisk programowy OK.
Zmiana bieżącego dawkowania lub infuzje według protokołów — Set By ml/h (Ustaw według ml/h)/ Set By Doserate
(Ustaw według prędkości dawkowania)
Aby ustawić prędkość dawkowania lub prędkość przepływu w dokładnych przedziałach, może być wymagane przełączanie się pomiędzy opcjami
zmiany prędkości SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania) i SET BY ml/h (Ustaw według ml/h). Strzałka na lewo od wyświetlanej
prędkości pokazuje zmianę prędkości, gdy do zwiększenia/zmniejszenia prędkości infuzji zostaną użyte przyciski f.
Aby dokładnie ustawić prędkość dawkowania, strzałka musi wskazywać na prędkość dawkowania (na przykład: mg/kg/h); prędkość przepływu
zostanie obliczona na podstawie prędkości dawkowania.
Aby precyzyjnie ustawić prędkość przepływu, strzałka musi wskazywać na prędkość przepływu (ml/h); prędkość dawkowania zostanie
obliczona na podstawie prędkości przepływu.
Wybór opcji SET BY ml/h (Ustaw według ml/h)
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję SET BY ml/h (Ustaw według ml/h) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK na
ekranie. W ten sposób wybrana zostanie opcja ustawiania według prędkości przepływu, strzałka na ekranie automatycznie wskaże
prędkość przepływu, którą będzie można zmienić w razie potrzeby.
Wybór opcji SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania)
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk
programowy OK na ekranie. W ten sposób wybrana zostanie opcja ustawiania według prędkości dawkowania, strzałka na ekranie automatycznie
wskaże prędkość dawkowania, którą będzie można zmienić w razie potrzeby.
Dosing Summary (Podsumowanie dawkowania)
Aby przeglądać informacje o aktualnie wybranym dawkowaniu:
1. Naciśnij przycisk d, aby najpierw uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję DOSING SUMMARY (Podsumowanie dawkowania).
3. Przejrzyj informacje, a następnie naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ).
Infusion Setup (Ustawienia infuzji)
Informacje na temat zmiany ustawień infuzji można znaleźć w części „Funkcje podstawowe — leki i dozowanie, wybór opcji INFUSION SETUP
(Ustawienia infuzji)”.
Drug Name Only (Tylko nazwa leku)
Ta funkcja umożliwia dodanie nazwy leku do istniejącej infuzji podczas infuzji w trybach ml/h lub Dosing only (Tylko dawkowanie).
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję DRUG NAME ONLY (Tylko nazwa leku).
3. Naciśnij przycisk programowy OK w celu zatwierdzenia nazwy leku lub naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ) w celu wyjścia z opcji.
1000DF00533 Wydanie 3
18/40
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
Clear Drug Name (Usuń nazwę leku)
Usuwanie nazwy leku jest dostępne jedynie w przypadku wybrania opcji Drug Name Only (Tylko nazwa leku):
1. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie).
2. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
3. Wybierz opcję DRUG NAME ONLY (Tylko nazwa leku) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk OK w celu
potwierdzenia.
4. Wybierz opcję CLEAR DRUG NAME (Usuń nazwę leku), wyświetlaną w przypadku wybrania opcji Drug Name Only (Tylko nazwa leku), za
pomocą przycisków f. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić dokonany wybór.
Primary Setup (Ustawienia infuzji głównej)
Jeżeli infuzja dodatkowa została już ustawiona (patrz sekcja Infuzje dodatkowe), można uzyskać dostęp do infuzji głównej w następujący sposób:
1. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie).
2. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
3. Wybierz opcję PRIMARY Setup (Ustawienia infuzji głównej) i naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia. Dokonaj
wymaganych zmian w ustawieniach infuzji głównej.
Ustawianie objętości do podania w czasie (od wersji 1.7.X)
Ta opcja umożliwia ustawienie konkretnej objętości do podania i czasu podawania. Obliczana jest i wyświetlana na ekranie prędkość
niezbędna do podania wymaganej objętości wlewu w wyznaczonym czasie.
1. Zatrzymaj infuzję. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2.Wybierz opcję SET VTBI OVER TIME (Ustaw objętość do podania w czasie) za pomocą przycisków
przycisk programowy OK.
f, a następnie naciśnij
3.Przy pomocy przycisków f ustaw odpowiednią objętość płynu do infuzji. W celu ustawienia objętości do podania można też
nacisnąć przycisk programowy BAGS (Worki). Gdy zostanie osiągnięta pożądana objętość, naciśnij przycisk programowy OK.
4.Za pomocą przycisków f wprowadź czas, w którym objętość ma zostać podana. Prędkość wlewu zostanie wyliczona
automatycznie.
5. Naciśnij przycisk programowy OK w celu wprowadzenia wartości lub przycisk BACK (Wstecz) w celu powrotu do objętości do podania.
Adjust Alarm Volume (Zmiana głośności alarmu) (od wersji 1.7.X)
Ta opcja pozwala na zmianę głośności.
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję ADJUST ALARM VOLUME (Zmiana głośności alarmu).
3. Wybierz opcję HIGH (Wysoka), MEDIUM (Średnia) lub LOW (Niska) za pomocą przycisków f.
4. Naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia lub przycisk QUIT (Zakończ) w celu wyjścia z ekranu.
Włączanie/wyłączanie opcji Rate Lock (Blokada prędkości) (od wersji 1.7.X)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji Rate Lock (Blokada prędkości).
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję ENABLE RATE LOCK (Włącz blokadę prędkości) lub DISABLE RATE LOCK (Wyłącz blokadę prędkości) za pomocą przycisków
f (stosownie do potrzeb).
3. Naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia lub przycisk QUIT (Zakończ) w celu zamknięcia ekranu.
Pump Details (Szczegółowe informacje na temat pompy)
Aby przejrzeć informacje o pompie:
1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji.
2. Wybierz opcję PUMP DETAILS (Szczegółowe informacje na temat pompy).
3. Przejrzyj informacje, a następnie naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ).
1000DF00533 Wydanie 3
19/40
Funkcje podstawowe (ciąg dalszy)
Zmiana linii infuzyjnej
1. 2. 3. 4. 5. 6. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie).
Zamknij zacisk w linii i upewnij się, że została ona zablokowania i nie ma możliwości prowadzenia infuzji.
Odłącz linię infuzyjną od pacjenta.
Otwórz drzwiczki pompy i wyjmij z niej linię infuzyjną; wyrzuć linię i pojemnik na płyn zgodnie z protokołem szpitalnym.
Przygotuj nową linię infuzyjną, załóż ją do pompy i zamknij drzwiczki — patrz „Zakładanie linii infuzyjnej”.
Ponownie uruchom infuzję, patrz „Rozpoczynanie pracy”.
Podczas zmiany linii infuzyjnej lub pojemnika z płynem należy korzystać z technik aseptycznych, zgodnie z protokołem
szpitalnym. Zmianę linii infuzyjnych zaleca się wykonywać zgodnie z Instrukcją obsługi. Przed użyciem linii infuzyjnej
należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną z nią Instrukcją obsługi. Odstęp między zmianami linii wynosi do 72 godzin
z następującymi wyjątkami:
A
• Linie transfuzyjne (krwi)
• Niskosorpcyjna linia infuzyjna Alaris® GP 60953
• Niskosorpcyjna linia infuzyjna Alaris® GP 60033E
• Onkologiczna linia infuzyjna Alaris® GP 60950E
Zmiana pojemnika z płynem
1. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie).
2. Wyjmij końcówkę do pobierania płynu infuzyjnego z pustego/używanego pojemnika Wyrzuć pusty/używany pojemnik zgodnie
z protokołem szpitalnym.
3. Wbij końcówkę do pobierania płynu infuzyjnego do nowego pojemnika.
4. Ściśnij komorę kroplową mniej więcej do połowy albo do linii wypełnienia (jeśli komora ma oznaczenia).
5. Ponownie uruchom infuzję, patrz „Rozpoczynanie pracy”.
Podczas zmiany linii infuzyjnej lub pojemnika z płynem należy korzystać z technik aseptycznych, zgodnie z protokołem szpitalnym.
Zmianę linii infuzyjnych zaleca się wykonywać zgodnie z Instrukcją obsługi.
Przed użyciem linii infuzyjnej należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną z nią Instrukcją obsługi.
A
Instrukcje dotyczące bezigłowego systemu SmartSite®
Zawór bezigłowy SmartSite® umożliwia bezpieczny przepływ grawitacyjny i wymuszony oraz wstrzykiwanie i pobieranie płynów bez użycia
igieł dzięki wykorzystaniu końcówek typu Luer Lock i luer slip.
Środki ostrożności:
Należy wyrzucić, jeśli opakowanie zostało naruszone lub zatyczki ochronne są zdjęte.
Jeśli w nagłym przypadku dostęp do zaworu bezigłowego nastąpi za pomocą igły, zawór zostanie uszkodzony,
powodując wyciek.
Należy natychmiast wymienić zawór bezigłowy.
Zawór bezigłowy jest przeciwwskazany w systemie tępo zakończonych kaniul.
Strzykawek typu slip luer NIE WOLNO zostawiać bez nadzoru.
A
WSKAZANIA — stosować techniki aseptyczne
1. Przed każdym użyciem należy przemyć zakończenie portu zaworu bezigłowego 70-procentowym
alkoholem izopropylowym (1–2 sekundy) i pozostawić do wyschnięcia (około 30 sekund).
UWAGA: Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności i wentylacji pomieszczenia.
2. Wypełnij płynem zawór. W razie potrzeby dołącz strzykawkę do zaworu bezigłowego i usuń małe
pęcherzyki powietrza.
3. W przypadku stosowania z liniami infuzyjnymi zawsze zapoznawaj się z instrukcją obsługi
konkretnej linii, gdyż odstęp między zmianami linii może różnić się w zależności od zastosowania
klinicznego (np. infuzje krwi, produktów krwiopochodnych i emulsji lipidowych).
UWAGA: Podczas korzystania z zaworu bezigłowego pomiędzy obudową a niebieskim tłokiem
można zaobserwować płyn. Ten płyn nie przedostaje się do drogi płynu i nie wymaga
podejmowania żadnych działań.
UWAGA: W sprawie materiałów edukacyjnych lub pytań dotyczących zaworu bezigłowego należy
się kontaktować z przedstawicielem firmy CareFusion. Zapoznaj się z protokołami
ośrodka. Zapoznaj się z wytycznymi publikowanymi przez inne organizacje, które mogą
być pomocne w opracowywaniu protokołów ośrodka.
1000DF00533 Wydanie 3
20/40
Infuzje dodatkowe
Tryb Secondary Infusion (Infuzja dodatkowa) jest dostępny tylko wówczas, gdy został skonfigurowany.
Zastosowanie infuzji dodatkowych powinno ograniczać się do przerywanych terapii lekami, które nie są czułe na całkowity czas wymagany do
ukończenia procesu podawania.
A
• Zazwyczaj za pomocą infuzji dodatkowej można podawać antybiotyki, podczas gdy główna infuzja jest ograniczona do płynu
podtrzymującego. Jeżeli planowane jest wykorzystanie urządzenia do infuzji dodatkowej, główna linia infuzyjna powinna
zawierać wyłącznie płyn podtrzymujący i nie jest przeznaczona do podawania leków.
• Zastosowanie infuzji dodatkowych do podawania leków o krytycznym znaczeniu, a szczególnie tych o krótkim okresie połowicznego zaniku, NIE jest wskazane. Te leki należy podawać poprzez dedykowany kanał pompy.
• W zależności od czynników takich jak lepkość płynu, prędkość infuzji dodatkowej, różnica poziomów płynu pomiędzy pojemnikami
z płynem głównym i dodatkowym oraz użycie zacisków, w trakcie infuzji dodatkowej może nastąpić przepływ z pojemnika
z płynem głównym. Może to doprowadzić do pozostania leku w pojemniku pod koniec infuzji dodatkowej, co opóźni jego podanie o
okres czasu zależny od prędkości głównej infuzji. Na przykład, infuzja dodatkowa 250 ml z prędkością 300 ml/h mogłaby doprowadzić
do pozostania około 33 ml, co wymagałoby około 25 dodatkowych minut do zakończenia podania, zakładając prędkość głównej infuzji
wynoszącą 80 ml/h (oraz użycie dodatkowej linii infuzyjnej 72213N-0006 i dostarczonego z nią wieszaka). Dlatego też w trakcie infuzji
dodatkowych zalecane jest odłączenie czujników przepływu (jeżeli są używane) od pompy.
• Zalecane jest regularne monitorowanie pod kątem wystąpienia nieoczekiwanego przepływu głównego. Jeżeli podczas infuzji
dodatkowej nie jest pożądany przepływ z pojemnika z płynem głównym i/lub pacjent jest czuły na równowagę płynów, należy
zamknąć zacisk na głównej linii infuzyjnej. Należy upewnić się, że w głównej komorze kroplowej nie spływają krople płynu.
• Po zakończeniu infuzji głównej pompa będzie działać nadal z prędkością pozwalającą na utrzymanie drożności żyły (KVO).
11.Jeżeli wszystko się zgadza, naciśnij przycisk OK, aby kontynuować,
Ustawianie infuzji dodatkowej:
lub przycisk BACK (Wstecz), aby zmienić wartość opcji VTBI
(Objętość do podania) lub RATE (Prędkość) trybu SECONDARY
(Dodatkowy).
12.Naciśnij przycisk b w celu rozpoczęcia infuzji w trybie
dodatkowym.
1.Upewnij się, że infuzja główna została ustawiona w ml/h
(prędkość > 0 ml/h).
2.Naciśnij przycisk h, aby przełączyć pompę w tryb ON HOLD
(Zatrzymanie).
3.
Naciśnij przycisk d w celu przejścia do ekranu OPTIONS (Opcje).
4.Wybierz opcję SECONDARY SETUP (Ustawienia infuzji dodatkowej), a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
5. Wybierz opcję NO DRUG NAME (Brak nazwy leku) lub DRUGS A-Z
(Leki A–Z). Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
6.
Wprowadź wartość opcji RATE (Prędkość) dla infuzji dodatkowej
za pomocą przycisków f.
7. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
8.Ustaw wartość opcji VTBI (Objętość do podania) za pomocą
przycisków f. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w części „Ustawianie objętości do podania”.
9. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
10.Przejrzyj podsumowanie ustawień PRIMARY/SECONDARY
(Główny/dodatkowy).
Wyświetlony zostanie ekran ADVISORY (Doradczy) — ENSURE
SECONDARY INFUSION SET OPEN (Upewnij się, że dodatkowa linia
infuzyjna jest otwarta).
13.Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć infuzję z wyświetlaną
prędkością.
Ustawianie kolejnej infuzji dodatkowej:
Po zakończeniu dodatkowej infuzji objętości do podania pompa
automatycznie przejdzie do infuzji głównej. Zostanie wyemitowany
SYGNAŁ dźwiękowy.
1.
Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD
(Zatrzymanie).
2.Wykonaj czynności opisane w punktach od 3 do 13 procedury
„Ustawianie infuzji dodatkowej”.
Typowe infuzje dodatkowe:
Stojak do kroplówki
Wieszak (około 26 cm)
2
Standardowo wchodzi w skład dodatkowej linii infuzyjnej.
Pojemnik z płynem głównym musi wisieć niżej, aby umożliwić
uruchomienie infuzji dodatkowej i ponowne uruchomienie
infuzji głównej po zakończeniu dodatkowej.
1
Pojemnik z płynem głównym
Główna linia infuzyjna
Pojemnik płynu do infuzji dodatkowej
Zwykle mniejszy pojemnik, np. o objętości 50 ml,
100 ml, 200 ml lub 250 ml.
Dodatkowa linia infuzyjna
np. 72213N-0006. Zwykle krótsza linia dochodząca
do rozgałęziacza typu Y głównej linii infuzyjnej.
Zacisk linii
np. zacisk rolkowy.
np. 63420E z górnym rozgałęziaczem typu Y (bezigłowy
port zaworu SmartSite®).
Zacisk linii
Zawór kontrolny
Górny rozgałęziacz typu Y (Zawór
bezigłowy SmartSite®) na głównej
linii infuzyjnej.
Przy infuzji dodatkowej uniemożliwia
przepływ wsteczny do głównej linii
infuzyjnej zamiast do pacjenta.
A
Linię dodatkową podłącza się do górnego
łącznika Y na głównej linii infuzyjnej.
A
Należy się upewnić, że kontrolny zawór
powrotny linii głównej znajduje się
nad rozgałęziaczem typu Y.
Alaris®
GP
1000DF00533 Wydanie 3
21/40
Tryb Service Configuration (Konfiguracja serwisowa)
Ta część zawiera listę opcji, które można konfigurować. Do niektórych z nich można przejść z menu pompy SERVICE CONFIGURATION
(Konfiguracja serwisowa), dostępnego w trybie Technician (Technik), a do innych poprzez oprogramowanie Alaris® GP Editor.
W pompie objętościowej Alaris® GP należy wprowadzić kod dostępu odpowiedni dla trybu SERVICE (Serwis), a następnie wybrać opcję
SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja serwisowa). Szczegóły znajdują się w podręczniku Technical ServiceManual (tylko w jęz. angielskim).
Za pomocą oprogramowania Alaris® Editor należy skonfigurować opcje pump configuration (konfiguracja pompy), drug list (lista leków)
i units (jednostki), włączone dla każdego zestawu danych.
Kody dostępu powinny być wprowadzane przez wykwalifikowany personel techniczny.
A
Date & Time (Data i godzina)
1. Wybierz opcję DATE & TIME (Data i godzina) z menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja serwisowa) za pomocą przycisków f, a
następnie naciśnij przycisk programowy OK.
2. Naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia.
3. Za pomocą przycisków f ustaw wyświetlaną datę, naciskając przycisk programowy NEXT (Następny) w celu przejścia do
następnego pola.
4. Gdy wyświetlana będzie poprawna data i godzina, naciśnij przycisk programowy OK, aby powrócić do menu SERVICE CONFIGURATION
(Konfiguracja serwisowa).
5. Naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ), aby powrócić do menu SERVICE (Serwis), a następnie naciśnij przycisk a, aby wyjść
i wyłączyć zasilanie.
Tekst referencyjny pompy
Ta opcja służy do dodawania tekstu referencyjnego, który będzie wyświetlany na ekranie startowym pompy.
1. Wybierz opcję PUMP REFERENCE (Referencje pompy) z menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja serwisowa) za pomocą
przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK.
2. Za pomocą przycisków f wprowadź tekst, używając przycisku NEXT (Następny) do przechodzenia do następnego znaku.
3. Po wybraniu odpowiedniego tekstu naciśnij przycisk programowy OK, aby powrócić do menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja
serwisowa).
4. Naciśnij przycisk QUIT (Zakończ), aby powrócić do głównego menu SERVICE (Serwis), a następnie naciśnij przycisk a, aby wyjść
i wyłączyć zasilanie.
Language (Język)
Opcja ta służy do ustawienia języka komunikatów pojawiających się na ekranie pompy.
1. Wybierz opcję LANGUAGE (Język) z menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja serwisowa) za pomocą przycisków f,
a następnie naciśnij przycisk programowy OK .
2. Za pomocą przycisków f wybierz język.
3. Po wybraniu pożądanego języka naciśnij przycisk programowy OK, aby powrócić do menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja
serwisowa).
4. Naciśnij przycisk QUIT (Zakończ), aby powrócić do głównego menu SERVICE (Serwis), a następnie naciśnij przycisk a, aby zakończyć i
wyłączyć zasilanie.
Backlight & Contrast (Podświetlenie i kontrast)
Opcja ta jest wykorzystywana do ustawienia podświetlenia i kontrastu ekranu pompy.
1. Wybierz opcję BACKLIGHT & CONTRAST (Podświetlenie i kontrast) z menu SERVICE CONFIGURATION (Konfiguracja serwisowa)
za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK.
2. Za pomocą przycisków f nastaw opcje BACKLIGHT (Podświetlenie), CONTRAST (Kontrast) i DIMMING (Przyciemnienie).
Kontrast ekranu będzie się zmieniać wraz z przewijaniem kolejnych wartości współczynnika. Za pomocą opcji PARAM (Parametr) można
przechodzić pomiędzy poszczególnymi opcjami.
3. Po osiągnięciu wymaganej wartości naciśnij przycisk programowy OK, a następnie QUIT (Zakończ), aby powrócić do menu SERVICE
(Serwis) i naciśnij przycisk a, aby zakończyć i wyłączyć zasilanie.
1000DF00533 Wydanie 3
22/40
Konfiguracja pompy za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor
Następujące opcje można skonfigurować jedynie za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor (przeznaczonego na komputery osobiste).
Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w plikach pomocy programu Alaris® GP Editor.
USTAWIENIA OGÓLNE:
AC Fail Warning (Ostrzeżenie o braku zasilania)Ostrzeżenie oznaczające, że zasilanie sieciowe zostało odłączone i pompa jest
zasilana akumulatorowo.
Alarm Volume (Głośność alarmu)Głośność dźwięku emitowanego przez pompę podczas ogłaszania alarmów
i ostrzeżeń.
USTAWIENIA CIŚNIENIA:
Pressure Default (Ciśnienie domyślne)
Domyślny limit alarmu okluzji. Pressure Max (Ciśnienie maksymalne)
Maksymalny limit alarmu ciśnienia okluzji.
USTAWIENIA PRĘDKOŚCI:
Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji)Pozwala na zmianę prędkości infuzji podczas prowadzenia infuzji przez pompę,
bez przełączania pompy w tryb On Hold (Zatrzymanie). Infusion Rate Max (Maksymalna prędkość infuzji)
Maksymalna dozwolona prędkość infuzji.
USTAWIENIA BOLUSA:
Bolus Mode (Tryb bolusa)*
Umożliwia użycie funkcji podawania bolusa.
Bolus Rate Max (Maksymalna prędkość bolusa)
Maksymalna dozwolona prędkość bolusa.
Bolus Rate Default (Domyślna prędkość bolusa)*
Domyślna wartość prędkości bolusa.
Bolus Volume Max (Maksymalna objętość bolusa)*
Maksymalna dopuszczalna objętość bolusa podczas sesji.
USTAWIENIA PACJENTA:
Weight Default (Domyślna waga)
Domyślna waga pacjenta.
USTAWIENIA DOTYCZĄCE POWIETRZA W LINII:
AIL Limit Max (Maksymalny limit powietrza w linii)
Ustawienie powietrza w linii dla pojedynczego pęcherzyka.
USTAWIENIA OBJĘTOŚCI DO PODANIA (VTBI):
VTBI Max (Maksymalna objętość do podania)
Maksymalne dozwolone ustawienie objętości do podania (VTBI).
USTAWIENIA INFUZJI DODATKOWEJ:
Secondary Infusion (Infuzja dodatkowa)
Pozwala na wykonanie infuzji dodatkowej w tym samym kanale pompy.
Sec. VTBI Max (Maks. dodatk. obj. do podania)Maksymalne dozwolone ustawienie objętości do podania dla infuzji
dodatkowych.
Sec. Infusion Rate Max (Maks. prędkość infuzji dodatk.)
Maksymalna dozwolona prędkość infuzji dla infuzji dodatkowych.
* Te ustawienia mogą zostać zastąpione przez
ustawienia listy leków.
1000DF00533 Wydanie 3
23/40
Lista leków dostępna za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor
Następujące parametry leków można skonfigurować jedynie za pomocą oprogramowania Alaris® GP Editor (przeznaczonego na komputery osobiste). Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w plikach pomocy programu Alaris® GP Editor.
USTAWIENIA STĘŻENIA:
Concentration (Stężenie)
Określa stężenie leku.
Concentration Min (Stężenie minimalne)
Najmniejsze dopuszczalne stężenie tego leku (ilość leku na ml).
Concentration Max (Stężenie maksymalne)
Największe dopuszczalne stężenie tego leku (ilość leku na ml).
USTAWIENIA PRĘDKOŚCI DAWKOWANIA:
Weight Based Units (Jednostki oparte na masie)Ta opcja umożliwia wybór jednostek opartych na masie lub niezależnych
od masy.
Dose Rate Default (Domyślna prędkość dawkowania)
Domyślna prędkość dawkowania dla infuzji tego leku.
Dose Rate Units (Jednostki prędkości dawkowania)
Jednostka parametrów prędkości dawkowania.
Dose Rate Max (Maks. prędkość dawkowania)
Maksymalna dozwolona prędkość dawkowania dla infuzji tego leku.
USTAWIENIA BOLUSA:
Bolus Mode (Tryb bolusa)*
Umożliwia użycie funkcji podawania bolusa dla tego leku.
Bolus Rate Default (Domyślna prędkość bolusa)*
Domyślna wartość prędkości bolusa dla tego leku.
Bolus Volume Max (Maksymalna objętość bolusa)*
Maksymalna dopuszczalna objętość bolusa na sesję bolusa dla tego leku.
* Te ustawienia zastępują ustawienia konfiguracji pompy.
1000DF00533 Wydanie 3
24/40
Alarmy
Alarmy zatrzymują infuzję i informuje o nich sygnał dźwiękowy, migający czerwony wskaźnik alarmu i komunikat na ekranie.
1. Sprawdź, czy na ekranie został wyświetlony komunikat alarmowy i poszukaj w tabeli poniżej jego przyczyny i zalecanego postępowania. Naciśnij przycisk c, aby
wyciszyć dźwięk na 2 minuty, lub przycisk CANCEL (Anuluj), aby usunąć komunikat.
2. Gdy przyczyna alarmu zostanie usunięta, naciśnij przycisk b, aby wznowić infuzję. (Wyjątki to DO NOT USE (Nie używać) oraz BATTERY EMPTY
(Rozładowany akumulator))
Ekran
Stan infuzji Przyczyna
AIR IN LINE
(Powietrze w linii)
Infuzja zatrzymana
Pojedynczy pęcherzyk
powietrza przekroczył
limit alarmu.
Linia nie jest poprawnie
dopasowana do detektora
powietrza w linii.
• Należy oszacować ilość powietrza wykrytego przez
detektor powietrza w linii.
• Otwarcie drzwiczek może spowodować powstanie
pęcherzyków powietrza w linii. Należy sprawdzić,
czy w linii jest powietrze.
• Należy usunąć powietrze z linii zgodnie z zaleceniami
obowiązującymi w szpitalu.
• Należy upewnić się, że linia jest poprawnie dopasowana
do detektora powietrza w linii.
• Należy sprawdzić poziom płynu w pojemniku.
• Należy sprawdzić, czy w komorze kroplowej jest
wystarczająca ilość płynu.
• Należy ponownie uruchomić infuzję.
AIR IN LINE
(Powietrze w linii)
Infuzja zatrzymana
Zgromadzone pęcherzyki
powietrza przekroczyły limit
alarmu. (Wiele pęcherzyków
o wielkości mniejszej niż odpowiadająca limitowi alarmu dla
pojedynczego pęcherzyka,
które zostały wykryte w okresie
15 minut i zajmują łącznie >1 ml.)
• Należy sprawdzić, czy w linii infuzyjnej występują
pęcherzyki powietrza i podjąć odpowiednie działanie.
• Należy sprawdzić poziom płynu w pojemniku.
• Należy sprawdzić, czy w komorze kroplowej znajduje
się wystarczająca ilość płynu.
• Należy ponownie uruchomić infuzję.
DOOR OPEN
(Drzwiczki otwarte)
Infuzja zatrzymana
Podczas infuzji otwarto
drzwiczki.
• Należy zamknąć drzwiczki lub zamknąć linię infuzyjną za
pomocą zacisku rolkowego.
• Należy ponownie uruchomić infuzję.
DOWNSTREAM OCCLUSION
(Okluzja w dolnej części)
Infuzja zatrzymana
W dolnej części pojawiła się
niedrożność.
• Należy sprawdzić drożność ścieżki płynu pomiędzy
pompą a pacjentem, oglądając zaciski i złącza oraz
szukając zgięć lub niedrożności.
• Należy obejrzeć miejsce wprowadzenia, szukając
objawów powikłań (zaczerwienienia, opuchlizny, bólu,
podwyższonej temperatury).
UPSTREAM OCCLUSION
(Okluzja w górnej części)
Infuzja zatrzymana
W górnej części pojawiła się
niedrożność. Możliwe, że
pojemnik jest pusty.
• Należy sprawdzić linię powyżej pompy.
• Należy sprawdzić wszystkie zaciski powyżej pompy.
• Należy sprawdzić poziom płynu w pojemniku.
• Należy upewnić się, że komora kroplowa jest wypełniona
do połowy.
• Należy upewnić się, że końcówka do pobierania płynu
infuzyjnego jest poprawnie wprowadzona.
• Należy upewnić się, że odpowietrznik na komorze
kroplowej jest otwarty na wszystkich szklanych
i półsztywnych pojemnikach.
NO FLOW (Brak przepływu)
Infuzja zatrzymana
Czujnik przepływu nie wykrywa
przepływu.
• Należy sprawdzić czujnik przepływu.
• Należy sprawdzić poziom płynu w pojemniku.
• Należy upewnić się, że wszystkie zaciski powyżej
pompy są otwarte.
• Należy upewnić się, że komora kroplowa jest wypełniona
do połowy.
• Należy upewnić się, że końcówka do pobierania płynu
infuzyjnego jest poprawnie wprowadzona.
• Należy sprawdzić, czy czujnik przepływu jest czysty.
FLOW ERROR
(Błąd przepływu)
Infuzja zatrzymana
Duża różnica pomiędzy wykrytą
a oczekiwaną ilością kropel.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą zacisku
rolkowego.
• Należy sprawdzić czujnik przepływu.
• Należy sprawdzić poziom płynu w komorze kroplowej.
FLOW ERROR
(Błąd przepływu, tylko
w trybie infuzji dodatkowej)
FREE FLOW
(Swobodny przepływ)
Infuzja zatrzymana
Wykryto nieoczekiwane krople.
• Należy zawiesić pojemnik dodatkowy nad głównym.
• Należy sprawdzić, czy podczas infuzji krople pochodzą
z pojemnika dodatkowego.• Zalecane jest odłączenie
czujnika przepływu.
Infuzja zatrzymana
Możliwy niekontrolowany
przepływ.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą zacisku
rolkowego.
• Należy wycofać pompę z użycia.
BATTERY EMPTY
(Rozładowany akumulator)
Infuzja zatrzymana
Akumulator wewnętrzny całkowicie się rozładował. Niedługo
pompa wyłączy się automatycznie.
• Należy natychmiast podłączyć pompę do źródła zasilania
lub wyłączyć ją.
SAFETY CLAMP
(Zacisk bezpieczeństwa)
Pompa zatrzymana
Awaria lub brak zacisku
bezpieczeństwa.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą zacisku rolkowego.
• Należy wymienić linię infuzyjną.
• Należy sprawdzić i poprawić sposób założenia linii.
SET MISLOAD
(Błąd założenia linii)
Pompa zatrzymana
Linia założona niepoprawnie.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą zacisku
rolkowego.
• Należy sprawdzić i poprawić sposób założenia linii.
FLOW SENSOR DISCONNECT
(Odłączony czujnik przepływu)
Infuzja zatrzymana
Czujnik przepływu został
odłączony w trakcie infuzji.
• Należy sprawdzić/wymienić czujnik przepływu lub
ustawić objętość do podania.
1000DF00533 Wydanie 3
25/40
Postępowanie
Alarmy (ciąg dalszy)
Ekran
Stan infuzji
Przyczyna
Postępowanie
WRONG SET
(Nieprawidłowa linia)
Pompa zatrzymana
Zacisk bezpieczeństwa nie
został wykryty.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą
zacisku rolkowego.
• Należy sprawdzić linię i zamknąć drzwiczki.
• Należy wymienić linię infuzyjną (jeżeli zachodzi
taka potrzeba).
DOOR CLOSE
INCOMPLETE (Drzwiczki
nie zostały całkowicie
zamknięte)
DO NOT USE
(Nie używać)
LEVER OPEN
(Otwarta dźwignia)
Pompa zatrzymana
Zacisk bezpieczeństwa
znajduje się w pozycji drożnej
przy drzwiach otwartych lub
zablokowanych.
• Należy zamknąć linię infuzyjną za pomocą
zacisku rolkowego.
• Należy sprawdzić i poprawić sposób
założenia linii.
• Należy zamknąć drzwiczki.
Pompa zatrzymana/
infuzja przerwana
Wystąpił błąd wewnętrzny.
• Należy wycofać pompę z użycia.
Infuzja zatrzymana
Dźwignia drzwiczek jest otwarta
• Należy sprawdzić dźwignię drzwiczek.
• Należy sprawdzić haki dźwigni.
• Należy sprawdzić, czy dźwignia nie jest
zablokowana, a jeżeli tak, odblokować ją.
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia ostrzegają użytkownika, ale nie mogą spowodować zatrzymania infuzji. Informuje o nich sygnał dźwiękowy, migający bursztynowy wskaźnik
ostrzeżenia albo komunikat na ekranie lub te sygnały naraz.
1. Sprawdź, czy na ekranie jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Naciśnij przycisk c, aby wyciszyć dźwięk na 2 minuty, lub przycisk CANCEL (Anuluj),
aby usunąć komunikat.
2. Usuń przyczynę ostrzeżenia lub ostrożnie kontynuuj działanie.
Ekran
Stan infuzji
Przyczyna
Postępowanie
BATTERY LOW (Akumulator bliski rozładowania)
Infuzja trwa
Pozostało mniej niż 30 minut
pracy akumulatora.
• Należy podłączyć pompę do źródła zasilania.
• Należy sprawdzić przewód zasilający.
AC POWER FAIL (Brak
zasilania 220 V)
VTBI DONE (Podano
wymaganą objętość)
Infuzja trwa*
Zasilanie prądem przemiennym
odłączone lub niesprawne.
• Podłącz ponownie do źródła zasilania.
Trwa infuzja z prędkością
pozwalającą na utrzymanie drożności żyły
Zakończono podawanie
planowanej objętości (VTBI).
• Należy ustawić nową wartość opcji VTBI
(Objętość do podania) lub wyzerować jej
wartość.
AIR-IN-LINE (Powietrze
w linii)
Pompa zatrzymana
Powietrze wykryte w linii
infuzyjnej na początku infuzji.
Linia nie jest poprawnie
dopasowana do detektora
powietrza w linii.
• Należy upewnić się, że linia jest poprawnie
dopasowana do detektora powietrza w linii.
• Należy oszacować ilość powietrza w linii
infuzyjnej.
• Należy sprawdzić poziom płynu w komorze
kroplowej.
• Należy sprawdzić poziom płynu w pojemniku.
SET CLOCK (Ustaw zegar)
Pompa zatrzymana
Data/godzina nie jest ustawiona.
• Wykwalifikowany pracownik serwisu musi
ustawić datę/godzinę.
• Należy nacisnąć przycisk programowy Cancel
(Anuluj), aby kontynuować.
TITRATION (Korygowanie)
Infuzja trwa
Korekta prędkości infuzji nie
została potwierdzona.
• Należy potwierdzić lub anulować nową prędkość.
RATE LOCK (Blokada
prędkości)
Infuzja trwa
Blokada prędkości nie została
potwierdzone.
• Należy wybrać przycisk YES (Tak) lub NO (Nie)
zgodnie z wymaganiami.
* Jeżeli pompa była w trybie zatrzymania, alarm zostanie wyemitowany, ale ten komunikat nie zostanie wyświetlony.
1000DF00533 Wydanie 3
26/40
Wskazówki
Wskazówki ostrzegają użytkownika, ale mogą nie zatrzymać infuzji. Informuje o nich sygnał dźwiękowy, migający bursztynowy wskaźnik ostrzeżenia albo
komunikat na ekranie lub te sygnały naraz.
1. Sprawdź, czy na ekranie wyświetlona jest wskazówka. Naciśnij przycisk c, aby wyciszyć dźwięk na 2 minuty, lub przycisk CANCEL (Anuluj), aby
usunąć komunikat.
2. Usuń przyczynę wystąpienia wskazówki lub ostrożnie kontynuuj działanie.
Ekran
Stan infuzji
Przyczyna
Postępowanie
ATTENTION (Uwaga)
Pompa zatrzymana
Pompa została zatrzymana na
2 minuty bez uruchamiania infuzji.
• Należy sprawdzić ustawienia pompy.
• Należy rozpocząć infuzję lub wyłączyć pompę.
SET VTBI (Ustaw objętość
do podania)
Pompa zatrzymana
Brak wartości VTBI (Objętość do
podania)/czujnika przepływu.
• Należy ustawić wartość opcji VTBI lub
zamontować czujnik przepływu.
SET NOT FITTED (Linia
nie zamontowana)
Pompa zatrzymana
Linia infuzyjna nie została
zamontowana.
• Zamontuj linię infuzyjną.
LOCKED (Zablokowane)
Infuzja trwa
Podczas blokady prędkości
nastąpiła próba jej zmiany.
• Należy odblokować prędkość w celu zmiany
ustawień infuzji.
Ponowne rozpoczynanie infuzji po alarmie Air-in-Line (Powietrze w linii)
Pompę można uruchomić ponownie przez otwarcie drzwiczek, oszacowanie ilości i usunięcie powietrza z obszaru kanału
prowadnicy i z linii infuzyjnej po stronie pacjenta względem pompy (jeżeli zachodzi taka potrzeba), zgodnie z zaleceniami
obowiązującymi w szpitalu. Należy zamknąć drzwiczki i anulować alarm powietrza w linii. Ponowne rozpoczęcie infuzji spowoduje ponowne uruchomienie systemu wykrywania powietrza w linii, a jeżeli przekroczony zostanie limit powietrza
w linii, zasygnalizowany zostanie alarm.
A
Wnikanie powietrza i powstawanie pęcherzyków powietrza wewnątrz zestawu do infuzji stanowi znane zagrożenie występujące w terapii
infuzyjnej.
Zagrożenie ulega zwielokrotnieniu, gdy (a) wykonywanych jest kilka infuzji jednocześnie, a także gdy (b) podawane są leki lub płyny
wykazujące tendencję do wydzielania gazów, co może powodować wzrost ilości powietrza nagromadzonego w układzie krążenia pacjenta.
Zwiększone ryzyko związane z przedostaniem się powietrza do linii występuje w szczególności u pacjentów z ubytkiem w przegrodzie
międzyprzedsionkowej. Z tego względu w przypadku tych pacjentów zaleca się stosowanie filtra odprowadzającego powietrze jako dodatku
do działającego w pompie mechanizmu wykrywania powietrza w zestawie infuzyjnym.
Stosowanie filtra odprowadzającego powietrze jest zalecane również w przypadku:
a) pozostałych grup pacjentów o podwyższonym ryzyku związanym z przedostaniem się powietrza do linii infuzyjnej (np. noworodki);
b) sytuacji stwarzających zwiększone zagrożenie związane z przedostaniem się powietrza do linii infuzyjnej, jak w przypadku
intensywnej opieki medycznej (przeprowadzanie wielu infuzji jednocześnie) lub infuzji leków bądź płynów wykazujących tendencję
do wydzielania gazów.
Jeśli filtry odprowadzające powietrze nie mogą zostać użyte, należy rozważyć użycie zaworów antysyfonowych.
1000DF00533 Wydanie 3
27/40
Działanie czujnika przepływu (Stosowanie Opcjonalne)
Czujnik przepływu automatycznie monitoruje prędkość przepływu płynu infuzyjnego przez komorę kroplową. Czujnik
przepływu uruchamia alarm pompy, jeśli pojawi się znaczne odchylenie od prędkości infuzji. Czujnik przepływu może także
wykrywać puste pojemniki. Dlatego zalecane jest użycie czujnika przepływu, jeżeli tylko jest to możliwe, z wyłączeniem
infuzji dodatkowych.
A
Czujnik przepływu IVAC® model 180
Odciągnij uchwyty
Kołnierze
Uchwyty
Komora
kroplowa
Gniazdo czujnika
przepływu
Alaris®
GP
1. Podłącz czujnik przepływu do gniazda czujnika, znajdującego się na górze tylnej części pompy.
2. Dołącz czujnik przepływu IVAC® model 180 do komory kroplowej linii infuzyjnej, odciągając uchwyty. Patrz powyższy rysunek.
3. Wykonaj instrukcje dotyczące zakładania, wypełniania wstępnego i konfiguracji w rozdziale „Rozpoczynanie pracy”.
UWAGA: Należy upewnić się, że komora kroplowa jest wypełniona do połowy i skierowana ku górze.
Czujnik przepływu należy zawsze podłączać przed rozpoczęciem infuzji.
Nie należy używać czujnika przepływu w pełnym słońcu.
Zawsze należy sprawdzić, czy soczewka jest czysta.
A
Należy zawsze zakładać osłonę gniazda czujnika przepływu po jego odłączeniu.
A
Osłona
gniazda
czujnika
przepływu
1000DF00533 Wydanie 3
28/40
Linie infuzyjne
Z pompą objętościową Alaris® GP należy stosować standardowe, jednora-zowe linie infuzyjne. Użytkownik odpowiada za sprawdzenie
przydatności stosowanych produktów, jeśli nie są one zalecane przez firmę CareFusion.
A
• Ze względu na stałe opracowywanie nowych linii aktualnych informacji na temat ich dostępności należy szukać
u przedstawiciela handlowego firmy CareFusion.
• Przed wyborem linii infuzyjnej należy sprawdzić, z jakiego materiału jest wykonana i czy jest zgodna z
podawanym lekiem.
• Zaleca się, aby linie infuzyjne były wymieniane zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Zmiana linii
infuzyjnej”. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami w zakresie użytkowania, dostarczonymi
wraz z linią infuzyjną.
Standardowe linie infuzyjne Alaris® GP
60093E
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite®.
• Filtr 15 mikronów
• 1 kontrolny zawór powrotny
• Długość: 270cm
60123E
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite®.
• Filtr 1,2 i 15 mikronów
• Długość: 275cm
60293E
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite®.
• 1 kontrolny zawór powrotny
• Brak filtra • Długość: 270cm
60693
• 1 port wstrzyknięć
• Filtr 15 mikronów
• Długość: 255 cm
60693E
• 1 port zaworu bezigłowego SmartSite®.
• Filtr 15 mikronów
• Długość: 255 cm
60793
• 2 porty wstrzyknięć
• Filtr 15 mikronów
• Długość: 255 cm
60793E
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite® .
• Filtr 15 mikronów
• Długość: 255 cm
60903
• Filtr 15 mikronów
• Długość: 265cm
60593
• Filtr 15 mikronów.
• Długość: 265cm
60173E
• 1 port zaworu bezigłowego SmartSite®.
• Brak filtra
• Długość: 265cm
63120V
• 2 porty wstrzyknięć z dzieloną przegrodą
• 1 kontrolny zawór powrotny
• Brak filtra
• Długość: 305 cm
Należy pamiętać, że zamieszczone rysunki nie są dokładnie skalowane.
1000DF00533 Wydanie 3
29/40
Model Number:
63120V
Artwork Number:
1000AW03030
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
11/10/06
Linie infuzyjne (ciąg dalszy)
Standardowe linie infuzyjne Alaris® GP
63200NY
63110V
63401E
63402BE
63420E
63423BE
• Brak filtra
• Długość: 260 cm
• 2 porty wstrzyknięć z dzieloną przegrodą
• Brak filtra
• Długość: 290 cm
Model Number:
• 1 port zaworu bezigłowego SmartSite®
• Brak filtra
• Długość: 275 cm
• 1 port zaworu bezigłowego SmartSite®.
• 1 Backcheck Valve
• No Filter
• Length: 265cm
63200NY
Artwork Number:
1000AW03032
Change History:
Issue
1
Model Number:
63110V
Artwork Number:
1000AW03035
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change Order
7208
Model Number:
63401E
Artwork Number:
1000AW03036
Change History:
Issue
1
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Change Order
7208
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Change description
Introduction
Date
13/10/06
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite®
• 1 kontrolny zawór powrotny
• Brak filtra
• Długość: 295 cm
• 3 porty zaworów bezigłowych SmartSite®
• 1 kontrolny zawór powrotny
• Brak filtra
• Długość: 285cm
Model Number:
63420E
Artwork Number:
1000AW03038
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Linie infuzyjne przeznaczone do infuzji krwi Alaris® GP
60393E
60895
60894
60980
63477E
• 2 porty zaworów bezigłowych SmartSite®.
• Filtr 200 mikronów.
• Długość: 275 cm
• Filtr 200 mikronów.
• Długość: 270cm
• 1 port wstrzyknięć
• Filtr 200 mikronów.
• Długość: 295cm
• Podwójna końcówka do pobierania płynu infuzyjnego
• 1 port wstrzyknięć
• Filtr 200 mikronów.
• Długość: 295cm
• 2 końcówki do pobierania płynu infuzyjnego bez
odpowietrzników.
• Filtr 180 mikronów
• Długość: 305 cm
• 1 port zaworu bezigłowego SmartSite®.
Linie infuzyjne odporne na światło Alaris® GP
60643
• 15 Micron Filter
• Length: 250cm
Należy pamiętać, że zamieszczone rysunki nie są dokładnie skalowane.
1000DF00533 Wydanie 3
30/40
Model Number:
63477E
Artwork Number:
1000AW03033
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Date
12/10/06
Linie infuzyjne (ciąg dalszy)
Linie infuzyjne z biuretą Alaris® GP
63441E
• 2 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
• 1 biureta (150 ml).
• Długość: 275cm
• 4 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
• 1 biureta (150 ml).
• Długość: 330 cm
100
60103E
Model Number:
63441E
Artwork Number:
1000AW03034
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Niskosorpcyjne linie infuzyjne Alaris® GP
60953
63260NY
• Filtr 15 mikronów.
• Dreny z PVC pokrywane polietylenem.
• Długość: 270cm
• Dreny z PVC pokrywane polietylenem.
• Brak filtra
• Długość: 295 cm
Model Number:
60033E
• 2 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
• Filtr 0.2 mikronów.
• Długość: 265cm
63260NY
Artwork Number:
1000AW03031
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Linie infuzyjne Alaris® GP z adapterem do strzykawki
63280NY
• Długość: 270cm
A
Maksymalna prędkość infuzji ograniczona
o 150 ml/h
Onkologia linia infuzyjna Alaris® GP
60950E
• 5 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
• Filtr 15 mikronów.
• Długość: 260cm
• 3 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
60951E
• Filtr 15 mikronów.
• Długość: 260cm
60952E
• 5 porty zaworu bezigłowego SmartSite®.
• Filtr 15 mikronów.
• Odporne Na Światło
• Długość: 260cm
Dodatkowa linia infuzyjna Alaris® GP
72213N-0006
72951NE (do użytku
z linią 60950E)
• Męska końcówka typu luer i wieszak
• Długość: 76 cm
• 1 bezigłowy port zaworu SmartSite®.
• Męska końcówka typu luer z kontrolnym zaworem
powrotnym.
• Długość: 35cm
A
Nie należy używać z pompą w trybie infuzji dodatkowej podczas podawania leków o znaczeniu krytycznym.
Należy pamiętać, że zamieszczone rysunki nie są dokładnie skalowane.
1000DF00533 Wydanie 3
31/40
Model Number:
63280NY
Artwork Number:
1000AW03037
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Powiązane produkty
l
Stacja dokująca Alaris® DS
l
1000DF00533 Wydanie 3
32/40
Stacja robocza laris® Gateway
Konserwacja
Rutynowe procedury konserwacyjne
Dla zapewnienia dobrego stanu eksploatacyjnego pompy, należy utrzymywać ją w czystości i wykonywać rutynowe czynności konserwacyjne
opisane poniżej.
Okres
Rutynowe procedury konserwacyjne
Zgodnie z zaleceniami szpitala.
Przed dłuższym okresem przechowywania i po nim należy dokładnie oczyścić zewnętrzną powierzchnię
obudowy pompy.
Przy każdym użyciu.
1. 2. 3. Przed przeniesieniem
pompy do nowego pacjenta
i w zależności od wymagań.
Oczyść pompę, przecierając ją niepozostawiającą kłaczków ściereczką lekko zwilżoną ciepłą wodą
z dodatkiem roztworu standardowego środka odkażającego/detergentu.
Skontroluj sieciowy przewód zasilający i jego wtyczkę pod kątem występowania uszkodzeń.
Skontroluj obudowę, klawiaturę i mechanizm pod kątem występowania uszkodzeń.
Sprawdź, czy autotest podczas uruchamiania działa prawidłowo.
Jeżeli pompa zostanie upuszczona, uszkodzona bądź zostanie wystawiona na działanie nadmiernej wilgotności lub wysokiej
temperatury, należy ją natychmiast wycofać z eksploatacji i oddać do skontrolowania w dziale serwisu.
A
Wszelkie czynności profilaktyczne i naprawcze powinny być przeprowadzane w odpowiednich warunkach i zgodnie
z dołączonymi informacjami. Firma CareFusion wyłącza wszelką odpowiedzialność za sprzęt, w przypadku gdy czynności te
były wykonywane niezgodnie z instrukcjami lub informacjami dostarczonymi przez firmę CareFusion. Instrukcje dotyczące
czynności profilaktycznych i naprawczych zawiera podręcznik Technical Service Manual (TSM).
Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu zgodnie
z podręcznikiem Technical Service Manual (TSM).
Należy upewnić się, że używane są wyłącznie najnowsze wersje instrukcji obsługi i podręczników obsługi technicznej
produktów firmy CareFusion. Odnośniki do tych dokumentów można znaleźć na stronie www.carefusion.com. Aby
uzyskać kopie dokumentów, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy CareFusion.
A
Opis procedur kalibracji zawiera Technical Service Manual. W trakcie kalibracji stosowane są jednostki miar standardu SI
(Międzynarodowego Systemu Miar i Wag).
A
Zasilanie akumulatorowe
Wewnętrzny akumulator umożliwia ciągłą pracę pompy, gdy zasilanie prądem przemiennym jest niemożliwe, np. podczas przewożenia
pacjenta lub w razie awarii zasilania sieciowego. Średni czas rozładowywania całkowicie naładowanej baterii wynosi co najmniej 6 godzin. W
pełni naładowany akumulator pozwala na 4-godzinne działanie pompy przy typowych prędkościach infuzji. Po podłączeniu do źródła zasilania
prądem przemiennym przez 4 godziny (niezależnie od tego, czy pompa jest używana, czy nie) nowy akumulator będzie w pełni naładowany.
Jest to akumulator bezobsługowy, zamknięty, niklowo-wodorkowy, który nie wymaga żadnych rutynowych zabiegów serwisowych. Jednakże
dla osiągnięcia optymalnego działania należy dopilnować, aby akumulator był ładowany do pełna po całkowitym rozładowaniu — przed
dłuższym okresem przechowywania oraz regularnie co 3 miesiące w okresie przechowywania.
Zdolność do ładowania akumulatora może z czasem ulegać pogorszeniu. Gdy dysponowanie pełną pojemnością akumulatora ma krytyczne
znaczenie, akumulator należy wymieniać co 3 lata.
Zaleca się, aby wymianę akumulatora wewnętrznego powierzać wyłącznie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Więcej informacji na temat
wymiany akumulatora znaleźć można w podręczniku Technical Service Manual.
Akumulator stosowany w pompie objętościowej Alaris®, produkowany przez firmę CareFusion, zawiera zastrzeżony obwód drukowany opracowany specjalnie do pompy objętościowej Alaris® z oprogramowaniem pompy objętościowej Alaris® kontrolującym użycie, stan naładowania
i temperaturę akumulatora. Stosowanie w pompie objętościowej Alaris® jakiegokolwiek akumulatora niewyprodukowanego przez CareFusion
odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a firma CareFusion nie udziela żadnej gwarancji ani nie zatwierdza stosowania żadnego akumulatora, który nie został wyprodukowany przez CareFusion. Gwarancja na produkt udzielana przez firmę CareFusion nie obejmuje przypadków
uszkodzenia, przedwczesnego zużycia, awarii lub nieprawidłowego działania pompy objętościowej Alaris® wskutek zastosowania akumulatora niewyprodukowanego przez CareFusion.
1000DF00533 Wydanie 3
33/40
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie pompy:
Przed przeniesieniem pompy do nowego pacjenta oraz okresowo podczas użytkowania, należy ją wyczyścić ściereczką nie pozostawiającą kłaczków
lekko zwilżoną ciepłą wodą ze standardowym środkiem odkażającym/detergentem.
A
Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć pompę i wyjąć
wtyczkę z gniazdka sieciowego. Nie wolno dopuścić do
przedostania się płynów do wnętrza obudowy i należy
unikać gromadzenia się nadmiaru płynu na obudowie.
Do czyszczenia nie należy używać silnie działających
środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić
zewnętrzną powierzchnię obudowy pompy.
Nie sterylizować parą wodną w autoklawie, tlenkiem
etylenu ani nie zanurzać pompy w żadnej cieczy.
Przed czyszczeniem należy upewnić się, że membrana
pokrywająca mechanizm pompujący jest nienaruszona.
Jeżeli tak nie jest, należy wycofać pompę z eksploatacji
i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
Zaleca się następujące rodzaje środków czyszczących:
Marka
Stężenie
Hibiscrub
20% (v/v)
Virkon
1% (w/v)
Nie wolno stosować następujących typów środków odkażających:
- NaDcc (przykładowo PRESEPT),
- podchloryny (przykładowo CHLORASOL),
- aldehydy (przykładowo CIDEX),
-
kationowe środki powierzchniowo czynne (przykładowo
chlorek benzalkonium)
- jod (przykładowo Betadine)
- środki czyszczące oparte na stężonym alkoholu
izopropylowym powodują uszkodzenia elementów
wykonanych z tworzyw sztucznych.
Przechowywanie pompy:
Jeśli pompa ma być przechowywana przez dłuższy czas, należy ją najpierw wyczyścić i naładować do pełna wewnętrzny akumulator. Przechowywać
w czystym, suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu dla zabezpieczenia.
Podczas przechowywania co 3 miesiące należy przeprowadzić test działania, zgodnie z opisem zawartym w podręczniku Technical Service Manual,
aby upewnić się, czy akumulator wewnętrzny pozostaje w stanie pełnego naładowania.
Czyszczenie i przechowywanie linii infuzyjnej:
Linia infuzyjna jest jednorazowego użytku i po użyciu należy ją wyrzucić zgodnie z protokołem szpitalnym.
Czyszczenie drzwiczek:
Informacje dotyczące zdejmowania drzwiczek w celu ułatwienia czyszczenia drogi płynu znajdują się w podręczniku Technical Service Manual. Proces
ten wymaga śrubokręta (Torx) i powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Czyszczenie czujnika przepływu:
Przed przeniesieniem czujnika przepływu do nowej linii infuzyjnej oraz okresowo podczas użytkowania należy go wyczyścić ściereczką
niepozostawiającą kłaczków lekko zwilżoną ciepłą wodą ze standardowym środkiem odkażającym/detergentem. Należy upewnić się, że nie nastąpiło
zamoczenie złącza. Czujnik przed użyciem należy wysuszyć.
Aby ułatwić czyszczenie czujników przepływu, które są mocno zabrudzone, skażone lub gdy nie można swobodnie poruszać uchwytem, czujniki można
zanurzyć i namoczyć w czystej wodzie z mydłem (zobacz A). Wewnętrzną część mechanizmu sprężynowego można czyścić przez aktywowanie, gdy
czujnik jest zanurzony w wodzie.
Po czyszczeniu przed użyciem należy odczekać, aż czujnik całkowicie wyschnie.
A
Wtyczka czujnika przepływu nie może być zanurzana w wodzie, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
Utylizacja
Informacje dla użytkowników o usuwaniu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
U
Ten symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonej dokumentacji przypomina, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być
usuwane z odpadami z gospodarstw domowych.
Jeżeli zamierzacie Państwo oddać do utylizacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z upoważnionym
biurem CareFusion lub przedstawicielem firmy.
Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnie negatywnym efektom oddziaływania na
ludzkie zdrowie, które mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami.
Informacja dotycząca utylizacji dla krajów spoza Wspólnoty Europejskiej
Niniejszy symbol ma znaczenie tylko na terenie Wspólnoty Europejskiej. Utylizacji zużytego produktu należy dokonać z uwzględnieniem zasad
ochrony środowiska naturalnego. Aby uniknąć ryzyka lub zagrożenia, należy wyjąć z urządzenia akumulator wewnętrzny oraz akumulator niklowowodorkowy z panelu sterowania i dokonać ich utylizacji, zgodnie z miejscowymi przepisami. Wszystkie pozostałe części urządzenia można bezpiecznie
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
1000DF00533 Wydanie 3
34/40
Parametry urządzenia
Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Kompatybilność elektromagnetyczna
PARAMETRY AKUMULATORA —
Ładowalny, NiMH (niklowo-wodorkowy). Jest ładowany automatycznie, gdy pompa jest podłączona do źródła prądu przemiennego.
Czas pracy akumulatora — Bateria pompy pracującej z prędkością 25
ml/h rozładuje się średnio w przeciągu 6 godz., jeśli jej ładowanie trwało 24
godz.
Zgodność z wymaganiami norm IEC/EN60601-1-2 i IEC/EN60601-2-24.
Ładowanie akumulatora — 2,5 godziny do 95%.
Bezpieczeństwo elektryczne
Typowy prąd upływowy uziemienia: 78 µA.
Stany alarmowe —
Klasa I, typ CF (odporny na defibrylację)
Bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne
Zgodność z wymaganiami norm IEC/EN60601-1 i IEC/EN60601-2-24.
Ostrzeżenia
Alarmy
Klasyfikacja —
AC POWER FAIL (Brak zasilania 220 V)
VTBI DONE (Podano wymaganą
objętość)
BATTERY LOW (Akumulator bliski
rozładowania)
AIR-IN-LINE (Powietrze w linii)
TITRATION (Korygowanie)
SET CLOCK (Ustaw zegar)
RATE LOCK (Blokada prędkości)
Ciągły tryb działania, urządzenie przenośne
Wskazówki
Zasilanie prądem przemiennym —
100–230 V prądu przemiennego, 50–60 Hz, 60 VA (maksymalnie).
ATTENTION (Uwaga)
SET VTBI (Ustaw objętość
do podania)
SET NOT FITTED (Linia nie
zamontowana)
LOCKED (Zablokowane)
AIR IN LINE (SINGLE BUBBLE)
(Powietrze w linii, pojedynczy
pęcherzyk)
AIR IN LINE (ACCUMULATED)
(Powietrze w linii, zgromadzone)
DOOR OPEN (Drzwiczki otwarte)
DOWNSTREAM OCCLUSION
(Okluzja w dolnej części)
UPSTREAM OCCLUSION (Okluzja
w górnej części)
NO FLOW (Brak przepływu)
FLOW ERROR (Błąd przepływu)
FREE FLOW (Swobodny
przepływ)
BATTERY EMPTY (Rozładowany
akumulator)
SAFETY CLAMP (Zacisk
bezpieczeństwa)
SET MISLOAD (Błąd
założenia linii)
FLOW SENSOR DISCONNECTED
(Czujnik przepływu odłączony)
WRONG SET (Nie
prawidłowa linia)
DOOR CLOSE INCOMPLETE
(Drzwiczki nie zostały całkowicie
zamknięte)
DO NOT USE (Nie używać)
LEVER OPEN (Otwarta dźwignia)
Typowy prąd upływowy obudowy (normalne warunki) = 0 µA
Opór typowego uziemienia ochronnego = 32 miliomy
Powyższe pomiary stanowią wyłącznie wskazówki, granice normy IEC/
EN60601-1 są podane poniżej:
Prąd upływowy uziemienia (normalne warunki) <= 500 µA
Prąd upływowy obudowy (normalne warunki) <= 100 µA
Opór uziemienia ochronnego <= 200 miliomów
Typ bezpiecznika —
2 X T 1,25 A, zwłoczny.
Wymiary —
148 mm (szer.) x 225 mm (wys.) x 148 mm (głęb.). Waga: około 2,5 kg (bez
przewodu zasilającego).
Zabezpieczenie przed wtargnięciem płynów —
IPX3 — Chroniony przed rozpryskami wody.
Parametry otoczenia
Parametr
Działanie urządzenia
Transport
i przechowywanie
Temperatura
+5°C do +40°C
-20°C do +50°C
Wilgotność
20% - 90%*
15% - 95%*
Ciśnienie atmosferyczne
700–1060 hPa
500–1060 hPa
*Bez kondensacji.
Przechowywanie danych w pamięci —
Pamięć elektroniczna pompy zostanie zachowana przez okres powyżej 2 lat przy
normalnym użytkowaniu.
Parametry złącza IrDA, RS232 i układu przywoływania pielęgniarki
IrDA/RS232/układ przywoływania pielęgniarki
Gniazdo IrDA (lub RS232/opcjonalnego układu przywoływania pielęgniarki)
pompy objętościowej Alaris® GP pozwala na jej podłą-czenie do urządzenia
zewnętrznego w celu przesyłania danych.
Złącze przywołania pielęgniarki stanowi zdalne rozwiązanie
uzupełniające dla wewnętrznego alarmu dźwiękowego.
Nie można go jednak traktować jako funkcji zastępującej
monitorowanie realizowane za pomocą alarmu wew-nętrznego.
Więcej informacji na temat złącza RS232 znaleźć można w
podręczniku Technical Service Manual. Ocena przydatności
dowolnego oprogramowania stosowanego w warunkach
klinicznych do sterowania lub rejestrowania danych o pracy
pompy należy do użytkownika urządzenia. Oprogramowanie
to powinno obejmować wykrywanie rozłączenia lub innych
awarii kabla RS232. Wszelkie podłączone elementy analogowe
i cyfrowe powinny spełniać wymagania normy IEC/EN60950
dotyczące przetwarzania danych oraz normy IEC/EN60601 dla
urządzeń medycznych. Każda osoba, która podłącza urządzenia
dodatkowe do wejścia lub wyjścia sygnałowego, staje się
konfiguratorem systemu i jest odpowiedzialna za spełnienie
wymagań normy systemowej IEC/EN60601-1-1. Aby podłączyć się
do portu RS232, należy użyć części 1000SP01183 — kabla RS232.
A
Parametry układu przywoływania pielęgniarki —
Złącze
Typ D — 9-stykowe
TXD/RXD
Standard EIA RS232-C
Prędkość transmisji 115 kbd
Bity rozpoczęcia transmisji
1 bit startowy
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak parzystości
Bity zakończenia transmisji
1 bit kończący
Styki przekaźnika przywołania pielęgniarki Styki 1, 8 + 9, 30 V prądu stałego,
obciążalność znamionowa 1 A
Typowe parametry połączenia —
1 Układ przywoływania pielęgniarki (przekaźnik) normalnie zamknięty
2 Transmisja danych (TXD), wyjście
3 Odbieranie danych (RXD), wejście
4 DTR → DSR (6)
5 Uziemienie (GND)
IrDA
Prędkość transmisji Bity rozpoczęcia transmisji
Bity danych
Parzystość
Bity zakończenia transmisji
Dane połączenia RS232/układu przywoływania
pielęgniarki
6 DSR → DTR (4)
115 kbd
1 bit startowy
8 bitów
Brak parzystości
1 bit kończący
7 Nie używane
8 Układ przywoływania pielęgniarki (przekaźnik) normalnie otwarty
9 Układ przywoływania pielęgniarki (przekaźnik) wspólny
1000DF00533 Wydanie 3
35/40
Parametry wlewu
Dokładność systemu:
Dokładność prędkości wynosi ±5% w warunkach nominalnych1a,2
Dokładność prędkości wynosi od ±10% w warunkach niskiego
przepływu1b,2
Limity alarmu okluzji
Osiągnięte w warunkach nominalnych 1a,4
Poziom
L2 - niski
L5 - średni
Ciśnienie
(mmHg)
ok.
230
460
L8 - wysoki
L8 - wysoki
<= 200 ml/h
> 200 ml/h
725
950
Objętość bolusa generowana przy prędkości 25 ml/h, gdy osiągany
jest dolny próg alarmu okluzji <0,45 ml
Objętość bolusa generowana przy prędkości 25 ml/h, gdy osiągany
jest górny próg alarmu okluzji <0,95 ml
Dokładność objętości bolusa:
Typowy: -4,1%, maks.: -3,2%, min.: -5,5% 1 ml przy 10 ml/h
Typowy: -1,3%, maks.: -0,9%, min.: -1,6% 100 ml przy 1200 ml/h
Podawanie bolusa
Zakres
Prędkość podawania
bolusa
10–1200 ml/h, co 10 ml/h
Wyświetlana
objętość bolusa
0,0 ml–100,0 ml, co 0,1 ml
Rozpoczynanie infuzji/konfiguracja
Parametr infuzji
Integralny czujnik ultradźwiękowy.
Wykrywanie powietrza w linii:
Pojedynczy pęcherzyk (można skonfigurować): 50 µl, 100 µl, 250 µl
oraz 500 µl.
Gromadzenie pęcherzyków: 1 ml w ciągu 15 minut.
Objętość krytyczna
Maksymalne ciśnienie alarmu okluzji: 1250 mmHg
Bolus po okluzji:
Parametr
Czujnik powietrza:
Zakres
Prędkość wlewu
0,1–99,9 ml/h, co 0,1 ml/h oraz
100–999 ml/h, co 1 ml/h
1000–1200 ml/h, co 10 ml/h
Objętość do podania, główna
(0 — OFF (WYŁ.)), 1–9999 ml
Objętość infuzji
(Całkowita)
0,1–9999 ml
Maksymalny czas do aktywacji alarmu okluzji:
Przy maksymalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy
prędkości infuzji 0,1 ml/h wynosi nominalnie 735 [±50] minut
(wartość maksymalna <883 min.)
Przy minimalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy prędkości
infuzji 0,1 ml/h wynosi nominalnie 234 [±25] minut (wartość
maksymalna <309 min.)
Maksymalna objętość podana po jednym błędzie wynosi, dla
prędkości < 10 ml/h: +/- 0,25 ml, prędkości < 100 ml/h: +/- 0,5 ml,
prędkości ≥100 ml/h: +/- 2 ml
Umieszczane na linii, aktywowane przez pompę urządzenie zacisku
bezpieczeństwa zapobiegające przepływowi swobodnemu.
Uwagi:
1a.
Warunki nominalne są definiowane jako:
Set Rate (Ustaw prędkość): 1 do 1200 ml/h;
Zalecany produkt jednorazowy: 60593;
Igła: 18 G x 40 mm;
Rodzaj roztworu: Dejonizowana i odgazowana woda;
Temperatura: 23°C ±2°C
Wysokość górnego poziomu płynu: +300 ±30 mm;
Ciśnienie wsteczne: 0 ±10 mmHg.
1b.
Warunki niskiego przepływu są definiowane jako:
Set Rate (Ustaw prędkość): mniej niż 1,0 ml/h
Zalecany produkt jednorazowy: 60593;
Igła: 18 G x 40 mm;]
Rodzaj roztworu: Dejonizowana i odgazowana woda;
Temperatura: 23°C ±2°C
Wysokość górnego poziomu płynu: +300 ±30 mm;
Ciśnienie wsteczne: 0 ± 10 mmHg.
2.
Dokładność systemu zmieni się o następujące wartości
procentowe3:
Temperatura: nominalnie -5,7 (±1,5)% co 5°C i nominalnie +0,3
(±1,7)% przy 40°C
Wysokość górnego poziomu płynu: nominalnie -3,4 (±1,3)% przy
-0,5 m i 0,0 (±1,1)% przy +0,5 m
Czas trwania: nominalnie -1,1 [±0,2] % w ciągu 24 godzin ciągłego
korzystania
Ciśnienie wsteczne: nominalnie odpowiednio +2,0 (±1,3)% przy
-100 mmHg, -13,4 (±1,8)% przy +800 mmHg
Ciśnienie atmosferyczne: ±5% przy 25 ml/h przy 700 hPa
3.Przetestowane przy użyciu wody destylowanej oraz roztworów:
20% lipidów, 50% glukozy, 0,9% roztworu izotonicznego soli
i 5% alkoholu.
4.Dokładność ciśnienia okluzji zmieni się o następujące wartości:
Temperatura: Niskie ustawienie nominalnie odpowiednio 7 (±12)
mmHg przy 5°C i -24 (±17) mmHg przy 40°C
Normalne ustawienie nominalnie odpowiednio 4 (±16) mmHg
przy 5°C i -41 (±18) mmHg przy 40°C
Wysokie ciśnienie nominalnie odpowiednio 4 (±14) mmHg przy
5°C i -38 (±21) mmHg przy 40°C
Przy maksymalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy
prędkości infuzji 1,0 ml/h wynosi nominalnie 65 [±4] minut (wartość
maksymalna <95 min.)
Przy minimalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy
prędkości infuzji 1,0 ml/h wynosi nominalnie 16 [±2] minut (wartość
maksymalna <28 min.)
Przy maksymalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy
prędkości infuzji 25 ml/h wynosi nominalnie 119 [±7] sekund (wartość
maksymalna <3 min)
Przy minimalnym ciśnieniu, czas do zgłoszenia alarmu przy
prędkości infuzji 25 ml/h wynosi nominalnie 29 [±3] sekund (wartość
maksymalna <50 sek.)
1000DF00533 Wydanie 3
A
Określona dokładność może nie być utrzymywana, jeżeli
nie zostaną spełnione powyższe warunki, patrz uwagi
od 1 do 4.
36/40
Krzywe trąbkowe i prędkości przepływu
W tej pompie, podobnie jak we wszystkich systemach infuzyjnych, działanie mechanizmu pompującego oraz jego zmiany powodują krótkotrwałe
wahania dokładności prędkości wlewu.
Poniższe krzywe przedstawiają w dwojaki sposób typową charakterystykę pracy systemu: 1) dokładność podawania wlewu mierzoną w różnych
okresach (krzywe trąbkowe) oraz 2) opóźnienie początku przepływu płynu przy rozpoczynaniu wlewu (krzywe rozruchowe).
Krzywe trąbkowe zostały tak nazwane ze względu na ich charakterystyczny kształt. Przedstawiają one dane nieciągłe, uśrednione dla
poszczególnych okresów lub „okna obserwacyjne”, a nie parametry ciągłe w funkcji czasu działania. W długich oknach obserwacyjnych
wahania mają niewielki wpływ na dokładność, co ilustruje płaska część krzywej. W przypadku skrócenia okna obserwacyjnego, wahania
krótkotrwałe mają większy wpływ, jak to pokazuje krzywa trąbkowa w części „wylotowej”.
Znajomość dokładności systemu dla różnych okien obserwacyjnych może być istotna przy podawaniu niektórych leków. Krótkotrwałe
wahania dokładności prędkości wlewu mogą dawać niekorzystny efekt kliniczny, zależnie od okresu połowicznego zaniku podawanego leku
i stopnia wchłaniania dożylnego, dlatego wpływu klinicznego nie można oceniać wyłącznie na podstawie krzywych trąbkowych.
Krzywe rozruchowe przedstawiają zależność wlewu ciągłego od czasu działania urządzenia przez dwie godziny od rozpoczęcia wlewu.
Wykazują one opóźnienie początku podawania płynu, wynikające z bezwładności mechanicznej i dają obraz jednorodności przepływu.
Krzywe trąbkowe pochodzą z drugiej godziny gromadzenia tych danych. Testy wykonano zgodnie z normą IEC/EN60601-2-24.
Wykres trąbkowy dla prędkości 0,1 ml/h (po 24 godzinach)
Wykres rozruchowy dla prędkości 0,1 ml/h (okres początkowy)
150.00
0.40
0.35
0.25
0.20
Błąd (%)
Prędkość przepływu (ml/h)
0.30
0.15
0.10
0.00
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-150.00
0
-0.15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
5
10
15
20
25
30
35
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = -5%
120
Czas (minuty)
Wykres trąbkowy dla prędkości 0,1 ml/h (okres początkowy)
Wykres trąbkowy dla prędkości 0,1 ml/h (po 72 godzinach)
150.0
150
50
0
Błąd (%)
Błąd (%)
100
Trumpet Graph at 1.0 ml/h (After 24 Hours)
0.0
-50
-100
-150.0
0
-150
0
5
10
15
20
25
30
35
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = -6%
Wykres rozruchowy dla prędkości 1,0 ml/h (okres początkowy)
5
10
15
20
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = 4.0%
25
30
35
Wykres trąbkowy dla prędkości 1,0 ml/h (po 24 godzinach)
2.0
30
1.8
20
1.4
10
1.2
Błąd (%)
Prędkość przepływu (ml/h)
1.6
1.0
0.8
0.6
0
-10
-20
0.4
0.2
-30
0.0
0
-0.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
5
10
15
20
25
30
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = 0,7%
120
Czas (minuty)
Uwaga: Typowe krzywe prędkości przepływu i krzywe trąbkowe są uzyskiwane przy wykorzystaniu zalecanej linii infuzyjnej.
1000DF00533 Wydanie 3
37/40
35
Krzywe trąbkowe i prędkości przepływu (Ciąg dalszy)
Wykres trąbkowy dla prędkości 1,0 ml/h (okres początkowy)
Wykres trąbkowy dla prędkości 1,0 ml/h (po 72 godzinach)
30.0
30
20.0
20
10.0
0.0
0
Błąd (%)
Błąd (%)
10
Trumpet Graph at 25.0 ml/h (After 24 Hours)
-10
-20
-10.0
-20.0
-30
0
5
10
15
20
25
30
-30.0
35
0
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = 0,7%
5
10
15
20
Okno obserwacyjne (min.)
25
30
35
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = 1.0%
Wykres rozruchowy dla prędkości 25,0 ml/h (okres początkowy)
Wykres trąbkowy dla prędkości 25,0 ml/h (po 24 godzinach)
15
50
45
10
5
35
Błąd (%)
Prędkość przepływu (ml/h)
40
30
25
20
15
0
-5
-10
10
-15
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
10
15
20
25
30
35
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = -0,4%
-5
0
5
120
Czas (minuty)
Wykres trąbkowy dla prędkości 25,0 ml/h (okres początkowy)
Wykres trąbkowy dla prędkości 25 ml/h (po 72 godzinach)
15.0
15
10.0
10
5.0
Błąd (%)
Błąd (%)
5
0
-5
0.0
-5.0
-10.0
-10
-15.0
-15
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
Okno obserwacyjne (min.)
Okno obserwacyjne (min.)
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = 0,6%
Minimalny błąd prędkości
Maksymalny błąd prędkości
Całkowity błąd średni = -0.7%
Uwaga: Typowe krzywe prędkości przepływu i krzywe trąbkowe są uzyskiwane przy wykorzystaniu zalecanej linii infuzyjnej.
Zakres wykresu został zwiększony do ± 150% w celu lepszego przedstawienia wykresu.
1000DF00533 Wydanie 3
38/40
35
Produkty i części zamienne
System infuzyjny Alaris®
W skład systemu infuzyjnego Alaris® wchodzą następujące produkty:
Numer części
Opis
80013UN01
Pompa strzykawkowa Alaris® GS
80023UN01
Pompa strzykawkowa Alaris® GH
80033UND1
Pompa strzykawkowa Alaris® CC
80043UN01
Pompa strzykawkowa Alaris® TIVA
80053UN01
Pompa strzykawkowa Alaris® PK
80263UN01
Pompa objętościowa Alaris® GP — Leki i dawkowanie
80023UN01-G
Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails®
80033UND1-G
Pompa strzykawkowa Alaris® CC Guardrails®
80023UN01-G
Pompa strzykawkowa Alaris® GH Guardrails®
80083UN00-xx*
Stacja dokująca Alaris® DS
80203UNS0x-xx*
Stacja robocza Alaris® Gateway
* W przypadku stacji dokujących i stacji roboczej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu
obsługi klienta, aby uzyskać informacje o dostępnych konfiguracjach i numerach części.
Części zamienne
Pełną listę części zamiennych do pompy zawiera podręcznik Technical Service Manual.
Podręcznik Technical Service Manual (1000SM00013) jest obecnie dostępny w formacie elektronicznym w Internecie pod adresem:
www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
W celu uzyskania dostępu do tych instrukcji konieczne jest podanie nazwy użytkownika i hasła. W celu uzyskania informacji niezbędnych do
zalogowania prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem obsługi klienta.
Numer części
Opis
1000SP00487
Akumulator wewnętrzny
1000SP01183
Kabel RS232
1001FAOPT91
Przewód zasilający AC — Wielka Brytania
1001FAOPT92
Przewód zasilający AC — Europa
Oprogramowanie Alaris® GP Editor
Następujące elementy mogą być przydatne w trakcie korzystania z pompy objętościowej Alaris® GP.
Numer części
Opis
1000SP01310
Zestaw oprogramowania Alaris® GP Editor
1000DF00533 Wydanie 3
39/40
Adresy punktów serwisowych
Aby uzyskać dane adresowe serwisu, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem firmy lub przedstawicielem:
AE
CN
GB
NZ
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab Emirates.
CareFusion,
上海代表机构,中国上海市张杨路
500 号,
上海时代广场办事处大楼,
A 座,24 层,
邮编:200122。
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Tel: (971) 4 28 22 842
电话:(86) 21 58368018
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: (971) 4 28 22 914
传真:(86) 21 58368017
Fax: (44) 1256 330860
Fax: 09 270 6285
AU
DE
HU
PL
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
Tel: (61) 1800 833 372
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: (48) 225480069
Fax: (61) 1800 833 518
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: (48) 225480001
BE
DK
IT
SE
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tlf. (45)70 20 30 74
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
CA
ES
NL
US
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: (1) 905-752-3333
Tel: (34) 902 555 660
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (34) 902 555 661
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CH
FR
NO
ZA
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce
n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South Africa.
Ph.: 0848 244 433
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: (47) 66 98 76 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: 0848 244 100
Fax: (33) 01 30 02 81 31
Fax: (47) 66 98 76 01
Fax: (27) 21 5107567
Rev. E
1000DF00533 Wydanie 3
40/40
Alaris, Asena, IVAC and SmartSite są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy CareFusion
Corporation lub firm podległych.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością
odpowiednich właścicieli.
©2005-2013 CareFusion Corporation lub jedna z
firm podległych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dokument ten zawiera informacje stanowiące
własność firmy CareFusion Corporation lub firm
podległych, a jego uzyskanie lub posiadanie
nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw
do powielania jego zawartości ani wytwarzania
lub sprzedaży żadnego z opisanych produktów.
Powielanie, ujawnianie bądź stosowanie w sposób
odmienny od zamierzonego, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody firmy CareFusion
Corporation lub firm podległych jest całkowicie
zakazane.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
EC REP Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00533 Wydanie 3
carefusion.com
Download