DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO

advertisement
GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spó•ka z o.o.
ul. Wa•brzyska 3/5, 02-739 Warszawa,
tel./ faks (22) 218 93 70,(22) 218 93 71,
www.geoteko.com.pl, e-mail: [email protected],
NIP 113-00-07-283, REGON 012558187, KRS 0000204617
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-IN YNIERSKA
DLA ZAK!ADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W
WITASZYCZKACH
gm. JAROCIN, pow. JAROCI SKI woj. WIELKOPOLSKIE
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
al. Niepodleg"o ci 10, 63-200 Jarocin
Umowa nr:
RGK342/25/09 (nr Geoteko 93/2428/09)
Opracowanie:
mgr S•awomir Gawa•ko
upr. geol. nr V-1494 i VI-0396
mgr in . Tomasz Ko•anka
upr. geol. nr XI-020
mgr Katarzyna Klukowska
upr. geol. nr XI-023
Weryfikacja:
mgr in . Piotr Paprocki
upr. geol. nr V-1527 i VI-0363
Prezes GEOTEKO
Prof. dr hab. in . Wojciech Wolski
Warszawa, pa dziernik 2009
ISO 17025 Laboratorium Geotechniczne GEOTEKO
ISO 9001 Sporz dzanie dokumentacji geotechnicznych i geologicznych
Firma jest cz!onkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 237
SPIS TRE CI
1. WST P....................................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Podstawa opracowania .............................................................................................. 1
Wykaz wykorzystanych materia•ów .......................................................................... 2
Lokalizacja i zagospodarowanie terenu bada .......................................................... 3
Charakterystyka projektowanego przedsi wzi cia .................................................... 3
2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH BADA
TERENOWYCH ....................................................................................... 4
2.1. Wiercenia badawcze, opróbowanie otworów ............................................................ 4
2.2. Sondowania sond statyczn CPT ............................................................................. 5
2.3. Pomiary geodezyjne................................................................................................... 7
3. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH BADA
LABORATORYJNYCH .......................................................................... 7
4. GEOMORFOLOGIA I HYDROGRAFIA............................................. 8
5. BUDOWA GEOLOGICZNA................................................................... 8
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE .................................................. 9
7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO–
IN YNIERSKICH.................................................................................. 10
8. WST PNA PROGNOZA WP•YWU PLANOWANEJ
INWESTYCJI NA RODOWISKO Z ZALECENIAMI
DOTYCZ CYMI MONITORINGU .................................................... 13
9. WNIOSKI I ZALECENIA..................................................................... 15
ZA• CZNIKI
Za! cznik 1
Lokalizacja terenu bada , skala 1:10 000
Za! cznik 2.1
Wycinek Szczegó!owej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Jarocin,
skala 1:50 000
Za! cznik 2.2
Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz Jarocin,
skala 1:50 000
Za! cznik 3.1
Mapa dokumentacyjna, skala 1:2000
Za! cznik 3.2
Mapa
sp gu
s!aboprzepuszczalnych
przypowierzchniowych, skala 1:2000
Za! cznik 4
Profile geologiczne wierce
Za! cznik 5
Wyniki sondowa CPT
Za! cznik 6
Wyniki bada laboratoryjnych
6.1
Zestawienie wyników bada w!a ciwo ci fizycznych gruntu
6.2
Krzywe uziarnienia
Za! cznik 7
Przekroje geologiczno-in ynierskie
utworów
1.
WST P
1.1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja opracowana zosta•a na zlecenie Gminy Jarocin z siedzib przy
al. Niepodleg•o ci 10, 63-200 Jarocin przez GEOTEKO Sp. z o.o. z siedzib
przy
ul. Wa•brzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, w ramach umowy nr RGK 342/25/09 z dnia 23 lipca
2009r (nr GEOTEKO 93/2428/09).
Prace i roboty geologiczne dla potrzeb ww. dokumentacji geologiczno-in ynierskiej
zrealizowano w oparciu o „Projekt prac geologicznych na opracowanie dokumentacji
geologiczno-in ynierskiej okre laj cej warunki geotechniczne w rejonie projektowanego
Zak•adu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow. jaroci ski, woj.
wielkopolskie" [Geoteko, 2009] zatwierdzony przez Starost Powiatu w Jarocinie decyzj z dnia
28.09.2009 roku (pismo znak B -7520/5/2008).
Opracowanie okre la warunki geologiczno-in ynierskie w pod•o u projektowanej inwestycji
(budowa Zak•adu Zagospodarowania Odpadów w miejscowo ci Witaszyczki).
Dokumentacja niniejsza wykonana zosta•a zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 03.10.2005 r. „w sprawie szczegó•owych wymaga , jakim powinny odpowiada
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - in ynierskie” (Dz. U. Nr 201, poz.1673) z
uwzgl dnieniem wymaga , co do zakresu, bada
okre lonych w Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. „w sprawie
szczegó•owych wymaga
dotycz cych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia, jakim powinny odpowiada poszczególne typy
sk•adowisk odpadów” (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Zgodnie z postanowieniami § 4.1 ww.
rozporz dzenia dla analizowanego przedsi wzi cia dodatkowo opracowana zostanie oddzielna
dokumentacja hydrogeologiczna okre laj ca warunki hydrogeologiczne w zwi zku z
projektowaniem
obiektu
mog cego
zanieczy ci
wody
podziemne.
Dokumentacja
hydrogeologiczna, zgodnie z ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze”
(Dz. U.:2005 Nr 228, poz. 1947 z p. zm.), podlega przyj ciu przez Marsza•ka Województwa
Wielkopolskiego.
Stosownie do postanowie
przywo•anej ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”, (Dz.
U.:2005 Nr 228, poz. 1947 z p. zm.), niniejsza dokumentacja podlega przyj ciu przez Starost
Powiatu Jaroci skiego.
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja geologiczno-in ynierska dla Zak!adu Zagospodarowania
Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow. jaroci ski, woj.
wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona:
1
1.2. Wykaz wykorzystanych materia!ów
Opracowania:
-
Dodatek do dokumentacji geologicznej (z 1988r) dotycz cy rozbudowy sieci monitoringu
lokalnego na terenie sk•adowiska odpadów w Witaszyczkach (dz. Nr 209/1, 209/2, 210/1,
210/2, 211/1 i 211/2). Ekolab Sp. z o.o., Pozna , 2007.
-
Dokumentacja hydrogeologiczna z elementami geotechniki dla projektowanej rekultywacji i
rozbudowy sk•adowiska odpadów komunalnych w Jarocinie - Leszycach. Geo Investment
Service, Bydgoszcz, 1993.
-
Zasady sporz dzania dokumentacji geologiczno-in ynierskich. Ministerstwo
rodowiska,
Warszawa, 1999.
-
Program ochrony rodowiska wraz z Planem gospodarki odpadami gminy Jarocin, tomy I, II.
ABRYS Pozna , 2004.
-
Aktualizacja planu gospodarki odpadami powiatu jaroci skiego.
Pozosta!e materia!y:
-
Akty prawne i przepisy wykonawcze w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego oraz
Prawa Ochrony rodowiska (w tym dotycz ce budowy i eksploatacji sk•adowisk odpadów) i
Prawa Budowlanego.
-
Szczegó•owa Mapa Geologiczna Polski. Arkusz Jarocin, skala 1:50 000. PIG, Warszawa,
1994.
-
Mapa Hydrogeologiczna Polski. Arkusz Jarocin, skala 1:50 000. PIG, Warszawa, 2002.
-
Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000. Arkusz Jarocin (M-33-12-A-a-1). G•ówny
Geodeta Kraju, 1998.
-
Mapa Zasadnicza rejonu planowanego przedsi wzi cia w skali 1:500 – dostarczona przez
Zleceniodawc .
-
PN-88/B-04481. Grunty budowlane . Badania próbek gruntu.
-
PN-B-02479.1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
-
PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
-
PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
1: Zasady ogólne;
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 2
-
PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz
2: Rozpoznanie i
badanie pod•o a gruntowego;
-
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
1.3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu bada
Obszar projektowanej rozbudowy Zak•adu Zagospodarowani Odpadów zlokalizowany jest na
gruntach wsi Witaszyczki, w gminie Jarocin, pow. jaroci ski, woj. wielkopolskie (dzia•ka 220/1
obr b 0020 Witaszyczki).
Ca•kowita powierzchnia dzia•ki wynosi 20.1 ha. Obecnie dzia•ka wykorzystywana jest jako
grunt orny.
Analizowany teren znajduje si w odleg•o ci ok. 2.5km od centrum miasta Jarocin. Jego
bezpo rednie s siedztwo stanowi :
- od strony zachodniej - istniej ce sk•adowisko w Witaszyczkach, a za nim grunty orne,
- od strony wschodniej – u ytki rolne i le ne, a w odleg•o ci ok. 700m przebiega droga
asfaltowa Jarocin – Wola Ksi
ca,
- od strony pó•nocnej – droga asfaltowa Jarocin – Ksi
ca Wola, a za ni u ytki rolne i
le ne,
- od strony po•udniowej – grunty orne, a w odleg•o ci ok. 400m zabudowa mieszkaniowa w
Leszczycach.
Lokalizacj
terenu bada
i terenów przyleg•ych przedstawiono na Mapie Topograficznej
(wycinek) w skali 1:10 000 (Za•.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:2000 (Za•.3).
1.4. Charakterystyka projektowanego przedsi wzi cia
Zgodnie z wytyczonymi kierunkami dzia•a w województwie wielkopolskim, ca•y system
gospodarki odpadami oparty b dzie na funkcjonowaniu 12 ponadgminnych zak•adów
zagospodarowania odpadów. Wyboru lokalizacji ww. zak•adów dokonano przyjmuj c
nast puj ce kryteria:
• kontynuacja dzia•a
podj tych w wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego (Uchwa•a Nr XIII/170/2003 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 29 wrze nia 2003 r.),
• uwarunkowania przyrodnicze,
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 3
• podj te przez powiat i gminy dzia•ania w zakresie organizacji ZZO,
• czynniki logistyczne (w tym m.in. d•ugo
transportu, jako
sieci drogowej, itp.),
• plan zamykania sk•adowisk niespe•niaj cych okre lonych wymaga ,
• konsultacje z powiatami i gminami oraz wynikaj ce z nich deklaracje.
Gospodarka odpadami w powiecie jaroci skim opiera si b dzie na ZZO Jarocin, obejmuj c
zakresem dzia•ania
(wg WPGO) 17 gmin zlokalizowanych w powiatach: jaroci skim,
gostyni skim, pleszewskim, pozna skim, redzkim i remskim. Szacunkowa masa odpadów
komunalnych kierowanych do ZZO Jarocin (tys. Mg) wyniesie:
Rok
tys. Mg
2009
52.5
2010
53.2
2011
53.9
2012
54.5
2013
55.2
2015
56.0
2015
56.7
2016
57.4
2017
58.1
2018
58.8
2019
59.5
Uchwa• nr XXII/230/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. przyst piono
do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia•ki nr 220/1
po•o onej w obr bie geodezyjnym Witaszyczki, gmina Jarocin.
Na analizowanym terenie planowana jest rozbudowa Zak•adu Zagospodarowania Odpadów
(nowych kwater sk•adowiska odpadów komunalnych).
Dok•adny rodzaj i zakres projektowanych obiektów ustalony b dzie m. in. po zako czeniu
bada geologicznych oraz opracowaniu Raportu o oddzia•ywaniu na rodowisko.
2.
ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH BADA TERENOWYCH
2.1. Wiercenia badawcze, opróbowanie otworów
W trakcie realizacji bada terenowych wykonano 52 otwory badawcze do g• boko ci 6m.
" cznie wykonano 312 mb wierce w obr bie analizowanej dzia•ki. Do interpretacji budowy
geologicznej i warunków geologiczno-in ynierskich wykorzystano równie otwory wykonane
przy realizacji dokumentacji hydrogeologicznej. Lokalizacj
dokumentacji oraz wierce
miejsc wierce
dla niniejszej
dla dokumentacji hydrogeologicznej pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:2000 (Za•. 3.1).
Wiercenia badawcze wykonane zosta•y wiertnic mechaniczn obrotowo-udarow w rurach
os•onowych o rednicy φ=120 mm.
Pomiary g• boko ci wyst powania warstw geologicznych oraz poziomów wody gruntowej,
przeprowadzano w nawi zaniu do pa stwowego uk•adu geodezyjnego (w m n.p.m.).
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 4
Bezpo rednio po ka dym wydobyciu widra z otworu, okre lano makroskopowo rodzaj gruntu.
Po ka dej zmianie warstwy geologicznej (nie rzadziej ni co 2 m) wykonywano pe•ne badania
makroskopowe wed•ug PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
Pomiary i obserwacje poziomów piezometrycznych wody gruntowej przeprowadzano zgodnie z
ww. norm PN-B-04452:2002, po ustabilizowaniu si zwierciad•a wody w otworze.
W czasie wykonywania otworu badawczego, zgodnie z wymaganiami ww. normy, wykonywano
badania makroskopowe pozwalaj ce na okre lenie:
•
rodzaju i spoisto ci gruntu,
•
wilgotno ci gruntu,
•
barwy gruntu,
•
stanu gruntów spoistych,
Zgodnie z za•o eniami przedstawionymi w projekcie prac geologicznych, w trakcie
wykonywania wierce by•y pobierane próbki gruntu o naturalnej wilgotno ci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU).
Sposób pobrania, przechowywanie i transport próbek wykonano zgodnie z wymaganiami
okre lonymi w normie PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
We wszystkich otworach, w których nawiercono wod
podziemn , wykonano pomiar
poziomu jej po•o enia.
Profile geologiczne wykonanych wierce przedstawiono w Za•. 4.
2.2. Sondowania sond statyczn CPT
Sondowania statyczne CPT wykonano w 20 profilach badawczych do g• boko ci 6-9m przy
u yciu urz dzenia hydraulicznego GOUDA 200kN z zastosowaniem sto ka mechanicznego typu
Begemanna.
! cznie wykonano 131.8 mb sondowa
statycznych CPT. Graficzn ilustracj wyników
sondowa wraz z interpretacj zamieszczono w Za•. 5. Sondowania dynamiczne SD zosta•y
zast pione sondowaniami CPT ze wzgl du na znaczn
przewag
gruntów spoistych
wyst puj cych w pod•o u projektowanego Zak•adu Zagospodarowania Odpadów (brak
interpretacji sondowa dynamicznych w gruntach spoistych).
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 5
Wymiary sto ka i przebieg badania s
zgodne ze standardami mi dzynarodowymi (np.
Swedish Standard, Dutch Standard, ISSMFE) i wymogami normy PN–B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
Wyniki sondowania zosta•y zebrane przy u yciu programu CPT-Log (firmy Geotech)
natomiast opracowanie i interpretacj wyników bada wykonano przy u yciu programu CPT-pro
(firmy Geosoft).
Interpretacj profilu gruntowego (podzia• na grunty spoiste i niespoiste) wykonano w oparciu
o nomogram Robertsona [1986, 1990], natomiast rodzaje gruntów ustalono w oparciu o s siednie
profile wierce i pomierzone warto ci wspó•czynnika tarcia Rf.
Parametry gruntowe obliczono z nast puj cych formu•:
•
Stopie plastyczno ci IL (formu•a Geoteko):
IL = A-0.5*log(qc- ’vo)
gdzie:
qc – pomierzony opór na sto ku,
’vo – pionowe efektywne napr enie geostatyczne,
A – wspó•czynnik zale ny od rodzaju gruntu (przyj to A=0.3).
•
Wytrzyma•o
na cinanie w warunkach bez odp•ywu Su:
Su = (qc-
vo)/Nkt
gdzie Nkt=4qc+8 (wg formu•y Geoteko)
•
Stopie zag szczenia ID (formu•a Baldi, 1986):
ID = 0.42*ln(qc/(248* ’vo))0.55
•
Modu• ci liwo ci M dla napr enia in situ (Senneset i in. 1982, 1989):
M= *qc
gdzie:
qc – pomierzony opór na sto ku,
– wspó•czynnik zale ny od rodzaju gruntu ( =10).
Otrzymane bezpo rednio z bada wykresy parametrów sondowa wst pnie zweryfikowano.
Weryfikacja polega•a na analizie przebiegu wykresu zmian parametrów sondowa w badanym
profilu gruntowym i ocenie wielko ci wp•ywu czynników mechanicznych, fizycznych oraz
litologii. W wyniku analizy na profilu sondowa okre lono:
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 6
•
strefy o nag•ych przyrostach oporów sto ka qc, mo liwych ze wzgl du na wyst powanie
lokalnych przeszkód w badanym profilu, np. kamienie,
•
granice zmian rodzajów gruntów,
•
strefy o podobnych, mo liwych do u rednienia, warto ciach parametrów sondowa .
Bezpo rednio z otrzymanych wyników sondowa okre lono parametry:
•
opór na sto ku, qc,
•
opór tarcia gruntu na tulei, fs,
•
wspó•czynnik tarcia, Rf:
Rf =
fs
100%
qc
W oparciu o nomogram Robertsona (1986, 1990), na podstawie pomierzonych parametrów
sondowania qc (opór na sto ku) i fs (tarcie na tulei) oraz analizy profili wierce geologicznych,
wyznaczono warstwy geotechniczne, dla których, przy zastosowaniu programu „CPT-pro” firmy
„Geosoft” obliczono parametry gruntowe:
− stopie zag szczenia ID - dla gruntów niespoistych,
− stopie plastyczno ci IL - dla gruntów spoistych,
− wytrzyma•o
na cinanie w warunkach bez odp•ywu Su - dla gruntów spoistych,
− modu• ci liwo ci dla stanu napr enia „in situ” M.
2.3. Pomiary geodezyjne
Miejsca otworów wiertniczych i sondowa
domierzono sytuacyjnie i zaniwelowano w
nawi zaniu do pa stwowego uk•adu geodezyjnego (w m n.p.m.).
3.
ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH BADA
LABORATORYJNYCH
W ramach prac dokumentacyjnych dla 18 próbek gruntu (NW - o naturalnej wilgotno ci)
wykonano nast puj ce badania w•a ciwo ci fizycznych:
-
analizy uziarnienia (metod sitow i areometryczn ) – 18 próbek,
-
oznaczenie wilgotno ci naturalnej gruntu wn – 12 próbek,
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 7
-
oznaczenie granicy plastyczno ci wp i granicy p•ynno ci wL, - 12 próbek
Wyniki bada laboratoryjnych w•a ciwo ci fizycznych gruntu zestawiono w tabeli w Za•. 6.1, a
krzywe uziarnienia gruntów zamieszczono w Za•. 6.2. Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z
norm
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Rodzaje i stan gruntów
oznaczano zgodnie z norm PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia• i
opis gruntów. Wyniki laboratoryjnych bada uziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisów
rodzajów gruntów na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych i wydzielenia warstw
geologicznych w pod•o u projektowanego Zak•adu Zagospodarowania Odpadów.
GEOMORFOLOGIA I HYDROGRAFIA
4.
Wed•ug podzia•u fizjograficznego J. Kondrackiego, (Geografia regionalna Polski, PWN,
2002) obszar projektowanych bada
Po•udniowowielkopolska,
po•o ony jest w obr bie mezoregionu Nizina
mikroregionu
Wysoczyzna
Kaliska.
Pod
wzgl dem
geomorfologicznym obszar bada le y w obr bie falistej wysoczyzny morenowej. Powierzchnia
wysoczyzny opada z po•udnia na pó•noc w granicach rz dnych 117 – 124 m n.p.m.
Najbli szym naturalnym elementem hydrograficznym jest dop•yw rzeki Lutyni, który stanowi
po•udniow granic obszaru. Rzeka Lutynia przep•ywa w odleg•o ci ok. 1km na wschód od
granicy rozpatrywanego obszaru. Stanowi ona lewy dop•yw rzeki Warty i • czy si z ni w
odleg•o ci ok. 24km na pó•nocny wschód od Jarocina.
5.
BUDOWA GEOLOGICZNA
W rejonie bada
wyst puj
czwartorz dowe utwory holoce skie i plejstoce skie, które
zalegaj na starszym trzeciorz dowym pod•o u.
Od powierzchni terenu wyst puje, niewielkiej mi szo ci, warstwa humusu lub nasypów (w
rejonie istniej cego sk•adowiska).
Poni ej zalegaj utwory morenowe ze zlodowacenia Warty. S one wykszta•cone w postaci
glin piaszczystych i piasków gliniastych o mi szo ci max ok. 12.0m Mi szo
morenowych jest do
utworów
jednorodna w cz ci centralnej i po•udniowej terenu bada . W tym rejonie
sp g glin nawiercony zosta• na rz dnej od 115 do 119m n.p.m., co odpowiada g• boko ci od 3 do
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 8
9m. W pó•nocnym naro niku terenu bada przypowierzchniowa budowa geologiczna jest bardzo
zró nicowana i mi szo
glin zwa•owych waha si od 1 do ponad 10m. Za• cznik 3.2 ilustruje
uk•ad izolinii sp gu przypowierzchniowej warsty glin zwa•owych zlodowacenia Warty.
W otworach OW6, OW9 i G8 poni ej warstwy humusu zalegaj piaski wodnolodowcowe o
mi szo ci do ok. 1m zalegaj ce bezpo rednio na glinach zwa•owych. W rejonie otworu P7
nawiercono g• bok ok. 15m rynn w glinach zwa•owych wype•nion od powierzchni terenu
piaskami wodnolodowcowymi o zmiennej granulacji: od piasków pylastych do piasków grubych
z otoczakami. Lokalnie w obr bie glin zwa•owych zlodowacenia Warty nawiercono soczewki i
przewarstwienia piaszczyste o mi szo ci do 1.5m.
Poni ej glin zalegaj
fluwioglacjalne osady piaszczyste z tego samego zlodowacenia.
Reprezentuj je piaski drobne i rednie, miejscowo w dolnej cz ci profilu piaski grube, z
domieszk otoczaków. Mi szo
piasków wynosi w granicach od 10 do ponad 20m. Kompleks
piaszczysty pod cielony jest mu•kami zastoiskowymi oraz utworami morenowymi zlodowacenia
Odry. W pó•nocnym naro niku terenu bada utwory morenowe zlodowacenia Warty zalegaj
bezpo rednio na osadach zastoiskowych i morenowych zlodowacenia Odry.
Powierzchniow budow geologiczn w rejonie bada ilustruje wycinek ze Szczegó•owej
Mapy Geologicznej (Za•. 2.1), a uk•ad warstw geologicznych w pod•o u projektowanego obiektu
pokazano na przekrojach geologiczno-in ynierskich (Za•.7).
6.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 (Arkusz Jarocin) teren projektowanych
bada
po•o ony jest w obr bie jednostki hydrogeologicznej 2
Q
. G•ównym poziomem
cTrI
u ytkowym jest poziom trzeciorz dowy zwi zany z mioce skimi piaskami sedymentacji
burow glowej. Jest on dobrze chroniony od powierzchni kilkudziesi ciu metrow warstw i•ów i
glin zwa•owych. rednia mi szo
7.5m/dob . Wydajno
utworów wodono nych wynosi 15m, wspó•czynnik filtracji
potencjalna studni wynosi 10 – 30 m3/h.
Obraz warunków hydrogeologicznych panuj cych w omawianym rejonie zobrazowany jest na
wycinku Mapy Hydrogeologicznej Polski (Za•. 2.2).
Warunki hydrogeologiczne w rejonie sk•adowiska s do
skomplikowane. Wyst puj tu trzy,
nie posiadaj ce kontaktów hydraulicznych poziomy wodono ne.
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 9
Pierwszy z nich nawiercony zosta• w otworze P-7 na g• boko ci 3.95m (rz dna 116,23 m
npm). Jest to poziom swobodny, lokalny zwi zany z g• bok rynn erozyjn w glinach
zwa•owych zlodowacenia Warty. Sp g tej warstwy zalega na rz dnej ok. 104 m n.p.m,
mi szo
utworów zawodnionych wynosi ok. 12m. Sp•yw wód tego poziomu odbywa si
najprawdopodobniej na wschód w kierunku rz. Lutyni.
Drugi z horyzontów wodono nych nawiercony zosta• w otworach obserwacyjnych P-2, P3, P-5, P-6, P8, P-9, P-10 i P-11 oraz otworach badawczych od G-1 do G-15 wykonanych
dla dokumentacji hydrogeologicznej. Jest on zwi zany z piaskami wodnolodowcowymi o
ró nej granulacji. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym, które w pa dzierniku 2009r
stabilizowa•o si na rz dnej ok. 108m n.p.m., co odpowiada g• boko ci od 10 do 16m p.p.t.
Trzeci horyzont wodono ny o zwierciadle naporowym rozpoznany zosta• otworami P-1 i
P-4. Nawiercony zosta• na g• boko ci: 10.5m p.p.t. w otworze P-1 i 12.5m w otworze P-4.
Ustabilizowane zwierciad•o tego poziomu pomierzone w pa dzierniku 2009r znajdowa•o
si
na rz dnej ok. 109.3m n.p.m. Horyzont ten jest zwi zany z piaskami
wodnolodowcowymi. Jest on zasilany wodami opadowymi i wodami roztopowymi,
miejscami nie posiada izolacji, jest równie w kontakcie hydraulicznym z wodami doliny
rz. Lutyni, która jest baz drena u dla tego poziomu.
Lokalnie w obr bie soczewek i przewarstwie
piaszczystych w przypowierzchniowych
glinach zwa•owych nawiercono wod gruntow na zmiennej g• boko ci od 1.5 do 5.5m p.p.t.
7.
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOLOGICZNO–
IN YNIERSKICH
Na podstawie wykonanych bada
terenowych, laboratoryjnych oraz analizy genezy i
stratygrafii utworów w pod•o u gruntowym projektowanego przedsi wzi cia wyró niono 3
zasadnicze warstwy geotechniczne. W zale no ci od rodzaju lub stanu gruntu w warstwie II i III
dokonano dodatkowych wydziele , co oznaczono ma• liter po numerze warstwy. Poszczególne
wyró nione warstwy charakteryzuj
grunty o zbli onych w•a ciwo ciach fizycznych i
mechanicznych. Wzajemny uk•ad warstw geotechnicznych w pod•o u projektowanej inwestycji
zilustrowano na czterech przekrojach geologiczno-in ynierskich (Za•. 7).
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 10
Warstwa geotechniczna I – zalegaj cy od powierzchni terenu humus i lokalnie nasypy.
Warstwa geotechniczna II – nieskonsolidowane gliny zwa•owe zlodowacenia Warty
(czwartorz d, plejstocen) wykszta•cone jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwi z•e, które
ze wzgl du na stopie plastyczno ci podzielono na trzy podwarstwy:
IIa - gliny w stanie plastycznym o stopniu plastyczno ci IL>0.25,
IIb - gliny w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczno ci IL=0.0-0.25,
IIc – gliny w stanie pó•zwartym o stopniu plastyczno ci IL<0.0
Warstwa geotechniczna III – wodnolodowcowe osady piaszczyste zlodowacenia Warty,
które ze wzgl du na stan podzielono na dwie podwarstwy:
−
IIIa - piaski drobne i piaski rednie w stanie redniozag szczonym o stopniu
zag szczenia ID=0.4-0.6,
−
IIIb – piaski drobne w stanie redniozag szczonym na pograniczy zag szczonego i w
stanie zag szczonym ID>0.6.
Bezpo rednio z wyników sondowa
CPT, na podstawie pomierzonych wielko ci oporu
wciskania sto ka qc i tarcia na pobocznicy fs, obliczono stopie plastyczno ci IL (grunty spoiste)
stopie zag szczenia ID (grunty niespoiste), wytrzyma•o
na cinanie w warunkach bez odp•ywu
Su (grunty spoiste), oraz modu• ci liwo ci M w warunkach napr e „in situ”.
Na podstawie stopnia plastyczno ci IL (grunty spoiste), lub stopnia zag szczenia ID (grunty
niespoiste) z normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, okre lono g sto
wewn trznego φu i spójno
obj to ciow
cu w odniesieniu do napr e
gruntu ρ, k t tarcia
ca•kowitych oraz edometryczne
modu•y ci liwo ci pierwotnej M0 i wtórnej M.
Zestawienie ww. parametrów geotechnicznych dla poszczególnych wydzielonych warstw
geotechnicznych zamieszczono w Tabeli 1.
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 11
Zestawienie warto ci parametrów geotechnicznych okre lonych na podstawie PN-81/B-03020, sondowa statycznych CPT
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
3
[t/m ]
[]
cu(n)
[kPa]
M0
[MPa]
M
[MPa]
39
56
87
22
33
50
Su
[kPa]
M
[MPa]
29
44
67
<100
100-160
>160
<20
20-65
>65
Modu•
odkszta•cenia
pierwotnego
Edometryczny
modu•
ci liwo ci
pierwotnej
Edometryczny
modu•
ci liwo ci
wtórnej
Modu•
odkszta•cenia
pierwotnego
Spójno
K t tarcia
wewn trznego
(n)
u
o
Modu•
ci liwo ci
„in situ”
(n)
E0
E
[MPa] [MPa]
-
I
H
-
IIa
IIb
IIc
Gp, Gpz, Pg
Gp, Gpz, Pg
Gp, Gpz, Pg
>0.25
0.0-0.25
<0.0
2.10
2.15
2.25
16
19
22
28
32
40
29
42
65
Pd, Ps
0.4-0.6
1.75
31
-
63
79
48
60
-
Pd
(>0.6)
1.70
32
-
87
108
66
82
-
czwartorz d, gliny zwa•owe
plejstocen,
zlodowacenie
piaski
IIIa
Warty
wodnolodowco
IIIb
we
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
IL (ID)
Wytrzyma•o
na cinanie w
warunkach bez
odp•ywu
holocen
Stan gruntu
Na podstawie
sondowa CPT
wg PN-81/B-03020
G sto
obj to ciowa
Stratygrafia i geneza
Wydzielenia geotechniczne
Rodzaj gruntu
Wydzielenia geologiczne
Nr warstwy
geotechnicznej
Tabela 2
Dokumentacja geologiczno-in ynierska dla Zak!adu Zagospodarowania
Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow. jaroci ski, woj.
wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona:
12
>100
8.
WST PNA PROGNOZA WP"YWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA
RODOWISKO Z ZALECENIAMI DOTYCZ CYMI MONITORINGU
Planowane przedsi wzi cie polegaj ce na budowie Zak•adu Zagospodarowania Odpadów w
m. Witaszyczki gm. Jarocin musi spe•nia wymagania stawiane tego typu obiektom zawarte w
Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. „w sprawie szczegó•owych
wymaga dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia jakim powinny odpowiada
poszczególne typy sk•adowisk odpadów” (Dz. U. Nr 61, poz. 549), które zapewniaj bezpieczne
dla zdrowia ludzi i dla rodowiska unieszkodliwianie (sortowanie i sk•adowanie) odpadów, a w
szczególno ci zapobiegaj przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych,
gleby, ziemi oraz powietrza.
Potencjalne zagro enia zwi zane z budow i eksploatacj sk•adowiska wi
si z emisj do
powietrza substancji zapachowych (odorów) i biogazu, zwi kszenia zapylenia, rozwiewaniem
odpadów, gromadzeniem odcieków i procesem unieszkodliwiania odcieków. Kontrolowanie tych
procesów, jak równie
zapewnienie stateczno ci geotechnicznej sk•adowanych odpadów,
poprzez rozwi zania projektu budowlanego ma na celu zminimalizowanie skutków budowy i
eksploatacji sk•adowiska dla rodowiska naturalnego.
Gliny zwa•owe (gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwi z•e) – warstwa geotechniczna II
tworz w centralnej i po•udniowej cz ci analizowanego terenu ci g• warstw geologiczn .
Wed•ug bada
przeprowadzonych w ramach dokumentacji hydrogeologicznej spe•nia ona
kryteria stawiane izolacjom (barierom) naturalnym w my l Rozporz dzenia Ministra rodowiska
z dnia 24.03.2003r „w sprawie szczegó•owych wymaga
dotycz cych lokalizacji, budowy,
eksploatacji i zamkni cia, jakim powinny odpowiada poszczególne typy sk•adowisk” (Dz. U. Nr
61, poz.549).
W zwi zku z tym, e analizowane przedsi wzi cia na podstawie Rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. „w sprawie okre lenia rodzajów przedsi wzi
znacz co oddzia•ywa
na
rodowisko oraz szczegó•owych uwarunkowa
mog cych
zwi zanych z
kwalifikowaniem przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia•ywaniu na rodowisko” (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573) jest zaliczane do przedsi wzi
rodowisko (dla których mo e by
mog cych znacz co oddzia•ywa na
wymagane sporz dzenie raportu o oddzia•ywaniu na
Zleceniodawca: NAPRZÓD Sp. z o.o.
Wykonawca: GEOTEKO Sp. z o.o.
Dokumentacja geologiczno-in ynierska dla projektowanej rozbudowy
sk!adowiska odpadów w Dzier ys!awiu, gm. Kietrz, pow. g!ubczycki
woj. opolskie
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNO-IN YNIERSKA\tekst_geolinz.doc
umowa nr: 207/2271/08
data: grudzie 2008
Strona:
13
rodowisko) szczegó•owa analiza wp•ywu przedmiotowego przedsi wzi cia na poszczególne
elementy
rodowiska zostanie zawarta w raporcie o oddzia•ywaniu przedsi wzi cia na
rodowisko.
Monitoring sk•adowiska powinien by prowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. „w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk•adowisk odpadów”(Dz. U. Nr 220, poz.
1858). Monitoring sk•adowiska dzieli si
na trzy fazy, tj. faz
przedeksploatacyjn , faz
eksploatacji faz poeksploatacyjn , ró ni ce si zakresem bada i cz stotliwo ci pomiarów. W
odniesieniu do rodowiska gruntowo-wodnego w ramach monitoringu nale y kontrolowa :
− wielko
przep•ywu wód powierzchniowych,
− sk•ad wód powierzchniowych (ze wskazaniem parametrów wska nikowych),
− obj to
wód odciekowych,
− sk•ad wód odciekowych,
− poziom wód podziemnych,
− sk•ad wód podziemnych (ze wskazaniem parametrów wska nikowych).
Ponadto, w sk•ad bada
monitoringowych wchodzi kontrola ilo ci i sk•adu gazu
sk•adowiskowego oraz kontrola przemieszcze (osiada ) sk•adowanych odpadów i stateczno ci
skarp sk•adowiska.
W przypadku analizowanego przedsi wzi cia istnieje sie
monitoruj cych istniej ce sk•adowisko, któr
piezometrów obserwacyjnych
po planowanej rozbudowie obiektu nale y
rozszerzy o dodatkowe 5 piezometrów, po•o onych na wschód i po•udnie od projektowanego
zak•adu.
Zakres bada
powinien obejmowa
parametry wyszczególnione ww. rozporz dzeniu, a
mianowicie:
− odczyn pH,
− przewodno
elektrolityczn w•a ciw ,
− ogólny w giel organiczny,
− metale ci kie (mied , cynk, o•ów, kadm, chrom i rt ),
− sum wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych,
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 14
Analiz
wyników bada
sk•adowisko
zamieszczono
próbek wody z sieci piezometrów monitoruj cych istniej ce
w
opracowywanej
równolegle
z
niniejsz
dokumentacj
dokumentacji okre laj cej warunki hydrogeologiczne (przedstawianej do przyj cia przez
Marsza•ka Województwa Wielkopolskiego).
9.
WNIOSKI I ZALECENIA
•
Analizowan inwestycj nale y zaliczy do drugiej kategorii geotechnicznej.
•
Przypowierzchniow warstw gruntu, o mi szo ci 3-9 m, w po•udniowej i centralnej
cz ci terenu bada , tworz gliny zwa•owe zlodowacenia Wis•y z niewielkimi soczewkami
piaszczystymi. Poni ej zalegaj piaski drobne. W pó•nocnym naro niku terenu bada
przypowierzchniowa budowa geologiczna jest bardzo zró nicowana i mi szo
glin
zwa•owych waha si od 1 do ponad 10m. W tym rejonie w obr bie glin zwa•owych
wyst puj bardzo liczne, mi sze soczewki piaszczyste.
•
Warunki hydrogeologiczne w rejonie sk•adowiska s do
skomplikowane, wyst puj tu
trzy, nie posiadaj ce kontaktów hydraulicznych poziomy wodono ne.
•
Pierwszy z nich nawiercony zosta• w P-7 na g• boko ci 3.95m (rz dna 116,23 m npm). Jest
to poziom swobodny, lokalny zwi zany z g• bok rynn erozyjn w glinach zwa•owych
zlodowacenia Warty. Sp g tej warstwy zalega na rz dnej ok. 104 m n.p.m, mi szo
utworów zawodnionych wynosi ok. 12m. Sp•yw wód tego poziomu odbywa si
najprawdopodobniej na wschód w kierunku rz. Lutyni. Drugi z horyzontów wodono nych
nawiercony zosta• w otworach obserwacyjnych P-2, P-3, P-5, P-6, P8, P-9, P-10 i P-11 oraz
otworach badawczych od G-1 do G-15 wykonanych dla dokumentacji hydrogeologicznej.
Jest on zwi zany z piaskami wodnolodowcowymi o ró nej granulacji. Jest to poziom o
zwierciadle swobodnym, które w pa dzierniku 2009r stabilizowa•o si na rz dnej ok. 108m
n.p.m., co odpowiada g• boko ci od 10 do 16m p.p.t. Trzeci horyzont wodono ny o
zwierciadle
naporowym
rozpoznany
zosta•
otworami
P-1
i
P-4. Nawiercony zosta• na g• boko ci: 10.5m w otworze P-1 i 12.5m w otworze P-4.
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 15
Ustabilizowane zwierciad•o tego poziomu pomierzone w pa dzierniku 2009r znajdowa•o
si
na rz dnej ok. 109.3m n.p.m. Horyzont ten jest zwi zany z piaskami
wodnolodowcowymi. Jest on zasilany wodami opadowymi i wodami roztopowymi,
miejscami nie posiada izolacji, jest równie w kontakcie hydraulicznym z wodami doliny
rz. Lutyni, która jest baz drena u dla tego poziomu. Wody gruntowe nawiercono równie
w soczewkach w obr bie przypowierzchniowej warstwy glin zwa•owych.
•
Pod wzgl dem w•a ciwo ci mechanicznych grunty pod•o a charakteryzuj si korzystnymi
parametrami. Stan gruntu pozwala na bezpo rednie fundamentowanie obiektów
budowlanych oraz u•o enie w dnie sk•adowiska izolacji bez ryzyka uszkodzenia jej w
wyniku odkszta•ce
pod•o a. Roboty ziemne przy budowie Zak•adu powinny zosta
odebrane przez nadzór geotechniczny.
•
Nowe kwatery projektowanego Zak•adu zaleca si
lokowa
w cz ci centralnej i
po•udniowej analizowanego terenu w miejscu wyst powania mi szej i ci g•ej warstwy
glin zwa•owych (glin piaszczystych i glin piaszczystych zwi z•ych)
•
Gliny zwa•owe (gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwi z•e) – warstwa geotechniczna II
tworz
w centralnej i po•udniowej cz ci analizowanego terenu ci g•
warstw
geologiczn . Wspó•czynnik filtracji dla tej warstwy jest wi kszy od 10-9m/s, co nie
pozwala na wykorzystanie jej jako naturalnej bariery geologicznej zgodnie z wymaganiami
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 marca 2003r w sprawie szczegó•owych
wymaga
dotycz cych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni cia, jakim powinny
odpowiada poszczególne typy sk•adowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).
Zleceniodawca: Gmina Jarocin
Wykonawca:
GEOTEKO Sp. z o.o.
D:\ROBOCZY\2009\93-09 (Jarocin-Witaszyczki Sk•adowisko)\DOKUMENTACJA GEOLOGICZNOIN YNIERSKA\tekst_geol-inz.doc
Dokumentacja
geologiczno-in ynierska
dla
Zak!adu
Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach, gm. Jarocin, pow.
jaroci ski, woj. wielkopolskie.
umowa nr: 93/2428/09
data: pa dziernik 2009
Strona: 16
ZA•. 2.1
Wycinek Szczegó•owej Mapy Geologicznej Polski
Arkusz: Jarocin, skala 1:50 000, wyd.: PIG, 1994r.
ANALIZOWANY
TEREN
OBJA NIENIA:
Holocen:
Zlodowacenie Wis•y:
Holocen – Plejstocen:
Zlodowacenie Warty:
ZA•. 2.2
Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski
Arkusz: Jarocin, skala 1:50 000, wyd.: PIG, 2002r.
ANALIZOWANY
TEREN
OBJA NIENIA:
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
2.0
28.000
28.000
28.000
28.000
29.000
29.000
26.000
27.000
27.000
26.000
26.000
3.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Pd
4.0
5.0
Pd/Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
1/1
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
Za".5
File:
-0.1
0
CPT-1
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
117.94
Project ID:
CPT-1.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
2.0
3.0
Pd
4.0
5.0
Pd/Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
117.94
Client:
Date:
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-1
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-1.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
Pd
Pd
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
2.0
Ps
3.0
Gpyl/Gpylz
4.0
Gz
Gz
5.0
35.000
35.000
38.000
38.000
40.000
40.000
43.000
44.000
44.000
Pd
6.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
Pd
Pd
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
Za".5
File:
-0.1
0
CPT-5
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
119.17
Project ID:
CPT-5.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
2.0
Ps
3.0
Gpyl/Gpylz
4.0
Gz
Gz
5.0
304.000
304.000
320.000
320.000
344.000
Pd
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
119.17
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-5
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-5.cpd
>
>
>
>
>
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
Gp
3.0
4.0
Gp
5.0
58.000 >
Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
Za".5
File:
-0.1
0
CPT-7
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
120.29
Project ID:
CPT-7.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
Gp
3.0
4.0
Gp
5.0
0.240 >
Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
120.29
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-7
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-7.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Pd
1.0
Gpylz
2.0
3.0
10.138 >
Gpylz
4.0
Ps
5.0
48.000 >
48.000 >
50.000 >
Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-11
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
121.04
Project ID:
Za".5
CPT-11.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
Pd
1.0
Gpylz
2.0
3.0
Gpylz
4.0
Ps
5.0
384.000 >
384.000 >
400.000 >
Ps
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
121.04
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-11
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-11.cpd
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Gp
1.0
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Pd
38.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-13
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
120.78
Project ID:
Za".5
CPT-13.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
Gp
1.0
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Pd
304.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
120.78
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-13
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-13.cpd
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Gp
Pg/Gp
1.0
Gp
Pd
14.021 >
Gp
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-14
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.18
Project ID:
Za".5
CPT-14.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
Gp
Pg/Gp
1.0
Gp
Pd
Gp
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.18
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-14
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-14.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
Gp
5.0
Gp
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-18
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
121.81
Project ID:
Za".5
CPT-18.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
Gp
5.0
Gp
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
121.81
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-18
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-18.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
30.000 >
26.000 >
26.000 >
2.0
Ps
3.0
Gp
4.0
Gp
5.0
6.0
Gp
10.138 >
7.0
Ps
8.0
42.000 >
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK•ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 64
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-21
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.83
Project ID:
Za•.5
CPT-21.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
2.0
Ps
3.0
Gp
4.0
Gp
5.0
6.0
Gp
7.0
Ps
8.0
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK•ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.83
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-21
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 64
Fig:
1/1
File:
Za•.5
CPT-21.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
Gp
5.0
6.0
7.0
8.0
46.000 >
50.000 >
Pd
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 64
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-24
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.08
Project ID:
Za".5
CPT-24.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
2.0
3.0
4.0
Gp
5.0
6.0
7.0
8.0
368.000 >
400.000 >
Pd
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.08
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-24
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 64
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-24.cpd
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
Gp
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Pg
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
7.0
Gp
8.0
Pd
42.000 >
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
Gp
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 64
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-27
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.02
Project ID:
Za".5
CPT-27.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Pg
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
7.0
Gp
8.0
Pd
9.0
10.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.02
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-27
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 64
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-27.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
Gp
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
Gp
Pd
6.0
10.714 >
Gp
7.0
Gp
8.0
9.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
Gp
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 57
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-29
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.5
Project ID:
Za".5
CPT-29.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
Gp
Pd
6.0
Gp
7.0
0.219 >
0.218 >
Gp
8.0
9.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.5
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-29
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 57
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-29.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
5.0
Pd
Pd
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-31
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.24
Project ID:
Za".5
CPT-31.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
5.0
Pd
Pd
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.24
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-31
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-31.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Pg
Pg
1.0
Gp
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
Pd
43.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-34
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.94
Project ID:
Za".5
CPT-34.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
Pg
Pg
1.0
Gp
2.0
3.0
Gp
4.0
5.0
0.225 >
Pd
344.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.94
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-34
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-34.csv
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
2.0
Pd
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
Pd
61.000 >
7.0
8.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 51
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-39
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.34
Project ID:
Za".5
CPT-39.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
2.0
Pd
3.0
Gp
4.0
5.0
Gp
6.0
0.206 >
0.206 >
0.223 >
Pd
7.0
8.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.34
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-39
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 51
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-39.csv
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
2.0
3.0
38.000
38.000
34.000
34.000
35.000
35.000
34.000
36.000
36.000
29.000
29.000
32.000
32.000
35.000
35.000
28.000
28.000
35.000
35.000
38.000
34.000
34.000
37.000
37.000
4.0
Pd
5.0
6.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-41
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.5
Project ID:
Za" 5
CPT-41.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
Gp
2.0
3.0
304.000
304.000
272.000
272.000
280.000
280.000
272.000
288.000
288.000
4.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Pd
280.000 >
5.0
304.000 >
304.000 >
272.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.5
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-41
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za" 5
CPT-41.cpd
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
5.0
43.000
43.000
45.000
45.000
41.000
41.000
45.000
44.000
44.000
Pd
6.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-43
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.01
Project ID:
Za". 5
CPT-43.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
5.0
344.000
344.000
360.000
360.000
328.000
328.000
360.000
Pd
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.01
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-43
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1/1
File:
1 : 45
Fig:
Za". 5
CPT-43.cpd
>
>
>
>
>
>
>
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
2.0
3.0
Gp
Gp
Pd
4.0
10.779 >
5.0
Gp
11.429 >
6.0
Pd
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-44
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.84
Project ID:
Za".5
CPT-44.cpd
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
1.0
Gp
2.0
3.0
Gp
Gp
Pd
4.0
5.0
Gp
6.0
Pd
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.84
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-44
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-44.cpd
250
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
2.0
3.0
Pd
Pd
4.0
Gp
5.0
42.000
42.000
54.000
54.000
44.000
44.000
50.000
55.000
55.000
Pd
Pd
6.0
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-46
Scale:
15.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
123.69
Project ID:
Za".5
CPT-46.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
Gp
2.0
3.0
Pd
Pd
4.0
Gp
5.0
336.000
336.000
432.000
432.000
352.000
352.000
400.000
440.000
440.000
Pd
Pd
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
123.69
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-46
Scale:
15.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-46.csv
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
3.0
Pd
4.0
5.0
Pd
6.0
37.000
37.000
42.000
42.000
44.000
44.000
43.000
36.000
36.000
44.000
44.000
46.000
46.000
46.000
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
38.000
38.000
43.000
43.000
48.000
48.000
50.000
50.000
50.000
>
>
>
>
>
>
>
>
>
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-49
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
122.86
Project ID:
Za".5
CPT-49.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
1.0
Gp
Gp
2.0
Gp
3.0
Pd
4.0
5.0
Pd
336.000
336.000
352.000
352.000
344.000
344.000
288.000
352.000
352.000
368.000
368.000
368.000
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
304.000
304.000
344.000
344.000
384.000
384.000
400.000
>
>
>
>
>
>
>
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
122.86
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-49
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-49.cpd
Depth [m]
Classification by
Robertson 1990
qc [MPa]
0
Rf [%]
5
10
15
20
250
fs [MPa]
2
4
6
8
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
Ps
1.0
2.0
Gp
3.0
10.431 >
10.431 >
10.156 >
4.0
5.0
Pd
40.000 >
40.000 >
38.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
Depth [m]
IL [-]
ID [-]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.50
Su [MPa]
0.2
0.4
0.6
0.8
1.00
1 : 45
Fig:
1/1
File:
-0.1
0
CPT-52
Scale:
14.09.2009
Project:
Classification by
Robertson 1990
Test no:
120.68
Project ID:
Za".5
CPT-52.csv
M [MPa]
0.05
0.10
0.15
0.200
50
100
150
200
250
Ps
1.0
2.0
Gp
3.0
4.0
5.0
Pd
320.000 >
320.000 >
304.000 >
6.0
7.0
Location:
Position:
Ground level:
Client:
Date:
SK!ADOWISKO - WITASZYCZKI
Project ID:
Test no:
120.68
Urz d Miasta i Gminy Jarocin
Project:
CPT-52
Scale:
14.09.2009
Page:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - IN YNIERSKA
1 : 45
Fig:
1/1
File:
Za".5
CPT-52.cpd
Borehole No
1
3
5
8
10
13
16
19
22
28
32
35
37
40
44
45
48
51
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[m]
Depth [m]
5,7
5,7
3,5
4,9
5,5
1,8
5,8
5,7
5,0
5,7
5,0
5,6
1,0
2,2
2,0
5,7
4,5
5,6
G• boko
Rodzaj próbki Zawarto frakcji [%]/Fraction content [%]
fπ
f
fp
fi
Type of sample
gravel
sand
silt
clay
NU
100
NW
2
57
15
26
NW
36
32
32
NU
99
1
NW
2
64
20
14
NW
60
15
25
NW
59
17
24
NU
98
2
NW
1
60
19
20
NW
2
57
16
25
NW
1
66
17
16
NU
100
NW
59
14
27
NW
56
16
28
NW
2
59
15
24
NU
99
1
NW
75
13
12
NU
2
98
-
IP = wL - wP
IP - wska nik plastyczno ci/plasticity index
IL - stopie plastyczno ci/liquidity index
IL = (wn - wP)/IP
* - próbka gruntu spoistego pobrana bez zachowania naturalnej wilgotno ci
wp - granica plastyczno ci/plastic limit
wL - granica p•ynno ci/liquid limit
NNS - próbka o nienaruszonej strukturze/undisturbed sample
NU - próbka o naturalnym uziarnieniu/disturbed sample, natural grain-size distribution
NW - próbka o naturalnej wilgotno ci/disturbed sample natural water content
wn - wilgotno naturalna/natural water content
Numer otworu
Lp.
Type of soil
Pd/Ps
Gpz
I
Pd
Gp
Gpz
Gpz
Pd
Gpz/Gp
Gpz
Gp
Pd
Gpz
Gpz
Gpz
Pd
Gp
Ps
Rodzaj gruntu
[%]
12,0
26,5
11,1
16,3
12,4
12,3
12,4
11,3
19,7
18,9
16,3
11,8
-
wn
[%]
12,5
21,8
11,3
13,1
12,9
12,5
13,2
11,5
12,9
14,5
13,5
12,1
-
wp
[%]
36,8
58,9
26,5
37,8
35,8
34,2
38,1
27,4
38,3
43,6
38,2
23,4
-
wL
ZA•. 6.1 ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADA W•A CIWO CI FIZYCZNYCH PRÓBEK GRUNTU
APP. 6.1 Results of soil properties tests
[%]
24,3
37,1
15,2
24,7
22,9
21,7
24,9
15,9
25,4
29,1
24,7
11,3
-
Ip
[-]
-0,02
0,13
-0,01
0,13
-0,02
-0,01
-0,03
-0,01
0,27
0,15
0,11
-0,03
-
IL
Zawarto ziarn o rednicy < "d" [%]
Percent passing
Warszawa, ul.Wa•brzyska 3/5
Warsaw, 3/5 Wa•brzyska St
0
0,001
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
i•owa
clay
Obiekt:
Object:
0,1ziarn -d [mm]/Particle size
1 [mm]
rednica zast pcza
KRZYWA UZIARNIENIA
GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE
piaskowa
sand
Zak•ad Gospodarowania Odpadami, Witaszyczki 1A
0,01
py•owa
silt
Frakcje/Fraction
10
Za•.
App. 6.2.3
OW-51, gl./depth 5.6 m Ps
OW-48, gl./depth 4.5 m Gp
OW-45, gl./depth 5.7 m Pd
OW-44 gl./depth 2.0 m Gpz
OW-40, gl./depth 2.2 m Gpz
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
kamienna
cobble
OW-37, gl./depth 1.0 m Gpz
wirowa
gravel
Zawarto
ziarn o rednicy > "d" [%]
Percent retaint
Download