prawdziwa pasja polega na poznawaniu. studiuj z nami i uczyń z

advertisement
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wydział Nauk Społecznych
PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU.
STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE.
O WYDZIALE
W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych będzie obchodził Jubileusz 40-lecia powstania.
Położony jest przy ul. Szamarzewskiego 89.
WNS W LICZBACH
4 budynki (przy ul. Szamarzewskiego oraz
przy ul. Międzychodzkiej)
ponad 5000 studentów
213 pracowników naukowych (w tym:
74 samodzielnych pracowników naukowych,
124 adiunktów i 15 wykładowców
i starszych wykładowców)
6 kierunków studiów
ponad 30 monografii i 500 artykułów
naukowych rocznie
4 instytuty i 1 katedra
JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE
W ramach Wydziału Nauk Społecznych funkcjonują
4 instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii i Instytut Socjologii
oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych, w ramach których studenci mogą kształcić się
na 6 kierunkach studiów.
Instytucjonalne tradycje naukowo-badawcze i dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych sięgają czasów
funkcjonowania powstałej w 1919 r. Wszechnicy
Piastowskiej, przemianowanej później na Uniwersytet Poznański.
SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2014/2015
STUDIA STACJONARNE
I ST. II ST.
KULTUROZNAWSTWO
STUDIA NIESTACJONARNE
I ST. II ST.
KULTUROZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
spec. RELIGIOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO
spec. RELIGIOZNAWSTWO
KULTUROZNAWSTWO spec. KOMUNIKACJA
MIĘDZYKULTUROWA /ośrodek w Słubicach/
KULTUROZNAWSTWO spec. KULTURA
CHRZEŚCIJAŃSKA
KULTUROZNAWSTWO spec. INTERCULTURAL
COMMUNICATION
KULTUROZNAWSTWO spec. KULTURA
CHRZEŚCIJAŃSKA
KULTUROZNAWSTWO spec. DIALOG W KULTURZE
EUROPEJSKIEJ /ośrodek w Gnieźnie/
KULTUROZNAWSTWO spec. DIALOG
W KULTURZE EUROPEJSKIEJ /ośrodek
w Gnieźnie/
FILOZOFIA
FILOZOFIA
FILOZOFIA spec. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA spec. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOZOFIA spec. ŻYCIE PUBLICZNE
FILOZOFIA spec. ŻYCIE PUBLICZNE
FILOZOFIA spec. ETYKA
FILOZOFIA spec. ETYKA
SOCJOLOGIA
FILOZOFIA spec. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
PSYCHOLOGIA
PRACA SOCJALNA
jednolite
mgr
SOCJOLOGIA
PSYCHOLOGIA
jednolite
mgr
KOGNITYWISTYKA
jednolite
mgr
Stan na dzień: 1.07.2013
Aktualne informacje na temat kierunków i specjalności:
www.rekrutacja.amu.edu.pl
OFERTA STUDIÓW III STOPNIA
Na Wydziale funkcjonują studia doktoranckie jako
instytucjonalne formy kształcenia młodych pracowników nauki: Wydziałowe Studium Doktoranckie
(dla kulturoznawców), Studium Doktoranckie Instytutu
Filozofii, Studium Doktoranckie Instytutu Psychologii,
oraz Studium Doktoranckie Instytutu Socjologii.
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wydział prowadzi również kształcenie podyplomowe
na kierunkach:
Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii
Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej
Etyka dla Nauczycieli
CZEGO I JAK UCZYMY
Zajęcia w ramach poszczególnych kierunków studiów
oferują niezwykle szerokie spektrum tematyczne
w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.
Formy zajęć rozciągają się od klasycznych wykładów,
poprzez prezentacje multimedialne, warsztaty, aż po
laboratoria kognitywistyczne z wykorzystaniem
sprzętu diagnostyczno-badawczego typu eye-tracker,
wariograf itp. Spore grono naszych studentów
korzysta z oferty wymiany zagranicznej w ramach
programu Erasmus.
Etyka
MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
Komunikacja Międzykulturowa
Kurs Dokształcający w dziedzinie Seksuologii
CO PO STUDIACH
Wbrew panującej w mediach opinii na rynku pracy
z powodzeniem znajduje się miejsce dla filozofów
(w specjalnościach etyka, życie publiczne, komunikacja społeczna), kognitywistów, kulturoznawców,
religioznawców, pracowników socjalnych, socjologów
i psychologów. Specyfika i różnorodność uzyskanej
na naszych studiach wiedzy daje kompetencje do
pracy w różnych obszarach: instytucji sektora publicznego, oświaty, kultury, mediów, reklamy i biznesu.
NAJSŁAWNIEJSI ABSOLWENCI
WNS wykształcił wiele znanych postaci. Wśród nich
są m.in.: Andrzej Szahaj (dziekan Wydziału Humanistycznego UMK), Michał Merczyński (dyrektor
Festiwalu Malta), Jerzy Krężlewski (dyrektor
marketingu i PR VW), Kamila Drecka (dziennikarka
TVP), Aleksander Przybylski (dziennikarz TVN 24),
Maciej Woroch (dziennikarz TVN 24). Ponadto
absolwenci kulturoznawstwa od lat aktywnie
animują poznańską scenę teatrów alternatywnych
(Teatr Strefa Ciszy, Teatr Palmera Eldritcha i inne
projekty). Absolwentem naszej psychologii jest
Paweł Szkotak – dyrektor Teatru Polskiego i założyciel Teatru Biuro Podróży.
PO ZAJĘCIACH
Na WNS aktywnie działa studencki ruch naukowy
i Samorząd Studentów, co owocuje szeregiem
inicjatyw, jak np.:
IV Międzynarodowy Festiwal Psychologów
C zasopismo „Publiszer” wydawane przez
Studenckie Koło Naukowe Socjologów
Pismo „Preteksty”, w którym publikują młodzi
filozofowie
Konferencja Sztuka i jej konteksty społeczne
zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa
Galeria Akademicka
Hyde Park Szamarzewo
Festiwal Kultury Studentów „Kulminacje”
Miasto dziergane oraz Niewidzialne miasta –
projekty koordynowane przez Instytut Socjologii
NASZE OSIĄGNIĘCIA
WNS posiada wysoką pozycję naukową znajdując
się od lat w I kategorii w systemie ocen działalności jednostek naukowych. Posiada szeroki zakres
i wysoką rangę prac badawczych oraz uprawnienia do
nadawania stopni naukowych. Kadra naukowa znana
jest z licznych i znaczących publikacji, aktywności
na forum krajowym i międzynarodowym. Skupia ona
członków PAN, rad naukowych prestiżowych stowarzyszeń, a także polskich i zagranicznych organizacji
naukowych. Spośród licznych organizowanych lub
współorganizowanych przez WNS wydarzeń naukowych wymienić można:
Międzynarodowy Kongres Religioznawczy
Międzynarodowy Kongres Heglowski
Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii
Społecznej
Nasi pracownicy mają okazję publikować swe książki
i czasopisma w Wydawnictwie Naukowym WNS.
Ponadto często goszczą u nas z wykładami naukowe
znakomitości międzynarodowego formatu, jak m.in.
Richard Rorty, Richard Shusterman, Slavoj Žižek,
Sławomir Magala, Wolfgang Welsch, Zygmunt Bauman.
Dane kontaktowe dla kandydatów na studia:
Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel.: 61 829 21 00, faks: 61 829 21 02
e-mail: [email protected], www.wns.amu.edu.pl
Download