Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

advertisement
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 1
Klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych
z korzyścią dla wszystkich
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 2
Wydawca:
Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
www.cofund.org.pl
Autorzy:
Izabela Jakubowska, Marcin Pluta, Teresa Misina, Katarzyna Ostalecka, Jolanta Kalinowska, Jacek Ostrowski
Redaktor:
Jolanta Kalinowska, Jacek Ostrowski
Opracowanie graficzne, skład i druk:
Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Artur Jóźwiak
Zdjęcia:
Zdjęcia zamieszczone w broszurze pochodzą ze zbiorów Fundacji Fundusz Współpracy
i zostały wykonane podczas Ogólnopolskich Spotkań z Ekonomią Społeczną, Nowe Warpno 2013
W niniejszej publikacji projekt graficzny, skład i druk zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Społeczne.
Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest bezpłatna.
Copyright©2014 Fundacja Fundusz Współpracy
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 3
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych z korzyścią dla wszystkich
Wstęp
Prawo zamówień publicznych od 2009 roku pozwala na formułowanie, w ramach procedur zamówień publicznych, specjalnych zapisów, pozwalających zamawiającemu na realizowanie dodatkowych celów – istotnych społecznie. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają ograniczenie wyboru wykonawców do takich podmiotów, które oprócz gwarancji wykonania zlecenia najwyższej jakości
przy najniższej cenie, realizują również ważne cele społeczne, poprzez
zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.Takie podejście nie tylko generuje nowe miejsca pracy, ale
także umożliwia niwelowanie poważnych problemów społecznych.
Stosowanie klauzul społecznych jest coraz bardziej popularne
w Unii Europejskiej, w Polsce jest to jeszcze mało powszechna praktyka. Wynika to głównie z obaw o prawidłowość stosowania tych rozwiązań, z braku powszechnie dostępnych przykładów oraz ograniczonej świadomości na temat korzyści.
Przedstawiamy tu Państwu trzy punkty widzenia – urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad zamówieniami publicznymi – Urząd Zamówień Publicznych, zamawiającego – na przykładzie Urzędu Mia-
sta Brzeziny, a także wykonawcy – przedsiębiorstwa społecznego –
Laboratorium Cogito.
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym
przez Fundację Fundusz Współpracy i Instytut Spraw Publicznych przy
współpracy Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ogólnopolskim programie bezpłatnych szkoleń na
temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Celem szkoleń, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, jest praktyczne zdiagnozowanie barier i problemów związanych
ze stosowaniem klauzul społecznych, prezentacja praktycznych przykładów obrazujących realne wykorzystanie ich potencjału, a także interpretacja zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach
naszych działań oprócz szkoleń przewidzieliśmy również wydanie
podręcznika dotyczącego klauzul społecznych oraz szeregu praktycznych materiałów z przykładami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowań z ich zastosowaniem.
Zespół Fundacji Fundusz Współpracy
Czym są klauzule społeczne?
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to jeden ze sposobów na zapewnienie, że środki przeznaczane na zakup towarów
i usług przez sektor publiczny mogą jednocześnie pomagać w osiąganiu celów społecznych.
Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość, aby przy wyborze oferentów kierować się – obok jakości i ceny – także kwestiami
społecznymi.
W krajach UE stosowane są różne lokalne instrumenty, umożliwiające zamawiającym osiąganie takich celów jak zwiększenie za-
trudnienia osób zagrożonych wykluczeniem, zapewnienie godnej
pracy, wspomaganie etycznego handlu czy też wspieranie rozwoju
sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W Polsce terminu klauzule społeczne używa się najczęściej w odniesieniu do zapisów umożliwiających osiąganie przez zamawiającego celów zatrudnieniowych. W szczególności dotyczy to wprowadzonych w 2009 roku przepisów, pozwalających zamawiającemu na
dokonanie wyboru podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne lub wykluczone z rynku pracy.
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 4
Urząd zamóWień
PUbliCzNyCh zaChęCa...
Izabela Jakubowska, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Nie należy obawiać się
stosowania klauzul
społecznych w zamówieniach,
warto jednak przygotować
się do tego dokładnie
Klauzule w polskim prawie…
Przepisy prawne dotyczące klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych zostały wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych w 2009 roku. Celem wprowadzenia przedmiotowych przepisów było z jednej strony wsparcie poprzez zamówienia publiczne
integracji zawodowej i społecznej osób mających trudności na rynku
pracy, z drugiej strony zaś, wyrównanie szans w ubieganiu się o zamówienia publiczne wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, które z uwagi na specyfikę i stopień niepełnosprawności nie
mogą wykonywać swoich zadań w normalnych warunkach.
Urzad Zamówień Publicznych
wspiera stosowanie klauzul społecznych…
Urząd Zamówień Publicznych, w ramach realizacji kolejnych Krajowych Planów Działań zrównoważonych zamówień publicznych,
prowadzi działania mające na celu upowszechnianie i promocję społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach których
mieszczą się klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne należy traktować jako
w
pojęcie szersze od tzw. klauzul społecznych, obejmujące różnego rodzaju kwestie społeczne, które instytucje zamawiające mogą
uwzględniać na poszczególnych etapach procesu udzielenia zamówienia publicznego.
W ramach realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016 przewidziano szereg zadań związanych z promowaniem, upowszechnianiem
i wspieraniem stosowania klauzul społecznych. Urząd stara się
uwzględniać temat klauzul społecznych w organizowanych cyklicznie warsztatach dotyczących procesu udzielania zamówienia publicznego, a także podejmuje starania mające na celu uwzględnienie
działań związanych z promocją społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w ramach programowania nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ponadto, przedstawiciele Urzędu
promują stosowanie klauzul społecznych podczas innych wydarzeń
dotyczących tematyki zamówień publicznych.
Obawy…
Nie należy obawiać się stosowania klauzul społecznych w zamówieniach, warto jednak dokładnie się do tego przygotować. Przede
wszystkim niezbędna jest dokładna analiza każdego indywidualnego
zamówienia, gdyż nie każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest odpowiednie do zastosowania klauzul
społecznych, a czasem zawarcie klauzul społecznych jest wręcz niemożliwe lub nieracjonalne. Takim przykładem może być zamówienie
na jednorazową dostawę towaru lub usługi o niskiej wartości, w przypadku której określenie klauzuli odnoszącej się do zatrudnienia przy
realizacji zamówienia osób bezrobotnych będzie wymogiem nieproporcjonalnym w stosunku do efektu, jaki dzięki temu zobowiązaniu zostanie osiągnięty. Może także prowadzić do problemów z pozyskaniem ofert od wykonawców, którzy spełniają ten warunek. Kluczem
do skutecznego skorzystania z klauzul społecznych jest także analiza
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 5
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych z korzyścią dla wszystkich
rynku potencjalnych wykonawców i powiązanie stosowania klauzul
społecznych z istniejącymi celami społecznymi i potrzebami rynku pracy. Instytucja zamawiająca, gdy już podejmie decyzję o uwzględnieniu
w prowadzonym przez siebie postępowaniu klauzul społecznych, powinna również szczegółowo zdefiniować nie tylko samą klauzulę, ale
także warunki związane z jej realizacją. Należy podkreślić jednak, że
klauzule społeczne nie są rozwiązaniem uniwersalnym, poprzez które
można rozwiązać wszystkie problemy rynku pracy, czy też narzędziem
pozwalającym zrealizować wszystkie cele polityki społecznej. Jest to
instrument wspomagający działania podejmowane we wskazanych
obszarach i należy go stosować racjonalnie i rozważnie.
Przyszłość…
Obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zostały wprowadzone do
ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim pozwala na
to unijne prawo zamówień publicznych. Szansą na zmianę obowiązującego prawa są przepisy unijnych projektów legislacyjnych w zakresie zamówień publicznych. Wśród rozwiązań przewidzianych
w nowych dyrektywach, które mogą w szczególny sposób przyczynić
się do wzrostu znaczenia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, należy wskazać przede wszystkim na rozszerzenie zakresu
tzw. zamówień zastrzeżonych oraz wprowadzenie specjalnego reżimu dla zamówień zastrzeżonych na usługi społeczne, zdrowotne
i edukacyjne. Wszystko wskazuje na to, że teksty nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych zostaną przyjęte w 2014 roku.
Oznacza to, że nowe przepisy unijne będą musiały zostać transponowane do prawa krajowego najpóźniej w 2016 roku.
Mamy nadzieję, że to również przyczyni się do szerszego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 6
KlaUzUle sPołeCzNe
W samorządaCh...
Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny
Poczucie odpowiedzialności
za najsłabszych mieszkańców,
podniesienie świadomości misji
społecznej i prestiż
dla samego burmistrza i miasta
Początek…
Klauzulę społeczną zastosowałem pierwszy raz na początku 2011 roku, ponieważ byłem bardzo ciekawy jak to działa i jak w legalny sposób mogę wesprzeć, poprzez preferencje przetargowe, osoby z obszaru wykluczenia społecznego. Miałem
też pewne doświadczenia z zagranicznych wizyt studyjnych. Chciałem również
sprawdzić, czy pracownicy mojego urzędu są w stanie wdrożyć w życie tak innowacyjny proces prawny. Nie zawiodłem się, bo osoba zarządzająca w moim imieniu procesem zamówień publicznych miała podstawową wiedzę w tym temacie,
co wpłynęło na jakość i tempo prac.
Korzyści lokalne…
Każda społeczność lokalna składa się z wielu elementów. Wśród nich są osoby
wymagające wsparcia ze względu na ich bezradność społeczną i wynikających
z niej deficytów. Zastosowanie klauzul społecznych i innych elementów wsparcia
powoduje wciąganie ludzi z marginesu społecznego do obszaru przedsiębiorczości. Dając im bezpośrednią szansę pracy, automatycznie kreujemy rozwój lokalny,
ponieważ wsparciem objęte są w większości osoby mało mobilne. Pieniądz zostaje więc na miejscu, a przedsiębiorcy się przy tym edukują. W gminie obniżają się
nakłady na pomoc społeczną, osoby zatrudnione reintegrują się społecznie i zawodowo.
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 7
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych z korzyścią dla wszystkich
…i personalne
Trudności…
Poczucie odpowiedzialności za najsłabszych mieszkańców, podniesienie świadomości misji społecznej i prestiż dla samego burmistrza i miasta. Ważne jest zdobywanie nowych doświadczeń na przyszłość w oparciu o nowoczesne rozwiązania prawne, które za kilka lat będą rzeczywistością.
Na samym początku, przy niskiej świadomości prawnej tego
specyficznego zagadnienia i braku praktyk w kraju, zastosowanie klauzuli usztywniało nasze działania. Bardzo ostrożnie traktowaliśmy kwestie związane z sankcjami i analizą rynku lokalnego w kontekście zlecanego zadania i odpowiedzialności z nim
związanej. Każde kolejne postępowanie przetargowe budowało i utrwalało naszą wiedzę. Po ponad dziesięciu przetargach
z klauzulami podmiotowymi i zatrudnieniowymi oraz doświadczeniu hybrydowego połączenia tych dwóch instrumentów nie
mamy już żadnych trudności.
Cena i jakość…
Cena i jakość usług nie mają żadnego związku z zastosowaniem klauzul społecznych w postępowaniu przetargowym. Jeżeli na wstępie, w sposób świadomy określimy kryteria jakościowe i w obiektywny sposób będziemy na bieżąco kontrolować
wykonanie zadania lub usługi, to – jak wynika z mojego doświadczenia – nie będzie żadnych problemów z uzyskaniem zakładanego poziomu jakościowego. Natomiast dobra analiza lokalnego rynku pracy dla grup wykluczenia społecznego oraz
analiza przedmiotu samego zadania, w tym kar umownych, często pomaga w ustaleniu takich parametrów postępowania, które później procentują dobrą bądź też akceptowalną ceną dla
ogłaszającego przetarg, czyli zamawiającego.
Zagrożenia i obawy…
Klauzule społeczne w procesie zamówień publicznych to
sposób na wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy grup
wykluczanych, a nie pomoc i wsparcie dla spółdzielni socjalnych, co jest mylnie postrzegane jako bezpośredni instrument
wsparcia całego sektora ekonomii społecznej. Konsekwentne realizowanie zasady indywidualnego podejścia do każdej sprawy
sprawia, że stosowanie klauzul w każdym zamówieniu nie ma
sensu. Nie powinniśmy ich stosować np. w przypadku dostaw.
Przynajmniej na początku drogi musimy mieć komfort czasowy
dla spokojnego wdrażania w postępowaniach przetargowych
mechanizmów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 8
PodWójNe KorzyśCi...
Teresa Misina i Katarzyna Ostalecka, Laboratorium Cogito Sp. z o.o.
dzięki klauzulom
społecznym takie firmy
jak nasza mogą pełniej
uczestniczyć w rynku
zamówień publicznych,
a tym samym zapewnić
sobie środki finansowe
na bieżącą działalność
mę „premii” dla tych, którym los osób zagrożonych marginalizacją społeczną nie jest obojętny.
W swojej działalności nie opieramy się wyłącznie na
przetargach z klauzulami społecznymi, bierzemy udział
również w tych, które ich nie zawierają, ale klauzule stanowią istotny element wsparcia dla społecznych przedsiębiorców. Forma klauzuli najczęściej stosowanej to wykluczenia dla podmiotów – np. wspomniane wyżej zatrudnianie niepełnosprawnych przekraczające 50% zespołu. Niestosowane są natomiast w innej formie opisowej, w oparciu o inne niż wskaźnik zatrudnienia, np. kryterium jakości, innowacyjności czy innych cech produktu, usługi – w tym obszarze jest ogrom pracy do wykonania.
Warto premiować prospołecznych…
Społecznie odpowiedzialni…
Klauzule społeczne stanowią instrument wsparcia
tych podmiotów, które oprócz działalności gospodarczej
realizują również działania o charakterze społecznym. Nasza Spółka zatrudnia osoby niepełnosprawne psychicznie,
które ze względu na swoje schorzenia mają ogromne
trudności na rynku pracy. Choroba, przyjmowane leki
wpływają na mniejszą wydajność naszych pracowników,
dlatego też w procedurach przetargowych często jesteśmy mniej konkurencyjni w stosunku do innych firm. Zamieszczanie klauzul społecznych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowi ważną pomoc dla
przedsiębiorstw działających w obszarze ekonomii społecznej – zawęża krąg podmiotów, które mogą ubiegać
się o realizację zamówienia, a jednocześnie stanowi for-
Jak już wcześniej wspomniałyśmy, Laboratorium Cogito Sp. z o.o. oprócz działalności gospodarczej prowadzi
szeroko rozumianą rehabilitację zawodową, a poprzez
pracę również rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych psychicznie. Wypracowany zysk reinwestowany jest w tworzenie nowych miejsc pracy lub przekazywany właścicielowi firmy – Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej na działalność
statutową.
Dzięki klauzulom społecznym takie firmy jak nasza
mogą pełniej uczestniczyć w rynku zamówień publicznych, a tym samym zapewnić sobie środki finansowe na
bieżącą działalność, na wynagrodzenia pracowników.
Uważamy, że warto premiować podmioty, które wykazują się postawą prospołeczną, które wspierają osoby ze
szczególnymi trudnościami na rynku pracy, ponieważ
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 9
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych z korzyścią dla wszystkich
może być wskazówką dla innych przedsiębiorców, aby oprócz
wyników finansowych zabiegali również o cele społeczne.
Ważnym wyzwaniem jest budowanie świadomości klauzul społecznych i możliwości ich stosowania przez podmioty
publiczne, samorządowe, udowodnienie im, że to może wpłynąć na wzrost i rozwój społeczności lokalnych, wdrożenie elementów aktywnej polityki społecznej, która jest obecnie wyzwaniem postawionym przed wszystkimi członkami Unii
przez Parlament Europejski.
Jakość a nie bylejakość…
Od początku działalności nasza Firma stawiała sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Wiedzieliśmy, że klientów mogą
przekonać do nas tylko usługi najwyższej jakości. I taką jakość
staramy się oferować do dnia dzisiejszego. Czasami związane
jest to z wyższą ceną usługi niż w firmach konkurencyjnych.
Udział w rynku zamówień publicznych to wielka niewiadoma
– część przetargów wygrywamy, w innych przegrywamy. Jednak ze względu na wypracowaną markę i naszych klientów
za punkt honoru poczytujemy sobie usługi i działania w najwyższym standardzie. Warto dodać, że nasze usługi w zakresie gastronomii certyfikowane są znakiem „Zakup pro-społeczny” i produkt„ES”, a to naprawdę zobowiązuje.
Najniższa cena…
Spotykamy się z opiniami naszych klientów czy kontrahentów, że usługi sektora ekonomii społecznej bywają droższe niż innych podmiotów i mają niższą jakość. Z perspektywy naszej firmy zawsze pokazujemy, co wpływa obiektywnie
na cenę – otóż, jest ona wypadkową wszelkich składowych
kosztów, w tym realnego zatrudnienia w firmie wszystkich
pracowników.
Mając na uwadze, że zamówienia publiczne dotyczą sektora publicznego, racjonalnie skalkulowana cena usługi, gwarantująca rzetelność przedsiębiorcy również w stosunku do
własnych pracowników i lokalnej społeczności, która go otacza, powinna być elementem kluczowym przy podejmowaniu decyzji o zakupach. Szczególnie, że za najniższą ceną często kryją się praktyki nierzetelne lub też wprost nieuczciwe.
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 10
Bezpłatne szkolenia
organizowane są na terenie całego kraju,
w małych grupach warsztatowych.
Szczegółowe lokalizacje i terminy
znajdą Państwo na www.klauzulespoleczne.pl
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 11
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych z korzyścią dla wszystkich
maPa szKoleń
Kogo szkolimy
Szkolenia kierowane są do pracowników administracji publicznej oraz podmiotów zobowiązanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W szczególności szkolenia adresowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, głównie z wydziałów i biur odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, jak również pracowników nie
będących pracownikami tych wydziałów, ale przygotowujących zamówienia (opisy przedmiotów zamówienia, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia) czy też osoby odpowiedzialne za inicjowanie zamówień w urzędach.
Kiedy szkolimy
Projekt ma wymiar ogólnopolski i obejmie grupę około 1000 osób. Szkolenia będą organizowane od marca do listopada 2014. Szacujemy, że bezpłatnych szkoleń na terenie całej Polski odbędzie się około 80.
Na jaki temat szkolimy
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz podręcznik na temat klauzul społecznych, przygotowany
przez Instytut Spraw Publicznych. W materiałach zawarte zostaną, obok informacji dotyczącej prawnych aspektów stosowania klauzul społecznych, przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia z klauzulą społeczną dla różnego rodzaju zamówień. Szkolenia będą prowadzone w małych grupach, w formule aktywnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń. Uzupełnieniem szkoleń będzie możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, najważniejsze jednak będzie zdobyte
przez niego przekonanie, że warto jest stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych oraz wiedza, jak to
robić.
Jak się zarejestrować na szkolenie
Rejestracja na szkolenia wyłącznie poprzez stronę: www.klauzulespoleczne.pl
Kontakt do organizatorów:
Fundacja Fundusz Współpracy,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa,
Tel 22/4509704,
e-mail: [email protected]
KSzKdW:Layout 1
3/3/14
6:16 AM
Page 12
Patronat:
undacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się
zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów, które współfinansowane są przez zagraniczne środki
pomocowe. Na przestrzeni lat zbudowaliśmy zespół o najwyższych kompetencjach w zakresie realizowania,
ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów. Dzięki wdrożeniu setek
zróżnicowanych projektów wypracowaliśmy wysokie standardy pracy i zdobyliśmy zaufanie najbardziej
wymagających zleceniodawców. Podjęliśmy się realizacji licznych przedsięwzięć rozwojowych na zlecenie Rządu RP,
aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Obecnie główne obszary naszej
działalności to świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych, wspierających administrację
publiczną oraz aktywna praca w sektorze ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego, partycypacji publicznej
oraz problematyki równościowej.
F
rojekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest w ramach partnerstwa ośmiu
instytucji, na czele z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce. W ramach
projektu zostaną utworzone stałe, zinstytucjonalizowane mechanizmy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
i ich otoczenia. Przewidziano tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług, wzrost kompetencji i wzmocnienie
potencjału kadr, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże. Zakładana jest także
profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększanie świadomości
społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej.
P
www.klauzulespoleczne.pl
Download