Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Mi

advertisement
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
Obszary tematyczne prac dyplomowych na rok akademicki 2016/2017
prof. zw. dr hab. Ewa Bogalska-Martin (możliwość prowadzenia prac także w języku
angielskim i francuskim)
 Zarządzanie międzykulturowe
 Problemy tożsamości europejskiej
 Polityki wspólnotowe (społeczne, opieka, walka z dyskryminacją)
prof. dr hab. Jacek Otto (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)
 Euromarketing
 Marketing międzynarodowy
 Marketing usług
 Marketing mix (polityka produktu, polityka cenowa, polityka dystrybucji)
 Marketing usług finansowych (marketing bankowy, marketing ubezpieczeń)
 Marketing bezpośredni
 Marketing relacji
 Zarządzanie relacjami z klientem (CRM – Customer Relationship Marketing)
 Zarządzanie wartością klienta
 Zarządzanie kluczowymi klientami
 Programy lojalnościowe
 Marketingowe strategie zatrzymania klient
 Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
dr hab. Marianna Greta, prof. PŁ
 Gospodarka światowa, integracja w świecie, integracja Polski ze Wspólnotami
 Region, rozwój regionalny, samorządność terytorialna, wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa.
 Europejski i polski rynek pracy wpływ procesów integracyjnych
 Zarządzanie pomocą strukturalną na polskim i europejskim rynku pracy
 Polityka regionalna; polityki wspólnotowe
 Fundusze strukturalne; sektor MSP na Jednolitym Rynku Europejskim
 Zarządzanie funduszami unijnymi
dr hab. inż. Magdalena Grębosz, prof. PŁ (możliwość prowadzenia prac także w języku
angielskim i francuskim)
 Zarządzanie marką
 Marketing międzynarodowy
 E-marketing
 Komunikacja marketingowa
 Zarządzanie logistyką
 Zarządzanie produktem
 Systemy informacyjne zarządzania
 Systemy CRM
 Opakowanie w logistyce
 Zarzadzanie produkcją
dr Agata Drabek (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)
 Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej
 Świadczenie usług w Unii Europejskiej
 Status obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej
 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
 Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w Unii Europejskiej
 Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym i polskim
 Europejskie prawo pracy (równe traktowanie pracowników, umowa o pracę, zwolnienia grupowe,
uprawnienia związane z rodzicielstwem, informacja i konsultacja pracowników, wynagrodzenie za
pracę, czas pracy, ochrona pracy w Polsce i UE, odpowiedzialność pracowników)
 Zatrudnienie w administracji publicznej (status pracowników samorządowych, zatrudnienie
w służbie cywilnej)
 Status urzędników w UE
dr Aleksandra Januszkiewicz (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)
 Polityka spójności i fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 Wybrane wspólne polityki gospodarcze Unii Europejskiej (regionalna, Wspólna Polityka Rolna,
transportowa, badawczo-rozwojowa, innowacyjna, wobec MŚP, społeczna i zatrudnienia,
ochrony środowiska, handlowa)
 Funkcjonowanie Jednolitego Rynku Europejskiego (swoboda przepływu towarów, osób
i usług)
 Zarządzanie regionalnym i lokalnym samorządem terytorialnym
 Zarządzanie projektem, w szczególności projektem współfinansowanym ze środków unijnych
 Ewaluacja programów i projektów społecznych
dr Jarosław Kowalski (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)
 Marka, Zarządzanie marką, Komunikacja marki i systemy wsparcia marki
 Komunikacja marketingowa (promocja), Systemy promocji, Reklama, Komunikat reklamowy
 Marketing, Marketing usług, Marketing sportu, Marketing miejsc, Satysfakcja klienta
 Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim,
Zarządzanie przedsiębiorstwem
 Integracji europejska i integracja Polski z Unią Europejską
dr inż. Aleksandra Makowska
 Marketing relacji (CRM) w wybranym przedsiębiorstwie, branży
 Marketing usług finansowych
 Programy lojalnościowe i ich stosowanie w różnych branżach
 Zarządzanie kluczowymi klientami
 Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
dr Robert Stanisławski (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)

Integracja europejska

Instytucje Wspólnot Europejskich

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Rynek transportowy w Polsce i UE

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji i globalizacji międzynarodowej

Marketingowa działalność przedsiębiorstwa

Marketing relacji (aplikacje CRM)

Marketing międzynarodowy (organizacja i technika handlu zagranicznego)

Logistyka i eurologistyka

Przedsiębiorstwa MSP w Polsce i UE

Analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych

Innowacyjność przedsiębiorstw MSP w Polsce i UE

Fundusze strukturalne UE i polityka regionalna

Negocjacje międzynarodowe

Funkcjonowanie firmy na Jednolitym Rynku Europejskim
dr inż. Iwona Wilk (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)

Marketing w przedsiębiorstwie (narzędzia marketingu mix)

Komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem w ramach działań promocyjnych

Promocja miasta lub gminy

Wizerunek przedsiębiorstwa na rynku

Zarządzanie relacjami z klientem w przedsiębiorstwie

Strategia sprzedaży w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej
dr Ewa Tomczak-Woźniak (możliwość prowadzenia prac także w języku angielskim)

Polityki Wspólnotowe (rolna, regionalna, społeczna)

Problemy i procesy integracji europejskiej

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Zarządzanie funduszami i projektami unijnymi

Funkcjonowanie MSP w warunkach pogłębionej integracji

Funkcjonowanie strefy euro

Polityka makroekonomiczna państwa w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
(fiskalna, monetarna).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards