ściąga biochemia - Biochemia - DOBIESLAW21

advertisement
ściąga biochemia.doc
(106 KB) Pobierz
??. Enzymy przyspieszają przebieg reakcji chemicznej poprzez: odbieranie energii aktywacji; stabilizację stanu przejściowego;
1. W przeniesieniu AcCoA z mitochondriom do cytoplazmy uczestniczy: cytrynian
1. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Centrum aktywne enzymu stanowi niewielki procent całej cząsteczki białka; Enzymy kluczow e charakteryzują się wyższą specyficznością substratową niż enzymy ambiwalentne
2. Skrót NNKT to: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
2. z poniższych zdań prawdziwe jest: model klucza i zamka zakłada ścisłe dopasowanie centrum aktywnego enzymu do substratu; m odel Koshlanda to model tzw. indukowanego dopasowania; miarą powinowactwa enzymu do substratu jest wartość szybkości maksymalnej
reakcji enzymatycznej
3. Enzymem kluczowym glikolizy jest: kinaza pirogronianowa
3. z poniższych zdań prawdziwe jest: kwasy żółciowe powstają z cholesterolu, kwasy żółciowe ułatwiają trawienie tłuszczów
4. W procesie glikolizy: glukoza przekształca się w pirogronian
4. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Cząsteczki amfifilowe to takie, które zawierają zarówno regiony hydrofilowe i hydrofobowe.
5. Z poniższych zdań prawdziwe jest: kwasy żółciowe powstają z cholesterolu; kwasy żółciowe ułatwiają trawienie tłuszczów
5. Z poniższych zdań prawdziwe jest: wyróżniamy trzy typy fosforylacji: substratową, oksydacyjną i fotosyntetyczną; ATP i GTP to trifosfonukleotydy pełniące funkcję tzw. związków wysokoenergetycznych; synteza ATP odbywa się na drodze fosforylacji
6. Z poniższych zdań prawdziwe jest: aminokwasy mogą pełnić funkcje neuroprzekaźników
6. Z poniższych zdań prawdziwe jest: cząsteczka wody ma budowę dipolową; cząsteczki wody mogą łączyć się ze sobą wiązaniami wodorowymi
7. Hydratacja to: łącznie się cząsteczek hydrofilowych z dipolami wody
8. Aminokwasem niebiałkowym jest: ornityna
9. Hemoglobina należy do: metaloprotein
9. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Aminokwasy mogą pełnić funkcję neuroprzekaźników
10. Białkiem uczestniczącym w biosyntezie hormonów jest: tyrozyna
11. Tyrozyna w organizmie człowieka powstaje: fenyloalaniny,
12. w regulacji aktywności syntazy glikogenowej bierze udział: adrenalina
13. Konformacja natywna białka to: struktura przestrzenna w jakiej cząsteczka białka…
14. Koagulacja to: przejście zolu w żel
17. Z poniższych zdań prawdziwe jest: jony sodu i potasu znajdują się głównie na zewnątrz komórek; jony sod znajdują się głównie na zewnątrz, a potasu głównie wewnątrz
18. W przekazywaniu impulsów nerwowych biorą udział następujące jony: sodu i żelaza
19. Mikroelementy zwierają następujący zestaw pierwiastków: Fe, CO, I, Zn, F
19. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Związki chemiczne budujące organizmy można podzielić na rozpuszczalne w…wodzie; do nierozpuszczalnych związków chemicznych budujących organizmy…węglan wapnia.
20. Pierwiastki biogenne to: C, H, O, P, N, S
20. Z poniższych zdań prawdziwe jest: wiązanie peptydowe ma częściowo charakter wiązania podwójnego…; struktura I-rzędowa białek to struktura płaska, a struktury w…
21. Do produkcji tyroksyny i trójodotyroniny niezbędny…: jodu
22. Z poniższych zdań prawdziwe jest: W alfa helisie wiązani wodorowe ułożone są równoległe do długiej osi cząsteczki białka, w beta formie wiązania wodor owe ułożone są prostopadłe do długiej osi cząsteczki białka
23. Z poniższych zdań prawdziwe jest: denaturacja to zniszczenie naturalnej struktury przestrzennej białek powiązane z utratą ich funkcji biologicznych; wysoka temperatura może powodować denaturację białek; metale ciężkie powodują denaturację białek.
24. Histydyna dystalna w cząsteczce hemoglobiny: zapobiega utlenieniu żelaza hemowego; obniża powinowactwo żelaza hemowego do tlenku węgla (II); ułatwia oddawanie tlenu przez hemoglobinę:
25. Metabolizm to: wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w organizmie żywym wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi; wszystkie reakcje anabolizmu i katabolizmu zachodzące w organizmie
26. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Do przebiegu reakcji anabolizmu wymagana jest energia; w reakcjach katabolizmu dochodzi do wydzielania energii.
27. Z poniższych zdań prawdziwe jest: znane są peptydy będące witaminami; glutanion to peptyd odgrywający ważną role w redoksie
31. Koenzymem oksydoreduktaz nie jest: biotyna
32. Grupa aminowa do cyklu mocznikowego wprowadzana jest za pomocą: karbamylofosforan i asparaginian
32. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Mioglobina ma większe powinowactwo do tlenu niż hemoglobina; Hem w organizmie człowieka ulega rozkładowi do bilirubiny
33. Prawidłową kolejność przemian w cyklu mocznikowym przedstawia: ornityna>cytrulina>arginino-bursztynian>arginina>mocznik
33. Hemoglobina jest: białkiem złożonym zbudowanych z czterech podjednostek (C)
34. cykl mocznikowy ma miejsce w: komórkach wątroby
34. Enzymy przyspieszają przebieg reakcji chemicznej poprzez: obniżenie energii aktywacji, stabilizację stanu przejściowego
35. W hamowaniu niekompetencyjnym: wartość szybkości maksymalnej reakcji enzymatycznej maleje
35. Z poniższych zdań fałszywe jest: wszystkie enzymy są białkami;
36. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Centrum aktywne enzymu stanowi zwykle niewielki procent całej cząsteczki
37. Z poniższych zdań prawdziwe jest: model klucza i zamka zakłada ścisłe dopasowanie centrum aktywnego enzymu do substratu; model Koshlanda to model tzw. indukowanego dopasowania; miarą powinowactwa enzymu do substratu jest wartość szybkości maksymalnej
reakcji enzymatycznej
38. Stała Michaelisa to: stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej = ½ Vmax
39. Hem to: układ czterech pierścieni pirolowych zawierających żelazo na +2, + N240. Hem w hemoglobinie z częścią białkową łączy się poprzez: histynidynę
41. Z poniższych zdań prawdziwe jest: powinowactwo hemu do tlenku węgla (II) jest większe…
42. Efekt Bohra polega na: obniżeniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu przy wzroście dwutlenku węgla; uwalnianiu tlenu przy obniżeniu pH środowiska;
43. W hamowaniu kompetencyjny: stała Michealisa rośnie
43. Z poniższych zdań prawdziwe jst: mRNA ma dłuższy czas życia niż heterogenny RNA
44. Histony to: konserwatywne białka zasadowe
44. Koenzymem oksyreduktaz nie jest: biotyna
45. Grupa aminowa do cyklu mocznikowego wprowadzana jest za pomocą: karbamylofosforan i asparaginian
45. Tak zwany dobry cholesterol oznacza się symbolem: HDL
46. Konformacja natywna białek to: struktura przestrzenna w jakiej cząsteczka występuje i funkcjonuje w organizmie
47. Cykl mocznikowy ma miejsce w: w komórkach wątroby
47. W przeniesieniu AcCoA z mitochondriom do cytoplazmy uczestniczy: cytrynian
48. Skrót NNKT to: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
48. W hamowaniu niekompetencyjnym: wartość szybkości maksymalnej reakcji enzymatycznej maleje
49. Beta oksydacja lipidów to: przekształcanie acylo-CoA w acetylo-CoA
49. Z poniższy zdań prawdziwe jest: Izoencymy to różne formy tego samego enzymu, katalizujące…; Zymogeny to nieaktywne formy enzymów, które ulegają akty… wiązania peptydowego
51. Enzym opisany, jako EC 3.1.2.6 należy do: hydrolaz
52. Celem cyklu Krebsa jest: utlenianie zredukowanych nukleotydów
53. Framenty węglowodorotlenowe do cyklu Krebsa…: acetylokoenzymu A, szczawiooctanu
55. W cyklu Krebsa fosforylacja substratowa ma miejsce w przemianie: bursztynyloCoA w bursztynian
56. Fosforylacja oksydacyjna ma miejsce podczas: transportu elektronów ze zredukowanych nukleotydów na tlen
57. Liczba jednostek międzynarodowych aktywności enzymatycznej przypadająca na jeden gram: liczba obrotów
57. Łańcuch oddechowy to: zlokalizowany w błonie mitochondrialnej…
58. Enzymatyczne trawinie białek rozpoczyna się w: żołądku
58. Enzymem kluczowym glikolizy jest: kinaza pirogronianowa,
59. Fragmenty węglowodotlenowe w cyklu Krebsa wprowadzane są w postaci: acetylokoenzymu A; Szczawiooctanu
59. W procesie glikolizy: glukoza przekształca się w pirogronian
60. Z poniższych zdań prawdziwe jest: w warunkach beztlenowych pirogronian przekształca…; w warunkach tlenowych pirogronian może przekształcić…
61. W cyklu Krebsa fosforylacja substratowa ma miejsce w przemianie: bursztynyloCoA w bursztynian
62. Fosforylacja oksydacyjna ma miejsce podczas: transportu elektronów ze zredukowanych nukleotydów na tlen
63. Do produkcji tyroksyny i trójodotyroniny niezbędny jest jon: jodu
63. Z poniższych zdań prawdziwe jest: mRNA ma dłuższy czas życia niż heterogenny RNA; Długość odcinka poliA w mRNA decyduje o liczbie syn…
64. Histony to: konserwatywne białka zasadowe
64. Z poniższych zdań prawdziwe jest: W alfa helisie wiązani wodorowe ułożone są równoległe do długiej osi cząsteczki białka, w beta formie wiązania wodorowe ułożone są prostopadłe do długiej osi cząsteczki białka
65. Tak zwany dobry cholesterol oznacza się symbolem: HDL
65. Z poniższych zdań prawdziwe jest: denaturacja to zniszczenie naturalnej struktury przestrzennej białek powiązane z utratą ich funkcji biologicznych; wysoka temperatura może powodować denaturację białek; metale ciężkie powodują denaturację białek.
66. Dehydrogenaza alkoholowa należy do: oksydoreduktaz
66. Histydyna dystalna w cząsteczce hemoglobiny: zapobiega utlenieniu żelaza hemowego; obniża powinowactwo żelaza hemowego do tlenku węgla (II); ułatwia oddawanie tlenu przez hemoglobinę:
67. Katal to: jednostka aktywności enzymatycznej
67. Metabolizm to: wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w organizmie żywym wraz z towarzyszącymi im przemianami energetycznymi; wszystkie reakcje anabolizmu i katabolizmu zachodzące w organizmie
68. Liczba jednostek międzynarodowych aktywności enzymatycznych: liczba obrotów
68. Z poniższych zdań prawdziwe jest: Do przebiegu reakcji anabolizmu wymagana jest energia; w reakcjach katabolizmu dochodzi do wydzielania energii.
69. Enzymatyczne trawienie białek rozpoczyna się w: żołądku
69. Z poniższych zdań prawdziwe jest: przyczyną żółtaczki fizjologicznej u noworodków jest szybki rozkład hemoglobiny płodowej; hem w organizmie człowieka ulega rozkładowi do billirubiny i biliwerdyny, czyli barwników żółciowych
70. Beta oksydacja lipidów to: przekształcenie acylo-CoA w acetylo- CoA
70. Insulina należy do: peptydów
1.W przekazywaniu impulsów nerwowych biorą udział następujące pierwiastki: sód i potas
2. Mikroelementy zawiera nast. zestaw pierwiastków: Fe,Co,I,Zn,F
3. Pierwiastki biogennego C,H,O,P,N,S
4. Koenzymem oksydoreduktaz nie jest: biotyna
5. Gr aminowa do cyklu mocznikowego wprowadzona jest za pomocą:asparaganinyi karbamylofosforanu.
6. Prawidłową kolejnością przemian w cyklu mocznikowym przedst.. : ornityna-cytrulina-argy-burszt>arginina>.mocznik
7. Cykl mocznikowy ma miejsce w : komórkach wątroby
9. Histony to: konserwatywne białka zasadowe
10. tzw. dobry cholesterol oznacza się symbolem: HDL
11. Konformacja natywna białka to: struktura przestrzenna w jakiej cząsteczka białka występuje i funkcjonuje w organizmie.
12. Hemoglobina należy do: metaloproteid
13. W przeniesieniu AcCoA z mitochondriom do cytoplazmy uczestniczy : cytrynian
14. Skrót NNKT to: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
15. Beta oksydacyjna lipidów to: przekształcenie acylo- CoA w acetylo-CoA
16. Tyrozyna w organizmie człowieka powst.za pomocą : Fenyloalaniny
17.W regulacji aktywności syntezy glikogenowej bierze udział :adrenalina
18. Koagulacja to: przejście zolu w żel
19. Hydratacja to: łączenie się cząstek hydrofilowych z dipolami wody
20. Aminokwasem niebiałkowym jest: ornityna
21. Białkiem uczestniczącym w biosyntezie hormonów jest: tyrozyna
22. Do produkcji tyroksyny i trójodotyroniny niezbędny jest jon : jodu
23. Dyhydrogeneza alkoholowa należy do :oksydoreduktaz
24. Katal to :jednostka aktywności enzymatycznej
25. Liczba jednostek enzymatycznych międzynarodowych aktywności enzymatycznych jest : ilość obrotów.
26.Enzymatyczne trawienie białek rozpoczyna się w : żołądku
27. Enzymem kluczowym glikolizy jest: kineza pirogronianowa
28. W procesie glikolizy: glukoza przekształca się w pirogranian
29. Enzym opisany jako EC 3.1.2.6 należy do: hydrolaz
30. Celem cyklu Krebsa jest: utlenianie zredukowanych nukleotydów
31. Fragmenty węglowodorotlenowe do cyklu Krebsa dostają się za pomocą?? : acetylokoenzymy A i szczawiooctanu.
32. Efekt Bohra polega na : obniżeniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu przy wzroście CO2.oraz uwalnianiu tlenu przy obniżeniu PH środowiska
33. W hamowaniu kompetycyjnym: wartość stalej Mch rosnie
34. Stała michaelisa to: stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybkości maksymalnej (V ) tej reakcji.
35. Hem to: układ czterech pierścieni pirogowych zaw. Żelazo na +2
36. Insulina należy do : peptydów
37. mRNA ma dłuższy czas życia niż heterogenny RNA
38. Model klucza i zamka zakłada ścisłe dopasowanie centrum aktywnego enzymu do substratu.
39.Model Koshlanda to model tzw. Indukowanego dopasowania.
40.Miarą powinowactwa enzymu do substratu jest wartość szybkości maksymalnej rekacji enzymu.
41. W cyklu Krebsa fosforylacja substratowa ma miejsce w : bursztynyloCoA w bursztynian
42. Fosforylacja oksydacyjna ma miejsce podczas: transportu elektronów ze zredukowanych nukleotydów.
43. Cykl mocznikowy ma miejsce w : komórkach wątroby
44. W hamowaniu niekompetecyjnym: wartość szybkości maksymalnej reakcji enzymatycznej maleje.
45. HEM w hemoglobinie z częścią białkową łączy się poprzez : histydynę
46. Hemoglobina jest : białkiem złożonym z czterech podjednostek…
47. Enzymy przyspieszają przebieg reakcji chemicznych…. : obniżenie energii aktywacji, stabilizację stanu przejściowego
48. Histydyna dystalna w cząsteczce hemoglobiny: zapobiega utlenianiu żelaza hemowego, obniża powinowactwo żelaza hemowego do tlenu, ułatwia oddawanie tlenu przez hemoglobinę
49.T: I.Izoenzymy to różne formy tego samego enzymu. II Zymogeny to nieaktywne
50. T: W alfa helisie wiązania wodorowe ułożone są równo, w beta formie wiązania wodorowe ułożone sa prostopadle
51. Metabolizm to All reakcje chem zachodzące w org żywym wraz z przemianami energetyk, wszytkie reakcje anabo i katabo
52: T: denaturacja to zniszczenie naturalnej str przestrzennej, wysoka T może powodwac denar,meatle ciezkie powoduja de natur
max
1. Glikoliza z syntezą tłuszczów właśc.łączy się poprzez..który przekształca się w glicerol ipirogronian,który bezpośr.przekształca się w acetylokoenzymA.
2. Fosforylacja substratowa w glikolizie ma miejsce w wyniku przemianyPGALwpirogronian iADPw ATP.
3. Adrenalina jest hormonem,który pobudza rozkład glikogenu przez oddziaływanie z receptorem błonowym,który poprzez..pobudzaCYKLAZĘadenylową produkującą adenozynomonofosforan,która aktywuje układ enzymatyczny.
4. Za pobudliwość kom.nerwowych odpowiedzialna jest pompa sodowo-potasowa.
5. Oksytocyna tohormonnależący do..i odp.za skurcze mięśniówki macicy oraz obkurczanie przewodów mlecznych.
6. Insulina to hormon powst.w trzustce w postaci nieaktywnej zwanej preproinsulina, która w wyniku odcięcia sekwencji sygnałowej przekształca się do proinsuliny a nast.w wyn.ograniczonej proteolizy ulega aktywacji.
9. Wit.potrzebną do syntezy NADP+ jest witPP.
10. Czast.zbud.z reszt adeniny, deoksyrybozy i 1 reszty kw.fosf.Vto DNA.
11. Zgodnie z obow.teoriami do powst.prototypu kom.żywej niezbędne były:brak wolnego O,obecność żródła en.,dostępność potrzebnych zw.chem.:woda,rozpuszczalne zw.nieorg.,gazy obecne w pierwotnej atmosferze.
12. Wg obow.teorii powst.życia pierw.replikatorem byłacz.RNA.
13. Przemiany metabol.wymagające en. to endotermiczne.
14. Pierw.odp.za skurcz mięśni jest Caa ich rozkurczMg.
15. Koacerwaty-skupiska w cieczy o większej ilości cz.koloidalnych, stanowiące element budulcowy protoplazmy kom.roślinnych i zw.,wg niektórych teorii-pierwotna, przedkomórkowa forma życia na Ziemi.
Aminokw.egzogenny-aminokw.który nie może być syntetyzowany w organ ludzkim i musi być dostarczony w pożywieniu
Glutation-białko(tripeptyd)wytw.przez kom.naszego organ.,ma wlaść.przeciwutleniające, antyoksydant,umożliwia detoksykację.
Konformacja-ukł.przestrzenny całej cz.mogący ulegać zmianom,bez zrywania wiąz.chem.
Stała Michaelisa-takie stęż.substratu,przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie szybk.max tej reakcji.
Izoenzym-różne formy tego samego enzymu,katalizujące tę samą reakcję,ale mające inne właść,fiz.lub kinetyczne.
Nukleotyd-podst.składnik budulcowy kw.nukleinowych(DNAiRNA).Zbud.z cukru-pentozy,min.1reszty fosforanowej i zas.azotowej.
16. Tyrozyna w org.czł.powst. z fenyloalaniny.
17. Do białkowych aminokw.rozgałęzionych zal.:leucynę, walinę,izoleucynę.
18. 2 najw.f.białek to:budulcowa,transportowa.
19. Skażenie środ.i żywności metalami ciężkimi jest niebezp.dla zdrowia,bo przyczynia się dodenaturacji białek.
20. Spożywanie żywn.zaw.azotany i azotyny prowadzi do uszkodz.hemoglobiny polegającego na jej utlenieniu do methemoglobiny,która nie posiada zdolności przenoszenia tlenu.
21. Aminokw.za pomocą którego hem w hemoglobinie łączy się z częścią białkową to histydyna.
22. Tlen w hemoglobinie łączy się zFe naII st.utleniania.
23. Mioglobina jest białkiem wyst.w mięśniach.Jej powinowactwo do O jest większe niż hemoglobiny.
24. Kinaza to enzym należący do klasy gł.o nazwie transferaz i katalizuje reakcje polegającą na przeniesieniu gr.fosforanowej w wysokoeneget.zw.(ATP)na właściwą cz.docelową.(fosforylacja)
26. L-karnityna przyspiesza spalanie tłuszczów właść.bo wiąże kw.tłuszczowe i wprowadza je w procesy energet.
27. Beta-oksydacja lipidów polega na przekształcaniu ich w acetylo-COAi zachodzi w mitochondrium.
28. Enzymem odp.za specyficzne wiązanie tRNA z aminokw.jest syntetaza aminocylo-tRNA.
29. Odc.poliA w mRNA decyduje o stabilności mRNA:zabezp.przed degradacją zanim zdąży opuścić jądro komórkowe.
30. W hamowaniu komp. r.enzymatycznej zmianie ulega Km(stała Michaelisa)a w ham.niekompet.niezmienna pozost.wartość Km.
31. Amoniak do cyklu mocznikowego,który ma miejsce w kom.wątroby jest wprow.w postaci karbamoilofosforanu i ..
32. Do syntezy hormonów tarczycy wymagany jest pierw.jod i aminokw.fenyloalanina.Hormony te to tyroksyna,trijodotyronina.
33. DOPA to o-dioksyfenyloalanina.
35. Makroelementy to pierw.których zawartość w suchej masie stan.>1promil
37. W cyklu mocznikowym mocznik powst.bezpośr.z argininy.
38. Z pirogronianu w war.tlenowych powst.acetylo-coA i ...
Plik z chomika:
DOBIESLAW21
Inne pliki z tego folderu:

komorka.pdf (3455 KB)
 f.JPG (497 KB)
 u.JPG (324 KB)
 g.JPG (520 KB)
 j.JPG (293 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin



Strona główna
Aktualności
Kontakt
BHP


Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download