Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

advertisement
Plan postgpowari o udzielenie zam6wieri publicznych na 2017 r.
Przewidywa
Przedmiot zamfwienia
Rodzaj
Tryb
zam6wienia
postgpowania
Lp.
ny termin
wszczgcia
postgpowani
Orientacyjna
wartoSC
a
Swiadczenie uslug konsultingowych
w zakresie doradtwa i obslugi
1.
ekonomiczno:finansowej, dla
inwestycji pn. "Rewaloryzacja
zabytkowej siedziby Muzeum
Inzynierii Miejskiej w Krakowie na
potrzeby nowoczesnego muzeum
nauki i techniki"
Restauracja i konserwacja budynku
dawnego hangaru lotniczego przy
2.
ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)
Przetarg
nieograniczony
I kwartal
Przetarg
nieograniczony
II kwartal
Uslugi
Przetarg
nieograniczony
II kwartal
Uslugi
Przetarg
nieograniczony
II kwartal
Przetarg
nieograniczony
IV kwartal
Uslugi
Roboty
budowlane
2017 r.
2017 r.
zt5 JJ5,JJ
971723,06
Opracowanie wielobranzowej
dokumentacj i wykonawczej,
weryfrkacja kosztorys6w
inwestorskich, przedmiar6w wraz z
rcalizacj4 nadzoru autorskiego, dla
inwestycji pn. : "Rewaloryzacja
zabytkowej siedziby Muzeum
2017 r.
9r3 898,48
In4mierii Miejskiej w Krakowiena
potr zeby nowoczesnego muzeum
a
J
nauki i techniki"
Sprawowanie nadzoru
inwestorskieg o wr az z w eryfkacj4
dokumentacj i proj ektowo-
kosztorysowej we ws4ystkich
branlach, dla inwestycji pn.:
"Rewaloryzacj a zabytkowej
siedziby Muzeum Inzynierii
Miejskiej w Krakowie na potrzeby
nowoczesnego muzeum nauki i
4.
2017 r.
365 559,39
techniki"
Wylonienie Generalnego
wykonawcy rob6t budowlanych
zadania inwestycyj nego. pn. :
"Rewaloryzacj a zabytkowej
siedziby Muzeum In4.nierii
Miejskiej w Krakowie napotrzeby
nowoczesnego muzeum nauki i
5.
techniki"
Roboty
budowlane
2017 r.
24 370 626.14
Download