Druki dla wykonawców - załącznik nr 9 do SIWZ

advertisement
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Załącznik nr 9 do SIWZ
(WZÓR)
OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Platforma Sprzętowo-Programowa
Komponent
Instalacja sprzętu
i oprogramowania
Minimalne wymagania
Sprzęt:
1) Serwer AS
2) Serwer BD
Oprogramowanie:
1) oprogramowanie wirtualizacyjne,
2) serwer aplikacyjny,
baza danych.
Uruchomienie i
konfiguracja
Dwa środowiska (produkcyjne i testowe):
1) Serwer przeznaczony dla oprogramowania
serwera aplikacyjnego:
Środowisko produkcyjne serwera aplikacyjnego
zainstalowane na oddzielnej maszynie wirtualnej
wykorzystujące 6 rdzeni procesora.
Środowisko testowe serwera aplikacyjnego
zainstalowane na oddzielnej maszynie
wirtualnej o minimalnych wymaganiach
wydajnościowych.
2) Serwer przeznaczony dla oprogramowania bazy
danych:
Środowisko produkcyjne bazy danych
zainstalowane na oddzielnej maszynie wirtualnej
wykorzystujące 1 socket (przez socket
rozumiemy jeden procesor fizyczny).
Środowisko testowe bazy danych zainstalowane
na oddzielnej maszynie wirtualnej o
minimalnych wymaganiach wydajnościowych.
Dokumentacja
Dokumentacja powykonawcza:
musi
zawierać
szczegółową
konfigurację
poszczególnych składowych Oprogramowania, ich
wzajemnych relacji i powiązań umożliwiających
zainstalowanie, uruchomienie i poprawną pracę
Platformy.
Proponowana Konfiguracja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
1) Wykonawca musi opracować Dokumentację
administratora, która zawierać będzie co
najmniej:
a) procedury administracyjne,
b) procedury instalacji i konfiguracji,
c) procedury bieżących działań
administracyjnych,
d) procedury okresowych/planowanych działań
administracyjnych,
e) procedury aktualizacji standardowych
elementów dostarczonego
Oprogramowania,
f) procedury
Distater
Recovery
ze
scenariuszami awarii oraz procedur działań
odtworzeniowych i uruchomieniowych
mających na celu zminimalizowanie strat
danych.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w
wersji papierowej 1 egzemplarz oraz wersji
elektronicznej po 2 egzemplarze Dokumentacji
wymaganej poniższymi wymaganiami na
trwałym nośniku (np. CD lub DVD lub pendrive,
itp.). Na każdym nośniku dodatkowo poza
przekazywaną Dokumentacją musi być dostępny
plik zawierający poniższy wykaz:
a)
b)
c)
d)
nazwa pliku (tożsama nazwie dokumentu)
wersja pliku (tożsama wersji dokumentu)
data opracowania pliku
autorzy dokumentu.
Instruktaż
Wyjaśnienie procedury instalacji i konfiguracji.
Gwarancja
Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej wsparcie techniczne
z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy, a
następnie o kolejnych 12 miesięcy.
1) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych
w paragrafie 12 ust.24 IPU,
2) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
a) zapewnienia funkcjonowania Serwera Bazy
Danych,
Serwera
Aplikacji,
Oprogramowania
Serwera
Aplikacji,
Oprogramowania Bazy Danych oraz
Oprogramowania wirtualizacyjnego, jak
również ich prawidłowej współpracy jako
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
całości określonej terminem Platformy
Sprzętowo – Programowej, zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
zgodnie z Dokumentacją.
nieodpłatnego usuwania Wad,
usuwania luk bezpieczeństwa,
utrzymania
zgodności
Platformy
z
obowiązującym prawem,
zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego
instalacji,
konfiguracji
i funkcjonowania Platformy,
zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi
w postaci konsultacji telefonicznych i
mailowych.
zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
przekazywania i instalacji uzgodnionych z
Administratorem
Platformy
i
przetestowanych
Aktualizacji
Oprogramowania bezzwłocznie po ich
wejściu do obrotu (udostępnienia na rynku)
celem
zapewnienia
poprawnego
funkcjonowania Platformy,
dostarczenia narzędzia pozwalającego na
zgłaszanie
oraz
obsługę
zgłoszeń
gwarancyjnych.
Usuwanie Wad Platformy Sprzętowo – Programowej
realizowane będzie w następujących terminach:
3) w przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia;
4) w przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni roboczych od dnia przyjęcia
zgłoszenia;
5) w przypadku Usterki:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2.
Serwer Aplikacji Oprogramowanie
Komponent
Minimalne wymagania
Licencja
Licencje na oprogramowanie serwera aplikacji
umożliwiające wykorzystanie oprogramowania: w
środowisku produkcyjnym na minimum 6 rdzeniach
zaoferowanego serwera aplikacyjnego oraz w
środowisku testowym na drugim procesorze ww.
serwera na minimum 2 rdzeniach.
Standardy
1) Wsparcie dla Java SE wersja 6;
2) Certyfikacja standardu Java EE wersja 5;
3) Certyfikacja Spring Framework,;
4) Wbudowana integracja EJB 3.0 i Spring;
5) Wbudowane wsparcie dla specyfikacji Commons
J Work Manager API i Timer API;
6) Wbudowane wsparcie dla specyfikacji JSR-88 –
plany wdrożeń (Deployment Plan);
7) Wbudowana obsługa standardu Web services
WS-ReliableMessaging
1.1
i
WSReliableMessaging Policy 1.1;
8) Wbudowana obsługa standardu Web services
WS-Trust 1.3;
9) Wbudowana obsługa standardu Web services
WS-SecureConversation 1.3;
10) Wbudowana obsługa standardu Web services
WS-Security 1.1;
11) Wbudowana obsługa standardu Web services
WS-SecurityPolicy 1.2;
12) Wbudowana obsługa standardu Web Service
Proponowana Konfiguracja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
MTOM\XOP – SOAP Message Transmission
Optimization
Mechanism/XML-binary
Optimized Packaging.
Bezpieczeństwo
1) Możliwość realizacji odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa w zakresie:
a) uwierzytelniania,
b) kontroli dostępu,
c) zarządzania użytkownikami, grupami i
rolami,
d) tworzenia, przechowywania i walidacji
certyfikatów, haseł, kluczy,
e) audytowania zdarzeń bezpieczeństwa,
f) wsparcia dla pojedynczego logowania SSO;
2) Dostępność mechanizmów uwierzytelniania i
szyfrowania usług takich jak: użytkownik/hasło,
passphrase,
weryfikacja
hostów,
brak
uwierzytelniania, tunelowanie wywołań SSL,
certyfikaty X.509;
3) Wbudowana, dostępna poprzez konfigurację,
integracja z katalogami użytkowników, grup i ról
– LDAP, Active Directory, bazy danych,
Windows NT, X.509, SAML, własne;
4) Możliwość jednoczesnego podłączenia wielu
usług katalogowych, w tym różnego typu (np.
równocześnie LDAP, Active Directory, bazy
danych, Web service, systemy autentykacji i
autoryzacji firm trzecich, własne);
5) Opisana w dokumentacji (wraz z przykładami)
możliwość tworzenia własnych implementacji
usług security: uwierzytelnienia, autoryzacji,
mapowania ról, mapowania uwierzytelnień, baz
danych
kluczy/certyfikatów,
walidacji
poprawności kluczy/certyfikatów (CLV/CLR),
audytowania, itd.;
6) Obsługa specyfikacji:
a) Java Authentication and Authorization
Service (JAAS),
b) Java Secure Sockets Extensions (JSSE),
c) Java Cryptography Extensions (JCE),
d) Java Authorization Contract for Containers
(JACC);
7) Wbudowana obsługa standardów SAML 1.1,
SAML 2.0 lub wyższych;
8) Wbudowana integracja w ramach Single-SignOn (SSO) z takimi technologiami jak SAML
(1.1, 2.0), Kerberos (SPENEGO, Windows 2003
i 2008, .NET), Web service (SAML);
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
9) Wbudowane
API
do
funkcjonalności
przeszukiwania i walidacji certyfikatów X.509
(CLV – Certificate Lookup and Validation);
10) Obsługa mechanizmów autoryzacji i mapowania
ról przy użyciu standardu XACML 2.0;
11) Możliwość
konfiguracji
dynamicznego
członkostwa ról, np. uwzględniającego datę i
czas,
zawartość
wybranych
elementów
w komunikatach SOAP (Web services), wartość
atrybutów żądań HTTP, wartość atrybutów sesji
HTTP, czy parametrów metod EJB;
12) Wbudowana obsługa standardu Common Secure
Interoperability Version 2 (CSIv2);
13) Wbudowana obsługa protokołu SNMP v3 wraz z
HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96.
Architektura (HA
- Klastrowanie,
Wydajność)
1) Publicznie dostępne raporty (benchmarki)
dotyczące wydajności serwera aplikacyjnego
(np. Spec Java Application Server). Raporty
powinny zawierać szczegółowe informacje o
zastosowanej
konfiguracji
serwera
aplikacyjnego, JVM, bazy danych, sprzętu i
innych
komponentów
użytych
podczas
testowania. Raporty muszą znajdować się na
stronach WWW organizacji powołanych do
ustanawiania i publikowania standardowych
benchmarków wydajnościowych;
2) Wbudowane automatyczne samostrojenie się
serwera aplikacyjnego (self-tuning);
3) Wbudowana możliwość klastrowania połączeń
JDBC;
4) Wbudowana możliwość klastrowania JMS (w
tym automatyczne przełączanie klientów JMS w
momencie failover serwerów JMS);
5) Możliwość klastrowania obiektów typu singelton
w aplikacjach;
6) Obsługa klastrowania dla mechanizmu Storeand-Forward;
7) Obsługa klastrowania Web-services zgodnych z
WS-ReliableMessaging.
Funkcjonalność
1) Wbudowane wsparcie dla współdzielenia kodu
(np. bibliotek) pomiędzy wieloma aplikacjami
(Web, EJB, Web services). Biblioteki (JAR,
WAR, EAR, EJB) powinny być instalowane w
serwerze aplikacyjnym jednokrotnie i wiele
aplikacji może z nich skorzystać. Możliwość
zainstalowania
wielu
wersji
bibliotek
równocześnie;
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
2) Możliwość konfiguracji, która wersja biblioteki
będzie wykorzystywana przez aplikację.
Konfiguracja powinna odbywać się w sposób
deklaratywny
(za
pomocą
deployment
deskryptorów) – nie poprzez kopiowanie kodu
bibliotek do aplikacji. Przykład – wiele
implementacji JSF działających równocześnie w
serwerze aplikacyjnym;
3) Konfiguracja komponentów w aplikacjach
webowych (np. servletów, filtrów servletów, web
services) za pomocą adnotacji Java 5 (dotyczy
także parametrów specyficznych dla danego
serwera aplikacyjnego);
4) Wbudowana obsługa żądań HTTP w sposób
asynchroniczny (czyli możliwość rozdzielenia
obsługi HTTP request i HTTP response na różne
wątki);
5) Wbudowane wsparcie dla przechowywania
(persistence) sesji webowych i EJB w pliku,
bazie danych i pamięci;
6) Możliwość przechowywania istotnych informacji
dotyczących sesji użytkownika (w tym sesja http,
konteksty usług typu Servlet oraz konteksty
usług typu Session EJB) w zewnętrznej pamięci
cache poza głównym procesem maszyny
wirtualnej
Java.
Oprogramowanie
musi
umożliwiać mechanizmy klastrowania aplikacji
w powyższy sposób, czyli z wykorzystaniem
cache’a zewnętrznego;
7) Wsparcie dla replikacji sesji w pamięci
pomiędzy wieloma instancjami serwerów
aplikacyjnych
uruchomionych
na
wielu
fizycznych maszynach. Replikacja sesji powinna
zapewniać wysoką wydajność, w tym możliwość
replikowania sesji w trybie primary-secondary
(czyli zarządzanie maksymalnie dwiema kopiami
sesji użytkownika w klastrze), replikowanie sesji
z użyciem trybów IP unicast i multicast, a także
wspierać replikację sesji pomiędzy klastrami
serwerów aplikacyjnych (intra-cluster) poprzez
sieci LAN/MAN/WAN;
8) Wbudowana możliwość konfiguracji priorytetów
obsługi żądań, priorytetów aplikacji i ich
komponentów. Możliwość przypisywania reguł
SLA do użytkowników, aplikacji i ich
komponentów (np. servletów, EJB). Reguły SLA
powinny obejmować takie cechy jak: wagi
(priorytety – np. % czasu procesorów
gwarantowany
dla
aplikacji
lub
ich
komponentów), czasy odpowiedzi, min/max
liczba wątków, itp.;
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
9) Wbudowana obsługa klastrowania (failover/load
balancing) na poziomie bazy danych, włącznie z
poprawną obsługą transakcji rozproszonych
(XA) w takim klastrowaniu;
10) Wbudowana obsługa pul połączeń do baz danych
z uwierzytelnieniem połączeń. Tworzenie pul
połączeń JDBC, w których jest możliwość
zmapowania
użytkowników
serwera
aplikacyjnego na użytkowników zdefiniowanych
w bazie danych. Powinna być możliwość
wykonania mapowania typu „user id per
connection”;
11) Wbudowana obsługa wprowadzania zmian w
kodzie Java w aplikacjach na serwerze bez
konieczności re-deployment’u aplikacji ani
restartu serwera aplikacyjnego (hot Java class
swapping);
12) Możliwość uruchamiania wielu działających
równocześnie wersji tej samej aplikacji (side-byside deployment). Klienci, którzy rozpoczęli
pracę
z wcześniejszą wersją aplikacji powinni
pracować z tą wersją aplikacji. Nowi klienci
powinni pracować z nową wersją aplikacji.
Serwer powinien zapewnić automatyczne
wyłączanie poprzednich wersji aplikacji,
w momencie, gdy ich użytkownicy zakończą
pracę;
13) Wbudowana obsługa integracji z technologią
Microsoft COM. Możliwość wywoływania
obiektów COM z poziomu aplikacji Java EE.
Możliwość wywoływania kodu aplikacji Java EE
z poziomu klientów COM;
14) Wbudowana obsługa optymalizacji transakcji
rozproszonych (XA);
15) Wbudowana
obsługa
zaawansowanych
mechanizmów kolejkowych (JMS): grupowanie
komunikatów przesyłanych do JMS z gwarancją
zachowania kolejności ich przetworzenia
(konsumpcji) wynikającą z kolejności ich
utworzenia (produkcji);
16) Wbudowana
obsługa
zaawansowanych
mechanizmów kolejkowych (JMS): możliwość
łączenia komunikatów JMS w jednostki (grupy),
a następnie przetwarzanie jednostek. Klient JMS
nie może przetwarzać danej jednostki, dopóki w
JMS nie pojawią się wszystkie komunikaty
wchodzące
w
skład
danej
jednostki.
Przetwarzanie różnych jednostek (niezależnych
od siebie grup komunikatów) powinno być
jednak możliwe;
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
17) Wbudowany interfejs do JMS dla aplikacji
napisanych w C (JMS C API);
18) Wbudowany interfejs do JMS dla aplikacji
napisanych w Microsoft .NET C# (JMS C#
API);
19) Wbudowana obsługa zawieszania i wznawiania
transakcji rozproszonych (XA) w ramach JTA
API (suspend/resume);
20) Wbudowany
mechanizm
współpracy
z
zewnętrznymi
menedżerami
transakcji
rozproszonych (third-party, foreign transaction
managers);
21) Wbudowana obsługa propagacji dodatkowych
danych w ramach żądań (content propagation);
22) Obsługa mechanizmu Store-and-Forward, czyli
gwarantowanego, niezawodnego przesyłania
komunikatów pomiędzy instancjami serwerów
aplikacyjnych;
23) Wbudowana obsługa asynchronicznych Web
services (klient Web service, po wywołaniu Web
service, nie musi zatrzymać się w oczekiwaniu
na odpowiedź z Web service. Odpowiedź jest
asynchronicznie przekazywana do klienta w
późniejszym czasie);
24) Wbudowana obsługa Web services, które mogą
wykonywać
operacje
na kliencie (callback Web service);
25) Wbudowane wsparcie dla
wywoływania Web services;
buforowanego
26) Wbudowane wsparcie dla zewnętrznych
dostawców
usług
kolejkowych
(np. MQSeries) wraz z przenoszeniem
kontekstów security i transakcyjnego.
Administracja
1) Zarządzanie i monitorowanie wieloma serwerami
aplikacyjnymi z jednej konsoli;
2) Zarządzanie i monitorowanie wielu aplikacji
wdrożonych na różnych instancjach serwera
aplikacyjnego;
3) Zarządzanie klastrami serwerów aplikacyjnych;
4) Monitorowanie
zasobów
serwerów
aplikacyjnych takich jak pule połączeń JDBC,
kolejki JMS, źródła danych;
5) Monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń
płynących z wielu serwerów aplikacyjnych z
możliwością wyspecyfikowania:
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
a) poziomów zdarzeń krytycznych oraz
ostrzeżeń,
b) różnych metod notyfikacji o zdarzeniach,
c) definiowanie reguł notyfikacyjnych,
d) możliwości podpięcia akcji naprawczych
pod zdarzenie";
6) Centralne
zarządzanie
problemami;
7) Raportowanie
możliwością:
wydajności
incydentami
i
systemów
z
a) wyspecyfikowania zakresu czasowego
wyświetlanych danych,
b) wyświetlania
danych
z
różnych
komponentów
na
jednym
raporcie
(wykresie),
c) zapisania
aktualnych
danych
wydajnościowych
jako
wzorca
do
porównywania z przyszłymi danymi";
8) Dostęp do logów zarządzanych
aplikacyjnych z możliwością:
serwerów
a) filtrowania po czasie wpisu do logów
b) filtrowania
poziomie
zalogowanej
informacji (error, warning, etc.)
c) pobrania pliku logu lub wyeksportowania
wiadomości do pliku"
9) Możliwości monitorowania poziomu dostępności
usługi (SLA) względem zdefiniowanych
parametrów (mierników);
10) Monitorowanie i diagnostyka JVM:
a) bez
konieczności
wprowadzania
specyficznych zmian w kodzie aplikacji,
b) bez konieczności restartu serwera,
c) pełny wgląd w dane maszyny wirtualnej
Java (wątki, stos, etc),
d) analiza
wpływu
działania
maszyny
wirtualnej
Java
na
bazę
danych
i odwrotnie;
11) Wbudowana możliwość konfiguracji ochrony
serwerów aplikacyjnych (i aplikacji) przed
przeciążeniem. Dla przykładu: jeśli liczba żądań
do serwera/aplikacji jest zbyt duża, serwer
powinien przekierować nowe żądania do innych
instancji w klastrze;
12) Automatyczny restart serwera lub aplikacji w
sytuacji ich zawieszenia (braku odpowiedzi),
pojawienia się błędów o braku pamięci lub zbyt
długiego wykonywania się wątków (stuck
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
threads);
13) Możliwość ograniczenia liczby sesji HTTP w
serwerze tworzonych przez daną aplikację;
14) Możliwość rozdziału ruchu (protokołów) na
różne interfejsy sieciowe (lub adresy IP). Np.
możliwość
rozdzielenia
ruchu
administracyjny/monitoringu
od
ruchu
aplikacyjnego oraz od ruchu związanego z
funkcjonowaniem klastra (replikacja sesji) –
dane związane z tymi funkcjami mogą być
przesyłane poprzez inne karty sieciowe/podsieci,
itp.;
15) Możliwość automatycznego i ręcznego restartu
(migracji) instancji serwerów aplikacyjnych na
innych fizycznych maszynach w razie awarii,
wraz
z
przeniesieniem
istotnych
dla
przetwarzania danych (np. zawartość kolejek
JMS, logi transakcji rozproszonych JTA).
Automatyczna
rekonfiguracja
serwerów
aplikacyjnych po restarcie (zmiana adresu IP,
itp.);
16) Możliwość
konfiguracji
i
zarządzania
środowiskiem
serwerów
aplikacyjnych
równocześnie poprzez: konsole webowe, skrypty
(np. Jython), programowo (Java API), SNMP;
17) Możliwość łatwego rozszerzania funkcjonalności
oferowanych przez konsole administracyjne.
Rozszerzenia nie powinny wymagać zmian w
kodzie istniejących konsol. Rozszerzenia nie
powinny wymagać zmian w przypadku
przyszłych aktualizacji (upgrade wersji serwera
aplikacyjnego, itp.);
18) Wprowadzanie zmian w konfiguracji środowiska
serwerów aplikacyjnych powinno odbywać się w
sposób transakcyjny (albo wszystkie zmiany
zostaną poprawnie wprowadzone albo żadna
zmiana nie będzie wprowadzona);
19) Możliwość automatycznego tworzenia skryptów
konfiguracyjnych (rejestrowanie wykonywanych
zmian, a następnie ich zapisywanie do pliku, tak,
aby później taki plik uruchomić w postaci
skryptu);
20) Wbudowany mechanizm automatycznej naprawy
transakcji (transaction recovery) podczas restartu
serwera aplikacyjnego;
21) Wbudowany moduł do diagnostyki pracy
serwera aplikacyjnego i uruchomionych w nim
aplikacji. Możliwość dynamicznego dodawania
poprzez
konfigurację
własnego
kodu
diagnostycznego do określonych miejsc w
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
aplikacji i jej komponentach.
Infrastruktura
cache
1) Wsparcie
podstawowych
programistycznych
(API
implementować komunikację
infrastrukturą cache), w tym:
technologii
pozwalające
aplikacji z
a) Java,
b) technologia .NET,
c) C/C++.
2) Wsparcie
funkcjonalności
związanej
z
przechowywaniem sesji (persystencja sesji http,
kontekstu usług typu Servlet oraz kontekstu
usług typu Session EJB) dla następujących
kontenerów aplikacyjnych:
a) Tomcat 6,
b) IBM Websphere v7,
c) Oracle WebLogic Server 10.x,
3) Możliwość rozproszonego przetwarzania danych
w pamięci cache. Oznacza to, że operacje na
danych związane z przetwarzaniem odbywają
się bezpośrednio w pamięci cache, bez
konieczności transportu danych poza obręb
pamięci cache;
4) Możliwość przechowywania obiektów
strukturze kolekcji (Klucz, Wartość);
5) Wsparcie
modelu
przechowywanych danych;
w
obiektowego
6) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizm rozproszonej pamięci
operacyjnej (ang. Single System Image);
7) Możliwość śledzenia zmian w
znajdujących się w pamięci cache;
danych
8) Możliwość równoległego wyszukiwania danych
oraz możliwość tworzenia indeksów;
9) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać funkcjonalność zapytań ciągłych, co
oznacza możliwość otrzymywania zawsze
aktualnych wyników wyszukiwania;
10) Możliwość
rozproszonego
(równoległego)
agregowania
danych
w
oparciu
o filtry. Minimalnie muszą występować filtry
(MINIMUM, MAXIMUM, AVERAGE, SUM,
HAVING, GROUP BY, DISTINCT);
11) Możliwość stosowania / budowania własnych
funkcji agregujących;
12) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizmy wysokiej dostępności i
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
ochrony danych przed awariami;
13) Możliwość klastrowania węzłów cache;
14) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać płynne dodawanie i usuwanie węzłów
klastra cache;
15) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać przezroczystą
obsługa
awarii
pojedynczych węzłów;
16) Oprogramowanie infrastruktury cache mimo
występowania w konfiguracji wielowęzłowej
przechowującej dane, nie może wymagać
wspólnej przestrzeni (np. bazy danych, rejestru,
itd.);
17) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać
mechanizm
cache,
pomiędzy
aplikacją a drugą aplikacją lub bazą danych;
18) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać
persystencję
przechowywanych
danych w bazie danych;
19) Możliwość budowania własnych mechanizmów
integrujących
cache
z dowolnymi repozytoriami danych (bazy
danych,
katalogi,
własne
aplikacje
udostępniające dane poprzez API);
20) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizm read through w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <->
baza danych;
21) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizm write through w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <->
baza danych;
22) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizm write behind w
komunikacji na linii aplikacja <-> cache <->
baza danych;
23) Mechanizm write behind musi zapewniać
możliwość kolejkowania zapisów do bazy
danych;
24) Mechanizm kolejkowania żądań związanych z
bazą danych musi być odporny na awarie (musi
być automatycznie tworzona kopia zapasowa
kolejek);
25) Możliwość rozszerzenia cache do pracy w sieci
WAN
(odporność
na mniejsze przepustowości oraz większe
opóźnienia);
26) Możliwość integracji z technologią Spring;
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
27) Możliwość integracji z technologią Hibernate;
28) Oprogramowanie infrastruktury cache musi
zapewniać mechanizm wyzwalaczy (ang.
triggers);
29) Możliwość usuwania z pamięci kopii danych po
zapisaniu
ich
do persystentnego repozytorium danych (np.
bazy danych);
Dokumentacja
Pełna dokumentacja producenta w języku polskim
lub angielskim standardowo dostarczana przez
producenta Serwera Aplikacji.
Gwarancja
1) Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej
wsparcie
techniczne
z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy, a
następnie o kolejnych 12 miesięcy;
2) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych
w paragrafie 12 ust.24 IPU;
3) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
a) zapewnienia
funkcjonowania
Oprogramowania Serwera Aplikacji, jak
również jego prawidłowej współpracy z
pozostałymi
komponentami
Platformy
Sprzętowo – Programowej, zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
zgodnie z Dokumentacją,
b) nieodpłatnego usuwania Wad,
c) usuwania luk bezpieczeństwa,
d) utrzymania zgodności Oprogramowania
Serwera Aplikacji z obowiązującym
prawem,
e) zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego instalacji, konfiguracji i
funkcjonowania Oprogramowania Serwera
Aplikacji,
f) zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi w postaci konsultacji telefonicznych
i mailowych,
g) zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
h) przekazywania i instalacji uzgodnionych z
zamawiającym
i
przetestowanych
Aktualizacji Oprogramowania Serwera
Aplikacji, bezzwłocznie po ich wejściu do
obrotu (udostępnienia na rynku) celem
zapewnienia poprawnego funkcjonowania
Platformy,
i) zapewnienia dostępu poprzez Internet do
baz wiedzy producentów Oprogramowania,
zawierających m.in. informacje i porady
techniczne, wykazy najczęściej spotykanych
problemów i sposoby ich rozwiązywania,
j) dostarczenia narzędzia pozwalającego na
zgłaszanie
oraz
obsługę
zgłoszeń
gwarancyjnych.
Usuwanie Wad Oprogramowania Serwera Aplikacji
realizowane będzie w następujących terminach:
1) W przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia.
2) W przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3) W przypadku Usterki:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni
w
tygodniu/365/366
dni
w roku
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
3.
Oprogramowanie Baz Danych
Komponent
Minimalne wymagania
Licencja
Licencje oprogramowania bazy danych ORACLE
12c w wersji Standard Edition (SE) na: 1 procesor
bez
limitu
na
liczbę
Użytkowników
dla środowiska produkcyjnego oraz 1 procesor bez
limitu na liczbę Użytkowników dla środowiska
testowego, lub równoważne.
Gwarancja
1) Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej
wsparcie
techniczne
z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy, a
następnie o kolejnych 12 miesięcy.
2) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych
w paragrafie 12 ust.24 IPU;
3) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
a) zapewnienia
funkcjonowania
Oprogramowania Baz Danych, jak również
jego prawidłowej współpracy z pozostałymi
komponentami Platformy Sprzętowo –
Programowej, zgodnie z wymaganiami
określonymi
w
niniejszym
Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z
Dokumentacją,
b) nieodpłatnego usuwania Wad,
c) usuwania luk bezpieczeństwa,
d) utrzymania zgodności Oprogramowania Baz
Danych z obowiązującym prawem,
e) zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego instalacji, konfiguracji i
funkcjonowania Oprogramowania Baz
Danych,
f) zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi w postaci konsultacji telefonicznych
i mailowych.
g) zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
h) przekazywania i instalacji uzgodnionych z
zamawiającym
i
przetestowanych
Aktualizacji Oprogramowania Baz Danych,
Proponowana Konfiguracja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
i)
j)
bezzwłocznie po ich wejściu do obrotu
(udostępnienia na rynku) celem zapewnienia
poprawnego funkcjonowania Platformy.
zapewnienia dostępu poprzez Internet do
baz wiedzy producentów Oprogramowania,
zawierających m.in. informacje i porady
techniczne, wykazy najczęściej spotykanych
problemów i sposoby ich rozwiązywania.
dostarczenia narzędzia pozwalającego na
zgłaszanie
oraz
obsługę
zgłoszeń
gwarancyjnych.
Usuwanie Wad Oprogramowania Baz Danych
realizowane będzie w następujących terminach:
W przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia;
W przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
W przypadku Usterki:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni roboczych od dnia przyjęcia
zgłoszenia.
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
4.
Warunki równoważności dla Oprogramowania Baz Danych
Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktu
określonego w punkcie 3, przy czym, przez równoważność należy
rozumieć że:
Komponent
Minimalne wymagania
Warunki licencji
i asysty
technicznej
W każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze
niż dla produktu określonego w pkt 3.
Funkcjonalność
Funkcjonalność (w tym poziom bezpieczeństwa)
oprogramowania równoważnego nie może być
gorsza
od
funkcjonalności
oprogramowania
określonego w pkt 3.
Cechy
1) Oprogramowanie musi być skalowane dla
rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową
- możliwość uruchomienia wielu sesji bazy
danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z
serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych;
2) Oprogramowanie musi być skalowalne do
spełnienia docelowych wymagań jakościowych
zakładanych przez Zamawiającego;
3) Oprogramowanie musi być dostępne na
popularne, współczesne platformy sprzętowe i
systemowe - 64-bitowe platformy Unix (HP-UX
dla Itanium, Solaris dla procesorów SPARC/x8664, IBM AIX), Linux 32-bit i 64-bit
(np. SLES 11), MS Windows 32-bit i 64-bit.
Oprogramowanie
musi
mieć
identyczne
funkcjonalności serwera bazy danych na
platformy, o których mowa w niniejszej literze;
4) Oprogramowanie musi charakteryzować się
niezależnością platformy systemowej dla
oprogramowania
klienckiego/serwera
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy
danych;
5) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość
przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i
danych pomiędzy platformami określonymi w lit.
c, bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź
migracji środowiska aplikacyjnego;
6) Oprogramowanie musi wspierać przetwarzanie
transakcyjne według reguł ACED (Atomicity,
Consistency, Independency, Durability) z
zachowaniem spójności i maksymalnego
możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm
izolowania transakcji powinien pozwalać na
spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych
bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt
W przypadku zaproponowania
oprogramowania równoważnego
Proponowana Konfiguracja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
nie
powinien
blokować
możliwości
wykonywania
zmian.
Oznacza
to,
że modyfikowanie wierszy nie może blokować
ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich
blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie,
spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie
rezultatów zapytań odzwierciedlających stan
danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie
od modyfikacji przeglądanego zbioru danych;
7) Oprogramowanie nie może mieć limitów na ilość
przechowywanych danych -zarówno tekstowych,
jak i multimedialnych (w zakresie posiadanych
zasobów sprzętowych);
8) Oprogramowanie nie może mieć formalnych
ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie
danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy),
9) Oprogramowanie musi wspierać języki: java
oraz xml;
10) Oprogramowanie
powinno
umożliwiać
wymuszanie złożoności hasła użytkownika,
wymuszanie czasu życia hasła, sprawdzanie
historii haseł, blokowanie konta przez
administratora, bądź w przypadku przekroczenia
limitu nieudanych logowań;
11) Przywileje użytkowników bazy danych powinny
być określane za pomocą przywilejów
systemowych (np. prawo do podłączenia się do
bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do
tworzenia tabel, itd.) oraz przywilejów dostępu
do
obiektów
aplikacyjnych
(np.
odczytu/modyfikacji
tabel,
wykonania
procedury). Oprogramowanie musi umożliwiać
nadawanie przywilejów systemowych za
pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników
/ ról bazodanowych. W danej chwili, użytkownik
może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych
ról bazodanowych;
12) Oprogramowanie
musi
mieć
możliwość
wykonywania
i
katalogowania
kopii
bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy
danych,
możliwość
zautomatyzowanego
usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy
zachowaniu
odpowiedniej
liczby
kopii
nadmiarowych
stosownie
do założonej polityki wykonywania kopii
zapasowych (backup'ów), możliwość integracji z
powszechnie stosowanymi systemami backupu
(np. Symantec Netbackup, EMC, IBM Tivoli,
HP Data Protector, itd.). Wykonywanie kopii
bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie
offline oraz w trybie online pracy bazy danych;
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
13) Oprogramowanie
powinno
umożliwiać
odzyskanie
stanu
danych
z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan
bazy
danych
do
punktu
w czasie sprzed awarii. W przypadku
odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia
awarii, odtwarzaniu może podlegać cała baza
danych bądź pojedyncze pliki danych.
14) oprogramowanie musi posiadać mechanizm
umożliwiający klastrowanie - ORACLE RAC
lub równoważny.
Dokumentacja
Pełna dokumentacja producenta w języku polskim
lub angielskim standardowo dostarczana przez
producenta Oprogramowania Bazy Danych.
Gwarancja
Nie gorsza niż dla produktu określonego w pkt 3.
5.
Oprogramowanie wirtualizacyjne
Komponent
Minimalne wymagania
Proponowana Konfiguracja
Licencja
Licencja na oprogramowanie wirtualizacyjne
umożliwiające w ramach dostarczonych przez
wykonawcę licencji na oprogramowanie
standardowe, zainstalowanie na dostarczonych
serwerach oraz korzystanie z niezależnych środowisk
w konfiguracji.
Środowiska
Serwer
Bazodanowy
1) Środowisko
Produkcyjne
minimalnie 1 procesor;
Środowiska
Serwer
Aplikacyjny
1) Środowisko
Produkcyjne
minimalnie 1 procesor.
Oświadczenia
Wykonawca dostarczy oświadczenie/a producenta /
producentów oprogramowania potwierdzające prawo
do
korzystania
z
oprogramowania
w zaproponowanej konfiguracji w ramach
dostarczonych licencji.
wykorzystujące
2) Środowisko Testowe
o minimalnych
wymaganiach wydajnościowych (korzystające z
drugiego procesora).
2)
wykorzystujące
Środowisko Testowe
o minimalnych
wymaganiach wydajnościowych. (korzystające w
części (min. 2 rdzenie) lub w całości z drugiego
procesora).
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Dokumentacja
Pełna dokumentacja producenta w języku polskim
lub angielskim standardowo dostarczana przez
producenta Oprogramowania Wirtualizacyjnego.
Gwarancja
1) Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej wsparcie techniczne z możliwością
przedłużenia o 12 miesięcy, a następnie o
kolejnych 12 miesięcy;
2) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych
w paragrafie 12 ust.24 IPU;
3) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
c) zapewnienia
funkcjonowania
Oprogramowania Wirtualizacyjnego, jak
również jego prawidłowej współpracy z
pozostałymi
komponentami
Platformy
Sprzętowo – Programowej, zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym
Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
zgodnie z Dokumentacją,
d) nieodpłatnego usuwania Wad,
e) usuwania luk bezpieczeństwa,
f) utrzymania zgodności Oprogramowania
Wirtualizacyjnego
z obowiązującym prawem,
g) zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego instalacji, konfiguracji i
funkcjonowania
Oprogramowania
Wirtualizacyjnego,
h) zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi
w postaci konsultacji telefonicznych i
mailowych,
i) zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
j) przekazywania i instalacji uzgodnionych z
zamawiającym
i
przetestowanych
Aktualizacji
Oprogramowania
Wirtualizacyjnego, bezzwłocznie po ich
wejściu do obrotu (udostępnienia na rynku)
celem
zapewnienia
poprawnego
funkcjonowania Platformy,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
k) zapewnienia dostępu poprzez Internet do
baz wiedzy producentów Oprogramowania,
zawierających m.in. informacje i porady
techniczne, wykazy najczęściej spotykanych
problemów i sposoby ich rozwiązywania,
l) dostarczenia narzędzia pozwalającego na
zgłaszanie
oraz
obsługę
zgłoszeń
gwarancyjnych,
Usuwanie Wad Oprogramowania wirtualizacyjnego
realizowane będzie w następujących terminach:
1) W przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia;
2) W przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
3) W przypadku Usterki:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
6.
Serwer Bazodanowy
Proponowana Konfiguracja
Komponent
Minimalne wymagania
Obudowa
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością
instalacji do 8 dysków HotPlug wraz z kompletem
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie
rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych
oraz organizację kabli. Posiadająca dodatkowy
przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania
minimum dwóch procesorów cztero, sześcio lub
ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera.
Procesor
Dwa procesory (posiadające max 8 rdzeni każdy)
klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min.
659 punktów w teście SPECint_rate_base2006
dostępnym na stronie www.spec.org
Chipset
Dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem
64GB pamięci RAM (4 x 16GB) RDIMM o
częstotliwości pracy 1866MHz
Pamięć RAM
Płyta powinna obsługiwać do min. 768GB, na płycie
głównej powinno znajdować się min. 24 sloty
przeznaczone dla pamięci
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank
Sparing, Memory Mirror, Lockstep
Sloty PCI Express
Min. 2 x PCI-Express trzeciej generacji
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna
rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty
Min. 5 portów USB 2.0, min.1 port VGA, min.1 port
RS232
Interfejsy sieciowe
Wbudowana
czteroportowa
karta
sieciowa
posiadająca 2 porty o przepustowości 10 Gigabit
Ethernet oraz 2 porty o przepustowości Gigabit
Ethernet.
Wewnętrzny
moduł SD
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z
redundantnymi kartami SD oraz klucza USB.
Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy
redundantnymi kartami SD.
umożliwiająca
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Kontroler dysków
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy,
posiadający min. 512MB nie ulotnej pamięci cache ,
umożliwiającego konfiguracje poziomów RAID : 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS,
NearLine SAS i SSD.
Dyski twarde
Zainstalowane 8 dysków twardych
o pojemności min. 300GB SAS 10k RPM
Napęd optyczny
Wbudowany napęd DVD
System
diagnostyczny
Panel LCD lub LED umieszczony na froncie
obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o
stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u,
zasilaniu.
Zasilacze
Redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 750W
każdy
Wentylatory
Redundantne wentylatory hot plug
Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
Wbudowany
czujnik
otwarcia
obudowy
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca
dedykowany
port
RJ-45
Gigabit
Ethernet
umożliwiająca:
-
Karta
zarządzająca
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web
karty zarządzającej
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera, ),
szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz
autentykacje i autoryzację użytkownika,
-
możliwość podmontowania zdalnych
wirtualnych napędów,
-
wirtualną konsolę z dostępem do myszy,
klawiatury,
-
wsparcie dla IPv6,
-
wsparcie dla WSMAN (Web Service for
Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH,
możliwość zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru
prądu przez konkretny serwer,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
-
integracja z Active Directory,
-
wsparcie dla dynamic DNS,
-
możliwość podłączenia lokalnego poprzez
złącze RS-232,
-
automatyczne przywracanie ustawień serwera,
kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w
przypadku awarii i wymiany któregoś z
komponentów (w tym kontrolera RAID, kart
sieciowych, płyty głównej) zapisanych na
dedykowanej karcie flash o pojemności min. 16
GB zainstalowanej na karcie zarządzającej,
-
możliwość partycjonowania dedykowanej karty
flash.
możliwość obsługi przez dwóch
administratorów jednocześnie,
wysyłanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej,
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą
ISO-9001
oraz
ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Certyfikaty
Oferowany serwer musi znajdować się na liście
Windows Server Catalog i posiadać status „Certified
for Windows” dla systemów Microsoft Windows
Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows
Server 2012 R2 x64, x64
Zamawiający wymaga
polskim lub angielskim.
Dokumentacja
dokumentacji w języku
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.
1) Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej wsparcie techniczne na serwer z
możliwością przedłużenia o 12 miesięcy, a
następnie o kolejnych 12 miesięcy.
2) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
Gwarancja
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych w
paragrafie 12 ust.24 IPU,
c) w uzasadnionych przypadkach poza
siedzibą zamawiającego.
W przypadku wystąpienia konieczności
naprawy
sprzętu
poza
siedzibą
zamawiającego, wykonawca zapewni odbiór
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
na własny koszt wadliwego sprzętu i
dostawę na własny koszt naprawionego
sprzętu.
3) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
a) posiadania przez firmę serwisującą ISO
9001:2000
na
świadczenie
usług
serwisowych oraz autoryzacji producenta
serwera – dokumenty potwierdzające należy
załączyć do oferty,
b) zapewnienia
funkcjonowania
serwera
zgodnie z wymaganiami określonymi
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia
oraz zgodnie z Dokumentacją,
c) nieodpłatnego usuwania Wad ujawnionych
po odbiorze końcowym,
d) zapewnienia dostępności części zamiennych
do oferowanego Sprzętu przez co najmniej 5
lat po zakończeniu produkcji,
e) usuwania luk bezpieczeństwa,
f) zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego instalacji, konfiguracji i
funkcjonowania serwera,
g) zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi w postaci konsultacji telefonicznych
i mailowych,
h) zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
i) przekazywania i instalacji uzgodnionych z
zamawiającym
i
przetestowanych
Aktualizacji Oprogramowania bezzwłocznie
po ich wejściu do obrotu (udostępnienia na
rynku) celem zapewnienia poprawnego
funkcjonowania Platformy,
j) zapewnienia dostępu poprzez Internet do
bazy wiedzy producenta serwera BD oraz
serwera AS, zawierających m.in. informacje
i porady techniczne, wykazy najczęściej
spotykanych problemów i sposoby ich
rozwiązywania,
k) oświadczenia producenta serwera, że w
przypadku
niewywiązywania
się
z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie
zobowiązania
związane
z
serwisem,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
l)
pozostawienia na własność zamawiającego
dysków
twardych
w razie ich awarii.
Usuwanie Wad Serwera Bazodanowego realizowane
będzie w następujących terminach:
1) W przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia;
2) W przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
3) W przypadku Usterki:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7.
Serwer Aplikacji
Komponent
Minimalne wymagania
Obudowa
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością
instalacji do 8 dysków HotPlug wraz z kompletem
wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie
rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych
oraz organizację kabli. Posiadająca dodatkowy
przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski
twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Proponowana Konfiguracja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Płyta główna
Płyta główna z możliwością zainstalowania
minimum dwóch procesorów cztero, sześcio lub
ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być
zaprojektowana przez producenta serwera.
Procesor
Dwa procesory (posiadające max 6 rdzeni każdy)
klasy
x86
dedykowane
do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające
osiągnięcie wyniku min. 612 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie
www.spec.org
Chipset
Dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem.
64GB pamięci RAM (4 x 16GB) RDIMM o
częstotliwości pracy 1866MHz.
Pamięć RAM
Płyta powinna obsługiwać do min. 768GB, na płycie
głównej powinno znajdować się min. 24 sloty
przeznaczone dla pamięci.
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank
Sparing, Memory Mirror, Lockstep.
Sloty PCI Express
Min. 2 x PCI-Express trzeciej generacji
Karta graficzna
Zintegrowana karta graficzna
rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty
Min. 5 portów USB 2.0, min.1 port VGA, min.1 port
RS232
Interfejsy sieciowe
Wbudowana
czteroportowa
karta
sieciowa
posiadająca 2 porty o przepustowości 10 Gigabit
Ethernet oraz 2 porty o przepustowości Gigabit
Ethernet.
Wewnętrzny
moduł SD
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z
redundantnymi kartami SD oraz klucza USB.
Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy
redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków
Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy,
posiadający min. 512MB nie ulotnej pamięci cache ,
umożliwiającego konfiguracje poziomów RAID : 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60.
umożliwiająca
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS,
NearLine SAS i SSD.
Dyski twarde
Zainstalowane 6 dysków twardych.
o pojemności min. 300GB SAS 10k RPM.
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Napęd optyczny
Wbudowany napęd DVD.
System
diagnostyczny
Panel LCD lub LED umieszczony na froncie
obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o
stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u,
zasilaniu.
Zasilacze
Redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 750W
każdy.
Wentylatory
Redundantne wentylatory hot plug.
Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
Wbudowany
czujnik
otwarcia
obudowy
współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego karta posiadająca
dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet
umożliwiająca:
-
-
Karta
zarządzająca
-
-
-
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web
karty zarządzającej,
zdalne monitorowanie i informowanie o statusie
serwera (m.in. prędkości obrotowej
wentylatorów, konfiguracji serwera),
szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz
autentykacje i autoryzację użytkownika,
możliwość podmontowania zdalnych
wirtualnych napędów,
wirtualną konsolę z dostępem do myszy,
klawiatury,
wsparcie dla IPv6,
wsparcie dla WSMAN (Web Service for
Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging,
Telnet, SSH,
możliwość zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru
prądu przez konkretny serwer,
integracja z Active Directory,
możliwość obsługi przez dwóch
administratorów jednocześnie,
wsparcie dla dynamic DNS,
wysyłanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzętowej,
możliwość podłączenia lokalnego poprzez
złącze RS-232,
automatyczne przywracanie ustawień serwera,
kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
przypadku awarii i wymiany któregoś z
komponentów (w tym kontrolera RAID, kart
sieciowych, płyty głównej) zapisanych na
dedykowanej karcie flash o pojemności min. 16
GB zainstalowanej na karcie zarządzającej,
-
możliwość partycjonowania dedykowanej karty
flash.
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą
ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Certyfikaty
Oferowany serwer musi znajdować się na liście
Windows Server Catalog i posiadać status „Certified
for Windows” dla systemów Microsoft Windows
Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows
Server 2012 R2 x64, x64
Zamawiający wymaga
polskim lub angielskim.
Dokumentacja
dokumentacji w języku
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.
1) Zamawiający wymaga 3-letniej gwarancji
obejmującej wsparcie techniczne na serwer BD
oraz serwer AS z możliwością przedłużenia o 12
miesięcy,
a następnie o kolejnych 12 miesięcy;
2) Usługi gwarancyjne realizowane będą:
Gwarancja
a) w siedzibie zamawiającego, przy czym
koszty dojazdu ponosi wykonawca,
b) zdalnie z zachowaniem zasad określonych w
paragrafie 12 ust.24 IPU,
c) w uzasadnionych przypadkach poza
siedzibą zamawiającego.
W przypadku wystąpienia konieczności
naprawy
sprzętu
poza
siedzibą
zamawiającego, wykonawca zapewni odbiór
na własny koszt wadliwego sprzętu i
dostawę na własny koszt naprawionego
sprzętu;
3) W ramach gwarancji zamawiający wymaga:
a) posiadania przez firmę serwisującą ISO
9001:2000
na
świadczenie
usług
serwisowych oraz autoryzacji producenta
serwera – dokumenty potwierdzające należy
załączyć do oferty,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
b) zapewnienia
funkcjonowania
serwera
zgodnie z wymaganiami określonymi
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia
oraz zgodnie z Dokumentacją,
c) nieodpłatnego usuwania Wad ujawnionych
po odbiorze końcowym,
d) zapewnienia dostępności części zamiennych
do oferowanego Sprzętu przez co najmniej 5
lat po zakończeniu produkcji,
e) usuwania luk bezpieczeństwa,
f) zapewnienia
wsparcia
technicznego
dotyczącego instalacji, konfiguracji i
funkcjonowania serwera,
g) zdalnego wspomagania zamawiającego w
zakresie
czynności
związanych
z
identyfikacją i/lub usuwaniem Wad, między
innymi w postaci konsultacji telefonicznych
i mailowych.
h) zapewnienia, że realizacja prac mających na
celu usuwanie Wad nie zakłóci pozostałej
funkcjonalności Platformy
oraz innych
systemów zamawiającego powiązanych z
Platformą,
i) przekazywania i instalacji uzgodnionych z
zamawiającym
i
przetestowanych
Aktualizacji Oprogramowania bezzwłocznie
po ich wejściu do obrotu (udostępnienia na
rynku) celem zapewnienia poprawnego
funkcjonowania Platformy,
j) zapewnienia dostępu poprzez Internet do
bazy
wiedzy
producenta
serwera,
zawierających m.in. informacje i porady
techniczne, wykazy najczęściej spotykanych
problemów i sposoby ich rozwiązywania.
k) oświadczenia producenta serwera, że w
przypadku
niewywiązywania
się
z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie
zobowiązania
związane
z
serwisem.
l) pozostawienia na własność zamawiającego
dysków twardych w razie ich awarii.
Usuwanie Wad Serwera Aplikacyjnego realizowane
będzie w następujących terminach:
1) W przypadku Awarii:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 4
godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia,
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
c) rozwiązanie zastępcze: niezwłocznie, nie
później niż 8 godzin od czasu przyjęcia
zgłoszenia,
d) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia;
2) W przypadku Błędu:
a) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
b) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 1
dzień od dnia przyjęcia zgłoszenia,
c) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
3) W przypadku Usterki:
d) okres dostępności: 24 godziny na dobę/7
dni w tygodniu/365/366 dni w roku,
a) czas reakcji: niezwłocznie, nie później niż 7
dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,
b) czas naprawy: niezwłocznie, nie później niż
25 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
8.
Szkolenia
Komponent
Zakres
Minimalne wymagania
1) Z zakresu oprogramowania wymienionego w pkt
2 dla 2 pracowników Zamawiającego
następujące szkolenia: tematyka
Administracja ( czas trwania minimum 5 dni
szkoleniowych),
2) Z zakresu oprogramowania wymienionego w pkt
3 (4) dla 2 pracowników Zamawiającego
następujące szkolenia:
Administracja (czas trwania minimum 5 dni
szkoleniowych),
3) Z zakresu oprogramowania wymienionego w pkt
5
dla 2 pracowników Zamawiającego
następujące szkolenia:
Administracja (czas trwania minimum 2 dni
szkoleniowe).
Autoryzacja
Szkolenia muszą być autoryzowane i certyfikowane
przez producenta Oprogramowania
Propozycja
Przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową
znak postępowania: BDG.WZP.311.23.2014.12.JG
Warunki
realizacji
1) Szkolenia odbywać się będą na podstawie
programów szkoleniowych i materiałów
szkoleniowych
autoryzowanych
przez
producenta dostarczanego oprogramowania;
2) Szkolenie odbywać się będzie jedynie w ośrodku
szkoleniowym certyfikowanym przez producenta
dostarczanego oprogramowania;
3) Szkolenia odbywać się będą sukcesywnie w
ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy;
- szkolenia odbędą się w Warszawie;
4) Każdy uczestnik warsztatu otrzyma, przed jego
rozpoczęciem materiały szkoleniowe;
5) Wykonawca zapewni sale wykładowe z
odpowiednim
sprzętem
i oprogramowaniem, a każdy uczestnik szkolenia
musi mieć zapewnione samodzielne stanowisko
pracy;
6) Za dzień szkoleniowy przyjmuje się 8 godzin
zegarowych (wraz z przerwami) efektywnych
wykładów lub ćwiczeń;
7) Wykonawca zaproponuje przynajmniej 3 terminy
każdego ze szkoleń.
8)
Download