DECYZJA NR 87 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

advertisement
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5
-1-
Poz. 33
DZIENNIK URZEDOWY
KOMENDY GŁ ÓWNEJ POLICJI
Warszawa, dnia 18 marca 2008 r.
Nr 5
TREŚĆ:
Poz.:
DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
33
–
nr 87 z dnia 18 lutego 2008 r.
34
−
nr 90 z dnia 20 lutego 2008 r.
35
−
nr 112 z dnia 27 lutego 2008 r.
36
−
nr 114 z dnia 27 lutego 2008 r.
37
−
nr 115 z dnia 27 lutego 2008 r.
38
−
nr 116 z dnia 27 lutego 2008 r.
39
−
nr 128 z dnia 5 marca 2008 r.
40
−
nr 137 z dnia 11 marca 2008 r.
41
−
nr 138 z dnia 11 marca 2008 r.
42
−
nr 139 z dnia 11 marca 2008 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie opłat za użycie śmigłowców
służby Lotnictwo Policji do celów służbowych ….……………………….
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi ……………………………………………..
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji: pistoletów maszynowych P 90, karabinków typu HK 416 oraz strzelb Remington 870 ….
w sprawie programu kursu specjalistycznego obsługi Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
zagadnień operacyjno-dochodzeniowych ………………………………….
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla kadry dowódczej
kontyngentów policyjnych …………………………………………………..
w sprawie programu kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych ……….
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ……………………..
w sprawie kwalifikowania policjantów na analityków kryminalnych
w Policji …………………………………………………………………………
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie korzystania
z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen ………………………….
w sprawie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji ……….
Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 5 .................................................................................................................
69
71
72
72
73
73
74
75
79
79
82
33
DECYZJA NR 87 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 lutego 2008 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie opłat za użycie śmigłowców
służby Lotnictwo Policji do celów służbowych
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§1
Przepisy decyzji stosuje się do śmigłowców służby
Lotnictwo Policji, używanych do celów służbowych:
1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji;
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zespołów tych zakładów, utworzonych
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§2
1. Opłatę za użycie śmigłowca stanowi iloczyn stawki odpłatności za użycie śmigłowca w czasie jednej godziny lotu oraz liczby rozpoczętych godzin
użycia śmigłowca.
2. Opłatę za użycie śmigłowca ustalają:
1) Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji – w odniesieniu do śmigłowców
pozostających w dyspozycji Zarządu Lotnictwa
Policji Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji;
2) komendanci wojewódzcy Policji – w odniesieniu do śmigłowców pozostających w dyspozycji podległych im jednostek.
§3
1. Stawkę odpłatności za użycie śmigłowca w czasie
jednej godziny lotu określa się wysokością sumy
kosztów przeliczonych na jedną godzinę lotu, poniesionych na:
1) paliwo lotnicze;
2) naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z resursu godzinowego i kalendarzowego;
3) ubezpieczenie śmigłowca i załogi;
4) stacjonowanie i usługi lotniskowe;
5) specjalistyczny ubiór personelu latającego;
6) inne świadczenia lub koszty związane z wykonaniem lotu.
2. Normę nalotu dla jednego śmigłowca do wyliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
ustala się na 300 godzin rocznie.
§4
Do ustalenia kosztów paliwa lotniczego przyjmuje
się średnią, w okresie co najmniej 6 miesięcy, cenę
zakupu 1 litra paliwa oraz zużycie paliwa na 1 godzinę lotu według normy, odpowiednio dla typu śmigłowca:
1) śmigłowiec Bell-206 wyposażony w silnik typu
Rolls-Royce 250C 20J – 120 litrów;
2) śmigłowiec PZL-Kania wyposażony w 2 silniki
typu Rolls-Royce 250C 20B – 250 litrów;
3) śmigłowiec Mi-2 wyposażony w 2 silniki typu
GTD-350 DW – 350 litrów;
4) śmigłowiec W-3 Sokół wyposażony w 2 silniki
typu PZL-10W – 500 litrów;
5) śmigłowiec Mi-8 wyposażony w 2 silniki typu
TW-2 117A – 850 litrów.
-70-
Poz. 33
§5
1. Wysokość kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 2 i 3, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu określa
załącznik do decyzji.
2. Wysokość kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 2 i 3, aktualizuje się corocznie z dniem 1 stycznia.
3. Koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3,
są ponoszone centralnie ze środków budżetowych
Komendy Głównej Policji.
4. W przypadku użycia śmigłowca do celów służbowych, o których mowa w § 1, koszty, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą zostać obniżone o połowę, za pisemną zgodą Komendanta
Głównego Policji lub osoby przez niego upoważnionej.
§6
Koszty, o których mowa w § 3 ust. 1, związane z
użyciem śmigłowca do celów służbowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarza
Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji są ponoszone
ze środków budżetowych Komendy Głównej Policji.
§7
1. Opłata pobrana przez komendę wojewódzką Policji
za użycie śmigłowca będącego w jej dyspozycji,
w części dotyczącej kosztów, o których mowa
w § 1 pkt 2 i 3, podlega przekazaniu na rachunek
bankowy Komendy Głównej Policji.
2. Przekazanie opłaty, o której mowa w ust. 1, następuje najpóźniej do dnia 10 grudnia danego roku.
§8
Traci moc decyzja nr 140 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania
stawek odpłatności za użycie statków powietrznych
lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 54, z 2003 r.
Nr 12, poz. 66, z 2004 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 16,
poz. 100 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 7).
§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5
-71-
Poz. 33, 34
Załącznik
do decyzji nr 87
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 lutego 2008 r.
Wysokość kosztów eksploatacji statków powietrznych służby Lotnictwo Policji,
ponoszonych w przeliczeniu na 1 godzinę lotu na naprawy, przeglądy i zakupy
wynikające z resursu godzinowego i kalendarzowego
oraz na ubezpieczenie śmigłowców i załogi
Rodzaj kosztów
Naprawy, przeglądy i zakupy
wynikające z resursu godzinowego i kalendarzowego
Ubezpieczenie śmigłowców
i załogi
RAZEM
BELL-206
PZL-Kania
Typ śmigłowca
Mi-2
W-3
Mi-8
1635,00
2054,00
1878,00
4344,00
3822,00
7,00
10,00
10,00
14,00
24,00
1642,00
1064,00
1888,00
4358,00
3846,00
34
DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877
i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1)
Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 232
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 września 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów kierujących zespołami
oględzinowymi (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 82), która
utraciła moc z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644).
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards