klasa I

advertisement
GEOGRAFIA – kl. I
Półrocze I
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
Zna
 podstawowe terminy geograficzne
 rodzaje map
 wymiary Ziemi i jej kształt
 cechy południków i równoleżników
 nazwy ciał niebieskich
 daty występowania równonocy i przesileń
 cechy i następstwa ruchów Ziemi
 sfery Ziemi
 nazwy lądów i oceanów i ich wielkość
 wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów
Rozumie
 wpływ ruchów Ziemi na życie człowieka
 różnice między planem a mapą
 różnice między siatką kartograficzną a geograficzną
 różnice między wysokością względną a bezwzględną
Potrafi
 określić położenie geograficzne i matematyczne wybranych obiektów
 wskazać kierunki główne
 podzielić mapy ze względu na ich skalę oraz treść
 posługiwać się skalą mapy
 lokalizować na mapach najważniejsze obiekty geograficzne
 posługiwać się w terenie planem i mapą
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 cechy map
Rozumie
 związki zachodzące między Ziemią a Słońcem
 przyczynę wprowadzenia stref czasowych
 że między strefami Ziemi zachodzą zależności
Potrafi
 przekształcić skale mapy
 przedstawić zmiany w oświetleniu Ziemi i długości trwania dnia i nocy
 wymienić metody przedstawiania zjawisk na mapach
 posługiwać się mapą stref czasowych
 obliczyć kąt, o jaki Ziemia obraca się w określonym czasie
 obliczyć wysokość względną
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 terminy geograficzne w rozszerzonym zakresie
 przyczyny powstawania dni i nocy polarnych
Rozumie
 że szczegółowość mapy zależy od jej skali i przeznaczenia
 zmiany zachodzące w środowisku i ich przyczyny
 zjawisko zmiany daty po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty
Potrafi
 obliczyć różnicę czasu na podstaw położenia geograficznego
 lokalizować punkty na mapach znając ich współrzędne geograficzne
 określić wybrane cechy regionu na podstawie map tematycznych
 obliczyć wysokość Słońca nad widnokręgiem
 obliczyć czas miejscowy
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 przyczyny zaćmień Słońca i Księżyca
 schemat krążenia powietrza na Ziemi
Rozumie
 wpływ strefowości klimatycznej na działalność człowieka
Potrafi
 określić długość geograficzną znając różnicę czasu
 obliczyć rzeczywistą powierzchnię korzystając ze skali mapy
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
 omawia historię poznawania kształtu i wymiarów Ziemi
 wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność
 ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany
daty
 potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji geograficznej.
Ocenianie:
Odpowiedź, praca domowa, aktywność: ++++ 5, +++ - 4, ++ - - 3, + - - - 2, - - - - 1
Jeżeli uczeń uzyska cztery plusy, a nie satysfakcjonuje go ocena bardzo dobra, otrzymuje
dodatkowe zadanie do wykonania.
Uczeń powinien otrzymać w półroczu przynajmniej 5 ocen
Uczeń może zgłosić raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji
Półrocze II
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi:
Zna
 podstawowe terminy geograficzne
 sfery Ziemi
 nazwy lądów i oceanów i ich wielkość
Rozumie
 przyczynę zmiany temperatury wraz ze zmianą wysokości n.p.m.
 że zmienia się powierzchnia Ziemi pod wpływem procesów geologicznych
 znaczenie wody w życiu człowieka
 różnicę między lodowcem górskim a lądolodem
Potrafi
 obliczyć średnią temperaturę, amplitudę temperatury, sumę opadów
 rozpoznać na fotografiach strefy Ziemi
 wskazać na mapie: lądy i oceany oraz przykłady form ukształtowania ich powierzchni,
 wskazać obszary sejsmiczne
 rozpoznać formy polodowcowe
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 rodzaje opadów w osadów atmosferycznych
 czynniki klimatotwórcze
 podstawowe cechy klimatów
 typy mórz i rodzaje ruchów wód morskich
 obieg wody w przyrodzie
 rodzaje gór
Rozumie
 przyczyny strefowości klimatycznej
 zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych
 przyczynę powstawania wiatru
 przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów na Ziemi
 różnice między pogodą a klimatem
 rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w modelowaniu powierzchni Ziemi
 wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rzeźbę Ziemi
Potrafi
 obliczyć zmianę temperatury powietrza wraz ze zmianą wysokość
 obliczyć wysokość względną
 rozpoznawać pospolite skały
 wskazać na mapie obszary występowania głównych typów klimatów
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 terminy geograficzne w rozszerzonym zakresie
 warstwy atmosfery
 procesy klimatyczne
 skale temperatury
 podział skał ze względu na sposób powstawania i przykłady typów skał
Rozumie
 zmiany zachodzące w środowisku i ich przyczyny
 zjawisko zmiany daty po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty
 wpływ czynników klimatotwórczych na zróżnicowanie temperatury i opadów
 przyczyny powodzi i susz
Potrafi
 obliczać zmiany temperatury wraz z wysokością
 charakteryzować czynniki rzeźbotwórcze
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
Zna
 schemat krążenia powietrza na Ziemi
 ogólny schemat cyrkulacji wód morskich
 obszary występowania deficytu wody i wynikające z tego konsekwencje
Rozumie
 wpływ strefowości klimatycznej na działalność człowieka
 ogólne założenia tektoniki płyt litosfery
Potrafi
 rozpoznawać typy klimatów na podstawie diagramów klimatycznych
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia powyższe warunki, a ponadto:
 charakteryzuje strefy klimatyczne pod względem warunków sprzyjających
działalności człowieka
 wyjaśnia wpływ zmian klimatycznych na zmiany powierzchni pokrywy lodowej
 potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł informacji geograficznej.
Ocenianie:
Odpowiedź, praca domowa, aktywność: ++++ 5, +++ - 4, ++ - - 3, + - - - 2, - - - - 1
Jeżeli uczeń uzyska cztery plusy, a nie satysfakcjonuje go ocena bardzo dobra, otrzymuje
dodatkowe zadanie do wykonania.
Uczeń powinien otrzymać w półroczu przynajmniej 5 ocen
Uczeń może zgłosić raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards