Ochrona Prawna Pojazdu

advertisement
OCHRONA PRAWNA POJAZDU
Ochrona Prawna Pojazdu
Jakie pojazdy można ubezpieczyć?
Samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery i motocykle,
quady, skutery wodne i łodzie do 100kW oraz motorówki do 200 kW mocy silnika.
… czyli wszystko co porusza się po lądzie i wodzie….
Jakie warunki muszą spełnić ubezpieczane pojazdy?
- Pojazdy muszą mieć polskie tablice rejestracyjne.
- Nie mogą być wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej.
Ochrona Prawna Pojazdu
Kto może kupić ubezpieczenie?
- Właściciel lub współwłaściciel pojazdu
- Użytkownik pojazdu - np. syn, który jeździ samochodem ojca albo Kowalski, który ma samochód w
leasingu i właścicielem jego pojazdu jest bank.
Kto jest objęty ubezpieczeniem?
- ubezpieczający (ten z kim rozmawiamy, nie musi mieć polskiego obywatelstwa, ale samochód musi być
na polskich rejestracjach) lub osoba, na rzecz której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel
ubezpieczonego pojazdu.
- każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu, czyli osoba, która kierowała pojazdem w czasie wypadku
drogowego, który zapoczątkował problem prawny. Może to być np. właściciel pojazdu lub jego znajomy,
który pożyczył od niego samochód.
- pasażerowie - osoby obecne w pojeździe w czasie wypadku drogowego, który zapoczątkował problem
prawny (szkody osobowe i majątkowe)
Ochrona Prawna Pojazdu
Obszary, w których możesz liczyć
na pomoc prawną
Ochrona Prawna Pojazdu
Odszkodowanie i zadośćuczynienie
Ochrona Prawna Pojazdu
Inne przykłady zdarzeń, związanych z odszkodowaniem
Jadąc samochodem nie zauważasz dziury w jezdni i niszczysz sobie koło
wraz z zawieszeniem. Poniosłeś straty w wysokości 5000 zł. Zarządca
drogi odmawia Ci wypłaty odszkodowania.
D.A.S. może zwrócić się do TU sprawcy (zarządcy drogi) z żądaniem wypłaty odszkodowania. W sytuacji odmowy,
D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe
powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy
prawnego. Może również skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.
Ochrona Prawna Pojazdu
Przykłady zrealizowanej pomocy
Szkoda z tzw. OC sprawcy
Klient ubezpieczony w D.A.S. został poszkodowany przez pojazd ubezpieczony w innym zakładzie
ubezpieczeń. Zgłosił do D.A.S. szkodę, ponieważ uważa, że odszkodowanie zostało zaniżone. W opinii
ubezpieczonego odszkodowanie powinno być wyższe, nie potrafił jednak ocenić wysokości dopłaty. Na
podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono niedoszacowanie odszkodowania o 11 000 zł wobec
wypłaconych 6 000 zł. Po analizie decyzji ubezpieczyciela i ustaleniu, że szkoda została niesłusznie
zakwalifikowana jako całkowita wezwano ubezpieczyciela do dopłaty należnej kwoty. Sprawa
zakończyła się dopłatą należnej części odszkodowania, bez konieczności kierowania jej na drogę
postępowania sądowego.
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Klient D.A.S. został poszkodowany w wypadku, w wyniku którego doznał ciężkiego uszkodzenia
kręgosłupa., co skończyło się kalectwem. Dodatkowo osoba ta jest jedynym żywicielem rodziny (traci
więc realną możliwość zarobkowania). Klient poprosił o pomoc D.A.S. Działania podjęte przez D.A.S.
zmierzały do wyegzekwowania zadośćuczynienia, renty wyrównawczej i refundacji wszelkich kosztów
leczenia naszego Klienta. Firma ubezpieczeniowa oszacowała zadośćuczynienie na kwotę
nieadekwatną do rzeczywistej krzywdy Klienta. Dzięki skierowaniu sprawy do D.A.S., Klient uzyskał w
postępowaniu przesądowym pełne odszkodowanie.
Ochrona Prawna Pojazdu
Wykroczenia w komunikacji drogowej
Ochrona Prawna Pojazdu
Wszelkie sytuacje związane z wykroczeniami:
-
Policja zatrzymuje kierowcy dowód rejestracyjny, twierdząc, że pojazd ma zbyt zużyte opony,
brak odpowiedniego oświetlenia tablicy rejestracyjnej, zbyt głośny wydech lub za ciemne szyby.
Ponadto wymierza mu grzywnę za poruszanie się pojazdem, który jest w niewłaściwym stanie.
-
Kierowca pojazdu zostaje zatrzymany z powodu przekroczenia prędkości i nie przyjmuje
mandatu.
-
Kierowca ubezpieczonego pojazdu nie zatrzymuje się do kontroli policji, ponieważ miejsce
kontroli budzi jego obawy (np. kontrola w nocy, w lesie).
D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe
powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Klientowi przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub
radcy prawnego. Możesz również skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.
Ochrona Prawna Pojazdu
Sprawa o wykroczenie
Klient ubezpieczony w D.A.S. brał udział w kolizji z innym pojazdem na stacji benzynowej. Policja
stwierdziła, że winny spowodowania kolizji jest Klient D.A.S. Ubezpieczony odmówił przyjęcia
mandatu karnego i do Sądu Rejonowego został skierowany wniosek o jego ukaranie. D.A.S. zapłacił za
adwokata naszego ubezpieczonego i pokrył koszty postępowania sądowego. Policja przegrała
sprawę, ponieważ naruszyła zasady procedury wykroczeniowej i adwokat ubezpieczonego,
umiejętnie prowadząc proces, doprowadził do wygranej i uniewinnienia ubezpieczonego. Policja nie
wniosła apelacji.
Ochrona Prawna Pojazdu
Sprawy karne w komunikacji drogowej
Ochrona Prawna Pojazdu
Przykładowe sytuacje wymagające obrony adwokata:
-
Kierowca pojazdu potrąca pieszego lub rowerzystę, którzy doznają poważnego uszczerbku na
zdrowiu.
-
Kierowca pojazdu powoduje kolizję z motocyklem, w wyniku której są poszkodowani.
-
Kierowca powoduje karambol, w którym uczestniczy wiele pojazdów. Ze względu na okoliczności
prokuratura stawia zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym.
-
Kierowca potrąca pieszego, który wtargnął wprost pod koła samochodu.
D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Klienta
reprezentował przed organami policji i sądu oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia
procesu. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może również
skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.
Ochrona Prawna Pojazdu
Koszty ponoszone w trakcie procesu karnego przez sprawcę
-
Koszt wynajęcia adwokata za sprawę – między 8000 zł - 12000 zł
-
Koszt opinii biegłego w sprawie karnej – ok 4500 zł
-
Koszty sądowe – ok 300 zł
ok. 16 000 zł
Ochrona Prawna Pojazdu
Adwokat z urzędu
Oskarżony może żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu, o ile należycie wykaże, że:
● nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie
i rodziny, czyli jego stan majątkowy (miesięczne zarobki, majątek w postaci mieszkań, działek lub
samochodów) i rodzinny (np. konieczność płacenia alimentów bądź dzieci i żona na utrzymaniu) nie
pozwalają na opłacenie pełnomocnika.
● sąd uzna, że sprawa jest na tyle zawiła i skomplikowana, że oskarżony sam nie poradzi sobie z linią
obrony i przedstawieniem wszystkich stosownych pism i dokumentów.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, oskarżony musi na własną rękę znaleźć
obrońcę.
Pamiętaj - zasady ponoszenia kosztów sądowych, nie ulegają zmianie. W przypadku skazania, winny
musi zwrócić koszty postępowania, w tym również koszty adwokata.
Źródło: www.ms.gov.pl
Ochrona Prawna Pojazdu
POMOC W EGZEKWOWANIU ZAPISÓW W UMOWACH,
ZAWIERANYCH NA UBEZPIECZONY POJAZD
Ochrona Prawna Pojazdu
UMOWY UBEZPIECZENIOWE na ubezpieczony pojazd
-
NNW
-
Autocasco
-
Assistance
POZOSTAŁE UMOWY zawierane na ubezpieczony pojazd
-
Umowy leasingowe
-
Umowy kupna-sprzedaży pojazdu
-
Umowy na naprawę pojazdu w warsztacie samochodowym
Ochrona Prawna Pojazdu
Przykłady zrealizowanej pomocy
Problem z gwarancją
Nasz klient posiadał samochód objęty gwarancją i miał problem z wyegzekwowaniem nieodpłatnej
naprawy w ramach gwarancji (uszkodzona przepustnica). Ponadto po kolejnej awarii przepustnicy
serwis chciał obciążyć naszego ubezpieczonego dodatkowymi kosztami naprawy. Po zgłoszeniu sprawy
do D.A.S. został powołany niezależny rzeczoznawca, który ustalił niewłaściwy sposób naprawy usterki.
Po pisemnym wezwaniu serwisu do nieodpłatnej naprawy, sprawa została naprawiona polubownie.
Problem umową AC
Klient zostawił samochód na parkingu przed supermarketem. Samochód został skradziony. Klient
wezwał policję, która wszczęła dochodzenie, mające na celu ustalenie i ujęcie sprawcy. Poszkodowany
zgłosił sprawę do swojego ubezpieczyciela AC. Firma ta rażąco zaniżyła wysokość odszkodowania,
błędnie przyjmując inny model i wersję wyposażenia pojazdu. Klient zwrócił się do D.A.S. o pomoc
w wyegzekwowaniu właściwej kwoty odszkodowania. Dzięki działaniom D.A.S. ustalona została
prawidłowa wartość odszkodowania. Po wezwaniu ubezpieczyciela AC do zapłaty, Klient uzyskał pełną
wysokość odszkodowania.
Ochrona Prawna Pojazdu
Źle wykonana naprawa pojazdu
Nasz ubezpieczony zlecił Autoryzowanej Stacji Obsługi naprawę pojazdu. Naprawę wykonano
nienależycie a usterki nie usunięto. Po dwóch miesiącach doszło do zatarcia silnika. Koszty naprawy
wyniosły 9 000 zł, Klient zgłosił do D.A.S. spór umowny o uzyskanie odszkodowania z tytułu źle
wykonanej naprawy, ponieważ warsztat stwierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość
poprzedniej usługi i odmówił wykonania bezpłatnej naprawy. D.A.S. w oparciu o wszystkie
zgromadzone dokumenty i analizy ustalił, że odpowiedzialność ponosi ASO, następnie wezwał ASO do
wykonania naprawy nieodpłatnie. Wobec odmowy ASO, skierowano sprawę do sądu. Podczas całego
procesu klienta reprezentował profesjonalny pełnomocnik. Koszty procesu a także koszty opinii
biegłego zostały pokryte przez D.A.S. Sprawa zakończyła się wygraną dla klienta D.A.S.
Utracone korzyści – urlopu nie było
W drodze na lotnisko Klient D.A.S. uległ wypadkowi, który spowodował inny uczestnik ruchu.
W wyniku tego spóźnił się na samolot do Egiptu, gdzie miał spędzić urlop. Jednocześnie nie było
możliwości zmiany terminu wyjazdu. Klient zgłosił w firmie ubezpieczeniowej sprawcy roszczenie o
zapłatę odszkodowania z tytułu szkód w pojeździe oraz o zwrot kosztów niewykorzystanej wycieczki.
Na skutek odmownej decyzji zakładu ubezpieczeń Klient zwrócił się o pomoc do D.A.S. Sprawa trafiła
do sądu i zakończyła się wypłatą odszkodowania, a wszystkie koszty procesu pokryło D.A.S.
Ochrona Prawna Pojazdu
PORADY PRAWNE
Linia informacyjna:
pon. – pt., 9.00-17.00
Telefon alarmowy w przypadku
nagłego zdarzenia: 24h/dobę
Ochrona Prawna Pojazdu
SUMA UBEZPIECZENIA – 50.000 NA KAŻDE ZDARZENIE W ROKU
Jest to maksymalna kwota, którą w ramach jednego Twojego zdarzenia D.A.S. przeznaczy w formie
bezgotówkowej na:
•Pokrycie kosztów honorarium adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym, karnym lub w
sprawie o wykroczenie
•Pokrycie kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych lub wykroczeniowych
•Pokrycie kosztów przegranego procesu, a więc opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub
Skarbu Państwa
•Pokrycie kosztów dojazdu na rozprawy w obydwie strony do sądów poza granicami RP, jeśli
stawiennictwo jest obowiązkowe
•Pokrycie kosztów tłumaczenia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą
•Pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
•Pokrycie kosztów postępowania sądu polubownego i przed Sądem Najwyższym
•Dostęp do nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych
Ochrona Prawna Pojazdu
Gdzie obowiązuje ochrona
Ochrona obejmuje Europę w sensie geograficznym i państwa znajdujące
się w obrębie basenu Morza Śródziemnego – 43 państwa
Ubezpieczenie nie obowiązuje w państwach leżących na terenie byłego ZSRR
(Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia).
Ochrona Prawna Pojazdu
Jest również pakiet rozszerzony
„PREMIUM”
Ochrona Prawna Pojazdu
DODATKOWY ZAKRES POMOCY – „Premium”
● SĄDOWE POSTĘPOWANIE PODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDU
-
Sprawy związane z zapłatą akcyzy albo podatku od nabytego pojazdu
● SĄDOWE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE POJAZDU
-
Problemy z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdu (skargi i odwołania)
Problemy z zarejestrowaniem bądź wyrejestrowaniem pojazdu mogą się pojawić np. gdy urzędnik uzna, że
podpisy na dokumentach są nieczytelne i tym samym umowa kupna - sprzedaży pojazdu jest traktowana
jako sfałszowana.
Ochrona Prawna Pojazdu
DODATKOWY ZAKRES POMOCY – „Premium”
● OPINIA BIEGŁEGO-RZECZOZNAWCY NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM
● Aktualne i sprawdzone WZORY UMÓW dotyczące pojazdów, zawierające
najistotniejsze klauzule i zabezpieczenia. Już nie trzeba szukać wzorów w Internecie
i zastanawiać się, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ochrona Prawna Pojazdu
SUMA UBEZPIECZENIA – 100.000 NA KAŻDE ZDARZENIE W ROKU
Maksymalna kwota, którą w ramach jednego Twojego zdarzenia, D.A.S. przeznaczy w formie
bezgotówkowej na:
•Pokrycie kosztów honorarium adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym, karnym lub w
sprawie o wykroczenie
•Pokrycie kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych lub wykroczeniowych
•Pokrycie kosztów przegranego procesu, a więc opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub
Skarbu Państwa
•Pokrycie kosztów dojazdu na rozprawy w obydwie strony do sądów poza granicami RP, jeśli
stawiennictwo jest obowiązkowe
•Pokrycie kosztów tłumaczenia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą
•Pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
•Pokrycie kosztów postępowania sądu polubownego i przed Sądem Najwyższym
•Dostęp do nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych
Ochrona Prawna Pojazdu
NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA
● Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
● Wypadki spowodowane umyślnie przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu
● Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień np. brak prawa jazdy,
brak aktualnych badań technicznych pojazdu.
● Brak ochrony w tym wariancie ubezpieczenia, gdy pojazd był wykorzystywany do celów
zarobkowych
● Brak ochrony w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów określających
warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego np. przeładowanie pojazdu,
niewłaściwe zabezpieczenie towaru, sprawy dotyczące naruszenia zakazu postoju, zakazu
zatrzymywania się lub zakazu parkowania bądź parkowania niezgodnie z przepisami.
● Brak ochrony w zakresie dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na kierowcę
ubezpieczonego pojazdu w drodze cesji wierzytelności - np. jeśli klient kupił rozbity samochód
i wziął na siebie cesję szkód żeby go naprawić we własnym zakresie z TU sprawcy, to nie może
liczyć na pomoc D.A.S. gdyby np. miał problemy z TU sprawcy.
● Brak ochrony w sprawach przeciwko osobie ubezpieczonej z tytułu odpowiedzialności
cywilnej, w tym odszkodowań, które zobowiązany jest zapłacić – np. jeżeli ubezpieczony
spowoduje wypadek i pasażerowie będą na drodze cywilnej chcieli dochodzić od jego TU
odszkodowania, to D.A.S. nie pomoże.
Ochrona Prawna Pojazdu
PYTANIA
Co się stanie, gdy dojdzie do zdarzenia dwóch osób, które są klientami D.A.S.?
Klienci bez przeszkód korzystają z ochrony, gdyż są reprezentowani przez dwie różne kancelarie, które
ze sobą walczą w imieniu Klienta.
Czy D.A.S. pomoże w sytuacji gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce, ale sprawca jest z innego
państwa (np. Ukrainy)?
Pomoże. Nie ma znaczenia skąd jest sprawca, gdyż w zaistniałej sytuacji obowiązuje prawo Polskie.
Miał miejsce wypadek, w którym wziął udział kierowca ubezpieczonego pojazdu i pasażerowie.
Jedna z pasażerek odniosła obrażenia i postanowiła złożyć pozew cywilny przeciwko kierowcy w
celu otrzymania od niego odszkodowania. Czy D.A.S. pomoże w tej sytuacji?
Nie pomoże, ponieważ jest to spór z tytułu odpowiedzialności cywilnej o odszkodowanie. Ale… gdyby
pasażerka zgłosiła sprawę na policji i zostałaby założona sprawa karna przeciwko kierowcy, wtedy
może on liczyć na pomoc D.A.S.
Ochrona Prawna Pojazdu
Ochrona Prawna
Pojazdu Firmowego
Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów
zarobkowych
Ochrona Prawna Pojazdu firmowego
● Pojazdy muszą być wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (muszą być wciągnięte do
ewidencji środków trwałych, są brane faktury na paliwo).
● Ubezpieczenie może kupić: właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz jego użytkownik
● Ochroną objęci są:
- ubezpieczający (ten z kim rozmawiamy, nie musi mieć polskiego obywatelstwa, ale muszą być polskie tablice
rejestracyjne) lub osoba, na rzecz której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel ubezpieczonego pojazdu.
- każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu, czyli osoba, która kierowała pojazdem w czasie wypadku drogowego,
który zapoczątkował problem prawny. Może to być np. właściciel pojazdu lub jego znajomy, który pożyczył od
niego samochód (szkody osobowe, postępowania wykroczeniowe i karne).
Ochroną objęty jest wyłącznie
kierowca pojazdu, bez pasażerów.
Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów
zarobkowych
Ochrona Prawna Pojazdu firmowego - ZAKRES
● Zakres ochrony jest identyczny jak w przypadku pojazdów indywidualnych, za wyjątkiem
pasażerów pojazdu.
● Dodatkowo jest udzielana pomoc w odzyskaniu odszkodowania na skutek strat poniesionych
przez firmę, z powodu zdarzenia drogowego, w którym brał ubezpieczony pojazd.
Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów
zarobkowych
Jakie pojazdy można ubezpieczyć?
Motorowery, motocykle (w tym szkoły nauki jazdy), samochody osobowe (w tym nauki
jazdy), samochody ciężarowe (w tym nauki jazdy), przyczepy lekkie, przyczepy
kempingowe (turystyczne) i inne niż lekkie, naczepy, przyczepy (w tym wypożyczalni),
autobusy, skutery wodne, łodzie i motorówki, ciągniki rolnicze, quady (w tym
wypożyczalni), taksówki, samochody i motocykle wypożyczalni, samochody spółek
kurierskich, samochody osobowe i ciężarowe z próbnymi numerami rejestracyjnymi,
pojazdy specjalne i wolnobieżne.
Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów
zarobkowych
NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA
● Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
● Wypadki spowodowane umyślne przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu (ale – D.A.S. zwróci
koszty jeżeli Klient zostanie uniewinniony lub nastąpi zmiana treści zarzutu z umyślnego na
nieumyślny),
● Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego zezwolenia lub uprawnień np. brak
prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, brak polisy OC, brak aktualnych badań technicznych
pojazdu.
● Brak ochrony w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących
opłat drogowych, spraw dotyczących naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się
lub wjazdu bądź parkowania w sposób niezgodny z przepisami.
Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów
zarobkowych
NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA
● Brak ochrony w przypadku szkód osobowych, które powstały podczas załadowywania czy
rozładowywania pojazdu.
● Brak ochrony w zakresie dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na kierowcę
ubezpieczonego pojazdu w drodze cesji wierzytelności - np. jeśli klient kupił rozbity samochód
i wziął na siebie cesję szkód żeby go naprawić we własnym zakresie z TU sprawcy, to nie może
liczyć na pomoc D.A.S. gdyby np. miał problemy z TU sprawcy.
● Brak ochrony w sprawach przeciwko osobie ubezpieczonej z tytułu odpowiedzialności
cywilnej, w tym odszkodowań, które zobowiązany jest zapłacić – np. jeżeli ubezpieczony
spowoduje wypadek i pasażerowie będą na drodze cywilnej chcieli dochodzić od jego TU
odszkodowania, to D.A.S. nie pomoże.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards