Nauczyciel religii w reformowanej szkole.

advertisement
Wyrównywanie szans edukacyjnych
 upowszechnienie wychowania
przedszkolnego,
 obniżenie wieku obowiązku szkolnego,
Podniesienie jakości edukacji
 nowa podstawa programowa
UWAGA!
od 1 września 2009 r.
Dziecko pięcioletnie ma prawo do
wychowania przedszkolnego
w różnych formach (przedszkola,
oddziały przedszkolne, zespoły
wychowania przedszkolnego, punkty
przedszkolne).

Kuratorium Oświaty w Warszawie
3
Większa liczba dzieci w wieku
przedszkolnym w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, w innych formach
wychowania przedszkolnego
korzystająca z zajęć religii.
W latach szkolnych
2009/2010 – 2011/2012
Dziecko sześcioletnie,
które w danym roku
kalendarzowym kończy
6 lat na wniosek
rodziców, ma prawo
rozpocząć naukę
w klasie pierwszej
szkoły podstawowej
Dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie
której dziecko mieszka, może
przyjąć dziecko do szkoły
jeżeli pozwalają na to warunki
organizacyjne szkoły,
a dziecko było objęte
wychowaniem przedszkolnym
w roku poprzedzającym
rok szkolny
Kuratorium Oświaty w Warszawie
5
W klasach pierwszych szkół
podstawowych będą uczyły się dzieci
sześcioletnie i siedmioletnie (razem bądź
osobno – w zależności od możliwości
organizacyjnych, koncepcji dyrektora
szkoły)
Od 1 września 2009 r. nowa podstawa
programowa będzie realizowana:

w przedszkolu i innych formach
wychowania przedszkolnego,

klasie I szkoły podstawowej,

klasie I gimnazjum.
Reforma programowa wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego
wprowadza:
 połączenie podstaw programowych
i standardów egzaminacyjnych w jeden
dokument,
 opis podstawy programowej w języku
wymagań, dzięki czemu nauczyciele będą
wiedzieć czego mają nauczyć,
a rodzice, co powinno umieć ich dziecko.
Reforma programowa wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego
zapewnia:
 precyzyjny opis efektów kształcenia na
każdym etapie edukacyjnym,
 zwiększenie autonomii szkół
w kierowaniu efektywnym procesem
kształcenia.
Swoboda wyboru programów,
podręczników i środków
dydaktycznych przez szkoły,
zgodnie z potrzebami
i możliwościami uczniów.

Intencją autorów podstawy
programowej była troska
o zapewnienie dzieciom
możliwości wspólnej zabawy
i nauki, w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do potrzeb
rozwojowych.
 Jednym
ze sposobów osiągnięcia
tego celu jest proporcjonalne
zagospodarowanie czasu pobytu
dziecka w przedszkolu na zabawę,
gry i zabawy na świeżym powietrzu,
zajęcia dydaktyczne oraz czynności
opiekuńcze, samoobsługowe
organizacyjne i inne.
Czynności
opiekuńcz
e,
samoobsłu
-gowe,
organizacyjne i
inne.
Zabawa
Zajęcia
dydaktyczne
Zajęcia na
świeżym
powietrzu
PRECYZJA
SPÓJNOŚĆ
CIĄGŁOŚĆ
INDYWIDUALNE
PODEJŚCIE
DO DZIECKA
Nowa podstawa programowa

Edukacja wczesnoszkolna ma
łagodnie przeprowadzić dziecko
z kształcenia zintegrowanego
do nauczania przedmiotowego
w klasach IV – VI
Nowa podstawa programowa


Proces obniżania wieku szkolnego
wymaga zmiany metod pracy nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, ale również
nauczycieli klas starszych.
Nauczyciele realizując treści podstawy
programowej powinni ułatwiać dzieciom
uczenie się przez działanie, przeżywanie,
doświadczanie, odkrywanie.
Warunki i sposób realizacji edukacji
wczesnoszkolnej
 Powodzenie
edukacyjne dzieci zapewnia ciągłość
wychowania przedszkolnego i kształcenia.
 Nauczyciele
muszą znać zarówno podstawę
programową wychowania przedszkolnego jak
i edukacji wczesnoszkolnej.
 Dla
poczucia bezpieczeństwa dzieci konieczna jest
ich adaptacja w warunkach szkolnych.
 Wskazane
jest, aby edukacja odbywała się
w zespołach rówieśniczych liczących nie
więcej niż 26 osób.
Kuratorium Oświaty w Warszawie
18
Warunki i sposób realizacji edukacji
wczesnoszkolnej





zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się
z dwóch części: edukacyjnej /wyposażonej w tablice
stoliki itp./ i rekreacyjnej
wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne
i przedmioty potrzebne do zajęć,
zintegrowaną formę kształcenia
powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi
/możliwość prowadzenia zajęć z zakresu edukacji
muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego,
zajęć komputerowych, języka obcego przez
nauczycieli posiadających odpowiednie
kwalifikacje/
formy zajęć takie,
jak: zabawy, gry i sytuacje
Kuratorium Oświaty w Warszawie
zadaniowe
19
Bezpieczeństwo w szkołach
Od 1 września 2009 roku dzieci z klas
pierwszych, wymagające opieki poza
lekcjami, będą mogły skorzystać z opieki
organizowanej podobnie jak w przedszkolu.
Poszerzona będzie działalność opiekuńcza
szkoły poprzez organizowanie świetlic dla
najmłodszych np. w salach lekcyjnych.
Program wychowawczy szkoły będzie
zawierał tematy opieki nad młodszymi
kolegami
Kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych
posiada osoba, która ukończyła:


studia wyższe na kierunku (specjalności)
przygotowującej do pracy dziećmi w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub
dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli
w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
III etap edukacyjny - gimnazjum
Dla gimnazjum określona została podstawa programowa dla przedmiotów: język polski,
języki obce nowożytne, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia,
biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla
bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język mniejszości narodowej lub
etnicznej oraz język regionalny - kaszubski. W stosunku do dotychczasowej podstawy
programowej dla III etapu edukacyjnego wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot, tj.
przysposobienie obronne - edukacja dla bezpieczeństwa.
Ponadto określono podstawę programową dla dwóch przedmiotów, które będą miały
charakter uzupełniający, tj. zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczno-techniczne.
Czas pracy nauczyciela (ustawa
Karta Nauczyciela)
Od 1 września 2009 roku każdy
nauczyciel będzie miał
obowiązek przeprowadzenia
i rejestrowania dodatkowo jednej
godziny zajęć tygodniowo,
w ramach obowiązującego czasu
pracy.
Czas pracy nauczyciela
Od 1 września 2010 roku nauczyciele
szkół podstawowych i gimnazjów będą
mieli obowiązek przeprowadzenia
i rejestrowania dodatkowo dwóch godzin
zajęć tygodniowo, w ramach
obowiązującego czasu pracy.
Czas pracy nauczyciela
Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej,
w tym specjalnej, jest obowiązany
prowadzić zajęcia w ramach godzin
przeznaczonych w ramowych planach
nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły,
z wyjątkiem godzin przeznaczonych na
zwiększenie liczby godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, w wymiarze
1 godziny w tygodniu;
Nowy rodzaj godzin do dyspozycji dyrektora
szkoły.
Od 1 września 2009 r. wprowadza się obowiązek prowadzenia przez
nauczyciela zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin do
dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Ustawy Karta Nauczyciela w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
.
Godziny te są dokumentowane przez nauczycieli w dziennikach zajęć
pozalekcyjnych.
26
Sposób wyliczania godzin zajęć, które nauczyciel
ma obowiązek prowadzić na podstawie art. 42 ust.
2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela:



dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od
realizowanego pensum i ewentualnych godzin
ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu (a od 1 września
2010 r. w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny
w tygodniu),
dla nauczyciela niepełnozatrudnionego proporcjonalnie
mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że
rozliczamy te godziny półrocznie,
w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te
liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej
szkole.
27
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
zapewniające nauczycielom realizację obowiązku,
o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy –
Karta Nauczyciela, mogą być przeznaczone na:

zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub
z uczniem mającym trudności w nauce,

zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów.
28
Czas pracy nauczyciela (ustawa KN)
W ramach:
1) zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1,
nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu
maturalnego;
2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań
statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć
w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem
części ustnej.",
Świetlica
W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, każdy nauczyciel posiadający
kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu w szkole
podstawowej, czy gimnazjum, posiada kwalifikacje do pracy w
świetlicy w danym typie szkoły.
Uwaga! W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w
świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami
nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela
wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która
ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym typie szkoły, w której
prowadzona jest świetlica lub internat.
30
Zajęcia z religii / etyki
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji pozwala zatrudnić do
nauczania etyki:

w klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej,

w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum
nauczyciela – humanistę, który w ramach studiów uzyskał
przygotowanie w zakresie filozofii lub etyki, uprawniające do
nauczania tego przedmiotu,

w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciela etyki.
31
Zadania nauczyciela religii
Doskonalenie zawodowe w związku
ze zmianami programowymi i przyjęciem
do szkoły sześciolatków.
 Włączenie się w prace przygotowawcze
szkoły do reformy.
 Zapoznanie się z nową podstawą
programową wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Zadania nauczyciela religii



Analiza podstawy programowej nauczanej
religii w kontekście korelacji z nową podstawą
programową kształcenia ogólnego.
Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji
o wybranym programie nauczania religii
w celu dopuszczenia do użytku w danej szkole
i włączenia do szkolnego zestawu programów
nauczania.
Przekazanie dyrektorowi szkoły informacji
o wybranym podręczniku, w celu podania do
publicznej wiadomości do 15 czerwca.
Zadania nauczyciela religii
Dostosowanie form i metod pracy
z uczniem.
 Włączenie się w działania
wychowawcze wynikające z nowej
podstawy programowej,
w tym m. in. związane z adaptacją
sześciolatków w klasie pierwszej.

Zadania nauczyciela religii
Realizacja godzin wynikających z art. 42,
ust. 2 pkt 2 zgodnie z potrzebami szkoły
oraz zdiagnozowanymi oczekiwaniami
uczniów.
 Rejestrowanie godzin w dziennikach
zajęć pozalekcyjnych, rozliczanie
w okresach półrocznych.
 Włączenie się w działalność opiekuńczą
szkoły w ramach zajęć świetlicowych.

Zadania nauczyciela religii
Otwartość na zmiany.
 Wspieranie szkoły w procesie
dokonujących się zmian.

Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards