Reforma systemu oświaty - Kuratorium Oświaty w Lublinie

advertisement
Reforma systemu
oświaty
Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna
Przebieg spotkania


Znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka
Proponowane zmiany w systemie oświaty dotyczące edukacji
przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej

Finansowanie zmian

Zadania jednostek samorządu terytorialnego

Harmonogram spotkań informacyjnych Kuratora Oświaty
dotyczących reformy systemu oświaty w zakresie obniżenia
wieku szkolnego i edukacji przedszkolnej
Znaczenie wychowania
przedszkolnego

Najważniejszy etap w życiu dziecka

Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych

Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych
dzieci
Polska
Kraje UE
60%
90%
dzieci
pięcioletnich
uczęszcza do
przedszkola
dzieci
pięcioletnich
uczęszcza do
przedszkola
Gminy wiejskie w Polsce
bez przedszkoli (w procentach)
Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
(Informator MEN 2008)
Istota wprowadzenia zmiany



Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci
w wieku 3-5 lat
Obniżenie wieku szkolnego
Reforma programowa – nowa podstawa programowa
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
Reforma programowa wychowania
przedszkolnego
Od 1 września 2009 r. obowiązywać będzie nowa podstawa
programowa wychowania przedszkolnego, która:




opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym i zapewnia ciągłość procesu
edukacji w szkole podstawowej
zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb rozwojowych
gwarantuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia w ramach etatu analizy
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna)
Podstawy prawne:
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., Nr…, poz….)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rozporządzenia:


Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr..., poz....)


Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie
innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. Nr 7,
poz. 38)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13
czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667)
Obniżenie wieku szkolnego
Trzyletni okres wprowadzania obniżenia
wieku szkolnego – najważniejsze fakty
3. Decyzja dyrektora w
sprawie przyjęcia dziecka
do szkoły
2. Wniosek rodzica do
dyrektora szkoły
Sześciolatek
w szkole
1. Prawo dziecka
sześcioletniego
do edukacji
szkolnej
6. Obowiązek realizacji rocznego
przygotowania przedszkolnego
w przypadku nierozpoczęcia
nauki w klasie pierwszej
lata 2009/2010 –
2011/2012
4. Warunki przyjęcia
dziecka
sześcioletniego do
szkoły:
a) warunki
organizacyjne
szkoły
b) objęcie dziecka
wychowaniem
przedszkolnym w
roku szkolnym
poprzedzającym
rozpoczęcie nauki
5. Możliwość przyjęcia dziecka
sześcioletniego do szkoły
nieobjętego wcześniej żadną formą
wychowania przedszkolnego po
uzyskaniu pozytywnej opinii ppp
Ważne
W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu
dziecka sześcioletniego do szkoły decydują
RODZICE
i
DYREKTOR SZKOŁY
Warto pamiętać
Wszystkie
dzieci sześcioletnie zostaną objęte
obowiązkiem szkolnym
od 1 września 2012
Nauka sześciolatka w szkole –
w jaki sposób?
Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez:
– znajomość
przez nauczycieli klas pierwszych
programowej wychowania przedszkolnego,
podstawy
– zadbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie
bezpieczeństwa),
– zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z części
edukacyjnej
(wyposażonej
w
tablice,
stoliki
itp.)
i rekreacyjno-zabawowej (wyposażonej w materace, zabawki itp.)



zintegrowana forma kształcenia,
formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje
zadaniowe,
wyposażenie sal w pomoce
i przedmioty potrzebne do zajęć.
dydaktyczne
Nauka sześciolatka w szkole –
w jaki sposób?

Zadbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci przez
organizowanie:
– zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali
zajęć po zakończonych lekcjach),
– zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń
zdolny i mający trudności w nauce).
Rodzice dziecka sześcioletniego mają
prawo do:



poznania bazy szkoły
uzyskania informacji od dyrektora szkoły
o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed
i po lekcjach (świetlica)
uzyskania informacji od dyrektora
o zapewnieniu dziecku posiłków
szkoły
Wsparcie rodziców w podejmowaniu
decyzji


Przeprowadzenie przez nauczyciela obowiązkowej
diagnozy
przedszkolnej
dziecka
w
roku
poprzedzającym podjęcie nauki w szkole (dziecko
pięcio- i sześcioletnie)
Informowanie rodziców o wynikach diagnozy
i potrzebach rozwojowych dziecka
Dziecko sześcioletnie w szkole ma
prawo do:







udziału w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych
przez szkołę
opieki przed i po lekcjach
korzystania z sali gimnastycznej, komputerów,
innych pomocy znajdujących się w szkole
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
zindywidualizowanego
wspomagania
rozwoju,
stosownie do jego potrzeb i możliwości
korzystania z posiłków
bezpłatnego dowozu na warunkach określonych
w ustawie
Upowszechnienie wychowania
przedszkolnego



Organizowanie innych form wychowania przedszkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt
przedszkolny) uzupełniających sieć przedszkoli
W latach 2009/2010 i 2010/2011 – prawo dziecka
pięcioletniego do edukacji przedszkolnej
Od 1 września 2011 r. zagwarantowanie każdemu
pięciolatkowi
rocznej
obowiązkowej
edukacji
przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole
Dziecko pięcioletnie
prawo
obowiązek
w roku szkolnym
2009/2010 i 2010/2011
w roku szkolnym
2011/2012
dziecko w wieku 5 lat będzie miało
prawo do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego
w:
dziecko w wieku 5 lat będzie miało
obowiązek odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego
w:
–
przedszkolu
–
przedszkolu
–
oddziale przedszkolnym w
–
oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej
szkole podstawowej
–
innej formie wychowania
przedszkolnego
–
innej formie wychowania
przedszkolnego
Upowszechnienie wychowania
przedszkolnego
Finansowanie:

z dochodów własnych gmin

ze środków unijnych
Finansowanie obniżenia wieku
szkolnego
1. Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach 20092011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną
objęte subwencją oświatową od 1.01.2010 r.
2. MEN podjęło działania w celu pozyskania środków
z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania
szkół
do
wprowadzenia
nowej
podstawy
programowej.
Zadania jednostek samorządu
terytorialnego

Zapewnienie
dzieciom
pięcioletnim
miejsc
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach lub w innych formach wychowania
przedszkolnego od 1.09.2009 r.
dzieciom
sześcioletnim

Zapewnienie
w klasie I
miejsc

Wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do
przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
Harmonogram spotkań
informacyjnych
Adresaci
wizytatorzy
Jednostki samorządu
terytorialnego
dyrektorzy przedszkoli
dyrektorzy szkół
podstawowych
Terminy
Osoby odpowiedzialne
Dziękujemy za uwagę
Download