Ocena stopnia znajomości i przestrzegania norm

advertisement
Ocena stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole
przez uczniów i nauczycieli.
WYMAGANIE I
Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje
pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku
i zaufaniu.
Podsumowanie
1. W szkole rozpoznano zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, oszacowano
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń i ich potencjalnych skutków.
2. W szkołach istnieje pewien stały zestaw metod dotyczących zapewnienia
bezpieczeństwa.
3. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Potencjalne zagrożenie dla uczniów
stanowi agresja słowna.
4. W szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie
zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych postaw i zachowań.
5. Szkoła podejmuje działania w zakresie wspomagania rodziców w kształtowaniu
powszechnie akceptowalnych postaw. Rodzice są na bieżąco informowani
o zagrożeniach.
6. Relacje nauczyciel – uczeń
oparte są na uczciwości, szacunku
i odpowiedzialności. Niemniej jednak poziom zaufania jakim obdarzają uczniowie
wychowawców jest zbyt niski.
7. Stopień zintegrowania uczniów powinien być znacznie wyższy.
WYMAGANIE II
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć, będących wynikiem działań
samorządu uczniowskiego.
Podsumowanie
1. Uczniowie potrafią identyfikować naganne zachowania i w przeważającej
większości wyrażają dezaprobatę.
2. Samorząd uczniowski inicjuje przedsięwzięcia dotyczące m.in. organizacji życia
szkolnego, modyfikacji zapisów zasad oceniania zachowania, tematyki omawianej
na zajęciach z wychowawcą, organizacji czasu wolnego.
3. Uczniowie
wzajemnie
się
wspierają,
współdziałają,
ponoszą
współodpowiedzialność za losy jednostek i grupy.
WYMAGANIE III
Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez
pracowników szkoły, rodziców i uczniów.
Podsumowanie
1. Uczniowie i nauczyciele wiedzą dokładnie, jakich zachowań się od nich oczekuje.
2. Uczniowie znają i rozumieją normy zachowań w szkole, w relacjach koleżeńskich,
kontaktach z nauczycielami i pracownikami szkoły.
3. Normy społeczne obowiązujące w szkole są jednakowe dla wszystkich.
4. Nie wszyscy uczniowie przyjmują za własne narzucone postawy, normy
i wartości.
WYMAGANIE IV
W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania
wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
Podsumowanie
1. W szkole diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń prowadzona jest systematycznie.
2. Podejmowane działania wychowawcze są skuteczne.
3. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych
zachowań są w razie potrzeby modyfikowane.
4. Modyfikacje działań wychowawczych podejmuje się w wyniku konsultacji, debat
wszystkich podmiotów procesu nauczania.
5. Podczas modyfikacji działań wychowawczych uwzględnia się inicjatywy uczniów.
Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
WYMAGANIE I
W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby
uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
Podsumowanie:
1. Nauczyciele znają zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i stosują się do procedur obowiązujących w szkole.
2. Nauczyciele dokonują oceny możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.
W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na rozwijanie uzdolnień uczniów.
WYMAGANIE II
Wykorzystuje się różne formy pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i są one odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
Podsumowanie:
1. Zauważone problemy i określone potrzeby ucznia nauczyciele zgłaszają
wychowawcy klasy i niezwłocznie udzielają pomocy w bieżącej pracy z uczniem.
2. Praca z uczniem posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej jest
zorganizowana i przebiega zgodnie z zaleceniami zespołu ds. ppp
i programem IPET.
3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach
z uczniem zdolnym i innych zajęciach specjalistycznych.
4. Postępy uczniów w likwidowaniu braków edukacyjnych są niewielkie.
WYMAGANIE III
Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
Podsumowanie:
1. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać ze wsparcia poradni psychologicznopedagogicznej.
2. Szkoła współpracuję z podmiotami zewnętrznymi w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
WYMAGANIE VI
Rodzice ucznia aktywnie uczestniczą w procesie wspierania dziecka i rozpoznawania
trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych.
Podsumowanie:
1. Rodzice uczestniczą w procesie diagnozowania możliwości i specjalnych potrzeb
psychoedukacyjnych swoich dzieci jednak zaangażowanie rodziców jest zbyt małe.
2. Rodzice mają możliwość uzyskania na bieżąco informacji o postępach swoich dzieci,
jednak ich zainteresowanie nie jest adekwatne do skali problemu.
3. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców
z której rodzice korzystają w niewielkim stopniu.
Download