pobierz - Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i

advertisement
Projekt pt. „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III, Działanie 3.1.
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
UMOWA
NR…………………………………………………….
zawarta w dniu ………………….…2016 r. w Łodzi, pomiędzy:
Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
reprezentowanym przez:
dr hab. Stanisława Spodzieję
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………..……………
wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: .................... przez
............................................................ Regon: ..........................., NIP: ......................................
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..
zwanym / zwaną dalej „Wykonawcą”,
o treści następującej:
§1
Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164) - dalej Ustawy PZP oraz z Zarządzeniem Nr 83 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18
czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu
udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki i kultury
Projekt „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie
wyższym.
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wstępnych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń
lekarskich dla stażystów-uczestników projektu „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ
studiują i pracują” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:
1)
zapytaniu ofertowym z dnia ……………..….........
2)
ofercie Wykonawcy z dnia …………………...….…….
§3
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i kompletnie
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem, o którym mowa w zapytaniu
ofertowym z dnia ……………………………………….. z należytą starannością, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
……………………..……..………..
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania badań wstępnych stażystów kierowanych przez
Zamawiającego do poszczególnych Zakładów Pracy wg następującego zakresu:
1) badanie podstawowe: lekarskie badanie profilaktyczne z orzeczeniem; badania laboratoryjne: w tym
morfologia krwi i badanie ogólne moczu; badanie okulistyczne; badanie słuchu
2) ewentualne badania dodatkowe i konsultacje lekarzy specjalistów niezbędne dla lekarza
orzekającego przed wydaniem zaświadczenia, wynikające z charakterystyki stanowiska pracy – 206
stażystów.
4. Zakres badań, o których mowa w § 3 ust.3 niniejszej umowy, winien być zgodny z zakresem badań
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami
oraz
orzeczeń
lekarskich
wydawanych
do
celów
przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U.2014, poz. 1502) zwanego dalej Rozporządzeniem, przy czym dostępny dla
każdego pracownika zakres badań wstępnych powinien obejmować co najmniej:
1) badanie ogólne,
2) badanie okulistyczne,
3) badanie diagnostyczne: morfologii, moczu (badanie ogólne),
4) inne badania wg decyzji lekarza po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji
o zagrożeniach związanych z pracą.
1.
2.
§4
Podstawą wykonania świadczeń jest pisemne skierowanie Zamawiającego okazane przez wyznaczonego
do badań stażysty z uwzględnieniem Zakładu Pracy w jakim odbywać się będzie staż.
Wykonawca po przeprowadzeniu określonych w § 3 niniejszej umowy badań wystawia zaświadczenia
lekarskie odpowiedniej treści, które wręcza badanemu stażyście wraz z wynikami badań.
§5
Strony ustanawiają przedstawicieli do wspólnych kontaktów w realizacji niniejszej umowy
w osobach:
ze strony Zamawiającego: ……………………………………………..….………………tel.…………………..…………………..………,
adres e-mail: ...........................................................
ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………..………tel.………………………………………..……..….……,
adres e-mail: ..........................................................
1.
2.
3.
§6
Wynagrodzenie za wykonanie badań stanowiących przedmiot umowy, będzie iloczynem liczby
skierowanych stażystów oraz cen jednostkowych
Cena jednostkowa brutto za 1 skierowanego stażystę wynosi ………………………………….. brutto
(słownie: ………………………………………..……………………….. złotych, ……….. groszy)
Rozliczenia finansowe z Wykonującym zlecenie odbędzie się na podstawie wystawionej faktury przez
Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia w roku 2016 i w roku 2017 oraz protokołu zdawczo-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.
2.
3.
odbiorczego. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.
Wynagrodzenie całkowite nie może przekroczyć całkowitej ceny brutto zaoferowanej przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym z dnia ……......................…… tj. …...................................……zł brutto
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………)
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie podatki, opłaty oraz inne obciążenia, jakie spoczywają zgodnie
z obowiązującymi przepisami na Wykonawcy w związku z zawartą umową.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę/rachunek Wykonawca wystawi po zrealizowaniu zamówienia w roku 2016 oraz w roku 2017
wraz z wykazem wykonanych usług oraz imiennym wykazem skierowanych przez Zamawiającego
stażystów
Cennik usług w zakresie badań, jakie Wykonawca będzie przeprowadzał dla Zamawiającego w okresie
trwania niniejszej umowy, nie może ulec zmianie.
§7
Zgromadzony w trakcie realizacji umowy zbiór danych medycznych może być wykorzystany przez
Wykonawcę w opracowaniach medycznych bez podawania danych personalnych osób.
§8
Zamawiający w terminach i w sposób ustalony na roboczo z Wykonawcą będzie kontrolował wykonanie
postanowień niniejszej umowy. Kontrola nie może zakłócać organizacji pracy Wykonawcy.
Zamawiający wobec Wykonawcy jest obowiązany do przekazywania informacji o występowaniu
czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań
i pomiarów tych czynników.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań, o których mowa w § 2 niniejszej umowy zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U.
z 2014r. poz. 1184) – zwanej dalej Ustawą medycyny pracy.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie
następujących kar umownych:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
1.
§ 10
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,
2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej
jakości,
3) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; w takim
przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstąpienie może być dokonane
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia.
§ 11
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez
zgody Zamawiającego.
§ 12
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do
z wykonaniem usługi, w tym dokumentów finansowych.
1.
2.
3.
4.
dokumentów
Wykonawcy
związanych
§ 13
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich
nieważności.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 27.06.2016 r. do 20.10.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć przypadku,
gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). W tej sytuacji, Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów prawnych oraz je wskaże. W następstwie zmiany
przepisów oraz po spełnieniu poprzednio podanego warunku i po zawarciu aneksu do umowy,
Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą obowiązującą stawkę tego podatku.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego
§ 15
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ..........................................
………………………………
Wykonawca
………………………………
Zamawiający
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards