CHEMIA

advertisement
CHEMIA
Semestr I
Praca semestralna
1. Dokonać interpretacji zapisu 1428Si. Określić budowę jądra atomowego.
2. Przedstawić konfiguracje elektronową: fosforu, siarki i argonu.
3. Podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków:
a) K2 L5
b) K2L8M2
c) K2L8M6
Określić liczbę atomową i liczbę elektronów walencyjnych każdego z nich. Podać ich
symbole i nazwy.
4. Uporządkować wymienione pierwiastki według wzrastającej elektroujemności: Ca, O,
K, F, Si, S.
5. Dlaczego pierwiastki 1. i 2. grupy zaliczamy do elektrododatnich, a 16. i 17. do
elektroujemnych? Dlaczego w cząsteczce N2 tworzy się wiązanie potrójne?
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
CHEMIA
Semestr II
Praca semestralna
1. Dobrać współczynniki w niżej podanych reakcjach chemicznych:
a) C2H6 + O2 → CO2 + H2O
b) Fe2O3 + C → Fe + CO2
c) NH3 + O2 → NO2 + H2O
2. Na podstawie bilansu elektronowego dobrać współczynniki stechiometryczne w
równaniach reakcji utleniania i redukcji.
a) Na + H2O → NaOH + H2
b) PbO + C → Pb + CO2
3. Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?
4. Obliczyć skład procentowy węglika krzemu, jeżeli z rozkładu tej substancji otrzymano
4,5 g węgla i 10,5 g krzemu.
5. Jaką objętość zajmuje 0,25 mola cząsteczek dwutlenku węgla?
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
CHEMIA
Semestr III
Praca semestralna
1. W 6 dm3 roztworu znajduje się 234 g siarczku sodu (Na2S). Obliczyć stężenie molowe
roztworu.
2. Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30 g roztworu 6 %?
3. Który roztwór ma większe stężenie procentowe: 2,33- molowy H2SO4 (d=1,14 g/cm3)
czy 2,33-molowy HNO3 (d=1,08 g/cm3)
4. Napisać wzory i podać nazwy wodorotlenków metali 2. i 3. okresu.
6. Podać równania reakcji ilustrujące wszystkie metody otrzymywania:
a) siarczanu (VI) potasu,
b)siarczku sodu
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
CHEMIA
Semestr IV
Praca semestralna
1. Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstawić proces dysocjacji
elektrolitycznej następujących substancji
H2S, HNO3, NaOH, H2CO3, (NH4)2CO3
2. Napisać równania reakcji zobojętniania:
a) kwasu fosforowego(V) zasadą sodową,
b) kwasu solnego zasada potasową.
Podać nazwy powstających soli.
3. Napisać równania podanych reakcji w formie jonowej:
a) 2 Na OH  H2SO4  Na2SO4  2 H2O
b) Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
c) AgNO3 + NaBr  AgBr + NaNO3
4. Przedstawić chemiczne właściwości fluorowców.
5. Odmiany alotropowe węgla.
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
CHEMIA
Semestr V
Praca semestralna
1. Napisać wzory pięciu izomerów związku o wzorze sumarycznym C5H9BrCl2. Podać
nazwy systematyczne.
2. Ułożyć wzory i nazwy systematyczne alkoholi o wzorze sumarycznym C5H11OH.
Określić rzędowość alkoholi.
3. Napisać równia reakcji otrzymywania octanu sodu wszystkimi metodami.
4. Na przykładzie kwasu solnego i kwasu octowego napisać równania reakcji ilustrujące
podobieństwa między kwasami nieorganicznymi a karboksylowych.
5. Co to jest reakcja estryfikacji. Podać przykład, nazwać substraty i produkty.
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
CHEMIA
Semestr II ZSZ
Praca semestralna
1. Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?
2. Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstawić proces dysocjacji
elektrolitycznej następujących substancji
H2S, HNO3, NaOH, H2CO3, (NH4)2CO3
3. Który roztwór ma większe stężenie procentowe: 2,33- molowy H2SO4 (d=1,14 g/cm3)
czy 2,33-molowy HNO3 (d=1,08 g/cm3)
4. Przedstawić chemiczne właściwości fluorowców.
5.Napisać równania podanych reakcji w formie jonowej:
a) 2 Na OH  H2SO4  Na2SO4  2 H2O
b) Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
c) AgNO3 + NaBr  AgBr + NaNO3
6. Podać równania reakcji ilustrujące wszystkie metody otrzymywania:
a) siarczanu (VI) potasu,
b)siarczku sodu
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
Semestr I ZSZ
1. Dokonać interpretacji zapisu 1428Si. Określić budowę jądra atomowego.
2. Podano konfiguracje elektronowe atomów trzech pierwiastków:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a) K2 L5
b) K2L8M2
c) K2L8M6
Określić liczbę atomową i liczbę elektronów walencyjnych każdego z nich. Podać ich
symbole i nazwy.
Uporządkować wymienione pierwiastki według wzrastającej elektroujemności: Ca, O,
K, F, Si, S.
Dlaczego pierwiastki 1. i 2. grupy zaliczamy do elektrododatnich, a 16. i 17. do
elektroujemnych? Dlaczego w cząsteczce N2 tworzy się wiązanie potrójne?
Dobrać współczynniki w niżej podanych reakcjach chemicznych:
a. C2H6 + O2 → CO2 + H2O
b. Fe2O3 + C → Fe + CO2
c. NH3 + O2 → NO2 + H2O
Co to jest reakcja utleniania i redukcji. Podać przynajmniej trzy przykłady.
Zadanie: Ile atomów wodoru znajduje się w trzech molach metanu CH4?
Obliczyć skład procentowy węglika krzemu, jeżeli z rozkładu tej substancji otrzymano
4,5 g węgla i 10,5 g krzemu.
Opracowała:
mgr Marzena Skrzyńska
Download