KOD ucznia V Konkurs - Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w

advertisement
Rozkodowuje komisja ...........................................................................................
06.05.2014r.
czas trwania: 90 min.
godz. rozpoczęcia: 1145
............................
KOD ucznia
V Konkurs
Nauk Matematyczno-Przyrodniczych dla gimnazjalistów
organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie
rok szkolny 2013/2014
I etap
Wykonaj wszystkie polecenia. Zapisz wszystkie obliczenia. Do obliczeń nie używaj kalkulatora. Życzymy powodzenia!
Zadanie 1. (0-3 punkt)
1 1675  2,46 : 11,02

1 23 : 1 89 : 152  0,15
Oblicz:
Zadanie 2. (0-2 punkt)
Jaką cyfrą kończy się wynik działania 214 +344 +464 . Zapisz obliczenia lub tok rozumowania.
Zadanie 3. (0-2 punkty)
Do beczki napełnionej w 35% wodą dolano 12 litrów wody i okazało się, że jest ona napełniona
w 60 %. Pojemność beczki wynosi:
Zadanie 4. (0-3 punkty)
Uzasadnij, że suma trzech kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 6.
Zadanie 5. (0-2 punkty)
Po dwukrotnej obniżce ceny najpierw o 10%, później o 15% telewizor kosztuje 918 zł.
Jaka była pierwotna cena telewizora?
Rozwiąż nierówność:
Zadanie 6. (0-6 punkt)
x  2 x  2  3x 1
2

  x  12 8  8x 2

a)przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej
b)podaj największą liczbę całkowitą, która nie spełnia tej nierówności ...............
c)podaj trzy liczby spełniające nierówność, z których:
- jedna jest liczbą pierwszą, ...................................
- druga niewymierną, .....................................
- a trzecia potęgą liczby –3 .....................................
Zadanie 7. (0-2 punkt)
Sprawdź, czy liczba 39 +310 +311 jest podzielna przez 13
Zadanie 8. (0-3 punkt)
Uzupełnij zdania opisujące oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia.
A. Słońce góruje w zenicie na……………………………
B. Dzień na równiku trwa……………………………
C. Na obszarze położonym między kołem podbiegunowym………………….
a biegunem…………………….. rozpoczyna się noc polarna.
D. Pora roku, która rozpoczyna się na półkuli południowej to……………
Zadanie 9. (0-3 punkty)
Na podstawie charakterystyki poziomów glebowych i opisu obszarów występowania rozpoznaj typy gleb.
A. Poziom próchniczny osiąga znaczą grubość. Poziom wymywania jest słabo wykształcony. Gleby
te występują na obszarach porośniętych lasami liściastymi i mieszanymi w strefie klimatów
umiarkowanych. Są średnio żyzne.
………..........…………………………
B. Poziom próchniczny jest bardzo dobrze wykształcony. Gleby te występują na obszarach
porośniętych roślinnością trawiastą w strefie klimatów umiarkowanych. Należą do najżyźniejszych
na świecie
.........………………………………
C. Poziom próchniczny osiąga dużą grubość. Gleby te występują na obszarach zbudowanych z
wapieni. Są żyzne, ale trudne w uprawie
………………………………………….
Zadanie 10. (0-3 punkty)
Do warunków powstania skał dobierz odpowiedni przykład skały:
A. powstaje z nagromadzenia okruchów pochodzących z niszczenia innych skał - .....…………
B. powstaje na powierzchni skorupy ziemskiej wskutek zastygania lawy - ……………………
C. powstaje z innych skał pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia działających w głębi
skorupy ziemskiej - ……………………………
a) bazalt
b) marmur
c) zlepieniec
Zadanie 11. (0-1 punkt)
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wyrazy są nazwami produktów wybuchu wulkanu:
A. krater, lawa, stożek wulkaniczny
B. erupcja, ognisko magmy, popioły
C. gazy, lapille, popioły
D. gejzer, kaldera, lawa.
Zadanie 12. (0-2 punkty)
Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny liścia rośliny okrytonasiennej. Podaj nazwę tkanki oznaczonej
na rysunku literą A i określ jej funkcję.
a) Nazwa tkanki………………………
b) Funkcja……………………………
Zadanie 13. (0-1 punkt)
Do roślin, które nie wytwarzają owoców należy sosna zwyczajna, ponieważ jest to roślina:
A. wiatropylna
B. rozdzielnopłciowa C. nagonasienna
D. jednopienna
Zadanie 14. (0-3 punkty)
Wymień trzy cechy budowy szkieletu ptaków, wiążące się z ich przystosowaniem do lotu
a)………………………………………………..........................………………
b)..........................................................................................................................
c)...........................................................................................................................
Zadanie 15. (0-1 punkt)
Z podanych niżej cech zaznacz dwie, które nie są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli
kręgowców:
A. przewód pokarmowy położony po brzusznej stronie
B. stałocieplność
C. układ nerwowy położony po grzbietowej stronie ciała
D. obecność błon płodowych
E. obecność struny grzbietowej przynajmniej w pewnym okresie życia
Zadanie 16. (0-3 punkty)
W skład powietrza wchodzą substancje o następujących wzorach chemicznych:CO2,N2,O2,Ar,H2,H2O.
Które z nich oznaczają:
a. cząsteczki pierwiastków- ............................................
b. atomy- ........................................
c. cząsteczki związków chemicznych- ............................................
Zadanie 17. (0-2 punkty)
Oblicz stężenie procentowe roztworu soli kuchennej NaCl w temp.80°C wiedząc, że rozpuszczalność tej
soli wynosi 40g/100g H2O.
Zadanie 18. (0-1 punkt)
Jeden z izotopów magnezu
25
Mg posiada: .…. protonów, …...neutronów, …...elektronów.
Zadanie 19. (0-2 punkty)
Ułóż dwa równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, wybierając właściwe wzory i symbole
chemiczne z podanych obok: Na, 2NaOH, NaO, Na2O, H2O, 2H2O, H2, 2NaOH, NaOH, 2Na, 2H2
a)……………+…………..→…………+…………….
b)……………+…………..→………….
Zadanie 20. (0-1 punkt)
Którym wzorem cząsteczki należy uzupełnić równanie reakcji, aby było poprawne?
Fe+2HCl→FeCl2+…....
a.Cl2
b.CO2
c.H2O
d.H2
Zadanie 21. (0-1 punkt)
Kwasy tlenowe możemy otrzymać w wyniku reakcji odpowiedniego tlenku niemetalu z wodą:
Tlenek niemetalu+woda →kwas tlenowy
Które z równań poprawnie opisuje otrzymywanie kwasu siarkowego(VI) powyższą metodą?
a.H2+S→H2S
b.H2+SO3→H2SO3
c.H2O+SO3→H2SO4
d. H2O+SO2→ H2SO3
Zadanie 22. (0-3 punkty)
Wpisz w każdą lukę odpowiednie określenie wybrane z podanych: zasadowy, kwasowy , obojętny
a. Jeśli liczba jonów H+>OH¯, to odczyn roztworu jest …………………
b. Jeśli liczba jonów H+=OH¯, to odczyn roztworu jest …………………
c. Jeśli liczba jonów H+<OH¯, to odczyn roztworu jest …………………
Zadanie 23. (0-2 punkt)
Oblicz z jakim przyspieszeniem porusza się rowerzysta, jeżeli w ciągu 10 minut przebywa drogę
równą 0,5 km?
Zadanie 24. (0-1 punkt)
Motocyklista rozpoczął ruch jednostajnie przyspieszony po linii prostej (v0=0) i w pierwszej sekundzie
tego ruchu przejechał 2 metry. Ile metrów przejechał w drugiej sekundzie?
a. 8
b. 6
c. 4
d. 2.
Zadanie 25. (0-1 punkt)
W kanistrze jest 10 litrów paliwa. Masa paliwa wynosi 8 kg. Jaka jest gęstość paliwa?
a. 8000
b. 800
c. 80
d. 0,8
Zadanie 26. (0-2 punkty)
Z Krakowa wyrusza samolot z prędkoscią 300
, a jednocześnie naprzeciwko z odległej od niego
Warszawy o 300 km wyrusza drugi samolot z prędkością Vx taką, że samoloty spotkają się po 20
minutach lotu. Oblicz prędkość Vx i odległość spotkania od Warszawy.
Zadanie 27. (0-1 punkt)
W szczelnym cylindrze z tłokiem znajduje się lód. Przesunięcie tłoka do góry spowoduje:
a. Topnienie lodu
b. Powstanie próżni nad lodem
c. Sublimację lodu
d. Podwyższenie temperatury lodu.
Zadanie 28. (0-1 punkt)
Drewniany klocek pływa do połowy zanurzony w cieczy o gęstości 0,8
z którego wykonano klocek i zaznacz prawidłowy wynik.
a. 0,5
BRUDNOPIS:
b. 0,8
c.
d.
. Oblicz gęstość drewna,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards