Warszawa, poniedziałek 15 lutego 2010 r. Przedstawiciel Wydziału

advertisement
Warszawa, poniedziałek 15 lutego 2010 r.
Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego
Dyr. Piotr Sobucki - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
podsumował ostatnie spotkanie Forum Transportowego (12.01.2009 r.?)
Byli obecni przedstawicieli Marszałka Województwa, odpowiedzialnego za plan zagospodarowania
województwa mazowieckiego oraz GDDKiA.
W planie zagospodarowania województwa mazowieckiego są ujęte inwestycji drogowe – GDDKiA
uczestniczyła w opracowaniu planu.
Proponuje omówienie poszczególnych etapów przygotowania inwestycji drogowej
Sylwia Moszczyńska – Staś pracująca w Wydziale Infrastruktury
Maciej Frączak
W kwestii formalnej – 4.01.2010 r. wystosowałem pismo do Wojewody Mazowieckiego o
spotkanie Forum Transportowego w trybie pilnym w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 14?.
12. 2010 w sprawie ochrony powietrza.
Od 1 stycznia 2010 r. Polska, w tym Warszawa będzie płacić kary z tytułu przekroczenia
dopuszczalnych standardów ochrony powietrza.
Także decyzje sądowe dotyczące autostrady A2 – wstrzymanie inwestycji wymaga szybkich
działań.
Krystyna Kowalska To ja mogłabym poprowadzić ten temat. Obecni tu przedstawiciele
stowarzyszeń znają bardzo dobrze tą tematykę. Proszę nas nie uczyć – sami wiemy jak są
prowadzone postępowania. Przy budowanej S8 są budowane nowy domy mieszkalne. Mimo
decyzji środowiskowej stanowiącej o analizie porealizacyjnej. Czy były proponowane zmiany w
prawie dla zapobiegania takim sytuacjom.
Jakość powietrza pogarsza się. Dlaczego zostały zamknięte kolejne stacje monitoringu jakości
powietrza. Powinno się zlecić porządne raporty o autentycznym stanie powietrza w Warszawie.
Jak uniknąć kary – czy zawęzić ulice? Czy
Krzysztof Bruździak „Przyjazna i bezpieczna siódemka” Na poprzednim spotkaniu pytałem kto
ustalał parametry tras ekspresowych. Usłyszałem, że decyzją dyrektora GDDKiA, ale nie ma
dokumentu na ten temat. Tymczasem S7 ma pas rozdzielający 12 m, co także podraża koszty.
Nasze stowarzyszenie potrzebuje pomocy od fachowych stowarzyszeń.
Może należy zaktualizować skład Prezydium.
Dyr. Piotr Sobucki
Ja sam tematu nie wymyśliłem – został uzgodniony na ostatnim czerwcowym spotkaniu, na koniec
tego spotkania.
Forum nie rozwiąże wszystkich problemów, które zresztą nie należą do kompetencji Wojewody.
Na poprzednich spotkaniach usłyszałem wiele przykrych słów pod adresem Wojewody i jego
pracowników.
Krzysztof Bruździak
Jakie widzi Pan możliwość działania Forum, jak możemy zostać włączeni w sprawach decyzyjnych.
Dyr. Piotr Sobucki
Na forum nie chcę się koncentrować na pojedynczych inwestycjach, tylko na sprawach
systemowych. Każdy, a w szczególności organizacje ekologiczne mogą być stroną w
postępowaniach administracyjnych.
Byłoby świetnie, żeby ktoś z Państwa prowadził to forum, ale na tym forum to się nie udało.
1
Maciej Frączak
Na spotkaniu z udziałem Wojewody w grudniu 2008 r. usłyszeliśmy, że nie ma potrzeby wybierania
przewodniczącego.
Jestem skłonny dać jeszcze jedną szansę – przygotować to forum od strony organizacyjnej.
Krzysztof Bruździak
Proponuję wysłuchanie prezentacji i
Bogusława Parowicz
Stowarzyszenie „Załuski-Stasin”
Proponuję zaproszenie pana Janusza Piechocińskiego na następne spotkanie, który jest bardzo
kompetentny w tych sprawach oraz przedstawicielem Marszałka Województwa. Naprawdę mamy
problemy i to uzasadnione. Np. decyzja lokalizacyjna wojewody dla S-2 wydana w 2006 r.
Zbigniew Jachnis Zgadzamy się, ze Wojewoda nie jest chłopcem do bicia, ale powinien pilnować,
jeżeli ktoś nie spełnia swoich obowiązków w zakresie ochrony powietrza.
Powinniśmy się zajmować poważnymi tematami, np. przejęcia części transportu przez drogi
kolejowe, węzła logistycznego jaki powstaje w Warszawie
Jestem uczulony na trasę mszczonowską, ponieważ pochodzę z Łomianek.
Krystyna Kowalska Nie zgadam się w jeszcze jednym z panem Sobuckim. Decyzje budowlane dla
dróg podpisuje Wojewoda i w ten sposób wpływa na stan powietrza.
Krzysztof Bruździak
Mam prośbę do Pana dyrektora o 10 – 15 minut czasu w celu wyboru Zarządu lub reaktywować
poprzedni, w skład którego wchodzili:
Bogusława Parowicz
Zbigniew Jachnis
Zbigniew Durda
Jacek Wiśniewski
Eugeniusz Siwek
Dyr. Piotr Sobucki
Proponuję trzymanie się porządku.
Państwo mogą przygotować plan pracy na cały rok.
Proszę nie traktować tych spotkań jako walki
Państwo mogą organizować spotkania na dowolne tematy.
Nie wiem czy jaki jest sens takich spotkań
Bogusława Parowicz
Poseł Piechociński jest funkcjonariuszem publicznym i może przyjdzie do nas na spotkanie.
Grażyna Grygiel
W zawiadomieniu na stronie internetowej o dzisiejszym spotkaniu nie było proponowanego
porządku obrad. Wojewoda zobowiązał się do przekazywania wniosków w tej sprawie.
Dyr. Piotr Sobucki
Na spotkaniu w sprawie zasad wykupywania nieruchomości zostały przygotowane uwagi, które
zostały przekazane do Ministra Infrastruktury. Część była dyskutowana.
Krzysztof Bruździak
To było pismo z 31 marca 2009 r., gdzie zostało zamieszczonych 10 postulatów.
2
Także jestem ciekaw jak Ministerstwo wykorzystało te wnioski
Proszę o prezentację, a na końcu kilka minut dla nas.
Dyr. Piotr Sobucki
Prezentacja
Podstawy prawne
Etapy przygotowania inwestycji:
1) studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Etap przed postępowaniem
administracyjnym, prowadzony przez inwestora. Oceniane na Komisji Oceny Przedsięwzięć
Inwestycyjnych.
Jacek Wiśniewski
Czy inwestor może rozpatrywać warianty inwestycji liniowej, jeżeli warianty są sprzeczne z
planami zagospodarowania?
Dyr. Piotr Sobucki
Może i musi rozpatrywać różne rozwiązania. Jeżeli SUiKZP było przeprowadzone z udziałem
społeczeństwa i zostało dogłębnie przegadane to inne warianty nie powinny mieć szans.
Krzysztof Bruździak W jaki sposób możemy uczestniczyć w tym etapie, w komisji oceny
przedsięwzięć. Jaka jest rola rady technicznej i jakie jest jej umocowanie.
Dyr. Piotr Sobucki
To jest etap przygotowania inwestycji nieuregulowany w przepisach. To inwestorowi powinno
zależeć na tym, żeby to było lepiej przygotowane. W interesie inwestora powinno być jak najlepsze
przygotowanie w celu ułatwienia kolejnych etapów. Dłuższy czas poświęcony na dyskusję
powinien skrócić czas na przeprowadzenie postępowanie.
Maciej Frączak
Moim zdaniem inwestor jest zainteresowany generowaniem kosztów. Pytanie w czyim to jest
interesie. Czy inwestor GDDKiA jest ograniczony w tym zakresie. Jakie mamy możliwości
powstrzymania tego. Jest to realizowane dalej do momentu kiedy ktoś nie decyduje się skierować
skargi do trybunału europejskiego.
Dyr. Piotr Sobucki
Zakładam, że inwestor działa racjonalnie. Nie zakładam innego rozwiązania. Jeżeli Pan uważa, że
tak jest
Bogusława Parowicz
Zaskarżyliśmy do prokuratury, że decyzja dla S2 została wydana bezprawnie.
Jacek Wiśniewski
Z każdego kroku powinny być dokumenty – jakie są dokumenty z tego kroku
Dyr. Piotr Sobucki
Jest to etap przygotowania, przed postępowaniem formalnym, pierwszym krokiem formalnym jest
wniosek o decyzję środowiskową.
Jacek Wiśniewski
Ten etap jest najważniejszy. Dlatego powinien być weryfikowalny. Chciałbym mieć świadomość,
że jeżeli jest procedura to będzie ona prowadzona rzetelnie.
Dyr. Piotr Sobucki
3
Do wojewody wpływa wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Urząd weryfikuje
czy jest zgodna z decyzją środowiskową.
Krzysztof Bruździak
To jest istotny elementy – weryfikowalność decyzji. Nie możemy np. usunąć nonsensu w postaci
wiaduktu kolejki wąskotorowej.
Pozostaje nam wniosek do dyrektora GDDKiA o audyt.
Dyr. Piotr Sobucki
Kolejny etap – projektowanie + ustalenia.
Powstają linie wyznaczające przebieg drogi.
Jacek Wiśniewski
Jesteśmy na etapie projektowania. Czy my jako stowarzyszenia mamy możliwość uczestniczenia w
tym etapie postępowania?
Dyr. Piotr Sobucki
Nie jest to etap formalny. Kolejny etap – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji.
Tutaj strony mają możliwość formalnego udziału.
To jest najważniejszy moment, gdzie wszelkiego rodzaju uwagi powinny być zgłaszane.
Michał Zyga
Pytanie o inwestycje, które mają decyzje środowiskowe w starym trybie, a GDDKiA deklaruje
wystąpienie o decyzję środowiskową w nowym trybie.
Jacek Wiśniewski
Taka jest również sytuacja z obwodnicą Raszyna.
Dyr. Piotr Sobucki
Na etapie wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji inwestor może wystąpić o ponowną
decyzję o oddziaływaniu na środowisko
Postępowanie środowiskowe – jego etapy, w tym postępowanie z udziałem społeczeństwa.
Krystyna Kowalska
W zakresie dróg jest pewna nieścisłość uzgodnienie warunków następuje z GDOŚ, ponieważ on
wydaję decyzję środowiskową. Uzgodnienie GDOŚ jest niezaskarżalne, a to uzgodnienie musi być
w całości uwzględnione w decyzji.
Dyr. Piotr Sobucki
To uzgodnienie dotyczy dróg niższej kategorii.
Krystyna Kowalska
Warto wystąpić w tej sprawie do Ministra w celu zainicjowania zmiany prawa. Taki tryb wydłuża
postępowania, ponieważ nie ma możliwości zaskarżenia uzgodnienia GDOŚ, tylko całej decyzji.
Dyr. Piotr Sobucki
Postępowanie środowiskowe – artykuły 8, 29, 30, 44.
Krzysztof Bruździak
Czy prawo uczestniczenia na prawach strony przenosi się na postępowanie o zezwolenie na
realizację inwestycji.
4
Krystyna Kowalska
Polskie prawo nie jest zgodne z dyrektywą europejską. Mam nadzieje, że Komisja Europejska
skoryguje to. Zgodnie z dyrektywą stowarzyszenie powinno być stroną w postępowaniu, a nie tylko
na prawach strony.
Może występować tylko o uchylenie do sądu w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Gdyby
było stroną to mogłoby wystąpić np. o uchylenie wydanej decyzji.
Dyr. Piotr Sobucki
Kolejny etap – wniosek o zezwolenie o zgodę na realizację inwestycji drogowej. Uzgodnienie
RDOŚ. Na tym etapie uwagi dotyczące rozbieżności projektu z decyzją środowiskową.
Ponowne przeprowadzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku wniosku inwestora
lub kiedy organ stwierdzi rozbieżność projektu z decyzją środowiskową.
Wtedy postępowanie podstawowe jest zawieszone.
Krzysztof Bruździak
Czy Urząd Wojewódzki może wydłużyć termin 21 dni na zgłaszanie uwag i wniosków.
Dyr. Piotr Sobucki
Wojewoda ma 90 dni na wydanie decyzji, dlatego przyjmujemy najkrótszy termin na zgłaszanie
uwag.
Jacek Wiśniewski
Jaki jest zakres oceny urzędu wojewódzkiego
Dyr. Piotr Sobucki
Urząd bada dokumentację w zakresie zgodności z decyzją środowiskową.
Najlepiej by było gdyby sam inwestor widział potrzebę kontraktu ze stowarzyszeniami na etapie
przygotowania.
Krystyna Kowalska
Dlaczego nie jest udostępniana treść decyzji.
Dyr. Piotr Sobucki
Przepisy nie nakładają obowiązku udostępniania treści decyzji, ale jednak takie decyzje
zamieszczamy na stronie internetowej.
Krystyna Kowalska
Przy modyfikacji strony stare decyzje zostały usunięte.
Podobnie RDOŚ nie zamieszcza treści uzgodnień swoich decyzji.
Maciej Frączak
Wnioski z dzisiejszego spotkania.
Proponuję aby następne nieformalne spotkanie Forum odbyło się w przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej na ul. Jasnej 12/14, na które zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele Sejmu.
Na przykładzie warszawskiego węzła transportowego możemy przedstawić jak wyglądają relacje
pomiędzy prawem europejskim a prawem polskim.
Proponowany termin w kwietniu.
Proponuję krótkie spotkanie organizacyjne za 2 tygodnie w poniedziałek 1 marca o godz. 15:00
Dyr. Piotr Sobucki
Potwierdzę w najbliższych dniach, czy w tym terminie będzie dostępna sala i ogłoszę na stronie
internetowej, że będzie to spotkanie robocze
5
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards