Test

advertisement
PYTANIA Z EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO
Źródło: Ministerstwo Finansów
DZIAŁ X. RACHUNKOWOŚĆ
A. TEST
1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe jednostek podlegają przechowaniu:
a) przez 5 lat,
b) przez 10 lat,
c) trwałemu.
2. RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów) czynne jest przejawem:
a) zasady współmierności przychodów i kosztów,
b) zasady ostrożności,
c) żadnej z powyższych.
3. Które szczegółowe zasady wyceny bilansowej i pomiaru wyniku spowodują zwiększenie zysku:
a) wycena zapasów według metody FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło), przy wzroście ich cen zakupu,
b) rozliczenie wartości niematerialnych i prawnych na okres 2 lat (poprzednio 5 lat),
c) dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności.
4. Rezerwę na podatek dochodowy (w sytuacji kiedy różnica przejściowa między zyskiem brutto a podstawą
opodatkowania jest dodatnia) zalicza się do:
a) kosztów finansowych,
b) obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego,
c) rozliczeń międzyokresowych przychodów.
5. Odpisane przedawnione zobowiązania z tytułu usług stanowią:
a) zyski nadzwyczajne,
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
c) pozostałe przychody operacyjne.
6. Ustawa o rachunkowości zezwala na wycenę na dzień bilansowy inwestycji zaliczanych do aktywów
trwałych:
a) według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
c) według ceny sprzedaży netto.
7. Zobowiązania długoterminowe:
a) to m.in. zobowiązania do spłaty powyżej 2 lat,
b) zawsze stanowią źródło finansowania aktywów trwałych,
c) stanowią element kapitału pracującego.
8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów powstają m.in., gdy:
a) dokonujemy odpisu aktualizującego wartość należności,
b) otrzymujemy od kontrahentów zapłatę przyszłych świadczeń,
c) przeceniamy (zmniejszamy) wartość krótkoterminowych papierów wartościowych na dzień bilansowy.
9. Zasada ciągłości stosowanych metod rachunkowości:
a) nie pozwala zmieniać metod rachunkowości,
b) dopuszcza zmiany metod w dowolnym momencie, ale z podaniem uzasadnienia,
c) zezwala na zmiany metod, ale tylko od początku roku obrotowego.
10. Zgodnie z ustawą o rachunkowości utworzenie rezerwy na przewidywane lub pewne straty z operacji
finansowych powodują:
a) wzrost kosztów operacyjnych,
b) wzrost strat nadzwyczajnych,
c) wzrost kosztów finansowych.
11. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia się według:
a) wartości rynkowej,
b) wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto,
c) wyceny biegłego rzeczoznawcy.
12. Wartość pozostałości środka trwałego to:
a) wartość nabycia środka,
b) wartość możliwa do uzyskania w momencie sprzedaży środka trwałego,
c) wartość możliwa do uzyskania w momencie likwidacji lub wycofania środka trwałego z używania.
13. Kredyt krótkoterminowy to zawsze:
a) zobowiązanie wobec banku na okres powyżej roku,
b) element kapitału obcego,
c) źródło finansowania środków obrotowych.
14. Dotacje na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo wartości niematerialnych i
prawnych zalicza się do:
a) zysków nadzwyczajnych,
b) pozostałych przychodów operacyjnych,
c) przychodów finansowych.
15. Koszty odsetek od kredytu w rachunku przepływów pieniężnych stanowią element:
a) działalności inwestycyjnej,
b) działalności finansowej,
c) w zależności od przeznaczenia kredytu - działalności finansowej lub inwestycyjnej.
16. Cena sprzedaży netto to:
a) cena sprzedaży,
b) cena sprzedaży pomniejszona o koszty, które należy ponieść w celu dokonania sprzedaży,
c) cena rynkowa.
17. Zaciągnięcie kredytu odwzorowane jest w:
a) bilansie,
b) bilansie i rachunku zysków i strat,
c) w rachunku przepływów pieniężnych i w bilansie.
18. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów obejmuje:
a) wszystkie koszty rodzajowe okresu,
b) koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji,
c) wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie.
19. Sprawozdanie finansowe jednostki obejmuje:
a) bilans i rachunek zysków i strat,
b) bilans i rachunek zysków i strat, informację dodatkową i rachunek przepływów pieniężnych,
c) dla wszystkich jednostek – bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a dla jednostek
objętych obowiązkiem badania sprawozdania finansowego również rachunek przepływów pieniężnych oraz
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
20. Wynik na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej stanowi:
a) zawsze przepływ środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej,
b) korektę przepływów środków pieniężnych w działalności operacyjnej,
c) zawsze przepływ środków pieniężnych w działalności finansowej.
21. Pozostałe koszty operacyjne to między innymi:
a) wartość netto sprzedanych środków trwałych,
b) koszty administracji,
c) koszty zakupu towarów.
22. Wynik na sprzedaży papierów wartościowych w rachunku zysków i strat jest zaliczany do wyniku:
a) działalności operacyjnej,
b) na operacjach finansowych,
c) na operacjach nadzwyczajnych.
23. Przejściową różnicę między podatkiem dochodowym ustalonym wg prawa podatkowego a podatkiem
księgowym powoduje różnica z tytułu:
a) naliczonych odsetek,
b) przekroczenia kosztów reprezentacji i reklamy,
c) kary za zanieczyszczanie środowiska.
24. Otrzymane odsetki od udzielonej pożyczki w rachunku zysków i strat stanowią element:
a) pozostałej działalności operacyjnej,
b) działalności finansowej,
c) działalności operacyjnej.
25. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny oznacza m.in. uwzględnienie:
a) wszystkich kosztów i przychodów w okresie,
b) wyłącznie niewątpliwych przychodów i zysków,
c) wyłącznie niewątpliwych kosztów i strat.
26. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy:
a) w wartości nominalnej,
b) w wartości godziwej,
c) w wartości wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z
umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na
instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
27. Ustawa o rachunkowości zezwala na wycenę na dzień bilansowy inwestycji krótkoterminowych:
a) według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a
krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości
godziwej,
b) według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) w kwocie wymaganej zapłaty.
28. Do kosztu wytworzenia sprzedanej produkcji zalicza się m.in.:
a) koszty bezpośrednie wytworzenia,
b) wszystkie koszty pośrednie produkcji,
c) koszty ogólne.
29. W spółce z o.o. dopłaty na sfinansowanie środków trwałych w budowie ujmowane są:
a) w funduszach własnych,
b) w rozliczeniach międzyokresowych przychodów,
c) w przychodach okresu, w którym je otrzymano.
30. Dodatnia różnica wartości netto środków trwałych powstała na skutek aktualizacji wyceny:
a) zwiększa rozliczenia międzyokresowe przychodów,
b) obciąża przychody danego okresu,
c) zwiększa wartość kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.
31. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego zgodnie zasadą ostrożnej
wyceny:
a) zmniejszają wynik finansowy okresu, w którym zostały dokonane,
b) zwiększają koszty operacyjne okresu,
c) zwiększają straty nadzwyczajne.
32. Źródłem finansowania działalności okresu jest:
a) zaciągnięcie kredytu,
b) wykup obligacji,
c) zakup środka trwałego.
33. Koszty pozostałej działalności operacyjnej to m.in.:
a) wartość sprzedanych papierów wartościowych,
b) koszty administracji,
c) kary za zanieczyszczenie środowiska.
34. Należności wycenia się w ciągu roku obrotowego:
a) w wartości nominalnej,
b) w wartości wymagającej zapłaty,
c) w wartości rynkowej.
35. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych są zaliczane do przepływu środków pieniężnych z
działalności:
a) inwestycyjnej,
b) finansowej,
c) operacyjnej.
36. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zgodnie z planem amortyzacji ujmuje się w:
a) funduszach własnych,
b) kosztach operacyjnych,
c) pozostałych kosztach operacyjnych.
37. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej składa się z:
a) bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
b) bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale
własnym,
c) bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia
zmian w kapitale własnym.
38. Koszty sprzedaży są elementem rachunku zysków i strat w wariancie:
a) kalkulacyjnym,
b) kalkulacyjnym i porównawczym,
c) porównawczym.
39. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości udziały (akcje) własne wykazuje się w sprawozdaniu
finansowym:
a) w aktywach bilansu ze znakiem dodatnim,
b) w pasywach bilansu ze znakiem ujemnym,
c) pozabilansowo.
40. Amortyzacja przedmiotu umowy leasingu operacyjnego jest elementem rachunku zysków i strat:
a) leasingobiorcy,
b) leasingodawcy,
c) wybór zależy od stron umów.
41. Wynik finansowy brutto to:
a) zysk brutto obliczony zgodnie z zasadami rachunkowości,
b) zysk podatkowy (podstawa opodatkowania),
c) zysk operacyjny.
42. Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, bez względu na obroty, mają:
a) spółki akcyjne,
b) przedsiębiorstwa państwowe,
c) spółki cywilne.
43. Według ustawy o rachunkowości utworzenie rezerwy na podatek dochodowy (w sytuacji kiedy różnica
przejściowa między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania jest dodatnia) jest:
a) obowiązkowe,
b) dozwolone,
c) zalecane.
44. Zgodnie z ustawą o rachunkowości odpisom amortyzacyjnym nie podlegają:
a) środki trwałe w budowie,
b) nabyte prawa majątkowe,
c) środki trwałe o niskiej wartości początkowej.
45. Dyskonto z tytułu sprzedaży weksli obcych przed terminem wykupu stanowi składnik:
a) kosztów finansowych,
b) przychodów finansowych,
c) pozostałych kosztów operacyjnych.
46. Naliczone odsetki od należności są ujmowane w rachunku zysków i strat, a wynika to z:
a) zasady memoriałowej,
b) zasady ostrożnej wyceny,
c) zasady kasowej.
47. Przychody ze sprzedaży materiałów stanowią element:
a) działalności operacyjnej,
b) pozostałej działalności operacyjnej,
c) zysków nadzwyczajnych.
48. Planowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego:
a) jest obowiązkowy dla wszystkich środków trwałych, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w ustawie o
rachunkowości,
b) jest dobrowolny,
c) jest obowiązkowy dla środków trwałych, poza tymi, na które uzyskano ulgę inwestycyjną.
49. Przekroczenie limitu kosztów reprezentacji i reklamy w ciągu roku spowoduje:
a) zwiększenie podstawy opodatkowania w stosunku do zysku brutto,
b) zmniejszenie podstawy opodatkowania w stosunku do zysku brutto,
c) nie ma wpływu na podstawę opodatkowania w stosunku do zysku brutto.
50. Według ustawy o rachunkowości wartość nabytych programów komputerowych zalicza się:
a) zawsze do kosztów działalności bieżącego okresu,
b) do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż 1 rok,
c) do pozostałych środków trwałych, jeżeli okres ich używania jest dłuższy niż 1 rok.
51. Naliczone odsetki od zobowiązań przeterminowanych na dzień bilansowy są ujmowane w rachunku zysków
i strat, a wynika to m.in. z:
a) zasady zakazu kompensaty pozycji,
b) zasady ostrożnej wyceny,
c) zasady kasowej.
52. Metoda FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło) wyceny zapasów zalecana jest dla osiągnięcia
oszczędności podatkowych, gdy:
a) ceny materiałów utrzymują się na stałym poziomie,
b) ceny materiałów spadają,
c) ceny materiałów rosną.
53. Opłacenie prenumeraty na kolejny rok jest:
a) kosztem danego okresu,
b) kosztem danego i wydatkiem przyszłego okresu,
c) kosztem przyszłego i wydatkiem danego okresu.
54. Weksle obce o terminie wykupu do trzech miesięcy od daty wystawienia zalicza się do:
a) środków pieniężnych,
b) papierów wartościowych krótkoterminowych,
c) dłużnych papierów wartościowych.
55. Środki trwałe w budowie zalicza się do:
a) rzeczowych aktywów trwałych,
b) wartości niematerialnych i prawnych,
c) długoterminowych aktywów finansowych.
56. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu jest odwzorowana w rachunku przepływów pieniężnych w
działalności:
a) operacyjnej,
b) inwestycyjnej,
c) finansowej.
57. Przekazane przez firmę zaliczki na poczet zapasów wykazuje się w bilansie w pozycji:
a) zobowiązań,
b) zapasów,
c) należności.
58. Odsetki od obligacji własnych stanowią element:
a) pozostałych kosztów operacyjnych,
b) kosztów wytworzenia produktów,
c) kosztów operacji finansowych.
59. Do strat nadzwyczajnych zalicza się:
a) przekazane darowizny,
b) zapłacone kary lub grzywny,
c) szkody losowe.
60. Zmniejszenie wartości zapasów z tytułu utraty ich przydatności spowoduje powstanie:
a) strat nadzwyczajnych,
b) kosztów wytworzenia produktów,
c) pozostałych kosztów operacyjnych.
61. Spłata raty kredytu, to w roku spłaty zawsze:
a) koszt,
b) wydatek,
c) koszt i wydatek.
62. Kapitał własny obejmuje:
a) zysk (strata) z lat ubiegłych,
b) fundusze specjalne,
c) zaciągnięte długoterminowe kredyty.
63. Obligacje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego:
a) w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
b) w kwocie wymaganej zapłaty,
c) w kwocie wymagającej zapłaty.
64. Dzień bilansowy to:
a) dzień sporządzenia sprawozdań finansowych,
b) tylko dzień kończący rok obrotowy,
c) dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe.
65. Koszty budowy nowych środków trwałych:
a) zwiększają wartość środków trwałych w budowie,
b) zwiększają koszty okresu, w którym je poniesiono,
c) są rozliczane w czasie jako rozliczenia międzyokresowe.
66. Jednostki są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i
jasne:
a) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,
b) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności,
c) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego netto i rentowności.
67. Jakim kryterium należy się kierować przy stosowaniu uproszczeń w rachunkowości:
a) kompletności,
b) istotności,
c) aktualności.
68. Jakie założenie podstawowe przyjmuje się przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku
finansowego jednostki:
a) kontynuacji działania,
b) współmierności,
c) memoriałowe.
69. Zasada zakazu kompensaty oznacza:
a) ustalenie oddzielnie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z
nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych,
b) tylko zakaz kompensaty rozrachunków,
c) tylko zakaz kompensaty przychodów i kosztów.
70. Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi:
a) kierownik jednostki, z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji, w formie spisu z
natury,
b) osoba, której określone obowiązki zostaną przypisane za jej zgodą (forma pisemna),
c) główny księgowy.
71. Ujemne różnice kursowe ustalone na dzień wygaśnięcia zobowiązań w walutach obcych na skutek zapłaty
zalicza się do:
a) kosztów operacyjnych,
b) kosztów finansowych,
c) pozostałych kosztów operacyjnych.
72. Inwentaryzację zapasów materiałów należy przeprowadzić:
a) raz na dwa lata dla wszystkich materiałów,
b) raz na dwa lata, ale tylko dla materiałów znajdujących się na terenie strzeżonym jednostki i objętych
ewidencją ilościowo-wartościową,
c) raz na rok.
73. Zakupione środki trwałe w ciągu roku obrotowego przyjmuje się w wartości początkowej stanowiącej:
a) cenę nabycia,
b) cenę sprzedaży netto,
c) inną cenę.
74. Grunty własne inwentaryzuje się w drodze:
a) spisu z natury,
b) porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
c) nie inwentaryzuje się.
75. VAT stanowi:
a) zawsze tylko element rozrachunków,
b) może być elementem wartości środków trwałych w budowie, w przypadku, gdy nie podlega odliczeniu,
c) zawsze element kosztów.
76. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego w ciągu roku obrotowego:
a) zawsze wycenia się w cenie nabycia,
b) można wyceniać w cenie zakupu,
c) wycenia się w cenie sprzedaży netto.
77. Zysk brutto zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi:
a) wynik finansowy netto,
b) zysk przed opodatkowaniem,
c) zysk po opodatkowaniu.
78. Zakup za gotówkę środka trwałego:
a) zwiększy sumę bilansową,
b) nie zmieni sumy bilansowej i struktury aktywów,
c) nie zmieni sumy bilansowej, ale zmieni strukturę majątku.
79. Zarachowane, ale nie zapłacone odsetki od zobowiązań przeterminowanych stanowią w okresie, w którym je
zarachowano:
a) koszt w księgach oraz koszt podatkowy,
b) koszt w księgach, nie stanowią kosztu podatkowego,
c) nie są kosztem w księgach, dopóki nie zostaną zapłacone, oraz nie stanowią kosztu podatkowego.
80. Informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego obowiązane są sporządzać:
a) wszystkie jednostki objęte przepisami ustawy o rachunkowości,
b) jedynie jednostki objęte obowiązkiem badania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
c) jednostki, które podejmą we własnym zakresie taką decyzję.
81. Udziały objęte w zamian za wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią w
jednostce wnoszącej:
a) długoterminowe aktywa finansowe,
b) rzeczowe aktywa trwałe,
c) wartości niematerialne i prawne.
82. Aktywowanie kosztów w bilansie na koniec danego okresu powoduje:
a) zmniejszenie zysku danego okresu,
b) zwiększenie zysku danego okresu,
c) zmniejszenie aktywów na koniec danego okresu.
83. Koszty ulepszenia środka trwałego obejmują:
a) koszty bieżącej naprawy,
b) koszty modernizacji,
c) koszty remontu.
84. Zysk netto stanowiący pozycję rachunku zysków i strat:
a) równy jest zyskowi bilansowemu,
b) może różnić się od zysku bilansowego,
c) jest wyższy od zysku bilansowego, bo nie zawiera podatku.
85. W bilansie otwarcia danego roku obrotowego pokazane są:
a) salda początkowe kont bilansowych,
b) salda początkowe i końcowe kont bilansowych,
c) obroty kont bilansowych.
86. Kredyt bankowy w momencie przelania środków na konto z tego tytułu spowoduje:
a) tylko powstanie zobowiązań wobec banku,
b) zwiększenie środków pieniężnych i przychodów finansowych,
c) zwiększenie środków pieniężnych i powstanie zobowiązania wobec banku.
87. Celem badania sprawozdania finansowego jest:
a) wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej
jednostki,
b) wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy i
rentowność badanej jednostki,
c) stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z regulacjami prawa podatkowego.
88. Biegły rewident sporządza:
a) opinię z badania,
b) raport z badania,
c) pisemną opinię i raport z badania.
89. Wyłączeniu ze sprawozdania skonsolidowanego podlegają m.in.:
a) wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją,
b) zyski i straty nadzwyczajne jednostki dominującej,
c) dywidendy otrzymane przez jednostki zależne od jednostek nie objętych konsolidacją.
90. Które z wymienionych zdarzeń nie powoduje powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych:
a) sprzedaż jednego z zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa,
b) otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości,
c) zmiana formy prawnej przy kontynuowaniu w sposób nieprzerwany dotychczasowej działalności
gospodarczej.
91. Roczne sprawozdanie finansowe w jednostkach kontynuujących działalność sporządza się w terminie:
a) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
b) w każdym przypadku - do 31 marca następnego roku obrotowego,
c) ustalonym przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.
92. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości inwentaryzację zobowiązań wobec budżetu z tytułu podatku
dochodowego należy przeprowadzić na ostatni dzień roku obrotowego:
a) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
b) drogą milczącego potwierdzenia salda z urzędem skarbowym,
c) drogą uzyskania pisemnego potwierdzenia salda z urzędem skarbowym.
93. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się na dzień bilansowy:
a) według wartości nominalnej,
b) w kwocie wymagającej zapłaty,
c) nie podlegają w ogóle wycenie.
94. Prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie budowy nowych środków trwałych obciążają:
a) koszty finansowe,
b) koszty budowy środków trwałych,
c) koszty rodzajowe „Podatki i opłaty”.
95. Skutki postępowania układowego lub naprawczego jednostki odnosi się na:
a) pozostałe koszty operacyjne,
b) straty nadzwyczajne,
c) koszty operacji finansowych.
96. Należny VAT od środków trwałych przekazanych innym jednostkom w drodze darowizny obciąża:
a) pozostałe koszty operacyjne,
b) koszty finansowe,
c) koszty reprezentacji i reklamy.
97. Należne na podstawie otrzymanych decyzji dywidendy stanowią:
a) przychody finansowe,
b) pozostałe przychody operacyjne,
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów.
98. Jeżeli jednostka otrzymała informację o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego, to:
a) dokonuje korekty zapisów w księgach rachunkowych w latach, w których zdarzenia miały miejsce,
b) ujmuje skutki tych zdarzeń w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała,
c) nie ujmuje w ogóle tych zdarzeń w księgach rachunkowych.
99. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może - w związku z dynamicznym zwiększeniem
sprzedaży powodującym znaczne przekroczenie progu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg
rachunkowych (tj. równowartości w walucie polskiej 800 tys. EURO) - przejść w ciągu roku obrotowego z
ewidencji prowadzonej w księdze przychodów i rozchodów na ewidencję prowadzoną zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowości ?
a) tak, ale od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym granica 800 tys. EURO została
przekroczona i powiadomieniu o tym właściwego urzędu skarbowego,
b) tak, może to nastąpić od pierwszego dnia dowolnego miesiąca roku obrotowego, pod warunkiem
wcześniejszego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego,
c) nie.
100. Pozycje kosztów „Wynagrodzenia”, „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” wykazuje się w
rachunku zysków i strat w wariancie:
a) porównawczym,
b) kalkulacyjnym,
c) kalkulacyjnym i porównawczym.
101. Osoba fizyczna prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej. Z tytułu jednego rodzaju działalności
przekroczyła w poprzednim roku przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 800
tys. EURO. Z tytułu pozostałych rodzajów prowadzonej działalności progu tego nie osiągnęła i nie przekroczyła.
W związku z tym jest ona zobowiązana do:
a) prowadzenia ksiąg rachunkowych tylko dla tego rodzaju działalności gospodarczej, z tytułu którego próg 800
tys. EURO został przekroczony, a dla pozostałych rodzajów działalności prowadzi ewidencję na podstawie
przepisów podatkowych,
b) dla każdej z działalności prowadzi odrębne księgi rachunkowe,
c) prowadzi księgi rachunkowe dla wszystkich prowadzonych rodzajów działalności.
102. Zagraniczne osoby fizyczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą
są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości:
a) gdy przychody za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty
określonej w ustawie,
b) gdy przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość w walucie polskiej kwoty określonej
w ustawie,
c) bez względu na wielkość przychodów.
103. Opłacone z góry ubezpieczenie majątku za rok następny stanowi w momencie opłacenia pozycję:
a) kosztów bieżącego roku,
b) aktywów,
c) pasywów.
104. Błędy ujawnione w dowodach zewnętrznych można skorygować:
a) przez skreślanie błędnej treści lub kwoty i powiadomienie o tym kontrahentów,
b) przez wysłanie kontrahentom odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie ze stosownym
uzasadnieniem,
c) w zależności od decyzji głównego księgowego w sposób podany w pkt. A lub B.
105. Zakładowy plan kont jest ustalany i aktualizowany przez:
a) głównego księgowego,
b) biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki,
c) kierownika jednostki.
106. Roczne sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej mogą sporządzać:
a) zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
b) osoby prawne na podstawie decyzji kierownika jednostki,
c) jednostki małe (o zatrudnieniu nie przekraczającym 50 osób, przychodzie netto ze sprzedaży towarów i
produktów oraz operacji finansowych nie przekraczających kwoty określonej w ustawie i sumie bilansowej nie
wyższej niż kwota określona w ustawie).
107. Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności winno nastąpić – licząc od dnia
rozpoczęcia działalności – w ciągu:
a) 5 dni,
b) 30 dni,
c) 15 dni.
108. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe spółek cywilnych jest:
a) zarząd spółki,
b) właściciel(e) spółki,
c) urząd skarbowy (właściwy).
109. Do środków trwałych – zgodnie z ustawą o rachunkowości – zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane
z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym:
a) niż rok i wartości powyżej 3.500 zł,
b) niż rok, bez względu na ich wartość,
c) niż 2 lata i wartości powyżej 2.500 zł.
110. Zbiory (księgi rachunkowe, dokumentacje, sprawozdania finansowe itp.) jednostek, które zakończyły swoją
działalność w wyniku połączenia z inną jednostką lub przekształcenia formy prawnej, podlegają
przechowywaniu. Zbiory przechowuje:
a) archiwum państwowe,
b) jednostka kontynuująca działalność,
c) wyznaczona jednostka lub osoba.
111. Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przechowywane są:
a) 3 lata,
b) 5 lat,
c) przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz
podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat.
112. Dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przechowuje się w jednostce:
a) przez okres 5 lat,
b) przez okres jej ważności i dodatkowo przez 3 lata po tym okresie,
c) przez okres jej ważności i dodatkowo przez 5 lat po tym okresie.
113. Wymóg inwentaryzacji uważa się za spełniony w zakresie maszyn i urządzeń wchodzących w skład
środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzeżonym, o ile zostaną one zinwentaryzowane raz
w ciągu:
a) 2 lat,
b) 4 lat,
c) 3 lat.
114. W jednostkach posiadających oddziały księgi rachunkowe tych oddziałów mogą być prowadzone:
a) wyłącznie w siedzibie zarządu,
b) wyłącznie w siedzibie oddziałów, z obowiązkiem sprawozdań w siedzibie zarządu,
c) w siedzibie zarządu albo oddziałów.
115. Spółki akcyjne zobowiązane są do udostępniania akcjonariuszom m.in. sprawozdania finansowego przed
walnym zgromadzeniem akcjonariuszy najpóźniej na:
a) 3 miesiące,
b) 30 dni,
c) 15 dni.
116. Kierownikiem jednostki postawionej w stan upadłości jest:
a) zarząd,
b) syndyk,
c) pełnomocnik.
117. Inwentaryzacja własnych składników majątkowych powierzonych kontrahentom dokonywana jest w
drodze:
a) spisu z natury,
b) uzyskania od kontrahentów potwierdzeń,
c) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
118. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było udostępnić osobie trzeciej zbiory dokumentacji,
sprawozdań finansowych itp. lub ich części poza siedzibą zarządu (oddziału):
a) pisemna zgoda kierownika jednostki,
b) pisemna zgoda kierownika jednostki oraz pozostawienie w jednostce potwierdzonego spisu przyjętych
dokumentów,
c) pisemna zgoda głównego księgowego jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
119. Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje:
a) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) kierownik jednostki,
c) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki.
120. Jeżeli w czasie inwentaryzacji ujawniono różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w
księgach rachunkowych to należy je wyjaśnić i ująć w księgach rachunkowych:
a) tego roku w którym różnice te ujawniono (np. 15 stycznia roku następnego, po roku na który przypadł termin
inwentaryzacji),
b) tego roku za który dokonano inwentaryzacji, niezależnie od tego kiedy fizycznie inwentaryzację
przeprowadzono,
c) w sposób dowolny podany w pkt. A lub B, decyzję podejmuje kierownik jednostki.
121. Dzień bilansowy oznacza:
a) dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe,
b) wyłącznie 31 grudnia każdego roku,
c) żadna z powyższych odpowiedzi, podana w pkt. A lub B nie jest właściwa.
122. Zobowiązania z tytułów publicznoprawnych (np. wobec ZUS) inwentaryzuje się w drodze:
a) uzyskania poświadczeń prawidłowości kwot wykazanych w księgach,
b) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,
c) potwierdzenia sald.
123. Dowód księgowy wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie na walutę polską według
kursu obowiązującego w dniu:
a) księgowania dokumentu,
b) przeprowadzenia operacji gospodarczej,
c) zakwalifikowania dokumentu do księgowania (dekretacji).
124. Dowód księgowy wystawiony w walucie obcej powinien zawierać przeliczenie na walutę polską. Wynik
przeliczenia:
a) zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie księgowym,
b) potwierdza się odpowiednim wydrukiem, jeżeli system przetwarzania danych zapewnia automatyczne
przeliczanie walut obcych na walutę polską,
c) obie odpowiedzi są poprawne.
125. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych,
kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczych za pomocą księgowych
dokumentów zastępczych w stosunku do:
a) każdej operacji gospodarczej,
b) operacji gospodarczych, których przedmiotem nie są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług
oraz skup metali nieżelaznych od ludności,
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
126. Niewykorzystane rezerwy na zobowiązania, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich
utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne:
a) rozliczenia międzyokresowe przychodów,
b) przychody finansowe,
c) odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.
127. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w przypadku zmiany technologii, przeznaczenia do
likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości zalicza się do:
a) kosztów finansowych,
b) pozostałych kosztów operacyjnych,
c) strat nadzwyczajnych.
128. Ujemne różnice kursowe od kredytów, pożyczek, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych dotyczące
budowy środków trwałych w okresie budowy:
a) zwiększają wartość środków trwałych w budowie,
b) nie są naliczane,
c) obciążają koszty finansowe.
129. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się:
a) odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizacji,
b) rozliczeń międzyokresowych,
c) strat nadzwyczajnych.
130. Dodatnie różnice kursowe ustalone w momencie zapłaty należności lub zobowiązań zwiększają:
a) pozostałe przychody operacyjne,
b) zyski nadzwyczajne,
c) przychody finansowe.
131. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe to:
a) sprawozdanie łączne jednostek, w których skład wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdania finansowe,
b) sprawozdanie finansowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających powyżej 5%
akcji lub udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych lub stowarzyszonych,
c) sprawozdanie finansowe obejmujące dane jednostki dominującej, jednostek zależnych i nie będących
spółkami handlowymi jednostek współzależnych, uzupełnione o dane jednostek stowarzyszonych i będących
spółkami handlowymi jednostek współzależnych.
132. Jednostka współzależna, będąca spółką handlową włączana jest do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego:
a) metodą konsolidacji pełnej,
b) metodą konsolidacji proporcjonalnej,
c) metodą praw własności.
133. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się:
a) sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
b) sprawozdania z działalności jednostki dominującej oraz jednostek zależnych,
c) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
134. Jeśli cena nabycia udziałów w jednostce zależnej jest niższa od wartości aktywów netto odpowiadającej
tym udziałom, wyrażonej w wartości godziwej, to różnicę wykazuje się w skonsolidowanym bilansie w pozycji:
a) „wartość firmy jednostek podporządkowanych”,
b) „ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych”,
c) „rezerwa kapitałowa z konsolidacji jednostek podporządkowanych”.
135. Jednostka, której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl
art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości dokonuje klasyfikacji umów leasingu:
a) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
b) według zasad określonych w przepisach podatkowych,
c) zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości albo według zasad określonych w przepisach podatkowych w
zależności od decyzji podjętej przez kierownika jednostki.
136. Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek stosować m.in.:
a) spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie
polskiej 600.000 EURO,
b) spółki komandytowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO,
c) spółki partnerskie oraz spółki jawne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie
polskiej 800.000 EURO.
137. Które z poniższych zdarzeń nie powoduje powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych:
a) dzień kończący rok obrotowy,
b) sprzedaż jednego z zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa,
c) dzień poprzedzający dzień przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową.
138. Wyrażone w EURO wielkości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych
za poprzedni rok obrotowy, zobowiązujące osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie
oraz spółki jawne osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych przelicza się na walutę polską:
a) po średnim kursie ustalonym przez NBP na dzień bilansowy,
b) po średnim kursie ustalonym przez bank, z którego usług jednostka korzysta, na dzień 30 września danego
roku obrotowego,
c) po średnim kursie ustalonym przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.
139. Sprawozdanie finansowe jednostki podlegającej corocznemu badaniu składa się z:
a) bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej - obejmującej wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku
przepływów pieniężnych,
b) bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej - obejmującej wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku
przepływów pieniężnych, sprawozdania z działalności,
c) bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej - obejmującej wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdania z działalności.
140. Przepisy ustawy o rachunkowości stosują:
a) tylko spółki handlowe (kapitałowe i osobowe),
b) wszystkie spółki partnerskie i spółki jawne osób fizycznych,
c) między innymi spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).
141. Zmiana dotychczas stosowanych zasad rachunkowości:
a) nie może być dokonana w ogóle,
b) może być dokonana (na inne przewidziane ustawą) ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez
względu na datę podjęcia decyzji,
c) może być dokonana w każdym momencie.
142. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone:
a) rzetelnie, sprawdzalnie i bieżąco,
b) bieżąco, bezbłędnie i rzetelnie,
c) rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
143. Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w
strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową można przeprowadzać:
a) raz w ciągu 2 lat,
b) raz w ciągu 4 lat,
c) w ogóle można nie przeprowadzać, pod warunkiem możliwości rozliczenia osób materialnie
odpowiedzialnych za te zapasy.
144. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się:
a) na ostatni dzień każdego roku obrotowego - drogą spisu z natury, wyceny oraz porównania wartości z danymi
z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
b) na ostatni dzień każdego roku obrotowego - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi
dokumentami (raportem kasowym),
c) w ogóle się nie inwentaryzuje.
145. Kapitały (fundusze własne) jednostek wycenia się - nie rzadziej niż na dzień bilansowy:
a) w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
b) w wartości nominalnej,
c) według ceny nabycia, pomniejszonej o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości.
146. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe muszą być przechowywane:
a) przez 5 lat,
b) trwale,
c) przez okres określony przepisami podatkowymi.
147. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie
strzeżonym, inwentaryzuje się:
a) raz w ciągu 4 lat,
b) raz w ciągu 2 lat,
c) w momencie przekazania środka trwałego do używania.
148. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od 1 stycznia 2002r. zalicza się - zgodnie z
ustawą o rachunkowości do:
a) środków trwałych,
b) inwestycji,
c) wartości niematerialnych i prawnych.
149. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
mogą ulegać aktualizacji wyceny:
a) na podstawie decyzji kierownika jednostki, z datą od pierwszego dnia następnego roku obrotowego,
b) na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy,
c) na podstawie odrębnych przepisów.
150. Jednostka, której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl
art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – jako korzystający - dokonuje klasyfikacji umów leasingu:
a) jedynie na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości,
b) zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych, pod warunkiem posiadania prawa do
sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego,
c) w zależności od decyzji podjętej przez kierownika jednostki – zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości albo zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych.
151. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spółki kapitałowej podpisuje:
a) kierownik jednostki (zarząd spółki),
b) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (główny księgowy spółki),
c) osoby wymienione w punktach A i B.
152. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowiązanych do poddania badaniu
rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić:
a) po sporządzeniu i podpisaniu sprawozdania finansowego,
b) przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający,
c) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
153. Wartość firmy stanowi różnicę między:
a) ceną nabycia określonej jednostki a wyższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto,
b) ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych
aktywów netto,
c) ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a wyższą od niej wartością godziwą
przejętych aktywów netto.
154. Zgodnie z ustawą o rachunkowości okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac
rozwojowych zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać:
a) 3 lat,
b) 5 lat, z tym że w uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może ten okres wydłużyć do 20 lat,
c) 5 lat.
155. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości utworzenie rezerwy i ustalenie aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego jest:
a) obowiązkowe,
b) dozwolone,
c) zabronione.
156. Należności wycenia się na dzień bilansowy:
a) w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
b) według wartości nominalnej,
c) według wartości godziwej.
157. Ujemne różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności w walutach obcych obciążają:
a) pozostałe koszty operacyjne,
b) koszty finansowe,
c) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.
158. Należne wpłaty na kapitał podstawowy wykazywane są:
a) w aktywach bilansu (wielkość dodatnia),
b) w aktywach bilansu (wielkość ujemna),
c) w pasywach bilansu (wielkość ujemna).
159. Od nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych i nie użytkowanych nieruchomości :
a) dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,
b) nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
c) zarówno odpowiedź A jak i B nie są właściwe.
160. Odpisu aktualizującego wartość środków trwałych z tytułu trwałej jej utraty dokonuje się w ciężar:
a) strat nadzwyczajnych,
b) pozostałych kosztów operacyjnych,
c) kosztów finansowych.
161. Dodatnie różnice kursowe od środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych zgromadzonych na
rachunku bankowym podlegają zaliczeniu do:
a) przychodów finansowych,
b) rozliczeń międzyokresowych przychodów,
c) podwyższają wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym.
162. Środki trwałe w budowie wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości:
a) ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę,
b) ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
c) ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
163. O równowartość prawa majątkowego otrzymanego w drodze darowizny ulegają zwiększeniu:
a) pozostałe przychody operacyjne,
b) zyski nadzwyczajne,
c) rozliczenia międzyokresowe przychodów.
164. Nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych i nie użytkowane nieruchomości zalicza się w księgach
rachunkowych jednostki do:
a) środków trwałych,
b) rozliczeń międzyokresowych przychodów,
c) inwestycji.
165. Wydatki na koszty reprezentacji i reklamy dotyczą:
a) reklamy publicznej,
b) reklamy niepublicznej - do wysokości 0,5% przychodu,
c) reklamy niepublicznej - do wysokości 0,25% przychodu.
166. Wyniki aktualizacji wyceny środków trwałych, powinny zostać ujęte:
a) w ewidencji środków trwałych,
b) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
c) w obu ewidencjach jednocześnie.
167. Cło zapłacone przez podatnika, przy zakupie środka trwałego za granicą zalicza się do:
a) wydatków danego miesiąca,
b) wydatków inwestycyjnych, zwiększających wartość początkową środka trwałego,
c) kosztów zakupu.
168. W przypadku sprzedaży wyposażenia występuje przychód w wysokości:
a) kwoty przychodu wynikającego z faktury,
b) różnicy pomiędzy kwotą przychodu ze sprzedaży a kwotą zakupu wyposażenia,
c) żadne z powyższych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards