Człuchów – Chojnice 2017 „Turniej Wiedzy o Kulturze Niemiec” pod

advertisement
„Turniej Wiedzy o Kulturze Niemiec”
pod patronatem Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec,
Marszałka Województwa Pomorskiego,
Burmistrza Miasta Chojnice, Starosty Powiatu Chojnickiego
Burmistrza Miasta Człuchów i Starosty Powiatu Człuchowskiego
Organizatorami Turnieju są: Stowarzyszenie Na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości
w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach oraz Miejski Dom Kultury
w Człuchowie.
Turniej obejmuje pięć odrębnych Konkursów, z których każdy skierowany jest do innej
grupy uczestników. Każdemu z Konkursów przypisana zostaje liczba porządkowa:

Konkurs Małych Form Teatralnych

Konkurs Piosenki Niemieckiej

Konkurs Plastyczny

Konkurs Literacki

Konkurs Realioznawczy
Regulamin ten zawiera postanowienia dotyczące wszystkich dziedzin. Gala Turnieju
wraz z rozdaniem nagród dla laureatów poszczególnych Konkursów odbędzie się
w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie 6 kwietnia 2017 roku.
Wyniki w poszczególnych Konkursach ogłaszane będą po ich zakończeniu o czym
Człuchów – Chojnice 2017
mowa w dalszej części regulaminu.
1. Konkurs Małych Form Teatralnych
2. Konkurs Piosenki Niemieckiej
REGULAMIN
REGULAMIN
Wstęp
Wstęp
Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka niemieckiego Technikum nr 2 w Chojnicach: Marzena
Kosiedowska, Magdalena Theis, Patrycja Sledz i Agata Drobińska Wysocka.
Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach. Konkurs odbędzie się 16 lutego 2017 roku
(czwartek) o godz. 13:00 w budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach.
Cele
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chojnickiego

kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości
i człuchowskiego zainteresowanych językiem niemieckim oraz kulturą Niemiec.

podnoszenie umiejętności językowych
Konkurs odbędzie się 16.03.2017 r. w Technikum nr 2 przy ulicy Dworcowej 1 w Chojnicach o godz.10.00.

rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży

rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim

motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego

popularyzowanie niemieckich utworów muzycznych
Cele
Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim.
Rozwijanie inwencji twórczej oraz zainteresowań teatralnych.
Motywowanie i mobilizowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.
Opis
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
Przedmiotem Konkursu jest prezentacja utworu muzycznego w języku niemieckim z podkładem lub bez
Zaspokojenie potrzeby rozrywki.
(podkład muzyczny we własnym zakresie na płycie CD w formacie umożliwiającym odsłuch
Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami innych szkół.
w standardowym odtwarzaczu płyt CD). Organizatorzy przewidują przesłuchania w kategoriach:
Rozwijanie umiejętności wzajemnej i uczciwej rywalizacji.
Organizacja i przebieg
a) solo
b) duet
c) zespół (3-5 osób)
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest imienne zgłoszenie uczestnika lub uczestników (drużyny max.
Ocenie podlegać będą: walory muzyczne wykonania; jakość wymowy w języku niemieckim; interpretacja;
8-osobowej) reprezentujących szkołę wraz z opiekunem do dnia 04 marca 2017 roku na adres:
strój sceniczny / choreografia; ogólne wrażenie artystyczne. Występy uczniów oceni powołana przez
Technikum nr 2, ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice, Tel/fax 52 397 49 40
Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Wyniki Konkursu
ogłoszone zostaną w dniu Konkursu po jego zakończeniu. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów
Z każdej szkoły mogą wystąpić max. 3 drużyny. Zadaniem drużyny jest przedstawienie dowolnej formy
teatralnej (monolog, dialog, skecz, bajka, itp.) w języku niemieckim, max. do 10 min..
od I do III miejsca.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczniów na dołączonej karcie zgłoszeniowej do dnia
Przy ocenie będą brane pod uwagę: wymowa, intonacja, poprawność językowa, pomysłowość, umiejętności
14.02.2017 r. (wtorek) do siedziby Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach osobiście lub faxem 52 397 50 58.
aktorskie, inscenizacja oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Zgłoszenie uczniów na karcie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na
W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele języka niemieckiego oraz specjaliści od teatru.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu Konkursu po jego zakończeniu.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów od I do III miejsca.
przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania
zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora.
Wszelkie pytania związane z Konkursem proszę kierować do p. Pauliny Dropiewskiej
tel. 52 397-50-58.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy: tel. 604667026,
[email protected]
3. Konkurs Plastyczny
4. Konkurs Literacki
REGULAMIN
REGULAMIN
Wstęp
Temat
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach. Uczestnicy konkursu wykonują własną pracę
Chcielibyśmy zadać pytanie o wpływ kultury Niemiec na życie współczesnych Polaków. Czy i gdzie
plastyczną pt. „Pocztówka z Niemiec”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy wykonają
stykacie się z kulturą Niemiec (szeroko pojętą np. malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, teatr, film,
dowolną techniką pracę, formatu A3. Autorem pracy może być jedna osoba, uczestnik konkursu może
opera, sztuka użytkowa)? Może przebadacie ślady obecności kultury niemieckiej w naszym regionie. A może
nadesłać jedną pracę.
macie przemyślenia dotyczące wzajemnych wpływów kultury niemieckiej i polskiej?
Forma
Konkretne pomysły zależą od Was, nie stawiamy żadnych ograniczeń poza jednym: tekst musi być esejem.
Cele

kształtowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości
Organizator

przybliżenie kultury naszego zachodniego sąsiada
Organizatorem Konkursu jest Miejski Dom Kultury w Człuchowie. Szczegółowych informacji udziela

rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień wśród młodzieży
Miłosz Gawroński tel. kom. 506 354 505

rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim
Adresaci

motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu człuchowskiego

rozwijanie wyobraźni wśród uczniów.
i chojnickiego.
Zasady
Ocenie podlegać będą: zgodność pracy z tematem; walory estetyczne i artystyczne; odwoływanie się
Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem. W Konkursie mogą wziąć udział
w pracy tylko do pozytywnych skojarzeń odbiorcy.
wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane drukiem i niebędące zwycięzcami innych konkursów. Każda
Prace uczniów oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są
praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr tel.)
ostateczne.
powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co
Organizacja i przebieg
praca. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może oddać tylko jedną
Prace należy składać do 17 lutego 2017, na adres Gimnazjum nr 2, 89-600 Chojnice. Każda praca musi być
pracę konkursową. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez
opatrzona metryczką: imię i nazwisko ucznia, wiek, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna.
uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach. Prace należy składać
Gimnazjum nr 2, ul. Szpitalna 3, 89-600 Chojnice;
lub osobiście do Pani Dorszyńskiej.
w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie, w godzinach od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku
do piątku) lub przesłać pocztą na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017 roku:
Miejski Dom Kultury ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów
Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej: www.gim2.chojnice24.pl/ listę laureatów Konkursu
najpóźniej do dnia 28.03.2017 r..
Warunki techniczne pracy
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów od I do III miejsca.
Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy
Zgłoszenie prac uczniów do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody
2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5), objętość tekstu nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu
na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
i powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach. Do Konkursu przyjmowane będą prace w postaci wydruku
osobowych (dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania
komputerowego napisane w języku polskim.
zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora.
Ogłoszenie wyników:
Wszelkie pytania związane z Konkursem proszę kierować do p. Ewy Dorszyńskiej
Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej: www.czluchow.naszdomkultury.pl listę nagrodzonych
tel. 52 397-50-58.
osób najpóźniej do dnia 24 marca 2017 roku.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów od I do III miejsca.
5. Konkurs Realioznawczy
REGULAMIN
Wstęp
Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka niemieckiego ZSP nr 1 w Chojnicach: Anna Singer, Anna
Arkuszyńska, Katarzyna Słubik, Elżbieta Żuchowska, Joanna Barszczewska. Konkurs skierowany jest do
uczniów
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
powiatu
chojnickiego
i
człuchowskiego
zainteresowanych językiem niemieckim oraz kulturą Niemiec. Konkurs odbędzie się 09.03.2017 r.
o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Chojnicach.
Cele

Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim.

Rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą realioznawczą o Niemczech.

Rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i obyczajach niemieckich.

Motywowanie i mobilizowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.

Umiejętność nawiązywania kontaktów z uczniami innych szkół.

Rozwijanie umiejętności wzajemnej i uczciwej rywalizacji.

Promocja szkoły.
Organizacja i przebieg
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest imienne zgłoszenie do dnia 06.03.2017 r. na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Anna Singer, ul. Kościerska 11,
Stowarzyszenie Na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości
89-604 Chojnice, Tel/fax. 608 757 486
w Chojnicach
W Konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów z każdej szkoły. Zadaniem uczniów będzie
rozwiązanie testu – quizu realioznawczego o Niemczech. Przy ocenie brane pod uwagę będą prace z
największą ilością punktów.
W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele języka niemieckiego.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej Organizatorów w ciągu 10 dni.
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów od I do III miejsca.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:
tel. 608 757 486, [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards