Dyspozycja realizacji Przelewu standardowego w Aplikacji V

advertisement
Załącznik nr 1 do Instrukcji służbowej „Zasady realizacji polecenia
przelewu w aplikacji V- Ex w przypadku awarii systemu bankowości
elektronicznej [email protected] w Banku Gospodarstwa Krajowego”
BGK ….. Oddział w …………………………..
DYSPOZYCJA
REALIZACJI POLECENIA PRZELEWU W APLIKACJI V- Ex
W PRZYPADKU AWARII SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
NAZWA POSIADACZA RACHUNKU
(wypełnić drukowanymi literami)
NR KLIENTA (MODULO)
W związku z awarią bankowości elektronicznej [email protected] wnioskujemy o realizację poleceń
przelewów krajowych w PLN z rachunku/rachunków* i w kwotach jak poniżej:
NUMER NRB RACHUNKU
BIEŻĄCEGO/POMOCNICZEGO
KWOTA
PRZELEWÓW
ILOŚĆ
PRZELEWÓW
(W SZTUKACH)
NAZWA PLIKU
NA NOŚNIKU**
(MAKSYMALNIE
8 ZNAKÓW)
RAZEM
Informujemy, że:
1. Łącznie z niniejszą Dyspozycją przekazujemy Nośnik danych w postaci pamięci przenośnej
USB/dyskietki/płyty CD* który zawiera pliki w formatach obsługiwanych przez system bankowości
elektronicznej [email protected]
2. Dane zawarte w pliku/plikach* na Nośniku są zgodne z danymi, o realizację których wnioskujemy
w niniejszej Dyspozycji.
3. Upoważniamy Bank do obciążania naszego rachunku kwotami należnych opłat i prowizji za
realizację poleceń przelewów w trybie awaryjnym, zgodnie z postanowieniami Umowy
o świadczenie usług w systemie bankowości elektronicznej [email protected]
4. Do złożenia Dyspozycji upoważniamy pana/panią* ……………………...……..………………….…
(wypełnić drukowanymi literami)
legitymującą/ego* się dokumentem tożsamości………………….……………………………...……..
(nazwa i numer dokumentu)
Przyjmujemy do wiadomości:
1. Aplikacja V – Ex pozwala na realizację przelewów krajowych w PLN z wyłączeniem przelewów do
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
BGK-V -Ex
2. Nośnik danych może zawierać wyłącznie pliki ze zleceniami do realizacji i nie może zawierać
żadnych innych plików a w szczególności z programami wykonywalnymi, dane w plikach nie mogą
być skompresowane.
3. Przelewy, w których zostanie wykryty błąd w strukturze NRB rachunku wierzyciela nie zostaną
zrealizowane a kwota łączna przelewów obciążająca rachunek zostanie pomniejszona o ich wartość.
4. Potwierdzeniem przyjęcia poleceń przelewów do realizacji są podpisane przez pracownika Banku
oraz reprezentanta Posiadacza rachunku:
1) Potwierdzenie wczytania pliku przelewów do aplikacji V – Ex jako Potwierdzenie,
2) Potwierdzenie wczytania pliku przelewów do aplikacji V – Ex jako Metryka.
5. Potwierdzeniem realizacji poleceń przelewów są:
1) Podpisana przez pracownika Banku oraz Posiadacza rachunku Dyspozycja realizacji polecenia
przelewu w Aplikacji V-Ex w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.
2) Wyciąg bankowy.
......................................................
(data )
………….…………............................................................
pieczęć firmowa i podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Posiadacza rachunku
Wypełnia Bank
Dyspozycję przyjęto.
......................................................
(data )
...........................................................................................
pieczęć imienna i podpis pracownika COR
Dyspozycję zrealizowano na kwotę:.......………………… w ilości przelewów sztuk ………….. oraz
pobrano prowizję zgodnie z Potwierdzeniem wczytania pliku przelewów.
......................................................
(data )
...........................................................................................
pieczęć imienna i podpis pracownika COR
POTWIERDZENIE ODBIORU NOŚNIKA
......................................................
(data )
*)
**)
............................................................................................
podpis osoby upoważnionej do złożenia Dyspozycji
niepotrzebne skreślić
dyskietka, płyta CD, pamięć przenośna USB
BGK-V -Ex
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards