Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny FM 448

advertisement
Instrukcja serwisowa
Moduł sygnalizacji
usterek
Moduł funkcyjny FM 448
Dla firmy instalacyjnej
6 720 648 783 (2011/07) PL
Przeczytać uważnie
przed przystąpieniem
do uruchomienia lub
prac serwisowych.
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymagania
dyrektyw europejskich i uzupełniających wymagań krajowych. Zgodność jest
udokumentowana oznakowaniem CE.
Deklarację zgodności produktu można pobrać ze strony internetowej
www.buderus.de/konfo lub otrzymać we właściwym oddziale firmy Buderus.
2
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Spis treści
1
Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
1.2
1.3
1.4
2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . .
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania.
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . .
Utylizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
5
6
Moduł funkcyjny FM 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Wejścia i wyjścia, przyłącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.2 Przykłady montażu w sterownikach Logamatic 4xxx . . . . . . . .11
2.2.1 FM 448 w sterowniku Logamatic 4121, 4122, 4126 . . . . . . . . . .12
2.2.2 FM 448 w sterowniku Logamatic 4211 . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.2.3 FM 448 w sterowniku Logamatic 43xx . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3
Funkcje modułu FM 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
3.1
3.2
Instalacja modułu funkcyjnego FM 448 w sterowniku . . . . . . . . . . .15
Zliczanie zużycia ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.5
Ustawienie zliczania zużycia ciepła "wg impulsów" .
Odczyt zużycia ciepła . . . . . . . . . . . . . . . .
Odczyt całkowitej całkowitej ilości ciepła . . . . . .
Resetowanie zliczania zużycia ciepła . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
.21
.22
.23
Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Konserwacja / reset sygnału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Czujnik granicznego poziomu napełnienia . . . . . . . . . . . . . . .27
3.5.1 Uaktywnienie czujnika granicznego poziomu napełnienia . . . . . . .27
3.5.2 Wskazywanie i usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.6
Wejście i wyjście (0 – 10 woltów) . . . . . . .
3.6.1 Wtyczka mostkująca (zworka) J1 . . . . . . .
3.6.2 Wejście (0–10 V) . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.3 Wyjście (0–10 V lub 0–20 mA), zaciski U 3 i 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.30
.31
.32
.33
4
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
5
Notatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
3
1
1
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Rozdział ten zawiera ogólne wskazówki bezpieczeństwa, których
należy przestrzegać podczas wykonywania czynności
serwisowych na module funkcyjnym FM448.
Ważne wskazówki znajdują się także w innych rozdziałach
niniejszej instrukcji serwisowej i powinny być również dokładnie
przestrzegane. Przed przystąpieniem do wykonania opisanych
poniżej czynności należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami
bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie podanych tu wskazówek z zakresu
bezpieczeństwa może spowodować ciężkie poszkodowanie osób
- ze skutkiem śmiertelnym włącznie - jak również być przyczyną
szkód materialnych i środowiskowych.
1.1
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Moduł funkcyjny FM 448 można zamontować w sterownikach
systemu regulacyjnego Logamatic 4000.
DLA UŻYTKOWNIKA
Moduł funkcyjny FM 448 można zastosować
(poza opisanymi dalej sterownikami) dodatkowo w
sterowniku Logamatic 4324 z przynależnym do
niego modułem obsługowym MEC2H.
1.2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa i użytkowania
Przedstawione w niniejszej instrukcji serwisowej wskazówki
bezpieczeństwa oznaczone zostały przy pomocy znaku
ostrzegawczego. Poniżej danego znaku ostrzegawczego znajduje
się słowo ostrzeżenia wskazujące na stopień zagrożenia. Należy
bezwzględnie stosować się do opisanych tu zaleceń, których
celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom!
4
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Bezpieczeństwo
1
WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA
PIERWSZEGO STOPNIA
OSTRZEŻENIE!
Słowo "Ostrzeżenie" wskazuje na
niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do
odniesienia obrażeń włącznie ze skutkiem
śmiertelnym.
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA SPOWODOWANE
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
OSTRZEŻENIE!
Znak ten wskazuje na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA DRUGIEGO
STOPNIA
OSTROŻNOŚĆ!
Ostrzeżenie "Ostrożność” wskazuje na
niebezpieczeństwa, które mogą spowodować
szkody rzeczowe.
Wskazówki praktyczne to, ogólnie rzecz biorąc, przydatne uwagi
dotyczące prac serwisowych lub zwracające uwagę na niektóre
możliwe źródła błędów, mogące stanowić zagrożenie.
DLA UŻYTKOWNIKA
Wskazówki praktyczne pozwalają na optymalne,
ekonomiczne, bezpieczne i przyjazne dla
środowiska wykorzystanie oraz posługiwanie się
urządzeniami technicznymi.
1.3
Wskazówki bezpieczeństwa
Konstrukcja i wykonanie modułu funkcyjnego FM 448 odpowiada
aktualnemu stanowi techniki oraz uznanym zasadom BHP.
Mimo to nie jest możliwe całkowite wykluczenie szkód
materialnych w przypadku nieprawidłowego przeprowadzenia
prac serwisowych.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
5
1
Bezpieczeństwo
Przed rozpoczęciem prac serwisowych na module funkcyjnym
FM448 należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją
serwisową.
ZAGROŻENIE ŻYCIA
przez prąd elektryczny!
OSTRZEŻENIE!
B
Montaż, okablowanie elektryczne, rozruch,
przyłącze elektryczne oraz konserwacja i
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowany personel, przy
zachowaniu obowiązujących zasad techniki.
B
Przy wykonywaniu ww. prac należy
przestrzegać przepisów krajowych!
ZAGROŻENIE ŻYCIA
przez prąd elektryczny!
OSTRZEŻENIE!
B
Należy pamiętać, aby wszelkie prace związane
z instalacją elektryczną wykonywane były przez
uprawnionego elektryka.
B
Przed otwarciem sterownika: wyłączyć
wszystkie fazy zasilania sieciowego sterownika i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
ponownym włączeniem.
ZAGROŻENIE ŻYCIA
przez prąd elektryczny!
OSTRZEŻENIE!
Należy zapobiec ryzyku przeniesienia napięcia
między 230V a stroną niskonapięciową przez
niezamierzone poluzowanie żyły na zaciskach!
B
1.4
Z tego powodu przymocować wzajemnie żyły
każdego przewodu (np. opaskami kablowymi)
lub odizolowywać płaszcz izolacyjny kabla na
możliwie krótkim odcinku.
Utylizacja
Zużyty moduł powninien być usunięty/utylizowany w
autoryzowanym punkcie zgodnie z wymaganiami ochrony
środowiska naturalnego.
6
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Moduł funkcyjny FM 448
2
2
Moduł funkcyjny FM 448
Moduł funkcyjny FM 448 można zamontować w sterownikach
systemu regulacyjnego Logamatic 4000.
Głównym zadaniem modułu funkcyjnego FM448 jest generowanie
komunikatów o wystąpieniu usterek za pośrednictwem
przekaźnika ze stykiem bezpotencjałowym. Komunikat taki
generowany jest zawsze, gdy w instalacji wystąpią błędy lub
usterki funkcjonowania.
Po zamontowaniu modułu funkcyjnego FM 448 dostępne są
następujące funkcje wzgl. możliwości podłączenia:
•
sygnalizacja zbiorcza usterek z możliwością podłączenia do
akustycznych urządzeń sygnalizacyjnych wzgl. urządzeń
alarmowych - wyjście jako, styk bezpotencjałowy
•
zdalne wskazywanie zużycia ciepła za pośrednictwem licznika
ciepła (WMZ) - wejście
•
przycisk dla konserwacji/ resetu sygnalizacji
•
sygnalizacja wartości granicznej napełnienia (np. poziomu
napełnienia zbiornika oleju opałowego) - wejście
•
możliwość podłączenia do nadrzędnego zewnętrznego
systemu regulacyjnego (DDC, GLT, ZLT) w celu przyjęcia
zapotrzebowania na ciepło - wejście
•
możliwość podłączenia do obcego regulatora (np. dla potrzeb
wentylacji) w celu zgłaszania zapotrzebowania na ciepło wyjście
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
7
2
Moduł funkcyjny FM 448
3
4
2
1
Rys. 1
Pokrywa czołowa modułu funkcyjnego FM 448
1
LED "konserwacja/ reset sygnalizacji" (kolor czerwony) – funkcja
konserwacji aktywna
2
Przycisk do uaktywniania/dezaktywacji funkcji "Konserwacja/reset
sygnalizacji; wstrzymanie dalszego przekazywania sygnału
3
LED "Usterka modułu" (czerwony) – ogólna usterka modułu
4
LED "Sygnał zbiorczy usterki" (czerwony) – wystąpiła usterka
zbiorcza
DLA UŻYTKOWNIKA
W przypadku istniejącego już sterownika systemu
regulacji Logamatic 4000 przed zamontowaniem
modułu funkcyjnego FM 448 konieczne jest
zaktualizowanie oprogramowania modułu
kontrolera (CM 431) i modułu obsługowego MEC 2!
Bliższe informacje można uzyskać w firmie
Buderus.
8
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Moduł funkcyjny FM 448
2
DLA UŻYTKOWNIKA
W sterowniku instalować można tylko jeden moduł
funkcyjny FM 448. Montaż drugiego modułu
spowoduje pojawienie się komunikatu błędu.
DLA UŻYTKOWNIKA
Modułów funkcyjnych FM 458 wzgl. FM 459 i
FM 448 nie wolno nigdy stosować razem w jednym
i tym samym sterowniku R43xx.
Montaż obu tych modułów funkcyjnych spowoduje
pojawienie się komunikatu błędu na wyświetlaczu
modułu zdalnej obsługi MEC2 wzgl. MEC2H.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
9
2
2.1
Moduł funkcyjny FM 448
Wejścia i wyjścia, przyłącza
W górnej części tylnej ścianki modułu funkcyjnego FM 448
umieszczone są zaciski niskonapięciowe oraz przyłącza dla
wejść/wyjść 230 V.
Na listwach znajdują się kolorowe naklejki z opisami
odpowiadającymi przynależnym wtyczkom.
Wtyczki oznaczone są kolorami i kodowane kształtem..
Oznaczenie
Opis
Przyłącze
AS
Ogólny sygnał zbiorczy usterek
(styk bezpotencjałowy)
12 V wzgl.
230 V
Netz
Zasilanie sieciowe
230 V
Tab. 1
Oznaczenie
Opis
Przyłącze
ZW
Licznik ciepła (WMZ)
5V
GFS
Czujnik granicznego poziomu
napełnienia
5V
U
Wejście – sterowanie wartości
zadanych dla instalacji
0–10 V
U
Wyjście – sterowanie wartości
zadanych dla instalacji
0–10 V lub
0–20 mA
Tab. 2
10
Przyłącza 230 V lub 12 V
Przyłącza niskonapięciowe
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Moduł funkcyjny FM 448
2.2
2
Przykłady montażu w sterownikach Logamatic 4xxx
Moduł funkcyjny FM448 montować można w każdej, wolnej pozycji
montażowej sterowników typoszeregu 4000 (np. w pozycji
montażowej 1-4 w przypadku sterownika Logamatic 43xx).
Możliwa obsada pozycji montażowych
w poszczególnych sterownikach
4121, 4122, 4126
4211
43xx
1, 2
1, 2
1, 2, 3, 4
Tab. 3
Możliwe obłożenie miejsc wtykowych
DLA UŻYTKOWNIKA
Na rysunkach wybrano przykładowo pozycję
montażową znajdującą się skrajnie po prawej
stronie.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
11
2
Moduł funkcyjny FM 448
2.2.1
FM 448 w sterowniku Logamatic 4121, 4122, 4126
1
2
3
4
Rys. 2
Moduł funkcyjny FM 448 w sterowniku Logamatic 41xx
1
Miejsce wtykowe 1 dla dalszego modułu
2
Pozycja montażowa 2 zajęta przez moduł funkcyjny FM 448
3
Pozycja montażowa B za modułem obsługowym MEC 2
4
Miejsce wtykowe A dla modułu funkcyjnego FM 455 (tylko przy 4121)
DLA UŻYTKOWNIKA
Pozycja montażowa B (rys. 2, [3]) znajduje się za
modułem obsługowym MEC 2 i zawiera moduł
kontrolera oraz moduł sieciowy (CM, NM).
12
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Moduł funkcyjny FM 448
2.2.2
2
FM 448 w sterowniku Logamatic 4211
2
1
4
Rys. 3
3
Moduł funkcyjny FM 448 w sterowniku Logamatic 4211
1
Miejsce wtykowe 1 dla dalszego modułu
2
Pozycja montażowa 2 zajęta przez moduł funkcyjny FM 448
3
Pozycja montażowa B za modułem obsługowym MEC 2
4
Miejsce wtykowe A dla modułu centralnego ZM 422
(wykonanie standardowe)
DLA UŻYTKOWNIKA
Pozycja montażowa B (rys. 3, [3]) znajduje się za
modułem obsługowym MEC 2 i zawiera moduł
kontrolera oraz moduł sieciowy (CM, NM).
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
13
2
Moduł funkcyjny FM 448
2.2.3
1
FM 448 w sterowniku Logamatic 43xx
2
3
6
Rys. 4
4
5
Moduł funkcyjny FM 448 np. w sterowniku Logamatic 4321
1
Miejsce wtykowe 1 dla dalszego modułu
2
Miejsce wtykowe 2 dla dalszego modułu
3
Miejsce wtykowe 3 dla dalszego modułu
4
Pozycja montażowa 4 zajęta przez moduł funkcyjny FM 448
5
Pozycja montażowa B za modułem obsługowym MEC 2
6
Miejsce wtykowe A dla modułu centralnego ZM 434
(wykonanie standardowe)
DLA UŻYTKOWNIKA
Pozycja montażowa B (rys. 4, [5]) znajduje się za
modułem obsługowym MEC 2 i zawiera moduł
kontrolera oraz moduł sieciowy (CM, NM).
14
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3
3
Funkcje modułu FM 448
W poniższych podrozdziałach zostanie wyjaśnione, jak można
wykorzystać różne funkcje i dokonywać ustawień przez moduł
obsługowy MEC 2.
3.1
Instalacja modułu funkcyjnego FM 448 w sterowniku
Wywołanie poziomu serwisowego
POZIOM SERWISU
Dane ogolne
Obsługa modułu obsługowego MEC 2 jest dokładnie wyjaśniona
w odnośnej instrukcji serwisowej Państwa sterownika
Logamatic 4xxx. Tutaj zamieszczony jest krótki przegląd funkcji
obsługowych MEC 2.
Moduł MEC 2 dysponuje dwoma poziomami obsługowymi (1.
poziom obsługowy przy zamkniętej klapce obsługowej i 2. poziom
obsługowy przy otwartej klapce obsługowej) i jeden poziom
serwisowy (osiągalną przez klucz kodowy). Na poziomie serwisu
znajdują się funkcje i parametry uporządkowane w postaci menu
głównego oraz jego odgałęzień (podmenu), które pozwalają na
dokonanie odpowiednich ustawień w sterownikach.
Rys. 5
1
Moduł obsługowy MEC 2
1
Wyświetlacz
2
Pokrętło nastawcze
3
Przyciski funkcji
2
3
Aby przejść na poziom serwisowy, należy nacisnąć przedstawioną
obok kombinację przycisków (klucz kodowy), aż do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu wskazania "POZIOM SERWISU –
Dane ogolne”.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
15
3
Funkcje modułu FM 448
Instalacja modułu FM 448 z poziomu MEC 2
Po zamontowaniu modułu funkcyjnego 448 (patrz. Instrukcja
montażu) zostaje on automatycznie rozpoznany przez sterownik.
DLA UŻYTKOWNIKA
Jeżeli moduł funkcyjny FM 448 nie zostanie
automatycznie rozpoznany, to należy go
jednorazowo zainstalować ręcznie poprzez moduł
obsługowy MEC 2.
Ręczna instalacja modułu funkcyjnego FM 448
z poziomu MEC 2
Wywołać poziom serwisu.
Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "POZIOM SERWISU – Wybor modulu”.
POZIOM SERWISU
Wybor modulu
Aby wywołać punkt menu głównego "WYBOR MODULU", należy
nacisnąć przycisk "Wskazanie".
Na wyświetlaczu pojawia się "WYBOR MODULU – Pozycja A".
WYBOR MODULU
Pozycja A
Modul kotla
ZM 432
16
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3
Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie pozycji (miejsca wtykowego), w której
zamontowany jest moduł funkcyjny FM448.
Moduł funkcyjny powinien być przykładowo zainstalowany na
pozycji 3.
+
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" (tekst w dolnym
wierszu zaczyna migać) i jednocześnie obracać pokrętłem
nastawczym do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie modułu funkcyjnego FM448.
Zwolnić przycisk "Wskazanie”.
Nacisnąć przycisk "Powrót”.
Moduł funkcyjny FM 448 zainstalowany jest na pozycji 3.
WYBOR MODULU
Pozycja 3
mod. sygn. usterek
FM 448
Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Powrót" lub zamknąć klapkę
obsługową, aby przejść na poziom obsługi 1.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
17
3
3.2
Funkcje modułu FM 448
Zliczanie zużycia ciepła
Wchodzące w skład wyposażenia podstawowego
oprogramowanie sterowników Logamatic 4xxx pozwala na
obliczenie zużycia ciepła instalacji ogrzewczej w oparciu o
nastawę mocy palnika (bliższe informacje zawarte są w instrukcji
serwisowej danego sterownika).
DLA UŻYTKOWNIKA
Jeżeli zainstalowany został moduł funkcyjny
FM 448 oraz ustawiona została funkcja rejestracji
ilości ciepła za pośrednictwem licznika energii
cieplnej (WMZ) to obliczenie zużycia ciepła na
podstawie nastawy palnika nie jest możliwe.
Odnośny tekst nie będzie wskazywany na
wyświetlaczu modułu obsługowego MEC 2. Wybór
jednej funkcji wyklucza każdorazowo możliwość
wyboru pozostałej.
3.2.1
Ustawienie zliczania zużycia ciepła "wg impulsów"
Jeżeli w instalacji zainstalowany jest licznik ciepła (WMZ) to
wskazanie zużycia ciepła należy wskazywać na wyświetlaczu
modułu obsługowego MEC 2. Moduł funkcyjny FM448 posiada
wejście licznika impulsów, które należy uaktywnić za
pośrednictwem modułu obsługowego MEC 2.
Wywołać poziom serwisu.
Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do punktu menu
głównego "DANE OGOLNE".
DANE OGOLNE
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"DANE OGOLNE – Min. temp. zewn.".
Min. temp. zewn.
-10°C
Obracać pokrętłem nastawczym do momentu, aż pojawi się tekst
"zuzycie ciepla – brak wskazan".
18
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
+
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" obracając
jednocześnie pokrętłem nastawczym do momentu pojawienia się
tekstu "wg impulsow".
DLA UŻYTKOWNIKA
Tekst "wg impulsow" pojawia się tylko wówczas,
gdy zainstalowany jest moduł funkcyjny FM 448.
Zwolnić przycisk "Wskazanie" w momencie pojawienia się tekstu
"wg impulsow".
Funkcja została wybrana, a odnośna nastawa została przejęta
przez sterownik.
DLA UŻYTKOWNIKA
Wejście licznika impulsów "wg impulsow" należy
uaktywnić w module zdalnej obsługi MEC 2, jeżeli w
systemie zamontowany i podłączony jest licznik
ciepła.
DANE OGOLNE
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"DANE OGOLNE – zuzycie ciepla wg impulsow".
zuzycie ciepla
wg impulsow
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
19
3
Funkcje modułu FM 448
Kalibrowanie impulsu
Na tym etapie konieczne jest zrównanie wartości impulsu licznika
ciepła z ustawieniami w module zdalnej obsługi MEC 2.
Obrócić pokrętło nastawcze o jeden "przeskok" w prawo.
DANE OGOLNE
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"DANE OGOLNE - wartosc impulsu".
wartosc impulsu
1 kW/imp.
+
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" obracając
jednocześnie pokrętło nastawcze.
Nastawić wartość impulsu.
Zwolnić przycisk "Wskazanie" w momencie pojawienia się
pożądanej nastawy.
Wskazanie przestaje migać. Wprowadzone dane zostały przejęte.
Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Powrót" lub zamknąć klapkę
obsługową, aby przejść na poziom obsługi 1.
DLA UŻYTKOWNIKA
Ustawienie impulsu w sterowniku musi koniecznie
zgadzać się z ustawieniem impulsu licznika ciepła.
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, podczas
zliczania występować będą błędy.
20
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3.2.2
3
Odczyt zużycia ciepła
Otworzyć klapkę obsługową modułu MEC 2.
Obracać pokrętłem nastawczym do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu wskazań poszczególnych wartości zużycia ciepła.
zuzycie dzienne
aktualnie
Istnieje możliwość zapytania o zużycie dzienne, tygodniowe i
roczne ciepła.
500 kWh
Wskazanie zarejestrowanego zużycia ciepła
zuzycie tygodn.
aktualnie
Zużycie dzienne
Zużycie tygodniowe
Zużycie roczne
aktualnie
aktualnie
aktualnie
wczoraj
sprzed 1 tygodn.
sprzed 1 roku
przedwczoraj
sprzed 2 tygodn.
sprzed 2 lat
2430 kWh
zuzycie roczne
aktualnie
Okres zliczania
354 MWh
od godz. 00.00
do godz. 00.00
Tab. 4
od poniedziałku
do niedzieli
od 01.01.XX
do 31.12.XX
Możliwe wskazania wartości zużycia ciepła
DLA UŻYTKOWNIKA
Zmiana daty oraz godziny powoduje zafałszowanie
wskazań wartości zużycia i może doprowadzić do
utraty danych!
DLA UŻYTKOWNIKA
Zużycie ciepła instalacji ogrzewczej wskazywane
jest w kWh względnie od 10.000 kWh w MWh.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
21
3
Funkcje modułu FM 448
3.2.3
Odczyt całkowitej całkowitej ilości ciepła
Poza możliwością wskazania wartości zużycia ciepła na
2. poziomie obsługi, w punkcie menu "Monitoring" istnieje również
możliwość odczytu całkowitej ilości ciepła, jaką zarejestrowano
od początku zliczania.
Wywołać poziom serwisu.
Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "POZIOM SERWISU – Monitoring".
POZIOM SERWISU
Monitoring
Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do punktu menu
głównego "MONITORING".
Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "MONITORING – ilosc ciepla".
MONITORING
ilosc ciepla
Nacisnąć przycisk "Wskazanie".
MONITORING
ilosc ciepla
354 MWh
od: 06.11.2000
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"MONITORING – ilosc ciepla".
Wyświetlone zostaje zużycie ciepła oraz data zainstalowania
funkcji rejestracji zużycia ciepła.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk "Powrót" lub zamknąć klapkę
obsługową, aby przejść na poziom obsługi.
22
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3.2.4
3
Resetowanie zliczania zużycia ciepła
Aby rozpocząć zliczanie wartości zużycia ciepła od początku,
należy wcześniej dokonać resetu.
Wywołać poziom serwisu.
Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "POZIOM SERWISU – Reset".
POZIOM SERWISU
Reset
Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do podmenu
"RESET - Nastawa fabrycz.".
Obracać pokrętłem nastawczym do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu wskazania "RESET - wartosci zuzycia".
RESET
wartosci zuzycia
Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aż na wyświetlaczu ponownie
pojawi się tekst "POZIOM SERWISU - Reset".
Prostokąty w ostatnim wierszu znikają jeden po drugim. Dopiero
kiedy zniknie ostatni prostokąt, następuje zresetowanie ustawień.
Zwolnienie przycisku przed zniknięciem ostatniego prostokąta
powoduje przerwanie funkcji reset. Po wykonaniu resetu na
wyświetlacz powraca automatycznie wskazanie z poziomu
nadrzędnego menu programowego.
Od tego momentu zliczanie ilości ciepła zaczyna się od nowa.
Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Powrót" lub zamknąć klapkę
obsługową, aby przejść na poziom obsługi1.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
23
3
3.3
Funkcje modułu FM 448
Zbiorcza sygnalizacja zakłóceń
Sygnał zbiorczy usterek przekazywany jest za pośrednictwem
modułu funkcyjnego FM448 zawsze wtedy, gdy w sterowniku lub
w zespole sterowników wystąpi usterka (np. uszkodzenie czujnika,
usterka palnika,...).
Niezależnie od tego, gdzie zainstalowany jest moduł funkcyjny
FM448 (pozycja montażowa czy sterownik), przekazywane są
wszystkie usterki instalacji.
DLA UŻYTKOWNIKA
Jeżeli sterownik lub moduły funkcyjne znajdują się
w trybie pracy ręcznej, wskazywane jest to tylko na
module obsługowym MEC 2 i nie jest przekazywane
dalej jako sygnał zbiorczy usterek.
Rys. 6
2
Pokrywa czołowa modułu funkcyjnego FM 448
1
LED "Sygnał zbiorczy usterek"
2
Przycisk "Konserwacja/reset sygnalizacji"
1
Jeżeli aktualnie wystąpi w sterowniku regulacyjnym lub zespole
sterowników zbiorcza usterka, świeci LED "Zbiorczy sygnał
usterek" (rys. 6, [1]) w module funkcyjnym FM 448.
24
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3.4
3
Konserwacja / reset sygnału
W przypadku wystąpienia usterki (wskazuje ją dioda świecąca
LED "Konserwacja" rys. 7, [1]) i jej zgłoszenia przez podłączone
urządzenie sygnalizacyjne (np. syrena lub lampa ostrzegawcza),
wówczas urządzenie sygnalizacyjne można wyłączyć poprzez
naciśnięcie przycisku (rys. 7, [2]).
Rys. 7
2
1
Pokrywa czołowa modułu funkcyjnego FM 448
1
LED "Konserwacja/ reset sygnalizacji"
2
Przycisk "Konserwacja/reset sygnalizacji"
Naciśnięcie przycisku "Konserwacja/reset sygnalizacji" (rys. 7, [2])
ma następujące konsekwencje:
•
Jeżeli na wyjściu przekaźnika modułu nie oczekuje żaden
komunikat o wystąpieniu usterki, to nastąpi wstrzymanie na
tym wyjściu napływających komunikatów o wystąpieniu
usterek.
•
Jeżeli na wejściu przekaźnika modułu oczekuje komunikat o
wystąpieniu usterki, to na wyjściu przekaźnika zostaną
wstrzymane oczekujące komunikaty o wystąpieniu usterek.
Jak wstrzymać komunikaty o wystąpieniu usterek?
B
Nacisnąć przycisk "Konserwacja/reset sygnalizacji", aż
zaświeci się dioda LED "Konserwacja/reset sygnalizacji".
Komunikaty o wystąpieniu usterek nie będą przekazywane dalej
przez 2 godziny.
Jeżeli funkcja "Konserwacja/reset sygnalizacji" jest aktywna, to
świeci się dioda LED "Konserwacja/reset sygnalizacji" (rys. 7, [1])
w module funkcyjnym FM 448.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
25
3
Funkcje modułu FM 448
Jak cofnąć wstrzymanie komunikatów?
B
Nacisnąć przycisk "Konserwacja/reset sygnalizacji" aż zgaśnie
dioda LED "Konserwacja/reset sygnalizacji".
DLA UŻYTKOWNIKA
Funkcja "Konserwacja/reset sygnalizacji"
wyłączana jest automatycznie po 2 godzinach.
26
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3.5
3
Czujnik granicznego poziomu napełnienia
Jeżeli podłączony został czujnik granicznego poziomu
napełnienia, to dodatkowo istnieje możliwość sygnalizacji za
pośrednictwem modułu funkcyjnego FM448 spadków tego
poziomu poniżej wartości granicznej.
3.5.1
Uaktywnienie czujnika granicznego poziomu
napełnienia
Wywołać poziom serwisu.
Nacisnąć przycisk "Wskazanie", aby przejść do punktu menu
"DANE OGOLNE".
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie
"DANE OGOLNE – Min. temp. zewn.".
DANE OGOLNE
Min. temp. zewn.
-10°C
Obrócić pokrętło nastawcze do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu wskazania "DANE OGOLNE – czujnik poziomu
napełnienia".
DANE OGOLNE
czujnik poziomu
napelnienia
nie
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Wskazanie" i obracać
jednocześnie pokrętłem nastawczym do momentu pojawienia się
tekstu "tak".
+
Czujnik minimalnego poziomu napełnienia został uaktywniony!
DANE OGOLNE
czujnik poziomu
napelnienia
tak
Nacisnąć dwukrotnie przycisk "Powrót" lub zamknąć klapkę
obsługową, aby przejść na poziom obsługi 1.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
27
3
Funkcje modułu FM 448
3.5.2
Wskazywanie i usuwanie usterek
Poza możliwością odczytu wskazania usterki na 1. poziomie
obsługi, możliwe jest również przejrzenie ostatnich czterech
komunikatów zakłóceń w pracy instalacji ogrzewczej w punkcie
menu głównego "Blad".
W odniesieniu do poziomu napełnienia w protokole błędów
przewidziany został tylko jeden komunikat usterki. Usterka jest
również wskazywana poprzez diodę świecącą LED "Usterka
modułu" na module funkcyjnym FM 448.
DLA UŻYTKOWNIKA
Ten komunikat o wystąpieniu usterki wyświetlany
jest tylko w module obsługi MEC 2 jeżeli włączona
została funkcja "Czujnik poziomu napełnienia".
Otworzyć klapkę modułu obsługowego MEC 2.
Wywołać poziom serwisu.
Obracać pokrętłem nastawczym, aż na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie "POZIOM SERWISU – Blad”.
POZIOM SERWISU
Blad
Nacisnąć przycisk "Wskazanie".
Obracać pokrętłem nastawczym.
Usterka 2
minimalny poziom
od 23:00
do 06:00
28
01.10
02.10
Jeżeli zarejestrowane zostały komunikaty o wystąpieniu usterek,
to na wyświetlaczu pojawi się wskazanie źródła danej usterki wraz
z początkiem i końcem jej zaistnienia
W podanym przykładzie, w dniu 01.10. o godz. 23:00 nastąpił
spadek poziomu napełnienia poniżej wartości granicznej. Usterka
trwała do godz. 06:00 następnego dnia.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3
.
DLA UŻYTKOWNIKA
W przypadku nierozwiązanych wzgl. nieusuniętych
jeszcze usterek (błędów), w dolnym wierszu
wyświetlacza przy dacie i czasie zegarowym
wyświetlona jest gwiazdka.
Usunięcie usterki
Powyższe wskazanie może mieć następujące znaczenie:
Usterka 2
minimalny poziom
od 23:00
do 06:00
01.10
02.10
•
Poziom napełnienia spadł poniżej wartości granicznej
(minimalnej).
Uzupełnić zbiornik!
•
Jeżeli poziom nie spadł poniżej wartości granicznej, w grę
wchodzić może uszkodzenie części elektrycznych wzgl.
elektronicznych.
Jeżeli w zbiorniku zamontowany jest czujnik poziomu z
przełącznikiem pływakowym, to należy sprawdzić sprawność
funkcjonowania tego przełącznika.
Jeżeli jest zainstalowana sonda poziomu napełnienia, to
należy ją również sprawdzić pod kątem poprawności
funkcjonowania.
ZAGROżENIE DLA żYCIA
przez prąd elektryczny.
OSTRZEŻENIE!
B
Przed pracą na instalacji:
odłączyć ją od napięcia!
DLA UŻYTKOWNIKA
Usterka związana z poziomem napełnienia istnieje
do momentu napełnienia zbiornika ponad wartość
graniczną lub usunięcia defektu technicznego.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
29
3
3.6
Funkcje modułu FM 448
Wejście i wyjście (0 – 10 woltów)
Za pośrednictwem zacisków oznaczonych symbolem U, które
znajdują się na module funkcyjnym FM 448, możliwe jest na
sterowniku dwukierunkowe przekazywanie zewnętrznych wartości
zadanych.
Te wartości zadane odnoszą się zawsze do zasilania całej
instalacji.
DLA UŻYTKOWNIKA
Wejście jest niezależne od nastawionego adresu
CAN sterownika, ponieważ wartość maksymalna
powstaje w oparciu o wszystkie zapotrzebowania.
2
1 2 3 4
U
1 2 1 2 1 2 3 4
ZW GFS
U
1
Rys. 8
30
Moduł funkcyjny FM 448, zaciski 1–4
1
wtyczka mostkująca (zworka J1)
2
Zaciski przyłączeniowe U
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
3
DLA UŻYTKOWNIKA
Nastawa fabryczna odpowiada pozycji zworki
dla 0–10 woltów.
3.6.1
Wtyczka mostkująca (zworka) J1
Wartość zadana może być alternatywnie wyprowadzana jako
sygnał 0–20 mA.
W tym przypadku należy zmienić pozycję zworki J1
(rys. 8, str. 30):
(0–10 V)
(0–20 mA)
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
31
3
Funkcje modułu FM 448
Temperatura zadana na zasilania w °C
3.6.2
Rys. 9
Wejście (0–10 V)
Wejście 0 – 10 woltów [V]
Zaciski U 1 i 2, wejście 0–10 V
Za pośrednictwem zacisków U1 i U2, znajdujących się na module
funkcyjnym FM448, możliwe jest wprowadzanie z zewnątrz
sygnału 0–10 V, sterującego wartością zadaną zasilania instalacji.
Ta wartość zadana zasilania instalacji stanowi minimalne
wymaganie w odniesieniu do kotła lub instalacji. W dalszym ciągu
uwzględniane są również wyższe wartości zadane (np. obiegów
grzewczych), którymi sterują inne sterowniki.
32
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Funkcje modułu FM 448
Wyjście (0–10 V lub 0–20 mA), zaciski U 3 i 4
Wyjście 0 – 10 woltów [V]
3.6.3
3
Temperatura zadana na zasilania w °C
Rys. 10
Zaciski U 3 i 4, wyjście 0–10 V
Za pośrednictwem zacisków U3 i U4, znajdujących się na module
funkcyjnym FM448, możliwe jest wyprowadzenie na zewnątrz
sygnału 0-10V wzgl. 0–20mA, sterującego wartościami zadanymi.
Chodzi przy tym o maksymalną wartość zadaną parametru na
zasilaniu dla wszystkich obiegów odbiorczych znajdujących się w
instalacji, regulowanych przez sterowniki 4000.
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
33
4
4
Skorowidz
Skorowidz
A
R
Adres CAN . . . . . . . . . . . . . . . 30
C
Całkowita ilość ciepła . . . . . . . . . . 22
Czujnik . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Czujnik poziomu . . . . . . . . . . . . 29
I
Integracja licznika ciepła . . . . . . . . 18
K
Kalibrowanie impulsu . . . . . . . . . . 20
L
Logamatic 4111, 4112, 4116 . . . . . . 12
Logamatic 4211 . . . . . . . . . . . . 13
Logamatic 43xx . . . . . . . . . . . . . 14
M
Moduł obsługowy MEC 2 . . . . . . . . 15
O
Obcego . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa techniczna/reset sygnału
Osadzenie wtyczki
mostkującej (0-20 mA) . . . . . .
Osadzenie zworki (0–10 V) . . . .
. . . .7
. . . .7
. . . 31
. . . 31
P
Przykłady montażu FM 448 . . . . . . 11
psygnalizacja wartości . . . . . . . . . . 7
34
Rejestracja zużycia ciepła . . . . . . . 18
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S
Sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
U
Uaktywnienie czujnika granicznego
poziomu napełnienia . . . . . . . . . . 27
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . 25
Usterki – Poziom napełnienia . . . . . 28
W
Wejście i wyjście (0–10 V) . . . . . . .
Wg impulsow . . . . . . . . . . . . . .
Włączenie modułu funkcyjnego FM 448
Wprowadzić klucz kodowy . . . . . . .
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . .5,
Wstrzymanie komunikatów
o wystąpieniu usterek . . . . . . . . .
Wyjście (0–10 V lub 0–20 mA) . . . . .
30
19
16
15
29
25
33
Z
Zapytanie o zużycie ciepła
Zbiorcza . . . . . . . . .
Zliczanie zużycia ciepła .
Zużycie . . . . . . . . . .
Zużycie dzienne . . . . .
Zworka . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
24
23
21
21
31
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
Notatki
5
5
Notatki
Moduł funkcyjny FM 448 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w związku z ulepszeniami technicznymi.
35
Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Krucza 6
Tel.: +48 61 8167 100
Fax:+48 61 8167 119
www.buderus.pl
[email protected]
Download