Opracował - Główny Inspektorat Sanitarny

advertisement
GIS
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 1 z 10,
Program działalności PIS
PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Załącznik Nr 2
Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
do planowania działalności PIS w 2011 r.
ZATWIERDZAM
MINISTER ZDROWIA
.....................................
Imię i nazwisko
Dnia ………………..
GIS-NK-0340-……/…/2010
PROGRAM DZIAŁANIA
PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
w 2011 roku
Główny Inspektor Sanitarny
…………………………………………….
Imię i nazwisko
Dnia ……………
Warszawa
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
GIS
Program działalności PIS
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 2 z 10,
grudzień 2010 rok
Spis treści:
Spis treści: .......................................................................................................................................2
I. OCENA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W 2010 ROKU. .............................................................................4
Opisać w kilku zdaniach stopień realizacji zamierzeń zaplanowanych przez poszczególne komórki organizacyjne GIS oraz jednostki nadzorowane.4
I.1. …………………………………………………………………………............................................ 4
(nazwa komórki organizacyjnej) ............................................................................................... 4
I.2. …………………………………………………………………………… ........................................ 4
II. CEL I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W 2011 ROKU .........................................................4
II.1. CEL DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ. ................................... 4
II.2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ .............. 4
III. ZASADNICZE ZADANIA W 2011 ROKU. ............................................................................4
III.1. GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO. ............................................................ 4
III.2. ZASADNICZE ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO. .............................................4
III.2.1. ……………………………………………………………………............................. 4
III.2.2. ……………………………………………………………………............................. 5
III.2.3. ……………………………………………………………………............................. 5
III.2.4. ………………………………………………………………………......................... 5
III.2.5. ………………………………………………………………………......................... 5
IV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI RESORTAMI I INSTYTUCJAMI ............................................5
NAZWA INSTYTUCJI ................................................................ 5
ZAKRES WSPÓŁPRACY ........................................................... 5
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
GIS
Program działalności PIS
ZAŁĄCZNIKI: ................................................................................................................................6
1.Zasadnicze zamierzenia GIS na 2011 rok. ................................................................................ 6
2.Plan kontroli na 2011 rok ......................................................................................................... 6
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 3 z 10,
Program działalności PIS
GIS
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 4 z 10,
I. OCENA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W 2010 ROKU.
Opisać w kilku zdaniach stopień realizacji zamierzeń zaplanowanych przez poszczególne komórki organizacyjne GIS oraz jednostki nadzorowane.
I.1. …………………………………………………………………………..
(nazwa komórki organizacyjnej)
I.2. ……………………………………………………………………………
II.
CEL I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W 2011 ROKU
II.1. CEL DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.
Priorytetowy cel wynikający z zadań ustawowych
II.2. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Określić w kilku zdaniach główne kierunki działalności PIS w roku następnym
III. ZASADNICZE ZADANIA W 2011 ROKU.
III.1. GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO.
Wymienić w punktach zasadnicze zadania wynikające z planu budżetowego
III.2. ZASADNICZE ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO.
III.2.1.
……………………………………………………………………
(nazwa komórki organizacyjnej)
Wymienić w punktach lub opisowo zasadnicze zamierzenia przewidziane do realizacji przez komórkę organizacyjną w roku następnym, wynikające z
dokumentów normatywnych, nieprzewidziane do ujęcia w części tabelarycznej, lub których wykonanie nie wymaga określenia konkretnych terminów
realizacji
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 5 z 10,
Program działalności PIS
GIS
III.2.2.
…………………………………………………………………….
(nazwa komórki organizacyjnej)
2.2.1.……………………………………………………………………………..
(wydział, samodzielne stanowisko lub wyodrębniona dziedzina działania)
2.2.2…………………………………………………………………………….
III.2.3.
……………………………………………………………………..
(nazwa komórki organizacyjnej)
2.3.1 ………………………………………………………………..
III.2.4.
………………………………………………………………………
III.2.5.
………………………………………………………………………
IV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI RESORTAMI I INSTYTUCJAMI
ZAKRES WSPÓŁPRACY
NAZWA INSTYTUCJI
1.
…………………………………………………………………………………………………….
( nazwa komórki organizacyjnej)
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
NAZWA INSTYTUCJI
2.
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
Data wydania: 13.08.2008r. Strona: 6 z 10,
Program działalności PIS
GIS
…………………………………………………………………………………………………….
( nazwa komórki organizacyjnej)
Dyrektor Biura
Głównego Inspektora
Dyrektor Generalny
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
…………………………..
………………………….
Imię, Nazwisko i podpis
Imię, Nazwisko i podpis
Dnia ………………
Dnia …………………..
ZAŁĄCZNIKI:
1.
Zasadnicze zamierzenia GIS na 2011 rok.
2.
Plan kontroli na 2011 rok
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
GIS
Program działalności PIS
Strona: 7 z 10, Data wydania: 13.08.2008r.
Załącznik nr1
Programu działania PIS w 2011 r.
ZASADNICZE ZAMIERZENIA
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
NA 2011 ROK
Termin realizacji
Lp.
Treść przedsięwzięcia
Odpowiedzialny
za realizację
Uczestniczy
w realizacji
I
II
III IV
V
I. Kierownictwo Głównego Inspektoratu Sanitarnego
1.
Zamierzenia, których
realizacja związana jest z
określonym terminem
Kierownik komórki
organizacyjnej
Realizator lub
uczestnik
zamierzenia
2.
3.
4.
5.
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
VI VII VIII IX
X
Planowane
środki
finansowe/w
skaźniki
XI XII
realizacji
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
GIS
Program działalności PIS
Strona: 8 z 10, Data wydania: 13.08.2008r.
Termin realizacji
Lp.
Treść przedsięwzięcia
Odpowiedzialny
za realizację
Uczestniczy
w realizacji
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
…………………………………………………………………………………………………………
II.
(nazwa komórki organizacyjnej)
1.
Zamierzenia, których
realizacja związana jest z
określonym terminem
Kierownik komórki
organizacyjnej
Realizator lub
uczestnik
zamierzenia
2.
III ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa komórki organizacyjnej)
1.
2.
III.1………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa wydziału, samodzielnego stanowiska lub dziedziny działania)
1.
2.
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
X
Planowane
środki
finansowe/w
skaźniki
XI XII
realizacji
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
GIS
Program działalności PIS
Strona: 9 z 10, Data wydania: 13.08.2008r.
Termin realizacji
Lp.
Treść przedsięwzięcia
Odpowiedzialny
za realizację
Uczestniczy
w realizacji
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
3.
IV ……………………………………………………………………………………………………
(nazwa samodzielnego stanowiska)
1.
2.
Dyrektor Biura Głównego Inspektora
Dyrektor Generalny GIS
…………………………
Imię, Nazwisko i podpis
…………………………
Imię, Nazwisko i podpis
Dnia …………………..
Dnia …………………..
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
Planowane
środki
finansowe/w
skaźniki
XI XII
realizacji
GIS-SZJ-JP-01-02 Wydanie: siódme
GIS
Strona: 10 z 10, Data wydania:
Program działalności PIS
13.08.2008r.
ZATWIERDZAM
Załącznik nr 2
Programu działania PIS w 2011 r.
Główny Inspektor Sanitarny
….….........................................
Imię i nazwisko
Dnia ............................
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
PLAN KONTROLI NA 2011 ROK
Lp.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1.
PSSE w …………
2.
PSSE w ……………
(kontrola koordynowana)
Przedmiot kontroli
Data rozpoczęcia
czynności
kontrolnych
w kontrolowanej
jednostce
Data zakończenia
czynności
kontrolnych
w kontrolowanej
jednostce
Departament HŚ
Poprawność załatwiania spraw w zakresie udzielania
zgód na odstępstwa od przepisów dot. warunków
technicznych
5.06.2011
7.06.2011
Departament BŻ
Kontrola nadzoru w zakresie HŻŻ
7.09.2011
10.09.2011
Departament ZP
1. Nadzorowanie pracy oświatowo-zdrowotnej,
2. Realizacja wojewódzkiego Programu Ograniczania
7.09.2011
10.09.2011
Nazwa komórki
przeprowadzającej kontrolę
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIS
…………………………..
Imię, nazwisko i podpis
Dnia……………….
Rozpowszechnianie poza PIS bez zezwolenia wzbronione.
Download