O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że

advertisement
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………............................................................................................
.....................................................................................................................................................
/nazwa lub pieczęć wnioskodawcy/

Prowadzę działalność wytwórczą w rolnictwie*
lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami) zaliczana jest do*:



mikroprzedsiębiorców,
małych przedsiębiorców,
średnich przedsiębiorców.
*(niepotrzebne skreślić)
Za poświadczenie nieprawdy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami ).
............................................................
Podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej
do reprezentowania
Pouczenie:
1) Zgodnie z art. art. 104, 105, 106, 107 w/cyt. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu
przedsiębiorcy .
Oświadczenie składa się w związku ze zróżnicowaną stawką opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – wg części
III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Download