Łęczna, dnia 2010-03-29

advertisement
Łęczna, dnia 2010-10-18
ZP.3431/27/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 3
wg. rozdzielnika
Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników
zamawiającego
W imieniu Starosty Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
przekazuje pytania Nr 3 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu
15 października 2010r. (piątek ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe
ubezpieczenie pracowników, małżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiającego:
1. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.10. Dopuszczalne karencje. Zamawiający
wskazuje dopuszczalną karencję na urodzenie dziecka - 9 miesięcy. Czy dotyczy to także martwego
urodzenia dziecka?
2. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.12. „Wykonawca zobowiązuje się, że
osoby które ukończyły 69 rok życia i pozostają w stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym objęte będą
ochroną ubezpieczeniową do końca trwania stosunku zatrudnienia z Ubezpieczającym, na warunkach
grupowego ubezpieczenia Ubezpieczyciela, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza”. Taka konstrukcja zdania może sugerować, że Ubezpieczycielem może być inny
zakład ubezpieczeń niż Wykonawca. Prosimy o jednoznaczne wykluczenie takiej interpretacji.
3. Po wprowadzeniu korekty do SIWZ polegającej na modyfikacji tabeli świadczeń pojawia się niestety,
jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia:
- w poz. 2-6 tabeli (zgony ubezpieczonego) dopisano zwrot „-łącznie” co wyjaśnia kwestie co do
ostatecznej wysokości świadczenia za dane zdarzenie tego rodzaju. Żeby być konsekwentnym, należy
wyjaśnić dlaczego nie ma takiego dopisku w innych punktach, gdzie istnieje ryzyko odmiennej
(kumulującej świadczenia w razie NW) interpretacji - chodzi o poz. 10 (zgon NW małżonka) oraz od 22
do 28 (LS).
4. Prosimy o doprecyzowanie o jakim uszczerbku mowa jest w poz. 8 tabeli świadczeń (Załącznik nr III
do SIWZ). Czy chodzi o uszczerbek na zdrowiu spowodowany wystąpieniem zawału serca lub
krwotoku śródmózgowego?
5. Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ (Program
ubezpieczenia) punkt II.20 (Tabela świadczeń) contra Załącznik nr III do SIWZ (Program
ubezpieczenia) punkt I.1 (KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE podlegające ocenie),
Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja poważnego zachorowania:
- Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ
(Program ubezpieczenia) - wymienione punkty zawierają listę chorób objętych ochroną z tytułu CC w
formie obligatoryjnej (cytuję „Zamawiający wymaga co najmniej warunków ubezpieczenia w podanym
poniżej zakresie i w podanej wysokości świadczeń”),
- Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I.1 (KLAUZULE DODATKOWE
FAKULTATYWNE (podlegające ocenie) - ten punkt wskazuje jednocześnie część z tych chorób jako
opcję dodatkową.
- Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja poważnego zachorowania - ten
punkt wskazuje część z chorób jako obligatoryjną.
Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy obowiązują zapisy dzielące choroby na obowiązkowe i
dodatkowe, czy też obowiązują tabele (obowiązkowe te, które są tam wymienione).
6. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja dziecka. Prosimy o
doprecyzowanie, do których świadczeń ma obowiązywać?
7. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21. Definicja rekonwalescencji. UWAGA na
zapis o MAKSYMALNIE (nie minimalnie 14 dniach). Prosimy o wyjaśnienie, czy chodziło dokładnie
o taki zapis, wykluczający długotrwałe pobyty w szpitalu (trwające DŁUZEJ niż 14 dni) czy też jest to
pomyłka redakcyjna?
8. Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I - Klauzule dodatkowe: Definicja: Klauzula
wydłużenia okresu wypłaty za świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu - wydłużenie maksymalnego
okresu pobytu w szpitalu, za który wypłacane jest świadczenie z 4 dni do 20 dni w ciągu każdego roku
trwania umowy ubezpieczenia. Czy nie jest to pomyłka redakcyjna? Zapis nie jest zgodny z definicją
„Świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu”, Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21.
1
9.
10.
11.
12.
13.
Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt I - Klauzule dodatkowe: Definicja: Pobyt na
OIOM/OIT- trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin pobyt na OIOM/OIT w trakcie pobytu w
szpitalu. Świadczenie wypłacane jednorazowo. Załącznik nr I do SIWZ (wzór Oferty) część B (Tabela
świadczeń), Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt II.20 (Tabela świadczeń) nie
zostało wykazane świadczenie oraz wysokość tegoż świadczenia.
Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela
świadczeń, poz.17) oraz Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia) punkt 21 jeżeli oferent
zaproponuje w miejsce podanych poważnych zachorowań dziecka następujące: ciężkie oparzenie,
dystrofia mięśni, gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, łagodny guz mózgu,
nabyta niedokrwistość plastyczna, niedokrwistość hemolityczna, nabyta przewlekła choroba serca,
nagminne porażenie dziecięce, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, porażenie (paraliż), przewlekłe
wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku,
zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?
Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela
świadczeń, poz. 18) jeżeli oferent zaproponuje w miejsce podanego zakresu leczenia specjalistycznego
następujący:
chemioterapia,
radioterapia,
terapia
interferonowa,
wszczepienie
kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja?
Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela
świadczeń, poz. 19) jeżeli oferent zaproponuje katalog operacji chirurgicznych, w skład którego
wchodzić będą trzy stopnie trudności w zakresie podanym przez Zamawiającego (400 zł najprostsza
operacja, 2500 zł najtrudniejsza)?
Załącznik nr III do SIWZ (Program ubezpieczenia),część II Założenia, pkt 15. Czy Zamawiający
wymaga zagwarantowania w ofercie prawa Ubezpieczonych do indywidualnej kontynuacji
ubezpieczenia z gwarancją dożywotnią: zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz składki?
Prosimy o podanie zakresu świadczeń, wielkości świadczeń oraz składkę jakie muszą być
zagwarantowane dla Ubezpieczonych w ofercie.
W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniamy:
Ad1) skreśla się w załączniku nr 3 do siwz (Program, ubezpieczenia) w punkcie 10 wyjątek dotyczący
urodzenia dziecka, aktualna treść załącznika 3 do siwz załącza się do przedmiotowych
odpowiedzi.
Ad.2) Ubezpieczycielem może być tylko zakład ubezpieczeń wybrany w przedmiotowym
postępowaniu jako Wykonawca.
Ad.3) zmienia się zapisy załącznika 1 do siwz formularza oferty w pozycji B, na następujący:
2
Maksymalna, wymagana przez Zamawiającego,
składka miesięczna za Ubezpieczonego
Przewidywana liczba Ubezpieczonych
L.p.
Zakres ubezpieczenia
1.
Zgon ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub
zamiennie udaru mózgu) - łącznie
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego - łącznie
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy - łącznie
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
przy pracy - łącznie
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - łącznie
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1% uszczerbku w
wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (lub zamiennie udaru mózgu)
Zgon małżonka ubezpieczonego
Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku- łącznie
Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego
Zgon dziecka ubezpieczonego
Urodzenie martwego dziecka
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego (Jedno. świadcz. dla każdego
dziecka)
Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu,
chirurgiczne leczenie chorób serca (by pasy), niewydolność nerek, przeszczep
dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy,
oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera,
schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie
rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda Jakoba, zarażenie wirusem
HIV w trakcie transfuzji krwi, lub w związku z wykonywanym zawodem.
Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego: nowotwór złośliwy,
niewydolność nerek, guz mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia
mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby,
Podjęcie leczenia specjalistycznego (świadczenie szpitalne – ablacja,
wszczepienie kardiowertera/ defibrylatora, rozrusznika itp. serca, chemioterapia,
radioterapia, terapia interferonowa, dializoterapia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Operacje chirurgiczne (najniższa możliwa pojedyncza wypłata z tytułu danej
operacji chirurgicznej) 400 zł dla I stopnia trudności (najprostsza do 5 stopnia najtrudniejsza
Leczenie szpitalne ubezpieczonego od 1 dnia pobytu w szpitalu, za pobyt
minimum 4 dni do 14 dnia, wypłata za każdy dzień:
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
- pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
(lub zamiennie udarem mózgu)- łącznie
- pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem- łącznie
- pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym- łącznie
- pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy- łącznie
Leczenie szpitalne ubezpieczonego (od 14 dnia pobytu):
- pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
- pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub
krwotokiem śródmózgowym (lub zamiennie udarem mózgu)- łącznie
Świadczenie za dzień rekonwalescencji (rehabilitacyjne)
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na oddziale intensywnej terapii trwający nieprzerwanie minimum 48 godz. Pobyt na OIT w szpitalu
SUMA UBEZPIECZENIA PLN
SKŁADKA ŁĄCZNIE PLN
63 zł
63zł
111
111
Wymagana
minimalna
wysokość
świadczenia w PLN
Wysokość świadczenia
w PLN proponowana
przez Wykonawcę –
NIE NIŻSZA NIŻ
WYMAGANA
MINIMALNA
40 000
80 000
125 000
120 000
165 000
80 000
390
360
14 000
42 000
2 500
5 000
4 000
1 500
5 500
5 000
4 200
3 000
V Stopień – 2500
IV stopień – 1800
III stopień – 1250
II stopień – 600
I stopień - 400
70
150
300
300
350
50
125
28
500
Ad. 4) Zmieniono zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz po korekcie.
Ad.5) Obowiązują zapisy w tabelach po aktualnych zmianach.
Ad. 6) Definicja dot. dziecka obowiązuje do pkt. 15 – osierocenie dziecka i pkt. 17
poważne zachorowanie dziecka wg tabel po zmianach.
Ad. 7) Jest to pomyłka redakcyjna, winno być minimalnie 14 dni. Właściwy zapis w
brzmieniu jak w zał. nr 3 do siwz po zmianach, będący załącznikiem przedmiotowej
odpowiedzi.
3
Ad. 8) Od 4 do 90 dni, według załącznika nr 3 do siwz po korekcie.
Ad. 9) Wprowadza się dodatkową klauzulę dodatkową nr 13, w brzmieniu jak w w
zał. nr 1 do siwz i nr 3 do siwz.
Ad. 10) Tak
Ad. 11) Tak
Ad. 12) Tak
Ad. 13) Zakres ubezpieczeń zgodny z załącznikiem nr 3 do siwz cz. II- Założenia (po
korekcie) oraz wysokość składki i świadczeń zgodna z zał. nr 1 do siwz, po wyborze
oferty konkretnego Wykonawcy.
Załączniki:
1. zał nr 1 do siwz po korekcie
2. zał. nr 3 do siwz po korekcie.
4
Download