ZROZUMIEĆ PROCES STARZENIA SIĘ zajęcia

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
,, Zrozumieć proces starzenia się – współczesne poglądy”
2. Numer kodowy kursu
3. Jednostka dydaktyczna
Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny
4. Typ kursu
fakultatywny
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
studia pierwszego stopnia
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska
10. Osoby prowadzące zajęcia
prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele ogólne
Znajomość podstawowych procesów fizjologicznych
komórki (cykl komórkowy, programowana śmierć
komórki, oddychanie komórkowe). Nabycie
teoretycznej wiedzy z zakresu procesów
Cele szczegółowe
Wymienia obecnie obowiązujące teorie procesu
starzenia się komórki
Zna podstawowe procesy życiowe komórki
prawidłowej: szczegółowo cykl komórkowy,
bioenergetycznych zachodzących w komórkach.
Nabycie teoretycznej wiedzy na temat procesów
oksydacji i stresu oksydacyjnego oraz
metabolicznego, ich wpływ na procesy starzenia się
komórek
oddychanie, przekształcanie energii w komórkach
Zna procesy metaboliczne komórki obejmujące
reakcje chemiczne
i fizyczne pozwalające na przekształcenie energii
(reakcje red-ox)
Zna budowę mitochondriów oraz budowę i funkcje
mitochondrialnego DNA (mtDNA) i opisuje
zaburzenia mtDNA w procesie starzenia się
Wmienia uznane obecnie markery genetyczne i
epigenetyczne procesu starzenia się
Zna podstawowe szlaki komórkowe, których
regulacja ulega zaburzeniu w procesie starzenia
się komórek
Opisuje procesy stresu oksydacyjnego i stresu
metabolicznego w komórce oraz ich wpływ na
proces starzenia
Wyjaśnia wpływ diety na procesy starzenia się
Opisuje związek procesu starzenia się z
nowotworzeniem
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Nabycie umiejętności dobierania adekwatnej
metody badawczej oraz projektowania
doświadczenia z zakresu genetyki molekularnej
komórki. Umiejętność analizy zdobytych
wiadomości, umiejętność interpretacji i
przedstawienia zagadnień naukowych. Nabycie
umiejętności operowania podstawowymi
terminami/pojęciami z zakresu biologii
molekularnej komórki. Umiejętność dyskusji
problemowej, selekcjonowania wiedzy.
Cele szczegółowe
Projektuje doświadczenia z dziedziny poznani
procesów starzenia się komórki i równowagi
bioenergetycznej w celu realizacji określonego
problemu badawczego
Dobiera adekwatną metodę badawczą z pogranicza
nauk medycznych oraz przyrodniczych
Formułuje samodzielnie zagadnienia, problemy
badawcze i metody ich weryfikacji
Opracowuje i przedstawienia zagadnienia
niezbędne w działalności zawodowej i naukowej
Przygotowuje i prezentuje samodzielnie wyniki
badań autorskich (konferencje dla studentów)
Posługuje się specjalistycznym językiem z
pogranicza nauk medycznych oraz przyrodniczych
umożliwiających dalsze przekazanie wiedzy
zdobytej podczas wykładu
Analizuje związek pomiędzy procesem starzenia się
organizmu a czynnikami genetycznymi,
epigenetycznymi i środowiskowymi
Dobiera rodzaj diety i tryb życia mające na celu
spowolnienie procesu starzenia oraz prewencję
wielu chorób cywilizacyjnych
Ocenia możliwości wykorzystania nowoczesnych
technik badawczych z dziedziny biologii
molekularnej w praktyce klinicznej
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele ogólne
- kształtowanie motywacji i wiary w siebie żeby
osiągnąć sukces
- kształtowanie aktywności adaptacyjności i
afirmacji
- kształtowanie umiejętności organizowania sobie
pracy, organizacją czasu pracy i realizowania zadań
Cele szczegółowe
Zna swoje ograniczenia w zakresie wiedzy i
umiejętności; korzysta z porad innych specjalistów
Posiada umiejętności edukowania innych osób
Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez
uczenie się przez całe życie
Umie współpracować z przedstawicielami innych
(samoorganizacji)
- kształtowanie umiejętności współpracy z ludźmi:
komunikatywność, behawioryzm, praca zespołowa,
wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i
rozwiązywania
problemów;
- kształtowanie kreatywnego myślenia
- kształtowanie znajomości swoich potrzeb
- Kształtowanie postaw przyszłych elit
społecznych i profesjonalnych poprzez zachęcanie
do refleksji, aranżowanie dyskusji nad dylematami
etycznymi
zawodów medycznych i pracownikami
administracyjnymi opieki zdrowotnej
12. Sposób nauczania
zajęcia stacjonarne
13. Liczba godzin zajęć
25
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
1. podstawowe wiadomości zdobyte podczas studiów na I, II, III, IV roku z zakresu:
•
genetyki klinicznej, biologii molekularnej, biologii medycznej, embriologii, chorób wewnętrznych, onkologii realizowanych w ramach studiów.
•
budowy i fizjologii komórek i tkanek, narządów: podstawowa terminologia z zakresu fizjologii człowieka,
istota procesów fizjologicznych
•
podstawy biochemii : utlenianie komórkowe, metabolizm aminokwasów, węglowodanów, lipidów,
aminokwasów, kwasy nukleinowe, patofizjologia przekazywania sygnałów w komórce, reakcje redoks, stres
oksydacyjny, glikozylacja białek
2. Umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, znajomości terminologii specjalistycznej, dyskusji na aktualne
tematy naukowe.
PRZEDMIOTY
Znajomość treści zaliczonych przedmiotów: biochemia, biofizyka , biologia molekularna, genetyka kliniczna, fizjologia
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
16. Zawartość kursu
I. Rys historyczny obowiązujących teorii starzenia się:
1) teoria ewolucyjna: starzenie jako adaptacja organizmu;
2) teoria ograniczonej liczby podziałów komórkowych, limit replikacyjny Hayflick’a;
3) teoria błędów Orgela;
4) teoria telomerazowa;
5) teoria metaboliczna;
6) teoria wolnorodnikowa;
7) teoria immunologiczna; 8) teoria hormonalna;
9) teoria hormezy pokarmowej;
10) teoria zmian epigenetycznych
II-IV. Molekularny aspekt starzenia się komórki: geny a długowieczność
1) model C.elegans; Geny promujące/hamujące powstawanie formy Dauer
2) geny modulujące proces starzenia się i długowieczność u ssaków: ApoE, IGF-1, SOD1, ETS1, JUNB, SIRT1,
PI3(K), PTEN, AFX; MEV-1, SOD2, Ku80, SITR1-4, KL, mTR ,
3) niestabilność genetyczna w procesie starzenia się ,
4) IGF-1 kluczowy gen w procesie starzenia się; insulinozależne szlaki sygnałowe a proces starzenia się, rola szlaku
mTOR/AKT w starzeniu się,
5) markery genotoksycznego stresu, cytologiczne markery starzenia się komórek: SA β-Gal, SAHF, TIF,
CDKN2A(p16), DNMT, HIF-1;
6) Epigenetyczne markery starzenia się: wzory metylacji DNA, niekodujące RNA (wzory ekspresji miRNA), acetylacja
i deacetylacja histonów, metylacja i demetylacja histonów, zmiana ekspresji miRNA – stochastyczne zmiany
epigenomu;
7) całkowity status metylacji DNA (RLGS) w starzeniu się komórki; stres mitochondrialny, zmiany molekularne w
mtDNA a proces starzenia się komórek,
8) bioenergetyka komórki a proces starzenia się, zmiany termogenezy wysiłkowej i okołoposiłkowej z wiekiem,
zmiany wydatków energetycznych i termicznej odpowiedzi na dowóz pokarmu z wiekiem
9) zaburzenia wymiany ciepła w procesie starzenia się;
10) konsekwencje destabilizacji biotermodynamicznej w procesie starzenia się
11) sygnały zewnętrzne (FLIP) i wewnętrzne (IAPs) blokujące proces apoptozy;
12) tkankowo specyficzne oraz oksydacyjne szlaki apoptotyczne związane ze starzeniem się komórek;
13) komórkowe starzenie się jako bariera w rozwoju nowotworów u ssaków
V. Fizjologiczny aspekt starzenia się.
1) procesy biochemiczne w starzeniu się, reakcje reaktywnych form tlenu, system antyoksydacyjny a starzenie się,
stres oksydacyjny oraz metaboliczny, ich wpływ na procesy starzenia się komórek, glikacja białek, akumulacja
lipofuscyny
2) zmiany budowy i składu ciała, styl życia a skład ciała w starości
3) zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, zmiany neurogenezy i neuroplastyczności, procesy
starzenia tkanek miękkich i kości, etiopatogeneza starzenia się narządów układu pokarmowego, oddechowego
krwionośnego i immunologicznego.
4) zdrowe i chorobowe starzenie się. Choroby przedwczesnego starzenia się Zespoły: Wernera, Cockayne’a Blooma,
Hutchinsona-Gilforda;
5) progeria jako skrócona fenokopia procesu starzenia się
VI. Wpływ diety na genotyp i profil ekspresji genów w starzeniu się.
1) ograniczenia kaloryczności a ekspresja genów,
2) makrobiotyka a wpływ na epigenom,
3) cykl komórkowy,
4) apoptoza,
5) szlaki sygnałowe,
6) neuroprzekaźniki.
17. Metody nauczania i uczenia się
Seminarium, elementy wykładu problemowego
18. Zalecane źródła nauczania
G. Bartosz. Druga twarz tlenu. PWN, Warszawa, 2003
Z. Srebro, H. Lach. Genetyczne, epigenetyczne i bioenergetyczne mechanizmy starzenia się i nowotworów
A. Marchewka. Fizjologia starzenia się, profilaktyka i rehabilitacja. PWN, 2013
-8):467-74
-9
-Giacobino, C.Pichard, Diet and ageing: critical influence of genotype and gene expression profile,
Nutrition Research, 2003: 23; 1727-1738
-258
lterations in aging, J. Appl Physiol: 2010; 109; 586-597
-302
-260
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Na podstawie obecności i czynnym udziale w zajęciach (wykład problemowy z elementami dyskusji).
20. Zasady egzaminowania
Wiedza: ocena poziomu merytorycznego dyskusji
umiejętności praktyczne: komponent nie oceniany
postawy etyczne i umiejętności ogólne: komponent nie oceniany
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
język polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
[email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards