międzynarodowa konferencja naukowa kształcenie profesjonalistów

advertisement
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
KSZTAŁCENIE PROFESJONALISTÓW DLA
INTEGRALNEJ GERONTOLOGII XXI WIEKU
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
18-19 PAŹDZIERNIKA 2016
KATEDRA GERONTOLOGII, GERIATRII I PRACY SOCJALNEJ
Starzenie się społeczeństw staje się faktem w wyniku postępujących zmian społeczno ekonomicznych, coraz szybszego postępu technicznego, rozwoju i osiągnięć medycyny oraz
wzrostu stopy życiowej ludności. Zmniejszający się przyrost naturalny sprawia, iż odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta w coraz większym tempie. Obecnie człowiek XXI
wieku żyje dłużej, ale nie znaczy to, że starość jest coraz lepsza. Stąd tym samym
priorytetową i konieczną staje się kwestia interdyscyplinarnego kształcenia profesjonalistów
w zakresie szeroko ujmowanej gerontologii w celu zapewnienia seniorom należytej
holistycznej pomocy i opieki, która zaspokoi ich potrzeby, a jednocześnie pozwoli im w
sposób godny żyć.
Zagwarantowanie skutecznej opieki dla osób w wieku poprodukcyjnym wymaga
wielokierunkowych zintegrowanych działań, stworzenia kompleksowego systemu opieki
obejmującego opiekę geriatryczną, całodobową i dzienną, w różnych placówkach publicznych
i pozarządowych, a także szybkiej diagnostyki i leczenia osób starszych oraz zabezpieczenia
różnorodnych potrzeb seniora w miejscu zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki
interdyscyplinarnemu zaangażowaniu wielu środowisk i instytucji, bo opieka nad ludźmi
starszymi powinna być wszechstronna oraz prowadzona przez profesjonalistów z różnych
dziedzin nauki m. in. medycyny, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, a także filozofii.
Zatem istnieje pilna potrzeba zwiększenia szans edukacyjnych w dziedzinie
gerontologii dla wszystkich pracowników sektora pomocy i opieki społecznej oraz służby
zdrowia, a także dla wszystkich którzy pracują z osobami w „jesieni życia”. Ponadto z myślą
o zintegrowanym podejściu do zdrowia i dobrostanu seniorów, zapewnienie pracownikom
zajmującym się osobami w wieku senioralnym programów kształcenia ustawicznego, także
m. in. w zakresie społecznych i psychologicznych aspektów starzenia się.
Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji skierowane jest do wszystkich osób,
teoretyków i praktyków zajmujących się pomocą i opieką nad osobami starszymi, a więc
przedstawicieli służby zdrowia, sektora pomocy i opieki społecznej tj. pracowników
socjalnych, opiekunów osób starszych, asystentów osób niepełnosprawnych, a także
pedagogów, psychologów i animatorów społecznych.
Proponowane bloki tematyczne:
1. Gerontologia jako nauka zajmująca się procesem starzenia się.
2. Etyka i godność osoby ludzkiej w procesie pomagania osobom starszym.
3. Medyczne aspekty starzenia się.
4. Profilaktyka i leczenie chorób wieku podeszłego, starczego i sędziwego.
5. Formy opieki ambulatoryjnej i domowej dla seniorów.
6. Psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się.
7. Profesjonalizm pracownika socjalnego w pracy z osobami starszymi.
8. Rola instytucji publicznych i organizacji pozarządowych we wsparciu osób starszych.
9. Formy aktywizacji i integracji osób trzeciego wieku.
Download