PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ
1) Nazwa - Studia podyplomowe Gerontologii społecznej
2) Opis: Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych, medycznych i
humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, zajmujących się w swej codziennej
pracy osobami starszymi (specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, lekarz, pielęgniarka,
psycholog, socjolog, specjalista rehabilitacji, kurator sądowy).
3) Zasadniczych cele kształcenia, w tym nabywane przez absolwenta kwalifikacje, umiejętności i
kompetencje.
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu gerontologii społecznej, pracy socjalnej, psychogerontologii i
geriatrii w zakresie potrzebnym do pracy zawodowej wykonywanej na rzecz lub wraz z osobami starszymi. Z
uwagi na specyfikę potrzeb i sposobów kontaktowania się z seniorami absolwent studiów będzie miał okazję
zetknąć się z przedmiotami ukierunkowanymi na uświadomienie mu owej specyfiki oraz przedmiotami
dostarczającymi wiedzy i umiejętności, jak najlepiej uwzględniać ową specyfikę w swej codziennej pracy.
4) Wymagania wstępne dla kandydatów
Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia. Przydatna jest wiedza z zakresu nauk
medycznych lub nauk społecznych.
5) Zasady rekrutacji. Przyjęte na studia mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych
przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych decyduje kolejność
zgłoszeń.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć w sekretariacie studiów
podyplomowych następujące dokumenty:

podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

kwestionariusz osobowy i oświadczenie (dostępne są na stronie www.eksoc.uni.lodz.pl w zakładce katalog
dokumentów - studia podyplomowe)
Termin składania dokumentów: do 30 września 2013 r.
Liczba miejsc ok. 20-30.
6) Przyporządkowanie studiów podyplomowych do obszarów kształcenia.
Studia podyplomowe Gerontologii społecznej przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych (47 pkt
ECTS) oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (16 pkt ECTS).
7) Określenie efektów kształcenia odnoszących się do całego programu studiów podyplomowych
Wiedza
Absolwent studiów podyplomowego Gerontologii Społecznej pozyska wiedzę ogólną z zakresu istoty, przyczyn
i konsekwencji procesu starzenia, wiedzę w obszarze gerontologii społecznej (starość jako zjawisko społeczne,
zagrożenia: ageizm, nadużycia, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego i praw osób starszych),
pracy socjalnej z seniorami, medycyny wieku starszego (ogólne wiadomości nt. typowych schorzeń okresu
starości, pielęgnacji i opieki, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej, długoterminowej nad
niesprawnym seniorem, z uwzględnieniem edukacji w zdrowiu i chorobie seniora i jego opiekunów),
zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa, itp.).
Absolwent jednocześnie posiada wiedzę na temat złożoności przebiegu procesu starzenia się na poziomie
jednostek i zbiorowości oraz na temat zmieniających się wraz z przechodzeniem do coraz starszych grup wieku
związków pomiędzy aktywnościami w różnymi sferach życia.
Umiejętności
Absolwent studiów:
1) Używa niektórych podstawowych, rutynowych praktyk odnoszących się do ustalania i zaspokajania
potrzeb osób starszych;
2) W sytuacjach nierutynowych wykorzystuje pozyskaną wiedzę do przeformułowywania zwyczajowych
praktyk w sposób dostosowany do okoliczności;
3) Używa wybranych podstawowych technik i umiejętności związanych z współdziałaniem z osobą
starszą, a także wybranych zaawansowanych i specjalistycznych technik i umiejętności z zakresu
komunikacji z seniorem, opieki geriatrycznej, itp.;
4) Umie zorganizować interdyscyplinarny zespół długoterminowej opieki środowiskowej, wysoko
specjalistycznej edukacji członków takiego zespołu, włączając, obok służb instytucjonalnych
(medycznych, socjalnych) również opiekunów rodzinnych i wolontariuszy (zarządzanie zasobami
ludzkimi, dynamika zespołów pracowniczych, komunikacja interpersonalna, negocjacje, zespół
wypalenia zawodowego – opiekuńczego);
5) Praktykuje rutynowe metody badawcze pozwalających na dokonanie diagnozy sytuacji osoby starszej.
Kompetencje
Absolwent studiów:
1) Potrafi pełnić funkcję inicjatora zespołu, który w zindywidualizowany i kompleksowy sposób zaspokoi
potrzeby jednostek i grup w starszym wieku;
2) Posiada umiejętność planowania zapotrzebowania na usługi społeczne ze strony osób starszych na
poziomie lokalnym;
3) Potrafi ustalić warunki wstępne, sposób realizacji i wielokierunkowe skutki realizowanych projektów
społecznych ukierunkowanych na osoby starsze;
4) Ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz posiada
znajomość kryteriów oceny podejmowanych zachowań;
5) Potrafi samodzielnie uzupełnić swoją wiedzę dzięki znajomości źródeł danych;
6) Posiada umiejętność wskazywania w realizowanych projektach społecznych, ukierunkowanych na
osoby starsze, obszarów zaniedbanych, zmarginalizowanych, a także umiejętność wdrażania
nierutynowych sposobów osiągania celów w tychże obszarach.
Postawy
Absolwent studiów:
1) potrafi formułować sądy odnoszące się do odpowiedzialności instytucji różnych szczebli i typów za
wspieranie osób starszych wymagających takiego wsparcia;
2) rozumie role społeczne odgrywane przez osoby starsze w zmieniającym się kontekście społecznoekonomicznym;
3) rozumie złożoność potencjalnych sposobów zabezpieczenia przez społeczeństwo potrzeb seniorów;
4) rozumie konsekwencje odwoływania się do stereotypów o seniorach, bazowania na ageizmie;
5) potrafi informować o etycznych i profesjonalnych zagadnieniach pracy z osobami starszymi,
propagować takowe zachowania oraz je egzekwować od innych.
8,9) Plan studiów wraz z liczbą punktów ECTS
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma
Zal.
Rodzaj zajęć i liczba godzin
Sem. zimowy
1.
2.
Gerontologia społeczna
Podstawy prognozowania popytu na usługi
dla osób starszych na poziomie lokalnym
Liczba Punkty
godzin ECTS
Sem. letni
W
Ćw
E
10
0
10
Z
0
10
10
3
3
3.
Podstawy geriatrii
E
10
0
10
3
4.
Podstawy psychogerontologii
Z
0
10
10
3
5.
Rehabilitacja gerontologiczna
Z
0
10
10
4
6.
Podstawy pielęgnacji osób starszych
Z
5
10
15
5
7.
Elementy andragogiki i geragogiki
E
10
0
10
3
8.
Praca socjalna z osobami starszymi
Z
0
10
10
4
9.
Jakość życia osób starszych
Z
5
0
5
2
10.
Aktywizacja społeczna seniorów
Z
0
10
10
4
11.
Socjologia starości
E
10
0
10
3
E
10
0
10
Z
10
0
10
12.
13.
Polityka społeczna wobec starości i osób
starszych
Elementy prawa
3
3
14.
15.
16.
17.
18.
Obszary nieprzestrzegania praw osób
starszych
Etyczne problemy pracy z osobami
starszymi
Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich
wspomaganie
Dietetyka i farmakologia wieku starszego
Komunikowanie się z osobami starszymi i
ich rodzinami
Z
10
0
10
Z
10
0
10
Z
0
10
10
Z
10
0
10
Z
0
10
10
60
30
180
Razem
40
50
3
3
4
3
4
60
Absolwent studiów podyplomowych, aby osiągnąć wszystkie założone efekty kształcenia musi zdobyć 60
punktów ECTS.
10) Weryfikacja efektów kształcenia.
Efekty kształcenia będą weryfikowane na dwa sposoby – cząstkowo, poprzez prowadzących zajęcia w formie
ustalonej ze studentami, oraz całościowo, w trakcie egzaminu końcowego, polegającego na odpowiedzi ustnej na
wylosowane przez zdającego egzamin pytania ze zbioru pytań opracowanych i udostępnionych wcześniej
studentom przez kierownika studiów.
11) Praktyki.
W ramach studiów podyplomowych Gerontologii społecznej nie przewiduje sie praktyk.
12) Związek studiów podyplomowych z misja i strategią Uczelni i strategią Wydziału EkonomicznoSocjologicznego.
Powołanie studiów podyplomowych Gerontologii społecznej zgodne jest z Strategią rozwoju UŁ na lata 20102015, a mianowicie:
pkt. VI.1.c. dotyczącym konieczności poszerzania oferty w zakresie studiów podyplomowych;
pkt. III.9 dotyczącym współpracy międzyuczelnianej (zajęcia prowadzić będą również pracownicy Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi);
pkt. III.10 dotyczącym większej współpracy międzywydziałowej – zajęcia prowadzić będą pracownicy
Wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Nauk o Wychowaniu;
pkt. III.11 dotyczącym ścisłej współpracy z otoczeniem rynkowym, w tym instytucjami publicznymi – celem
Studium jest przygotowanie pracowników głównie sektora publicznego mających częste kontakty z seniorami do
lepszej realizacji misji podmiotów, w których pracują.
13) Rada Programowa
W skład Rady Programowej studiów podyplomowych wchodzą następujący nauczyciele akademiccy:
1) prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
2) dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ
3) dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
4) dr Agnieszka Golczyńska-Grondas
5) dr Piotr Szukalski
Dane do kontaktu dla słuchacza:
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Stosowanej i
Pracy Socjalnej, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź, budynek D, , p. A 114, tel. 0-42 635 52 51, e-mail:
[email protected], osoba do kontaktu: mgr Beata Gambrych-Naze
Download