Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
http://pupwejherowo.pl/strona/studia-podyplomowe/214
Studia podyplomowe
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.
645 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r.,
poz. 667 z późn. zm.).
I. Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może dofinansować z
Funduszu Pracy koszty studiówpodyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 75% całości kosztów
czesnego, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje osobie, która posiada wykształcenie wyższe zezwalające na
podjęcie studiów podyplomowych oraz jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako:
1. osoba bezrobotna zgodnie z art. 42a w/w ustawy posiadająca II profil pomocy oraz sporządzony przez Doradcę Klienta
Indywidualny Plan Działania,
2. osoba poszukująca pracy zgodnie z art. 43 ust. 1 w/w ustawy, która:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w
odrębnych przepisach,
uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w
przepisach o pomocy społecznej,
jest żołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu
stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy,
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą poza rolnictwem,
jest pracownikiem bądź wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą w wieku powyżej 45 lat.
II. Tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:
1. Bezrobotny/poszukujący pracy ubiegający się o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych składa wniosek o
dofinansowanie studiów podyplomowych wraz
z załącznikami, na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dostępnych
w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej: www.pupwejherowo.pl
Kompletny wniosek może być złożony przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub
w trakcie ich trwania bez możliwości zrefundowania już poniesionych kosztów.
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie dofinansuje koszty studiów podyplomowych, jeżeli osoba bezrobotna/poszukująca
pracy uzasadni celowość podjęcia studiów podyplomowych.
1. Kryteria dofinansowania studiów podyplomowych:
●
wykształcenie (ukończone szkoły, rok ukończenia, uzyskane tytuły),
●
data rejestracji (analiza historii osoby zarejestrowanej),
●
dotychczasowe zatrudnienie (wykonywane zawody, na jakich stanowiskach),
●
●
●
●
posiadane uprawnienia,
czy osoba odmówiła propozycji pracy bądź innej formy aktywizacji zawodowej,
czy osoba korzystała już z formy pomocy organizowanej przez Urząd (staż, przygotowanie zawodowe, dotacje, szkolenia),
czy po udzieleniu wcześniejszej pomocy zostało podjęte zatrudnienie lub inna praca zarobkowa bądź działalność
●
●
gospodarcza,
czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych pozwoli na zdobycie kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na
rynku pracy,
czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych znacząco wpłynie na jej sytuację na rynku pracy.
1. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nastąpi zawarcie umowy
cywilno – prawnej, która określi:
●
●
prawa i obowiązki stron,
wysokość i tryb przekazania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na
konto ich organizatora.
1. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ma charakter fakultatywny i jest uzależnione od limitów środków
Funduszu Pracy przeznaczonych na to działanie
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w danym roku kalendarzowym.
W związku z powyższym nie podlega procedurom odwoławczym.
2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje osobie bezrobotnej/poszukującej pracy jeden raz w ciągu 3
lat.
III. Uprawnienia i obowiązki bezrobotnego:
1. Bezrobotnemu, któremu Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przyznał dofinansowanie kosztów studiów
podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w
wysokości 20 % zasiłku. Stypendium przysługuje w okresie objętym dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.
2. Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą, stypendium przysługuje nadal w w/w wysokości do zakończenia studiów podyplomowych. Od niniejszego
stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
3. Osobie poszukującej pracy, której zostało przyznane dofinansowanie do studiów podyplomowych stypendium nie
przysługuje.
4. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w trakcie trwania studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy
w Wejherowie nie zawiesza ich finansowania do planowego terminu ich ukończenia.
5. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z
Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
6. Powiatowy Urząd Pracy ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków osobę, która
w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą z
wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta posiada już takie ubezpieczenie.
1. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Odszkodowanie
wypłacane jest przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
1. Bezrobotny/poszukujący pracy jest zobowiązany do:
●
●
●
bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
o przerwaniu studiów podyplomowych,
comiesięcznego dostarczania zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki, bezzwłocznie po I terminie zjazdu w
danym miesiącu,
ukończenia z wynikiem pozytywnym podjętych studiów podyplomowych oraz dostarczenia świadectwa/dyplomu
potwierdzającego ukończenie przedmiotowych studiów.
Dokumenty dotyczące dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dostępne są w zakładce "Dokumenty
do pobrania"
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards