Zasady dofinansowania kosztów studiów podyplomowych

advertisement
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.:58 677-63-00, fax: 58 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected],
[email protected]
ZASADY DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług
rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667 z późn. zm.).
I. Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy,
może dofinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne
organizatorowi studiów do wysokości 75% całości kosztów czesnego, jednak nie więcej niż
300% przeciętnego wynagrodzenia.
2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych przysługuje osobie, która posiada
wykształcenie wyższe zezwalające na podjęcie studiów podyplomowych oraz jest
zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie jako:
1) osoba bezrobotna zgodnie z art. 42a w/w ustawy posiadająca II profil pomocy oraz
sporządzony przez Doradcę Klienta Indywidualny Plan Działania,
2) osoba poszukująca pracy zgodnie z art. 43 ust. 1 w/w ustawy, która:
 jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym
programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 jest żołnierzem rezerwy,
 pobiera rentę szkoleniową,
 pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek
pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego
na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek
rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą poza rolnictwem,
 jest pracownikiem bądź wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność
gospodarczą w wieku powyżej 45 lat.
II. Tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie:
1. Bezrobotny/poszukujący pracy ubiegający się o dofinansowanie kosztów studiów
podyplomowych składa wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wraz
z załącznikami, na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dostępnych
w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej: www.pupwejherowo.pl
Kompletny wniosek może być złożony przed rozpoczęciem studiów podyplomowych lub
w trakcie ich trwania bez możliwości zrefundowania już poniesionych kosztów.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie dofinansuje koszty studiów podyplomowych, jeżeli
osoba bezrobotna/poszukująca pracy uzasadni celowość podjęcia studiów podyplomowych.
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.:58 677-63-00, fax: 58 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected],
[email protected]
3. Kryteria dofinansowania studiów podyplomowych:
 wykształcenie (ukończone szkoły, rok ukończenia, uzyskane tytuły),
 data rejestracji (analiza historii osoby zarejestrowanej),
 dotychczasowe zatrudnienie (wykonywane zawody, na jakich stanowiskach),
 posiadane uprawnienia,
 czy osoba odmówiła propozycji pracy bądź innej formy aktywizacji zawodowej,
 czy osoba korzystała już z formy pomocy organizowanej przez Urząd (staż,
przygotowanie zawodowe, dotacje, szkolenia),
 czy po udzieleniu wcześniejszej pomocy zostało podjęte zatrudnienie lub inna praca
zarobkowa bądź działalność gospodarcza,
 czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych pozwoli na zdobycie kwalifikacji,
na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy,
 czy ukończenie podjętych studiów podyplomowych znacząco wpłynie na jej sytuację
na rynku pracy.
4. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w okresie nie przekraczającym 30 dni od
daty złożenia wniosku.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nastąpi zawarcie umowy
cywilno – prawnej, która określi:
 prawa i obowiązki stron,
 wysokość i tryb przekazania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych
w formie bezpośrednich wpłat na konto ich organizatora.
6. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych ma charakter fakultatywny i jest
uzależnione od limitów środków Funduszu Pracy przeznaczonych na to działanie
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w danym roku kalendarzowym.
W związku z powyższym nie podlega procedurom odwoławczym.
7. Dofinansowanie
kosztów
studiów
podyplomowych
przysługuje
osobie
bezrobotnej/poszukującej pracy jeden raz w ciągu 3 lat.
III. Uprawnienia i obowiązki bezrobotnego:
1. Bezrobotnemu, któremu Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie przyznał dofinansowanie
kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych
programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. Stypendium
przysługuje w okresie objętym dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.
2. Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową
lub działalność gospodarczą, stypendium przysługuje nadal w w/w wysokości do zakończenia
studiów podyplomowych. Od niniejszego stypendium nie są odprowadzane składki na
ubezpieczenie społeczne.
3. Osobie poszukującej pracy, której zostało przyznane dofinansowanie do studiów
podyplomowych stypendium nie przysługuje.
4. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
w
trakcie
trwania
studiów
podyplomowych
Powiatowy
Urząd
Pracy
w Wejherowie nie zawiesza ich finansowania do planowego terminu ich ukończenia.
5. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na
ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
6. Powiatowy Urząd Pracy ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków osobę, która
w trakcie odbywania studiów podyplomowych podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta posiada już takie
ubezpieczenie.
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.:58 677-63-00, fax: 58 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected],
[email protected]
7. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje odszkodowanie z tytułu
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami
podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem. Odszkodowanie wypłacane
jest przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
8. Bezrobotny/poszukujący pracy jest zobowiązany do:
 bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
o przerwaniu studiów podyplomowych,
 comiesięcznego dostarczania zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki,
bezzwłocznie po I terminie zjazdu w danym miesiącu,
 ukończenia z wynikiem pozytywnym podjętych studiów podyplomowych oraz
dostarczenia świadectwa/dyplomu potwierdzającego ukończenie przedmiotowych
studiów.
Wejherowo, dnia 18.01.2017 roku
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie
Grażyna Sobieraj
Download