Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do nadsyłania

advertisement
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów związanych z szeroko pojętym
funkcjonowaniem osób starszych we współczesnych przestrzeniach instytucjonalnych i
społecznych:
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych
Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí
Bratysława – Bielsko-Biała 2013
TOM II serii Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii
społecznej; Ćesko-Poľsko-Slovenské štúdia s andragogiky a sociálnej gerontológie
Redaktorzy tomu: Pavol Dancá k, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński.
Termin nadsyłania tekstów upływa 20 grudnia 2013 roku. W tomie publikowane będą teksty
w języku angielskim, czeskim, polskim i słowackim.
Dynamika współczesnych przemian nie omija polityki społecznej i funkcjonujących w
jej ramach systemów: pomocy i integracji społecznej, ochrony zdrowia, edukacji w tym
szeroko pojętego wsparcia osób starszych. Jesteśmy bowiem świadkami dokonującego się w
nieznanym dotąd wymiarze procesu starzenia się społeczeństw oraz towarzyszących mu
przeobrażeń (Woźniak, 2004). Starość zatem w XXI wieku nie może być postrzegana w
perspektywie problemu, jest zjawiskiem wymagającym szczególnego podejścia i niosącym
wciąż nowe wyzwania: zwłaszcza w obszarze stosowania aktywnej polityki, przekładającej
się
na
odpowiednią
diagnostykę
i
organizację
różnorodnych,
komplementarnie
uzupełniających się form aktywizacji, pomocy i wsparcia. Proces starzenia się
Europejczyków pociąga bowiem istotne zmiany nie tylko w samej strukturze ludności ale de
facto we wszystkich obszarach funkcjonowania współczesnego człowieka, zwłaszcza modeli
funkcjonowania rodziny oraz
wpływ za
komunikacji międzypokoleniowej. Zmiany te mają wielki
funkcjonowanie polityki społecznej i jej subsystemów, a także rozwiązań
związanych z zabezpieczeniem społecznym, edukacją, ochroną zdrowia, zarówno w
wymiarze formalno-instytucjonalnym jak również w obszarach wsparcia społecznego i
środowiskowego. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa obserwujemy coraz to nowe
potrzeby, problemy i wyzwania stojące przed instytucjami oraz lokalnymi społecznościami.
Analizując powyższej wymienione zjawiska i tendencje pojawiają się nowe pytania dotyczące
funkcjonowania osób starszych, ich zmieniającej się roli w rodzinach, w lokalnych
społecznościach i instytucjach, pytania dotyczące perspektyw oraz możliwości inkluzji i
aktywizacji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu, w tym także cyfrowemu, czy też
poprawy jakości życia.
Celem niniejszej publikacji jest próba uzyskania odpowiedzi na postawione problemy
z
zakresu
współczesnego
funkcjonowania
osób
starszych
w
kontekstach
zinstytucjonalizowanych form pomocy oraz w pryzmacie wsparcia pozainstytucjonalnego
realizowanego przez: społeczność lokalną, sąsiadów, samopomoc etc. Zatem na podstawie
powyższych założeń wyodrębniono kilka głównych nurtów rozważań oscylujących wokół
następujących problemów:
 Czy i w jaki sposób zinstytucjonalizowany system pomocy i wsparcia osób starszych
nadąża za dokonującymi się współcześnie przemianami w strukturze demograficznej?
 W jakim zakresie zmiany demograficzne determinują nowe zadania i wyzwania przed
zinstytucjonalizowanymi systemami pomocy, wsparcia oraz opieki medycznej?
 W jaki sposób wspomagać profesję związane z opieką i aktywizacją osób starszych?
 Perspektywy
współpracy
międzyinstytucjonalnej,
międzynarodowej
oraz
międzysektorowej w obszarze aktywizacji, pomocy i wsparcia seniorów.
 W jakim zakresie współczesne przemiany technologiczne i społeczne wpływają na
jakość życia osób starszych?
 W jaki sposób współczesne przemiany społeczne warunkują funkcjonowanie osób
starszych w ich środowiskach rodzinnych i lokalnych?
 Jakie perspektywy i możliwości wiążą się z wykorzystaniem kapitału społecznego
osób starszych. Jakie – obopólne – korzyści zmiana demograficzna niesie ze sobą?
Niniejsza publikacja ma charakter międzynarodowy oraz interdyscyplinarny, łączący
perspektywy pedagogiki i andragogiki, pracy socjalnej, terapii zajęciowej, gerontologii
społecznej, a także socjologii oraz psychologii.
Tom stanowi kontynuację publikacji
Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Stárnutí a stáří v rychle se
měnícím světě, inicjującej serię Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragokiki i
gerontologii społecznej – České-polsko-slovenské studie v oblasti andragogiky a sociální
gerontologie1. Inspiracją do powstania pierwszego tomu polsko-czesko-słowackiego była
potrzeba analizowania psychospołecznego funkcjonowania osób starszych w dobie
intensywnych przemian społeczno-technicznych, a także możliwość porównywania różnych
spojrzeń, doświadczeń oraz tzw. dobrych praktyk. Tak jak w poprzednim tomie problematyka
prezentowana jest na pograniczu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych a także
technicznych.
Mamy nadzieję, że niniejszy tom spotka się z równie dobrym odbiorem i stanie się
kolejnym punktem wyjścia dla dalszych, owocnych, obejmujących różne perspektywy polsko
– czesko – słowackich rozważań na temat istotnych kontekstów społecznego funkcjonowania
człowieka starszego w dzisiejszych czasach.
Pavol Dancá k,
Michał Szyszka,
Łukasz Tomczyk
Arkadiusz Wąsiński
Uwagi techniczne:
Redakcja uprzejmie prosi o dostosowanie się do poniższych zasad redagowania artykułów:
Artykuły należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Należy zachować odstępy
1,5 wiersza interlinii, margines z lewej i prawej strony, a także dolny i górny – 2,5 cm. Tytuł
artykułu, pisany wersalikami (rozm. 14), powinno się umieścić pośrodku strony. Przypisy na
dole strony.
Wzór przypisów:
Standard APA (Nazwisko, rok, strona), np. (Giddens, 2004, s. 64-65)
Publikacja pod redakcją
Šerák M. (2008), Zájmové vzdělávání dospělých, [w:] K. Kadlecová (red.), Vzdělávání na
doživotí, RESPEKT instytut, Praha.
Monografia
Radziewicz-Winnicki A. (2003), Społeczeństwo w tracie zmiany. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk.
Czasopismo
1
http://www.humanitas.edu.pl/Wydawnictwo/Strony/default.aspx oraz
http://www.humanitas.edu.pl/Wydawnictwo/Documents/walotek%20spis.pdf
Klimczuk A. (2013), Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, „E-Mentor”,
4 (51) / 2013.
Internet
Mech C., Według OECD Polska przestanie się rozwijać. Winna będzie zapaść demograficzna
w kraju. Przegapiliśmy szansę - http://wpolityce.pl/artykuly/43472-wedlug-oecd-polskaprzestanie-sie-rozwijac-winna-bedzie-zapasc-demograficzna-w-kraju-przegapilismy-szanse
[27.10.2013]
Konstruowanie Bibliografii :
Batorski D. (2013), Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] J.
Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Wyd.
Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa.
Eger L. (2005), Technologie vzdělávání dospělých, ZČU, Plzeň.
Giddens A. (2004), Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa.
Radziewicz-Winnicki A. (2003), Społeczeństwo w tracie zmiany. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk
Na teksty oczekujemy do 20 grudnia 2013 roku. Zastrzegamy, że opublikowane zostaną
jedynie artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję. Teksty przyjmowane są w języku
angielskim, czeskim, słowackim oraz polskim. Każdy atykuł powinien posiadać streszczenie
oraz słowa kluczowe w języku macierzystym oraz angielskim. Prosimy dołączyć afiliację
oraz krótką notkę biograficzną każdego autora.
Adresy mailowe redaktorów:
Prof. dr hab. Pavol Dancá k
Dr Michał Szyszka: [email protected]
Dr Arkadiusz Wąsiński
mgr inż. Łukasz Tomczyk: [email protected]
Download