Użytkowanie i konserwacja niskonapięciowego wyłącznika

advertisement
10/09AWB1230-1605
Effective.October.2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika
powietrznego IZM
IZM93,.IZM20
IZM40
IZM97,.IZM32,.IZME40
Cel
Bezpieczeñstwo
Niniejsza.instrukcja.jest.skierowana.do.użytkownika.w.celu.
poprawnej.instalacji,.obsługi.(użytkowania).oraz.konserwacji.
wyłącznika.powietrznego.IZM..Wyłączniki.te.mogą.stanowić.
część.składową.rozdzielni,.lub.funkcjonować.jako.samodzielne.urządzenia..Ta.instrukcja.odnosi.się.wyłącznie.do.
wyłącznika.(bez.kasety).oraz.wyłącznika.z.kasetą.w.wersji.
wysuwnej..Wyłączniki.powietrzne.IZM.mogą.być.również.
w.wersji.stacjonarnej..W.przypadku.wersji.stacjonarnej.
wyłącznika.IZM,.niektóre.sekcje.instrukcji,.odnoszące.się.do.
takich.części.jak.blokady.położenia.oraz.mechanizmy.
wysuwające,.nie.mają.zastosowania.
Podczas.instalacji,.użytkowania.oraz.konserwacji.użytego.
sprzętu,.muszą.być.ściśle.przestrzegane.wszystkie.przepisy,.
normy.oraz.regulacje.bezpieczeństwa.
Wyzwalacze.przeznaczone.do.wyłączników.IZM.opisane.są.
w.części.podstawowej.niniejszej.instrukcji..Szczegóły.
dotyczące.poszczególnych.wyzwalaczy.oraz.charakterystyki.
prądowo-czasowe.są.zawarte.w.oddzielnej.dokumentacji.
przeznaczonej.dla.danego.wyzwalacza.
Instrukcja.ta.zawiera.również.krótki.opis.dodatkowych.
akcesoriów.do.wyłączników.IZM,.jednakże.sposób.ich.
instalacji.jest.szczegółowo.opisany.w.instrukcjach.załączonych.do.tych.akcesoriów..Informacje.te.są.również.dostępne.
na.stronie.Moeller’a.pod.adresem.www.moeller.net/de/
support..
W.celu.uzyskania.informacji.o.zastosowaniach,.prosimy.
o.kontakt.z.przedstawicielem.fi.rmy.Moeller.i/lub.sprawdzenie.w.katalogach,.dokumentacji.technicznej,.notatkach.
aplikacyjnych.lub.normach.przemysłowych..
UWAGA
OSTRZEŻENIA I UWAGI WYSTĘPUJĄCE JAKO CZĘŚĆ PROCEDUR W TEJ INSTRUKCJI, ZAWARTE SĄ DLA BEZPIECZEńSTWA
OSOBISTEGO ORAZ OCHRONY URZĄDZEń PRZED ZNISZCZENIEM I USZKODZENIEM. PRZYKŁADOWA ETYKIETA OSTRZEGAJĄCA JEST POKAZANA POWYŻEJ W CELU ZAZNAJOMIENIA PERSONELU Z UŻYTYM OZNAKOWANIEM. MA TO NA
CELU OSIĄGNIĘCIE PEWNOŚCI, ŻE UŻYTKOWNICY ZWRACAJĄ
UWAGĘ NA OSTRZEŻENIA. DODATKOWO WSZYSTKIE
OSTRZEŻENIA SĄ PODKREŚLONE IPOGRUBIONE.
W niniejszej instrukcji nie zosta³y opisane wszystkie
mo¿liwe przypadki, które mog¹ pojawiæ siê podczas
instalacji i konserwacji oraz wszystkie szczegó³y i odmiany
urz¹dzeñ. Je¿eli wystêpuje potrzeba uzyskania dodatkowych
informacji, uwzglêdniaj¹cych szczegó³y dotycz¹ce instalacji,
u¿ytkowania lub konserwacji, nale¿y skontaktowaæ siê
z lokalnym przedstawicielem firmy Moeller.
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Spis treści
Opis
Strona
Opis
Strona
Cel...................................................................................................... 1
Część 4: Wyłącznik i kaseta w wersji wysuwnej.............................. 40
Bezpieczeństwo................................................................................. 1
Informacje ogólne....................................................................... 40
Spis treści........................................................................................... 2
Wymiary wyłącznika wysuwnego............................................... 40
Spis rysunków.................................................................................... 3
Wymiary kasety.......................................................................... 40
Spis tabel............................................................................................ 5
Część 5: Wyłącznik w wersji stacjonarnej........................................ 42
Część 1: Wprowadzenie..................................................................... 6
Informacje ogólne....................................................................... 42
Informacje podstawowe............................................................... 6
Wymiary wyłącznika stacjonarnego............................................ 42
Elementy bezpieczeństwa............................................................ 6
Część 6: Kontrola i konserwacja....................................................... 43
Zasady bezpieczeństwa................................................................ 7
Informacje ogólne....................................................................... 43
Wykwalifikowany personel........................................................... 8
Zalecenia podstawowego czyszczenia....................................... 43
Inne publikacje i dokumentacje.................................................... 8
Kiedy kontrolować...................................................................... 43
Część 2: Dostawa, obsługa i instalacja............................................... 9
Co kontrolować........................................................................... 43
Informacje podstawowe............................................................... 9
Zmiany i modyfikacje wyłącznika................................................ 46
Sugerowane narzędzia.................................................................. 9
Część 7: Problemy............................................................................ 48
Rozpakowywanie wyłącznika....................................................... 9
Przechowywanie wyłącznika........................................................ 9
Część 8: Części zamienne................................................................ 49
Podnoszenie wyłącznika............................................................... 9
Kontrola wyłącznika...................................................................... 9
Przygotowanie kasety..................................................................11
Montaż wyłącznika wysuwnego..................................................11
Wyłącznik stacjonarny................................................................ 14
Obsługa wyłącznika.................................................................... 15
Cześć 3: Opis i sterowanie wyłącznikiem......................................... 16
Wprowadzenie............................................................................ 16
Podstawowa budowa wyłącznika............................................... 20
Bieguny....................................................................................... 20
Mechanizm działania................................................................... 21
Komory łukowe........................................................................... 22
Elektroniczny system wyzwalania.............................................. 23
Styki dodatkowe i i diagramy połączeń....................................... 26
Akcesoria.................................................................................... 34
2
MOELLER www.moeller.pl/support
Wprowadzenie............................................................................ 48
Informacje ogólne....................................................................... 49
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Spis ilustracji
Opis
Strona
Rys. 1. Rodzina niskonapięciowych wyłączników powietrznych IZM w wersji stacjonarnej i wysuwnej (800–6300 A).......................................... 6
Rys. 2. Typowa tabliczka znamionowa IZM............................................................................................................................................................ 7
Rys. 3. Śruby transportowe wyłącznika w wersji wysuwnej.................................................................................................................................. 7
Rys. 4. Widok z tyłu pokazujący wartość znamionową przekładników prądowych przez okienko wglądu........................................................... 10
Rys. 5. Bok wyłącznika wysuwnego poprawnie osadzonego na szynach wysuwnych......................................................................................... 11
Rys. 6. Blokada wysuwu kasety kołkiem pozycjonującym/instalacja.................................................................................................................... 12
Rys. 7. Pozycja REMOVE (wysunięty)................................................................................................................................................................... 12
Rys. 8. Pozycja DISCONNECT (rozłączony – przerwa izolacyjna).......................................................................................................................... 13
Rys. 9. Pozycja TEST............................................................................................................................................................................................. 13
Rys. 10. Pozycja CONNECT (praca)....................................................................................................................................................................... 13
Rys. 11. Naklejka wewnątrz kasety pokazująca pozycje DISCONNECT, TEST i CONNECT.................................................................................. 14
Rys. 12. Wskaźnik pozycji wysunięcia.................................................................................................................................................................. 14
Rys. 13. Typowy wyłącznik powietrzny IZM w wersji stacjonarnej...................................................................................................................... 15
Rys. 14. Standardowy wygląd wyłącznika powietrznego w wersji wysuwnej (widok z przodu i z tyłu)............................................................... 16
Rys. 15. Standardowy wygląd wyłącznika powietrznego w wersji stacjonarnej (widok z przodu i z tyłu)............................................................ 17
Rys. 16. Standardowa wielkość wyłącznika stacjonarnego typu IZM63 i IZM99 (widok z przodu i z tyłu)........................................................... 18
Rys. 17. Standardowy wygląd frontu wyłącznika powietrznego w wersji wysuwnej............................................................................................ 19
Rys. 18. Standardowa konstrukcja wyłącznika powietrznego IZM (widok z przodu)............................................................................................ 20
Rys. 19. Elementy styku ruchomego wyłącznika IZM.......................................................................................................................................... 20
Rys. 20. Styk ruchomy (ośmiopalcowy) wyłącznika IZM93 i IZM20..................................................................................................................... 20
Rys. 21. Styk ruchomy (dwunastopalcowy) wyłącznika IZM97 i IZM32................................................................................................................ 21
Rys. 22. Przekrój wyłącznika w pozycji zamkniętej............................................................................................................................................... 21
Rys. 23. Sterowany elektronicznie wyłącznik powietrzny z usuniętą obudową przednią..................................................................................... 21
Rys. 24. Napęd elektryczny do naciągania sprężyny zamykającej........................................................................................................................ 22
Rys. 25. Przekrój przez styki i system gaszenia łuku............................................................................................................................................ 22
Rys. 26. Zintegrowany iskiernik ochronny widziany z góry komory gaszeniowej.
(komora łukowa usunięta, wyłącznik powietrzny zamknięty).................................................................................................................. 23
Rys. 27. Zespół elektrod łukowych wyłącznika IZM.............................................................................................................................................. 23
Rys. 28. Schemat poglądowy typowego układu wykrywania prądu, przetwarzania i wyzwalania........................................................................ 24
Rys. 29. Programowalny wyzwalacz Digitrip RMS 1150 zainstalowany w wyłączniku IZM.................................................................................. 25
Rys. 30. Tester przenośny.................................................................................................................................................................................... 25
Rys. 31. Wymienne przekładniki prądowe pokazane z usuniętymi adapterem dolnym i osłoną........................................................................... 25
Rys. 32. Odczep napięciowy dla wyzwalacza 1150.............................................................................................................................................. 26
Rys. 33. Widok z góry na złącza dodatkowe......................................................................................................................................................... 27
Rys. 34. Osłona złącz dodatkowych...................................................................................................................................................................... 27
Rys. 35. Oprzewodowanie pomocnicze kasety.................................................................................................................................................... 27
Rys. 36. Narzędzie do usuwania oprzewodowania pomocniczego AMP.............................................................................................................. 27
Rys. 37. Schemat połączeń dla IZM93, IZM20, IZM97 i IZM32 z Digitrip 2220/520/520M/520MC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)................. 28
Rys. 38. Schemat połączeń dla IZM97 i IZM32 z Digitrip 1150 (moduł wyzwalacza typu P)................................................................................. 29
Rys. 39. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 520/520M/520MC z konfiguracją ABCABC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)............ 30
Rys. 40. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 520/520M/520MC z konfiguracją AABBCC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)............ 31
Rys. 41. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 1150 z konfiguracją ABCABC (moduł wyzwalacza typu P)........................................... 32
Rys. 42. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 1150 z konfiguracją typu AABBCC (moduł wyzwalacza typu P)................................... 33
Rys. 43. Podgląd przez okienka zainstalowanych akcesoriów elektrycznych........................................................................................................ 34
Rys. 44. Wyzwalacz wzrostowy z łącznikiem odcinającym.................................................................................................................................. 34
Rys. 45. Zainstalowany wyzwalacz wzrostowy.................................................................................................................................................... 34
Rys. 46. Elektromagnes załączający z opcjonalnym stykiem ryglującym.............................................................................................................. 35
Rys. 47. Wyzwalacz podnapięciowy...................................................................................................................................................................... 35
Rys. 48. Zainstalowane wyzwalacz wzrostowy, elektromagnes załączający oraz wyzwalacz podnapięciowy..................................................... 36
Rys. 49. Styk pomocniczy (2A/2B)........................................................................................................................................................................ 36
Rys. 50. Mechaniczny wskaźnik wyzwolenia ze stykami sygnalizacji wyzwolenia............................................................................................... 36
MOELLER www.moeller.pl/support
3
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Spis ilustracji (cd.)
Opis
Strona
Rys. 51. Napęd zdalny........................................................................................................................................................................................... 36
Rys. 52. Napęd zdalny zainstalowany w wyłączniku IZM93 i IZM20.................................................................................................................... 37
Rys. 53. Zamek oraz licznik operacji zamontowane w obudowie......................................................................................................................... 37
Rys. 54. Zamek zamontowany w kasecie............................................................................................................................................................. 37
Rys. 55. Przyciski ON/OFF umieszczone w pokrywie.......................................................................................................................................... 38
Rys. 56. Ruchome klapy izolacyjne w pozycji ZAMKNIĘTE.................................................................................................................................. 38
Rys. 57. Ruchome klapy izolacyjne w pozycji OTWARTE...................................................................................................................................... 38
Rys. 58. Niezamontowany styk celki (wskaźnik położenia kasety)....................................................................................................................... 38
Rys. 59. Styki celki zamontowane w kasecie....................................................................................................................................................... 38
Rys. 60. Ramka maskująca i uszczelka................................................................................................................................................................. 39
Rys. 61. Cięgnowa blokada mechaniczna dwóch kaset........................................................................................................................................ 39
Rys. 62. Wyłącznik typu wysuwnego w kasecie.................................................................................................................................................. 40
Rys. 63. Wyłącznik typu wysuwnego z automatycznym rozłączaniem styków głównych.................................................................................... 40
Rys. 64. Elementy kasety wysuwnej (widok z przodu i z tyłu)............................................................................................................................. 41
Rys. 65. Wyłącznik w wersji stacjonarnej z dostępnym przyłączem pionowym................................................................................................... 42
Rys. 66. Informacje na tabliczce znamionowej IZM.............................................................................................................................................. 44
Rys. 67. Widok na wyłącznik z usuniętą jedną komorą łukową............................................................................................................................. 44
Rys. 68. Widok z dołu na komorę łukową............................................................................................................................................................. 45
Rys. 69. Otwarte styki główne wyłącznika (nie stosowane podczas kontroli zużycia).......................................................................................... 45
Rys. 70. Kontrola stanu powierzchni otwartych styków głównych....................................................................................................................... 45
Rys. 71. Wskaźnik zużycia zamkniętych styków głównych wyłącznika................................................................................................................. 46
Rys. 72. Umiejscowienie wkładki znamionowej modułu wyzwalacza.................................................................................................................. 46
Rys. 73. Pokrywa przekładnika prądowego umieszczona ponad przekładnikami.................................................................................................. 47
Rys. 74. Jeden z przekładników prądowych usunięty i odłączony......................................................................................................................... 47
4
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Spis tabel
Opis
Strona
Tabela 1. Wartości znamionowe wyłączników powietrznych IZM........................................................................................................................... 7
Tabela 2. Podstawowy wyłącznik powietrzny....................................................................................................................................................... 10
Tabela 3. Rozmieszczenie kołków blokujących kasety wysuwnej......................................................................................................................... 12
Tabela 4. Moduł wyzwalacza Digitrip wyłącznika IZM.......................................................................................................................................... 24
Tabela 5. Przekładniki prądowe i odpowiednie wkładki znamionowe pradu......................................................................................................... 25
Tabela 6. Dane znamionowe wyzwalacza wzrostowego...................................................................................................................................... 34
Tabela 7. Dane znamionowe elektromagnesu załączającego................................................................................................................................ 35
Tabela 8. Wyzwalacz podnapięciowy.................................................................................................................................................................... 35
Tabela 9. Dane znamionowe styku pomocniczego, styku wyzwolenia przeciążeniowego i styku celki............................................................... 35
Tabela 10. Napęd zdalny....................................................................................................................................................................................... 37
Tabela 11. Częstotliwość przeglądów.................................................................................................................................................................... 43
Tabela 12. Przewodnik po problemach występujących z wyłącznikami powietrznymi.......................................................................................... 48
MOELLER www.moeller.pl/support
5
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Część 1: Wprowadzenie
Informacjeogólne
Wyłącznik.powietrzny.IZM.jest.urządzeniem.dostępnym.w.wersji.
stacjonarnej.lub.wysuwnej.wykorzystującym.elektroniczne.układy.
wyzwalania..Jest.on.zaprojektowany.i.przetestowany.do.użytku.na.
napięcie.znamionowe.380–440.V.AC.oraz.500–690.V.AC..Wyłączniki.
powietrzne.IZM.są.dostępne.w.różnych.wielkościach.dla.zakresu.
prądu.ciągłego.800-6300.A.oraz.zdolności.wyłączania.od.42.do.
150.kA..Różne.wielkości.wyłączników.mają.wspólne.wymiary,.takie.
jak.wysokość,.głębokość,.a.różnią.się.tylko.szerokością.(Rys.1).
Tabliczka.znamionowa.wyłącznika.powietrznego.zawiera.kompletne.
dane.znamionowe..Wszystkie.wyłączniki.IZM.są.w.100.procentach.
znormalizowane.oraz.są.budowane.i.testowane.zgodnie.z.certyfi.katami.ISO.9002.odpowiadającym.standardom.IEC.(Tabela1,.Rys.2.
i.Rys.3)..Dodatkowo.wyłącznik.IZM.całkowicie.spełnia.wymagania.
certyfi.katu.KEMA.zarówno.z.zakresu.zwarcia.jak.i.próby.zmęczeniowej.
W.wyłącznikach.IZM.zastosowano.obudowę.szkieletową.złożoną.
z.żywic.termoutwardzalnych.posiadających.właściwości.konstrukcyjne.o.dużej.wytrzymałości,.doskonałe.właściwości.dielektryczne.oraz.
odporność.na.wędrowanie.łuku.
Wyłącznik.IZM.w.wersji.wysuwnej.jest.zaprojektowany.do.montażu.
w.drzwiach.rozdzielni,.posiada.on.trzy.pozycje.z.zamkniętymi.
drzwiami.przedziału.wyłącznika.(CONNECT/Praca,.TEST,.DISCONNECT/Przerwa.izolacyjna).i.jedną.pozycję.na.zewnątrz.przedziału.na.
wysuniętych.szynach.(REMOVE/Wysunięty)..Mechanizm.sterujący.
jest.dwustopniowym.mechanizmem.gromadzącym.energię,.
sterowanym.zarówno.ręcznie.jak.i.elektrycznie.
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Kontrola,.dodawanie.akcesoriów.oraz.przeprowadzanie.drobnych.
konserwacji.może.być.wykonywane.gdy.wyłącznik.IZM.jest.
wysunięty.na.zabezpieczonych.szynach.kasety..Wnętrze.przedziału.
wyłącznika.może.być.kontrolowane.z.wyłącznikiem.na.szynach.
wysuwnych.
UWAGA
PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
PRZED PRÓBĄ ROZPAKOWANIA, INSTALOWANIA, OBSŁUGI LUB
KONSERWACJI WYŁĄCZNIKA. ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z WYŁĄCZNIKIEM I JEGO MECHANIZMEM PRZED PRÓBĄ PODŁĄCZENIA DO
ŹRÓDŁA ZASILANIA.
OSTRZEŻENIE
POD ŻADNYM WARUNKIEM WYŁĄCZNIK IZM NIE POWINIEN BYĆ
ZASTOSOWANY PRZY PARAMETRACH INNYCH NIŻ PODANE NA
TABLICZCE ZNAMIONOWEJ. UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PODANYMI
PARAMETRAMI MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA LUB
USZKODZENIE SPRZĘTU.
Elementybezpieczeństwa
Wyłączniki.IZM.i.powiązany.osprzęt.wysuwny.są.wyprodukowane.
z.wbudowanymi.blokadami.i.powiązanymi.elementami.bezpieczeństwa..Są.one.wprowadzone.w.celu.zredukowania.zagrożeń.personelu.obsługującego.oraz.właściwej.kolejność.prac.
IZM93,.IZM20
IZM40
IZM97,.IZM32,.IZME40
Rys.1.RodzinaniskonapięciowychwyłącznikówpowietrznychIZMwwersjistacjonarnejiwysuwnej(800–6300A)
6
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Tabela1.Wartościznamionowe
wyłącznikówpowietrznychIZM
Effective October 2009
(A)
Maksymalny amperaż
Oznaczenie wyłącznika
Ics = Icu (kA) 
Icw 1s/3s (kA)
800
IZM93, IZM20
50
50/NA
800
IZM93, IZM20
65
65/40
800
IZM97, IZM32
40
40/NA
800
IZM97, IZM32
65
65/50
800
IZM97, IZM32
85
85/65
800
IZM97, IZM32
100 
85/65
1250
IZM93, IZM20
50
50/NA
1250
IZM93, IZM20
65
65/40
1250
IZM97, IZM32
40
40/NA
1250
IZM97, IZM32
65
65/50
1250
IZM97, IZM32
85
85/65
1250
IZM97, IZM32
100 
85/65
1600
IZM93, IZM20
50
50/NA
1600
IZM93, IZM20
65
65/40
1600
IZM97, IZM32
65
65/50
1600
IZM97, IZM32
85
85/65
1600
IZM97, IZM32
100 
85/65
2000
IZM93, IZM20
50
50/30
2000
IZM93, IZM20
65
65/40
2000
IZM97, IZM32
65
65/50
2000
IZM97, IZM32
85
85/65
2000
IZM97, IZM32
100 
85/65
2500
IZM97, IZM32
65
65/50
2500
IZM97, IZM32
85
85/65
2500
IZM97, IZM32
100 
85/65
3200
IZM97, IZM32
65
65/50
3200
IZM97, IZM32
85
85/65
3200
IZM97, IZM32
100 
100/65
4000
IZM97, IZME40 
65
—
4000
IZM97, IZME40 
85
—
4000
IZM99, IZM63 
100 
—
4000
IZM99, IZM63
65
65/NA
4000
IZM99, IZM63
85
85/65
4000
IZM99, IZM63
100
100/85
5000
IZM99, IZM63
85
85/65
5000
IZM99, IZM63
100
100/85
6300
IZM99, IZM63
85
85/65
6300
IZM99, IZM63
100
100/85
 Wszystkie wartości znamionowe przy 690 V AC.
 Icu = Ics = 85 kA przy 690 V AC. Icu = Ics = 100 kA przy 440 V AC.
 Standardowa szerokość wyłącznika (nie dotyczy IZM99 lub IZM63).
10/09 AWB1230-1605
(B)
(C)
(D)
(A).Nazwa.rodziny.niskonapięciowych.wyłączników.powietrznych.
(B).Wielkość.wyłącznika.w.amperach
(C).Znamionowa.zdolność.wyłączania
(D).Zamontowane.fabrycznie.akcesoria
Rys.2.TypowatabliczkaznamionowaIZM
OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIKI TYPU IZM SĄ SOLIDNE I ZAOPATRZONE W ELEMENTY
BEZPIECZEńSTWA, JEDNAKŻE NAPIĘCIA, PRĄDY I POZIOMY MOCY
WYSTĘPUJĄCE WEWNĄTRZ I WOKÓŁ TEGO URZĄDZENIA PODCZAS
JEGO PRACY SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE I MOGĄ SPOWODOWAĆ
ŚMIERĆ. W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻNA DEAKTYWOWAC BLOKAD
ANI INNYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEńSTWA PONIEWAŻ MOŻE BYĆ TO
PRZYCZYNĄ ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA
SPRZĘTU.
Zasadybezpieczeństwa
Następujące.zalecenia.muszą.być.przestrzegane.celem.ochrony.
personelu.powiązanego.z.instalacją,.obsługą.i.konserwacją.tego.
sprzętu:
1.. Tylko.personel.wykwalifi.kowany.z.dziedziny.elektrotechniki,.
zaznajomiony.ze.sprzętem,.jego.obsługą.i.możliwymi.
zagrożeniami,.może.być.dopuszczony.do.pracy.przy.wyłączniku..
Dodatkowo,.tylko.wykwalifi.kowany.personel.może.instalować.
i.obsługiwać.sprzęt.
2.. Przed.przystąpieniem.do.jakichkolwiek.czynności.zawsze.należy.
się.upewnić,.że.obwody.główne.i.pomocnicze.są.odłączone.od.
źródła.zasilania.oraz.że.wyłącznik.został.wysunięty.do.pozycji.
bezpiecznej.pracy.
3.. Dla.zachowania.maksymalnego.bezpieczeństwa,.jedynie.
całkowicie.zmontowany.wyłącznik.może.być.wstawiony.w.pole.
zasilające.
4.. Zawsze.upewnij.się,.że.wyciągnięte.wyłączniki.powietrzne.są.
ustawione.w.jednej.z.przeznaczonych.pozycji.pola,.takich.jak.
Connect/Praca,.Test,.Disconnect/Przerwa.izolacyjna.lub.Remove/
Wysunięty..Wyłącznik.pozostawiony.w.pozycji.pośredniej,.może.
spowodować.niepoprawne.połączenie.obwodów.kontrolnych,.co.
w.rezultacie.może.doprowadzić.do.uszkodzeń.elektrycznych.
MOELLER www.moeller.pl/support
7
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Wykwalifikowany personel
Inne publikacje i dokumentacje
W celu obsługi i konserwacji niskonapięciowych wyłączników
powietrznych, osoba nie powinna zostać uznana za wykwalifikowaną, jeśli nie jest szczegółowo przeszkolona z zakresu obsługi
wyłącznika oraz jego podzespołów. Ponadto osoba taka powinna
posiadać wiedzę z zakresu rodzaju podłączonych obciążeń.
W celu instalacji i kontroli wyłączników i ich podzespołów, wykwalifikowany personel powinien być również przeszkolony w zakresie
zagrożeń związanych z pracą z prądem elektrycznym oraz z właściwego przeprowadzania wszelkich prac. Osoba taka powinna umieć
odłączyć od źródła zasilania, oczyścić i oznaczyć obwody z zachowaniem ustalonych kanonów bezpieczeństwa.
Dostępne są również inne informacje i dokumenty w wersji
drukowanej jako dodatek do niniejszej instrukcji obsługi. Dodatkowe
informacje mogą zawierać, ale niekoniecznie ograniczać się do
instrukcji obsługi konkretnych modułach wyzwalaczy elektrycznych,
ulotek do akcesoriów, informacji o częściach wymiennych, potrzebnych rysunków wymiarowych oraz katalogów.
8
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Część 2: Dostawa, obsługa i instalacja
Informacjeogólne
Wyłączniki.powietrzne.IZM,.w.przypadku.dostarczenia.jako.podzespół,.mogą.być.już.zainstalowane.w.odpowiednich.przedziałach.
wyłącznikowych..Wraz.z.dostarczonym.sprzętem.odbiorca.otrzymuje.
instrukcję.obsługi..Otrzymana.instrukcja.odnosi.się.tylko.do.wyłączników..
Sugerowanenarzędzia
Mocowanie.
transportowe
Większość.różnorodnych.narzędzi.nie.jest.dostosowana.do.poprawnej.instalacji.i.obsługi.wyłączników.powietrznych.IZM..Zalecane.są.
następujące.narzędzia:
•.śrubokręt.płaski,
•.śrubokręt.krzyżakowy,
•.klucz.nasadowy.(z.grzechotką).3/8.cala,.
Rys.3.Śrubytransportowewyłącznikawwersjiwysuwnej
•.nasadka.10.mm,
Przechowywaniewyłącznika
•.nasadka.17.mm,
Jeśli.konieczne.jest.przechowywanie.wyłącznika.powietrznego.przed.
jego.instalacją,.należy.pozostawić.go.w.oryginalnym.opakowaniu..
Wyłącznik.należy.przechowywać.w.czystym.i.suchym.miejscu..
Należy.również.zapewnić.dostateczną.cyrkulację.powietrza.i.temperaturę,.aby.zapobiec.kondensacji.wilgoci..Bardzo.ważne.jest,.aby.
wyłącznik.nie.był.wystawiony.na.działanie.kurzu.i.wilgoci.
•.narzędzie.do.usuwania.przewodów.pomocniczych.
Rozpakowywaniewyłącznika
Przed.rozpoczęciem.rozpakowywania.nowych.wyłączników.IZM,.
należy.przeczytać.ze.zrozumieniem.poniższe.zalecenia..Postępowanie.zgodnie.z.zaleceniami.uchroni.przed.powstaniem.uszkodzenia.
Dostarczone.opakowania.powinny.być.dokładnie.sprawdzone.pod.
kątem.defektów.powstałych.podczas.dostawy.i/lub.zewnętrznych.
uszkodzeń.powstałych.podczas.transportu..Po.zakończeniu.kontroli.
należy.udokumentować.wszelkie.zaobserwowane.uszkodzenia.
w.celu.zgłoszenia.przewoźnikowi.oraz.fi.rmie.Moeller..Wszelkiego.
rodzaju.zgłaszane.reklamacje.powinny.być.opisane.tak.dokładnie.jak.
to.możliwe.i.zawierać.numer.zamówienia.oraz.informacje.zawarte.na.
tabliczce.znamionowej..Dokładamy.wszelkich.starań.aby.mieć.
pewność,.że.wyłączniki.powietrzne.IZM.docierają.na.miejsce.
przeznaczenia.nieuszkodzone.i.gotowe.do.instalacji..Należy.każdorazowo.zwracać.uwagę.na.to.aby.chronić.wyłączniki.przed.uderzeniem..
Nie.usuwać.opakowań.ochronnych.dopóki.wyłączniki.nie.są.gotowe.
do.kontroli,.testowania.i/lub.instalacji.
Kiedy.wyłącznik.IZM.jest.gotowy.do.kontroli.i.instalacji,.ostrożnie.
należy.usunąć.taśmy.mocujące.i.ściągnąć.karton..Usunąć.wszystkie.
dodatkowe.materiały.opakowujące.i.umieszczoną.wewnątrz.
dokumentację..Wyłącznik.i/lub.kaseta.są.zamontowane.na.drewnianej.palecie.transportowej.
Do.wyłącznika.w.wersji.wysuwnej.dostarczonego.bez.kasety,.do.
jego.boków.przymocowane.są.dwie.klamry.mocujące.do.palety.za.
pomocą.czterech.wkrętów.do.drewna.(Rys.3)..Należy.usunąć.
klamry.i.wkręty.oraz.zachować.je.na.wypadek.przewożenia.wyłącznika..Aby.rozpakować.pustą.kasetę,.należy.usunąć.cztery.lub.pięć.
wkrętów.do.drewna.i/lub.wkręt.do.metalu,.który.przebiega.przez.
płytę.podłogi.kasety,.przytrzymując.ją.do.drewnianej.palety.transportowej..W.przypadku.wyłącznika.w.wersji.wysuwnej.dostarczonego.
w.kasecie,.należy.najpierw.usunąć.wyłącznik.z.kasety,.używając.
mechanizmu.wysuwnego.oraz.szyn.wysuwnych..Po.wyjęciu.
wyłącznika,.wkręt.do.metalu.przebiegający.przez.płytę.podłogi.
kasety.może.zostać.usunięty..Przy.rozpakowywaniu.wyłącznika.
w.wersji.stacjonarnej,.należy.usunąć.cztery.wkręty.do.drewna.
biegnące.przez.podstawę.i.mocujące.wyłącznik.do.palety..Wyłączniki.
powietrzne.są.zaprojektowane.w.taki.sposób,.aby.można.je.było.
z.łatwością.usunąć.z.drewnianej.palety,.używając.odpowiedniego.
uchwytu.do.podnoszenia.oraz.suwnicy.lub.podnośnika.przenośnego.
OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIK, KTÓRY MA BYĆ PRZECHOWYWANY PRZEZ DŁUŻSZY
CZAS, POWINIEN BYĆ URUCHOMIONY MINIMUM PIĘCIOKROTNIE,
ZANIM ZOSTANIE PRZEZNACZONY DO UŻYTKU.
Podnoszeniewyłącznika
OSTRZEŻENIE
NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ PODNOSIĆ WYŁĄCZNIKA ZA POMOCĄ
STANDARDOWYCH HAKÓW DŹWIGOWYCH, LIN, ŁAńCUCHÓW ITP. NIE
PRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM ISTOTNYCH CZĘŚCI, TAKICH JAK KOMORY GASZENIOWE,
PRZEGRODY LUB OPRZEWODOWANIE W CAŁYM WYŁĄCZNIKU.
W.celu.przeprowadzenia.kontroli,.instalacji.lub.potrzeby.zapoznania.
się.z.wyłącznikiem,.należy.ostrożnie.umieścić.urządzenie.na.
masywnej.powierzchni.będącej.w.stanie.utrzymać.masę.wyłącznika.
(Tabela2).lub.na.zablokowanych.szynach.przedziału.wyłącznika..
Wyłącznik.można.podnieść.używając.odpowiedniego.uchwytu.
i.podnośnika..Uchwyt.do.podnoszenia.składa.się.z.dwóch.stalowych.
haków.ukształtowanych,.w.taki.sposób,.aby.zaczepiały.od.spodu.
uformowane.uchwyty.po.obydwu.stronach.wyłącznika..(Rys.14).
Należy.dołożyć.wszelkich.starań,.aby.podczas.podnoszenia.zminimalizować.huśtanie.się.i.wstrząsy.wyłącznika..Jeśli.wyłącznik.powietrzny.ma.być.podniesiony.na.szyny.przedziału,.należy.postępować.
zgodnie.z.instrukcją.na.stronie.11.„Instalowanie.wyłącznika.powietrznego.w.wersji.wysuwnej”.
.
Kontrolawyłącznika
Wszystkie.wyłączniki.po.usunięciu.z.opakowań,.powinny.być.
dokładnie.obejrzane.pod.kątem.widocznych.uszkodzeń..Prąd.
znamionowy.zainstalowanej.wkładki.znamionowej.w.module.
wyzwalacza.powinien.odpowiadać.prądowi.znamionowemu.
przekładników.zamontowanych.poniżej.zestyków.głównych.wyłącznika..Upewnij.się,.że.odpowiadają.one.sobie..Wkładka.znamionowa.
jest.widoczna.od.frontu.wyłącznika.(Rys.17)..Przekładnik.jest.
widoczny.poprzez.okienko.wglądu.z.tyłu.wyłącznika.(Rys.4)..
Przekładniki.i.wkładki.znamionowe.mogą.być.z.łatwością.wymieniane.jak.opisano.w.Części.6.
MOELLER www.moeller.pl/support
9
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Tabela 2. Podstawowy wyłącznik powietrzny
Podstawowy wyłącznik powietrzny (cd.)
Waga (kg)
Stacjonarny
Symbol IZM
3-bieg.
4-bieg.
Waga (kg)
Wysuwny
3-bieg.
4-bieg.
Stacjonarny
Symbol IZM
3-bieg.
4-bieg.
Wysuwny
3-bieg.
4-bieg.
IZM91B…06…
IZMX16B…06…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97B…32…
IZM32B…32…
68.00
86.00
86.00
112.00
IZM91B…08…
IZMX16B…08…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…08…
IZM32N…08…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91B…10…
IZMX16B…10…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…10…
IZM32N…10…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91B…12…
IZMX16B…12…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…12…
IZM32N…12…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91B…16…
IZMX16B…16…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…16…
IZM32N…16…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91N…06…
IZMX16N…06…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…20…
IZM32N…20…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91N…08…
IZMX16N…08…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…25…
IZM32N…25…
70.00
89.00
88.00
115.00
IZM91N…10…
IZMX16N…10…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…32…
IZM32N…32…
70.00
89.00
88.00
115.00
IZM91N…12…
IZMX16N…12…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…08…
IZM32H…08…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91N…16…
IZMX16N…16…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…10…
IZM32H…10…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91H…06…
IZMX16H…06…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…12…
IZM32H…12…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91H…08…
IZMX16H…08…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…16…
IZM32H…16…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91H…10…
IZMX16H…10…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…20…
IZM32H…20…
68.00
86.00
80.00
102.00
IZM91H…12…
IZMX16H…12…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…25…
IZM32H…25…
70.00
89.00
88.00
115.00
IZM91H…16…
IZMX16H…16…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…32…
IZM32H…32…
70.00
89.00
88.00
115.00
IZM95B…20…
IZMX40B…20…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97S…
IZM32S…
70.00
89.00
88.00
115.00
IZM95B…25…
IZMX40B…25…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97B…40…
IZME40B…40…
107.50
144.70
138.80
166.00
IZM95B…32…
IZMX40B…32…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97N…40…
IZME40N…40…
107.50
144.70
138.80
166.00
IZM95B…40…
IZMX40B…40…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM97H…40…
IZME40H…40…
107.50
144.70
138.80
166.00
IZM95N…20…
IZMX40N…20…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM40N…40…
IZM40N…40…
83.00
105.00
98.00
121.00
IZM95N…25…
IZMX40N…25…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM40H…40…
IZM40H…40…
83.00
105.00
98.00
121.00
IZM95N…32…
IZMX40N…32…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99N…40…
IZM63N…40…
107.50
144.70
138.80
166.00
IZM95N…40…
IZMX40N…40…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99N…50…
IZM63N…50…
125.20
163.30
157.40
200.00
IZM95H…20…
IZMX40H…20…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99N…63…
IZM63N…63…
125.20
163.30
157.40
200.00
IZM95H…25…
IZMX40H…25…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99H…40…
IZM63H…40…
107.50
144.70
138.80
166.00
IZM95H…32…
IZMX40H…32…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99H…50…
IZM63H…50…
125.20
163.30
157.40
200.00
IZM95H…40…
IZMX40H…40…
15.23
20.14
38.65
47.17
IZM99H…63…
IZM63H…63…
125.20
163.30
157.40
200.00
IZM93B…08…
IZM20B…08…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93B…10…
IZM20B…10…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93B…12…
IZM20B…12…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93B…16…
IZM20B…16…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93B…20…
IZM20B…20…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93N…08…
IZM20N…08…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93N…10…
IZM20N…10…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93N…12…
IZM20N…12…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93N…16…
IZM20N…16…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM93N…20…
IZM20N…20…
43.00
54.00
48.00
62.00
IZM97B…08…
IZM32B…08…
58.00
72.00
70.00
88.00
IZM97B…10…
IZM32B…10…
58.00
72.00
70.00
88.00
IZM97B…12…
IZM32B…12…
58.00
72.00
70.00
88.00
IZM97B…16…
IZM32B…16…
58.00
72.00
70.00
88.00
IZM97B…20…
IZM32B…20…
63.00
78.00
75.00
94.00
IZM97B…25…
IZM32B…25…
68.00
86.00
86.00
112.00
10
MOELLER www.moeller.pl/support
Rys. 4. Widok z tyłu pokazujący wartość znamionową
przekładników prądowych przez okienko wglądu
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Uformowane.podpory.szyn
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Przed.próbą.wsunięcia.wyłącznika.do.pozycji.DISCONNECT.(przerwa.
izolacyjna),.porównaj.położenie.kołków.blokady.dopasowującej.
w.kasecie.z.Tabelą3.i.Rys.6.oraz.informacją.umieszczoną.na.
tabliczce.znamionowej.wyłączników..Kontynuuj,.jeżeli.wyłącznik.
i.kaseta.są.kompatybilne.
Instalacjazworekobwodówpomocniczych
W.wyłącznikach.w.wersji.wysuwnej,.automatyczne.złącze.obwodów.
pomocniczych.pomiędzy.wyłącznikiem.a.kasetą.można.zamówić.
zarówno.w.pełni.kompletne,.jak.i.częściowo.wyposażone.(bez.
zainstalowanych.bloków.listew.zaciskowych.lub.zworek.oprzewodowania);.te.części.mogą.być.zamówione.oddzielnie.i.zainstalowane.
przez.kupującego..Jeżeli.niezbędne.złącza.nie.są.zainstalowane.
fabrycznie,.należy.skontaktować.się.z.przedstawicielem.Moeller’a.w.celu.uzyskania.dalszej.pomocy..Zestawy.te.mogą.być.również.
wykorzystane.w.celu.dodania.dodatkowych.przewodów.obwodów.
pomocniczych,.aby.uaktualnić.wyłączniki.w.danym.zakresie.
Montażwyłącznikawysuwnego
Wycięcie.szyn.wysuwnych
Rys.5.Bokwyłącznikawysuwnegopoprawnieosadzonego
naszynachwysuwnych
Przygotowaniekasety
Kasety.wyłącznika.w.wersji.wysuwnej.są.produkowane.i.dostarczane.w.podstawowej.konfi.guracji,.która.może.być.dostosowywana.
w.polu.rozdzielni.tak,.aby.pasowała.do.konkretnych.wyłączników..
Dodatkowo.blokada.dopasowująca.musi.być.ustawiona.w.taki.
sposób.dla.danego.wyłącznika,.aby.współpracowała.poprawnie.
z.kasetą,.przy.czym.automatyczne.połączenia.obwodów.pomocniczych.muszą.być.zainstalowane.lub.dostosowane..Operacje.te.są.
opisane.w.kolejnych.częściach.
Blokadydopasowujące
W.ramach.danej.wielkości,.wyłączniki.IZM.w.wersji.wysuwnej.
występują.w.różnych.wariantach.znamionowych.wartości.prądu.
ciągłego.i.zdolności.wyłączania,.z.których.część.nie.jest.kompatybilna.z.innymi..Wyłączniki.podwójnej.szerokości.także.występują.
w.różnych.opcjach.kolejności.faz,.które.również.są.niekompatybilne..
Aby.uniknąć.wstawienia.wyłącznika.(1).o.niewystarczającej.zdolności.
wyłączania,.(2).z.fi.zycznie.niekompatybilnymi.przyłączami.głównymi.
lub.(3).z.niezgodną.kolejnością.faz,.na.wyłączniku.i.w.kasecie.
znajdują.się.blokady.dopasowujące.z.kodowaniem..Płytka.kodująca.
na.wyłączniku.jest.wstępnie.zamontowana.w.fabryce,.jednakże.
płytka.kodująca.i.klucz.kodujący.wewnątrz.kasety.muszą.być.
zmontowane.i.zainstalowane.przez.budującego.rozdzielnię.
W.konstrukcjach.wyposażonych.w.wyłączniki.wysuwne,.wyłącznik.
utrzymywany.jest.prze.przykręcone.kasety.z.ruchomymi.szynami.
wysuwnymi..Szyny.wysuwne.muszą.być.najpierw.w.całości.
wyciągnięte.na.zewnątrz..Kiedy.szyny.są.całkowicie.wysunięte,.
wyłącznik.może.być.na.nich.ostrożnie.umieszczony.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE JEST, ABY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS
UMIESZCZANIA WYŁĄCZNIKA W WERSJI WYSUWNEJ NA JEGO
SZYNACH. JEŻELI WYŁĄCZNIK JEST NIEPOPRAWNIE OSADZONY NA
SZYNACH, MOŻE Z NICH SPAŚĆ, POWODUJĄC USZKODZENIE SPRZĘTU
I/LUB USZKODZENIE CIAŁA.
Ostrożnie.opuścić.wyłącznik.na.szyny.wysuwne..Upewnić.się,.że.
cztery.uformowane.wsporniki.szyn.są.w.pełni.osadzone.na.szynach.
wysuwnych.po.obydwu.stronach.(Rys.5)..Nieusuwaćuchwytudo
podnoszeniazwyłącznikadopókiniejestonpoprawnie
osadzonynaszynach.
Kiedy.wyłącznik.jest.już.umieszczony.na.szynach.wysuwnych.
i.uchwyt.do.podnoszenia.jest.usunięty,.można.przystąpić.do.
dalszego.montażu.wyłącznika.
Porównaj.rozmieszczenie.kołków.z.Tabelą4.
Nie.dokręcaj.nakrętki.momentem.większym
niż.11–13,75.Nm
OSTRZEŻENIE
NIE DEMONTOWAĆ BLOKADY DOPASOWUJĄCEJ. MONTAŻ I UŻYWANIE WYŁĄCZNIKA O NIŻSZEJ ZDOLNOŚCI W NIEKOMPATYBILNEJ
KASECIE MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM ELEKTRYCZNYM CO
MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA I/LUB
ZNISZCZENIA URZĄDZEń.
Blokada.dopasowująca.składa.się.ze.stalowych.kołków.w.podłodze.
kasety.wyłącznika..Kiedy.wyłącznik.jest.wsuwany.w.konstrukcję,.
pasujące.kołki.na.spodzie.wyłącznika.omijają.zestaw.odpowiadających.kołków.w.kasecie,.jeżeli.wyłącznik.i.kaseta.są.kompatybilne..
Jeżeli.wyłącznik.i.kaseta.są.niedopasowane,.kołki.dopasowujące.
blokują.wsunięcie.wyłącznika.do.kasety.przed.załączeniem.mechanizmu.wysuwnego.
Rys.6.Blokadawysuwukasetykołkiempozycjonującym/
instalacja
MOELLER www.moeller.pl/support
11
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Tabela 3. Rozmieszczenie kołków blokujących kasety wysuwnej
Rozmieszczenie pinów
Dla celek:
1
2
3
4
5
6
Wyłącznik IZM posiada cztery prawidłowe pozycje:
7
X
X
IZM93, IZM20
X
X
X
IZM93, IZM20
X
X
X
X
IZM97, IZM32
X
X
X
X
IZM97, IZM32
X
X
X
X
X
IZM97, IZM32
X
X
X
X
X
• CONNECT (połączony – praca) (Rys. 10)
X
X
X
X
IZM97, IZME40
X
X
X
X
X
IZM97, IZME40
X
X
X
X
X
X
IZM99, IZM63, IZM40
X
X
IZM99, IZM63
X
X
IZM99, IZM63, IZM40
X
X
IZM99, IZM63
X
X
IZM99, IZM63, IZM40
X
X
X
X
X
X
IZM99, IZM63
X
X
IZM99, IZM63
X
X
IZM99, IZM63
X
X
X
X
Pozycja REMOVE jest pozycją, w której wyłącznik znajduje się na
zewnątrz przedziału na wysuniętych szynach kasety i nie jest
połączony z mechanizmem wysuwnym. Pozycje DISCONNECT, TEST
i CONNECT są osiągane poprzez działanie mechanizmu wysuwnego.
Kiedy wyłącznik jest solidnie ustawiony na szynach wysuwnych
kasety, a mechanizm wysuwny jest ustawiony w pozycji DISCONNECT, ostrożnie i stanowczo wepchnij wyłącznik do przedziału tak
daleko jak się da. Zewnętrzna (wystająca) czołowa część wyłącznika
powinna zrównać się z zieloną (GREEN) linią docelową (opisaną
DISC) na górze lewej wewnętrznej ściany kasety (Rys. 11).
X
X
X
IZM99, IZM63
• REMOVE (wysunięty) (Rys. 7)
• TEST (Rys. 9)
IZM97, IZME40
X
8
• DISCONNECT (rozłączony – przerwa izolacyjna) (Rys. 8)
IZM93, IZM20
IZM99, IZM63
Pozycjonowanie wyłącznika
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nie po³¹czone
obwody pomocnicze
Przód drzwi
przedzia³u
Widok
wy³¹cznika
z boku
Wy³¹cznik
na szynach wysuwnych
poza rozdzielni¹
Rys. 7. Pozycja REMOVE (wysunięty)
12
MOELLER www.moeller.pl/support
Tylna czêśæ
przedzia³u
Nie po³¹czone
obwody g³ówne
• Brak po³¹czeñ elektrycznych
• Wy³¹cznik na szynach wysuwnych
• Pozycja „wysuniêty” lub „kontrola”
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Nie po³¹czone
obwody pomocnicze
Tylna czêśæ
przedzia³u
Przód drzwi
przedzia³u
Widok
wy³¹cznika
z boku
Nie po³¹czone
obwody g³ówne
• Po³¹czony tylko obwód uziemiaj¹cy
• Wy³¹cznik nadal na zewn¹trz drzwi
• Typowa pozycja przechowywania
Rys. 8. Pozycja DISCONNECT (rozłączony – przerwa izolacyjna)
Po³¹czone
obwody pomocnicze
Przód drzwi
przedzia³u
Widok
wy³¹cznika
z boku
• Wy³¹cznik w pozycji testu
• Nie po³¹czone obwody g³ówne
• Po³¹czone obwody pomocnicze
Tylna czêśæ
przedzia³u
Nie po³¹czone
obwody g³ówne
i uziemienie
Rys. 9. Pozycja TEST
Po³¹czone
obwody pomocnicze
Tylna czêśæ
przedzia³u
Przód drzwi
przedzia³u
Widok
wy³¹cznika
z boku
Po³¹czone
obwody g³ówne
• Pe³ne sterowanie wy³¹cznika
• Po³¹czone obwody g³ówne, pomocnicze i uziemienie
• Wy³¹cznik w pe³ni wsuniêty w kasetê (przedzia³)
Rys. 10. Pozycja CONNECT (praca)
MOELLER www.moeller.pl/support
13
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
OSTRZEŻENIE
UPEWNIJ SIE, ŻE WYŁĄCZNIK JEST W PEŁNI WPROWADZONY DO
SWOJEGO PRZEDZIAŁU PRZED PRÓBĄ WSUNIECIA WYŁĄCZNIKA.
PRÓBA WSUNIECIA WYŁĄCZNIKA, ZANIM JEST ON W PEŁNI USYTUOWANY WEWNĄTRZ SWOJEGO PRZEDZIAŁU MOŻE DOPROWADZIĆ DO
USZKODZENIA ZARÓWNO WYŁĄCZNIKA JAK I JEGO PRZEDZIAŁU.
Rys. 12. Wskaźnik pozycji wysunięcia
Wyłącznik stacjonarny
Wyłącznik stacjonarny IZM różni się od wersji wysuwnej tym, że nie
posiada urządzenia wysuwnego, rozłącznych styków głównych
i rozłącznych styków obwodów pomocniczych (Rys. 13). Dodatkowo
wyłącznik stacjonarny nie posiada właściwości utrzymywania
wyłącznika w pozycji wyzwolenia. Wyłączniki stacjonarne mogą być
Rys. 11. Naklejka wewnątrz kasety pokazująca pozycje
ryglowane mechanicznie przy użyciu opcjonalnej blokady kluczykoDISCONNECT, TEST i CONNECT
wej (jest ona montowana na panelu przednim) lub przy pomocy
opcjonalnej blokady cięgnowej, która jest sterowana ryglem
Wsunięcie wyłącznika
wyzwalającym (Rys. 14).
Wyłącznik jest teraz gotowy do wsunięcia. Z wyłącznikiem w pozycji
Przyłącza wyłącznika mają otwory do połączenia śrubowego
OPEN (otwarty), może zostać uniesiona klapka dostępu do urządzepoziomych szyn głównych. Dostępne są adaptery do podłączenia
nia wysuwnego. Urządzenie wysuwne jest obsługiwane ręcznie przy
pionowych szyn głównych. Połączenia obwodów pomocniczych
3/8” z grzechotką, który nie mogą być wykonane poprzez standardowe bloki listew zaciskowych
użyciu standardowego klucza
jest dostarczany. (Rys. 12). Tak długo jak klapka dostępu do urządzelub specjalne przyłącza kompatybilne z przyłączami obwodów
nia wysuwnego jest uniesiona, wyłącznik jest utrzymywany w trybie
pomocniczych wyłączników w wersji wysuwnej. Oba sposoby
wyzwolenia. Zacznij obracać kluczem mechanizm wysuwny
podłączenia obwodów pomocniczych są montowane na górze
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do pozycji
przedniej części wyłącznika.
(DISCONNECT).
Wyłącznik w wersji stacjonarnej posiada dwa wsporniki montażowe,
Zamknij drzwi przedziału i zacznij przesuwać wyłącznik do kolejnej
po jednym z każdej strony, aby zapewnić bezpieczny montaż
pozycji używając klucza i mechanizmu wysuwnego zgodnie z ruchem
wyłącznika stacjonarnego. Każdy ze wsporników montażowych
wskazówek zegara. Wyłącznik może być przemieszczany przy
posiada dwa szczelinowe otwory montażowe używane do przyśrubootwartych lub zamkniętych drzwiach przedziału, jednakże sugeruje
wania wyłącznika bezpiecznie w miejscu. W tym celu należy użyć
się zamknięcie drzwi przed użyciem mechanizmu wysuwnego.
śrub M10 lub 3/8”. Sprawdź na rysunkach wymiarowych w Części 5
Pozycja wyłącznika wewnątrz przedziału jest oznaczona kolorowymi
„Wyłącznik w wersji stacjonarnej” wymiary wyłącznika oraz
wskaźnikami (czerwony = Connect /praca/, yellow = Test, green =
przyłączy szyn zbiorczych.
Disconnect /przerwa izolacyjna/) (Rys. 12). Kiedy wyłącznik jest
wysunięty do pozycji DISCONNECT lub wsunięty do pozycji
CONNECT, wał mechanizmu wysuwnego napotyka opór; nie należy
przekraczać 34,2 Nm momentu obrotowego, ponieważ można
uszkodzić mechanizm wysuwny. Aby usunąć wyłącznik z jego
przedziału, postępuj zgodnie z procedurą już opisaną, lecz należy
obracać kluczem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara.
OSTRZEŻENIE
MECHANIZM WYŁĄCZNIKA JEST ZARYGLOWANY, ABY NACIĄGNIĘTE
SPRĘŻYNY ZAMYKAJĄCE BYŁY AUTOMATYCZNIE ZWOLNIONE, JAK
TYLKO WYŁĄCZNIK ZOSTANIE PRZESUNIĘTY DO WEWNĄTRZ LUB NA
ZEWNĄTRZ KOMORY. ODRYGLOWANIE MA MIEJSCE WTEDY,GDY
WYŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ POMIĘDZY POZYCJĄ DISCONNECT A TEST.
14
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
OSTRZEŻENIE
SPRAWDŹ WAGĘ WYŁĄCZNIKA W TABELI 2 W CELU UPEWNIENIA SIĘ,
ŻE PANEL, NA KTÓYM MA BYĆ ZAMONTOWANY WYŁĄCZNIK W
WERSJI STACJONARNEJ BĘDZIE W STANIE UTRZYMAĆ JEGO WAGĘ.
Obsługawyłącznika
Wyłączniki.powinny.być.wysterowane.ręcznie.i/lub.elektrycznie.
zanim.zostaną.dopuszczone.do.użytku..Można.to.przeprowadzić.
podczas.instalacji.lub.w.nieco.późniejszym.terminie.przed.uruchomieniem..Aby.sprawdzić.działanie.wyłącznika,.postępuj.według.
procedur.postępowania.wymienionych.w.Części.3,.zarówno.dla.
wyłączników.sterowanych.ręcznie.i.elektrycznie.
Podstawa.montażowa
Rys.13.TypowywyłącznikpowietrznyIZMwwersji
stacjonarnej
MOELLER www.moeller.pl/support
15
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Część 3: Opis i sterowanie wyłącznikiem
Wprowadzenie
Wyłączniki IZM są dostępne w różnych wielkościach w obydwu
konfiguracjach montażowych wysuwnej i stacjonarnej (Rys. 14
i Rys. 15). Większość cech jest wspólna dla obu konfiguracji,
i zostaną omówione w tej części. Unikalne cechy konfiguracji
montażu wysuwnego i stacjonarnego zostaną indywidualnie
omówione odpowiednio w Części 4 i 5.
Sterowanie i wskaźniki dla obu wersji wyłączników wysuwnej
i stacjonarnej są pogrupowane funkcjonalnie na przedniej części
wyłącznika. Ramka przednia (płyta czołowa) są wspólne dla wielkości, które obejmują wszystkie wartości prądów znamionowych do
6300 A.
Wyłączniki wielkości IZM99 i IZM63 wykorzystują sześć (lub osiem)
zestawów tylnych przyłączy obwodów głównych; te wyłączniki są
dostępne w fabryce z kilkoma różnymi kolejnościami faz. Kolejność
faz jest oznaczona z tyłu wyłącznika (Rys. 16). Dla wyłączników
w wersji wysuwnej, w etykiety kolejności faz zaopatrywane są
również kasety i muszą być zastosowane przez budującego rozdzielnię. Wyłączniki o różnych kolejnościach faz są zamienne. Wyłączniki
wysuwne o różnych kolejnościach faz są zabezpieczone przed
wsunięciem do kasety poprzez prawidłowy montaż dopasowujących
płytek kodujących (patrz „Blokady dopasowujące” na stronie 11).
2
1
1
5
5
8
7
4
4
6
9
10
6
12
11
3
10
1 – Pokrywa komory łukowej
2 – Złącza obwodów pomocniczych (styki)
3 – Pokrywa przednia
4 – Wsporniki szyn wysuwnych
5 – Zintegrowana dźwignia ręczna
6 – Zestaw palcowych rozłącznych styków głównych
7 – Komora gaszeniowa
8 – Rygiel wyzwalacza
9 – Okienko wglądu wartości znamionowych przekładników
10 – Osłona łożysk mechanizmu wysuwnego
11 – Blokowane kłódką drzwiczki dostępu do mechanizmu wysuwnego
12 – Tabliczka znamionowa wyłącznika
Rys. 14. Standardowy wygląd wyłącznika powietrznego w wersji wysuwnej (widok z przodu i z tyłu)
16
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
2
1
1
4
11
4
7
6
5
8
9
9
10
3
1.–.Pokrywa.komory.łukowej
2.–.Złącza.obwodów.pomocniczych
3.–.Pokrywa.przednia
4.–.Zintegrowana.dźwignia.ręczna
5.–.Stałe.pionowe.przyłącza.główne
6.–.Stałe.przyłącza.główne.(z.opcjonalnym.adapterem.pionowym)
7.–.Komora.gaszeniowa
8.–.Okienko.wglądu.wartości.znamionowych.przekładników
9.–.Podstawa.montażowa
10.–.Tabliczka.znamionowa.wyłącznika
11.–.Rygiel.wyzwalacza
Rys.15.Standardowywyglądwyłącznikapowietrznegowwersjistacjonarnej(widokzprzoduiztyłu)
MOELLER www.moeller.pl/support
17
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
1
4
10
7
2
1
3
8
6
4
10
5
1 – Pokrywa komory łukowej
2 – Listwa zaciskowa obwodów pomocniczych
3 – Pokrywa przednia
9
4 – Zintegrowana dźwignia ręczna
5 – Stałe pionowe przyłącza główne (z opcjonalnym adapterem pionowym)
6 – Komora gaszeniowa
7 – Podstawa montażowa
8 – Tabliczka znamionowa wyłącznika
9 – Naklejki identyfikacji faz
10 – Rygiel wyzwalacza
9
9
Rys. 16. Standardowa wielkość wyłącznika stacjonarnego typu IZM63 i IZM99 (widok z przodu i z tyłu)
18
MOELLER www.moeller.pl/support
9
7
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
2
1
(Czerwony)
5
(Zielony)
(¯ó³ty)
6
(Bia³y)
3
8
(Zielony)
4
7
9
(Czerwony)
14
15
10
12
13
11
Czerwony = CONNECT (praca)
¯ó³ty = TEST
Zielony = DISCONNECT(Przerwa izolacyjna)
1 – Wskaźnik wyzwolenia (wyskakujący)
2 – Okienka obecności trzech akcesoriów
3 – Moduł wyzwalacza
4 – Wkładka znamionowa prądu
5 – Stan styków (otwarte-zamknięte)
6 – Stan sprężyny (napięta-zwolniona)
7 – Ręczny przycisk OFF
8 – Ręczny przycisk ON
9 – Ręczna dźwignia napinająca
10 – Opcjonalny licznik cykli
11 – Blokowane kłódką drzwiczki dostępu do mechanizmu wysuwnego wyłącznika w wersji wysuwnej
12 – Kolorowy wskaźnik pozycji wyłącznika
13 – Tabliczka znamionowa
14 – Złącze diagnostyczne modułu wyzwalacza
15 – Pokrywa modułu wyzwalacza z dwoma śrubami (na życzenie klienta-dostawcy śruby montażowe bezpiecznie uszczelniają przyrząd pomiarowy)
Rys. 17. Standardowy wygląd frontu wyłącznika powietrznego w wersji wysuwnej
MOELLER www.moeller.pl/support
19
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Podstawowabudowawyłącznika
W.wyłącznikach.IZM.zastosowano.obudowę.szkieletową.złożoną.
z.kompozytowych.żywic.termoutwardzalnych..Taka.konstrukcja.
zapewnia.właściwości.konstrukcyjne.o.dużej.wytrzymałości,.
doskonałe.właściwości.dielektryczne.i.odporność.na.wędrowanie.
łuku..
Trzyczęściowa.konstrukcja.umożliwia.odpowiednie.oddzielenie.i.izolację.przewodów.zasilania.(Rys.18):
1.. Dwuczęściowa.obudowa.z.termoutwardzalnych.kompozytów.
żywicznych.zamyka.ścieżki.prądu.i.komory.gaszeniowe..Komory.
wydmuchują.gazy.łuku.elektrycznego.na.zewnątrz.wyłącznika.
w.czasie.rozłączania.
2.. Napęd.zdalny.jest.umieszczony.z.przodu.obudowy.i.jest.
elektrycznie.oddzielony.i.odizolowany.od.konstrukcji.styków.
prądowych..Jest.on.przykryty.izolacyjną.pokrywą.czołową.
1.–.Obudowa
2.–.Pokrywa.przednia
Pojedynczy.styk.palcowy.wykonuje.podwójną.funkcję,.przewodzenia.
prądu.i.wyładowania.łukowego.poprzez.różne.części.tego.samego.
palca.(Rys.19)..Dobrze.przewodząca.nakładka.stopowa.jest.częścią.
styku.palcowego,.której.funkcją.jest.przewodzenie.prądu.i.nazywana.
jest.„piętą”..Końcówka.tego.samego.styku.palcowego.spełnia.
funkcję.ruchomego.styku.wyładowania.łukowego,.zwanego.
„paluchem”.
Pojedynczy styk palcowy
Oś obrotu
Ruchoma czêśæ
styku ³ukowego
(paluch)
Podwójne giêtkie
po³¹czenie ruchomego
styku g³ównego
Nak³adka przewodz¹ca
styku (piêta)
Rys.19.ElementystykuruchomegowyłącznikaIZM
„Paluch”.(styk.łukowy)
„Pięta”.(styk.główny)
Rys.18.Standardowakonstrukcjawyłącznikapowietrznego
IZM(widokzprzodu)
Bieguny
Biegun.prądowy.jest.indywidualnie.zamknięty.i.sztywno.utrzymywany.przez.obudowę..Indywidualne.komory.zapewniają.biegunom.
rozdzielenie.i.izolację.względem.siebie..Każdy.biegun.składa.się.
z.zestawu.styku.głównego,.który.zawiera.części.ruchome.i.części.
stałe..Dokładna.konfi.guracja.konstrukcji.zależy.od.wielkości.wyłączników..W.wyłącznikach.IZM63.oraz.IZM99.stosuje.się.dwa.bieguny.
i.komory.gaszeniowe.równolegle.połączone.mechanicznie.i.elektrycznie.na.każdą.z.faz.
Ruchomaczęśćstykugłównego
W.zależności.od.wielkości,.każdy.zestaw.ruchomych.styków.
głównych.składa.się.z.wielu.pojedynczych.miedzianych.styków.
palcowych.podłączonych.do.przewodu.obciążenia.poprzez.elastyczne.
plecione.złącza.(Rys.19)..Dwa.elastyczne.złącza.są.użyte.do.
podłączenia.każdego.palca.z.przewodem.obciążenia..Użyta.liczba.
palców.zależy.od.znamionowej.wartości.prądu.ciągłego.i.zwarciowego.wyłączników.(Rys.20.i.Rys.21)..Dla.niektórych.wartości.
znamionowych,.palce.są.usunięte.i.zastąpione.dystansami.
20
MOELLER www.moeller.pl/support
Rys.20.Stykruchomy(ośmiopalcowy)wyłącznika
IZM93iIZM20
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Mechanizmsterowania
„Paluch”.(styk.łukowy)
Mechanizm.sterowania.wyłącznika.IZM.opiera.się.na.sprawdzonej.
konstrukcji.krzywkowo-sprężynowej..Jest.on.łatwo.dostępny.po.
usunięciu.czterech.śrub.z.obudowy.przedniej.(Rys.23)..Jest.to.
mechanizm.dwustopniowy.przechowujący.energię..Energia.potencjalna.jest.przechowywana.do.zamykania.wyłącznika..Ilość.energii.
wystarczająca.do.otwarcia.wyłącznika.pozostaje.dostępna.po.
operacji.zamknięcia..
1
„Pięta”.(styk.główny)
2
3
Rys.21.Stykruchomy(dwunastopalcowy)wyłącznika
IZM97iIZM32
5
Stałaczęśćstykugłównego
6
Stała.część.styku.głównego.jest.kombinacją.dwóch.elementów.
(Rys.22)..Jednym.z.nich.jest.przewodząca.nakładka.montowana.
w.linii.zasilającej,.która.funkcjonuje.jako.stacjonarny.kontakt.główny..
Drugi.jest.iskiernikiem.ochronnym,.również.podłączonym.w.linii.
zasilającej..Wbudowany.iskiernik.ochronny.spełnia.podwójna.rolę:
8
•.stałego.styku.łukowego,
•.części.komory.gaszeniowej.
4
7
1.–.Listwa.zaciskowa.obwodów.pomocniczych
2.–.Pola.instalacyjne.akcesoriów.(maksymalnie.3)
3.–.Moduł.wyzwalacza
4.–.Elektryczny.silnik.napinający
5.–.Ręczna.dźwignia.napinająca
6.–.Licznik.cykli.(opcjonalny)
7.–.Blokowane.kłódką.drzwi.dostępu.do.mechanizmu.wysuwnego
8.–.Wskaźnik.położenia.wyłącznika
Przód wy³¹cznika
Komora
³ukowa
Zintegrowany
iskiernik
ochronny
Styk ³ukowy
(paluch)
Ruchome
styki
palcowe
Przewód liniowy
Przep³yw
pr¹du
Sprê¿yny
styków
ruchomych
Nieruchomy
styk g³ówny
Ruchomy styk
g³ówny (piêta)
Przep³yw
pr¹du
Spód wy³¹cznika
Rys.23.Sterowanyelektroniczniewyłącznikpowietrzny
zusuniętąobudowąprzednią
Sterowanieręczne
W.wyłącznikach.obsługiwanych.ręcznie,.sprężyna.zamykająca.może.
być.napięta.tylko.w.sposób.ręczny..Aby.tego.dokonać,.wsuń.palec.
we.wgłębienie.za.dźwignią.napinającą.i.wyciągnij..Należy.uchwycić.
dźwignię.ręką.w.rękawicy.i.rozpocząć.napinanie..Potrzeba.od.pięciu.
do.siedmiu.naciśnięć.dźwigni.napinającej,.aby.zakończyć.proces.
napinania.ręcznego..Możliwe.jest.ręczne.przeładowanie.sprężyny.
natychmiast.po.zamknięciu.wyłącznika.oraz.zanim.zostanie.on.
wyzwolony.(otwarty).
Standardowe.wyłączniki.sterowane.ręcznie.są.zamykane.i.otwierane.
ręcznie.przy.użyciu.przycisków.ręcznych.ON.oraz.OFF,.odpowiednio.
umieszczonych.na.froncie.wyłącznika.(Rys.17)..Przeprowadzenie.
którejkolwiek.z.operacji.jest.dokonywane.poprzez.wciskanie.
i.zwalnianie.odpowiedniego.przycisku..Dostęp.do.tych.przycisków.
może.być.ograniczony.przez.użycie.opcjonalnej.pokrywy.blokowanej.
kłódką..Dodatkowo,.można.uniknąć.całkowitego.dostępu.do.
przycisku.ON.poprzez.opcjonalną.pokrywkę.ochronną..Stan.sprężyn.
oraz.styków.głównych.jest.zawsze.wskazywany.w.okienku.wskaźników.tuż.nad.przyciskami.
Rys.22.Przekrójwyłącznikawpozycjizamknięte
MOELLER www.moeller.pl/support
21
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Dostępne.są.też.urządzenia.dodatkowe.sterowane.elektrycznie,.
służące.do.automatycznego.zamykania.lub.wyzwalania.(otwierania).
ręcznie.sterowanego.wyłącznika..Elektromagnes.załączający.
umożliwia.zamykanie.ręcznie.sterowanego.wyłącznika..Dwa.
dodatkowe.urządzenia,.wyzwalacz.wzrostowy.i.wyzwalacz.podnapięciowy,.umożliwiają.automatyczne.wyzwalanie.(otwieranie).ręcznie.
sterowanego.wyłącznika..Te.dodatkowe.urządzenia.instaluje.się.
łatwo.wewnątrz.wyłącznika..Więcej.informacji.na.temat.tych.
urządzeń.można.znaleźć.w.części.„Urządzenia.dodatkowe”.na.
stronie.34.w.niniejszym.podręczniku..Do.ręcznie.sterowanego.
wyłącznika.może.być.podłączony.napęd.elektryczny,.który.jest.
używany.do.automatycznego.napinania.sprężyny.zamykającej..
Ręcznie.sterowane.wyłączniki.są.wstępnie.oprzewodowane,.aby.
umożliwić.jego.podłączenie.
Sterowanieelektryczne
W.wyłącznikach.sterowanych.elektrycznie,.sprężyny.są.standardowo.
napinane.przy.użyciu.napędów.silnikowych.(Rys.24)..Sprężyny.mogą.
być.pomimo.to.napinane.ręcznie.jak.już.opisano.w.poprzednim.
punkcie.
Funkcja„Anti-Pump”
Wyłącznik.IZM.posiada.mechaniczną.i.elektryczną.funkcję
„Anti-Pump”..Kiedy.wyłącznik.IZM.jest.zamknięty.w.stanie.błędu
(lub.wyzwolony./otwarty/.podczas.gdy.sygnał.CLOSE.jest.podawany,.
używając.przycisków.mechanicznych.albo.elektrycznej.cewki.
zamykającej,.nie.wykona.on.kolejnej.próby.zamknięcia.dopóki.
komenda.zamknięcia.nie.zostanie.usunięta.i.użyta.ponownie.
Uwaga:.Jeżeli.sygnał.zamknięcia.jest.podawany.przez.cały.czas.
(przed.całkowitym.zazbrojeniem),.komenda.zamknięcia.będzie.
ignorowana.dopóki.nie.jest.ona.usunięta.i.użyta.ponownie..
Aby.zamknąć.wyłącznik.elektrycznie,.dostępna.jest.opcja.Styk.
Gotowości.Załączenia.(ang..Latch.Check.Switch./LCS/.patrz.„Elektryczne.akcesoria.wtykowe”.na.stronie.34).która.blokuje.zastosowanie.komendy.elektrycznego.zamknięcia.dopóki.wyłącznik.nie.jest.
gotowy.do.zamknięcia.
Komoragaszeniowa
Wyłącznik.IZM.używa.komór.gaszeniowych.w.celu.oddzielenia.i.izolacji.pojedynczych.biegunów.od.siebie,.od.reszty.wyłącznika.oraz.od.
personelu.obsługi..Komory.gaszeniowe.są.formowane.jako.integralne.części.danej.wielkości.wyłącznika..Wewnątrz.każdej.komory.
gaszeniowej.zamknięta.jest.komora.łukowa,.która.jest.zamontowana.
ponad.każdym.z.zestawów.styków.głównych.
Po.głównej.części.styków,.pozostały.prąd.jest.doprowadzany.do.
styków.łukowych.(Rys.25)..Siła.magnetyczna.ciągnie.łuk.elektryczny.
do.komory.łukowej..Kiedy.styki.łukowe.się.rozdzielają,.styki.ruchome.
wypychają.łuk.na.elektrody.komory.łukowej.podczas.gdy.zintegrowany.iskiernik.ochronny.pomaga.również.przeciągnąć.łuk.do.wnętrza.
komory.łukowej.(Rys.26).
Elektryczny.napęd.zdalny
Rys.24.Napędelektrycznydonaciąganiasprężynyzamykającej
Tak.jak.powyżej.opisane.wyłączniki.sterowane.ręcznie,.wyłączniki.
sterowane.elektrycznie.mogą.być.ręcznie.zamykane.i.otwierane.
poprzez.użycie.zamontowanych.z.przodu.ręcznych.przycisków.ON.
i.OFF.
Wyłącznik.sterowany.elektrycznie.jest.fabrycznie.standardowo.
wyposażony.również.w.elektromagnes.załączający.służący.do.
zamykania.wyłącznika..Są.również.dostępne.opcjonalne.wyzwalacze.
wzrostowy.i.podnapięciowy.do.wyzwalania.(otwierania).wyłącznika.
sterowanego.elektrycznie..Więcej.informacji.o.obydwu.urządzeniach,.
standardowych.i.dodatkowych.znajdziesz.w.części.„Urządzenia.
dodatkowe”.na.stronie.34.
Elektroda
szczytowa
Zintegrowany
iskiernik
ochronny
Przep³yw
pr¹du
Przep³yw
pr¹du
Rys.25.Przekrójprzezstykiisystemgaszeniałuku
22
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Zintegrowany.iskiernik.ochronny
Góra
Elektroda
w.kształcie.V
Rys.26.Zintegrowanyiskiernikochronnywidzianyzgóry
komorygaszeniowej(komorałukowausunięta,
wyłącznikpowietrznyzamknięty)
Komorałukowa
Komory.łukowe.wyłącznika.IZM.są.zamontowane.ponad.stykami.
łukowymi..Naprzemiennie.rozmieszczone.elektrody.w.kształcie.litery.
V.przyciągają.łuk.elektryczny.i.go.przerywają..Elektroda.szczytowa,.
która.jest.również.częścią.komory.łukowej,.pomaga.także.przeciągnąć.łuk.z.dala.od.ruchomych.styków.łukowych.w.górę.do.elektrod.
„V”.komory.łukowej.(Rys.27).
Elektroda
w.kształcie.V
Elektroda
szczytowa.
styku.łukowego
Rys.27.ZespółelektrodłukowychwyłącznikaIZM
Elementy.składowe.komory.łukowej.są.zamontowane.w.kieszeni.
izolacyjnej,.która.jest.wyciągana.od.góry.wyłącznika,.co.zostało.
wcześniej.opisane.na.stronie.9.„Podnoszenie.wyłącznika”..Każda.
komora.łukowa.posiada.pokrywę.górną.z.przegrodami.
Elektronicznysystemwyzwalania
Wyłączniki.IZM.używają.trzyczęściowego.systemu.wyzwalania
(Rys.28):
•.Mikroprocesorowy.moduł.wyzwalania
•.Przekładniki.prądowe
•.Wyzwalacz
Wszystkie.te.trzy.części.systemu.wyzwalania.są.tu.omówione,.
z.wyjątkiem.modułu.wyzwalania,.który.nie.jest.omówiony.szczegółowo..W.celu.uzyskania.szczegółowych.informacji.dotyczących.różnych.
modeli.modułów.wyzwalania.dostępnych.z.wyłącznikami.IZM,.należy.
zapoznać.się.z.instrukcjami.odnoszącymi.się.do.danych.modułów.
(AWB1230-1608.i.AWB1230-1609).
MOELLER www.moeller.pl/support
23
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Toroidalny
przek³adnik
pr¹dowy
Wk³adka
znamiona pr¹du
Modu³ wyzwalacza
Si³ownik wyzwalacza
Typowy wy³¹cznik IZM
Przek³adniki
Uwaga: Aby spełnić wymagania instalacji mogą być
potrzebne alternatywne miejsca uziemienia.
Rys. 28. Schemat poglądowy typowego układu wykrywania prądu, przetwarzania i wyzwalania
Mikroprocesorowy moduł wyzwalania
W wyłącznikach IZM używa się gamę modułów wyzwalania z rodziny
DigitripE RMS, których główne właściwości zestawione są.
w Tabeli 4.
Tabela 4. Moduł wyzwalacza Digitrip wyłącznika IZM
Funkcje
520Li
520i
520Mi 
520MCi 
1150i 
Ochrona LSIG
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Wyłączony (I)
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Ochrona GF
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Alarm GF
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Wyświetlacz
Nie
Nie
Tak 
Tak 
Tak 
Programowalny
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak 
Tak
Pomiarowy
Nie
Nie
Tak 
Wartość mocy i energii
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Współczynnik mocy
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Komunikacja
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
a Dostępne napięcia sterownicze 24–48 V DC, 120 i 240 V AC.
b Jednoliniowy (cztery znaki w linii) wyświetlacz LCD.
c Trzyliniowy, (osiem znaków w linii) wyświetlacz LED.
d Tylko prąd fazowy, zerowy, doziemny i przeciążeniowy.
24
MOELLER www.moeller.pl/support
Wszystkie moduły elektroniczne są samo-zasilające w odniesieniu
do ich funkcji zabezpieczających. Poziomy sygnału prądu i energia
wyzwalania są dostarczane z przekładników prądowych zamontowanych w wyłączniku. Zasilanie sterownicze potrzebne jest do
sterowania pewnymi opcjonalnymi wyświetlaczami i funkcjami
pomiarowymi.
Czynność lokalnej diagnostyki głównej części elektronicznego
zespołu obwodów modułu wyzwalacza oraz mechanicznego
wyzwolenia wyłącznika może być przeprowadzona przez złącze
diagnostyczne modułu wyzwalacza (Rys. 29). Diagnostyka jest możliwa przy użyciu zestawu diagnostycznego Digitrip, który udostępnia
dodatkowy test symulujący działania przekładników prądowych.
Można także używać niewielkiego ręcznego zestawu diagnostycznego IZM do sprawdzenia zespołu obwodów elektrycznych i funkcji
wyzwolenia mechanicznego (Rys. 30).
Kiedy wyłącznik jest dostarczany z fabryki, funkcje zabezpieczające
modułu wyzwalania są ustawione na minimalne wartości.
W celu koordynacji z obciążeniem lub instalacją zasilającą użyj
charakterystyk nadprądowych i krzywych prądowo-czasowych
zawartych w instrukcji danego modułu wyzwalacza.
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Wyskakujący.
wskaźnik.
wyzwolenia
Przyłącze.
pomocniczego.
modułu.zasilania
Wkładka.
znamionowa
Złącze.
diagnostyczne.
Rys.29.ProgramowalnywyzwalaczDigitripRMS1150
zainstalowanywwyłącznikuIZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Jeżeli.wkładka.znamionowa.jest.wyciągnięta.z.modułu.wyzwalacza,.
wyłącznik.będzie.wyzwalany.jeżeli.będzie.przewodzony.prąd..
Upewnij.się,.że.wkładka.znamionowa.jest.zabezpieczona.w.odpowiedniej.pozycji.śrubką.zabezpieczającą..Nieprzekraczajmomentu
dokręcania0,1Nm.
Sprawdź.w.Tabeli5.dostępne.wkładki.znamionowe.
Przekładnikiprądowe
Trzy.toroidalnie.zwinięte.przekładniki.prądowe.są.zainstalowane.
z.tyłu.wyłącznika.poniżej.przyłączy.(Rys.31)..przekładniki.te.wytwarzają.na.wyjściu.prąd.proporcjonalny.do.prądu.obciążenia..Z.warunków.wstępnych.wartości.prądu.oraz.czasu,.przekładniki.dostarczają.
modułowi.wyzwalacza.sygnał.i.energię.niezbędną.do.wyzwolenia.
wyłącznika.
Są.także.dostępne.zewnętrzne.niezależne.przekładniki.prądowe.do.
instalacji.przez.klienta..Dodatkowy.przekładnik.nie.jest.dostarczany.
z.wyłącznikiem.i.musi.zostać.zamówiony.oddzielnie..Są.one.
podłączone.do.modułu.wyzwalacza.poprzez.styki.pomocnicze.
wyłącznika.
Sprawdź.w.Tabeli5.dostępne.parametry.znamionowe.przekładników.prądowych.
Przekładnik.
toroidalny
Rys.30.Testerprzenośny
Rys.31.Wymienneprzekładnikiprądowepokazane
zusuniętymiadapteremdolnymiosłoną
Wkładkaznamionowa
Wszystkie.moduły.wyzwalające.wyłączników.IZM.zawierają.
wymienną.wkładkę.znamionową..Prąd.znamionowy.wkładki.
znamionowej.musi.odpowiadać.zamontowanym.przekładnikom.
prądowym.(Rys.29)..Wkładka.znamionowa.spełnia.wiele.funkcji:
1.. Informuje.moduł.wyzwalania.jaka.jest.wartość.znamionowa.
przekładników.prądowych..Oznakowanie.z.przodu.wkładki.
znamionowej.jasno.wskazuje,.że.wkładka.znamionowa.
i.przekładniki.muszą.mieć.te.same.wartości.
2.. Określa.maksymalną.nastawę.bezzwłoczną,.która.jest.funkcją.
znamionowej.wartości.przekładnika.prądowego.
3.. Jeżeli.wymagane.jest.ustawienie.maksymalnej.wartości.
doziemienia.nie.przekraczającej.1200.A,.właściwie.dopasowana.
wkładka.znamionowa.spełnia.te.wymagania.dla.przekładników.
o.wyższym.amperażu.poprzez.włączenie.obwodów.
identyfi.kujących.poziom.przez.przekładniki.znamionowe.
Tabela5.Przekładnikiprądoweiodpowiedniewkładki
znamionowepradu
Prąd znamionowy w amperach
200
1000
–
250
–
3200
300
1250
4000
400
1600
5000
–
2000
6300
630
2500
800
3000
MOELLER www.moeller.pl/support
25
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Siłownik wyzwalacza
Odczepy napięciowe
Siłownik wyzwalacza jest małym ukształtowanym cylindrycznie
urządzeniem elektromagnetycznym, które działa mechanicznie na
wyzwalacz wyłącznika w odpowiedzi na sygnał z modułu wyzwalania. Ogólnie, składa się on z magnesu trwałego i pręta sprężystego
powodującego wyzwolenie mechaniczne oraz dźwigni do ponownego nastawiania siłownika po zadziałaniu. Elektroniczny moduł wyzwalacza dostarcza impuls, który przeciwdziała oddziaływaniu magnesu
trwałego, zwalniając pręt sprężysty oddziałujący mechanicznie.
Urządzenie jest ponownie nastawiane w czasie gdy wyłącznik się
otwiera.
W wyłącznikach z modułem wyzwolenia Digitrip 1150, są potrzebne
odczepy potencjałów do monitorowania napięcia trójfazowego.
Odczepy napięciowe mogą być umieszczone fabrycznie albo na
górnych (zasilających) albo na dolnych (odbiornikowych) przyłączach
wyłącznika. Rysunek 32 ilustruje odczepy napięciowe od strony
zasilania.
Mechaniczny wskaźnik wyzwolenia
Czerwony, wyskakujący mechaniczny wskaźnik wyzwolenia jest
funkcją dodatkową wyłącznika IZM. Jest on umieszczony nad
modułem wyzwalacza w części czołowej wyłącznika (Rys. 29). Działa
on i wyskakuje przy każdym wyzwoleniu wyłącznika przez przeciążenie.
Uwaga: Mechaniczny wskaźnik wyzwolenia nie zapobiega
ponownemu załączeniu wyłącznika.
Wskaźnik jest resetowany ręcznie przez wciśnięcie go z powrotem.
Jeżeli wskaźnik nie jest zresetowany, wyłącznik zadziała normalnie,
lecz funkcja mechanicznego wskaźnika wyzwolenia zostanie
utracona.
Dostępne są także opcjonalny styki sygnalizacji wyzwolenia
(dzwonek alarmowy), które działają poza mechanicznym wskaźnikiem wyzwolenia. Styki te są resetowane wtedy, gdy jest resetowany wskaźnik.
W opcjonalnych modelach Digitrip ze wskaźnikami LED przyczyny
wyzwolenia, wskaźniki te powinny być także zresetowane (przez
chwilowe przyciśnięcie) po zdiagnozowaniu przyczyny usterki;
pozwala to na ochronę wewnętrznej baterii. W modułach wyzwalaczy wyposażonych w komunikację, funkcja resetowania wskaźników
LED może być realizowana zdalnie przez użycie poleceń INCOME.
Przygotowanie wyzwalaczy prądowych
Wszystkie moduły wyzwalania wyłączników IZM posiadają funkcję
przygotowania wyzwalaczy prądowych. Ta funkcja bezpieczeństwa
chroni wyłącznik przed zamknięciem i zablokowaniem przez
zakłócenia obwodu. Nie regulowany wyzwalacz jest nastawiony na
bezzwłoczny prąd szczytowy 25 x In; co odpowiada wartości rms
prądu 11 x In przy maksymalnej asymetrii.
Przygotowanie wyzwalaczy prądowych jest włączone tylko dla
pierwszych dwóch powtarzanych cykli zamykania wyłącznika.
Przygotowanie wyzwalaczy prądowych wyzwala wyłącznik bezzwłocznie, wyzwala mechaniczny (wyskakujący) wskaźnik i powoduje miganie wskaźnika bezzwłocznego wyzwolenia LED, jeżeli jest na
wyposażeniu.
Opcja bezzwłocznego wyłączenia wysokiego obciążenia
Opcja bezzwłocznego wyłączenia wysokiego obciążenia jest
instalowana w wyłącznikach IZM od 800 do 3200 A o zdolności
wyłączania 100 kA. Ogólnie, bezzwłoczne wyłączenie wysokiego
obciążenia składa się z trzech małych powietrznych rdzeni magnetycznych, po jednym w każdej fazie, które wytwarzają sygnał
i transmitują go do modułu wyzwalania w momencie, gdy wartość
85 kA zdolności wyłączania zostanie przekroczona. Rezultatem jest
bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika. Opcja bezzwłocznego wyłączania wysokiego obciążenia chroni wyłączniki IZM 800–3200 A w miejscu zastosowania gdzie jest możliwe zwarcie 100 kA, podczas gdy
selektywność do 85 kA jest zachowana.
26
MOELLER www.moeller.pl/support
Rys. 32. Odczep napięciowy dla wyzwalacza 1150
Styki dodatkowe i diagramy połączeń
Dostępnych jest maksymalnie 60 podłączeń obwodów sterowniczych w wyłączniku standardowej wielkości (48 w wersji wąskiej),
każde przeznaczone do określonej funkcji. Podłączenia są zabezpieczone przed dotykiem palcem przy nie przekroczeniu dwóch
podłaczonych przewodów na zacisk.
Do dwóch wtyczek obwodów pomocniczych (AMP), każda z 30
podłączeniami pomocniczymi, jest zamontowanych na górze tylnej
części wyłącznika. Wtyczka podłączeniowa jest chroniona przez
uformowaną osłonę (Rys. 34). Ilość zamontowanych przyłączy zależy
od szeregu czynników, takich jak rodzaj sterowania wyłącznikiem,
elektryczne czy ręczne oraz od ilości zamontowanych niezbędnych
funkcji. Po zdjęciu pokrywy przedniej wyłącznika, góra każdej wtyczki
przyłączeniowej jest dostępna. Oznaczenie każdego przyłącza
identyfikuje dany obwód pomocniczy (Rys. 33).
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Oznaczenia.obwodów.pomocniczych
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Wyłącznikwwersjistacjonarnej.–.Istnieją.dwie.opcje.połączeń.
obwodów.pomocniczych:
1.. Bez.bloków.zacisków.–.Jeżeli.użycie.bloków.zacisków.przez.
klienta.nie.jest.wymagane,.wyłącznik.jest.wyposażony.w.obie.
wtyczki.przyłączeniowe.(żeńską.i.męską).opisanych.już.w.dwóch.
poprzednich.punktach..Wtyczki.przyłączeniowe.są.połączone.
i.przymocowane.do.górnej.części.wyłącznika..Klient.może.
podłączyć.przewody.pomocnicze.przy.użyciu.końcówek.w.tylnej.
części.wtyczek;.później.podłączenia.do.wyłącznika.mogą.być.
szybko.podłączane.lub.odłączane.w.zależności.od.potrzeb.
2.. Z.blokami.zacisków.–.Dla.klientów,.którzy.wolą.podłączać.
przewody.do.bloków.zacisków,.bloki.te.z.uchylnymi.osłonami.
ochronnymi.są.dodane.do.konfi.guracji.obwodów.pomocniczych.
już.opisanej.dla.wyłącznika.w.wersji.stacjonarnej.„bez.bloków.
zacisków”..Bloki.zacisków.są.oprzewodowane.z.wtyczką.
przyłączeniową.i.na.stałe.przymocowane.do.górnej.tylnej.części.
wyłącznika.
Legendaoznaczeń
OTS.–.Styk.wyzwalacza.przeciążeniowego
UVR.–.Wyzwalacz.podnapięciowy
ATR.–..Przekaźnik.automatycznego.wyzwolenia
(tylko.w.wyzwalaczach.520M.i.1150)
INCOM.–.Sieć.komunikacyjna.PowerNet
A.BUS.–.Wykorzystanie.w.przyszłości
A/S.–.Styki.pomocnicze
NEUTRAL.–.Wejście.przekładnika.zerowego.
GF.SGND.–.Wejście.uziemienia
ZONE.–.Strefa.blokowania
ST.–.Wyzwalacz.wzrostowy
SR.–.Elektromagnes.załączający
MOTOR.–.Silnik.napinający
LCS.–.Styk.gotowości.załączenia
Uzyskaj.od.producenta.(AMP).wtyczek.przyłączeniowych.standardowe.narzędzie.ułatwiające.usuwanie.oprzewodowania.obwodów.
pomocniczych.z.wtyczek.lub.skontaktuj.się.z.Moeller’em.w.celu.
uzyskania.pomocy.(Rys.36)..Aby.użyć.tego.narzędzia.połówki.złącza.
muszą.być.rozłączone.
Schematy.połączeń
Schematy.połączeń.dla.wszystkich.wyłączników.IZM.wyposażonych.
w.moduł.wyzwalacza.Digitrip.RMS.są.pokazane.na.Rys.37–42.
Pokrywa.ochronna.mocowana.na.zawiasach.
z.otworami.pomiarowymi
Listwy.zaciskowe
Rys.33.Widokzgórynazłączadodatkowe
Osłona.ochronna
Rys.35.Oprzewodowaniepomocniczekasety
Rys.34.Osłonazłączdodatkowych
Wyłącznikwwersjiwysuwnej.–.kompatybilne.wtyczki.podłączeń.
obwodów.pomocniczych.są.zamontowane.na.górze.przedniej.części.
kasety.(Rys.35)..Te.przyłącza.pasują.i.wpinają.się.w.zamontowane.
złącza.wyłącznika..Pomiędzy.złączami.wtyczek.kasety.a.blokami.
zacisków.zamontowanych.w.kasecie.są.poprowadzone.przewody..
Bloki.zacisków.są.również.zamontowane.na.górze.przedniej.części.
kasety..Zaciski.obwodów.pomocniczych.posiadają.pokrywę.chroniącą.przed.dotykiem.palcem,.wyposażoną.w.małe.otworki.do.użycia.
sondy.diagnostycznej..
Rys.36.Narzędziedousuwaniaoprzewodowania
pomocniczegoAMP
MOELLER www.moeller.pl/support
27
Uwagi
1. Mostek czteroprzewodowy.
2. Mostek trójprzewodowy, jeżeli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
3. Połączenia używane z Digitrip 520M/520MC, jeżeli jest dostarczony Digitrip 220 lub 520, zasilanie modułu doziemienia nie jest podłączone.
4. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
5. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
6. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
28
SR+
7. Tylko w wyłącznikach 3-biegunowych, posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia
wykrywanie doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione do wejść czujnika
ziemnozwarciowego.
8. Wprowadzenie przeznaczone tylko dla modułu bezzwłocznego wyzwalacza G62.
9. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
10. W wyłącznikach 4-biegunowych, przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo jak przekładniki fazowe oraz jest
on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze B-4 i B-5 nie są wyprowadzone.
11. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
12. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 5
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
13. Ten zestaw styków pomocniczych nie jest dostępny w wersji wąskiej. W wersji wąskiej mogą być zainstalowane maksymalnie dwa styki
pomocnicze (4a/4b).
SR–
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Rys. 37. Schemat połączeń dla IZM93, IZM20, IZM97 i IZM32 z Digitrip 2220/520/520M/520MC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)
Uwagi
1. Mostek trójprzewodowy, jeżeli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
2. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
3. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
4. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
5. Tylko w wyłącznikach 3-bieg. posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia wykrywanie
doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione do wejść czujnika ziemnozwarciowego.
6. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik A przez Digitrip z panelu przedniego (styk alarmowy).
7. Styki normalnie zamknięte programowane jako przekaźnik B przez Digitrip z panelu przedniego (styk zamknięty bloku).
8. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik C przez Digitrip z panelu przedniego (styk zaryglowania).
9. Wprowadzenie przeznaczone tylko dla modułu bezzwłocznego wyzwalacza G62.
10. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
11. W wyłącznikach 4-biegunowych, przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo jak przekładniki fazowe oraz jest
on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze B-4 i B-5 nie są wyprowadzone.
12. Użyte gniazdo czteropunktowe.
13. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
14. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 3
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
SR–
SR+
+
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Rys. 38. Schemat połączeń dla IZM97 i IZM32 z Digitrip 1150 (moduł wyzwalacza typu P)
MOELLER www.moeller.pl/support
29
Uwagi
1. Mostek czteroprzewodowy.
2. Mostek trójprzewodowy, jeśli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
3. Połączenia używane z Digitrip 520M/520MC, jeżeli jest dostarczony Digitrip 220 lub 520, zasilanie modułu doziemienia nie jest podłączone.
4. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
5. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
6. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
30
SR+
7. Tylko w wyłącznikach 3-biegunowych, posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia
wykrywanie doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione do wejść czujnika
ziemnozwarciowego.
8. Wprowadzenie przeznaczone tylko dla modułu bezzwłocznego wyzwalacza G62.
9. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
10. W wyłącznikach 4-biegunowych, przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo jak przekładniki fazowe oraz jest
on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze B-4 i B-5 nie są wyprowadzone.
11. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
12. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 5
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
SR–
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Rys. 39. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 520/520M/520MC z konfiguracją ABCABC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)
Uwagi
1. Mostek czteroprzewodowy.
2. Mostek trójprzewodowy, jeżeli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
3. Połączenia używane z Digitrip 520M/520MC, jeżeli jest dostarczony Digitrip 220 lub 520, zasilanie modułu doziemienia nie jest podłączone.
4. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
5. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
6. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
SR+
7. Tylko w wyłącznikach 3-biegunowych, posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia
wykrywanie doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione do wejść czujnika
ziemnozwarciowego.
8. Wprowadzenie przeznaczone tylko dla modułu bezzwłocznego wyzwalacza G62.
9. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
10. W wyłącznikach 4-biegunowych, przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo jak przekładniki fazowe oraz jest
on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze B-4 i B-5 nie są wyprowadzone.
11. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
12. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 5
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
SR–
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Rys. 40. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 520/520M/520MC z konfiguracją AABBCC (moduł wyzwalacza typu A, V, U)
MOELLER www.moeller.pl/support
31
32
Uwagi
1. Tylko w wyłącznikach 3-biegunowych (nie dla fizycznie ośmiobiegunowych), posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora
pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia wykrywanie doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione
do wejść czujnika ziemnozwarciowego.
2. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
3. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
4. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
Effective October 2009
MOELLER www.moeller.pl/support
5. Mostek trójprzewodowy, jeżeli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
6. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik A przez Digitrip z panelu przedniego (styk alarmowy).
7. Styki normalnie zamknięte programowane jako przekaźnik B przez Digitrip z panelu przedniego (styk zamknięty bloku).
8. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik C przez Digitrip z panelu przedniego (styk zaryglowania).
9. W wyłącznikach 4-biegunowych (faktycznie ośmiobiegunowych), przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo
jak przekładniki fazowe oraz jest on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze b-4 i b-5 nie są wyprowadzone.
10. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
11. Użyte gniazdo czteropunktowe.
12. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
13. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 3
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
SR–
SR+
+
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Rys. 41. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 1150 z konfiguracją ABCABC (moduł wyzwalacza typu P)
Uwagi
1. Tylko w wyłącznikach 3-biegunowych (nie dla fizycznie ośmiobiegunowych), posiadających funkcję ziemnozwarciową, zainstalowana zwora
pomiędzy B-6 a B-7 umożliwia wykrywanie doziemień i wyłącza zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wejście B-4 i B-5 zostanie przeniesione
do wejść czujnika ziemnozwarciowego.
2. Wszystkie styki pomocnicze pokazane są dla wyłącznika w stanie otwartym, z nienapiętymi sprężynami i modułem wyzwalacza w stanie
„niewyzwolonym” (styki OTS).
3. Elektromagnes załączający składa się z cewki „SR” i płytki P.C. Płytka drukowana dostarcza 0,20 s impuls do wysterowania zamknięcia.
Napięcie musi zostać zdjęte i podane ponownie w celu kolejnego załączenia. Do elektromagnesu załączającego może być podłączony
opcjonalny styk gotowości załączenia (LCS). Styk (zamknięty) LCS opóźnia impuls sterujący elektromagnesu załączającego dopóki mechanizm
wyłącznika nie jest gotowy do zamknięcia (zazbrojony i zresetowany). (Zapewni to, że zatrzask zawsze jest w odpowiednim stanie przed
podaniem impulsu sterującego elektromagnesem załączającym). Jeżeli na elektromagnes załączający jest podane napięcie, impuls zamknięcia
następuje, gdy mechanizm jest zazbrojony i zresetowany (LCS otwarty). Napięcie należy usunąć i ponownie podać na elektromagnes
załączający w celu kolejnej operacji.
4. Aby wprowadzić wybrane opóźnienie czasowe funkcji zwarciowej i/lub doziemnej do testów lub zastosowania blokady spoza strefy,
wymagana jest zwora pomiędzy B-8 a B-9.
5. Mostek trójprzewodowy, jeżeli jest dostarczony moduł wyzwalacza bezzwłocznego.
6. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik A przez Digitrip z panelu przedniego (styk alarmowy).
7. Styki normalnie zamknięte programowane jako przekaźnik B przez Digitrip z panelu przedniego (styk zamknięty bloku).
8. Styki normalnie otwarte programowane jako przekaźnik C przez Digitrip z panelu przedniego (styk zaryglowania).
9. W wyłącznikach 4-biegunowych (faktycznie ośmiobiegunowych), przekładnik prądowy toru neutralnego jest taki sam i podłączony tak samo
jak przekładniki fazowe oraz jest on umieszczony wewnątrz wyłącznika. Styki pomocnicze b-4 i b-5 nie są wyprowadzone.
10. Styk napędu silnikowego pokazany dla wyłącznika ze zwolnioną sprężyną zamykającą.
11. Użyte gniazdo czteropunktowe.
12. Drugi wyzwalacz wzrostowy może być zainstalowany (używając styków A-7, A-8) w miejscu UVR. Z drugim wyzwalaczem wzrostowym nie
jest dostępny trzeci styk pomocniczy.
13. Może być zainstalowany tylko jeden styk gotowości załączenia. Użyj dostępnego dla klienta styku gotowości załączenia (b-29, b-30)
szeregowo z elektromagnesem załączającym celem wyeliminowania funkcji anti-pump, łączenie równoległe nie jest zalecane. Patrz Uwaga 3
dotycząca styku gotowości załączenia elektromagnesu załączającego.
SR–
SR+
+
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Rys. 42. Schemat połączeń dla IZM99 i IZM63 z Digitrip 1150 z konfiguracją typu AABBCC (moduł wyzwalacza typu P)
MOELLER www.moeller.pl/support
33
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Akcesoriadodatkowe
Do.użytku.z.wyłącznikami.IZM.dostępne.są.różnorodne.akcesoria.
dodatkowe..Jeżeli.nie.określono.inaczej,.uważane.są.one.jako.
opcjonalne.urządzenia,.to.znaczy,.że.nie.są.one.dostarczane.jako.
standardowe.wyposażenie.do.wyłączników.sterowanych.ręcznie..
Dostępne.akcesoria.są.tutaj.przedstawione.i.ogólnie.opisane..Aby.
uzyskać.informacje.szczegółowe.i/lub.instrukcje.montażowe.należy.
zapoznać.się.z.konkretnymi.instrukcjami.dla.danych.akcesoriów.
Akcesoria.wyłączników.IZM.są.zaprojektowane.dla.wszystkich.
wielkości.
Akcesoria.mieszczą.się.w.jednej.z.trzech.kategorii:
•.Elektryczne.wtykane
•.Elektryczne.wewnętrzne
•.Mechaniczne
Akcesoriaelektrycznewtykane
Istnieją.cztery.elektryczne.wtykane.akcesoria.IZM..Są.one.widoczne.
w.celu.identyfi.kacji.po.nazwie.i.danych.znamionowych.przez.okienka.
wglądu.umieszczone.z.przodu.wyłącznika.po.jego.prawej.stronie.
(Rys.43).
Wszystkie.cztery.typy.mogą.być.zainstalowane.fabrycznie.lub.we.
własnym.zakresie.
Cztery.wtykane.akcesoria.to:
Rys.44.Wyzwalaczwzrostowyzłącznikiemodcinającym
•.Wyzwalacz.wzrostowy.(ST)
•.Elektromagnes.załączający.(SR)
•.Wyzwalacz.podnapięciowy.(UVR)
•.Styki.pomocnicze.(AUX)
Wyzwalaczwzrostowy.–.wyzwalacz.wzrostowy.jest.opcjonalnym.
urządzeniem.wyłącznika.(Rys.44iRys.45)..Otwiera.on.wyłącznik.
bezzwłocznie.wtedy.gdy.jego.cewka.jest.zasilona.przez.napięcie.
wejściowe.(Tabela6)..W.wyłączniku.IZM.mogą.być.sumarycznie.
zainstalowane.dwa.wyzwalacze.wzrostowe.
Tabela6.Daneznamionowewyzwalaczawzrostowego
Napięcie
sterowania
Napięcie pracy
w zakresie 70–100%
Szczytowy
pobór mocy 
Czas otwierania
(ms)
24 V DC
17–26 V DC
250 W
35
48 V DC
34–53 V DC
250 W
35
110–125 V DC
77–138 V DC
450 W
35
220–250 V DC
154–275 V DC
450 W
35
110–127 V DC
77–140 V DC
450 W
35
208–240 V DC
146–264 V DC
450 W
35
 Wymagany krótszy niż 35 ms.
Okienko.wglądu.akcesoriów
Rys.45.Zainstalowanywyzwalaczwzrostowy
.
Elektromagneszałączający.-.Elektromagnes.załączający.jest.
urządzeniem.opcjonalnym..Zamyka.on.zdalnie.wyłącznik.gdy.jego.
cewka.jest.zasilona.napięciem.wejściowym.(Tabela7)..Sprężyna.
zamykająca.musi.być.w.pełni.naciągnięta.oraz.blokada.zresetowana.
(nie.posiada.pozycji.wyzwolony).aby.SR.mógł.zadziałać..Jeśli.te.dwa.
warunki.nie.są.spełnione,.sygnał.zamknięcia.zostanie.zignorowany.
dopóki.nie.zostanie.usunięty.oraz.ponownie.podany..Opcjonalny.Styk.
Gotowości.Załączenia.(LCS).może.również.zostać.zainstalowany,.aby.
opóźnić.zasilanie.elektromagnesu.załączającego,.dopóki.wyłącznik.
nie.jest.„gotowy.do.zamknięcia”..LCS.nie.dopuszcza.do.zasilenia.
elektromagnesu.załączającego,.dopóki.wyłącznik.nie.jest.w.pełni.
zazbrojony,.a.blokada.zresetowana..Dostępne.są.dwie.wersje.
łącznika.LCS..Jedna.z.wersji.jest.wewnętrznie.podłączona.do.
obwodu.sterowania.cewki.wyzwalacza.wzrostowego..W.drugiej.
wersji.styki.LCS.są.wyprowadzone.na.zewnątrz.przez.styki.pomocnicze.w.celu.zintegrowania.z.zewnętrznymi.systemami.sterowania.
Uwaga:.Nie.zaleca.się.połączenia.(zewnętrznie.dostępnych).styków.
LCS.szeregowo.z.cewką.ST,.ponieważ.spowoduje.to.unieważnienie.
funkcji.„anti-pump”.w.układzie.elektrycznego.zazbrajania/zamykania.
Rys.43.Podglądprzezokienkazainstalowanychakcesoriów
elektrycznych
34
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Tabela 7. Dane znamionowe elektromagnesu załączającego
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Tabela 8. Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie
sterowania
Napięcie pracy Odpadanie
w zakresie
przekaźnika
85–110%
przy napięciu
30–60%
Szczytowy/ciągły
Czas
pobór mocy ab otwierania
(ms)
Napięcie
sterowania
Napięcie pracy
w zakresie 80–110%
Szczytowy
pobór mocy a
Czas zamykania
(ms)
24 V DC
19–26 V DC
250 W
40
48 V DC
38–53 V DC
250 W
40
24 V DC a
20–26 V DC
7–14 V DC
250 W/18 W
70
110–125 V DC
88–138 V DC
450 W
40
32 V DC a
27–35 V DC
10–19 V DC
275 W/15 W
70
220–250 V DC
176–275 V DC
450 W
40
48 V DC a
41–53 V DC
14–29 V DC
275 W/18 W
70
110–127 V DC
88–140 V DC
450 W
40
110–125 V DC a
94–138 V DC
33–75 V DC
450 W/10 W
70
208–240 V DC
166–264 V DC
450 W
40
220–250 V DC a
187–275 V DC
66–150 V DC
450 W/10 W
70
110–127 V AC b
94–140 V AC
33–76 V AC
450 VA/10 VA
70
208–240 V AC b
177–264 V AC
62–144 V AC
400 VA/10 VA
70
380–415 V AC b
323–457 V AC
114–249 V AC
480 VA/10 VA
70
480 V AC b
408–528 V AC
144–288 V AC
400 VA/10 VA
70
600 V AC b
510–660 V AC
180–360 V AC
400 VA/10 VA
70
a Wymagany krótszy niż 200 ms.
a Wymagany dla 200 ms.
b Wymagany dla 400 ms.
Tabela 9. Dane znamionowe styku pomocniczego, styku
wyzwolenia przeciążeniowego i styku celki
Napięcie sterowania
Znamionowe obciążenie indukcyjne styku (A)
250 V AC
10
125 V DC
0,5
250 V DC
0,25
Rys. 46. Elektromagnes załączający z opcjonalnym stykiem
ryglującym
Wyzwalacz podnapięciowy – wyzwalacz podnapięciowy jest
opcjonalnym urządzeniem zarówno dla wyłączników sterowanych
ręcznie jak i elektrycznie (Rys. 47). Otwiera on wyłącznik w momencie gdy napięcie zasilania spadnie do wartości 35–60% napięcia
znamionowego. Jeżeli wyzwalacz nie jest zasilony wartością 85%
napięcia znamionowego, wyłącznik nie może być zamknięty
elektrycznie lub ręcznie (Tabela 8).
Styki pomocnicze – Styki pomocnicze są opcjonalnym urządzeniem
umożliwiającym elektryczne zdalne sygnalizowanie czy wyłącznik
jest otwarty czy zamknięty (Rys. 49). W wyłączniku można zainstalować do trzech modułów styków pomocniczych. Każdy moduł posiada
dwa styki normalnie otwarte („a”) i dwa normalnie zamknięte („b”),
sumarycznie udostępniając 12 styków (Tabela 1).
Rys. 47. Wyzwalacz podnapięciowy
MOELLER www.moeller.pl/support
35
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Styki.wyzwalacza.
przeciążeniowego
Mechaniczny
wskaźnik.wyzwolenia
Rys.48.Zainstalowanewyzwalaczwzrostowy,elektromagnes
załączającyorazwyzwalaczpodnapięciowy
Rys.50.Mechanicznywskaźnikwyzwoleniazestykami
sygnalizacjiwyzwolenia
Napędzdalny.–.Napęd.zdalny.jest.zespołem.silnika.elektrycznego.
montowanym.wewnątrz.wyłącznika.(Rys.51.i.Rys.52)..Napina.on.
elektrycznie.sprężynę.zamykającą.do.wysterowania.zdalnego.lub.
lokalnego..Napęd.zdalny.może.być.zainstalowany.fabrycznie.lub.
przez.kupującego.(Tabela10).
Aby.zmienić.wyłącznik.sterowany.ręcznie.w.wyłącznik.sterowany.
elektrycznie,.należy.użyć.zestaw.napędu.zdalnego.
Rys.49.Stykpomocniczy(2A/2B)
Akcesoriaelektrycznewewnętrzne
Pozostałe.akcesoria.elektryczne.są.montowane.wewnątrz.wyłącznika..Mogą.one.być.zainstalowane.fabrycznie.lub.przez.kupującego..Są.
to.dwa.różne.wewnętrznie.montowane.akcesoria:
•.Styki.sygnalizacji.wyzwolenia.(dzwonek.alarmowy)
•.Napęd.zdalny
Stykisygnalizacjiwyzwolenia.–.Styki.sygnalizacji.wyzwolenia.
(dzwonek.alarmowy).są.opcjonalnym.urządzeniem.używanym.
z.opcjonalnym.wskaźnikiem.wyskakującym.(patrz.„Akcesoria.
mechaniczne”.strona.37.i..Rys.50)..Pozwalają.one.na.elektryczną.
sygnalizację.czy.wyzwolenie.wyłącznika.nastąpiło.na.skutek.
wykrycia.przez.moduł.wyzwalacza.stanu.przetężenia..Wyłączniki.są.
otwierane.w.wyniku.wysterowania.ręcznym.przyciskiem.„otwórz”,.
wyzwalaczem.wzrostowym.lub.podnapięciowym,.które.nie.działają.
wskutek.przetężenia..Styki.sygnalizacji.wyzwolenia.posiadają.styki.
przemienne.C.(2a.2b).(Tabela9).
Stan.styków.zmienia.się.wtedy.gdy.wyskakuje.wskaźnik.wyzwolenia..Pozwala.to.na.użycie.go.jako.alarmu.lub.w.połączeniu.z.elektromagnesem.załączającym.do.zablokowania.zdalnego.elektrycznego.
sygnału.ponownego.załączenia.
36
MOELLER www.moeller.pl/support
Rys.51.Napędzdalny
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Zamknięcie.w.pozycji.OFF
Licznik.łączeń
Rys.52.Napędzdalnyzainstalowanywwyłączniku
IZM93iIZM20
Rys.53.Zamekorazlicznikoperacjizamontowanewobudowie
Akcesoriamechaniczne
Blokadakasety.–.Blokada.wmontowana.w.kasetę.może.być.użyta.
w.połączeniu.z.różnymi.schematami.(jak.główny-główny).(Rys.54)..
Blokada.utrzymuje.swobodnie.wyzwolony.wyłącznik.w.pozycji.pracy,.
zapobiegając.jego.zamknięciu..W.kasecie.może.być.zainstalowanych.
do.trzech.zamków.blokujących..Moeller.dostarcza.tylko.rozwiązanie.
blokowania..Klient.jest.zobowiązany.do.zastosowania.blokady,.
z.dostępnych.wkładek.Kirk.lub.Castell.
Dostępnych.jest.11.typów.akcesoriów.mechanicznych:
•.Licznik.cykli.łączeń
•.Blokowanie.klucza.w.pozycji.OFF
•.Blokada.kasety
•.Pokrywa.przycisków
•.Pokrywa.przycisków.z.blokadą.„ON”
•.Klapy.izolacyjne
•.Styki.sygnalizacji.położenia.jednostek.wysuwnych
•.Ramka.maskująca.drzwi
•.Osłona.ochronna,.IP54.
•.Blokady.mechaniczne
•.Mechaniczny.(wyskakujący).wskaźnik.wyzwolenia
Licznikcykliłączeń.–.Licznik.cykli.łączeń.jest.urządzeniem.mechanicznym.używanym.do.rejestrowania.liczby.operacji.otwierania.–.
zamykania.wyłącznika.powietrznego..Jest.on.zamontowany.w.dolnej.
prawej.części.wyłącznika.i.może.być.sprawdzany.przez.przednią.
osłonę.(Rys.53).
BlokowaniekluczawpozycjiOFF.–.Blokowanie.klucza.w.pozycji.
OFF.zabezpiecza.wyłącznik.znajdujący.się.w.pozycji.OFF..Jest.on.
zamontowany.w.dolnej.prawej.części.wyłącznika.i.może.być.
sprawdzany.przez.przednią.osłonę.(Rys.53)..Klient.sam.zaopatruje.
się.w.blokadę..Dostępne.są.rodzaje.wkładek.Kirk,.Castell,.Ronis.lub.
CES.
Rys.54.Zamekzamontowanywkasecie
Tabela10.Napędzdalny
Napięcie sterowania 
Napięcie pracy
w zakresie 85–110%
Prąd
(wartość średnia A)
Typowy prąd szczytowy
Pobór mocy
(W lub VA)
Maksymalne
naciągnięcie (s)
24 V DC
20–26
12,0
300% płynącego prądu
300
5
48 V DC
41–53
5,0
500% płynącego prądu
250
5
110–125 V DC
94–138
2,0
600% płynącego prądu
250
5
220–250 V DC
187–225
1,0
600% płynącego prądu
250
5
110–127 V AC
94–140
2,0
600% płynącego prądu
250
5
208–240 V AC
177–264
1,0
600% płynącego prądu
250
5
 Napięcie przemienne 50/60 Hz.
MOELLER www.moeller.pl/support
37
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Pokrywa przycisków – Dostępna jest pokrywa zamykana kłódką,
ograniczająca dostęp do przycisków ON i OFF (Rys. 55). Może ona
być zainstalowana do któregokolwiek lub do obu przycisków.
Rys. 57. Ruchome klapy izolacyjne w pozycji OTWARTE
Rys. 55. Przyciski ON/OFF umieszczone w pokrywie
Pokrywa przycisków z blokadą „ON” – Dostęp do przycisku ON
może być całkowicie ograniczony przez dodanie pokrywy przycisków
z blokadą „ON”.
Klapy izolacyjne – Dostępne są automatycznie działające klapy
izolacyjne, które mogą być używane z kasetą wysuwną. Przykrywają
automatycznie stałe pierwotne styki kasety automatycznie gdy
wyłącznik nie znajduje się w położeniu „Praca/Connect” (Rys. 56).
Kiedy wyłącznik jest wsuwany do kasety, klapy izolacyjne się
otwierają umożliwiając połączenie styków głównych (Rys. 57).
Styki sygnalizacji położenia jednostek wysuwnych – Styki
sygnalizacji położenia jednostek wysuwnych określają położenie
wyłącznika względem kasety. Są one dostępne w konfiguracji
4 styków przemiennych i są zamontowane po prawej stronie kasety
(Rys. 58 i Rys. 59). Zapoznaj się z informacjami o wartościach
znamionowych styków sygnalizacji położenia w Tabeli 9. Jeden lub
więcej styków może być zamontowane do sygnalizacji pozycji
WITHDRAWN, TEST, or CONNECT.
Rys. 58. Niezamontowany styk celki
(wskaźnik położenia kasety)
Rys. 56. Ruchome klapy izolacyjne w pozycji ZAMKNIĘTE
Rys. 59. Styki celki zamontowane w kasecie
38
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Ramka maskująca drzwi - Ramka maskująca drzwi jest odpowiednio uformowana, aby uszczelnić przestrzeń pomiędzy wyłącznikiem
i wycięciem w drzwiach rozdzielni. Jest ona dostarczana z uszczelką
montażową (Rys. 60).
Rys. 60. Ramka maskująca i uszczelka
Osłona ochronna, IP54 – Osłona ochronna w kształcie kopuły jest
przymocowana na zawiasach do metalowych drzwi rozdzielni, aby
zwiększyć ochronę wyłącznika przed wilgocią.
Blokady mechaniczne – Dostępna jest rodzina blokad mechanicznych do blokowania wzajemnego dwóch lub trzech wyłączników
IZM. Blokada mechaniczna utrzymuje jeden lub więcej wyłączników
w stanie wyzwolenia (chroni przed zamknięciem) jeżeli pozostałe są
zamknięte. Zestaw dźwigni jest montowany na każdym wyłączniku
i łączy się z trzonem wału i ryglem wyzwalacza. Dźwignia zespala ze
sobą każde cięgno, w zależności od położenia wyłączników względem siebie. Cięgna mogą być używane w dowolnym położeniu
wyłączników. Blokady mechaniczne są dostępne dla obydwu
wykonań, stacjonarnego i wysuwnego oraz wersji dwu lub trójkierunkowej. Na Rys. 61 pokazana jest dwukierunkowa blokada
wzajemna dwóch wyłączników wysuwnych.
Rys. 61. Cięgnowa blokada mechaniczna dwóch kaset
Mechaniczny (wyskakujący) wskaźnik wyzwolenia – Cechą
wyłączników IZM jest czerwony wyskakujący wskaźnik wyzwolenia.
Znajduje się on ponad modułem wyzwalacza na płycie czołowej
wyłączników (Rys. 29). Działa on przy wyzwoleniu i wyskakuje za
każdym razem gdy wyłącznik jest wyzwolony przez przetężenie
prądu.
Uwaga: Mechaniczny wskaźnik wyzwolenia nie chroni wyłącznika
przed ponownym zamknięciem.
MOELLER www.moeller.pl/support
39
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Część 4: Wyłącznik i kaseta w wersji
wysuwnej
Informacje ogólne
W Części 3 omówiono tematy i cechy wspólne wszystkich wyłączników IZM, bez względu na sposób montażu. W tej części zostaną
omówione cechy charakterystyczne dla wykonania wysuwnego,
wcześniej nie omówione, uwzględniając kasetę wysuwną.
Rysunki i wymiary związane z wszystkimi wyłącznikami, kasetami
wysuwnymi oraz właściwymi podłączeniami szyn głównych są
umieszczone w oddzielnych dokumentach. W Części 2 została
omówiona instalacja i wsuwanie wyłącznika w wersji wysuwnej.
Jeżeli istnieje potrzeba, wróć do informacji podanych wcześniej,
ponieważ nie będą one tutaj powtórzone.
Kaseta wysuwna
Wyłącznik w wersji wysuwnej jest używany w połączeniu z umocowaną kasetą wysuwną (Rys. 62); wyłącznik wysuwny wyposażony
jest w rozłączane automatycznie styki główne (Rys. 63). Kaseta
wyposażona jest we wszystkie niezbędne złącza wyłącznika
wysuwnego, uwzględniając automatyczne połączenia główne
i pomocnicze. Dla wyłącznika IEC dostępne są w standardzie
podłączenia pionowe styków nożowych i szyn zewnętrznych wraz
z użytą kasetą (Rys. 64). Styki przyłączeniowe kasety mogą być
przystosowane do podłączenia szyn poziomych z odmianą poziomych
adapterów.
Rys. 62. Wyłącznik typu wysuwnego w kasecie
Na kasecie są ustalone miejsca montażu styków położenia w kasecie (TOC), klap izolacyjnych, blokad mechanicznych i blokad kasety.
Wymiary wyłącznika wysuwnego
Wyłącznik wysuwny IZM połączony jest ze stałymi stykami nożowymi kasety przez zgrupowane palcowe styki główne przymocowane
z tyłu wyłącznika. Trzy różne rozmiary ramki obejmują wszystkie
wyłączniki IZM z punktu widzenia ogólnych wymiarów. Rysunki
wyłączników można znaleźć w oddzielnym dokumencie.
Wymiary kasety wysuwnej
Rysunki kasety wysuwnej zawierają wszystkie niezbędne wymiary
do wszelkich konfiguracji montażowych i mogą być również znalezione w oddzielnym dokumencie. Sprawdź uważnie dane odpowiednie
do konkretnej instalacji.
Rys. 63. Wyłącznik typu wysuwnego z automatycznym
rozłączaniem styków głównych
40
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
4
3
6
2
2
7
1
1
9
8
Widok z przodu
4
5
6
1. Szyny wysuwne
2. Blokada szyn wysuwnych
3. Złącza wtykowe obwodów
pomocniczych
4. Listwy zaciskowe obwodów
pomocniczych
5. Osłona łukowa
6. Opcjonalny styk położenia.
w kasecie (TOC)
7. Opcjonalna blokada kluczykowa
8. Miejsce uziemienia
9. Otwarte klapy izolacyjne
10. Przyłącza głowne
7
10
Widok z ty³u
Rys. 64. Elementy kasety wysuwnej (widok z przodu i z tyłu)
MOELLER www.moeller.pl/support
41
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Część 5: Wyłącznik w wersji stacjonarnej
Informacjeogólne
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Połączenie.poziome
Opcjonalny.adapter.pionowy
W.Części.3.zostały.omówione.zagadnienia.i.cechy.wspólne.dla.
wszystkich.wyłączników.IZM,.bez.względu.na.typ.montażu..W.tej.
części.omówione.zostaną.cechy.charakterystyczne.dla.konfi.guracji.
wyłączników.stacjonarnych,.które.nie.zostały.wspomniane.wcześniej..Rysunki.i.rozmiary.związane.ze.wszystkimi.wyłącznikami.
w.wersji.stacjonarnej.oraz.wszelkie.podłączenia.szyn.głównych.
zawarte.są.w.oddzielnym.dokumencie..Instalacja.wyłącznika.
stacjonarnego.została.omówiona.w.Części.2..Jeżeli.zajdzie.potrzeba,.
wróć.do.podanych.tam.informacji,.gdyż.nie.będą.tu.powtórzone..
Wymiarywyłącznikawwersjistacjonarnej
Standardowy.wyłącznik.stacjonarny.jest.dostarczany.z.podłączeniami.
głównymi.montowanymi.pionowo.(Rys.37)..Opcjonalne.adaptery.
podłączeń.głównych.montowanych.poziomo.są.dostępne.dla.różnych.
konfi.guracji.szyn.
Rys.65.Wyłącznikwwersjistacjonarnejzdostępnym
przyłączempionowym
42
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Część 6: Kontrola i konserwacja
Kiedy kontrolować
Informacje ogólne
Jeżeli masz możliwość wizualnie skontrolować sprzęt, nie czekaj na
zaplanowane przeglądy. Jeżeli jest to możliwe dokonuj kontroli
wizualnej za każdym razem, gdy drzwi przedziału wyłącznika są
otwarte, a zwłaszcza gdy wyłącznik jest wysunięty. Te działania
zapobiegawcze mogą pomóc uniknąć problemów. Normy przemysłowe dla tego typu sprzętu zalecają kontrolę ogólną i smarowanie po
czynnościach wymienionych w Tabeli 11. Kontrola powinna być
również przeprowadzona pod koniec pierwszych sześciu miesięcy
pracy, nawet jeśli nie została osiągnięta określona liczba operacji.
Po pierwszej kontroli urządzenie powinno być sprawdzane przynajmniej raz w roku. Jeżeli kontrole nie wykazują odchyleń od wymagań
dotyczących pracy urządzenia, okres ten może ulec ekonomicznie
uzasadnionemu wydłużeniu. W odwrotnej sytuacji, jeżeli zalecana
kontrola ujawnia np. duże nagromadzenie pyłu lub ciał obcych, które
mogą powodować uszkodzenia mechaniczne, elektryczne oraz
izolacji, okresy pomiędzy kontrolami i konserwacjami powinny być
skrócone.
OSTRZEŻENIE
NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD KONTROLI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WYŁĄCZNIKÓW POWIETRZNYCH MOŻE SKRÓCIĆ ŻYWOTNOŚĆ
SPRZĘTU LUB SPOWODOWAĆJEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE
PODCZAS WYSTĄPIENIA AWARII. MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU, OBRAŻENIA CIAŁA LUB NAWET ŚMIERĆ.
UWAGA
PROCEDURY KONTROLI I KONSERWACJI POWINNY BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ PERSONEL OBEZNANY Z ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z OBSŁUGĄ WYŁĄCZNIKA BĘDĄCEGO POD NAPIĘCIEM. DODATKOWO, PERSONEL POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJAMI
RÓŻNYCH TYPÓW WYŁĄCZNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W TEJ
INSTRUKCJI.
Co kontrolować
Jako że konserwacja wyłączników składa się głównie z utrzymywania ich w czystości, częstotliwość wyznaczonych kontroli i konserwacji zależy w pewnym stopniu od czystości otoczenia. Czyszczenie
i pomiary profilaktyczne są częścią każdego dobrego programu
konserwacji. Harmonogram przeglądów powinien być dostosowany
do warunków panujących w danym zakładzie przemysłowym,
w którym pracują wyłączniki. Jeśli wyłącznik pracuje w czystym
i suchym otoczeniu, czyszczenie nie jest wymagane tak często jak
wtedy, gdy pracowałby w otoczeniu o dużej wilgotności, zapyleniu
oraz zanieczyszczeniu.
Zaleca się wypełnianie konserwacyjnych kart kontrolnych. Dokładna
i starannie prowadzona dokumentacja wszelkich czynności konserwacyjnych jest cennym źródłem informacji o stanie sprzętu.
Co kontrolować i w jakim zakresie jest uzależnione od natury funkcji
konserwacji. Obserwacje jest jednym z rodzajów wymaganej
kontroli rutynowej. Kontrole następujące po poważnej usterce powinny być bardziej szczegółowe.
Wyłącznik w wersji wysuwnej powinien być najpierw wysunięty na
szynach ze swojego przedziału. Po zakończonej kontroli wyłącznik
może być wsunięty do pozycji TEST w celu sprawdzenia sterowania
elektrycznego wyłącznika. Podczas wysuwania i wsuwania wyłącznika, należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki wskazujące, że proces
ten nie przebiega prawidłowo.
Podczas kontroli wyłączników stacjonarnych, system szyn zasilających powinien być wyłączony spod napięcia dla wygody i bezpieczeństwa.
W celu diagnostyki funkcjonowania modułu wyzwalacza, odnieś się
do oddzielnej szczegółowej instrukcji przeznaczonej do modułu
wyzwalacza.
Po oczyszczeniu wyłącznika, wzrokowo sprawdzić czy nie ma
żadnych oznak uszkodzeń, brakujących lub luźnych części i niezwykłego zużycia.
Zachować szczególną czujność na obecność ciał obcych, które
muszą zostać usunięte. W wyłącznikach wysuwnych, skontrolować
stan rozłącznych styków głównych pod kątem oznak zużycia i erozji.
Dokonać odpowiednich napraw wszelkich znalezionych uszkodzeń.
Ogólne zalecenia czyszczenia
Badania diagnostyczne
Wyłączniki IZM są urządzeniami „z górnej półki”. Oznacza to, że są
produkowane pod ścisłą kontrolą jakości, z najlepszych dostępnych
materiałów oraz z użyciem najlepszych narzędzi, aby zapewnić
dokładność i zamienność części. Projekty badawcze oraz doświadczenie instalacyjne wykazują trwałość wyłączników powyżej
minimalnych wymagań standardowych. Jednakże z powodu
zmienności warunków użytkowania oraz dużego nacisku kładzionego
na wyłączniki w celu zapewnienia ochrony i ciągłości pracy, kontrola
i konserwacja powinny odbywać się regularnie.
Czynności związane z czyszczeniem wyłącznika powinny być częścią
wszelkich czynności związanych z zestawem w którym wyłącznik
jest zainstalowany. Luźny kurz i pył może być usuwany z powierzchni
zewnętrznej przy użyciu odkurzacza przemysłowego i/lub miękkiej
szmatki. Jeżeli nie ma takiego zalecenia, nigdy nie używaj do
czyszczenia powietrza pod ciśnieniem, ponieważ kurz lub pył mogą
być przeniesione na części mechaniczne wyłącznika, gdzie dodatkowe źródło tarcia może spowodować problemy. Nigdy nie używaj
szczotki drucianej do czyszczenia jakichkolwiek powierzchni wyłącznika.
Tabela 11. Częstotliwość przeglądów
Wielkość wyłącznika
Częstotliwość (cykle wyłącznika) a
800 A i poniżej
1750
Przedział pomiędzy 800 a 3200 A
500
4000 A i powyżej
250
a Cykl wyłącznika = Jeden cykl otwarcia/zamknięcia bez obciążenia.
UWAGA
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy wyłącznikach wysuwnych, upewnij się, że wyłącznik jest wysunięty
do pozycji TEST lub DISCONNECT. Podczas wysuwania lub
wsuwania wyłącznika, należy zwracać uwagę na wszelkie
oznaki wskazujące, że proces ten nie przebiega prawidłowo.
Podczas prac przy wyłączniku stacjonarnym, system szyn
zasilających powinien być wyłączony spod napięcia dla
wygody i bezpieczeństwa. Wyłącznik powinien być wyłączony do pozycji OFF i mechanizm sprężynowy zwolniony.
Moeller zaleca przeprowadzanie następujących testów funkcjonalnych na wyłącznikach IZM jako część procedur konserwacyjnych.
Wyłącznik powinien zostać usunięty z użytku i powiadomiona firma
Moeller, gdy wyłącznik nie wykona któregokolwiek z tych testów
pomyślnie. Proszę się przygotować do dostarczenia liczby operacji
wyłącznika wykonanych do chwili obecnej (jeżeli jest zainstalowany),
jak również następujących informacji z tabliczki znamionowej (patrz
Rys. 65).
MOELLER www.moeller.pl/support
43
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Testmodułuwyzwalaczaprzeciążeniowego
Test.ten.wykorzystuje.funkcję.samo-testowania.wyzwalacza.Digitrip.
1150,.zestaw.diagnostyczny.„Digitrip.Test.Kit”.lub.ręcznego.testera.
wyłączników.IZM..Przejrzyj.instrukcję.zestawu.diagnostycznego.dla.
modułu.wyzwalacza..Instrukcja,.Część.1.2.lub.1.3.ma.zastosowanie.
do.bezzwłocznych.procedur.diagnostycznych.tak.jak.Punkt.5.2.1.
„1150.Samo-testowanie,.Tryb.wyzwolenia”.w.instrukcji
AWB1230.-1608.modułu.wyzwalacza.
Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.używając.dźwigni.
napinającej.lub.napędu.zdalnego..Zamknij.ręcznie.wyłącznik.przez.
wciśnięcie.przycisku.ON.i.sprawdź.zamknięcie.przez.wskazanie.
stanu.przez.wskaźnik..Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.
używając.dźwigni.napinającej.lub.napędu.zdalnego..Jeżeli.używasz.
napędu.zdalnego,.odłącz.jego.zasilanie,.aby.zapobiec.automatycznemu.ponownemu.zazbrojeniu.
Wyzwól.wyłącznik.poprzez.test.modułu.wyzwalacza..Sprawdź.czy.
przycisk.wyskakującego.wskaźnika.wyzwolenia.(jeżeli.jest.na.
wyposażeniu).jest.„na.zewnątrz”.i.go.zresetuj..Przez.naciśnięcie.
przycisku.ON.zamknij.ręcznie.wyłącznik..Jeżeli.wyłącznik.jest.
zamknięty,.wyzwól.wyłącznik.poprzez.test.modułu.wyzwalacza..
Sprawdź.czy.przycisk.wyskakującego.wskaźnika.wyzwolenia.(jeżeli.
jest.na.wyposażeniu).jest.„na.zewnątrz”.i.go.zresetuj..Powtórz.
opisany.tutaj.procedurę.testu.trzykrotnie..Zresetuj.migający.czerwony.wskaźnik.LED.przyczyny.wyzwolenia.na.module.wyzwalacza.
przez.przyciśnięcie.przycisku.Reset/Battery.Test.(Zresetuj/Test.
baterii).
1
2
1..Nr.kat..#
2..Nr.zam.,.klienta
3..Data.produkcji
3
Rys.66.InformacjenatabliczceznamionowejIZM
Sprawdzeniesterowaniaręcznego
Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.używając.dźwigni.
napinającej.lub.napędu.zdalnego..Zamknij.ręcznie.wyłącznik.przez.
wciśnięcie.przycisku.ON.i.sprawdź.zamknięcie.przez.wskazanie.
stanu.przez.wskaźnik..Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.
używając.dźwigni.napinającej.lub.napędu.zdalnego..Jeżeli.używasz.
napędu.zdalnego,.odłącz.jego.zasilanie,.aby.zapobiec.automatycznemu.ponownemu.zazbrojeniu.
Wciskając.przycisk.OFF.otwórz.ręcznie.wyłącznik..Wciskając.
przycisk.ON.zamknij.ręcznie.wyłącznik..Jeżeli.wyłącznik.jest.
zamknięty,.przyciskając.przycisk.OFF.otwórz.ręcznie.wyłącznik.
Jeżeli.wyłącznik.jest.otwarty,.powtórz.opisaną.procedurę.testu.
trzykrotnie.
Kontrolakomórłukowych
Gdy.wyłącznik.wyłączy.zwarcie.lub.podczas.zaplanowanych.regularnych.przeglądów,.komory.łukowe.i.gaszeniowe.powinny.być.
sprawdzane.pod.kątem.jakichkolwiek.uszkodzeń.lub.zabrudzeń..
Szczególną.uwagę.należy.zwrócić.na.oznaki.erozji.płytek.w.kształcie.
V.wewnątrz.komory.łukowej.
Komory.łukowe.są.umieszczone.wewnątrz.komór.gaszeniowych.
ponad.stykami.głównymi..Każda.komora.łukowa.jest.przytrzymywana.w.swoim.miejscu.przez.jedną.śrubę.w.górnej.części.(Rys.67)..
Najpierw.usuń.śrubę.komory,.następnie.wyciągnij.wszystkie.trzy.
komory..Obróć.każdą.komorę.łukową.do.góry.dnem.w.celu.wizualnej.
kontroli.jej.wnętrza.(Rys.68).
Kiedy.komory.łukowe.są.wyciągnięte,.nadarza.się.idealna.okazja.aby.
skontrolować.zużycie.styków.głównych.za.pomocą.wskaźników.
zużycia.styków.wyłącznika..Szczegóły.dotyczące.kontroli.styków.
głównych.są.przedstawione.w.następnym.punkcie.
Komora.łukowa
Pokrywa.uchylna
Komora.gaszeniowa
Sprawdzeniesterowaniaelektrycznego
Procedura.ta.jest.oparta.na.założeniu,.że.wyłącznik.jest.wyposażony.
w.opcjonalny.wyzwalacz.wzrostowy.i.elektromagnes.załączający..
Jeżeli.brakuje.jednego.z.akcesoriów,.użyj.przycisku.ręcznego.aby.
zastąpić.jego.działanie.
Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.używając.dźwigni.
napinającej.lub.napędu.zdalnego..Zamknij.wyłącznik.podając.
odpowiednie.napięcie.na.elektromagnes.załączający.i.sprawdź.
zamknięcie.przez.wskazanie.stanu.przez.wskaźnik..Napnij.mechanizm.sprężynowy.wyłącznika.używając.dźwigni.napinającej.lub.
napędu.zdalnego..Jeżeli.używasz.napędu.zdalnego,.odłącz.zasilanie.
aby.zapobiec.automatycznemu.ponownemu.zazbrojeniu..Otwórz.
wyłącznik.podając.odpowiednie.napięcie.na.wyzwalacz.wzrostowy..
Zamknij.wyłącznik.używając.elektromagnesu.załączającego..Jeżeli.
wyłącznik.jest.zamknięty,.otwórz.go.używając.wyzwalacza.wzrostowego..Jeżeli.wyłącznik.jest.otwarty,.powtórz.opisaną.procedurę.
testu.trzykrotnie.
Rys.67.Widoknawyłącznikzusuniętąjednąkomorąłukową
44
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Styk ³ukowy (paluch)
Zintegrowany
iskiernik ochronny
Styk g³ówny
stacjonarny
Styk g³ówny ruchomy
Naprzemiennie.
ułożone.elektrody.
w.kształcie.litery.V
Widok z boku
Rys.70.Kontrolastanupowierzchniotwartychstyków
głównych
Rys.68.Widokzdołunakomoręłukową
OSTRZEŻENIE
KOMORY ŁUKOWE MUSZĄ ZAWSZE BYĆ POPRAWNIE ZABEZPIECZONE
W SWOIM MIEJSCU ZANIM WYŁĄCZNIK ZOSTANIE ZAINSTALOWANY
W PRZEDZIALE WYŁĄCZNIKOWYM ROZDZIELNI. BŁĘDNA INSTALACJA
MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA SPRZĘTU, USZKODZENIA CIAŁA
LUB SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ.
Kiedy.kontrole.są.zakończone,.umieść.każdą.komorę.łukową.
odpowiednio.ponad.zestawem.styków.głównych,.i.zabezpiecz.
w.odpowiednim.miejscu.wcześniej.usuniętą.śrubą..Moment.
dokręcania.śrub.komory.łukowej.wynosi.4–5.Nm.
Kontrolastykówgłównych
Gdy.komory.łukowe.są.usunięte,.przeprowadź.kontrolę.wizualną.
stanu.każdego.styku.głównego.pod.kątem.oznak.zużycia.i/ub.
uszkodzenia..Styki.główne.otwartego.wyłącznika.można.sprawdzić.
patrząc.bezpośrednio.w.dół.komory.gaszeniowej.(Rys.69.i.Rys70)..
Wskaźnik.zużycia.styków.dostarcza.informacji.o.każdym.styku.
głównym,.czy.dany.styk.powinien.być.wymieniony.czy.też.nie..
Kontrolę.styków.za.pomocą.wskaźników.zużycia.styków.przeprowadzać.należy.wyłącznie.w.zamkniętym.wyłączniku.(Rys.71).
OSTRZEŻENIE
DOKONUJĄC KONTROLI ZUŻYCIA STYKÓW, NALEŻY ZAWSZE DOKONYWAĆ INSPEKCJI, PATRZĄC PROSTO W DÓŁ KOMORY GASZENIOWEJ
Z WŁAŚCIWEJ PERSPEKTYWY. OGLĄDANIE POWIERZCHNI ZUŻYCIA
STYKÓW POD KĄTEM MOGŁOBY ZAKŁÓCIĆ WŁAŚCIWĄ OCENĘ ICH
STANU.
Wskaźnik.stanu.zużycia.styków.jest.względnym.położeniem.
pojedynczych.styków.palcowych.a.wąską,.boczną.krawędzią.
wewnątrz.komory.gaszeniowej..Krawędź.ta.jest.w.rzeczywistości.
częścią.komory.gaszeniowej..Kiedy.wyłącznik.jest.zamknięty,.a.styki.
główne.są.w.dobrym.stanie,.wąska.krawędź.jest.przykryta.tylną.
częścią.styków.(Rys.71)..Jeżeli.tylna.część.styków.nie.przykrywa.
całkowicie.krawędzi,.styki.powinny.być.wymienione.
OSTRZEŻENIE
KOMORY ŁUKOWE MUSZĄ ZAWSZE BYĆ POPRAWNIE ZABEZPIECZONE
W SWOIM MIEJSCU ZANIM WYŁĄCZNIK ZOSTANIE ZAINSTALOWANY
W PRZEDZIALE WYŁĄCZNIKOWYM ROZDZIELNI. BŁĘDNA INSTALACJA
MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA SPRZĘTU, USZKODZENIA CIAŁA
LUB SPOWODOWAĆ ŚMIERĆ.
Po.zakończeniu.inspekcji,.upewnij.się,.że.komory.łukowe.są.
poprawnie.umieszczone.jak.opisano.w.„Badania.diagnostyczne”.na.
stronie.43.
Rys.69.Otwartestykigłównewyłącznika(niestosowane
podczaskontrolizużycia)
MOELLER www.moeller.pl/support
45
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Wskaźnik zu¿ycia styków
– styki zamkniête, w dobrym stanie
Wskaźnik zu¿ycia styków
– styki zamkniête, zu¿ycie widoczne
Krawêdź
boczna
Krawêdź
boczna
Powierzchnia kontroli zu¿ycia styków
(krawêdź nie widoczna spod styków)
Powierzchnia kontroli zu¿ycia styków
(krawêdź widoczna spod styków)
Rys. 71. Wskaźnik zużycia zamkniętych styków głównych wyłącznika
Modyfikacje i zmiany wyłącznika
Tematy omówione tutaj będą się odnosić do tych czynności, które
mogą być przeprowadzone w zakresie zmiany, modyfikacji, konserwacji lub naprawy wyłącznika IZM. Jednakże te informacje nie zawierają większości urządzeń dodatkowych. Ich instalacja jest opisana
w oddzielnych, przeznaczonych dla nich instrukcjach. Czynności
opisane tutaj nie wymagają żadnych dodatkowych materiałów
instruktażowych. Jeżeli potrzebna jest jakakolwiek pomoc, należy
skontaktować się z przedstawicielem Moeller’a.
Wymiana wkładek znamionowych prądu
UWAGA
Jeżeli wkładka znamionowa prądu nie jest zainstalowana
w module wyzwalacza, wyłącznik będzie wyzwalany jeżeli
będzie przewodzony prąd. Dodatkowo pamiętaj, że wkładka
znamionowa prądu modułów wyzwalaczy i przekładniki
prądowe wyłączników muszą posiadać te same wartości
znamionowe.
Aby usunąć wkładkę znamionową z modułu wyzwalacza, otwórz
małe drzwiczki wkładki umieszczone po prawej stronie modułu
wyzwalacza (Rys. 46). Za tymi samymi drzwiczkami znajduje się
gniazdo baterii modułu wyzwalacza. Użyj śrubokrętu płaskiego do
wykręcenia śruby M4 przytrzymującej wkładkę na miejscu. Pociągnij
drzwiczki celem wyjęcia wkładki z modułu wyzwalacza.
Rys. 72. Umiejscowienie wkładki znamionowej modułu
wyzwalacza
Aby zainstalować nową wkładkę znamionową prądu, włóż wkładkę
we wnękę z której usunięta została poprzednia. Upewnij się, że trzy
piny wkładki są ustawione w linii z gniazdem we wnęce. Wkładka
znamionowa prądu wpasuje się przy użyciu niewielkiego nacisku.
46
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
UWAGA
ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU WKŁADKI ZNAMIONOWEJ PRĄDU NIE
NALEŻY WCISKAĆ JEJ NA SIŁĘ DO WNĘKI MONTAŻÓWEJ.
Użyj.tego.samego.śrubokrętu.płaskiego.do.dokręcenia.śruby.M4.
i.zabezpieczenia.wkładki.w.module.wyzwalacza..Maksymalny.
moment.dokręcania.wynosi.0,1.Nm..Zamknij.drzwiczki.wkładki.
znamionowej.prądu..Wymień.przekładniki.prądu.
Currentsensorreplacement
UWAGA
PAMIĘTAJ, ŻE WKŁADKA ZNAMIONOWA PRĄDU MODUŁÓW WYZWALACZY I PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE WYŁĄCZNIKÓW MUSZĄ POSIADAĆ
TE SAME WARTOŚCI ZNAMIONOWE.
Trzy.przekładniki.prądu.są.zainstalowane.z.tyłu.wyłącznika.na.dolnych.
przyłączach..Osłona.z.okienkiem.podglądu.wartości.znamionowej.
przekładników.przykrywa.przekładniki.prądowe.i.jest.utrzymywana.
w.miejscu.za.pomocą.śrub.(Rys.73)..Usuń.osłonę.przez.wykręcenie.
śrub.
.
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Jeżeli.wyłącznik.jest.w.wersji.wysuwnej,.w.wielkościach.do.2500.A,.
muszą.być.najpierw.usunięte.dolne.rozłączne.zestawy.palcowych.
styków.głównych.i.adaptery.poziome..W.wielkości.3200.A,.muszą.
być.usunięte.zarówno.górne.jak.i.dolne.rozłączne.styki.główne.oraz.
adaptery.poziome..Każdy.z.rozłącznych.styków.jest.usuwany.poprzez.
poluzowanie.kluczem.dwóch.sześciokątnych.śrub.10.mm..Śruby.te.
nie.muszą.być.całkowicie.wykręcone.aby.zsunąć.styki.rozłączne.
z.przyłączy..Następnie.należy.usunąć.adaptery.poziome.z.przyłączy.
wyłącznika.przez.wykręcenie.dwóch.lub.trzech.śrub.10.mm.utrzymujących.je.w.miejscu.(Rys.74).
Przekładniki.prądowe.są.usuwane.przez.ściągnięcie.ich.z.terminali.
i.odłączenie.wtyczek.z.przewodami.od.przekładników.(Rys.74).
Zainstaluj.nowe.przekładniki.prądowe.podłączając.wtyczki.z.przewodami.i.wsuń.przekładniki.na.przyłącza..Ponownie.załóż.pokrywę.
osłaniającą.przekładniki.i.zabezpiecz.w.miejscu.uprzednio.wykręconymi.śrubami.
Ponownie.zamontuj.uprzednio.zdjęte.adaptery.poziome.używając.
odpowiednich.narzędzi.dokręcając.z.momentem.55Nm..Upewnij.
się,.adaptery.poziome.znajdują.się.prostopadłe.do.tylnej.części.
obudowy..Wsuń.rozłączne.styki.główne.na.adaptery.poziome.
Upewnij.się,.że.rozłączne.styki.główne.są.całkowicie.nałożone.na.
adaptery.poziome..Dokręć.dwie.poluzowane.śruby.z.momentem.
5Nm..Poprawnie.dokręcone.i.zabezpieczone.śruby.powinny.
schować.się.w.wyżłobieniach.lub.otworach.adapterów.poziomych.
Adaptery.pionowe
Pokrywa.przekładników.prądu
Rys.73.Pokrywaprzekładnikaprądowegoumieszczonaponad
przekładnikami
Wtyczka.przewodów
Przekładnik.prądowy
Rys.74.Jedenzprzekładnikówprądowychusunięty
iodłączony
MOELLER www.moeller.pl/support
47
10/09 AWB1230-1605
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Effective October 2009
Część 7: Wykrywanie i usuwanie usterek
Wprowadzenie
Tabela 12 może pomóc w ustaleniu prawdopodobnych przyczyn
problemów z wyłącznikiem oraz możliwe do przeprowadzenia
czynności naprawcze. Możliwe problemy związane z elektronicznym
modułem wyzwalacza zostały zawarte w publikacji firmowej, Moeller
AWB1230-1609. Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany przy
pomocy podanych informacji, należy skontaktować się z serwisem
firmy Moeller celem uzyskania dokładniejszej pomocy.
Tabela 12. Przewodnik po problemach występujących z wyłącznikami powietrznymi
Objawy
Wyłącznik wyzwala się (czerwony
przycisk wskaźnika przyczyny wyzwolenia
jest na zewnątrz i/lub wskaźnik błędu LED
się świeci) podczas zamykania pod
obciążeniem.
Wyłącznik się otwiera (przycisk wskaźnika
przyczyny wyzwolenia nie jest na
zewnątrz).
Nie można wysterować wyłącznika
zdalnie, ale można wysterować lokalnie.
Prawdopodobne przyczyny
Czynności naprawcze
Wkładka znamionowa prądu nie jest zainstalowana i płynie
prąd obciążenia przez wyłącznik.
Zainstaluj odpowiednią do przekładników wkładkę znamionową prądu.
Wielokrotne załączenie nieustalonego (udarowego) prądu
z aktywną pamięcią termiczną.
Czekaj aż wyłącznik (i obciążenie) ostygnie przed ponownym zamknięciem.
Przeciążenie lub zwarcie.
Użyj wskaźników stanu i błędu w celu lokalizacji i usunięcia przeciążenia lub
zwarcia.
Wyzwolony wyzwalacz podnapięciowy; napięcie za niskie lub
jego brak.
Sprawdź i skoryguj napięcie zasilania UVR (85–110% napięcia znamionowego).
Wyzwolony wyzwalacz wzrostowy.
Sprawdź sygnał(y) sterujący(-e) wyzwalacza wzrostowego; skoryguj w razie
potrzeby.
Uszkodzenie rygla wyzwalacza.
Skontroluj stan rygla i zazębienie przed zamknięciem; skonsultuj się z centrum
serwisowym Moeller’a.
Brak sygnału wysterowania wyzwalacza wzrostowego lub
jest on za słaby.
Sprawdź napięcie zasilania czy przekracza 70% nap. znamionowego gdy jest
podawany sygnał na wyzwalacz.
Wyzwalacz wzrostowy jest uszkodzony lub niepoprawnie
zainstalowany.
Usuń pokrywę czołową; sprawdź napięcie zasilające wyzwalacz wzrostowy; upewnij
się, że wyzwalacz jest wstawiony i zatrzaśnięty w odpowiednim miejscu.
Sprawdź mechanizm wyzwalacza; wymień go gdy jest uszkodzony.
Problem z przewodami obwodów pomocniczych.
Upewnij się, że połączenia elektryczne pinów i gniazd we wtyczkach są prawidłowe.
Zweryfikuj poprawność podłączenia
przewodów.
Wyłącznik nie może być otwarty lokalnie, przycisk OPEN
zablokowany
Usuń blokadę.
Uszkodzony mechanizm lub zespawane styki główne.
Skontaktuj się z centrum serwisowym Moeller’a.
Nie można załączyć wyłącznika ani
lokalnie (ręcznie) ani wysterować zdalnie;
sprężyny nie są zwolnione.
Sprężyny zamykające nie są całkowicie napięte (Sprawdź
wskaźnik NAPIĘCIA SPRĘŻYNY).
Napnij sprężynę ręcznie; sprawdź napięcie zasilające napędu zdalnego; wymień
napęd zdalny jeżeli jest uszkodzony.
Przy wyposażeniu w wyzwalacz podnapięciowy, wyzwalacz
podnapięciowy nie jest pod napięciem lub jest uszkodzony.
Wypnij wyzwalacz podnapięciowy z panelu montażowego i powtórz operację
zamknięcia; gdy jest OK, sprawdź wyzwalacz (>85%); wymień wyzwalacz
podnapięciowy gdy jest uszkodzony.
Wyłącznik zablokowany w pozycji otwartej.
Sprawdź przyczynę zablokowania.
Działa blokada wysuwu; napęd wysuwy.
Upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji pozwalającej na zamkniecie; drzwi są
otwarte i sprawdź czy klapka przykrywająca napęd wysuwny jest całkowicie
zamknięta.
Wyłącznik jest zblokowany z innym wyłącznikiem lub
urządzeniem.
Sprawdź obecność systemu blokującego (blokada cięgnowa lub kluczykowa); należy
sprawdzić, czy zblokowany wyłącznik jest zamknięty.
Napięcie zasilania cewki elektromagnesu załączającego jest
za niskie lub elektromagnes załączający jest uszkodzony.
Sprawdź napięcie zasilania; wymień elektromagnes załączający jeżeli jest
uszkodzony.
Problem z przewodami obwodów pomocniczych.
Upewnij się, że połączenia elektryczne pinów i gniazd we wtyczkach są prawidłowe.
Zweryfikuj poprawność podłączenia przewodów.
Zablokowany sygnał cewki zamykającej elektromagnesu
załączającego.
Oczyść styki przekaźnika Digitrip 1150.
Wyłącznik nie może być zamknięty
lokalnie (może być zamknięty zdalnie).
Zablokowane przyciski otwierający i/lub zamykający.
Sprawdź przyczynę zablokowania.
Wyłącznik nie chce się zazbroić
elektrycznie, ale można go zazbroić
ręcznie.
CBrak napięcia zasilania silnika zazbrajającego lub jest ono za
niskie (<85%).
Sprawdź napięciowe obwody elektryczne silnika zazbrajającego (sprawdź bez
obciążenia).
Silnik zazbrajający jest uszkodzony.
Wymień zespół silnika zazbrajającego.
Wyłącznik wysuwny nie może być
wsunięty.
Wyłącznik nie jest całkowicie włożony do celki (kodowanie
systemu wysuwnego).
Parametry znamionowe wyłącznika nie odpowiadają wymaganym przez kasetę.
Napęd wsuwający nie był całkowicie w pozycji DISCONNECT
przy wkładaniu.
Obracaj mechanizmem wsuwającym przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek
zegara do pozycji DISCONNECT, następnie włóż wyłącznik całkowicie do kasety.
Napęd wsuwający jest w pozycji DISCONNECT lecz nie był
włożony wystarczająco daleko.
Wciśnij wyłącznik tak daleko jak się da, ramka powinna się zrównać z przednią
powierzchnią kasety.
Nasadki ochronne przykrywają rozłączalne styki stałe.
Usuń nasadki ochronne.
Przegroda ruchoma zablokowana lub zamknięta.
Usuń problem.
Wyłącznik nie może być zamknięty zdalnie
(może być zamknięty lokalnie)
48
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Część 8: Części zamienne
Informacje ogólne
Zalecane części zamienne i/lub dodatkowe dla wyłączników IZM są
opisane w katalogu firmy Moeller, a nie w niniejszej instrukcji.
W celu uzyskania niezbędnych informacji zapoznaj się z najbardziej
aktualną wersją katalogu.
Podczas zamawiania części, należy zawsze podać jej nazwę, numer
katalogowy i/lub symbol. Jeżeli numer katalogowy i/lub symbol są
nie znane, pomocne będzie odniesienie się do odpowiedniego rysunku lub szkicu.
W informacjach należy podać również typ wyłącznika, numer
zamówienia ogólnego oraz inne informacje podane na tabliczce
znamionowej umieszczonej na przedniej pokrywie wyłącznika.
(Rys. 2 i Rys. 17).
Niektóre z części zaprezentowanych na rysunkach mogą być
dostępne tylko jako część podzespołu. Poszczególne części mogą
nie być dostępne dla wszystkich pól instalacyjnych. Niektóre części
są przedstawione na rysunkach tylko aby pokazać ich funkcję
i umieszczenie w podzespole.
Dokumentacja Części Zamiennych informuje, które części są
dostępne i w jakiej formie. W celu uzyskania dodatkowych informacji
odwiedź stronę internetową firmy Moeller www.moeller.net/de/
support.
MOELLER www.moeller.pl/support
49
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
50
MOELLER www.moeller.pl/support
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
MOELLER www.moeller.pl/support
51
10/09 AWB1230-1605
Effective October 2009
Użytkowanie i konserwacja
niskonapięciowego wyłącznika powietrznego IZM
Download