ZACHOWANIA AGRESYWNE MLODZIEŻY

advertisement
ZACHOWANIA AGRESYWNE MŁODZIEŻY
Zachowanie się agresywne jest jednym z rodzajów zaburzeń w kontaktach
społecznych dzieci i młodzieży. Może ono wystąpić w grupie rówieśniczej, przyjmując formę
kłótni, bójek, dokuczania, skarżenia, złośliwych plotek i pomówień.
Przedmiotem agresji są osoby dorosłe, np. nauczyciele, rodzice, sąsiedzi lub osoby
obce. Bywa też ona skierowana na inne istoty żywe oraz na przedmioty, przybierając postać
znęcania się nad zwierzętami, łamania roślin, niszczenia przedmiotów stanowiących własność
społeczną lub innych osób.
Dzieci agresywne sprawiają poważne trudności wychowawcze, gdyż ich zachowanie
cechuje się brakiem zdyscyplinowania, powodując naruszanie regulaminu szkolnego oraz
różnych norm współżycia społecznego.
Jednostka agresywna wywiera destrukcyjny wpływ na stosunki społeczne w grupie,
powodując powstawanie w niej różnych konfliktów. Przejawem agresywności bywają też
czyny chuligańskie i przestępcze przyjmując formę napadu, pobicia, gwałtu.
Jedną z przyczyn agresywnego zachowania się dzieci jest np. poczucie krzywdy,
wywołujące emocje gniewu, wrogości, zdenerwowania. Powstają one np. wskutek
przeszkadzania w zabawie, przezwisk kolegów, niesprawiedliwej oceny, przykrych wydarzeń
losowych, niepowodzeń szkolnych oraz stosowania surowych kar fizycznych przez rodziców.
Agresywne zachowanie się dzieci i młodzieży bywa też następstwem niezaspokojenia
potrzeby miłości, uznania społecznego i samodzielności.
Niezaspokojenie potrzeby miłości jest wywołane oziębłością uczuciową rodziców,
brakiem z ich strony objawów serdeczności i życzliwości, nadmierną surowością oraz
częstym stosowaniem kar fizycznych. Dziecko staje się nieraz agresywne wskutek
niedostatecznego uznania społecznego, spowodowanego zbyt częstym upominaniem go,
wytykaniem mu różnych wad i braków, stawianiem za przykład dobrze uczących się lub
zachowujących się kolegów.
Również nadmierne ograniczanie samodzielności dziecka zbyt licznymi zakazami
i nakazami pochodzącymi od dorosłych, może spowodować jego agresywne zachowanie się.
Agresja bywa też następstwem naśladownictwa tzw. modeli.
Modelem może być agresywne zachowanie się matki lub ojca, sąsiadów lub przechodniów
na ulicy. Dzieci naśladują też zachowania kolegów w szkole, na podwórzu i w innych
sytuacjach.
Często dzieci czerpią wzory zachowań za pośrednictwem mediów, szczególnie telewizji,
gdzie bardzo często pojawiają się sceny bójek, napadów, morderstw, brutalnego zachowania
się. Szczególnie niebezpieczne stają się te sceny wówczas, gdy osoby zachowujące się
agresywnie budzą podziw młodego człowieka, np. jest to jego ulubiony aktor, piosenkarz,
sportowiec, itp. Dlatego też należy dążyć do ograniczania wpływu telewizji, kontrolując
co dzieci oglądają i ile czasu spędzają przed szklanym ekranem.
Z agresją mamy do czynienia także u dziecka, które grozi rodzicom, że w razie nie
spełnienia jego żądań, zniszczy określony przedmiot, zdemoluje mieszkanie lub ucieknie
z domu. Uleganie groźbom przyczynia się do utrwalenia takiego postępowania.
Powstaje zatem pytanie : Jak zapobiegać agresji ?
Na początku lat 70- tych amerykanie sugerowali, aby wyprodukować lek przeciwko
okrucieństwu, który podawałoby się ludziom jako środek na zredukowanie przemocy
i agresji. Jest jednak mało prawdopodobne, aby dało to pożądany efekt.
Jednym ze sposobów jest np. argumentacja rozumowa. Psychologowie poszukują
różnorodnych technik perswazji. Wiele z nich opracowano z myślą o dzieciach.
Dla przeciętnego obywatela oczywistym sposobem redukowania agresji jest jej
karanie. Postępowanie takie opiera się na założeniu, że kara będzie nauczką za popełnione
czyny i im będzie ona surowsza, tym lepiej. Wykazano jednak, że surowa kara powoduje
tylko przejściowe zahamowanie zachowań agresywnych. Równocześnie powoduje
przeniesienie agresji na inne osoby lub przedmioty. Kara może być pożyteczna , jeśli stosuje
się ją w rozsądny sposób.
Inna możliwość polega na nagradzaniu dziecka za nieagresywne zachowania. Strategia
ta opiera się na założeniu, że dzieci często zachowują się agresywnie w celu zwrócenia na
siebie uwagi innych.
- 2 Należy uczyć dzieci, by nie reagowały na frustrujące zdarzenia w sposób gwałtowny
i destruktywny, by umiały spokojnie rozwiązywać konflikty, by zachowywały się asertywnie
w kontaktach z innymi ludźmi.
Ważnym hamulcem dla agresywnego zachowania jest wyraźna wskazówka, że zachowanie
takie jest niewłaściwe np. sama obecność innych osób, które w takich samych
okolicznościach są opanowane i spokojne.
Działania redukujące agresję powinny obejmować zarówno rodziców, jak i dziecko.
Bardzo ważny jest partnerski kontakt z rodzicami, atmosfera życia rodzinnego.
Dziecko powinno czuć się potrzebne, kochane, by zdawało sobie sprawę, że rodzice dzielą
z nim jego radości i niepowodzenia, smutek i złość, że rozumieją je nie tylko
powierzchownie, biorąc pod uwagę jego słowa i zachowania, ale także to, co tkwi głębiej –
jego uczucia i potrzeby.
opracowała mgr Elżbieta Kilarska
Download