Malbork, dnia 08 października 2013 r. GKO.271.1.2013

advertisement
Malbork, dnia 08 października 2013 r.
GKO.271.1.2013
WYJAŚNIENIE NR 2
„Przebudowa mostu nad kanałem Juranda w ciągu ul. Piastowskiej w Malborku na działkach
Nr 136, 137, 154/1, 160/1, 160/2, 216/1 i 162 obr. 11.”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku
z zapytaniem wykonawcy, wniesionym na etapie postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa mostu nad kanałem Juranda w ciągu ul. Piastowskiej
w Malborku na działkach Nr 136, 137, 154/1, 160/1, 160/2, 216/1 i 162 obr. 11”. Miasto Malbork
udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły pismem z dnia 04.10.2013 r.
1. Zapytanie Nr 1. „Prosimy o podanie jak jest właściwa kwota należytego zabezpieczenia robót –
w SIWZ podana jest wartość 8% w Projekcie umowy 3 %”.
Odpowiedź. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania robót to 8 %.
2. Zapytanie Nr 2 . „Proszę o wyjaśnienie zapisu rozdz. VI, pkt1, podpunkt „b”.
Odpowiedź. W rozdziale VI SIWZ skreśla się w pkt. 1, podpunkt „b”. skreśla się słowo ”lub”
3. Zapytanie Nr 3. „Ubezpieczenie inwestycji – Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ: zgodnie z rozdziałem VI SIWZ wartość ubezpieczenia budowy ma stanowić kwotę równą wartości
ceny ofertowej brutto, - zgodnie z rozdziałem XIX pkt. 5 ma stanowić kwotę 500.000 zł”
Odpowiedź. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie z tytułu prowadzonej
działalności na kwotę min. 500.000 zł natomiast wymaga również, aby Wykonawca, po wyborze jego
oferty, dokonał dodatkowego ubezpieczenie robót, będących przedmiotem umowy, o wartości równej
cenie ofertowej brutto.
4. Zapytanie Nr 4. „W SIWZ i harmonogramie do umowy zał. Nr 1 podana jest do wyceny pozycja
badania saperskie. Pozycji tej nie zawiera przedmiar. Prosimy o podanie, w której pozycji
przedmiary należy zawrzeć koszty związane z badaniami saperskimi”.
Odpowiedź. Badania saperskie z reguły winny poprzedzić podjęcie robót ziemnych, a więc ich koszt
można zawrzeć w pozycji 1.3 i 1.4. przedmiaru.
5. Zapytanie Nr 5. ”Nawierzchnie chodnika – w ST rozdz. II str. 47 podano wytyczne
do wykonania nawierzchni chemoutwardzalnej na chodnikach – żywica 5 mm. W przedmiarach
ta pozycja nie jest ujęta. Nawierzchnie chodnika są z płytek betonowych 50x50. Prosimy
o wyjaśnienie czego dotyczy ten zakres robót, podanie ilości obmiarowej i pozycji, w której
należy zawrzeć koszta realizacji tych robót”.
Odpowiedź. Chodniki będą wykonane tylko z płyt chodnikowych istniejących obecnie na obiekcie
(rozbiórkowych). Żywice chemoutwardzalne nie występują.
6. Zapytanie Nr 6. „Proszę o podanie parametrów dla materiału do wykonania przepustów
kablowych w chodniku, ilości obmiarowej i pozycji przedmiaru, w której należy zawrzeć koszty tych
robót”.
Odpowiedź. Tę część robót wykonywać będzie Energa Operator wg. odrębnego projektu. Zadanie
w części polega na przygotowaniu mostu do wykonania robót elektrycznych (wymiany kabli) przed
ułożeniem i zakryciem warstw na nawierzchni mostu.
7. Zapytanie Nr 7 „Proszę o podanie parametrów dla materiału na wsporniki i rury osłonowe
dla kabli umocowanych na skrzydłach zewnętrznych mostu – pozycja przedmiaru 4.9”
Odpowiedź. Wsporniki należy wykonać ze stali ST3sX lub podobnej. Konstrukcja oczyszczona
poprzez piaskowanie do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-4:2008) oraz malowane warstwą
podkładową min. 2x40 µm; warstwa nawierzchniowa min. 80 µm, lakier dwukomponentowy.
Wsporniki np. zL50x120 co 1,5 m szt. 17. Rury osłonowe wg. projektu elektrycznego.
8. Zapytanie Nr 8„Lampa oświetleniowa. Czy Zamawiający przewiduje koniczność demontażu
lampy oświetleniowej znajdującej się przy jednym ze skrzydełek?”
Odpowiedź. Lampę, jeżeli nie będzie w istotny sposób kolidować z prowadzonymi robotami, należy
zabezpieczyć, lub też zdemontować i ponownie zamontować.
9. Zapytanie Nr 9. „Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy terenu pod Zaplecze
budowy – na terenie należącym do miasta?”
Odpowiedź. Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy –
na terenie należącym do miasta.
10. Zapytanie Nr 10. „Beton okładzin – istnieje rozbieżność w Projekcie Budowlanym i Projekcie
Wykonawczym oraz dokumentacji rysunkowej dotyczącej betonu okładzin przyczółka i skrzydeł.
W pn. 3.2. i 3.2.2. beton jest raz określany jako B30 innym razem jako B 25. Proszę o wyjaśnienie
rozbieżności, jaki beton należy użyć”.
Odpowiedź. Beton konstrukcyjny płaszcza skrzydełek i przyczółków oraz ściągu należy przyjąć jako
B30.
11. Zapytanie Nr 11. „Mury kamienne – czy Zamawiający przewiduje Roboty dodatkowe
(dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy) w sytuacji, gdyby okazało się, iż stan murów
kamiennych (skrzydła i przyczółki) po ich odkopaniu był tak zły, że należałoby je rozebrać
całkowicie?
Odpowiedź. Zamawiający nie brał takiej ewentualności pod uwagę również ze względów
konserwatorskich. Jeśli jednak taka sytuacja zaistnieje i zostanie potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski i uzgodniona z miejskim konserwatorem zabytków,
rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadach określonych w § 5, pkt. 3 projektu
umowy (zał. Nr 9 do SIWZ).
12. Zapytanie Nr 12. „Krawężnik kamienny w PW pn. 3.4.5. podano wymiary i typ krawężnika
mostowego w pn. 3.2. podano wymiar krawężnika drogowego. Przedmiar poz. 4.5. nie podaje
ilościowego rozbicia na poszczególne krawężniki. Prosimy o podanie ilości przedmiarowej dla
poszczególnych typów krawężnika”.
Odpowiedź. Na całej długości mostu występuje krawężnik kamienny o wymiarach 20x23.
13. Zapytanie Nr 13. „W ST Rozdz. III Roboty drogowe przywołano wytyczne do wykonania
- pkt. 5.1.6. – beton asfaltowy
- pkt. 5.1.4. – tłuczeń kamienny stabilizowany mechanicznie. Roboty takie nie są ujęte w przedmiarze.
Prosimy o podanie miejsca ich wykonania, ilości obmiarowej i pozycji, w której należy wycenić
te prace.
Odpowiedź. Nawierzchnia asfaltowa jest podana tylko jako uzupełnienie/ połączenie z istniejącą
nawierzchnią asfaltowa (zakres tych robót jest uzależniony od zakresu rozbiórek nawierzchni, której
ewentualnie ponad przewidziany zakres dokona Wykonawca.
14. Zapytanie Nr 14. „W opisie technicznym pn. 2.2. stwierdzono występowanie 2 rur gazowych.
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy rury te będą czynne wszelkie roboty dodatkowe
związane z ich przebudową będą stanowić dla Wykonawcy Roboty dodatkowe (dodatkowe
wynagrodzenie)”.
Odpowiedź. Występujące rury gazowe są nieczynne. Jeśli jednak taka sytuacja zaistnieje i zostanie
potwierdzona przez gestora sieci, rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych nastąpi na zasadach
określonych w § 5, pkt. 3 projektu umowy (zał. Nr 9 do SIWZ).
15. Zapytanie Nr 15. „W opisie PW pn. 3.5. Urządzenia obce zamawiający przywołuje termin
:uzgodnione projekty elektryczne” Prosimy o przekazanie ww projektów lub podanie warunków
w nich zawartych dla sporządzenia rzetelnej wyceny tych robót”
Odpowiedź. Roboty elektryczne wykona operator sieci. Zamawiający udostępni projekt elektryczny
do wglądu.
16. Zapytanie Nr 16. „W dokumentacji projektowej na rys. nr 2 zaznaczono do wykonania płytki
klinkierowe 24 x 6 – elewacja zewnętrzna mostu. Pozycji tej nie ma w Przedmiarze. Proszę o podanie
zakresu ilościowego i pozycji przedmiaru, w której należy ująć te roboty”.
Odpowiedź. Płytki klinkierowe należy uwzględnić w poz. kosztorysowej 3.3 obmiar 7,2 m2.
17. Zapytanie Nr 17. „Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ mowa jest o wykazie osób, które będą
brały udział w wykonaniu zamówienia. Rozdział V, pkt. 1, pdpkt. „a” mówi natomiast,
iż zamawiający uzna ww warunek za spełniony na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę
oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ. Czy wobec powyższego wykaz osób jest konieczny?’
Odpowiedź. Wykaz osób nie jest konieczny.
18. Zapytanie Nr 18. „W załączniku Nr 6 do SIWZ – nagłówek tabelki kolumna nr 2. Prosimy
o wyjaśnienie, co należy wpisać w miejsce kropek po słowie dotyczące?”
Odpowiedź. W załączniku Nr 6 w opisie w miejscu wykropkowanym dopisuje się :”danych zadań”.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin
składania ofert ulega przesunięciu na dzień 17.10.2013 r. – godz. 10:30. Termin otwarcia ofert:
17.10.2013 r. godz. 10:45.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards