zmiana_tresci_SIWZ - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń

advertisement
Kraków, dnia 06.05.2013 r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr sprawy ZIR-271-24/13 na: Świadczenie usług
telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń
telefonicznych wraz z dzierżawą cyfrowych central telefonicznych oraz
dostępu do Internetu dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wprowadzając do
niej następujące zmiany:
1. Zmienia się treść Rozdziału III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt.4.1. 20 lit.a
który otrzymuje brzmienie:
a) doprowadzenie łączy (lub skorzystanie z istniejących): 1 łącze ISDN PRA (15B+D), 10
łączy ISDN BRA(2B+D) i 19
analogowych linii telefonicznych od operatora do
poszczególnych wyżej wymienionych lokalizacji drogą kablową,
2. Zmienia się treść Rozdziału IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA który otrzymuje
brzmienie:
Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do 30 dni od daty
podpisania umowy.
Zakończenie – do 31.05.2015r., za wyjątkiem lokalizacji opisanej w punkcie 4.1.7. tj.
Kraków, ul. Siemiradzkiego 20b/6 okres obowiązywania umowy do dnia 31.10.2013r.
3. Zmienia się treść Rozdziału
X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
ust.14. który otrzymuje brzmienie:
14. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i
oznaczonej „Oferta na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów
stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych wraz z dzierżawą cyfrowych central
telefonicznych oraz dostępu do Internetu dla Małopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Krakowie część I i/lub część II „Nie otwierać przed 10.05.2013r.
przed godz. 12:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny
adres Wykonawcy.
4. Zmienia się treść Rozdziału XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT ust. 2 i 6 które otrzymują brzmienie:
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2013r. o godz. 12:00
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Krakowie przy ul.
Szlak 73, w sali 24, w dniu 10.05.2013r o godzinie 12:15. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zmienia się treść Rozdziału XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY który otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie może być wnoszone:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U.
Nr 42 poz. 275 z 2007 r. z późn. zmianami)
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na
rachunek bankowy zamawiającego - KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70
1500 1487 1214 8003 1851 0000.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z
należności za częściowo wykonane usługi.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
innych form, o których mowa w ust. 1 niniejszego Działu pod warunkiem zachowania
ciągłości okresu wniesienia zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
- być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
- zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on
do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż to zabezpieczenie jest mu należne.
- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują przedmiot zamówienia - obejmować
zobowiązania gwaranta (poręczyciela) z tytułu działań lub zaniechań każdego z tych
wykonawców
- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia nie może być krótszy
niż okres realizacji umowy.
Inne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.
Download