Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Droga projektu

advertisement
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Cel działania:
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości
życia na obszarach wiejskich przez
promowanie dywersyfikacji działalności
i tworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów oraz łagodzenie skutków
bezrobocia.
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
Pomoc może być przyznana, jeżeli

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;

2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących
przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków
publicznych

4) operacja jest związana z prowadzeniem działalności
nierolniczej określonej w wykazie
Zakres pomocy
Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub
rozwojem działalności dodatkowej w zakresie:
 usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 usług dla ludności,
 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
 rzemiosło lub rękodzielnictwo,
 robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 usług transportowych,
 usług komunalnych,
 przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 magazynowania lub przechowywania towarów,
 wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów
łąkowych, leśnych, itp.),
 rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.
Potencjalni odbiorcy pomocy:
Osoby fizyczne:
rolnik,
małżonek rolnika
lub
domownik w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
12 miesięcy (poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) jest ubezpieczony
w pełnym zakresie w KRUS
Później – może być ZUS
!
Rolnik :
1.Prowadzi gospodarstwo o pow. minimum 1 ha
2.Opłaca podatek rolny
3.Nie pobiera renty lub emerytury
Domownik :
1. Ukończył 18 lat
2. Pozostaje we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na
terenie jego gospodarstwa
3. Stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związany
umową o pracę
4. Jest objęty w pełnym zakresie ubezpieczeniem (wypadkowe,
chorobowego, macierzyńskiego, emerytalno-rentowego)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
2. Jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
3. Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
-gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko- wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys mieszkańców
(na podst. §31 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013)
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys mieszkańców
4. Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty
strukturalnej (PROW 2004-2006, 2007-2013)
5. Do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
przyznano w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
płatność do gruntów rolnych
6. Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów
kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu
beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie
realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wysokość pomocy
Maksymalnie
50%
NOWOŚĆ: możliwość
zaliczkowania operacji
kosztów kwalifikowanych projektu
Max.do 100 000 PLN
• jeden beneficjent
 rolnik, małżonek rolnika, domownik
W jednym roku można złożyć 1 wniosek
o przyznanie pomocy
na każde przedsiębiorstwo albo jego
wyodrębnioną organizacyjną część, w których
jest prowadzona działalność objęta pomocą
DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH –
zaliczamy koszty
Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem
instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji
materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji
technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów
szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
Zagospodarowanie terenu;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu
podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty
KOSZTY OGÓLNE – w wysokości do 10% Kosztów Kwalifikowalnych
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności
 kosztorysy,
 projekty architektoniczne lub budowlane,
 ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 dokumentacja geodezyjna lub hydrologiczna,
 wypisy lub wyrysy z katastru nieruchomości,
 projektów technologicznych
2. Opłaty za patenty i licencje
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z
kierowaniem robotami budowlanymi
DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH ZALICZA SIĘ:
1. Koszty transportu do miejsca realizacji operacji (materiałów, maszyn,
narzędzi, wyposażenia i sprzętu
2. Koszty montażu maszyn, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
DO KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zaliczamy koszty
Do KK zalicza się również KK poniesione przez
wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie
wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o
przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących
koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007
roku
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kopia dowodu osobistego,
Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w okresie 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku,
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeśli
dotyczy,
Dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów rolnych,
Oferta na zakup lub wykonanie zadania- jeżeli koszt przekracza 10 000 zł
netto (oraz uzasadnienie wyboru danej oferty)
BUDOWA – pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowlane, kosztorys
inwestorski,
USŁUGI TURYSTYCZNE – promesa zaszeregowania lub decyzja o
zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego,
DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU:
•
Informacja o powierzchniach działek ewidencyjnych (wypis z rejestru
gruntów, wniosek o płatność)
•
Produkcja rolna w gospodarstwie – wysokość nadwyżki
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski składa się w LGD po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia takiej możliwości.

W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie
pomocy.

Podpisując umowę wnioskodawca zobowiązuje się do
osiągnięcia założonego celu i jego utrzymania przez okres 5
lat od otrzymania płatności.
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Dokument tożsamości
 Zaświadczenie z KRUS
 Ekonomiczny plan operacji (biznesplan)

Droga projektu :
ARiMR na wniosek LGD
ogłasza konkurs 14 dni przed
naborem
(termin i miejsce składania
wniosków, wzór formularza,
kryteria wyboru
projektów przez LGD,
wykaz dokumentów,
limit dostępnych środków)
Ogłoszenie
konkursu
ARiMR + LGD
LGD dokonuje wyboru
projektów do dofinansowania
na podstawie określonych kryteriów
wyboru, dostępnych środków,
w terminie 21 dni od dnia
zakończenia naboru
Nabór
wniosków
LGD
Beneficjenci składają
wnioski do LGD w
terminie
14 – 30 dni od ogłoszenia
naboru
Wybór
projektów
LGD
Lista
rankingowa
LGD
LGD przekazuje do ARiMR
listę rankingową wybranych
projektów wraz z uchwałą Rady,
w ciągu 45 dni od dnia
zakończenia naboru
Droga projektu cd.
LGD w ciągu 14 dni od dnia
dokonania oceny i wyboru
informuje wnioskodawców
na piśmie, o zgodności
lub niezgodności projektu z LSR,
jego wyborze lub nie wybraniu,
liczbie uzyskanych punktów
Przekazanie
informacji
LGD
Wnioskodawca ma możliwość
usunięcia nieprawidłowości
lub braków dwukrotnie
(w ciągu 14 dni)
Rozpatrzenie
wniosków
ARiMR
ARiMR rozpatruje wnioski
w ciągu 4 miesięcy
Nieprawidłowości
ARiMR
PODPISANIE
UMOWY
ARiMR
Dziękuję za uwagę
l
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards