Za**cznik nr 5 do SIWZ * opis przedmiotu zamówienia - BIP

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ– opis przedmiotu zamówienia
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................... 2
1. Przedmiot zamówienia ..................................................................................................... 2
2. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz zasady dotyczące konsultowania i
zatwierdzania materiałów przygotowanych przez Wykonawcę ......................................... 3
3. Rodzaje materiałów .......................................................................................................... 3
4. Wytyczne dotyczące druku materiałów .......................................................................... 3
4.1. Wydruk na papierze ekologicznym .................................................................................. 4
4.2. Wydruk na papierze innym niż ekologiczny ................................................................... 4
4.3. Teczki kompletujące materiały ........................................................................................ 4
4.4. Format przekazywanych publikacji ................................................................................. 5
5. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie przygotowania do druku, druku,
dostawy i dystrybucji materiałów........................................................................................... 5
AD 5.1. Graficzne i techniczne przygotowanie materiałów do druku .................................. 6
AD 5.2-3. Korekta językowa, stylistyczna, redakcja materiałów .......................................... 7
AD 5.4. Druk materiałów .......................................................................................................... 8
AD 5.6-5.8. Dostawa i dystrybucja materiałów na obszarze całej Polski ............................ 8
AD 5.9. Przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej materiałów................................. 10
6. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie przeprowadzania badań ankietowych
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków zajmujących się
dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, przygotowania bazy wyników i
opracowania raportu z badań ............................................................................................... 11
AD 6.1-6.2. Przygotowanie wersji elektronicznej formularza ankiety .............................. 11
AD 6.2. Rekrutacja respondentów ......................................................................................... 12
AD 6.3. Realizacja i monitorowanie przebiegu badania ankietowego ............................... 13
AD 6. 4. Przygotowanie i przekazanie zbioru surowych wyników ankiety ....................... 13
AD 6. 5. Opracowanie raportu podsumowującego wyniki badania ................................... 13
7. Terminy realizacji zamówienia ...................................................................................... 14
1
Wstęp
Celem zamówienia jest wdrożenie oraz ocena praktycznego funkcjonowania narzędzi do diagnozy
specyficznych zaburzeń czytania i pisania oraz specyficznych zaburzeń językowych,
opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Realizacja celu wymaga od Wykonawcy m.in.
przygotowania do druku, druku oraz dystrybucji ww. materiałów.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu systemowego „Badanie jakości
i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, realizowanego przez
Instytut Badań Edukacyjnych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty,
Poddziałanie 3.1.1: Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu
oświaty. Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań
edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i
praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.
W ramach tego projektu realizowany jest przez Zespół ds. Specyficznych Zburzeń Uczenia (SZU)
projekt badawczy Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania oraz Specyficzne
zaburzenia językowe (SLI) – diagnoza i interwencja. Jego głównym założeniem jest opracowanie
narzędzi wczesnej diagnozy, interwencji i terapii tego typu zaburzeń oraz rozpowszechnienie
opracowanych narzędzi.
Poniższy opis zawiera zakres obowiązków Wykonawcy, zaś szczegółowa specyfikacja techniczna
zamówienia jest zawarta w Tabeli nr 1 (załącznik nr 1 do OPZ). Najważniejsze terminy realizacji
zadań obowiązujące Wykonawcę zostały wyszczególnione w punkcie 8 poniższego opisu.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie narzędzi do diagnozy specyficznych zaburzeń czytania
i pisania oraz specyficznych zaburzeń językowych, opracowanych przez Zespół ds. Specyficznych
Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych IBE, a także przeprowadzenie badań
ankietowych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków zajmujących
się dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się (psychologów, pedagogów i logopedów),
którzy otrzymają ww. narzędzia i zastosują je w praktyce zawodowej. Badania będą miały formę
ankiety elektronicznej. Wykonawca przygotuje także raport z przeprowadzonego badania.
Zadaniem Wykonawcy jest również przygotowanie do druku, druk, dostawa i dystrybucja
materiałów, które są przedmiotem zamówienia,
Poszczególne narzędzia – testy psychologiczne stanowią odrębne komplety. Składają się na nie
pomoce testowe, podręczniki i instrukcje oraz arkusze testowe. W skład zamówienia wchodzi
również komplet materiałów informacyjno-edukacyjnych dla poradni.
Zamówienie dotyczy 7 różnych kompletów, którymi są:
1. Test Rozwoju Językowego (TRJ) i testy towarzyszące (TT)
2. Bateria Testów Czytania IBE (6 testów)
3. Bateria Testów Fonologicznych IBE (14 testów)
4. Bateria Testów Pisania IBE (5 testów)
5. Skala Prognoz Edukacyjnych IBE (dwie wersje skali)
6. Materiały informacyjno-edukacyjne dla poradni
2
2. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz zasady dotyczące konsultowania i
zatwierdzania materiałów przygotowanych przez Wykonawcę
Komunikacja między osobami odpowiedzialnymi za kontakty po stronie Zamawiającego i
Wykonawcy będzie odbywała się poprzez telefon i e-mail, a w uzasadnionych przypadkach
osobiście. W przypadku rozmowy (bezpośredniej, telefonicznej) Wykonawca ma obowiązek
sporządzenia w ciągu 2 dni kalendarzowych notatki z rozmowy i przesłania jej na papierze bądź
e-mailowo Zamawiającemu w celu uzyskania potwierdzenia ustaleń.
Wszystkie efekty działań Wykonawcy, wynikające z realizacji zamówienia podlegają
konsultacjom i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Konsultacje i zatwierdzanie będą
realizowane wg przedstawionej poniżej procedury (chyba że zostało to określone inaczej):
1. Zamawiający zgłosi uwagi w terminie 8 dni kalendarzowych od otrzymania materiału,
wskazując termin na wprowadzenie poprawek przez Wykonawcę nie krótszy niż 5 dni
kalendarzowych.
2. Procedura nanoszenia zgłoszonych poprawek będzie powtarzana w miarę potrzeby
zidentyfikowanej przez Zamawiającego, aż do przyjęcia ostatecznej wersji materiału.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić nowe uwagi (inne niż za pierwszym razem) tylko jeden
raz.
3. Rodzaje materiałów
Zamówienie dotyczy autorskich narzędzi IBE – testów psychologicznych, na które składają się
materiały różnego rodzaju. Są nimi:
a. podręczniki do testów w formie książki lub kołonotatnika,
b. instrukcje do testów w formie kołonotatnika,
c. arkusze testowe – luźne lub zszyte zszywką,
d. materiały testowe w formie plansz różnej wielkości, niektóre pokryte laminatem stałym
(zestawy liter, zestawy obrazków),
e. materiały testowe w formie kołonotatników,
f. materiały informacyjno-edukacyjne w formie książki i broszury,
g. teczki tekturowe, służące skompletowaniu zestawu/kompletu, pokryte laminatem,
opatrzone nadrukiem,
Szczegółowy opis parametrów poszczególnych materiałów, uwzględniający ich kształt/formę,
wielkość, liczbę stron, sposób zadrukowania, rodzaj papieru, rodzaj oprawy, liczbę egzemplarzy
oraz inne parametry, niezbędne do przygotowania wydruku i elektronicznych wersji materiałów
zawiera Tabela nr 1 (załącznik nr 1 do OPZ).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany objętości poszczególnych materiałów w zakresie
+/- 10% w stosunku do objętości wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ.
W przypadku, gdy materiały po składzie i korekcie będą różniły się objętością w stosunku do
zaplanowanej in minus (patrz: załącznik nr 1 do OPZ), Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia – w ramach wyrównania – nakładu druku egzemplarzy innych materiałów, spośród
materiałów objętych zamówieniem.
4. Wytyczne dotyczące druku materiałów
3
4.1. Wydruk na papierze ekologicznym
Materiały, które zostaną wydrukowane na papierze ekologicznym (zgodnie ze specyfikacją
zawartą w załączniku nr 1 do OPZ) muszą spełniać następujące wymogi:
a) Papier offsetowy zostanie wyprodukowany, co najmniej w 75% z włókien pochodzących z
odzyskanego papieru (papier offset dodatkowo musi spełniać następujące kryteria:
nieprzezroczystość min. 93%, białość ISO 81-90%, gramatura 90 g/m2).
b) Papier offsetowy oraz karton musi być wyprodukowany bez zastosowania wolnego chloru –
ECF (Zamawiający dopuści również papier wyprodukowany z całkowitym wyłączeniem
chloru – TCF).
c) Warunkiem akceptacji papieru będzie dostarczenie Zamawiającemu bezzwłocznie po
podpisaniu umowy stosownych dokumentów na potwierdzenie ww. warunków oraz próbek
papieru. Za takie dokumenty będą uznane np. dowolne oznakowania ekologiczne typu I lub
inny środek dowodowy (np. specyfikacja techniczna papieru). Trzy próbki papieru
ekologicznego różnych producentów zostaną przekazane do zatwierdzenia Zamawiającemu
najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy.
4.2. Wydruk na papierze innym niż ekologiczny
Część materiałów (zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do OPZ) zostanie
wydrukowana na papierze innym niż ekologiczny – białym lub kremowym, różnej gramatury.
Wybrane materiały wymagają dodatkowo utrwalenia poprzez laminowanie laminatem stałym.
Najpóźniej 7 dni od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji
próbki wszystkich rodzajów papieru wymaganych w zamówieniu (również w postaci
zalaminowanej).
4.3. Teczki kompletujące materiały
Zamówienie obejmuje również (zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do OPZ) teczki
tekturowe, pokryte laminatem stałym, opatrzone nadrukiem. Teczki służą skompletowaniu
poszczególnych testów psychologicznych.
Zadaniem Wykonawcy jest:
b) zaprojektowanie nadruku teczek, identyfikującego komplet – jego nazwę, nazwiska
autorów oraz nazwę instytucji firmującej materiały. Projekt graficzny nadruku wszystkich
teczek powinien być spójny koncepcyjnie i oparty o wizualizację graficzną strony
(http://www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl); w ramach spójnej wizualnie koncepcji teczki
poszczególnych kompletów powinny różnić się od siebie, np. nasyceniem koloru,
odcieniem;
c) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji projektu wizualnego teczek nie później niż
14 dni od podpisania umowy.
d) dostarczenie próbnej wersji teczek z nadrukiem do akceptacji Zamawiającego;
e) dokonanie nadruku na teczkach i skompletowanie w nich poszczególnych zestawów
materiałów.
Wielkość teczek została wstępnie określona w załączniku nr 1 do OPZ, jednak Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w tym zakresie po otrzymaniu wydruku próbnego
teczek i materiałów. Materiały wchodzące w skład danego kompletu powinny swobodnie mieścić
się w teczce (użytkownik materiałów będzie ich używał wielokrotnie, zatem ich wkładanie i
wyjmowanie z teczki nie powinno powodować ich uszkodzenia lub zgniecenia).
4
4.4. Format przekazywanych publikacji
Materiały będą przekazywane Wykonawcy etapami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ) w
postaci:
a) elektronicznej, w formacie zapisu programu MS Word (format DOC lub DOCX) lub
równoważnym, na odpowiednim nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
b) elektronicznej, w formacie zapisu PDF, na odpowiednim nośniku lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej;
c) elektronicznej, w formacie zapisu JPG lub TIFF (rysunki), na odpowiednim nośniku lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania publikacji do opracowania
częściami/rozdziałami (zastrzeżenie dotyczy podręczników do testów; patrz: Załącznik nr 1 do
OPZ).
5. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie przygotowania do druku, druku,
dostawy i dystrybucji materiałów
W ramach podpisanej umowy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
1) graficznego i technicznego opracowania poszczególnych materiałów;
2) pełnej redakcji i adjustacji tekstu, uwzględniającej specyfikę materiałów jakimi są
podręczniki oraz instrukcje do testów psychologicznych (dla pozycji wskazanych w
załączniku nr 1 do OPZ) – przed składem materiałów;
3) korekty językowej, stylistycznej i interpunkcyjnej na etapie składu i łamania materiałów
(co najmniej trzy korekty), w tym korekty językowej (sprawdzenie pisowni i poprawności
gramatycznej), redakcji stylistycznej (naniesienie poprawek stylistycznych), uspójnienia
stylu w obrębie danego tekstu, poprawienia usterek powstałych na etapie składu; korekta
językowa i stylistyczna oraz redakcja stylistyczna jest wymagana na każdym etapie
procesu przed oddaniem publikacji do druku (dla pozycji wskazanych do korekty w
załączniku nr 1 do OPZ);
4) dokonania wydruku materiałów w liczbie określonej w załączniku nr 1 do OPZ;
5) skompletowania materiałów w teczkach (zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku
nr 1 do OPZ).
6) dostawy publikacji do IBE albo innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc na
terenie Warszawy (liczebności kompletów do przekazania zawarto w załączniku nr 1 do
OPZ);
7) przygotowania i realizacji dystrybucji materiałów do poradni psychologicznopedagogicznych oraz ośrodków zajmujących się dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami
uczenia się na terenie całej Polski, wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy (liczebności kompletów do przekazania zawarto w załączniku nr 1 do OPZ);
8) przygotowania i realizacji dystrybucji materiałów do wskazanych wydziałów (katedr,
instytutów) o profilu psychologiczno/pedagogiczno/logopedycznym uczelni publicznych
i niepublicznych na terenie całej Polski, wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu
umowy (liczebności kompletów do przekazania zawarto w załączniku nr 1 do OPZ);
9) przygotowania i dostawy Zamawiającemu wersji elektronicznych publikacji (wersja PDF,
EPUB) wraz ze źródłowymi plikami otwartymi (zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ).
Szczegółowe terminy realizacji zadań przez Wykonawcę zostały opisane w punkcie 8.
niniejszego dokumentu.
5
Uszczegółowienie wymienionych zadań:
AD 5.1. Graficzne i techniczne przygotowanie materiałów do druku
Wykonawca jest zobowiązany do graficznego i technicznego przygotowania materiałów
wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ, zgodnie z kolorystyką Księgi Identyfikacji Wizualnej,
Księgą Identyfikacji Wizualnej i Wytycznymi Zamawiającego, a w szczególności, przeprowadzenia
prac obejmujących:
a. Skład i łamanie tekstu materiałów oraz opracowanie komputerowe i graficzne tablic,
tabel, wykresów, przekazywanych przez Zamawiającego w plikach z danymi źródłowymi
do poszczególnych wykresów oraz w dokumencie aplikacji MS Word. Ponadto
Wykonawca zobowiązuje się do składu i złamania tekstu materiałów, symboli graficznych,
tytułów opisów, marginaliów, układu tabelarycznego, indeksów, przypisów, bibliografii,
zdjęć, spisów treści, przy czym opracowanie graficzne oznacza również wykonanie
wykresów według wskazówek Zamawiającego na podstawie przesłanych danych (dotyczy
materiałów wskazanych do składu w załączniku nr 1 do OPZ).
b. Wygenerowanie QR code i umieszczenie na ostatniej stronie publikacji.
c. Opracowanie graficzne na podstawie wytycznych Zamawiającego okładek, i „środka”
materiałów – stron tytułowych i redakcyjnych, słowniczków, marginaliów, zdjęć, tabel i
innych elementów graficznych (dotyczy części materiałów).
d. Przygotowanie tabel i wykresów na podstawie przekazanych danych w plikach Microsoft
Office Excel 2003 lub późniejszych oraz Microsoft Word 2003 lub późniejszych.
e. Redakcję techniczną, w tym m.in. modyfikację, zmianę lub dopracowanie layoutu, w tym
układu tekstu wraz z tytułami i żywą paginą, wybór czcionki, stosowanie wyróżnień,
nanoszenie poprawek przy minimum trzech korektach według wskazówek
Zamawiającego.
f. Montaż elektroniczny materiałów i ich zapis w wymaganych przez Zamawiającego
formatach.
g. Druk materiałów po każdym składzie w wersji z „trybem rejestruj zmiany” i w wersji z
zaakceptowanymi zmianami, a także wydruk próbny wszystkich materiałów, które nie
będą podlegać składowi.
h. Zapis elektroniczny materiałów w wymaganych przez Zamawiającego formatach.
i. Oprawa graficzna wersji elektronicznych materiałów.
Zamawiający wymaga, aby skład graficzny był realizowany za pomocą profesjonalnych
programów do składu publikacji umożliwiających importowanie treści i wykresów takich jak np.:
Adobe InDesign CS6, Adobe Ilustrator CS , Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro.
Instytut Badań Edukacyjnych posiada Księgę Identyfikacji Wizualnej Instytutu Badań
Edukacyjnych oraz Księgę Identyfikacji Wizualnej projektu „Badanie jakości i efektywności
edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, które zawierają wytyczne dotyczące
tworzenia i oznakowania publikacji i wykorzystania logo projektów. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przekazywania Wykonawcy dodatkowych wytycznych związanych ze zmianą layoutu,
przy zleceniu poszczególnych materiałów do składu związanych ze zmianą layoutu.
Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki w formatach grafiki rastrowej, którymi dysponuje.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na podstawie wytycznych z Ksiąg Identyfikacji
Wizualnych projektów graficznych poszczególnych materiałów, w tym również okładek, objętych
zamówieniem oraz wymaganych wszelkich elementów graficznych.
6
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przy pracach związanych z graficznym i
technicznym przygotowywaniem publikacji, zasad zawartych w „Vademecum. Standardy
edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii” (wydanie II uzupełnione,
Warszawa 2007, Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”).
AD 5.2-3. Korekta językowa, stylistyczna, redakcja materiałów
Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Pełnej redakcji, adjustacji i korekty materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ przed
składem, uwzględniającej specyfikę tekstu, jakim są podręczniki oraz instrukcje do testów
psychologicznych; redakcja tekstu zostanie wykonana w trybie "rejestruj zmiany" w formacie
edytowalnym i przekazana Zamawiającemu do akceptacji.
2. Redakcji i korekty materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ po składzie, w tym:
a. korekty językowej (sprawdzenia pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej oraz
poprawności językowej, obejmującej poprawność gramatyczną i leksykalną na każdym
etapie procesu przygotowania do druku poszczególnych materiałów, w tym minimum trzy
korekty tekstu zaakceptowane przez Zamawiającego), minimum trzykrotne przekazanie
złamanego tekstu z ilustracjami do korekty Zamawiającemu i uwzględnienie następnie
jego poprawek,
b. redakcji stylistycznej (naniesienia poprawek stylistycznych),
c. sformułowania propozycji uspójnienia i ujednolicenia terminologii tekstów i naniesienia
odpowiednich poprawek po ich akceptacji przez Zamawiającego,
d. poprawienia usterek powstałych na etapie składu.
Wykonawca dokona redakcji tekstu, w szczególności pod względem poprawności językowej i
stylistycznej, logicznej spójności tekstu. Poprawki do tekstu będą wprowadzone w trybie
„rejestruj zmiany”. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji poprawiony tekst i
uwzględni następnie poprawki Zamawiającego, zgodnie z zasadami omówionymi w punkcie 2.
Korekta będzie przeprowadzana przez Wykonawcę dodatkowo na wydrukach tekstu
sporządzonych po składzie, przy użyciu znormalizowanych znaków korektorskich (PN-72/P55026, PN-72/P-55036).
Oprócz korekty Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji układu tekstu oraz szaty graficznej
materiałów po każdym składzie.
Wydruk tekstu sporządzony po I składzie wraz z uwagami naniesionymi podczas korekty,
Wykonawca dostarczy w celu weryfikacji wyników korekty lub wprowadzenia dodatkowych
zmian w jednym egzemplarzu (druk kolorowy, dwustronny z drukarki w układzie właściwym dla
rozmiaru danego materiału) do siedziby Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy wersję
elektroniczną materiału po I składzie wraz z naniesionymi zmianami (w trybie „rejestruj zmiany”
oraz w trybie zatwierdzonych zmian).
Do przedstawionego tekstu po I składzie, jak również uwag wynikających z korekty wykonanej
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi i zmiany, które Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić i wprowadzić (II skład).
Po naniesieniu poprawek i uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w stosunku do tekstu po I
składzie, Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wydruk sporządzony po II składzie,
w jednym egzemplarzu (druk kolorowy, dwustronny z drukarki w układzie właściwym dla
rozmiaru danego materiału). Ponadto Wykonawca dostarczy wersję elektroniczną materiału po
7
II składzie wraz z naniesionymi zmianami (w trybie „rejestruj zmiany” oraz w trybie
zatwierdzonych zmian).
Do przedstawionego tekstu po II składzie Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi i zmiany, które
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i wprowadzić (III skład).
Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac związanych z drukiem materiału, po wprowadzeniu
zmian i uwzględnieniu wszystkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na tym etapie (III
skład) i zatwierdzeniu tekstu do druku przez Zmawiającego na piśmie lub poprzez pocztę
elektroniczną.
Wnoszone na każdym etapie korekty przez Zamawiającego zmiany mogą dotyczyć także
układu tekstu, wyboru czcionki, wyglądu wykresów, ilustracji lub innych elementów
layoutu i mogą za sobą pociągać zmiany w dalszym układzie tekstu.
Wykonawca i Zamawiający prowadzą uzgodnienia na piśmie lub za pośrednictwem poczty email.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczanie, we własnym zakresie i na własny koszt, do
siedziby Zamawiającego oraz odbiór z siedziby Zamawiającego poszczególnych korekt lub innych
elementów danego materiału (tzw. składów, próbnych wydruków i okładek itp.). Terminy i
godziny odbioru każdorazowo zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
AD 5.4. Druk materiałów
Wykonawca będzie wykonywał wydruki próbne każdego materiału (w przypadku podręczników
do testów – dla okładek i 10 pierwszych stron publikacji – certyfikowane proofy) do
zaakceptowania przez Zamawiającego (po III składzie, dla materiałów wskazanych w załączniku
nr 1 do OPZ).
Druk materiałów może nastąpić tylko po zatwierdzeniu przez Zamawiającego poprzez
podpisanie przez osoby upoważnione egzemplarza proof do druku. Zastrzeżenie to dotyczy
wszystkich materiałów, objętych zamówieniem, również tych, które nie podlegają składowi.
Nasycenie i układ kolorów wydrukowanych poszczególnych materiałów będą zgodne z
zaakceptowanymi przez Zamawiającego wydrukami próbnymi i proofami danej publikacji.
AD 5.6-5.8. Dostawa i dystrybucja materiałów na obszarze całej Polski
Po dokonaniu wydruku poszczególnych materiałów w wymaganym nakładzie Wykonawca jest
zobowiązany, zgodnie z harmonogramem realizacji prac do:
a. przygotowania i wydrukowania pism przewodnich dla poszczególnych publikacji,
b. spakowania w przesyłkę skompletowanych (w teczkach) materiałów wraz z pismami
przewodnimi, oznaczenia przesyłek etykietami adresowanymi, przygotowanymi zgodnie
z listami adresowymi instytucji przekazanymi przez Zamawiającego,
c. dostarczenia wskazanej liczby poszczególnych kompletów materiałów do siedziby
Zamawiającego (lub innych miejsc, wskazanych przez niego, na terenie Warszawy) oraz
dystrybucji na terenie całej Polski przesyłek z kompletami materiałów i pismami
przewodnimi, zgodnie z listami adresowymi instytucji przekazanymi przez
Zamawiającego,
d. dokonania wyładunku materiałów w siedzibie Zamawiającego (lub innych miejsc –
patrz.: podpunkt c.), w miejscach przez niego wskazanych.
8
Treść pism przewodnich zostanie każdorazowo przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w
wersji elektronicznej wraz ze zleceniem od Zamawiającego przygotowania pism przewodnich.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania strony graficznej pism maksymalnie
dwustronicowych nie później niż 3 dni od otrzymania od Zamawiającego zlecenia dotyczącego
przygotowania pism oraz powielenia ich w kolorze w odpowiedniej liczbie egzemplarzy nie
później niż 3 dni od akceptacji kształtu pism przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje dostawy i dystrybucji materiałów:
1) Dostawa do siedziby Zamawiającego lub do innych miejsc wskazanych przez
Zamawiającego w Warszawie – 50 egzemplarzy każdego kompletu.
2) Dystrybucja do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków zajmujących się
dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami uczenia na terenie całej Polski – 770 egzemplarzy
każdego kompletu (770 placówek).
3) Dystrybucja do wskazanych wydziałów (katedr, instytutów, zakładów) o profilu
psychologiczno/pedagogiczno/logopedycznym(językowym) uczelni publicznych i
niepublicznych na terenie całej Polski – 80 egzemplarzy każdego kompletu (80 placówek).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby instytucji, do których nastąpi dostawa oraz
liczby wysyłanych kompletów materiałów do poszczególnych instytucji w granicach +/-10%.
Listę placówek, o których mowa w pkt. 2) i 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż
14 dni od podpisania umowy. Do zadań Wykonawcy należy weryfikacja/aktualizacja listy
adresowej poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznych i niepublicznych, z terenu
całej Polski, przekazanej przez Zamawiającego.
W zakresie zrealizowanych poszczególnych rodzajów dystrybucji Wykonawca musi w terminie
do 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej dystrybucji dostarczyć Zamawiającemu
dowód przekazania przesyłek do firmy świadczącej usługi pocztowe, kurierskie lub
transportowe. Termin realizacji dystrybucji nie może przekroczyć 20 dni od momentu akceptacji
wydruku próbnego ostatniego materiału przez Zamawiającego.
W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje dystrybucję za pośrednictwem firm świadczących usługi
pocztowe, kurierskie lub transportowe zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie odbioru
przesyłki lub potwierdzenie odmowy jej odbioru zawierające podpis adresata. Ponadto
Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie czy dana przesyłka została faktycznie
dostarczona pod wskazany adres. W sytuacji, kiedy przesyłka zaginie lub nie zostanie dostarczona
pod wskazany adres Wykonawca będzie odpowiedzialny za proces reklamacji i/lub ponowienie
dostawy.
W sytuacji, gdy Wykonawca samodzielnie realizuje dystrybucję musi dostarczyć Zamawiającemu
dowód, że przesyłka została dostarczona do adresata (dowodem może być np. druk wydania
materiałów, na którym będzie czytelny podpis i pieczęć adresata oraz podpis i pieczęć
Wykonawcy).
Komplety materiałów zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego (lub miejsc przez niego
wskazanych, na terenie Warszawy), a następnie do instytucji wskazanych przez Zamawiającego.
Materiały dostarczane do siedziby Zamawiającego powinny być spakowane i czytelnie opisane
(na dłuższym boku kartonu). Kartony z przekazywanymi materiałami nie powinny być wyższe niż
27,5cm, a jeden z wymiarów dna kartonu nie większy niż 24,5 cm. Każdy karton musi zawierać
9
informację (na 1 z krótszych boków oraz na górze) z tytułem projektu, rodzajem materiału/nazwą
kompletu oraz liczbą egzemplarzy kompletów. Przekazywane komplety powinny być spakowane
oddzielnie.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przy każdorazowej dostawie materiałów do
siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego na terenie Warszawy minimum jednej
osoby do ich wnoszenia. W przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę osoby do wniesienia
materiałów, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy.
AD 5.9. Przygotowanie i dostawa wersji elektronicznej materiałów
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie wersji elektronicznej publikacji wszystkich
materiałów, które obejmuje zamówienie.
Wersja elektroniczna materiałów zostanie przygotowana w postaci zapisu elektronicznego w
formacie PDF i E-PUB (zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 1 do OPZ), oraz w
plikach programu stosowanego do składu tekstu publikacji i przygotowania okładek.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego pisemnego lub e-mailowego
zatwierdzenia zapisu publikacji w wersji PDF i EPUB. Zgodność ze standardem EPUB Wykonawca
sprawdzi przy pomocy programów Epubcheck i FlightCrew. Raporty z przeprowadzonych testów
zostaną przekazane drogą elektroniczną w pliku tekstowym z adnotacją o ich wyniku.
Ponadto plik EPUB powinien poprawnie wyświetlać się w programach: Epubreader
(dodatek/wtyczka do programu Firefox) oraz Adobe Digital Editions.
Wersje elektroniczne materiałów zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą
materiałów w wersji papierowej.
Wersje elektroniczne formatu EPUB materiałów (oraz wersje PDF materiałów, dla których
sporządzone zostaną wersje EPUB) powinny zawierać spis treści z odnośnikami do
poszczególnych części/rozdziałów. Każdy rozdział będzie zaczynał się na nowej stronie,
optymalna szerokość grafiki zawierać się będzie w przedziale 450-600 pikseli. Do zadań
Wykonawcy należy poprawienie kontrastu i dobór kolorów w elementach graficznych w stosunku
do wersji drukowanej poszczególnych publikacji, tak aby publikacja zachowała czytelność
również na czarno-białym wyświetlaczu e-ink.
Tabele, jeśli ich szerokość uniemożliwia poprawne wyświetlenie na ekranie o szerokości 600 px,
powinny zostać zastąpione wersją graficzną poziomą lub pionową (w zależności od szerokości
tabeli). W przypadku wersji pionowej w oryginalnym miejscu tabeli powinien znaleźć się
odnośnik do jej pionowej wersji graficznej. Na odstępstwa od tej zasady należy uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego.
Do zadań Wykonawcy należy przekazanie Zamawiającemu materiałów elektronicznych w
postaci:
 plików ze złamanym tekstem w ostatecznej wersji, w jakiej zostały zaakceptowane do
druku,
 plików graficznych otwartych oraz plików w formacie PDF,
 plików EPUB zapisanych w wersji programowej wybranej przez Zamawiającego, do
umieszczenia np. na stronie internetowej Zamawiającego (dotyczy materiałów, dla
których wymagana jest wersja EPUB – patrz: załącznik nr 1 do PDF).
10
Ponadto Wykonawca zarchiwizuje na nośniku twardym (DVD): finalne wersje materiałów w
formacie PDF i EPUB, finalne wersje poszczególnych ilustracji, tabel, wykresów, rysunków itp. w
postaci plików źródłowych, uporządkowanych na płycie kompletami/testami. Wykonawca
dostarczy płytę z archiwum najpóźniej w momencie dostarczenia do IBE wydruku ostatniej partii
materiałów wydrukowanych.
6. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie przeprowadzania badań ankietowych
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków zajmujących
się dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, przygotowania bazy wyników
i opracowania raportu z badań
W ramach podpisanej umowy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji następujących zadań:
1) przygotowanie wersji elektronicznej formularza ankiety, opracowanej przez
Zamawiającego, umieszczenie jej na serwerze i zabezpieczenie hasłem;
2) zapewnienie odpowiedniej ochrony danych gromadzonych w ramach badania
ankietowego;
3) rekrutacja psychologów, pedagogów i logopedów, zatrudnionych w placówkach
wskazanych przez Zamawiającego, do udziału w badaniu – wypełnienia ankiety. W
ramach tego zadania Wykonawca może opracować i wdrożyć system motywacyjny,
zachęcający respondentów do udziału w badaniu;
4) realizacja badania ankietowego, monitorowanie przebiegu badania i poprawności
wypełniania ankiety przez respondentów oraz bieżące składanie sprawozdań w tym
zakresie Zamawiającemu;
5) przygotowania bazy surowych wyników badań i dostarczenia ich Zamawiającemu;
6) opracowania raportu podsumowującego wyniki badań oraz dostarczenie go
zamawiającemu.
Szczegółowe terminy realizacji zadań przez Wykonawcę zostały opisane w punkcie 8.
niniejszego dokumentu.
Uszczegółowienie wymienionych zadań:
AD 6.1-6.2. Przygotowanie wersji elektronicznej formularza ankiety
Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wersji elektronicznej formularza ankiety, opracowanej
przez Zamawiającego. Wykonawca przygotuje elektroniczny formularz ankiety nie później niż w
7 dni od otrzymania jej treści od Zamawiającego.
Ankieta dotyczyć będzie opinii na temat narzędzi, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.
Będzie składała się z 6 odrębnych części (modułów):
1. Część ogólna i metryczkowe – 15 pytań.
2. Test Rozwoju Językowego (TRJ) i testy towarzyszące (TT) – 20 pytań.
3. Bateria Testów Czytania IBE – 15 pytań.
4. Bateria Testów Fonologicznych IBE – 15 pytań.
5. Bateria Testów Pisania IBE – 15 pytań.
6. Skala Prognoz Edukacyjnych IBE – 15 pytań.
Ankieta będzie składała się ze 100 pytań (+/- 10%), z czego ok. 70% stanowić będą pytania
zamknięte – z gotową kafeterią odpowiedzi, zaś maksymalnie 30% – pytania otwarte.
11
Kształt przygotowanej przez Wykonawcę elektronicznej wersji ankiety będzie konsultowany i
zatwierdzany przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 2. OPZ.
Przygotowaną ankietę Wykonawca umieści na serwerze i zabezpieczy w taki sposób, aby była
dostępna dla osób objętych badaniem (spersonalizowany link), zaś niedostępna dla innych
użytkowników sieci internet.
Zadaniem Wykonawcy będzie również odpowiednie zabezpieczenie gromadzonych podczas
badania danych – przez cały czas trwania badania – aż do zakończenia działań określonych w OPZ.
Wykonawca zapewni również Zamawiającemu bieżący dostęp online do danych ankietowych –
ankiet indywidualnych i wyników zbiorowych (baza wyników) przez cały czas trwania badania.
AD 6.2. Rekrutacja respondentów
Badania ankietowe będą realizowane wśród pracowników poradni psychologicznopedagogicznych oraz ośrodków zajmujących się pracą z dziećmi z zaburzeniami uczenia się z
terenu całej Polski. Do placówek tych wcześniej Wykonawca rozdystrybuuje materiały będące
przedmiotem niniejszego zamówienia.
Grupę badaną stanowić będą pracownicy ww. poradni i ośrodków – psycholodzy, pedagodzy i
logopedzi, którzy wykorzystają (przetestują) otrzymane narzędzia w praktyce zawodowej.
Zamawiający w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy dostarczy Wykonawcy listę placówek (ok.
770), do których Wykonawca rozdystrybuuje materiały, i których pracownicy stanowić będą
potencjalną grupę respondentów badania.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie nawiązanie kontaktu z placówkami oraz zaproszenie ich
pracowników do udziału w badaniu.
Zadaniem Wykonawcy będzie podjęcie starań o objęcie badaniem jak największej liczby
pracowników danej placówki, pracujących z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami czytania,
pisania oraz specyficznym zaburzeniem językowym. Wykonawca może w tym celu przeprowadzić
działania motywujące do uczestnictwa w badaniu, skierowane do dyrektorów placówek oraz do
pracowników. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań promocyjno-motywacyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji planu działań
promocyjno-motywacyjnych wraz z opisem ich harmonogramu, szczegółowego budżetu oraz
materiałów użytych w celach promocyjnych i ich cen w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, jednak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2015 r.
Zachęty użyte w ramach działań promocyjno-motywacyjnych mogą mieć zarówno charakter
materialny, jak i niematerialny. Zachęty niematerialne powinny przede wszystkim przybierać
formę rzetelnie opracowanych materiałów informacyjnych, zaś przy wyborze zachęt
materialnych Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, by nie wykazywały one cech
promocji konkretnych marek produktów oraz by fakt przekazania określonych zachęt
dyrektorom i pracownikom placówek nie wpływał na przedmiot badania.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję działań promocyjno-motywacyjnych jeżeli
takowe są planowane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja ta będzie
przedmiotem konsultacji i zatwierdzenia zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2. OPZ. Koszt
ewentualnych działań promocyjno-motywacyjnych musi być wliczony w cenę oferty.
12
AD 6.3. Realizacja i monitorowanie przebiegu badania ankietowego
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować badanie ankietowe oraz opracować system
monitorowania realizacji badania, prowadzić monitoring przez cały czas trwania badania, a także
przedstawiać Zamawiającemu sprawozdania ze stanu realizacji badań co 7 dni kalendarzowych
(w poniedziałek – dla tygodnia poprzedniego) wraz z uprzedzającymi informacjami dotyczącymi
zagrożeń dla realizacji badania. Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego w trybie
natychmiastowym o nagłych wypadkach, w sposób znaczący utrudniających realizację badania
lub ją uniemożliwiających.
Sprawozdania powinny zawierać informacje dotyczące:
 liczebności wypełnionych ankiet,
 poprawności sposobu wypełniania ankiet przez respondentów,
 poprawności gromadzenia danych z badań na serwerze,
 opis ewentualnych problemów, jakie pojawiły się podczas realizacji badania.
Oczekiwany kształt sprawozdania zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego nie
później niż 14 dni od daty podpisania umowy.
W ramach tego zadania Wykonawca zapewni również pomoc techniczną respondentom badania
w formie elektronicznej oraz telefonicznej. W przypadku pomocy elektronicznej czas odpowiedzi
na pytanie respondenta nie może przekroczyć 24 godzin od zadania pytania. Infolinia telefoniczna
powinna być dostępna dla respondentów w dni robocze w wymiarze co najmniej 8 godzin
zegarowych.
Określenie wysokości stopy zwrotu z badania jest zadaniem Wykonawcy, jednak nie może być
ona niższa niż 20% liczby placówek (poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków
zajmujących się pracą z dziećmi), do których rozdystrybuowane zostaną materiały. Wysokość
stopy zwrotu będzie jednym z kryteriów oceny ofert przetargowych.
AD 6. 4. Przygotowanie i przekazanie zbioru surowych wyników ankiety
Po zakończeniu badania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zbiór surowych
danych ankietowych. Zbiory danych podlegają odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z
procedurą opisaną w punkcie 2 OPZ, z tym że Zamawiający ma 4 dni kalendarzowe na zgłoszenie
uwag, a Wykonawca nie mniej niż 3 dni na wprowadzenie poprawek.
Gotowy, zatwierdzony zbiór wyników badania Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku
twardym (DVD).
AD 6. 5. Opracowanie raportu podsumowującego wyniki badania
Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie raportu podsumowującego wyniki badań ankietowych
oraz dostarczenie go Zamawiającemu. Raport podlega odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z
procedurą opisaną w punkcie 2 OPZ, z tym że Zamawiający ma 4 dni kalendarzowe na zgłoszenie
uwag, a Wykonawca nie mniej niż 3 dni na wprowadzenie poprawek.
Wykonawca przygotowuje raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej, w języku
polskim i angielskim, obejmujący:
1. Opis doboru osób do badań, wraz z opisem struktury grupy ze względu na zmienne
demograficzne (metryczkowe).
13
2. Wyniki badania ankietowego dla całej grupy oraz dla podgrup wyodrębnionych ze
względu na dane metryczkowe, oddzielnie dla:
o Części ogólnej
o Testu Rozwoju Językowego (TRJ) i testów towarzyszących (TT)
o Baterii Testów Czytania IBE
o Baterii Testów Fonologicznych IBE
o Baterii Testów Pisania IBE
o Skali Prognoz Edukacyjnych IBE (dwie wersje skali)
Ponadto raport powinien obejmować: techniczne informacje o realizacji próby, opis realizacji
próby ze szczególnym uwzględnieniem odmów i ich klasyfikacji, oraz z graficzną wizualizacją
rozproszenia zrealizowanej próby na mapie Polski, a także informacje dotyczące problemów
zaistniałych podczas realizacji badania.
Przed przystąpieniem do formułowania raportu Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt
raportu. Podlega on konsultacjom i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą
opisaną w punkcie 2. OPZ
Również sam raport podlega konsultacjom i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z
procedurą opisaną w punkcie 2. OPZ, z tym że w pierwszej turze uwag Zamawiający ma 14 dni
kalendarzowych na zgłoszenie uwag do raportu.
7. Terminy realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie w całości wykonane do dnia 25 września 2015 r., z tym że Wykonawca:
a) dostarczy próbki papieru, na jakim będą wydrukowane materiały – najpóźniej 7 dni od
podpisania umowy;
b) przygotuje projekt graficzny teczek dla poszczególnych kompletów materiałów –
najpóźniej 14 dni od podpisania umowy;
c) dokona redakcji i adjustacji tekstu – nie później niż 7 dni od otrzymania danego
materiału;
d) dokona korekty językowej, stylistycznej i interpunkcyjnej otrzymanych materiałów
(zgodnie z załącznikiem nr 1):
a. dla pierwszej korekty – najpóźniej 7 dni od otrzymania materiału,
b. dla drugiej korekty – najpóźniej 3 dni od otrzymania materiału,
c. dla trzeciej korekty – najpóźniej 3 dni od otrzymania materiału,
e) dokona składu materiałów (zgodnie z załącznikiem nr 1):
a. dla pierwszego składu – najpóźniej 7 dni od otrzymania materiału,
d. dla drugiego składu – najpóźniej 3 dni od otrzymania materiału,
e. dla trzeciego składu – najpóźniej 3 dni od otrzymania materiału,
f) przedstawi Zamawiającemu wydruk próbny materiałów – nie później niż 2 dni od
akceptacji materiału przez Zamawiającego;
g) przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wersje elektroniczne materiałów (zgodnie z
tabelą nr 1) – najpóźniej 5 dni od akceptacji materiału przez Zamawiającego;
h) dostarczy wydrukowane materiały do IBE lub innego wskazanego przez Zamawiającego
miejsca na ternie Warszawy – najpóźniej 7 dni od akceptacji wszystkich materiałów
przez Zamawiającego;
i) rozdystrybuuje wskazaną liczbę materiałów do wskazanych przez Zamawiającego
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków zajmujących się dziećmi ze
specyficznymi zaburzeniami uczenia na terenie całej Polski – nie później niż 20 dni od
14
j)
k)
l)
m)
n)
otrzymania akceptacji wydruku próbnego ostatniego materiału oraz dostarczy dowód
przekazania przesyłek do firmy świadczącej usługi pocztowe, kurierskie lub
transportowe nie później niż 10 dni od terminu wysyłki;
rozdystrybuuje wskazaną liczbę materiałów do wskazanych przez Zamawiającego
wydziałów (katedr, instytutów) o profilu psychologiczno/pedagogiczno/logopedycznym
na terenie całej Polski – nie później niż 20 dni od otrzymania akceptacji wydruku
próbnego ostatniego materiału oraz dostarczy dowód przekazania przesyłek do firmy
świadczącej usługi pocztowe, kurierskie lub transportowe nie później niż 10 dni od
terminu wysyłki;
dokona rekrutacji respondentów ankiety spośród pracowników poradni psychologicznopedagogicznych i ośrodków, zajmujących się dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami
uczenia – nie później niż do dnia 4 września 2015 r.;
udostępni materiały edukacyjne oraz przekaże pracownikom poradni i ośrodków
(potencjalnym respondentom) instrukcję dostępu do materiałów nie później niż w
ostatnim dniu rekrutacji respondentów;
przygotuje i umieści na serwerze ankietę elektroniczną oraz przekaże respondentom
instrukcję dotyczącą sposobu wypełnienia ankiety – nie później niż w ostatnim dniu
rekrutacji respondentów;
przygotuje i przekaże zbiór danych surowych z badania ankietowego oraz raport
podsumowujący wyniki badania ankietowego – najpóźniej do dnia 25 września 2015 r..
15
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards