KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA

advertisement
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
1
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Ten
jest pomocą dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania. Czytając go i ucząc się odpowiedzi na pytania staraj się bardziej
,
aniżeli jedynie zapamiętać formułę odpowiedzi. Może Ci w tym pomóc dodatkowy tekst,
zamieszczony obok właściwych odpowiedzi.
Kiedy człowiek kocha, chciałby dzielić się swoja radością z innymi.
Podobnie i Bóg – stwarza nas z „nadmiaru” swojej miłości. Chciałby dzielić się z nami swoją nieskończoną radością.
Miarą miłości jest miłość bez miary.
Św. Franciszek Salezy (1567-1622) biskup, doktor Kościoła, genialny duszpasterz, założyciel zakonów
Kto szuka prawdy, szuka Boga, czy jest tego świadomy, czy nie.
Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), filozof i naukowiec, zginęła w Oświęcimiu
Św. Tomasz z Akwinu uczył, że musi istnieć Ktoś, kto pierwszy wprowadził w ruch cały wszechświat. Istota ta sama nie
może być przez nikogo wprowadzona w ruch, a jednocześnie niemożliwe jest, aby świat sam z siebie zaczął się
poruszać.
2
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Bóg objawił się człowiekowi od początku jego dziejów, by uczynić go swym dzieckiem, przyjacielem i powołać do życia
wiecznego (tzw. objawienie pierwotne). Człowiekowi, który popadł w niewolę grzechu i śmierci, objawia się, żeby go
zbawić (objawienie historyczne). Tak objawił się patriarchom wybranego przez siebie narodu izraelskiego, tworząc sobie
lud Starego, czy raczej Pierwszego Przymierza. Wybawia ten lud z niewoli egipskiej, a później z niezliczonych
niebezpieczeństw, objawiając w ten sposób swoją zbawczą wolę i moc. Przemawiał później do tego ludu przez
proroków, nawołujących do wiary w jedynego Boga, Pana i Zbawiciela i do przestrzegania Jego przykazań, zwłaszcza
zachowania sprawiedliwości w stosunkach między ludźmi.
Gdy nadeszła zamierzona przez Boga „pełnia czasu”, zesłał On swego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi
Panny. Głosi On Dobrą Nowinę o zbawieniu, umiera na krzyżu i zmartwychwstaje, objawiając w ten sposób Bożą
ojcowską miłość do człowieka i Jego wolę wyzwolenia go z grzechu i śmierci.
Wzywając wszystkich do wiary w siebie i w Tego, który Go posłał, tworzy Jezus Lud Boży Nowego, Drugiego Przymierza.
Tym ludem jest Kościół Chrystusowy - ci, którzy uwierzyli.
Boże Objawienie przekazywane było przez tych, którzy uwierzyli, z pokolenia na pokolenie - najpierw w narodzie
izraelskim, później w Kościele. Dlatego w związku z Objawieniem mówi się o Tradycji. Przekazywane z pokolenia na
pokolenie Objawienie spisane zostało w księgach uznawanych przez tę Tradycję za natchnione przez Boga. Tworzą one
Pismo święte.
Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa.
Św. Hieronim (347-420), Ojciec kościoła, doktor Kościoła, egzegeta i tłumacz Biblii
3
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Bóg na różne sposoby próbuje się z nami skontaktować. W każdym spotkaniu z człowiekiem, w każdym kontakcie z
przyrodą, w każdym pozornym przypadku, w każdym wyzwaniu, każdym cierpieniu tkwi ukryte Boże przesłanie,
skierowane do nas. Jeszcze wyraźniej zwraca się do nas w swoim słowie albo głosie sumienia. Mówi do nas jak do
przyjaciół. Dlatego jak przyjaciele powinniśmy odpowiedzieć i uwierzyć Mu, całkowicie Mu się powierzyć, uczyć się Go
coraz lepiej rozumieć i przyjmować Jego wolę bez zastrzeżeń. (YOUCAT, 20)
To, w co wierzymy jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest komu wierzymy. Benedykt XVI. Wiara to nie tylko przyjęcie
pewnych prawd, czy idei, ale spotkanie i zaufanie Osobie, która nas kocha – Bogu.
Zrozum, abyś uwierzył: uwierz, abyś głębiej zrozumiał (św. Augustyn).
Bez trwałych form treść wiary rozmyje się. Dlatego Kościół wielką wagę przykłada do określonych zdań, których
dokładne ustalenie brzmienia wiązało się najczęściej z żywymi dyskusjami, wynikającymi z pragnienia uchronienia
orędzia Chrystusa od błędów i nieporozumień. (YOUCAT 25)
4
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Bóg nie chciałby pozostać nierozpoznany. Nie chce być czczony jako „wyższa istota” jedynie odczuwana albo intuicyjnie
przeczuwana. Bóg chciałby być znany i przywoływany jako ktoś rzeczywisty i działający. W płonącym krzewie Bóg
wyjawia Mojżeszowi swoje święte imię JHWH (Wj 3, 14). Bóg pozwala swojemu ludowi zwracać się do siebie, pozostaje
jednakże Bogiem ukrytym, istniejącą tajemnicą. (YOUCAT 31)
Żadna inna religia nie mówi tego, co chrześcijaństwo: "Bóg jest miłością" (1J 4,8. 16). Wiara opiera się mocno na tym
zdaniu, chociaż doświadczenie cierpienia i zła w świecie mogą powodować wątpliwości, czy Bóg jest rzeczywiście taki
kochający. Już w Starym Testamencie Bóg oznajmia swemu ludowi ustami proroka Izajasza: "Jesteś dla mnie cenny i
ponieważ cię kocham, dam ci wszystkie kraje. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą!" (por. Iz 43,4n) i każe mu mówić: "Czy
może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona
zapomniała. Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49,15). O tym, że mówienie o Bożej miłości to nie są puste słowa, świadczy
Jezus na krzyżu, oddając życie za swoich przyjaciół. (YOUCAT 33)
5
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Chrześcijanie nie modlą się do trzech różnych bogów, lecz jednej, jedynej istoty, która przejawia się jako troista, a
jednak pozostaje jednością. O tym, że Bóg jest Trójjedyny, wiemy od Jezusa Chrystusa: On, Syn, mówi o swoim Ojcu w
niebie: "Ja i Ojciec jesteśmy jedno" (J 10,30). Modli się do Niego i obdarza nas Duchem Świętym, który jest miłością
Ojca i Syna. Dlatego zostajemy ochrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19). (YOUCAT 35)
Św. Augustyn pisał kiedyś książkę, w której chciał wyjaśnić ludziom tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Modlił się
gorąco o pomoc Bożą. Gdy pewnego razu przechadzał się nad brzegiem morza, zobaczył małe dziecko, które kopało
dołek w piasku. „Po co kopiesz ten dołek?" zapytał. „Bo chcę do niego przelać morze" odpowiedziało dziecko. „Ale to
niemożliwe! Morze jest przecież ogromne!" uśmiechnął się Augustyn. A na to dziecko: „Prędzej zmieszczę morze w tym
dołku, niże ty swoim rozumem zdołasz pojąć Boga w Trójcy Jedynego".
Nie istnieje żaden inny powód stworzenia niż miłość. W niej ukazuje się Boża wspaniałość i chwała. Chwalić Boga to nic
innego jak oklaskiwać Stwórcę. Człowiek nie jest jednak widzem dzieła stworzenia. Dla niego "chwalić" Boga oznacza
wraz z całym stworzeniem z wdzięcznością zgadzać się na swoje własne życie. (YOUCAT 48)
Piekło na ziemi" - dzieci-żołnierze, samobójstwa, obozy koncentracyjne - zgotowali sobie sami ludzie. Zasadnicze
pytanie nie brzmi zatem: "Jak można wierzyć w dobrego Boga, skoro jest tyle zła?", lecz: "Jak wrażliwy i rozsądny
człowiek mógłby znieść życie na ziemi, gdyby Bóg nie istniał?”. (YOUCAT 51)
Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie.
Św. Bazyli Wielki (329-379), biskup i doktor Kościoła
6
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Nie jesteśmy przypadkowym i bezsensownym produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem Bożej myśli. Każdy jest
chciany, każdy jest kochany, każdy jest potrzebny. Benedykt XVI.
Dary te otrzymali pierwsi rodzice dla siebie i dla wszystkich ludzi pod warunkiem, że zachowają przykazania Boże.
7
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
8
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
Cuda Jezusa nie były magiczną autoprezentacją. Przepełniała Go moc zbawczej miłości Boga. Przez cuda pokazał, że
jest Mesjaszem i królestwo Boże zaczyna się w Nim. To były znamiona nastania nowego świata: zaspokajał głód (J 6,515), znosił niesprawiedliwość (Łk 19,8), chorobę i śmierć (Mt 11,5). Wypędzając demony, ruszył w zwycięski pochód
przeciw "władcy tego świata" (J 12,31; pod tym pojęciem kryje się Szatan). Jednakże nie położył kresu wszelkiemu złu
na świecie. W orbicie Jego szczególnego zainteresowania znajdowało się wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu. W
zasadniczej mierze chodziło Mu o wiarę, którą wzbudzał przez cuda. (YOUCAT 91)
Ponieważ śmierć nie jest już więcej końcem wszystkiego, przyszły na świat radość i nadzieja. Po tym jak śmierć
"przestała panować" (por. Rz 6,9) nad Jezusem, nie ma już władzy nad nami, którzy do Niego należymy. (YOUCAT 108)
Z punktu widzenia nauk przyrodniczych nie ma żadnego dowodu na Zmartwychwstanie Jezusa. Istnieją jednak bardzo
mocne świadectwa indywidualne i zbiorowe, pochodzące od osób żyjących w czasach, gdy te wydarzenia rozgrywały się
w Jerozolimie. Najstarszym pisemnym świadectwem Zmartwychwstania Jest list, który św. Paweł napisał do Koryntian
ok. 20 lat Po śmierci Chrystusa: "Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze
grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się
Kefasowi, a potem Dwunastu. Następnie ukazał się ponad 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje do dziś,
niektórzy już umarli" (1Kor 15,3-6). Paweł mówi tu o żywej tradycji, jaką zastał w pierwotnej wspólnocie, po tym jak
spotkawszy Chrystusa dwa albo trzy lata po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu, sam stał się chrześcijaninem. (YOUCAT
106)
9
KATECHIZM DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie 2016
10
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards