Poniżej znajdują się przykładowe oferty BEZPŁATNYCH szkoleń i

advertisement
Poniżej znajdują się przykładowe
oferty BEZPŁATNYCH szkoleń i
kursów z terenu województwa
pomorskiego. Więcej ofert można
znaleźć na stronie:
www.inwestycjawkadry.info.pl
Bukieciarz-florysta
Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych posiadających wykształcenie zawodowe lub średnie
przejawiających: koordynację wzrokowo-ruchową, rozróżnianie barw, uzdolnienia artystyczne, wyobraźnię
i myślenie twórcze, wrażliwość estetyczną, cierpliwo
Cena szkolenia
Termin szkolenia
Czas trwania
szkolenia
Miejsce szkolenia
Typ szkolenia
Bezp³atne
Bezpłatne
(Możliwość uzgodnienia terminu)
Dni 19 / godzin 150
Kartuzy
Szkolenie zamknięte
Dofinansowanie
Tytuł projektu
”Rozwój osobisty Twoją inwestycją ” ”Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie
6.1 ”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie”, Podziałanie 6.1.3 ”Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu
Termin zgłoszeń
Rekrutacja w toku
upływa
Kontakt w sprawie
Anna Kulik , tel 601070714
szkolenia
Opcja i tryb
Stacjonarne / Środek tygodnia
szkolenia
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie
nie
Wyżywienie
nie
Materiały dydaktyczne
tak
Skrócony opis szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych posiadających wykształcenie
zawodowe lub średnie przejawiających: koordynację wzrokowo-ruchową, rozróżnianie barw, uzdolnienia
artystyczne, wyobraźnię i myślenie twórcze, wrażliwość estetyczną, cierpliwo Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezrobotnych posiadających wykształcenie zawodowe lub średnie
przejawiających: koordynację wzrokowo-ruchową, rozróżnianie barw, uzdolnienia artystyczne, wyobraźnię
i myślenie twórcze, wrażliwość estetyczną, cierpliwo Cel szkolenia Celem szkolenia jest zdobycie
praktycznych umiejętności w zakresie bukieciarstwa i florystyki. Szkolenie to gwarantuje uczestnikom
uzyskanie wiedzy niezbędnej do realizacji
zamówień klientów na wybrane wyroby bukieciarskie. Podstawowym celem programu jest kształcenie
pracowników do najbardziej rozpowszechnionych na rynku pracy zakładów -kwiaciarni. Program
szkolenia Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia jest zgodna z obowiązującymi standardami
kwalifikacji zawodowych i modułowymi programami szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych
prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej- Departament Rynku Pracy–
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl Opis metodyki szkolenia Metodyka prowadzenia zajęć:
Wykład pokazowy oraz ćwiczenia praktyczne z użyciem materiału florystycznego Kwalifikacje po
ukończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia
03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych( Dz.U. Nr 31 poz. 216 )
Certyfikat z logotypem UE i EFS oraz nazwą projektu. Warunki ukończenia szkolenia Egzamin
wewnętrzny będzie polegał na wykonaniu przez każdego uczestnika szkolenia wiązanki/bukietu zgodnie z
dyspozycją podaną przez wykładowcę
Technik BHP - za darmo
Nauka trwa tylko 1,5 roku! system zaoczny (piątki popołudniami i soboty).
Cena szkolenia
Bezpłatne
Bezp³atne
Termin szkolenia
Od 2012-07-06 do 2012-09-30
Miejsce szkolenia
Starogard Gdański (Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna)
Typ szkolenia
Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa
2012-09-30 - Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia sekretariat , tel 585630512 , [email protected]
Opcja i tryb szkolenia
Stacjonarne / Weekendowe
Ocena
Minimalna ilość uczestników 15 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie
nie
Wyżywienie
nie
Materiały dydaktyczne
tak
Skrócony opis szkolenia Nauka trwa tylko 1,5 roku! system zaoczny (piątki popołudniami i soboty). Adresaci
szkolenia osoby pełnoletnie bez ograniczeń wiekowych, wykształcenie min. średnie Forma przyjmowania zgłoszeń
telefonicznie, e-mail, osobiście w sekretariacie szkoły , wypełniając kwestionariusz na stronie www.plejada.edu.pl Cel
szkolenia * posługiwanie się aktami prawnymi i przepisami,
* prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy,
* prowadzenie i organizacja szkoleń pracowników,
* badanie przyczyny wypadków w pracy i dążenie do ich usunięcia,
* prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej i działań związanych z ochroną środowiska w zakładzie pracy.
Program szkolenia - podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
- techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
- podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
- toksykologia
- podstawy ergonomii i fizjologii pracy
- podstawy psychologii i socjologii
- prawna ochrona pracy
- techniczne bezpieczeństwo pracy
- analiza i ocena zagrożeń
- szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
- ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
- uzytkowanie komputera
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa Opis metodyki szkolenia wykład, praktyka Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Absolwent
posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe potrafi:
* przeprowadzać kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzać protokoły pokontrolne,
* identyfikować zagrożenia oraz oceniać i redukować ryzyko zawodowe w środowisku pracy,
* ustalać okoliczności i przyczyny wypadków oraz chorób zawodowych, prowadzić związaną z nimi dokumentację i
formułować wnioski profilaktyczne,
* oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
* prowadzić doradztwo w zakresie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej,
* rozwiązywać problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
* formułować propozycje przedsięwzięć i opracowywać plany poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników,
* oceniać zgodność obiektów i urządzeń oraz procesów pracy z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i
ergonomii,
* upowszechniać wiedzę z zakresu bez Zakres usług wchodzących w szkolenie - praktyka zawodowa, organizowana
przez szkołę,
- pomoce dydaktyczne, Warunki ukończenia szkolenia frekwencja, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiot
Technik Masażysta
Nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (piątki i soboty)
Cena szkolenia
Bezp³atne
Bezpłatne
Termin szkolenia
Od 2012-07-06 do 2012-09-30
Miejsce szkolenia
Starogard Gdański (Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna)
Typ szkolenia
Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa
2012-09-30 - Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia sekretariat , tel 585630512 , [email protected]
Opcja i tryb szkolenia
Stacjonarne / Weekendowe
Ocena
Minimalna ilość uczestników 15 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie
nie
Wyżywienie
nie
Materiały dydaktyczne
tak
Skrócony opis szkolenia Nauka trwa 2 lata, zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym (piątki i soboty) Adresaci
szkolenia osoby pełnoletnie bez ograniczeń wiekowych, posiadające wykształcenie min. średnie Forma
przyjmowania zgłoszeń - telefonicznie,
- e-mail,
- wypełniając kwestionariusz dostępny na naszej stronie www.plejada.edu.pl,
- osobiście w sekretariacie. Cel szkolenia Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu masażu
klasycznego, sportowego, kosmetycznego, drenażu limfatycznego, masażu punktowego itp. Program szkolenia podstawy psychologii,
- zdrowie publiczne,
- wybrane zagadnienia kliniczne,
- wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
- teoria masażu,
- pracownia masażu,
- podstawy prawa i ekonomii,
- zajęcia praktyczne
- praktyka zawodowa. Opis metodyki szkolenia wykład, warsztaty, ćwiczenia, praktyka Kwalifikacje po
ukończeniu szkolenia Nauczymy Cię:
* wykonywać masaż klasyczny i segmentarny,
* wykonywać drenaż limfatyczny,
* wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny,
* wykonywać masaż punktowy,
* stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
* obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
* obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
* współpracować w zespole terapeutycznym,
* przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
podczas wykonywania zadań zawodowych,
* udzielać pierwszej pomocy podczas zagrożenia zdrowia i życia,
* postępować zgodnie z zasadami etyki. Zakres usług wchodzących w szkolenie - praktyka zawodowa,
organizowana przez naszą szkołę, w 3 różnych placówkach;
- odpowiednio wyposażone pracownie masażu;
- pomoce dydaktyczne; Warunki ukończenia szkolenia frekwencja,uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
uregulowane czesne
Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna
Adres Centrum Kształcenia PLEJADA Szkoła Policealna
83-200 Starogard Gdański, ul. Rycerska 1/I piętr
Zaawansowana obsługa wybranych elementów MS Office dla 45+
Szkolenie składa się z trzech modułów: 1. Zaawansowane możliwości edytora MS WORD i sposoby ich
wykorzystania 2. Zaawansowane techniki wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. 3. Grafika
menadżerska – program MS POWER POINT.
Bezp³atne
Cena szkolenia
Bezpłatne
Termin szkolenia
Od 2012-09-18 do 2012-09-27
Dni 6 / godzin 30
Gdynia
Szkolenie otwarte
Czas trwania szkolenia
Miejsce szkolenia
Typ szkolenia
Dofinansowanie
Tytuł projektu
Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!
Termin zgłoszeń upływa
2012-09-14 - Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia Maciej Błażko , tel 586209428
Opcja i tryb szkolenia
Stacjonarne / Po godzinach
Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 10 os.
Zakwaterowanie
nie
Wyżywienie
nie
Materiały dydaktyczne
tak
Skrócony opis szkolenia Szkolenie składa się z trzech modułów: 1. Zaawansowane możliwości edytora MS
WORD i sposoby ich wykorzystania
2. Zaawansowane techniki wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.
3. Grafika menadżerska – program MS POWER POINT. Adresaci szkolenia Projekt skierowany jest m.in.
do osób w wieku 45+, pracujących, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z
wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkałych na terenie województwa
pomorskiego. Forma przyjmowania zgłoszeń Zgłoszenia można dokonać poprzez rejestrację na portalu
projektu: receptabis.eduportal.pl. Przed zgłoszeniem proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Na
portalu znajdują się również adresy i godziny otwarcia punktów rekrutacyjnych. Cel szkolenia Szkolenie
odbywa się w ramach projektu ”Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!”. Celem projektu jest rozwój
kompetencji zawodowych 430 pracujących osób dorosłych, w tym co najmniej 220 osób w wieku 45+,
prowadząc do poprawy pozycji zawodowej tych osób na rynku pracy. Zakres usług wchodzących w
szkolenie W ramach projektu dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziany jest pakiet 3 bezpłatnych
szkoleń.
Każdy z uczestników/uczestniczek bierze udział w szkoleniu z zakresu równości płci ”Gender Equality”.
Osoby, które ukończyły 45 rok życia otrzymują także wsparcie psychologiczne w jednym z poniższych
obszarów:
- radzenie sobie ze stresem;
- podejmowanie decyzji i operatywność;
- organizacja pracy własnej;
- zarządzanie czasem.
Uczestnicy projektu uzyskują dostęp do multimedialnych, interaktywnych materiałów wspomagających w
postaci szkoleń elektronicznych. Warunki ukończenia szkolenia Warunkiem ukończenia jest uczestnictwo
w co najmniej w 80% czasu trwania szkolenia.
Adres
81-310 Gdynia, ul. Śląska 52
Adres 81-777 Sopot, ul. Emilii Plater 12
tel. 585222828
tel. 585509500
fax. 585222800 www.combidata.pl
e-mail: [email protected]
Szkolenie narzędzia i organizacja warsztatu pracy developera javy WPD/POMIT (EFS).
Projekt pomorski - Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT. 2. Szkolenia
informatyczne dla Projektantów Aplikacji. WPD/POMIT Szkolenie narzędzia i organizacja warsztatu pracy
developera – 3 dni.
Cena szkolenia
Bezpłatne
Termin szkolenia
Od 2013-05-27 do 2013-05-29
Dni 3 / godzin 24
Gdynia (Altkom Akademia S.A. Oddział)
Szkolenie otwarte
Czas trwania szkolenia
Miejsce szkolenia
Typ szkolenia
Bezp³atne
Dofinansowanie
Tytuł projektu
Termin zgłoszeń upływa
Kontakt w sprawie
szkolenia
Opcja i tryb szkolenia
Ocena
Projekt pomorski - Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z
firm ICT.
2013-05-26 - Rekrutacja w toku
Agnieszka Rogala , tel 224608951 , [email protected]
Stacjonarne / Środek tygodnia
Szkolenie narzêd
0.00
1
1
0
2013-05-27
2013-05-29
3
24
mazow ieckie
Warszaw a
00-867
ul.
Ch³odna
Projekt pomorski -
1
124585
318914
51
Minimalna ilość uczestników 8 os.
Maksymalna ilość uczestników 12 os.
Zakwaterowanie
nie
Wyżywienie
tak
Materiały dydaktyczne
tak
Skrócony opis szkolenia Projekt pomorski - Wysoka jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm
ICT.
2. Szkolenia informatyczne dla Projektantów Aplikacji.
WPD/POMIT Szkolenie narzędzia i organizacja warsztatu pracy developera – 3 dni. Opis terminu
szkolenia Projekt jest skierowany do pracowników 15 firm należących do INTERIZON (MŚDP),
zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub mieszkających w woj. Pomorskim (wg k.c.).
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę (USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r., KODEKS PRACY, tekst jednolity: Dz.
U. 1998 r. Nr 21 poz. 94.)
W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.
Szkolenia odbywają się w grupach 8 – 12 osobowych w dni robocze w godzinach 9:00-16:00 w Gdyni, w
ośrodku Altkom Akademii przy ul. Władysława IV 43 w budynku Hossa. Adresaci szkolenia Szkolenie
skierowane do osób chcących poznać podstawowe narzędzia pracy dewelopera Javy, ich zastosowanie i
konfigurację. Forma przyjmowania zgłoszeń Firmy wyrażające chęć oddelegowania pracowników na
szkolenia w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej
projektu i przesłanie jej na adres email [email protected] Cel szkolenia Celem projektu ”Wysoka jakość
kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT” jest wzmocnienie rozwoju 15 firm Pomorskiego Klastra
ICT poprzez wzrost kompetencji 288 pracowników należących do kadry informatycznej, w tym min. 30%
kobiet oraz co najmniej 144 osób z wykształceniem nie wyższym niż średnie. W ramach projektu zostanie
przeprowadzona diagnoza dojrzałości projektowej dla 4 przedsiębiorstw.
Okres realizacji projektu: 01.11.2011 – 31.10.2013.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:
http://szkolenia.altkom.pl/projekt-pomorski-wysoka-jakosc-kompetencji-pracownikow-ict.html Program
szkolenia Tematy zajęć:
Dzień 1
09:00-10:30
1. Podstawy Eclipse
• Eclipse i Java
• architektura Eclipse
• widoki i perspektywy
• pierwszy program
• Quick Fix.
10:45-12:30
2. Tworzenie aplikacji w języku Java
• podstawy kodowania
• kompilacja i uruchamianie
• tworzenie dokumentacji Javadoc
• refaktoring
• konfiguracja środowiska Eclipse.
13:00-14:30
3. Testowanie i debugowanie
• czym jest JUnit?
• debugowanie.
14:45-16:00
4. Praca zespołowa
• jak działa system kontroli wersji?
• system CVS
• instalacja serwera CVS
• dodanie projektu do repozytorium CVS.
Dzień 2
09:00-10:30
5. Tworzenie projektów przy użyciu narzędzia Ant
• jak działa Ant?
• tworzenie archiwum JAR
• konfiguracja Anta w ramach Eclipse
• obsługa błędów w skryptach.
10:45-12:30
6. Programowanie interfejsu użytkownika - od apletów po Swing
• aplikacje AWT
• aplikacje Swing
• instalacja wtyczki Eclipse
• wtyczka V4ALL.
13:00-14:30
7. Biblioteka SWT
• graficzny interfejs użytkownika w Javie
• SWT - pierwszy przykład
• obsługa zdarzeń
• menedżery układu
• listy
• edytor V4ALL i SWT
• menu
• listwy narzędziowe
• suwaki
• drzewa
• okna dialogowe
• korzystanie z Internet Explorera w ramach okna SWT.
14:45-16:00
8. Tworzenie aplikacji sieciowych
• serwer Tomcat - instalacja
• pierwsza strona JSP
• pierwszy serwlet
• serwlet w katalogu serwera
• współpraca z komponentami JavaBeans
• wtyczka Sysdeo Tomcat
• dystrybucja aplikacji sieciowych.
Dzień 3
09:00-10:30
9. Eclipse i Struts
• przykład aplikacji Struts
• widok
• kontroler
• model
• wtyczka Easy Struts.
10:45-12:30
10. Tworzenie wtyczek - Plug-in Development Environment
• niezbędny plik plugin.xml
• środowisko tworzenia wtyczek (PDE)
• platforma testowa
• wtyczka typu Standard Plug-in.
13:00-14:30
11. Tworzenie wtyczek - edytory i widoki
• edytor wielostronicowy
• tworzenie widoku
• dystrybucja wtyczki.
14:45-16:00
12. Maven
• proces budowania
• POM
• wtyczki
• generowanie raportów
• Maven a Ant.
13. Przykłady innych użytecznych rozszerzeń. Opis metodyki szkolenia Wykłady + warsztaty.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z szeregiem możliwości
oferowanych przez środowiska IDE (na przykładzie Eclipse z odniesieniem do NetBeans). Nabędą
praktyczną umiejętność instalacji i konfiguracji potrzebnych komponentów wspierających wydajną i
wygodną pracę. Zakres usług wchodzących w szkolenie W ramach projektu: Projekt pomorski - Wysoka
jakość kompetencji pomorskich pracowników z firm ICT istnieje możliwość uczestnictwa w więcej niż
jednym szkoleniu.
Jako uzupełnienie rekomendujemy:
EJB - Tworzenie komponentów EJB
AWEB – Aplikacje internetowe w języku Java.
JFX - Java FX - technologia tworzenia bogatych wizualnie aplikacji internetowych (RIA).
UML2PG - Projektowanie i dokumentowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem notacji UML 2.
Warunki ukończenia szkolenia Obecność na min. 80% zajęć szkoleniowych.
Download