ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę i pomiar ciśnienia oraz

advertisement
OGŁOSZENIE
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
30-901 KRAKÓW, UL . MOGILSKA 85
tel. (0-12) 613-16-22
fax. 613-13-06
ogłasza przetarg nieograniczony na kontrolę i pomiar ciśnienia oraz wydajności wody
w hydrantach.
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMIESZCZONO NA
PORTALU UZP - NUMER OWP/2006/11/16-1907904
Zamówienie publiczne będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. Nr 164 poz. 1163/.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro.
Adres strony internetowej :
www.finmon.nazwa.pl
Opis przedmiotu zamówienia :
Zamówienie obejmuje kontrolę i pomiar ciśnienia oraz wydajności wody w hydrantach :
- zewnętrznych : 239 szt.
- wewnętrznych : 522 szt.
i obejmuje wykonanie następujących czynności :
1. Otwarcie skrzynki hydrantowej w sposób nie powodujący zbicia szyb.
2. Sprawdzenie kompletności wyposażenia skrzynki hydrantowej tj.:
- stanu zaworu,
- stanu nasady
- stanu węża gaśniczego
- stanu prądownicy
- stanu zamknięcia i zabezpieczenia skrzynki
3. Zamontowanie urządzenia pomiarowego.
4. Wykonanie pomiaru.
5. Złożenie, zamontowanie skrzynki hydrantowej, lub hydrantu zewnętrznego.
6. Sporządzenie protokołu.
Czynności pomiaru wydajności hydrantu :
1. Pomiar ciśnienie statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze
przy tak zwanym „zerowym wypływie”,
2. Pomiar ciśnienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu
hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze
przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy,
3. Określenie wydajności hydrantu przeprowadzono metodą analityczną,
wykorzystując do tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla
poszczególnych dysz pomiarowych,
4. Wyznaczenie maksymalnej wydajności hydrantu,
5. (dotyczy wewnętrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajności podczas
jednoczesnego poboru wody z dwóch lub czterech zaworów hydrantowych
położonych najmniej korzystnie pod względem hydraulicznym na jednej
kondygnacji lub w jednaj strefie pożarowej (PN-97/B-02865 p2.5.4)
6. (dotyczy zewnętrznej sieci hydrantowej) sprawdzenie wydajności oddzielnie dla
każdego hydrantu.
Zamówienie będzie wykonywane w obiektach administrowanych przez Wojskowe
Administracje Koszar :
- Sandomierz
- Bytom
- Katowice
- Lubliniec
- Tarnowskie Góry
- WAK nr 10 Kraków
- Kielce
- WAK nr 7 Kraków
- Bielsko Biała
- Balice
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Termin wykonania zamówienia :
Zakończenie : do 30 listopada 2007 r.
Wadium przetargowe – nie wymagane
Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
 nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r., Nr 164, poz. 1163),
 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r., Nr 164, poz. 1163),
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do ofert należy
dołączyć :
 wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione – Wycena
ofertowa
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
 oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 164 poz. 1163/
 parafowany przez osoby upoważnione wzór umowy
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Jacek Jucha, Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (0-12) 613-12-97
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty : - cena 100 %
Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferty cenowe prosimy składać do dnia 30.11.2006 r. godz. 11.30
Oferty, z dopiskiem na kopercie „Hydranty - oferta ”, prosimy dostarczyć osobiście lub drogą
pocztową do kancelarii w siedzibie zamawiającego w Krakowie przy ul . Mogilskiej 85
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Odpraw (adres j.w.) 30.11.2006 r. o godz. 12.00
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów oraz zawarcia umowy ramowej.
Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
RZI Kraków
mgr inż. Jacek Jucha
Kraków 2006-11-16
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards