Document

advertisement
1. Przedmiot: TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA WIEDZY
2. Wymagania wstępne: Bazy danych, Bazy wiedzy i metody sztucznej inteligencji w
zarządzaniu, Wywiad sieciowy
3. Forma:
Forma
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Punkty ECTS
Wykład
15
9
V
4. Prowadzący: dr Janina Jakubczyc, tel.36-80-509, bud. Z, p. 613
dr Violetta Galant, tel.36-80-509, bud. Z, p. 613
5. Program przedmiotu:
Pojęcie i charakterystyka wiedzy jako najcenniejszego kapitału. Źródła pozyskania wiedzy
determinujące rodzaj możliwego do zastosowania podejścia – akwizycja, odkrywanie i
uczenie. Charakterystyka, możliwości i ograniczenia każdego z przedstawionych podejść.
Metody, technologie i narzędzia pozyskiwania wiedzy w zależności od szczegółowych
charakterystyk źródeł wiedzy, takich jak: zmienność w czasie, forma i struktura reprezentacji,
czy rodzaje aplikacji je tworzących. Tendencje i kierunki rozwoju tej dyscypliny oraz jej
wpływ na ukierunkowanie innych obszarów badawczych takich jak technologie baz danych,
statystyka czy technologie związane z hurtowniami danych.
6. Metodyka zajęć:
teoretyczne podstawy przedmiotu są przekazywane w formie wykładu przy
zastosowaniu nowoczesnych środków wizualnych, laboratorium – realizacja
wybranych zadań dotyczących pozyskiwania wiedzy i maszynowego uczenia;
wybrane zagadnienia będą prezentowane za pośrednictwem środków nauczania
zdalnego.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: zaznajomienie z zasadami, mechanizmami i ograniczeniami
pozyskiwania wiedzy we wszystkich jej aspektach
umiejętności: identyfikacji i definiowania zadań możliwych do realizacji za pomocą
poznanych sposobów pozyskiwania wiedzy oraz doboru metod i narzędzi
służących do ich rozwiązania
8. Forma zaliczenia:
zaliczenie: kolokwium zaliczeniowe z materiału przedstawionego na wykładzie
9. Literatura:
1. Baborski A. i in. (red.) Prace Naukowe AE nt. Pozyskiwania wiedzy (materiały konferencyjne
KSSI – lata 1995-2003)
2. Cichosz P. Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszwa 2000.
3. Owoc M. (red.): Elementy systemów ekspertowych. Cz. II. Narzędzia i zastosowania.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004
4. Owoc M. (red.) – Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i odkrywanie
wiedzy. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki
rodzaj: dzienne
kierunek: Informatyka i Ekonometria
specjalność: Zarządzanie informacją wiedzą
1. Przedmiot: TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA WIEDZY
2. Wymagania wstępne: Bazy danych, Bazy wiedzy i metody sztucznej inteligencji w
zarządzaniu, Wywiad sieciowy
3. Forma:
Forma
Laboratorium
Liczba godzin
15
Semestr
9
Rok studiów
V
Punkty ECTS
4. Prowadzący: dr Janina Jakubczyc, tel.36-80-509, bud. Z, p. 613
dr Violetta Galant, tel.36-80-509, bud. Z, p. 613
5. Program przedmiotu:
Prezentacja gotowych aplikacji pozyskiwania wiedzy reprezentujących trzy główne podejścia:
akwizycję, odkrywanie i uczenie. Szczegółowe zapoznanie studentów z wybranymi
narzędziami, które da podstawy do realizacji własnych projektów. Szczególny nacisk zostanie
położony na odkrywanie i uczenie.
6. Metodyka zajęć:
realizacja wybranych zadań dotyczących pozyskiwania wiedzy z wykorzystaniem
algorytmów maszynowego uczenia, np. generowanie drzew decyzyjnych, generowanie
reguł. Zapoznanie z różnymi mechanizmami realizacji tych zadań:, np. wnioskowanie
indukcyjne, dedukcyjne czy wykorzystanie innych modeli obliczeniowych jak
sztuczne sieci neuronowe czy algorytmy ewolucyjne czy mrówkowe.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
wiadomości: zaznajomienie z zasadami, mechanizmami i ograniczeniami algorytmów
pozyskiwania wiedzy
umiejętności: definiowania i przygotowanie zadań możliwych do realizacji za pomocą
poznanych technik pozyskiwania wiedzy oraz doboru metod i narzędzi
służących do ich rozwiązania oraz posługiwanie się poznanymi narzędziami
8. Forma zaliczenia:
zaliczenie: realizacja projektów z wykorzystaniem poznanych narzędzi pozyskiwania wiedzy
9. Literatura:
1. Hauke K. (red.): Współczesne technologie informatyczne, Wydawnictwo Uczelniane AE,
Wrocław 2003 (w druku).
2. Cichosz P. Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszwa 2000.
3. Owoc M. (red.): Elementy systemów ekspertowych. Cz. II. Narzędzia i zastosowania.
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004 (w
przygotowaniu)
4. Owoc M. (red.) – Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i odkrywanie
wiedzy. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 (w druku)
10. Wydział: Zarządzania i Informatyki
rodzaj: dzienne
kierunek: Informatyka i Ekonometria
specjalność: Zarządzanie informacją wiedzą
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards