Zarządzenie Nr 20 /2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 07.06.2016

advertisement
Zarządzenie Nr 20 /2016
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 07.06.2016 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu oraz zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Na podstawie art. 68, art. 218, art. 247 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 12 i 28 ust.3 ustawy z 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zarządzam:
§1
1. Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Łomżyńskiego
dla samorządowych instytucji kultury, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej za rok ubiegły, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zasady przyznawania i przekazywania dotacji celowych określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zasady i terminy przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz odprowadzania
dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu Powiatu określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom samorządowych instytucji kultury, naczelnikom wydziałów,
kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu - w zakresie nadzoru merytorycznego oraz Skarbnikowi
Powiatu - w zakresie gospodarki finansowej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.07.2016 r.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20 /2016
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 07.06.2016 r.
Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu dla samorządowych instytucji
kultury
§1
1. Ilekroć w zasadach mówi się o:
1) Organizatorze- należy przez to rozumieć Powiat Łomżyński,
2) Instytucji kultury – należy przez to rozumieć samorządowe instytucje kultury,
3) Plan finansowy – należy przez to rozumieć plan finansowy instytucji kultury.
2. Instytucja kultury otrzymuje środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
§2
Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji
1. Samorządowa instytucja kultury, ubiegająca się o przyznanie dotacji podmiotowej, zobowiązana jest do
przedłużenia, w terminie każdorazowo określonym przez organizatora:
1) programu działalności budżetowej instytucji kultury na dany rok budżetowy,
2) projektu planu finansowego.
2. Materiały wymienione w ust. 1 przekazywane są do Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w
celu weryfikacji.
3. Wysokość dotacji rocznej na działalność samorządowej instytucji kultury ustala się na podstawie
złożonego programu działalności wraz z projektem planu finansowego samorządowej instytucji kultury, z
uwzględnieniem możliwości finansowych powiatu.
Organizator zastrzega sobie prawo do określenia wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w samorządowej instytucji kultury.
4. Wysokość dotacji rocznej dla samorządowej instytucji kultury określa organizator w uchwale budżetowej
na dany rok.
5. Podstawą działalności samorządowej instytucji kultury jest plan finansowy instytucji, zatwierdzony przez
dyrektora.
6. Korekty planów finansowych samorządowej instytucji kultury mogą być dokonywane przez dyrektora,
pod warunkiem, że nie spowodują zwiększenia wysokości dotacji z budżetu powiatu.
7. Korekty planów finansowych w zakresie wynagrodzeń osobowych, wydatków majątkowych oraz
remontów mogą być dokonywane na uzasadniony wniosek dyrektora, tylko za zgodą organizatora.
8. Samorządowa instytucja kultury jest zobowiązana do powiadomienia organizatora o rezygnacji z
wykonania przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji programem działalności na dany rok budżetowy. W
takim przypadku organizator zachowuje prawo do zmiany (zmniejszenia) dotacji podmiotowej
zaplanowanej na rok budżetowy w części przypadającej na realizację tego przedsięwzięcia.
9. W przypadku niezrealizowania planowanych zadań merytorycznych organizator zachowuje prawo do
wprowadzenia do planu instytucji kultury nowego zadania w granicach przyznanej dotacji lub zmniejszenia
dotacji planowanej na dany rok.
§3
Zasady przekazywania dotacji przyznanej samorządowej instytucji kultury
1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazywana jest na rachunek bankowy samorządowej
instytucji kultury w wysokości 1/12 dotacji rocznej ustalonej dla tej instytucji w budżecie organizatora w
terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
2. W okresach zwiększonego tempa wykonania zadań bieżących instytucji kultury, powodującego wzrost jej
wydatków, na uzasadniony wniosek dyrektora, organizator może zwiększyć miesięczną kwotę dotacji.
Przekazanie dotacji w zwiększonej wysokości spowoduje zmniejszenie miesięcznych kwot dotacji
przypadających do przekazania instytucji kultury do końca roku budżetowego.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przekazywane będą na wniosek
instytucji kultury w terminach zapewniających prawidłową realizację płatności.
§4
Zasady rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury
1. Wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja
była udzielona, albo przez realizację celów wskazanych przez instytucje kultury w programie działalności
ustalonym na rok budżetowy według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1.
2. Dotacja podmiotowa przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury podlega rozliczeniu.
3. Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa Staroście w terminie do 31
stycznia roku obrotowego następującego po roku, na który została udzielona dotacja.
4. Rozliczenie dotacji podmiotowej za rok obrotowy sporządza się na podstawie danych wynikających z ksiąg
rachunkowych oraz źródeł dowodów księgowych potwierdzających wyniki poniesione w terminie do 31
grudnia roku obrotowego, na który dotacja została przyznana.
5. Samorządowa instytucja kultury jest zobowiązana do zamieszczenia adnotacji na źródłowych dowodach
księgowych, potwierdzających poniesienie wydatków z dotacji następujących treści:
Sfinansowano z dotacji Powiatu Łomżyńskiego:
kwota poniesionego wydatku: …………………..
…………………………………………
(data)
…………………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania instytucji kultury)
6. Zatwierdzenie złożonego przez samorządową instytucję kultury rozliczenia dotacji, w zakresie rzeczowym
i finansowym, według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia, organizator dokonuje w terminie do
28 lutego roku budżetowego, na który przypadł termin złożenia tego rozliczenia. Jeden egzemplarz
zatwierdzonego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej – organizator przekazuje instytucji kultury.
7. Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu organizatora w części niewykorzystanej do końca roku
budżetowego podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§5
Postanowienia końcowe
Samorządowa instytucja kultury jest zobowiązana do :
1) realizacji zadań statutowych, w tym terminowego wykonania przedsięwzięć wynikających z
programu działalności ustalonego na rok budżetowy, w sposób zgodny z prawem,
2) racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z
zachowaniem zasad określonych przepisami ustaw: o finansach publicznych oraz o
prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) sporządzania sprawozdań wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2016
Starosty Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 07.06.2016 r.
Rozliczenie dotacji samorządowych instytucji kultury
Treść
Plan
Wykonanie
Wskaźnik %
I PRZYCHODY OGÓŁEM:
1. Dotacje z budżetu organizatora:
1.1 - dotacja podmiotowa
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1.3 - inne
2. Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
3.Przychody ze sprzedaży usług własnych
4. Pozostałe przychody
II KOSZTY OGÓŁEM:
1. Wynagrodzenia, w tym:
1.1 - osobowe
1.2 - bezosobowe
1.3 - honoraria
2. Składki na ubezpieczenia społeczne
3. Składki na Fundusz Pracowników
4. Zużycie materiałów
5. Zużycie energii
6. Usługi obce, w tym:
6.1 - remontowe
6.2 - telefon
7. Podróże służbowe
8. Odpisy na Fundusz Świadczeń
Socjalnych
9. Podatki i inne opłaty
10. Pozostałe koszty
11. Amortyzacja
III WYNIK FINANSOWY (POZ. 1-2)
Rok ubiegły
Rok bieżący
Wskaźnik % do roku
ubiegłego
1.
Średnioroczna liczba
zatrudnionych (w przeliczeniu
na pełne etaty)
2.
Stan należności
2.1
należności wymagalne
2.2
Należności niewymagalne
3.
Stan zobowiązań
3.1
Zobowiązania wymagalne
3.2
Zobowiązania niewymagalne
4.
Stan środków pieniężnych na
rachunku bieżącym
5.
Stan środków pieniężnych w
kasie
6.
Stan środków pieniężnych
funduszu świadczeń socjalnych
7.
Fundusz instytucji
IV Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi ( I-III): ……………...……… zł
V Opis rzeczowej realizacji zadań w stosunku do
planowanej:……………………………………………………….……………………….……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
VI Zatwierdzenie rozliczania dotacji podmiotowej w zakresie rzeczowym i podmiotowym i finansowym:
Zatwierdzam bez uwag
………………………………………………
(miejscowość i data)
…………………………………………………………...
(pieczęć i podpis organizatora lub osoby
przez niego upoważnionej)
Pouczenie:
Rozliczenie dotacji podmiotowej samorządowa instytucja kultury składa
organizatorowi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w terminie do 31
stycznia roku obrotowego następnego po roku, na który dotacja została
udzielona.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 20 /2016
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 07.06.2016 r.
Zasady przyznawania i przekazywania dotacji celowych
1. Przyznawanie i przekazywanie dotacji celowych następuje na podstawie umów, sporządzonych przez
osoby, którym powierzono realizację określonych zadań.
2. Umowy dotyczące przyznania dotacji celowych powinny spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie
o finansach publicznych oraz właściwych przepisach merytorycznych.
3. Zasady rozliczenia dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze określa umowa.
4. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji oraz nadzór nad ich wykorzystaniem
powierzam naczelnikom właściwych wydziałów, kierownikom instytucji kultury oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych Powiatu, według właściwości merytorycznej.
5. Odpowiedzialność za terminowe przekazywanie dotacji ponosi Wydział Finansowy.
6. Dokumentację związaną z udzieleniem i rozliczeniem dotacji przechowują właściwe merytorycznie
wydziały i jednostki organizacyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 20 /2016
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 07.06.2016 r.
Zasady i terminy przekazywania środków jednostkom budżetowym
1. Przyjęte w uchwale budżetowej środki na wydatki zaplanowane dla jednostek budżetowych będą
przekazywane jednostkom w wysokości 1/13 środków określonych w planie, z tym że w miesiącu
lutym środki będą przekazane w wysokości 2/13 planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
2. Środki finansowe na wydatki bieżące będą przekazywane w jednej transzy w terminie do dnia 23
każdego miesiąca, z tym że w miesiącu styczniu środki będą przekazywane w dwóch transzach –
pierwsza transza do 10 – go stycznia.
3. Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych przy udziale
środków unijnych będą przekazywane w terminie do 7 dni po ich otrzymaniu przez Powiat.
4. Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone
będą przekazywane jednostkom niezwłocznie po otrzymaniu przez Powiat środków od dysponenta.
5. Powyższe zasady przekazywania środków nie mają zastosowania do miesiąca grudnia, w którym
przekazywanie środków uzależnione jest od potrzeb związanych z wykonaniem budżetu rocznego.
6. Ustalenie wysokości miesięcznych transz środków dla Zarządu Dróg Powiatowych następuje po
odliczeniu środków planowanych na wydatki remontowe dróg, które to środki będą przekazywane
według bieżących potrzeb.
7. W przypadku wystąpienia wydatków wyższych niż przekazane środki – realizacja zadań okresowych
– przekazanie środków może odbywać się w innych terminach, na podstawie wniosku jednostki
przesłanego w formie pisemnej lub drogą mailową, w terminie zapewniającym realizację
zobowiązań.
8. Dochody Powiatu uzyskane przez jednostki budżetowe, należy przekazać na rachunek bankowy
Powiatu w terminie, nie później niż, do ostatniego dnia danego miesiąca. W przypadku otrzymania
środków w ostatnim dniu miesiąca lub, gdy jest to dzień wolny od pracy – ostateczny termin
przekazania środków ustala się do dnia 5- go kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
9. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu realizowane na rzecz zadań Skarbu Państwa
należy przekazywać na rachunek bankowy Powiatu według stanu środków na :
a) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 - go dnia miesiąca,
b) 20 dzień miesiąca – w terminie do 22 – go dnia miesiąca.
10. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przestrzegania ustalonych zasad i
terminów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards