Kinga Dumnicka

advertisement
Pełnosprawny Student V
Kraków, 15 listopada 2011r.
Dobre praktyki
Wydatkowanie dotacji
na zadania związane
z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów
niepełnosprawnych
Kinga Dumnicka
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Podsumowanie wyników badania
kwestionariuszowego
Adresaci → wszystkie uczelnie wyższe
Cel → opracowanie katalogu dobrych praktyk
w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej
na zadania związane z kształceniem
i rehabilitacją leczniczą studentów
niepełnosprawnych.
Informacja zwrotna
Odpowiedź z 12 uczelni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Politechnika Łódzka
Politechnika Wrocławska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
PW
SZ
im
.R
ot
m
ist
rz
a
W
ito
ld
a
ch
w
św
ię
cim
iu
sk
a
y
Są
PW
cz
SZ
PW
Sa
no
SZ
k
W
SG
a
G
łb
rz
W
yc
w
h
W
ar
SG
sz
H
aw
w
ie
W
ar
sz
aw
U
U
ie
ni
M
w
CS
er
sy
Lu
te
bl
tJ
in
ag
ie
llo
ńs
ki
No
w
O
ła
w
ka
Łó
dz
W
ro
c
PW
SZ
o
ów
ła
w
ro
c
Kr
ak
W
ni
ka
AM
ch
ni
ka
lite
ck
ie
g
lite
Pi
le
Po
Po
AG
H
liczba studentów niepełnosprawnych
700
600
500
400
300
200
100
0
uczelnia
Wykres 1: Liczba studentów niepełnosprawnych na poszczególnych
uczeniach (2598)
niesłyszący i słabosłyszący
niew idomi i słabow idzący
z dysfunkcą narządu ruchu
pozostałe
Wykres 2: Podział studentów ze względu na typy niepełnosprawności
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
niesłyszący i
słabosłyszący
niewidomi i
słabowidzący
z dysfunkcą
narządu ruchu
pozostałe
0
Typ niepełnosprawności
Wykres 3: Poziom wymaganego wsparcia ze względu na typy niepełnosprawności
Zmiana przedmiotu wydatkowania dotacji,
o której mowa w art. 94 ust.1pkt. 11
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Do 2011 r.:
• zadania związane z kształceniem i rehabilitacją
leczniczą studentów niepełnosprawnych.
Od 2012 r.:
• zadania związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom, będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia.
Znaczenie zmian
• obszar zadań dotyczących kształcenia obejmie
całokształt zadań związanych ze stwarzaniem
warunków do pełnego udziału w tym procesie
• działania uczelni (współ)finansowane ze źródeł
dotacji nakierowane także na doktorantów
• zadania związane z rehabilitacją leczniczą
nie będą finansowane ze środków dotacji
Wydatki bieżące w pierwszym roku
budżetowym dotacji
W pierwszym roku budżetowym (w roku otrzymania
dotacji) środki dotacji są wykorzystywane
na wydatki bieżące.
Uczelnie często łączyły środki dotacji z innymi
środkami, w tym własnymi.
Przykłady
•
•
•
•
Dostęp do materiałów dydaktycznych
Efektywna nauka języków obcych
Dostosowanie zajęć w-f
Dodatkowe uzupełniające dydaktyczne zajęcia
(na wniosek studenta)
• Likwidowanie barier komunikacyjnych
ze studentami głuchymi
• Koszty związane z transportem na uczelnię
• Adaptacja sposobu sprawdzania postępów
w nauce
• Adaptacja egzaminów/zaliczeń
• Organizacja imprez o charakterze
integracyjnym i świadomościowym
• Obozy szkoleniowe, wyjazdy
• Wydawanie publikacji, magazynów,
• Ulotki informacyjne dla niepełnosprawnych kandydató
na studia
• Koszty pracy Pełnomocnika rektora ds. studentów
niepełnosprawnych i bieżąca działalność jego biura
(Biura ds. Osób Niepełnosprawnych)
• Wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich
uczących studentów niepełnosprawnych
na indywidualnym toku studiów
• Usługi asystentów osobistych osoby
niepełnosprawnej
• Wsparcie merytoryczne konsultantów
i podnoszenie ich kompetencji zawodowych
• Kształtowanie wśród pracowników uczelni
prawidłowych postaw wobec osób
niepełnosprawnych. Przygotowanie kadry
akademickiej do pracy ze studentami
niepełnosprawnymi
• Warsztaty edukacyjne dla studentów
niepełnosprawnych
Wydatki inwestycyjne w kolejnych
latach budżetowych
Środki dotacji są również wykorzystywane
na wydatki inwestycyjne, często w połączeniu
z innymi środkami, w tym własnymi.
Przykłady
• Zakup komputerów ze specjalistycznym
oprogramowaniem
• Zakup sprzętu komputerowego do biblioteki
i czytelni uczelnianych oraz instytutów
• Zakup sprzętu i oprogramowania
do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu
dla osób ze schorzeniami narządu wzroku
i słuchu
• Wyposażenie wydziałów w sprzęt
ratunkowy oraz przeszkolenie
pracowników
• Pełna dostępność architektoniczna
• Likwidowanie barier komunikacyjnych ze
studentami głuchymi: adaptacja wydziałów
• Dostosowanie warunków zakwaterowania
• Dni Adaptacyjne
Podsumowanie wyników badania
Można wskazać 3 główne źródła finansowania
wsparcia studentów niepełnosprawnych:
•
dotacja MNiSW,
•
środki własne uczelni,
•
pieniądze unijne pozyskiwane na projekty
realizowane w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dziękuję za uwagę
Kinga Dumnicka
Tel. 12 629 85 14
[email protected]
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków
Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz Gminy Miejskiej Kraków
Patronat honorowy:
Partner:
Patroni medialni:
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards