Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.

advertisement
 Grupa Kapitałowa
ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny
za I kwartał 2016 roku
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Spis treści
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA
7.15. Aktywa majątkowe
26
7.16. Zobowiązania wobec innych banków
26
7.17. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
26
7.18. Zobowiązania wobec klientów
27
7.19. Rezerwy
28
7.20. Wartość godziwa
28
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego
1
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków
i strat
2
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów
2
7.21. Łączny współczynnik kapitałowy
35
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej
3
8. Wskazanie czynników, które mogą mieć wpływ
na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach
36
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym
4
9. Pozycje pozabilansowe
36
37
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
6
10. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych
11. Wypłacone dywidendy
37
Informacje uzupełniające
7
12. Rozliczenie spraw spornych
37
1. Informacje o Banku i Grupie Kapitałowej
7
13. Sezonowość lub cykliczność działalności
37
2. Istotne zdarzenia w I kwartale 2016 roku
9
14. Transakcje z jednostkami powiązanymi
38
3. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
12
15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
40
4. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
13
16. Inne informacje
43
5. Istotne zasady rachunkowości
15
6. Porównywalność danych finansowych
16
7. Noty uzupełniające do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17
7.1. Wynik z tytułu odsetek
17
7.2. Wynik z tytułu prowizji
18
7.3. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez
rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków
i strat
47
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
z całkowitych dochodów
47
18
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
z sytuacji finansowej
48
7.4. Wynik na inwestycjach
19
7.5. Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
19
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym
49
7.6. Wynik na pozostałej działalności podstawowej
19
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
51
7.7. Koszty działania
19
7.8. Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych
i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
20
Informacje uzupełniające do śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego
52
7.9. Efektywna stopa podatkowa
20
7.10. Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
21
7.11. Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat
21
7.12. Inwestycje
21
7.13. Kredyty i inne należności udzielone klientom
22
7.14. Jakość portfela kredytowego
25
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego
(w mln zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wybrane dane finansowe
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Wynik z tytułu odsetek
668,1
569,0
Wynik z tytułu prowizji
253,9
250,0
Wynik na działalności podstawowej
975,6
906,0
Wynik brutto
337,4
326,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
259,2
261,0
1,99
2,01
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.12.2014
Kredyty i inne należności udzielone klientom netto
z wyłączeniem Euroobligacji
71 476,6
68 681,0
59 648,4
57 130,9
Zobowiązania wobec klientów
z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego
dla portfela leasingowego (tzw. matched funding)
92 324,9
89 815,5
79 888,1
78 126,0
1 921,9
1 997,0
2 281,4
2 467,1
112 732,7
108 893,1
102 568,3
99 860,7
10 667,7
10 677,9
10 229,5
10 454,0
130,1
130,1
130,1
130,1
- matched funding
Aktywa razem
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
ING Banku Śląskiego S.A.
Kapitał zakładowy

Podstawowe wskaźniki
I kwartał 2016
I kwartał 2015
52,2
54,7
1,0
1,1
ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału (%)
10,9
10,8
NIM - marża odsetkowa netto (%)
2,48
2,56
L/D - współczynnik kredyty do depozytów (%)
77,4
74,7
Łączny współczynnik kapitałowy (%)
14,1
14,8
C/I - wskaźnik udziału kosztów (%)
ROA - wskaźnik zwrotu na aktywach (%)
Objaśnienia:
C/I - wskaźnik udziału kosztów – relacja kosztów ogółem do dochodów z działalności operacyjnej w układzie rodzajowym.
ROA - wskaźnik zwrotu na aktywach – stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
z 4 kolejnych kwartałów do średniego stanu aktywów z 5 kolejnych kwartałów.
ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału – stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
z 4 kolejnych kwartałów do średniego stanu kapitałów własnych z 5 kolejnych kwartałów.
NIM – stosunek sumy wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów do średnich aktywów odsetkowych z 5 kolejnych
kwartałów.
L/D - współczynnik kredyty do depozytów – relacja kredytów i innych należności udzielonych klientom netto z wyłączeniem
Euroobligacji do zobowiązań wobec klientów z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego dla portfela leasingowego
(tzw. matched funding).
Łączny współczynnik kapitałowy – relacja między funduszami własnymi a aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi
z uwzględnieniem wag ryzyka.
1
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
Numer
noty
I kwartał 2016
I kwartał 2015
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Wynik z tytułu odsetek
7.1
668,1
569,0
Wynik z tytułu prowizji
7.2
253,9
250,0
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i
strat oraz wynik z pozycji wymiany
7.3
23,0
15,2
Wynik na inwestycjach
7.4
28,7
50,9
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
7.5
-2,6
11,4
Wynik na pozostałej działalności podstawowej
7.6
4,5
9,5
975,6
906,0
Wynik na działalności podstawowej
Koszty działania
7.7
508,8
495,6
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania
pozabilansowe
7.8
78,9
84,3
50,5
0,0
337,4
326,1
78,2
65,1
259,2
261,0
259,2
261,0
0,0
0,0
259,2
261,0
130 100 000
130 100 000
1,99
2,01
Podatek od niektórych instytucji finansowych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
7.9
Zysk netto
- przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
- przypadający akcjonariuszom niekontrolującym
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)
Wartość rozwodnionego zysku na jedną akcję pokrywa się z wartością zysku na jedną akcję zwykłą.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Zysk netto za okres sprawozdawczy
259,2
261,0
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym:
289,8
34,6
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
290,0
34,0
-0,2
0,6
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy, w tym:
549,0
295,6
- przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
548,9
295,6
0,1
0,0
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
- przypadający akcjonariuszom niekontrolującym
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią
integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Numer
noty
stan na
31.03.2016
stan na
31.12.2015
stan na
31.03.2015
stan na
31.12.2014
3 565,7
3 589,7
2 392,5
5 330,7
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
7.10
954,3
1 014,6
2 111,3
1 838,3
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat
7.11
2 067,7
1 127,1
2 645,7
1 856,8
1 613,8
1 990,9
2 608,0
2 412,3
7.12
25 072,0
23 478,8
23 869,7
22 829,3
2 737,1
2 454,8
3 039,3
2 983,8
75 330,0
72 519,6
63 399,0
61 054,8
19,9
1 354,4
987,1
106,6
1 037,8
1 070,5
1 017,9
1 032,3
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
49,8
38,4
151,0
144,9
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
71,4
59,6
77,8
59,1
213,2
194,7
269,0
211,8
112 732,7
108 893,1
102 568,3
99 860,7
Wycena instrumentów pochodnych
Inwestycje
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Kredyty i inne należności udzielone klientom
7.13, 7.14
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu
Aktywa majątkowe
7.15
Inne aktywa
Aktywa razem
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków
7.16
4 236,0
3 913,5
5 807,5
6 123,4
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
rachunek zysków i strat
7.17
319,9
629,4
1 187,7
917,4
1 525,1
2 002,7
2 744,8
2 521,6
Wycena instrumentów pochodnych
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Zobowiązania wobec klientów
7.18
1 818,0
1 830,9
2 062,5
2 032,8
90 403,0
87 818,5
77 606,7
75 658,9
10,4
47,5
54,8
29,7
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
872,0
866,3
872,7
866,5
Zobowiązania podporządkowane
641,6
0,0
0,0
0,0
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu
82,7
67,2
70,6
74,8
221,7
156,8
247,3
265,6
1 932,1
879,8
1 681,6
913,4
102 062,5
98 212,6
92 336,2
89 404,1
Kapitał zakładowy
130,1
130,1
130,1
130,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
956,3
956,3
956,3
956,3
Kapitał z aktualizacji wyceny
1 774,8
1 485,0
1 908,8
1 874,3
Zyski zatrzymane
7 806,5
8 106,5
7 234,3
7 493,3
10 667,7
10 677,9
10 229,5
10 454,0
Rezerwy
7.19
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Inne zobowiązania
Zobowiązania razem
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego
Udziały niekontrolujące
Kapitał własny razem
Zobowiązania i kapitał własny razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)
2,5
2,6
2,6
2,6
10 670,2
10 680,5
10 232,1
10 456,6
112 732,7
108 893,1
102 568,3
99 860,7
10 667,7
10 677,9
10 229,5
10 454,0
130 100 000
130 100 000
130 100 000
130 100 000
82,00
82,07
78,63
80,35
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
3
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
I kwartał 2016
okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Kapitał
zakładow
y
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
130,1
956,3
1 485,0
8 106,5
2,6
10 680,5
-
-
-
259,2
-
259,2
0,0
0,0
289,8
0,0
0,0
289,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
52,8
-
-
52,8
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów
finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-23,2
-
-
-23,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela
dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności
-
-
-8,0
-
-
-8,0
efektywna część powiązania zabezpieczającego
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
268,4
-
-
268,4
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
-0,2
-
-
-0,2
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
Kapitał własny na początek okresu
Wynik netto bieżącego okresu
Inne całkowite dochody netto, w tym:
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Udziały
niekontrolujące
Kapitały
razem
0,0
0,0
0,0
-559,2
-0,1
-559,3
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
-
-
-
0,2
-
0,2
podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
-
-
-
-559,4
-0,1
-559,5
130,1
956,3
1 774,8
7 806,5
2,5
10 670,2
Kapitał
zakładowy
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Udziały
niekontrolujące
130,1
956,3
Kapitał własny na koniec okresu
rok 2015
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Kapitał własny na początek okresu
Kapitały
razem
1 874,3
7 493,3
2,6
10 456,6
-
-
-
1 127,0
0,1
1 127,1
0,0
0,0
-389,3
5,4
0,0
-383,9
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
12,9
-
-
12,9
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów
finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-47,2
-
-
-47,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela
dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności
-
-
-28,4
-
-
-28,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
-317,7
-
-
-317,7
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
-5,2
1,4
-
-3,8
zbycie środków trwałych
-
-
-3,3
4,0
-
0,7
Wynik netto bieżącego okresu
Inne całkowite dochody netto, w tym:
zyski / straty aktuarialne
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
wypłata dywidendy
Kapitał własny na koniec okresu
-
-
-0,4
-
-
-0,4
0,0
0,0
0,0
-519,2
-0,1
-519,3
-
-
-
1,2
-
1,2
-0,1
-520,5
2,6
10 680,5
-
-
-
-520,4
130,1
956,3
1 485,0
8 106,5
4
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
c.d.
I kwartał 2015
okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
Kapitał własny na początek okresu
Kapitał
zakładowy
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
130,1
956,3
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
1 874,3
7 493,3
Udziały
niekontrolujące
Kapitały
razem
2,6
10 456,6
-
-
-
261,0
-
261,0
0,0
0,0
34,5
0,1
0,0
34,6
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
76,6
-
-
76,6
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów
finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-41,2
-
-
-41,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela
dostępnych do sprzedaży do portfela kredytów i należności
-
-
-0,1
-
-
-0,1
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela
dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności
-
-
-4,2
-
-
-4,2
efektywna część powiązania zabezpieczającego
w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
2,9
-
-
2,9
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
0,5
0,1
-
0,6
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
Wynik netto bieżącego okresu
Inne całkowite dochody netto, w tym:
0,0
0,0
0,0
-520,1
0,0
-520,1
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
-
-
-
0,3
-
0,3
podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
-
-
-
-520,4
-
-520,4
130,1
956,3
1 908,8
7 234,3
2,6
10 232,1
Kapitał własny na koniec okresu
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
5
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
I kwartał 2016
I kwartał 2015
259,2
-509,9
261,0
-2 978,9
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Zysk netto
Korekty
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
42,2
41,8
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat)
-668,1
-569,0
Odsetki zapłacone
-262,0
-323,0
Odsetki otrzymane
955,1
967,9
Amortyzacja
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat)
Podatek dochodowy zapłacony
1,3
0,0
78,2
65,1
-25,1
-102,1
Zmiana stanu rezerw
15,5
-4,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom
83,1
-283,3
-941,7
-790,0
-1 264,6
-1 079,4
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-100,5
27,5
-26,8
-22,9
Zmiana stanu należności od klientów
-1 484,4
-3 229,2
Zmiana stanu pozostałych aktywów
-33,4
-63,6
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków
401,5
-117,1
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycie wartości niematerialnych
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-309,5
270,3
2 549,4
1 984,2
479,7
248,1
-250,7
-2 717,9
-12,1
-14,9
2,5
0,3
-15,0
-16,4
2,3
0,0
-304,4
0,0
1,4
0,0
-325,3
-31,0
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych
654,8
0,0
Spłata kredytów długoterminowych
-75,2
-192,1
Spłata odsetek od kredytów długoterminowych
-5,0
-6,8
Dywidendy wypłacone
-0,1
0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
574,5
-198,9
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-58,4
-148,6
-1,5
-2 947,8
4 411,9
6 311,1
4 410,4
3 363,3
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi
do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Informacje uzupełniające
1. Informacje o Banku i Grupie Kapitałowej
1.1.
Podstawowe Informacje o Banku
ING Bank Śląski S.A. („Spółka dominująca”, „Jednostka dominująca”, „Bank”) z siedzibą Centrali
w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 5459. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON
271514909 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-54-75.
1.2.
Zakres działania, czas trwania
ING Bank Śląski S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów
indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie Banku.
Bank prowadzi operacje zarówno w złotych, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy
w obrocie na krajowym i na zagranicznych rynkach finansowych. Zakres oferowanych przez Bank
usług został rozszerzony o działalność leasingową i faktoringową, w związku z nabyciem w roku
2012 nowych spółek. Ponadto poprzez podmioty zależne Grupa prowadzi także działalność
maklerską, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa
i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe. Czas trwania Spółki dominującej
oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
1.3.
Kapitał zakładowy, cena akcji
Kapitał zakładowy ING Banku Śląskiego S.A. wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 130 100 000 sztuk
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Banku są notowane
na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (sektor banki). Cena akcji ING Banku Śląskiego
S.A. na dzień 31 marca 2016 roku wyniosła 121,0 zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku
ubiegłego kształtowała się na poziomie 136,8 zł. W okresie 3 miesięcy 2016 roku cena akcji
ING Banku Śląskiego S.A. kształtowała się następująco:
7
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
1.4.
(w mln zł)
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
(„Grupa Kapitałowa”, „Grupa”). Skład Grupy na dzień 31 marca 2016 roku przedstawiał się
następująco:
Nazwa
ING Securities S.A.
Rodzaj działalności
Siedziba
% udziału Grupy
w kapitałach
własnych
% udziału Grupy
w głosach na WZ
Ujęcie w
sprawozdaniu
Grupy
usługi maklerskie
Katowice
100
100
konsolidacja pełna
ING ABL Polska S.A.
holding finansowy
Katowice
100
100
konsolidacja pełna
ING Commercial Finance S.A.*
usługi faktoringowe
Warszawa
100
100
konsolidacja pełna
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.**
usługi leasingowe
Warszawa
100
100
konsolidacja pełna
ING Usługi dla Biznesu S.A.
usługi księgowe,
kadrowo-płacowe
Katowice
100
100
konsolidacja pełna
ING Nowe Usługi S.A.
badania i rozwój
nowych możliwości
rynkowych
Katowice
100
100
konsolidacja pełna
organizacja
wypoczynku i szkoleń
Katowice
88,93
88,93
konsolidacja pełna
Solver Sp. z o.o.
*) ING Bank Śląski S.A. posiada pośredni udział w spółce poprzez ING ABL S.A.
**) ING Bank Śląski S.A. posiada pośredni udział w spółce poprzez ING ABL S.A. W skład grupy kapitałowej ING Lease
(Polska) Sp. z o.o. wchodzi 10 spółek celowych, w których ING Lease (Polska) Sp. z o.o. posiada 100% udziałów.
W dniu 3 lutego 2016 roku Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. poinformował o zamiarze podziału spółki
ING Securities S.A. Podział nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities S.A.
na ING Bank Śląski S.A. oraz Nowe Usługi S.A. na zasadach określonych w Planie Podziału. W wyniku
przeprowadzenia podziału ING Securities S.A. nastąpi integracja w ramach jednego podmiotu
(ING Bank Śląski S.A.) wykonywania usług maklerskich, dotychczas świadczonych za pośrednictwem
ING Securities S.A. i ING Banku Śląskiego S.A. Natomiast działalność niemaklerska wykonywana
dotychczas przez ING Securities S.A. zostanie przeniesiona do spółki z grupy kapitałowej ING Banku
Śląskiego S.A. – Nowe Usługi S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 31 marca
2016 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału ING Securities S.A.
1.5.
Akcjonariat ING Banku Śląskiego S.A.
ING Bank Śląski S.A. jest spółką zależną od ING Bank NV, który według stanu na dzień
31 marca 2016 roku posiadał 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75%
udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank
NV wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, określanej na potrzeby niniejszego sprawozdania
finansowego jako Grupa ING.
Według stanu na dzień 31 marca 2016 roku akcjonariuszami posiadającymi 5 i więcej procent głosów
na Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna były następujące podmioty:
Lp.
Podmiot
1.
ING Bank NV
2.
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
8
Liczba akcji i głosów
% ogólnej liczby
akcji i głosów na WZ
97.575.000
75,00
7.870.000
6,05
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
1.6.
(w mln zł)
Stan posiadania akcji ING Banku Śląskiego przez członków Rady Nadzorczej Banku
oraz członków Zarządu Banku
Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku na dzień 31.03.2016 roku nie posiadali akcji
ING Banku Śląskiego S.A., podobnie jak na dzień przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania
finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
1.7.
Zatwierdzenie sprawozdań
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostało zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 31 marca 2016 roku.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone
przez Zarząd Banku w dniu 9 maja 2016 roku.
2. Istotne zdarzenia w I kwartale 2016 roku
2.1.
Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.
W dniu 31 marca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na którym
podjęto uchwały w sprawie:
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok (sprawozdanie jednostkowe
i skonsolidowane),
 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku (sprawozdanie jednostkowe
i skonsolidowane),
 przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2015 rok oraz oceny polityki wynagradzania
Banku,
 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkom Zarządu
i Członkom Rady Nadzorczej,





podziału zysku za 2015 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
wypłaty dywidendy za 2015 rok (opis w punkcie 11. Wypłacone dywidendy),
podziału ING Securities S.A. (opis w punkcie 1.4 Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.),
zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.,
zmian w składzie Rady Nadzorczej (opis w punkcie 2.2 Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.) oraz przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Rady
Nadzorczej.
2.2.
Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
W dniu 4 marca 2016 roku na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.,
wpłynęły rezygnacje złożone przez:
 Panią Małgorzatę Kołakowską - rezygnacja z funkcji Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
z dniem 31 marca 2016 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie przez nią z dniem
1 kwietnia 2016 roku stanowiska Global Head of Network, Wholesale Banking w Grupie ING,
 Pana Ignacio Juliá Vilar - rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
z dniem 30 kwietnia 2016 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest planowane objęcie
z dniem 1 maja 2016 roku stanowiska Chief Innovation Officer oraz Head of Retail Segment
w Grupie ING.
9
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Również w dniu 4 marca 2016 roku na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego
S.A. została złożona przez Pana Brunona Bartkiewicza rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 4 marca 2016 roku.
Równocześnie w dniu 4 marca 2016 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Brunona Bartkiewicza
na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru
Finansowego. W dniu 19 kwietnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę
na objęcie tego stanowiska przez Pana Brunona Bartkiewicza.
W dniu 24 marca 2016 roku na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
została złożona rezygnacja Pana Diederika van Wassenaer z funkcji członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 31 marca 2016 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest powierzenie
Panu Diederikowi van Wassenaer innych obowiązków w Grupie ING.
W dniu 31 marca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołało
w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego:
 Panią Małgorzatę Kołakowską z dniem 1 kwietnia 2016 roku,
 Pana Christophera Steane’a z dniem 31 marca 2016 roku.
2.3.
Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
Zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ING Banku Śląskiego S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2016 roku podmiotami uprawnionymi
do 5 lub więcej procent głosów były:
Lp.
Podmiot
1.
ING Bank NV
2.
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
2.4.
Liczba akcji i głosów
% w liczbie głosów
na WZ
% ogólnej liczby
akcji i głosów na WZ
97.575.000
87,56
75,00
7.870.000
7,06
6,05
Sprzedaż portfela wierzytelności niepracujących
W dniu 29 marca 2016 roku ING Bank Śląski S.A. zawarł z BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni umowę dotyczącą sprzedaży portfela kredytów
niepracujących, głównie kredytów hipotecznych. Łączna kwota wierzytelności sprzedanych
w ramach umowy wynosiła 92,4 mln zł (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień
zawarcia umowy). Ostateczna cena sprzedaży portfela została ustalona na 24 mln zł. W efekcie
opisywanej umowy Bank zmniejszył portfel kredytów nieregularnych o kwotę 62,0 mln zł.
Pozytywny wpływ transakcji na wyniki Banku wyniósł 18,9 mln zł, w tym na zmniejszenie kosztów
ryzyka Banku wyniósł 12,9 mln zł.
2.5.
Zawarcie z ING Bank N.V. umowy pożyczki podporządkowanej
W dniu 23 lutego 2016 roku ING Bank Śląski S.A. zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie
umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 150,0 mln EUR. Równowartość Pożyczki według kursu
średniego NBP z dnia 23 lutego 2016 roku wynosi 654,8 mln zł. Pożyczka została udzielona
na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem
uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Odsetki będą płatne kwartalnie
10
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegają
od warunków rynkowych. ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym, posiadającym 75% akcji
i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia
2016 roku Bank uzyskał zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II.
W przypadku gdyby Bank zaliczył pożyczkę podporządkowaną do kapitału Tier II już na dzień
31.03.2016, wówczas łączny współczynnik kapitałowy kształtowałby się na poziomie 15,2%
(skonsolidowany) i 16,6% (jednostkowy).
2.6.
Zmiana Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
W dniu 23 marca 2016 roku weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w systemie opłat
ponoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania. Główna zmiana dotyczy
częstotliwości wnoszenia opłat – przejście z systemu rocznego na kwartalny. Jest to konsekwencja
nowej interpretacji przepisów unijnych, dotyczących rozliczania składek na BFG.
Po zmianie ustawy w przypadku opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej maksymalna stawka wynosi
odpowiednio 0,075% i 0,05% kwartalnie (dotychczas maksymalna stawka wynosiła odpowiednio
0,3% i 0,2% rocznie). Zgodnie z przepisami przejściowymi, Rada BFG podjęła uchwałę w sprawie opłat
za I oraz II kwartał 2016 roku.
W sytuacji wyczerpania środków funduszu ochrony środków gwarantowanych, stawki
obowiązkowych opłat na ten cel mogą zostać podniesione maksymalnie do 0,3% kwartalnie
(dotychczas było to 0,6 proc. w skali roku).
W przypadku ING Banku Śląskiego S.A. łączna kwota opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej
za I kwartał 2016 roku wyniosła 31,7 mln zł (na podstawie uchwał Rady BFG określających wysokość
stawek na I kwartał 2016 roku).
2.7.
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych
1 lutego 2016 roku weszła w życie Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Zgodnie z Ustawą od lutego 2016 roku m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe
są obciążane tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym w skali miesięcznej 0,0366% wartości
ich aktywów. Podstawę opodatkowania stanowią aktywa podmiotu po pomniejszeniu o 4 mld zł
oraz o wartość funduszy własnych i skarbowych papierów wartościowych. Po raz pierwszy podatek
bankowy został odprowadzony w marcu br.
2.8.
Zgoda na prowadzenie działalności maklerskiej
W dniu 19 stycznia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła ING Bankowi Śląskiemu S.A.
zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
 przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie,
 nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
 doradztwa inwestycyjnego,
 oferowania instrumentów finansowych,
 świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne
i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze,
jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia
rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków
pieniężnych,
11
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
 doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa
lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji
o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
3. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
3.1.
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku
W dniu 19 kwietnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie
Pana Brunona Bartkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
3.2.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczeniu do kapitału Tier II Banku środków
z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej
W dniu 20 kwietnia 2016 roku Bank powziął informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku decyzji wyrażającej zgodę na zaliczenie do kapitału Tier II
Banku środków pieniężnych w kwocie 150,0 mln EUR, zgodnie z warunkami umowy pożyczki
podporządkowanej zawartej pomiędzy Bankiem i ING Bank N.V.
3.3.
Podwyższenie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd.
W dniu 20 kwietnia 2016 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. podwyższyła rating
długoterminowy podmiotu (Long-term IDR), dla ING Banku Śląskiego S.A. z poziomu A- na poziom A.
Zgodnie z komunikatem Agencji, zmiana ratingu jest następstwem analogicznego działania
ratingowego wobec głównego akcjonariusza Banku – ING Bank N.V.
Agencja potwierdziła rating krótkoterminowy Banku (Short-Term IDR) na poziomie F1 oraz rating
wsparcia na poziomie 1. Rating indywidualny (Viability Rating) pozostaje na poziomie bbb+.
3.4.
Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. – podpisanie nowej umowy
W dniu 22 kwietnia 2016 roku Bank zawarł z firmą ING Commercial Finance Polska S.A. nową umowę
kredytową, która docelowo ma zastąpić umowę kredytową z dnia 2 stycznia 2012 roku
wraz z późniejszymi zmianami. Zawarcie nowej umowy kredytowej nie powoduje zwiększenia
łącznego zaangażowania Banku w odniesieniu do spółki ING Commercial Finance Polska S.A.
wynoszącego 2 725,5 mln zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest stosunek łącznych kwot kredytu do kapitałów własnych
Banku. Kredytobiorca jest powiązany z ING Bankiem Śląskim S.A.
3.5.
Zmiana warunków planowanej transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe)
przez Visa Inc.
W kwietniu 2016 roku Bank otrzymał informację z Visa Europe o uzgodnionych przez Visę Europe
z Visa Inc. zmianach do warunków planowanej transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.
Zmienione warunki zakładają dodatkową gwarantowaną płatność gotówkową z tytułu transakcji
przejęcia w wysokości 1,87 miliarda EUR (wraz z odsetkami), z czego 750 milionów EUR płatne z góry
oraz 1,12 miliarda EUR (włączając odsetki) płatne po trzech latach. Dodatkowa gwarantowana
płatność gotówkowa ma zastąpić przewidywaną wcześniej płatność typu „earn out”. Zmiany
12
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
warunków transakcji będą przedmiotem ostatecznej umowy oraz zgód regulacyjnych. Zgodnie
z przekazaną informacją, rozliczenie transakcji może nastąpić później niż pierwotnie planowano tj. po
2 kwartale 2016 roku.
Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Bank nie otrzymał dodatkowych informacji
w odniesieniu do kwot alokowanych Bankowi, z tego względu Bank utrzymał na dzień 31 marca 2016
wycenę akcji Visa w kwocie 41,8 milionów EUR.
4. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING
Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2016 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego
Standardu Rachunkowości (MSR) 34 Sprawozdawczość Śródroczna w wersji zatwierdzonej
przez Komisję Europejską i obowiązującej na dzień sprawozdawczy, tj. 31 marca 2016 roku
oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259) z późniejszymi zmianami.
Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w wersji skróconej. Śródroczne
skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym
Banku za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, które zostało zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 31 marca 2016 roku.
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym i śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku oraz śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 roku wraz z danymi porównywalnymi
zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla każdego
z okresów.
4.1.
Kontynuacja działalności
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości,
tzn. przez okres co najmniej 1 roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania przez Zarząd Banku nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.
4.2.
Działalność zaniechana
W okresie pierwszego kwartału 2016 i 2015 roku w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana.
4.3.
Zakres podmiotowy i waluta sprawozdania
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2016 rok zawiera dane Banku oraz jego jednostek zależnych
(razem zwanych “Grupą”). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
zostało sporządzane w złotych polskich („PLN”). Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej,
podane są po zaokrągleniu do miliona złotych. W związku z tym mogą wystąpić przypadki
matematycznej niespójności w sumowaniach lub pomiędzy poszczególnymi notami.
13
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4.4.
(w mln zł)
Dane porównawcze
Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku dla śródrocznego
skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych, dodatkowo na dzień 31.12.2015 roku dla śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, a w przypadku
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dane na dzień
31.12.2015 roku, 31.03.2015 roku oraz 31.12.2014 roku.
4.5.
Zmiany w standardach rachunkowości
W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano
takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok (Roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku) oraz standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską
obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2016 roku
lub po tej dacie:
Zmiana
Wpływ na sprawozdanie Grupy
Zmiana dotyczy jednostkowego sprawozdania finansowego.
MSR 27
Bank kontynuuje dotychczasowe podejście w tym zakresie,
„Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym” które w dalszym ciągu jest możliwe do zastosowania. W związku z tym
nie wpływa na sprawozdania finansowe Grupy i Banku.
MSR 1
„Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji”
Implementacja zmiany nie wywarła istotnego wpływ na sprawozdania
finansowe Grupy.
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF realizowanych w ramach cyklu
2012-2014.
Dotyczą: MSSF 5, MSSF 7, MSR 19, MSR 34, MSSF 1.
Implementacja zmian nie wywiera istotnego wpływu na sprawozdanie
finansowe Grupy.
MSR 16 i MSR 38
„Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji”
Implementacja zmian nie wywiera wpływu na sprawozdanie
finansowe Grupy.
MSSF 11
„Rozliczenie nabycia udziałów we wspólnych działaniach”
Implementacja zmiany nie wywiera wpływu na sprawozdanie
finansowe Grupy.
MSR 16 i MSR 41
„Rolnictwo. Rośliny produkcyjne”
Nie dotyczy.
Standardy i interpretacje, które zostały wydane ale jeszcze nie obowiązują ponieważ
nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
ale nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę zaprezentowane zostały w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za 2015 rok.
14
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
W I kwartale 2016 roku, opublikowano następujące zmiany do standardów rachunkowości:
Zmiana
(w nawiasie data zastosowania w Unii Europejskiej)
Wpływ na sprawozdanie Grupy
MSSF 16
„Leasing”
(rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 lub później)
Grupa jest w trakcie analizy wpływu nowego standardu
na sprawozdanie finansowe Grupy.
MSR 12
„Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na
niezrealizowane straty”
(rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 lub później)
Implementacja zmiany nie będzie miała istotnego wpływu
na sprawozdania finansowe Grupy.
MSR 7
„Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji”
(rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 lub później)
Zastosowanie zmiany do standardu będzie miało wpływ jedynie
na zakres i strukturę informacji analitycznej ujawnianej
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Grupy.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się
w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie
stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF,
które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
5. Istotne zasady rachunkowości
Szczegółowe zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015
roku do 31 marca 2015 roku, opublikowanym w dniu 29 lutego 2016 roku i dostępnym na stronie
internetowej ING Banku Śląskiego S.A. (www.ingbank.pl).
Poniżej przedstawiono zmiany, które zostały wprowadzone w I kwartale 2016 roku do opisu zasad
rachunkowości stosowanych przez Grupę Kapitałową w związku z aktualizacją podejścia.
5.1.
Zmiany wprowadzone do opisu stosowanych szacunków
Okres i metoda amortyzacji aktywów niematerialnych są weryfikowane na koniec każdego roku
obrotowego. Zmiany w okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie uzyskiwania korzyści
ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych są ujmowane poprzez
zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak zmiany wartości
szacunkowych.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stawek i ekonomicznego okresu użyteczności wartości
niematerialnych ustalono, że okres ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych
realizowanych w ramach projektów strategicznych wynosi 5 lat.
Aplikacje strategiczne są realizowane w ramach strategicznych projektów, które to są kluczowe
dla działalności Banku. Zmiana okresu amortyzacji rozpoznana zostanie prospektywnie od daty
dostosowania, tj. 1 stycznia 2016 roku.
5.2.
Pozostałe zmiany
Pozostałe wprowadzone zmiany miały charakter redakcyjny, doprecyzowujący i polegały
na uzupełnieniu lub skorygowaniu opisów stosowanych zasad.
15
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
6. Porównywalność danych finansowych
Zmiany w rachunku zysków i strat
W sporządzonym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku do śródrocznych skonsolidowanych
sprawozdań finansowych za okresy wcześniejsze Grupa dokonała zmian w sposobie prezentacji
wyniku na sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, które objęte były rachunkowością
zabezpieczeń wartości godziwej. W rezultacie tej zmiany:
 w pozycji Wynik na inwestycjach prezentowany jest obecnie wynik na sprzedaży papierów
tylko w części odpowiadającej wycenie z tytułu niezabezpieczanych ryzyk,
 efekt strategii zabezpieczającej, tj. wynik z wyceny papierów wartościowych z tytułu
zabezpieczonego ryzyka oraz wyceny instrumentu zabezpieczającego zostaje zatrzymany
w pozycji Wynik na rachunkowości zabezpieczeń.
Opisane wyżej zmiany poniosły za sobą konieczność przekształcenia danych porównywalnych jednak
nie miały wpływu na poziom prezentowanego wyniku finansowego.
Poniższa tabela obrazuje poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z rachunku zysków
i strat według wartości zaprezentowanych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2015 roku oraz według wartości zaprezentowanych
w bieżącym sprawozdaniu.
w sprawozdaniu finansowym
za I kwartał 2015
okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
(dane zatwierdzone)
zmiana
w sprawozdaniu finansowym
za I kwartał 2016
okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
(dane porównywalne)
Wynik na inwestycjach
51,5
-0,6
50,9
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
10,8
0,6
11,4
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
W sprawozdaniach śródrocznych Grupa prezentuje szczegółowe informacje na temat
poszczególnych pozycji przychodów i kosztów odsetkowych i prowizyjnych w dodatkowych notach
objaśniających.
Zmiany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
W sporządzonym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku do śródrocznych skonsolidowanych
sprawozdań finansowych za okresy wcześniejsze Grupa dokonała w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej przesunięcia wyceny motywacyjnych programów pracowniczych do pozycji zyski
zatrzymane. W opinii Grupy powyższa zmiana przyczyniła się do zwiększenia przejrzystości
sprawozdania z sytuacji finansowej. Dokonana zmiana nie miała wpływu na poziom sumy bilansowej
w prezentowanych okresach.
Poniższa tabela prezentuje poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej według wartości zaprezentowanych w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za I kwartał 2015 oraz według wartości zaprezentowanych w bieżącym sprawozdaniu.
KAPITAŁ WŁASNY
w sprawozdaniu finansowym
za I kwartał 2015
stan na 31.03.2015
(dane zatwierdzone)
zmiana
48,5
-48,5
-
7 185,8
48,5
7 234,3
Wycena motywacyjnych programów pracowniczych
Zyski zatrzymane
16
w sprawozdaniu finansowym
za I kwartał 2016
stan na 31.03.2015
(dane porównywalne)
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
7. Noty uzupełniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
7.1.
Wynik z tytułu odsetek
I kwartał 2016
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
I kwartał 2015
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Przychody z tytułu odsetek
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom
Odsetki od kredytów i innych należności udzielonych klientom
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami
Odsetki od aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Odsetki od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Odsetki od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych
Razem przychody z tytułu odsetek
12,3
15,9
743,3
684,1
3,3
3,6
4,2
6,7
124,2
157,7
27,6
11,0
20,1
8,0
935,0
887,0
8,6
14,9
Koszty odsetek
Odsetki od zobowiązań wobec innych banków
251,0
296,5
Odsetki od transakcji z przyrzeczeniem odkupu zawartych z klientami
0,1
0,1
Odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
5,7
6,1
Odsetki od zobowiązań wobec klientów
Odsetki od zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu
0,2
0,4
Odsetki od zobowiązań podporządkowanych
1,3
0,0
Razem koszty odsetek
266,9
318,0
Wynik z tytułu odsetek
668,1
569,0
NIM - marża odsetkowa netto - ciągniona*
2,48%
2,56%
NIM - marża odsetkowa netto - kwartalna**
2,52%
2,37%
*) NIM - marża odsetkowa netto - ciągniona została obliczona jako stosunek sumy wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych
kwartałów do średnich aktywów odsetkowych z 5 kolejnych kwartałów.
**) NIM - marża odsetkowa netto - kwartalna została obliczona jako stosunek kwartalnego wyniku odsetkowego netto x 4 do
średnich aktywów odsetkowych w kwartale.
17
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.2.
(w mln zł)
Wynik z tytułu prowizji
I kwartał 2016
I kwartał 2015
marża transakcyjna na transakcjach wymiany walut
63,9
69,9
prowadzenie rachunków klientów
60,8
59,1
udzielanie kredytów
64,0
57,1
karty płatnicze i kredytowe
24,0
18,2
dystrybucja jednostek uczestnictwa
21,8
23,0
oferowanie produktów ubezpieczeniowych
12,0
13,7
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Przychody z tytułu prowizji
usługi faktoringowe i leasingowe
9,0
7,6
działalność maklerska
8,8
10,3
działalność powiernicza
6,0
8,3
5,2
4,6
10,1
5,2
285,6
277,0
31,7
27,0
Wynik z tytułu prowizji
253,9
250,0
Udział wyniku z tytułu prowizji w przychodach Grupy
26,0%
27,6%
zagraniczne operacje handlowe
pozostałe prowizje
Razem przychody z tytułu prowizji
Koszty prowizji
7.3.
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat
oraz wynik z pozycji wymiany
I kwartał 2016
I kwartał 2015
117,0
-4,2
6,1
0,8
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Wynik na wycenie do wartości godziwej instrumentów przeznaczonych
do obrotu, w tym:
Wynik na instrumentach dłużnych
Wynik na instrumentach pochodnych, w tym:
- transakcje pochodne walutowe
- transakcje pochodne na stopę procentową
- transakcje pochodne związane z papierami wartościowymi
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
110,9
-5,0
108,2
-15,6
2,7
10,5
0,0
0,1
Wynik z pozycji wymiany
-94,0
19,4
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat
oraz wynik z pozycji wymiany
23,0
15,2
18
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.4.
(w mln zł)
Wynik na inwestycjach
I kwartał 2016
I kwartał 2015
28,7
50,9
28,7
50,9
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej papierów wartościowych:
-2,6
11,4
wycena transakcji zabezpieczanej
46,3
1,3
-48,9
10,1
-2,6
11,4
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Wynik z tytułu nieruchomości inwestycyjnych
1,5
2,3
Inne
3,0
7,2
Wynik na pozostałej działalności podstawowej
4,5
9,5
I kwartał 2016
I kwartał 2015
251,5
238,9
Koszty marketingu i promocji
25,5
30,1
Amortyzacja
42,2
41,8
Opłaty na rzecz BFG
31,7
26,1
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Wynik na instrumentach dłużnych
Wynik na inwestycjach
7.5.
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
wycena transakcji zabezpieczającej
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
7.6.
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Wynik na pozostałej działalności podstawowej
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
7.7.
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Koszty działania
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Koszty pracownicze
Pozostałe koszty działania
Razem koszty działania
19
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
157,9
158,7
508,8
495,6
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
7.7.1. Zatrudnienie
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. kształtowało się następująco:
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
Zatrudnienie w etatach
8 165,8
8 133,7
8 144,6
8 093,9
Zatrudnienie w osobach
8 221
8 189
8 202
8 157
Zatrudnienie w ING Banku Śląskim S.A. kształtowało się następująco:
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
Zatrudnienie w etatach
7 706,7
7 686,3
7 674,0
7 637,5
Zatrudnienie w osobach
7 754
7 728
7 719
7 687
7.8.
Odpisy na utratę
pozabilansowe
wartości
aktywów
finansowych
i
rezerwy
na
zobowiązania
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Zawiązanie odpisów na utratę wartości
300,4
210,7
Rozwiązanie odpisów na utratę wartości
-221,5
-126,4
78,9
84,3
Segment bankowości korporacyjnej
62,5
50,4
Segment bankowości detalicznej
16,4
33,9
I kwartał 2016
I kwartał 2015
337,4
326,1
78,2
65,1
259,2
261,0
23,2%
20,0%
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Netto odpisy na utratę wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
w tym:
7.9.
Efektywna stopa podatkowa
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Efektywna stopa podatkowa
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Na odchylenie efektywnej stawki podatkowej w I kwartale 2016 roku wpłynął podatek bankowy
(50,5 mln za luty i marzec 2016) oraz opłata ostrożnościowa na BFG (10,2 mln za I kwartał 2016).
20
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.10.
(w mln zł)
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
837,6
820,7
794,8
963,4
Lokaty międzybankowe
44,6
59,4
413,2
125,8
Kredyty i pożyczki
62,3
81,7
63,5
58,3
Należności faktoringowe
8,5
51,4
3,8
8,9
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
0,0
0,0
820,9
664,9
Pozostałe należności
2,0
1,5
15,2
17,0
955,0
1 014,7
2 111,4
1 838,3
-0,7
-0,1
-0,1
0,0
-0,7
-0,1
-0,1
0,0
954,3
1 014,6
2 111,3
1 838,3
Rachunki bieżące
Razem (brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym:
dotyczący kredytów i pożyczek
Razem (netto)
7.11.
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
instrumenty dłużne
transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Razem
7.12.
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
2 067,7
1 127,1
2 645,7
1 856,8
2 067,7
964,3
2 068,3
1 409,8
0,0
162,8
577,4
447,0
2 067,7
1 127,1
2 645,7
1 856,8
Inwestycje
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
instrumenty dłużne, w tym:
- pozycje zabezpieczane w rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej
instrumenty kapitałowe
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym:
instrumenty dłużne
Razem
21
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
21 952,1
20 678,1
22 151,9
22 829,3
21 768,6
20 494,9
22 138,4
22 815,3
9 659,3
3 515,5
3 226,1
4 095,9
183,5
183,2
13,5
14,0
3 119,9
2 800,7
1 717,8
0,0
3 119,9
2 800,7
1 717,8
0,0
25 072,0
23 478,8
23 869,7
22 829,3
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.13.
(w mln zł)
Kredyty i inne należności udzielone klientom
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
Portfel kredytowy, w tym:
72 907,0
70 046,9
61 323,1
58 750,5
Kredyty i pożyczki
61 492,4
58 563,8
51 561,9
48 750,7
Należności leasingowe
5 066,4
4 922,1
4 353,1
4 397,7
Należności faktoringowe
3 413,9
3 402,0
2 582,6
2 830,4
Dłużne papiery wartościowe (korporacyjne i komunalne)
2 934,3
3 159,0
2 825,5
2 771,7
Inne należności, w tym:
3 980,1
4 019,6
3 867,8
4 029,8
Euroobligacje
3 853,4
3 838,6
3 750,6
3 923,9
126,7
181,0
117,2
105,9
Razem (brutto)
76 887,1
74 066,5
65 190,9
62 780,3
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
(w tym IBNR), w tym:
-1 557,1
-1 546,9
-1 791,9
-1 725,5
dotyczący portfela kredytowego, w tym:
-1 555,9
-1 545,9
-1 791,0
-1 719,8
dotyczący kredytów i pożyczek
Pozostałe należności
-1 365,7
-1 390,7
-1 679,4
-1 638,2
dotyczący należności leasingowych
-43,1
-39,4
-52,0
-62,1
dotyczący należności faktoringowych
-17,1
-12,3
-15,0
-13,9
-130,0
-103,5
-44,6
-5,6
dotyczący innych należności, w tym:
-1,2
-1,0
-0,9
-5,7
dotyczący euroobligacji
-0,7
-0,5
-0,4
-0,5
dotyczący pozostałych należności
-0,5
-0,5
-0,5
-5,2
75 330,0
72 519,6
63 399,0
61 054,8
2 306,6
2 510,0
1 750,7
1 869,1
65 329,9
62 285,6
54 115,9
51 461,1
7 693,5
7 724,0
7 532,4
7 724,6
dotyczący dłużnych papierów wartościowych
(korporacyjnych i komunalnych)
Razem (netto), w tym:
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom
sektora finansowego
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji
rządowych i samorządowych
Kredyty i inne należności udzielone innym niż banki podmiotom sektora finansowego
Kredyty i pożyczki, w tym:
- w rachunku bieżącym
- terminowe
Należności leasingowe
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
1 787,1
1 936,1
1 660,4
1 778,7
166,7
157,3
63,9
584,6
1 620,4
1 778,8
1 596,5
1 194,1
0,6
0,7
0,7
0,8
20,4
21,1
0,0
0,0
Dłużne papiery wartościowe (noty)
386,5
384,5
0,0
0,0
Pozostałe należności
113,1
168,3
90,3
90,8
Należności faktoringowe
2 307,7
2 510,7
1 751,4
1 870,3
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym:
-1,1
-0,7
-0,7
-1,2
dotyczący kredytów i pożyczek
-1,0
-0,6
-0,7
-1,2
Razem (brutto)
dotyczący dłużnych papierów wartościowych
Razem (netto)
22
-0,1
-0,1
0,0
0,0
2 306,6
2 510,0
1 750,7
1 869,1
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora niefinansowego
Podmioty gospodarcze, w tym:
Kredyty i pożyczki, w tym:
- w rachunku bieżącym
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
37 657,4
28 659,8
35 998,3
26 884,8
31 630,5
23 515,8
30 268,0
21 870,5
7 764,9
6 999,9
6 596,1
5 724,2
20 894,9
19 884,9
16 919,7
16 146,3
Kredyty i pożyczki, w tym:
4 399,4
3 297,3
1 287,8
13,1
29 226,9
28 514,8
4 319,5
3 279,8
1 502,0
12,2
27 832,0
27 173,5
3 907,9
2 484,5
1 695,9
26,4
24 274,9
23 773,0
3 972,8
2 746,0
1 664,1
14,6
22 916,2
22 441,0
- w rachunku bieżącym
1 753,6
1 632,9
1 620,6
1 542,6
26 761,2
25 540,6
22 152,4
20 898,4
666,4
45,2
0,5
601,9
56,1
0,5
444,5
56,9
0,5
424,1
50,6
0,5
66 884,3
-1 554,4
63 830,3
-1 544,7
55 905,4
-1 789,5
53 184,2
-1 723,1
-1 022,5
-834,5
-41,3
-17,0
-129,7
0,0
-531,9
-529,5
-1,8
-0,1
-0,5
-989,3
-836,1
-37,9
-12,2
-103,1
0,0
-555,4
-553,3
-1,5
-0,1
-0,5
-1 158,2
-1 047,7
-51,2
-14,9
-44,4
0,0
-631,3
-629,9
-0,8
-0,1
-0,5
-1 125,4
-1 040,0
-61,3
-13,8
-5,6
-4,7
-597,7
-596,3
-0,8
-0,1
-0,5
65 329,9
62 285,6
54 115,9
51 461,1
- terminowe
Należności leasingowe
Należności faktoringowe
Dłużne papiery wartościowe (obligacje korporacyjne i noty)
Pozostałe należności
Gospodarstwa domowe, w tym:
- terminowe
Należności leasingowe
Należności faktoringowe
Pozostałe należności
Razem (brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym:
Podmioty gospodarcze, w tym:
dotyczący kredytów i pożyczek
dotyczący należności leasingowych
dotyczący należności faktoringowych
dotyczący dłużnych papierów wartościowych
dotyczący pozostałych należności
Gospodarstwa domowe, w tym:
dotyczący kredytów i pożyczek
dotyczący należności leasingowych
dotyczący należności faktoringowych
dotyczący pozostałych należności
Razem (netto)
Kredyty i inne należności udzielone podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
Kredyty i pożyczki, w tym:
2 530,7
2 569,4
2 612,7
2 660,5
- w rachunku bieżącym
85,5
6,8
88,8
6,8
2 445,2
2 562,6
2 523,9
2 653,7
51,0
1 260,0
3 853,4
7 695,1
-1,6
-0,7
-0,2
-0,7
45,0
1 272,5
3 838,6
7 725,5
-1,5
-0,7
-0,3
-0,5
41,2
1 129,6
3 750,6
7 534,1
-1,7
-1,1
-0,2
-0,4
33,8
1 107,6
3 923,9
7 725,8
-1,2
-0,7
0,0
-0,5
7 693,5
7 724,0
7 532,4
7 724,6
- terminowe
Należności faktoringowe
Dłużne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Euroobligacje
Razem (brutto)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym:
dotyczący kredytów i pożyczek
dotyczący dłużnych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
dotyczący euroobligacji
Razem (netto)
23
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Portfel kredytowy według segmentu klientów
Portfel kredytowy (brutto), w tym:
Bankowość korporacyjna, w tym:
- kredyty i pożyczki
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
72 907,0
70 046,9
61 323,1
58 750,5
45 146,0
43 593,4
38 078,6
36 781,1
34 111,8
32 445,9
28 558,6
27 005,8
- należności leasingowe
4 686,2
4 586,7
4 108,5
4 173,7
- należności faktoringowe
3 413,7
3 401,8
2 586,0
2 829,9
- dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne
2 934,3
3 159,0
2 825,5
2 771,7
27 761,0
26 453,5
23 244,5
21 969,4
- kredyty i pożyczki hipoteczne
21 152,6
20 294,5
17 750,1
16 680,8
- kredyty i pożyczki pozostałe
6 608,4
6 159,0
5 494,4
5 288,6
-1 555,9
-1 545,9
-1 791,0
-1 719,8
-1 069,8
-1 030,0
-1 189,0
-1 153,2
-877,8
-875,5
-1 077,6
-1 071,8
-44,8
-38,6
-51,8
-61,9
Bankowość detaliczna, w tym:
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (w tym IBNR), w tym:
Bankowość korporacyjna, w tym:
- kredyty i pożyczki
- należności leasingowe
- należności faktoringowe
- dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne
Bankowość detaliczna, w tym:
-17,2
-12,4
-15,0
-13,9
-130,0
-103,5
-44,6
-5,6
-486,1
-515,9
-602,0
-566,6
- kredyty i pożyczki hipoteczne
-151,4
-197,1
-195,3
-173,3
- kredyty i pożyczki pozostałe
-334,7
-318,8
-406,7
-393,3
71 351,1
68 501,0
59 532,1
57 030,7
44 076,2
42 563,4
36 889,6
35 627,9
33 234,0
31 570,4
27 481,0
25 934,0
- należności leasingowe
4 641,4
4 548,1
4 056,7
4 111,8
- należności faktoringowe
3 396,5
3 389,4
2 571,0
2 816,0
- dłużne papiery wartościowe korporacyjne i komunalne
2 804,3
3 055,5
2 780,9
2 766,1
Portfel kredytowy (netto), w tym:
Bankowość korporacyjna, w tym:
- kredyty i pożyczki
27 274,9
25 937,6
22 642,5
21 402,8
- kredyty i pożyczki hipoteczne
21 001,2
20 097,4
17 554,8
16 507,5
- kredyty i pożyczki pozostałe
6 273,7
5 840,2
5 087,7
4 895,3
Bankowość detaliczna, w tym:
24
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.14.
(w mln zł)
Jakość portfela kredytowego
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
45 146,0
43 593,4
38 078,6
36 781,1
43 220,0
41 867,2
35 951,1
34 981,5
1 926,0
1 726,2
2 127,5
1 799,6
1 102,4
1 056,1
1 203,1
1 171,5
Bankowość korporacyjna
Zaangażowanie brutto, w tym:
portfel bez rozpoznanej utraty wartości
portfel z rozpoznaną utratą wartości
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy, w tym:
74,1
79,2
71,4
79,0
995,7
950,8
1 117,6
1 074,2
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
32,6
26,1
14,1
18,3
Udział portfela z rozpoznaną utratą wartości
4,3%
4,0%
5,6%
4,9%
51,7%
55,1%
52,5%
59,7%
27 761,0
26 453,5
23 244,5
21 969,4
27 254,0
25 911,3
22 632,2
21 389,6
507,0
542,2
612,3
579,8
dotyczący portfela bez rozpoznanej utraty wartości
dotyczący portfela z rozpoznaną utratą wartości
Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości
Bankowość detaliczna
Zaangażowanie brutto, w tym:
portfel bez rozpoznanej utraty wartości
portfel z rozpoznaną utratą wartości
494,6
515,9
602,0
566,6
dotyczący portfela bez rozpoznanej utraty wartości
103,3
101,7
97,8
87,8
dotyczący portfela z rozpoznaną utratą wartości
382,8
414,2
504,2
478,8
8,5
0,0
0,0
0,0
1,8%
2,0%
2,6%
2,6%
75,5%
76,4%
82,3%
82,6%
72 907,0
70 046,9
61 323,1
58 750,5
1 597,0
1 572,0
1 805,1
1 738,1
177,4
180,9
169,2
166,8
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy, w tym:
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
Udział portfela z rozpoznaną utratą wartości
Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości
Zaangażowanie brutto ogółem
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i rezerwy
ogółem, w tym:
dotyczący portfela bez rozpoznanej utraty wartości
1 378,5
1 365,0
1 621,8
1 553,0
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
41,1
26,1
14,1
18,3
Współczynnik pokrycia portfela ogółem
2,2%
2,2%
2,9%
3,0%
Udział portfela z rozpoznaną utratą wartości
3,3%
3,2%
4,5%
4,1%
56,7%
60,2%
59,2%
65,3%
dotyczący portfela z rozpoznaną utratą wartości
Współczynnik pokrycia portfela z rozpoznaną utratą wartości
25
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Zmiana stanu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
I kwartał 2016
I kwartał 2015
1 573,6
1 743,8
25,9
62,7
78,9
84,3
-53,5
-22,7
0,5
1,1
1 599,5
1 806,5
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na początek okresu
Zmiany w okresie, w tym:
zmiany w rachunku zysków i strat
umorzenia
pozostałe
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na koniec okresu
7.15.
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Aktywa majątkowe
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
53,2
53,2
60,0
60,0
Rzeczowe aktywa trwałe
566,7
597,7
583,5
595,0
Wartości niematerialne
417,9
419,6
374,4
377,3
1 037,8
1 070,5
1 017,9
1 032,3
Nieruchomości inwestycyjne
Razem
7.16.
Zobowiązania wobec innych banków
Rachunki bieżące
Depozyty międzybankowe
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Kredyty otrzymane*
Pozostałe zobowiązania
Razem
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
1 767,9
1 527,1
1 785,6
1 823,2
454,7
316,5
798,9
1 818,7
0,0
0,0
932,2
0,0
1 921,9
1 997,0
2 281,4
2 467,1
91,5
72,9
9,4
14,4
4 236,0
3 913,5
5 807,5
6 123,4
*) Pozycja "Kredyty otrzymane" obejmuje finansowanie długoterminowych kontraktów leasingowych w EUR (tzw. "matched
funding") otrzymane przez spółkę zależną ING Lease Sp. z o.o. od ING Banku NV.
7.17.
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych
Razem
26
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
0,0
162,8
173,1
56,9
0,0
162,8
173,1
56,9
319,9
466,6
1 014,6
860,5
319,9
629,4
1 187,7
917,4
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.18.
(w mln zł)
Zobowiązania wobec klientów
Depozyty
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
89 106,8
86 463,7
76 535,2
74 405,7
1 296,2
1 354,8
1 071,5
1 253,2
90 403,0
87 818,5
77 606,7
75 658,9
2 527,9
2 417,3
2 426,3
2 243,8
86 077,3
83 769,3
73 225,8
71 539,3
1 797,8
1 631,9
1 954,6
1 875,8
Pozostałe zobowiązania
Razem, w tym:
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych
i samorządowych
Zobowiązania wobec innych niż banki podmiotów sektora finansowego
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
2 469,0
2 353,8
2 367,5
2 142,8
2 393,6
2 272,3
1 850,4
1 707,6
75,4
81,5
517,1
435,2
Depozyty, w tym:
- rachunki bieżące
- rachunki terminowe
58,9
63,5
58,8
101,0
2 527,9
2 417,3
2 426,3
2 243,8
Pozostałe zobowiązania
Razem
Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego
Podmioty gospodarcze, w tym:
Depozyty, w tym:
- rachunki bieżące
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
24 268,7
23 122,5
24 792,9
23 594,2
20 717,9
19 777,6
21 260,5
20 177,3
12 346,1
13 123,8
10 648,5
10 641,5
- rachunki oszczędnościowe
8 948,5
8 000,5
6 341,8
6 139,6
- rachunki terminowe
1 827,9
2 469,9
2 787,3
3 396,2
Pozostałe zobowiązania
1 146,2
61 808,6
61 729,1
1 198,7
58 976,4
58 896,2
940,3
52 507,9
52 442,0
1 083,2
50 278,8
50 217,1
- rachunki bieżące
10 004,1
9 875,2
10 354,5
7 715,3
- rachunki oszczędnościowe
Gospodarstwa domowe, w tym:
Depozyty, w tym:
45 921,7
42 989,9
36 801,3
36 622,6
- rachunki terminowe
5 803,3
6 031,1
5 286,2
5 879,2
Pozostałe zobowiązania
79,5
80,2
65,9
61,7
86 077,3
83 769,3
73 225,8
71 539,3
Razem
Zobowiązania wobec podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych
Depozyty, w tym:
- rachunki bieżące
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
1 786,2
1 619,5
1 948,1
1 868,5
1 669,6
1 530,6
1 577,6
1 809,4
59,1
- rachunki terminowe
116,6
88,9
370,5
Pozostałe zobowiązania
11,6
12,4
6,5
7,3
1 797,8
1 631,9
1 954,6
1 875,8
Razem
27
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.19.
(w mln zł)
Rezerwy
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
3,4
3,3
21,3
21,5
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe
41,1
26,1
14,1
18,3
Rezerwa na odprawy emerytalne
22,5
22,1
20,7
20,5
Rezerwa na niewykorzystane urlopy
15,7
15,7
14,5
14,5
82,7
67,2
70,6
74,8
Rezerwa na sprawy sporne
Razem
W I kwartale 2016 roku Bank w pozycji rezerwa na zobowiązania pozabilansowe ujął dodatkowo
rezerwy w kwocie 15,7 mln zł na część pozabilansową zaangażowań kredytowych wobec klientów,
która we wcześniejszych okresach prezentowana była łącznie z odpisem aktualizującym z tytułu
utraty wartości i pomniejszała wartość bilansową Kredytów i innych należności udzielonych klientom.
Z uwagi na nieistotność zmiany w stosunku do wysokości sumy bilansowej (ok. 0,01%) Bank odstąpił
od korygowania danych za okresy wcześniejsze.
7.20. Wartość godziwa
Wartość godziwa to kwota, za jaką składnik aktywów mógłby być wymieniony, lub zobowiązanie
wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi i zainteresowanymi stronami w bezpośrednio
zawartej transakcji, innej niż sprzedaż pod przymusem lub likwidacja i jest najlepiej odzwierciedlona
przez cenę rynkową, jeśli jest dostępna.
7.20.1. Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Kategorie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych
W oparciu o stosowane metody ustalania wartości godziwej, poszczególne
aktywów/zobowiązań finansowych klasyfikuje się do następujących kategorii:
składniki
 Poziom 1 (Level 1): aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane bezpośrednio w oparciu
o ceny kwotowane na aktywnym rynku.
 Poziom 2 (Level 2): aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o techniki wyceny
bazujące na założeniach wykorzystujących informacje pochodzące z aktywnego rynku lub
obserwacje rynkowe.
 Poziom 3 (Level 3): aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w oparciu o powszechnie
stosowane przez uczestników rynku techniki wyceny, których założenia nie bazują na
informacji pochodzącej z aktywnego rynku.
28
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Poniżej zaprezentowano wartości bilansowe aktywów i zobowiązań finansowych w rozbiciu na
poszczególne kategorie (poziomy) wyceny.
stan na 31.03.2016
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
RAZEM
23 306,8
4 880,4
183,5
28 370,7
2 067,7
0,0
0,0
2 067,7
2 067,7
0,0
0,0
2 067,7
0,0
1 613,8
0,0
1 613,8
21 239,1
529,5
183,5
21 952,1
21 239,1
0,0
0,0
21 239,1
- bony skarbowe
0,0
529,5
0,0
529,5
- instrumenty kapitałowe
0,0
0,0
183,5
183,5
0,0
2 737,1
0,0
2 737,1
319,9
3 343,1
0,0
3 663,0
Aktywa finansowe, w tym:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
- obligacje skarbowe
Wycena instrumentów pochodnych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
- obligacje skarbowe
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Zobowiązania finansowe, w tym:
319,9
0,0
0,0
319,9
Wycena instrumentów pochodnych
0,0
1 525,1
0,0
1 525,1
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0,0
1 818,0
0,0
1 818,0
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
RAZEM
20 959,5
5 108,2
183,2
26 250,9
964,4
162,7
0,0
1 127,1
0,0
162,7
0,0
162,7
964,4
0,0
0,0
964,4
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów wartościowych
stan na 31.12.2015
Aktywa finansowe, w tym:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
- transakcje z przyrzeczeniem odkupu
- obligacje skarbowe
0,0
1 990,9
0,0
1 990,9
19 995,1
499,8
183,2
20 678,1
- obligacje skarbowe
19 995,1
0,0
0,0
19 995,1
- bony pieniężne NBP
0,0
499,8
0,0
499,8
- instrumenty kapitałowe
0,0
0,0
183,2
183,2
0,0
2 454,8
0,0
2 454,8
466,6
3 996,4
0,0
4 463,0
0,0
162,8
0,0
162,8
0,0
162,8
0,0
162,8
466,6
0,0
0,0
466,6
Wycena instrumentów pochodnych
0,0
2 002,7
0,0
2 002,7
Pochodne instrumenty zabezpieczające
0,0
1 830,9
0,0
1 830,9
Wycena instrumentów pochodnych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Zobowiązania finansowe, w tym:
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
- transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji papierów
wartościowych
Przesunięcia pomiędzy poziomami wyceny
W roku 2016 nie było przesunięć pomiędzy poziomami wyceny.
29
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Wycena instrumentów finansowych klasyfikowanych do poziomu II wyceny
Do poziomu II wyceny Grupa klasyfikuje instrumenty pochodne, bony skarbowe, bony pieniężne NBP
oraz transakcje z przyrzeczeniem odkupu.
Instrumenty pochodne
Dla transakcji o profilu nieliniowym (opcje walutowe), w zależności od typu produktu, stosuje się
następujące modele:
 europejska opcja waniliowa – model Garmana-Kohlhagena,
 europejska opcja digital – model Garmana-Kohlhagena skorygowany o call spread,
 opcja touch – Murex Skew Model,
 opcja barierowa (amerykańska) – Murex Skew Model,
 opcja barierowa (europejska) – model Garmana-Kohlhagena
 Cap/Floor (transakcje back to back) – model Black’a.
Danymi wejściowymi do modeli są:
 kurs walutowy – pozyskiwany ze strony internetowej NBP,
 zmienności implikowane – pozyskiwane z Bloomberg BGN lub Bloomberg Synthetic dla par
walutowych o słabszej płynności
 krzywe rentowności analogiczne jak dla instrumentów pochodnych o charakterze liniowym.
Dla instrumentów o charakterze liniowym (pozostałe instrumenty pochodne) wartość godziwa jest
wyznaczana w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne na poziomie transakcji.
Wartość godziwa wyznaczona w ten sposób jest wartością bieżącą tych przepływów.
Wszystkie dane wejściowe wykorzystane do konstrukcji krzywych rewaluacyjnych są informacjami
obserwowanymi na rynku. Są to stopy rynku depozytowego, punkty forward, stopy FRA, stopy IRS,
stopy OIS, punkty basis walutowe, punkty basis pomiędzy indeksami na zmienną stopę, kursy
walutowe. Dane pochodzą z systemu Reuters i są to w większości informacje od brokerów. Jakość
danych rynkowych podlega kontroli podczas dziennego procesu kontrybucji stawek rewaluacyjnych.
Instrumenty pochodne wyceniane są według koncepcji krzywych OIS z założeniem istnienia
zabezpieczenia wyceny transakcji w postaci depozytu oprocentowanego stopą EONIA. Wyjątkiem są
transakcje w PLN podlegające rozliczeniu w ramach centralnych izb rozliczeniowych (LCH, KDPW),
gdzie rozliczenie NPV odbywa się w walucie oryginalnej, co ma odzwierciedlenie w stosowanych
krzywych do wyceny (krzywa dyskontowa oparta na kwotowaniach WIBOR oraz IRS).
Bony skarbowe
Dla bonów skarbowych wykorzystywana jest krzywa rentowności dla tych instrumentów
pozyskiwana na podstawie obserwacji z internetowych stron brokerskich.
Bony pieniężne NBP
W przypadku wyceny bonów pieniężnych NBP wykorzystywana jest płaska krzywa rentowności
ustawiona na poziomie stopy referencyjnej NBP.
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Wartość godziwa dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu wyznaczana jest w oparciu
o przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowane według krzywej rentowności dla instrumentów z
przepływem płatności (tzw. instrumentów cashowych).
30
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Korekta wyceny
Grupa zastosowała podejście ostrożnej wyceny (ang.: prudent valuation) w zakresie aktywów
i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej bazując na wskazówkach zawartych
w standardach technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (tj.: EBA do artykułu 105(14)
Regulacji EU 575/2013 opublikowane w marcu 2014). Celem takiego podejścia jest wyznaczenie
wartości godziwej na wysokim 90% poziomie ufności, z uwzględnieniem niepewności ceny rynkowej
i kosztu zamknięcia.
Wycena instrumentów finansowych klasyfikowanych do poziomu III wyceny
Do poziomu 3 wyceny Grupa klasyfikuje akcje Visa Europe Limited. Akcje te zostały wycenione
w oparciu o przewidywaną wartość alokacji rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez
Visa Inc. ING Bank Śląski S.A. w związku z członkostwem w Visa Europe będzie jednym z beneficjentów
transakcji.
Do poziomu 3 wyceny Grupa klasyfikuje ponadto akcje i udziały kilku spółek, dla których ustalenie
wartości godziwej jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na brak aktywnego rynku dla tych
instrumentów. W ocenie Grupy najlepszym miernikiem ich wartości jest cena nabycia pomniejszona
o ewentualny odpis z tytułu trwałej utraty wartości.
7.20.2. Aktywa i zobowiązania finansowe, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie są
prezentowane w wartości godziwej
stan na 31.03.2016
Wartość
bilansowa
Wartość godziwa
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
RAZEM
Aktywa
Kasa, środki w Banku Centralnym
3 565,7
-
3 565,7
-
3 565,7
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
3 119,9
3 077,4
-
-
3 077,4
954,3
-
954,3
-
954,3
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
Kredyty i inne należności udzielone klientom
75 330,0
-
3 870,8
68 975,9
72 846,7
Należności od klientów z tytułu transakcji
z przyrzeczeniem odkupu
19,9
-
19,9
-
19,9
Pozostałe aktywa
49,4
-
-
49,4
49,4
4 236,0
-
4 236,0
-
4 236,0
90 403,0
-
-
90 402,7
90 402,7
10,4
-
10,4
-
10,4
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
872,0
-
872,9
-
872,9
Zobowiązania podporządkowane
641,6
-
-
641,6
641,6
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji
z przyrzeczeniem odkupu
31
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
stan na 31.12.2015
Wartość godziwa
Wartość
bilansowa
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Kasa, środki w Banku Centralnym
3 589,7
-
3 589,7
-
3 589,7
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
2 800,7
2 758,4
-
-
2 758,4
RAZEM
Aktywa
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
Kredyty i inne należności udzielone klientom
Należności od klientów z tytułu transakcji
z przyrzeczeniem odkupu
Pozostałe aktywa
1 014,6
-
1 014,6
-
1 014,6
72 519,6
-
3 854,5
65 692,4
69 546,9
1 354,4
-
1 354,4
-
1 354,4
108,3
-
-
108,3
108,3
3 913,5
-
3 913,5
-
3 913,5
87 818,5
-
-
87 817,8
87 817,8
47,5
-
47,5
-
47,5
866,3
-
862,3
-
862,3
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji
z przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Grupa ujawnia dane nt. wartości godziwej kredytów i depozytów zaliczanych do grup aktywów
finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz zobowiązań finansowych
wycenianych według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.
Dla potrzeb wyliczeń wykorzystywana jest krzywa rentowności zawierająca ceny transferowe, które
są kalkulowane na podstawie:
 PLN: stawki BID do 9M (włącznie) to WIBID a od 1Y odpowiednie stawki IRS; stawki OFFER do
9M (włącznie) to WIBOR a od 1Y odpowiednie stawki IRS.
 EUR: stawki BID do 9M (włącznie) to EURIBOR a od 1Y odpowiednie stawki IRS; stawki OFFER do
9M (włącznie) to EURIBOR a od 1Y odpowiednie stawki IRS.
 USD i CHF: stawki BID do 9M (włącznie) to LIBOR a od 1Y odpowiednie stawki IRS; stawki OFFER
do 9M (włącznie) to LIBOR a od 1Y odpowiednie stawki IRS.
Stawki BID są wykorzystywane w wyliczaniu wartości godziwej dla zobowiązań finansowych
wycenianych w zamortyzowanym koszcie; w przypadku aktywów finansowych wycenianych według
zamortyzowanego kosztu wykorzystywane są stawki OFFER. Wszystkie punkty pośrednie
na krzywych są interpolowane liniowo.
Szacunki w zakresie strat kredytowych są odzwierciedleniem funkcjonującego w Grupie modelu
tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Przyjęty przez Grupę model w niektórych aspektach jest oparty na założeniach, których nie
potwierdzają ceny weryfikowalnych bieżących transakcji rynkowych dotyczących tego samego
instrumentu – nie uwzględnia też zmian spowodowanych restrukturyzacją.
32
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Kredyty i inne należności
Portfel kredytowy wraz z papierami wartościowymi zaliczonymi do grup aktywów finansowych
wycenianych według zamortyzowanego kosztu jest klasyfikowany na subportfele uwzględniające
rodzaj produktu, segment klienta oraz walutę.
W przypadku portfela kredytów hipotecznych stosowany jest model przedpłat. Dla określenia
szacowanych przedpłat wykorzystywane są dane o zapadalności portfela kredytów hipotecznych w
PLN i CHF wg modelowej struktury zapadalności, w oparciu o nią następuje wyliczenie średniej stopy
procentowej ważonej kapitałem niezapadłym odrębnie dla portfela PLN i CHF. Na podstawie
modelowej struktury zapadalności oraz przyszłych przepływów odsetkowych wyliczonych przy
użyciu średniej stopy procentowej powstaje zagregowany modelowy harmonogram płatności
kapitałowo-odsetkowych odrębnie dla PLN i CHF.
Dla tak wyodrębnionych subportfeli stosowany jest czynnik dyskontujący dla każdego przepływu
pieniężnego.
Dla kredytów/papierów przyjmuje się czynnik dyskontowy jako sumę:

stopy rynkowej opartej na krzywej rentowności z dnia bilansowego oraz

średniej marży opartej na portfelu kredytów udzielonych w ostatnich dwóch miesiącach.
W tym celu przyjmuje się następujące założenia:

wykorzystanie do kalkulacji kredytów udzielonych w ostatnich dwóch miesiącach,

podział na wyżej opisane grupy produktowe,

miejsce na krzywej rentowności, z którego zostaje wyznaczona właściwa stopa rynkowa
odzwierciedla data przeszacowania każdego kredytu.
Dla celów szacowania wartości godziwej portfela kredytów hipotecznych w CHF – z uwagi na zanik
aktywnego rynku - wykorzystano średnią marżę jaka jest stosowana przy udzielaniu kredytów
hipotecznych w EUR skorygowaną o kwotowanie instrumentów typu swap dla walut CHF/EUR.
W rezultacie powstaje wartość godziwa jako suma wartości bieżącej netto przepływów pieniężnych
pojedynczego kredytu/papieru (w przypadku portfela kredytów hipotecznych wartość godziwa jest
sumą wartości bieżącej netto przepływów pieniężnych zagregowanego portfela kredytów
hipotecznych odrębnie dla PLN i CHF).
Dla walutowych kredytów hipotecznych oszacowanie wartości godziwej nie uwzględnia wpływu
potencjalnych przyszłych zmian regulacyjnych w tym zakresie.
W przypadku kredytów nieposiadających harmonogramu spłat oraz kredytów z grupy zagrożonych
utratą wartości przyjmuje się, że dla tych kredytów wartość godziwa równa się ich wartości
księgowej.
Zobowiązania wobec banków i klientów
Portfel depozytowy jest dzielony według rodzaju produktu, segmentu klienta oraz waluty. Dla
depozytów płatnych na żądanie przyjmuje się, że dla nich wartość godziwa równa się ich wartości
księgowej.
Kolejnym etapem jest wyliczenie przyszłych przepływów pieniężnych jako sumy przepływów
kapitałowych i odsetkowych. Następnie poprzez zastosowanie czynnika dyskontowego dla każdego
przepływu pieniężnego w rezultacie otrzymuje się wartość godziwą poszczególnych depozytów.
Suma wartości godziwej poszczególnych depozytów jest wartością godziwą portfela analizowanych
depozytów.
Dla depozytów czynnik dyskontowy to suma:
 stopy rynkowej opartej na krzywej rentowności z dnia bilansowego oraz
 średniej marży opartej na portfelu depozytów przyjętych w dwóch ostatnich miesiącach.
33
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
W tym celu przyjmuje się następujące założenia:
 wykorzystanie do kalkulacji depozytów przyjętych w dwóch ostatnich miesiącach,
 podział na wyżej opisane grupy produktowe,
 miejsce na krzywej rentowności, z którego zostaje wyznaczona właściwa stopa rynkowa
odzwierciedla data przeszacowania każdego depozytu.
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
Wartość godziwą wylicza się poprzez zastosowanie czynnika dyskontowego dla każdego przepływu
pieniężnego. W tym przypadku czynnik dyskontowy to suma:
 stopy rynkowej opartej na krzywej rentowności z dnia bilansowego oraz
 szacunku aktualnej marży jaka byłaby oferowana w przypadku emisji
W tym celu przyjmuje się też założenie że miejsce na krzywej rentowności, z którego zostaje
wyznaczona właściwa stopa rynkowa odzwierciedla datę przeszacowania obligacji.
Kasa, środki w Banku Centralnym, Pozostałe aktywa
Z uwagi na krótkoterminowy charakter aktywów finansowych wykazywanych w powyższej pozycji
przyjęto, że wartość bilansowa jest w przybliżeniu zgodna z wartością godziwą.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
W przypadku aktywów finansowych klasyfikowanych do portfela utrzymywanych do terminu
wymagalności zastosowano podejście polegające na tym, że dla potrzeb określenia wartości
godziwej przyjęto parametry wyceny, które byłyby zastosowane gdyby aktywa te znajdowały się
w portfelu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
34
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
7.21.
(w mln zł)
Łączny współczynnik kapitałowy
stan na
stan na
stan na
stan na
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
Fundusze własne
10 670,1
10 680,5
10 232,1
10 456,6
A.I. Kapitały własne ujęte w funduszach własnych, w tym:
8 893,1
8 479,1
8 192,6
7 491,5
kapitał zakładowy i agio
1 086,4
1 086,4
1 086,4
1 086,4
zyski zatrzymane
7 494,3
7 237,3
6 893,8
6 408,6
-21,8
-73,2
-40,9
-3,5
A. Kapitały własne ze sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym:
kapitał z aktualizacji wyceny (niezrealizowane straty)
334,2
228,6
253,3
0,0
A.II. Kapitały własne nie ujęte w wyliczeniu funduszy własnych, w tym:
1 777,0
2 201,4
2 039,5
2 965,1
kapitał z aktualizacji wyceny
1 462,3
1 329,6
1 696,4
1 877,8
312,2
869,2
340,5
1 084,7
kapitał z aktualizacji wyceny (niezrealizowane zyski)
zyski zatrzymane
2,5
2,6
2,6
2,6
B. Pozostałe składniki (pomniejszenia i zwiększenia) funduszy własnych,
w tym:
-546,7
-559,0
-545,4
-508,1
wartość firmy i inne wartości niematerialne
-418,1
-421,0
-368,2
-371,4
niedobór/nadwyżka korekt z tytułu ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych
strat według metody AIRB
-128,6
-138,0
-177,2
-136,7
8 346,4
7 920,1
7 647,2
6 983,4
4 108,4
3 935,1
3 588,3
3 291,1
585,6
600,1
541,9
503,4
39,3
75,9
0,0
147,0
Łączny wymóg kapitałowy
4 733,3
4 611,1
4 130,2
3 941,5
Łączny współczynnik kapitałowy
14,1%
13,7%
14,8%
14,2%
pozostałe
Fundusze własne przyjęte do kalkulacji łącznego współczynnika
kapitałowego (A.I. + B)
Wymogi kapitałowe
wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego
pozostałe wymogi kapitałowe
uzupełnienie do ogólnego poziomu wymogów kapitałowych
Na podstawie zapisów Rozporządzenia (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje oraz
decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29.10.2015 r. w funduszach własnych wg stanu
na 31.12.2015 r. Grupa uwzględniła zysk netto Banku za okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku
w kwocie 305,5 mln zł.
Począwszy od stycznia 2016 roku Bank uwzględnia w kalkulacji funduszy własnych
60% niezrealizowanych zysków oraz 100% niezrealizowanych strat z wyceny aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (zgodnie z wytycznymi Komisji
Nadzoru Finansowego przekazanymi pismem BRB/DRB_II/0735/ 29/17/2015 z dnia 26 marca 2015
roku). W roku 2015 w kalkulacji funduszy własnych Bank ujmował odpowiednio 40%
niezrealizowanych zysków i 100% niezrealizowanych strat z wyceny.
35
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
8. Wskazanie czynników,
w kolejnych kwartałach
które
(w mln zł)
mogą
mieć
wpływ
na
wyniki
finansowe
 W IV kwartale 2015 roku dynamika PKB w Polsce wyniosła 3,9% (r/r), jednocześnie
na jej wyższy poziom wpływały głównie czynniki jednorazowe (m.in. wzrost tempa inwestycji
przed zakończeniem niektórych programów unijnych). Zgodnie z prognozami ING Banku
Śląskiego S.A. w dwóch pierwszych kwartałach 2016 roku należy spodziewać się powrotu
dynamiki PKB do poziomu 3,4% i 3,5% (r/r) odpowiednio w I i II kwartale br., głównie za sprawą
przesunięcia się w czasie inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków
z UE (rozpoczną się dopiero od 2017 roku). W drugiej połowie roku można spodziewać się
przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,6-3,7% (r/r). Tym samym w skali 2016 roku wzrost
PKB najprawdopodobniej będzie kształtował się na poziomie 3,6%, analogicznie jak w 2015
roku.
 Istotnym czynnikiem napędzającym wzrost PKB w 2016 roku będzie konsumpcja prywatna.
O ile w I kwartale 2016 roku wydatki konsumpcyjne cechować się będą najprawdopodobniej
zbliżoną dynamiką do IV kwartału 2015 roku (3,1% r/r), o tyle w kolejnych kwartałach 2016
roku należy się spodziewać jej przyspieszenia do 4-4,3%, wraz z wprowadzeniem programu
Rodzina 500+.
 Poziom głównych stóp procentowych w Polsce najprawdopodobniej pozostanie stabilny.
Główna stopa procentowa NBP od marca 2015 roku wynosi 1,5%. Obserwowana od lipca 2014
roku deflacja utrzymywać się będzie do drugiej połowy 2016 roku - dopiero w trzecim kwartale
ceny dóbr konsumpcyjnych przestaną spadać (w ujęciu r/r). Niemniej jednak presja inflacyjna
pozostaje stłumiona, a inflacja w Polsce jeszcze przez kilka lat będzie oscylować bliżej dolnej
granicy celu NBP (1,5%r/r). Zważywszy na podażowy oraz importowy (spadek cen surowców
energetycznych) charakter niskiej inflacji, członkowie RPP decydują się na stabilizowanie stóp
procentowych.
 Dobra sytuacja na rynku pracy wspiera poprawę koniunktury, równocześnie wzrost presji
płacowej pozostaje umiarkowany. W lutym 2016 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła
10,3%, tj. o 1,6pp niżej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. W kolejnych kwartałach,
ekonomiści ING Banku Śląskiego S.A. przewidują kontynuację trendu spadkowego stopy
bezrobocia do poziomu 8,8% na koniec 2016 roku. W tym samym czasie należy się spodziewać
dynamiki wynagrodzeń w Polsce na poziomie ok. 4% (r/r). Istotnym czynnikiem
ograniczającym wzrost płac w segmencie niewyspecjalizowanym jest wysoki napływ
migrantów ekonomicznych z Ukrainy.
 Agencja Moody’s w ramach zaplanowanej na maj 2016 roku rewizji może zdecydować się
na obniżenie ratingu kredytowego Polski. Byłaby to kolejna tego typu decyzja,
po nieoczekiwanym obniżeniu ratingu kredytowego Polski przez Standard & Poors w styczniu
2016 roku. Obniżenie ratingu oznaczać będzie wzrost kosztów finansowania Banku na rynkach
finansowych.
9. Pozycje pozabilansowe
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.12.2014
Zobowiązania warunkowe udzielone
25 730,3
24 423,2
23 007,4
23 802,6
Zobowiązania warunkowe otrzymane
56 320,0
53 515,3
45 353,2
43 228,2
Pozabilansowe instrumenty finansowe
312 215,9
358 574,2
332 773,8
297 683,6
Pozycje pozabilansowe ogółem
394 266,2
436 512,7
401 134,4
364 714,4
36
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
10. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Nie wystąpiły.
11. Wypłacone dywidendy
Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy
za 2015 rok, na podstawie której Bank wypłacił dywidendę za 2015 rok w łącznej wysokości
559.430,0 tys. zł, tj. w kwocie 4,3 zł brutto na jedną akcję. Właściciele akcji nabyli prawo
do dywidendy w dniu 20 kwietnia 2016 roku, wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 5 maja 2016 roku.
Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy
za 2014 rok, na podstawie której Bank wypłacił dywidendę za 2014 rok w łącznej wysokości
520.400,0 tys. zł, tj. w kwocie 4,0 zł brutto na jedną akcję. Właściciele akcji nabyli prawo
do dywidendy w dniu 20 kwietnia 2015 roku, wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 5 maja 2015 roku.
12. Rozliczenia z tytułu spraw spornych
ING Bank Śląski prowadzi szczegółową ewidencję spraw sądowych oraz innych należności
o charakterze roszczeń prawnych. W sprawach, dla których w ocenie prawnej i/lub kierownictwa
Banku istnieje duże ryzyko przegrania sprawy lub nie ma możliwości odzyskania utraconych
aktywów Bank tworzy rezerwy. Ewentualne przyszłe rozliczenia dokonywane są w ciężar
utworzonych rezerw.
Zmiana stanu rezerw na roszczenia sporne (w mln zł)
I kwartał 2016
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
I kwartał 2015
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Stan na początek okresu
3,3
21,5
Utworzenie rezerw
0,1
0,0
Rozwiązanie rezerw
0,0
-0,1
Wykorzystanie rezerw
0,0
-0,1
Stan na koniec okresu
3,4
21,3
Zarówno w okresie I kwartału 2016 roku, jak i w okresie I kwartału 2015 roku w Grupie Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. nie nastąpiło wszczęcie przed sądem lub organem administracji publicznej
postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość lub łączna wartość
stanowiłaby 10% kapitałów własnych Banku.
13. Sezonowość lub cykliczność działalności
Działalność Grupy ING Banku Śląskiego nie podlega sezonowości i cykliczności w rozumieniu § 21
MSR 34.
37
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
14. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Podmioty zależne i stowarzyszone z ING Bankiem Śląskim (lista podmiotów została przedstawiona
w rozdziale Informacje uzupełniające w punkcie nr 1.4. Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.)
w ramach wykonywanej działalności posiadają rachunki bieżące w ING Banku Śląskim, na których
dokonują standardowych operacji rozliczeniowych oraz deponują swoje środki pieniężne na lokatach
terminowych. ING Bank Śląski prowadzi również rachunki bankowe innych podmiotów z Grupy ING.
Transakcje z wszystkimi w/w podmiotami odbywają się na zasadach rynkowych.
ING Bank Śląski dokonuje na rynku międzybankowym operacji z ING Bank NV i podmiotami zależnymi
od niego. Są to zarówno lokaty i kredyty krótkoterminowe jak i operacje instrumentami pochodnymi.
Ponadto ING Lease Sp. z o.o. otrzymała od ING Bank NV finansowanie długoterminowe kontraktów
leasingowych w EUR (tzw. „matched funding”). Wyżej wymienione transakcje odbywają się
na zasadach rynkowych.
Pomiędzy podmiotami powiązanymi z ING Bankiem Śląskim przeprowadzane są również transakcje
wynikające z zawartych umów o współpracy, podnajmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu,
przetwarzania danych oraz składki na ubezpieczenie pracowników.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku zostały zrealizowane następujące
transakcje o łącznej wartości powyżej 500 tys. EUR:
 transakcje z ING Bank NV – w związku z realizacją umów (między innymi umowy o współpracy,
umowy dotyczącej świadczenia usług przetwarzania danych i analizy informacji finansowej),
wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie doradztwa finansowego, opłata za korzystanie
przez ING Bank Śląski z usług przetwarzania danych i analizy informacji finansowej oraz opłata
za doradztwo w zakresie operacji biznesowych i rozwoju produktów w obszarze płatności
i zarządzania gotówką w okresie 3 miesięcy 2016 roku wyniosły 3,3 mln zł wobec 5,4 mln zł
w analogicznym okresie roku poprzedniego (kwoty netto),
 transakcje z ING Services Polska – spółka świadczy usługi na rzecz ING Banku Śląskiego
w zakresie najmu i obsługi zasobów komputerowych. Koszt usług wyniósł 3,6 mln zł wobec
5,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (kwoty netto).
38
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Informacje o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (w mln zł)
31.03.2016
ING Bank NV
Pozostałe podmioty
Grupy ING
Spółki
zależne
4,7
5,0
4,1
199,6
4,5
2,8
5,4
212,5
1,7
6 057,5
3,1
0,1
417,6
641,6
1 686,4
58,4
225,2
4,3
18,6
14,3
151,8
-
272,5
-
3 641,7
6 235,6
86,3
6 180,7
2 253,0
160,0
154,2
3 028,6
475,3
1 777,0
-70,7
3,3
0,2
3,2
3,6
-
30,3
-0,7
-
Należności
Rachunki nostro
Depozyty złożone
Kredyty
Wycena dodatnia instrumentów pochodnych
Inne należności
Zobowiązania
Depozyty otrzymane
Pożyczka podporządkowana
Kredyty otrzymane
Rachunki loro
Wycena ujemna instrumentów pochodnych
Inne zobowiązania
Operacje pozabilansowe
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe
Transakcje wymiany walutowej
Transakcje forward
IRS
Opcje
48,8
74,2
48,1
Przychody i koszty*
Przychody
Koszty z tytułu umów o współpracy**
Pozostałe koszty**
*) Przychody i koszty prezentowane są w układzie jednolitym ze sprawozdaniem finansowym. Przychody zawierają między
innymi wynik na wycenie instrumentów pochodnych.
**) Koszty prezentowane są według wartości netto (bez podatku VAT).
39
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
31.03.2015
ING Bank NV
Pozostałe podmioty
Grupy ING
Spółki
zależne
Spółki
stowarzyszone*
11,9
30,5
504,5
4,3
0,3
7,4
250,6
0,7
4 516,7
1,6
0,1
-
201,8
1 993,4
15,0
442,3
10,5
758,7
14,0
254,4
0,1
337,2
0,4
-
181,3
-
2 780,3
2 813,1
82,1
12 251,0
2 344,5
1 445,9
179,3
136,7
986,1
3 659,4
553,4
2 318,6
71,1
46,0
0,1
-
-26,3
5,4
0,3
5,9
28,4
-1,1
-0,8
-
Należności
Rachunki nostro
Depozyty złożone
Kredyty
Wycena dodatnia instrumentów pochodnych
Inne należności
Zobowiązania
Depozyty otrzymane
Kredyty otrzymane
Rachunki loro
Wycena ujemna instrumentów pochodnych
Inne zobowiązania
Operacje pozabilansowe
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe
Transakcje wymiany walutowej
Transakcje forward
IRS
FRA
Opcje
Przychody i koszty**
Przychody
Koszty z tytułu umów o współpracy***
*) zawiera transakcje ING Banku Śląskiego S.A. ze spółką stowarzyszoną Grupy ING Banku Śląskiego S.A. W dniu 20 lipca
2015 roku udział Banku w ING PTE S.A. (spółka stowarzyszona) został sprzedany.
**) Przychody i koszty prezentowane są w układzie jednolitym ze sprawozdaniem finansowym. Przychody zawierają między
innymi wynik na wycenie instrumentów pochodnych.
***) Koszty prezentowane są według wartości netto (bez podatku VAT).
15. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
15.1.
Segmentacja działalności
Zarządzanie działalnością ING Banku Śląskiego dokonywane jest w wymiarach określonych przez
model biznesowy Banku.
Model biznesowy Banku, głównie dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej, zawiera podział klientów
na dwa główne segmenty:
 segment bankowości detalicznej,
 segment bankowości korporacyjnej.
Podstawą wydzielenia poszczególnych segmentów są kryteria finansowe (w szczególności wysokość
obrotów, poziom zgromadzonych aktywów) i podmiotowe. Szczegółowe zasady przypisywania
klientów do poszczególnych segmentów regulują kryteria segmentacji klienta, które są określone
wewnętrznymi regulacjami Banku.
W ING Banku Śląskim został wydzielony organizacyjnie obszar działalności realizowanej przez
Departament Skarbu (Bank Treasury). Misją działania Bank Treasury jest wspieranie rozwoju
segmentów biznesowych Banku, poprzez przejmowanie ich ryzyk rynkowych w celu ochrony
segmentów przed negatywnymi skutkami zmian rynkowych.
40
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Działalność Bank Treasury polega na zarządzaniu ryzykiem płynności krótkoterminowej
i długoterminowej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i z wewnętrznie ustalonym
w Banku apetytem na ryzyko, zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej oraz inwestowaniu
nadwyżek pozyskanych od linii biznesowych przy zachowaniu bufora płynności w postaci aktywów
płynnych. Wynik działalności Bank Treasury podlega alokacji do segmentów biznesowych, z uwagi
na jego funkcję wspierającą segmenty biznesowe Banku.
15.1.1. Segment bankowości detalicznej
W ramach obszaru działalności detalicznej Bank obsługuje osoby prywatne (segment klientów
masowych i klientów zamożnych) oraz przedsiębiorców indywidualnych.
Działalność ta jest analizowana w ujęciu głównych produktów, obejmujących między innymi:
produkty kredytowe (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty związane z kartami, kredyty ratalne,
kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, kredyty kontraktowe udzielane przez Kasę
Mieszkaniową), produkty depozytowe (rachunki bieżące, lokaty terminowe, rachunki
oszczędnościowe), produkty strukturyzowane, jednostki uczestnictwa funduszy ING, usługi
maklerskie realizowane przez ING Securities S.A. oraz karty bankowe.
15.1.2. Segment bankowości korporacyjnej
Obszar działalności korporacyjnej obejmuje:
 obsługę klientów instytucjonalnych,
 produkty rynków finansowych.
Obsługa klientów instytucjonalnych obejmuje klientów strategicznych, duże firmy oraz średnie firmy.
Dla działalności korporacyjnej prowadzona jest sprawozdawczość w podziale na główne produkty,
obejmujące między innymi produkty kredytowe (kredyty obrotowe, inwestycyjne), produkty
depozytowe (rachunki bieżące, lokaty terminowe i negocjowane, rachunki oszczędnościowe),
produkty rynków finansowych, usługi w zakresie powiernictwa, operacje na rynku kapitałowym
realizowane przez podmiot dominujący i ING Securities S.A. oraz produkty związane z usługami
leasingowymi i faktoringowymi, oferowane przez ING Lease Polska Sp. z o.o. oraz Commercial
Finance S.A.
Produkty rynków finansowych obejmują operacje dokonywane na rynkach pieniężnych
i kapitałowych, prowadzone zarówno na rachunek własny jak i na rzecz klientów. W ramach
tej działalności wyróżnia się produkty rynków walutowych, pieniężnych i instrumentów pochodnych,
operacje papierami wartościowymi (papiery skarbowe, akcje i obligacje).
15.1.3. Wycena
Wycena aktywów i pasywów segmentu, przychodów i kosztów segmentu jest oparta
na zasadach rachunkowości stosowanych przez Bank, zawartych w notach opisujących stosowane
zasady rachunkowości. W szczególności ustalenia dochodów i kosztów odsetkowych wewnętrznych
i zewnętrznych dla poszczególnych segmentów dokonuje się przy wykorzystaniu systemu cen
transferowych, w ramach Systemu Transferu Ryzyka (RTS). Ceny transferowe wyznaczane są
w oparciu o jedną krzywą rentowności dla danej waluty wspólną dla produktów aktywnych
i pasywnych. Cena transferowa wyznaczona dla produktów aktywnych i pasywnych o tym samym
położeniu na krzywej rentowności jest jednakowa. Możliwe są modyfikacje wyjściowej ceny
transferowej otrzymane z wyceny produktu na krzywej rentowności, a czynnikami korygującymi
cenę transferową mogą być: premia za pozyskanie długoterminowej płynności, dopasowanie pozycji
Banku, koszt zabezpieczenia w przypadku produktów skomplikowanych oraz polityka cenowa.
Wykorzystując równania matematyczne – na podstawie stawek kwotowań dostępnych
w serwisach informacyjnych – budowane są następnie krzywe dochodowości. Przychody i koszty,
wyniki, aktywa i pasywa segmentu zawierają te elementy, które bezpośrednio można
41
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
przyporządkować do danego segmentu, jak również te, które można przypisać do danego segmentu
w oparciu o racjonalne przesłanki. Bank prezentuje przychody segmentu z tytułu odsetek
pomniejszone o koszty z tytułu odsetek.
W okresie 3 miesięcy 2016 roku Bank dokonał aktualizacji klucza alokacji w zakresie dochodów ALCO.
Dane za okresy wcześniejsze prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały doprowadzone
do porównywalności.
I kwartał 2016 okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Segment
bankowości
detalicznej
Segment
bankowości
korporacyjnej
RAZEM
Przychody ogółem
528,9
446,7
975,6
wynik z tytułu odsetek
403,2
264,9
668,1
wynik z tytułu prowizji
90,1
163,8
253,9
35,6
18,0
53,6
Koszty ogółem
304,5
204,3
508,8
Wynik segmentu
224,4
242,4
466,8
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych
16,4
62,5
78,9
Podatek od niektórych instytucji finansowych
17,8
32,7
50,5
190,2
147,2
337,4
Podatek dochodowy
-
-
78,2
Wynik finansowy netto
-
-
259,2
- przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
-
-
259,2
4 520,7
6 147,0
10 667,7
14,4
8,5
10,9
Segment
bankowości
detalicznej
Segment
bankowości
korporacyjnej
RAZEM
Przychody ogółem
479,6
426,4
906,0
wynik z tytułu odsetek
344,5
224,5
569,0
wynik z tytułu prowizji
89,5
160,5
250,0
pozostałe przychody/koszty
45,6
41,4
87,0
Koszty ogółem
311,5
184,1
495,6
Wynik segmentu
168,1
242,3
410,4
33,9
50,4
84,3
134,2
191,9
326,1
Podatek dochodowy
-
-
65,1
Wynik finansowy netto
-
-
261,0
- przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
-
-
261,0
4 200,0
6 029,5
10 229,5
11,7
10,1
10,8
pozostałe przychody/koszty
Wynik finansowy brutto segmentu
Kapitał alokowany
ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału (%)*
I kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych
Wynik finansowy brutto segmentu
Kapitał alokowany
ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału (%)*
*) ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału – stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. z 4 kolejnych kwartałów
do średniego stanu kapitałów własnych z 5 kolejnych kwartałów.
42
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
15.1.4. Segmenty geograficzne
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Inne informacje
16.1.
Ratingi
Fitch Ratings Ltd.
Agencja Fitch Ratings Ltd. nadaje ING Bankowi Śląskiemu S.A. rating pełny na podstawie umowy
pomiędzy Bankiem i Agencją. W maju 2015 roku Agencja zmieniła rating długoterminowy ING Banku
Śląskiego S.A. (Long-Term IDR) z poziomu A na poziom A- oraz perspektywę tego ratingu
z negatywnej na stabilną (komunikat prasowy agencji Fitch z dnia 19 maja 2015 roku). Zmiana
ratingu była następstwem analogicznego działania ratingowego wobec głównego akcjonariusza
Banku – ING Bank N.V. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami agencja Fitch zrewidowała ratingi
dla banków, uwzględniając zaawansowane stadium implementacji nowych regulacji unijnych
w zakresie funkcjonowania tych instytucji. Zdaniem Agencji, nowe regulacje istotnie zmniejszają
prawdopodobieństwo uzyskania pomocy rządowej przez banki, wobec czego obecne ratingi
nie zawierają potencjalnego wsparcia ze strony instytucji rządowych. Opisana zmiana ratingu
podmiotu oraz jego perspektywy nie miała wpływu na pozostałe ratingi wystawione przez Agencję.
Pod koniec 2015 roku agencja Fitch przeprowadziła roczny przegląd ratingowy Banku, w wyniku
którego wszystkie ratingi zostały utrzymane (komunikat prasowy agencji Fitch z dnia 23 listopada
2015 roku).
Na dzień 31.03.2016 roku Bank posiadał ocenę wiarygodności finansowej wystawioną przez Agencję:
Rating
Poziom
Rating podmiotu („Long-term IDR”)*
A-
Perspektywa utrzymania wyżej wymienionej oceny
Stabilna
Rating krótkoterminowy („Short-term IDR”)
F1
Viability rating
bbb+
Rating wsparcia
1
*) W dniu 20 kwietnia 2016 roku Agencja Fitch Ratings Ltd. podwyższyła rating długoterminowy podmiotu („Long-term IDR”)
dla Banku z poziomu A- na poziom A. Zgodnie z komunikatem Agencji, zmiana ratingu jest następstwem analogicznego
działania ratingowego wobec głównego akcjonariusza Banku – ING Bank N.V.
Rating podmiotu („Long-term IDR”) oraz rating krótkoterminowy („Short-term IDR”) określają
zdolność podmiotu do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Rating długoterminowy
(„Long-term IDR”) na poziomie A- odzwierciedla wysoką zdolność Banku do terminowego
wywiązywania się z długoterminowych zobowiązań finansowych. Krótkoterminowy rating („Shortterm IDR”) na poziomie F1 oznacza najwyższą ocenę zdolności do terminowego regulowania
krótkookresowych (do 13 miesięcy) zobowiązań finansowych. W przypadku obu ratingów agencja
Fitch uwzględniła wysokie prawdopodobieństwo uzyskania potencjalnego wsparcia ze strony
dominującego akcjonariusza Banku - ING Bank NV (ING Bank Śląski posiada najwyższy rating wsparcia
– na poziomie 1). Viability rating na poziomie bbb+ oznacza, że w ocenie Agencji, indywidualna
wiarygodność kredytowa Banku, tj. nieuwzględniająca jakiegokolwiek wsparcia (rozumiana
jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań) jest na wysokim poziomie. W ocenie Agencji
Bank charakteryzuje się silną pozycją kapitałową oraz płynnościową.
43
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Moody’s Investors Service Ltd.
Agencja Moody’s Investors Sevice Ltd. nadaje ING Bankowi Śląskiemu S.A.
na podstawie ogólnodostępnych, publicznych informacji. W maju 2015 roku agencja Moody’s
rating
podwyższyła rating depozytów ING Banku Śląskiego S.A. do poziomu A3 z poziomu Baa1,
jednocześnie zmieniając perspektywę na stabilną z „podlegającej rewizji pod kątem możliwego
podwyższenia” (komunikat prasowy agencji Moody’s z dnia 21 maja 2015 roku oraz opinia kredytowa
– Credit Opinion – z dnia 3 czerwca 2015 roku). Zmiana ratingu jest konsekwencją ogłoszonej
wcześniej nowej metodologii oceny banków. Agencja nadała także Bankowi ocenę kontrahenta
(Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) na poziomie A2 w ujęciu długoterminowym oraz P1 w ujęciu krótkoterminowym. Pozostałe ratingi nie uległy zmianie.
Powyższe ratingi zostały potwierdzone przez Agencję w IV kwartale 2015 roku (opinia kredytowa –
Credit Opinion – z dnia 26 listopada 2015 roku).
Na dzień 31.03.2016 roku Bank posiadał ocenę wiarygodności finansowej wystawioną przez agencję
Moody’s:
Rating
Poziom
Długookresowy rating depozytów (LT rating)
A3
Krótkookresowy rating depozytów (ST rating)
P-2
Ocena indywidualna (BCA)
baa3
Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA)
baa2
Perspektywa ratingu (Outlook)
Stabilna
Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa
A2/P-1
16.2.
Liczba oddziałów, bankomatów i wpłatomatów
Liczba placówek Banku w poszczególnych okresach kształtowała się następująco:
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
394
395
401
402
65
64
58
55
Liczba placówek
Liczba punktów ING Express
w centrach handlowych
Według stanu na dzień 31.03.2016 roku Bank posiadał sieć 1.137 bankomatów oraz 935
wpłatomatów, z czego 934 stanowiły urządzenia dualne z funkcją recyklera.
Według stanu na dzień 31.03.2015 roku Bank posiadał sieć 907 bankomatów oraz 782 wpłatomatów,
z czego 629 stanowiły urządzenia dualne (w tym 512 z funkcją recyklera).
16.3.
Elektroniczne kanały dystrybucji
Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji jest jednym z priorytetów Banku. Stałe unowocześnianie
oferty w tym zakresie przynosi efekty w postaci systematycznego wzrostu liczby klientów
44
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
zainteresowanych bankowością elektroniczną. Dane dotyczące liczby klientów1 bankowości
elektronicznej kształtują się następująco:
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
ING BankOnLine i ING
BusinessOnLine (w mln)
3,2
3,2
2,9
2,9
HaloŚląski (w mln)
2,1
2,1
1,9
1,8
ING BankMobile* (w mln)
1,4
1,2
0,9
0,8
10,1
9,5
7,2
6,7
ING BusinessMobile (w tys.)
*) Ilość pobrań aplikacji
Miesięczna liczba transakcji realizowanych za pomocą systemów bankowości elektronicznej
w marcu 2016 roku osiągnęła poziom 28,6 miliona, podczas gdy na koniec grudnia 2015 roku
wyniosła 28,9 miliona, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 24,7 miliona.
16.4.
Karty bankowe
ING Bank Śląski S.A. należy do grona największych emitentów kart bankowych w Polsce.
Dane dotyczące liczby kart płatniczych wydanych klientom ING Banku Śląskiego S.A. kształtują się
następująco:
w tys. szt.
31.03.2016
31.12.2015
31.03.2015
31.12.2014
2 722
2 685
2 501
2 431
Karty kredytowe
212
211
206
206
Karty pozostałe
104
107
99
94
3 038
3 003
2 806
2 731
2 379
2 343
2 155
2 106
43
42
40
39
Karty debetowe
Razem karty płatnicze, w tym:
Karty zbliżeniowe
Karty wirtualne
1
2
2
Liczba klientów nie jest tożsama z liczbą użytkowników, jeden klient może posiadać kilku użytkowników
w danym systemie.
Karty: VISA zbliżeniowa, Visa Business zbliżeniowa, MasterCard Debit zbliżeniowa, Visa Zbliżak, Zbliżak
MasterCard Paypass, VISA NFC.
45
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2016 roku liczy 46 kolejno ponumerowanych stron.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
2016-05-09
2016-05-09
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku
……….………………………………
Mirosław Boda
Wiceprezes Zarządu Banku
2016-05-09
2016-05-09
2016-05-09
2016-05-09
……….………………………………
Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2016-05-09
Jolanta Alvarado Rodriguez
Dyrektor Departamentu
Rachunkowości,
Główny Księgowy Banku
46
………………………
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Wynik z tytułu odsetek
637,5
539,5
Wynik z tytułu prowizji
239,3
235,6
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków
i strat oraz wynik z pozycji wymiany
22,9
14,5
Wynik na inwestycjach
29,6
50,9
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń
-2,6
11,4
1,7
0,3
Wynik na działalności podstawowej
928,4
852,2
Koszty działania
479,1
464,4
Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy
na zobowiązania pozabilansowe
70,9
82,8
Podatek od niektórych instytucji finansowych
50,5
0,0
327,9
305,0
74,2
62,1
Zysk netto
253,7
242,9
Zysk netto
253,7
242,9
130 100 000
130 100 000
1,95
1,87
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Wynik na pozostałej działalności podstawowej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Wartość rozwodnionego zysku na jedną akcję pokrywa się z wartością zysku na jedną akcję zwykłą.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
I kwartał 2016
I kwartał 2015
Zysk netto za okres sprawozdawczy
253,7
242,9
Pozostałe całkowite dochody netto, w tym:
289,8
34,4
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
289,9
34,0
-0,1
0,4
543,5
277,3
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów należy
analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią
integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
47
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
stan na
31.03.2016
stan na
31.12.2015
stan na
31.03.2015
stan na
31.12.2014
Aktywa
3 565,7
3 589,7
2 392,5
5 330,7
Kredyty i inne należności udzielone innym bankom
952,4
1 013,1
2 096,1
1 821,3
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
2 067,7
1 127,1
2 645,7
1 856,8
Kasa, środki w Banku Centralnym
Wycena instrumentów pochodnych
Inwestycje
Pochodne instrumenty zabezpieczające
Kredyty i inne należności udzielone klientom
Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu
Inwestycje w jednostkach kontrolowanych
Aktywa majątkowe
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
1 613,8
1 990,9
2 607,8
2 411,7
25 071,9
23 478,7
23 868,9
22 828,6
2 737,1
2 454,8
3 039,3
2 983,8
72 621,9
69 633,4
60 538,0
57 952,1
19,9
1 354,4
987,1
106,6
269,3
269,3
269,2
269,2
1 013,3
1 036,1
986,3
1 002,5
39,6
38,4
74,5
68,4
2,7
0,0
18,2
0,0
122,0
120,0
226,6
110,7
110 097,3
106 105,9
99 750,2
96 742,4
2 301,0
1 855,4
3 518,6
3 644,2
319,9
629,4
1 187,7
917,4
Wycena instrumentów pochodnych
1 525,1
2 002,8
2 744,9
2 521,3
Pochodne instrumenty zabezpieczające
1 818,0
1 830,9
2 062,5
2 032,8
90 036,9
87 383,7
77 401,5
75 326,0
10,4
47,5
54,8
29,7
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych
872,0
866,3
872,7
866,5
Zobowiązania podporządkowane
641,6
0,0
0,0
0,0
79,2
63,8
66,1
70,3
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa
Aktywa razem
Zobowiązania
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji
z przyrzeczeniem odkupu
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Inne zobowiązania
Zobowiązania razem
219,3
153,7
229,6
248,5
1 804,4
787,2
1 606,8
837,9
99 627,8
95 620,7
89 745,2
86 494,6
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
130,1
130,1
130,1
130,1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
956,3
956,3
956,3
956,3
1 763,9
1 474,1
1 903,4
1 869,0
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
7 619,2
7 924,7
7 015,2
7 292,4
10 469,5
10 485,2
10 005,0
10 247,8
110 097,3
106 105,9
99 750,2
Zobowiązania i kapitał własny razem
96 742,4
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)
10 469,5
10 485,2
10 005,0
10 247,8
130 100 000
130 100 000
130 100 000
130 100 000
80,47
80,59
76,90
78,77
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
48
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
I kwartał 2016
okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Kapitał
zakładowy
130,1
Kapitał własny na początek okresu
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
956,3
1 474,1
7 924,7
Kapitały
razem
10 485,2
-
-
-
253,7
253,7
0,0
0,0
289,8
0,0
289,8
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
52,7
-
52,7
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych
z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-23,2
-
-23,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych
do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych
do terminu wymagalności
-
-
-8,0
-
-8,0
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości
zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
268,4
-
268,4
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
-0,1
-
-0,1
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
0,0
0,0
0,0
-559,2
-559,2
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
-
-
-
0,2
0,2
podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
-
-
-
-559,4
-559,4
130,1
956,3
1 763,9
7 619,2
10 469,5
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Kapitały
razem
Wynik netto bieżącego okresu
Inne całkowite dochody netto, w tym:
Kapitał własny na koniec okresu
rok 2015
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Kapitał
zakładowy
Kapitał własny na początek okresu
Wynik netto bieżącego okresu
130,1
956,3
1 869,0
7 292,4
10 247,8
-
-
-
1 140,0
1 140,0
0,0
0,0
-394,9
11,5
-383,4
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
13,4
-
13,4
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych
z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-47,2
-
-47,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych
do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych
do terminu wymagalności
-
-
-28,4
-
-28,4
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości
zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
-317,7
-
-317,7
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
-3,7
-
-3,7
11,5
0,7
Inne całkowite dochody netto, w tym:
zbycie środków trwałych
-
-
-10,8
zyski / straty aktuarialne
-
-
-0,5
-
-0,5
0,0
0,0
0,0
-519,2
-519,2
1,2
1,2
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
-
-
-
wypłata dywidendy
-
-
-
-520,4
-520,4
130,1
956,3
1 474,1
7 924,7
10 485,2
Kapitał własny na koniec okresu
49
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
c.d.
I kwartał 2015
okres od 01.01.2015 do 31.03.2015
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitał
zakładowy
Kapitał własny na początek okresu
Wynik netto bieżącego okresu
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
Zyski
zatrzymane
Kapitały
razem
130,1
956,3
1 869,0
7 292,4
10 247,8
-
-
-
242,9
242,9
0,0
0,0
34,4
0,0
34,4
zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży odniesione na kapitał własny
-
-
76,6
-
76,6
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych
z portfela dostępnych do sprzedaży
-
-
-41,2
-
-41,2
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych
do sprzedaży do portfela kredytów i należności
-
-
-0,1
-
-0,1
rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych
do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych
do terminu wymagalności
-
-
-4,2
-
-4,2
efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości
zabezpieczeń przepływów pieniężnych
-
-
2,9
-
2,9
aktualizacja wyceny środków trwałych
-
-
0,4
-
0,4
Transakcje z akcjonariuszami, w tym:
0,0
0,0
0,0
-520,1
-520,1
wycena motywacyjnych programów pracowniczych
-
-
-
0,3
0,3
podział zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
-
-
-
-520,4
-520,4
130,1
956,3
1 903,4
7 015,2
10 005,0
Inne całkowite dochody netto, w tym:
Kapitał własny na koniec okresu
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
50
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
I kwartał 2016
I kwartał 2015
253,7
-586,3
242,9
-3 161,1
okres
od 01.01.2016
do 31.03.2016
Zysk netto
Korekty
okres
od 01.01.2015
do 31.03.2015
41,5
40,5
Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat)
-637,5
-539,5
Odsetki zapłacone
-257,9
-317,4
Odsetki otrzymane
907,0
919,5
-1,0
0,0
1,3
0,1
Amortyzacja
Dywidendy otrzymane
Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej
Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat)
Podatek dochodowy zapłacony
74,2
62,1
-11,3
-99,2
Zmiana stanu rezerw
15,4
-4,2
Zmiana stanu kredytów i innych należności udzielonych innym bankom
83,1
-283,3
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
-941,7
-790,0
-1 264,7
-1 079,3
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
-100,6
27,5
-26,8
-22,9
Zmiana stanu należności od klientów
-1 649,2
-3 457,7
Zmiana stanu pozostałych aktywów
-16,0
-122,7
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków
444,4
-125,6
-309,5
270,3
2 618,2
2 111,9
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych
Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Nabycie wartości niematerialnych
Zbycie aktywów przeznaczonych do sprzedaży
Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
Otrzymane dywidendy
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych
444,8
248,8
-332,6
-2 918,2
-12,1
-12,8
2,5
0,1
-14,8
-15,1
2,3
0,0
-304,4
0,0
1,4
0,0
1,0
0,0
-324,1
-27,8
654,8
0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
654,8
0,0
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-58,4
-148,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
-1,9
-2 946,0
4 410,4
6 294,1
4 408,5
3 348,1
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
51
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Informacje uzupełniające
sprawozdania finansowego
do
(w mln zł)
śródrocznego
skróconego
jednostkowego
1. Wprowadzenie
1.1.
Kontynuacja działalności
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości,
tzn. przez okres co najmniej 1 roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania przez Zarząd Banku nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Bank.
1.2.
Działalność zaniechana
W okresie pierwszego kwartału 2016 i 2015 roku w Banku nie wystąpiła działalność zaniechana.
1.3.
Zgodność z MSSF
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A.
za I kwartał 2016 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości (MSR) 34 Sprawozdawczość Śródroczna w wersji zatwierdzonej przez Komisję
Europejską i obowiązującej na dzień sprawozdawczy, tj. 31 marca 2016 roku oraz zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259) z późniejszymi zmianami.
Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w wersji skróconej. Śródroczne
skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie
ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2016
roku oraz sprawozdaniem finansowym Banku za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,
które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 31 marca
2016 roku.
Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone jednostkowe
sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku oraz śródroczne skrócone
jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2016 roku wraz z danymi
porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości
dla każdego z okresów.
1.4.
Dane porównawcze
Dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku dla śródrocznego
skróconego jednostkowego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych, dodatkowo na dzień 31.12.2015 roku dla śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, a w przypadku
śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej dane na dzień
31.12.2015 roku, 31.03.2015 roku oraz 31.12.2014 roku.
52
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
1.5.
(w mln zł)
Zakres i waluta sprawozdania
Wszystkie istotne ujawnienia z punktu widzenia Banku zostały zaprezentowane w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzane
w złotych polskich („PLN”). Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane
są po zaokrągleniu do miliona złotych. W związku z tym mogą wystąpić przypadki matematycznej
niespójności w sumowaniach lub pomiędzy poszczególnymi notami.
1.6.
Zmiany w standardach rachunkowości
W niniejszym śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zastosowano
takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego
sprawozdania finansowego za 2015 rok. Zmiany do standardów oraz nowe interpretacje zostały
opisane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
ING Banku Śląskiego S.A. zamieszczonym w niniejszym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2016
roku („śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) w rozdziale Informacje
uzupełniające w punkcie nr 4.5. Zmiany w standardach rachunkowości.
1.7.
Zatwierdzenie sprawozdania
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone
przez Zarząd Banku w dniu 9 maja 2016 roku.
2. Istotne zasady rachunkowości
Szczegółowe zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu
finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
opublikowanym w dniu 29 lutego 2016 roku i dostępnym na stronie internetowej ING Banku
Śląskiego S.A. (www.ingbank.pl).
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem
tych samych zasad rachunkowości, co śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, za wyjątkiem opisanych poniżej zasad ujmowania inwestycji kapitałowych.
2.1. Inwestycje w jednostki zależne
Jednostki zależne to jednostki, w stosunku do których Bank w sposób pośredni lub bezpośredni
sprawuje kontrolę. Kontrola to zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Potwierdzenie sprawowania kontroli nad określoną jednostką
wymaga jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
 posiadania istniejącego prawa (władzy) dającego bieżącą możliwość kierowania istotną
działalnością jednostki (działalnością, która znacząco wpływa na zwrot z tytułu określonego
zaangażowania w daną jednostkę),
 ekspozycja na zmienne zwroty lub posiadanie praw do zmiennych zwrotów,
 posiadania możliwości wykorzystania istniejących praw (władzy) do wywierania wpływu
na kwotę zwrotów wynikających z danego zaangażowania.
Warunki wskazane powyżej nie uważa się za spełnione, jeżeli istniejące prawa mają wyłącznie
charakter ochronny tj.: definiowane jako prawa zabezpieczające interesy Banku wynikające z danego
zaangażowania.
53
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Ujmowanie i wycena
W sprawozdaniu finansowym Banku, inwestycje w jednostki zależne ujmowane są w cenie nabycia.
Wartość bilansowa inwestycji jest poddawana testom na utratę wartości zgodnie z MSR 36.
Rozpoznana utrata wartości ujmowana jest w rachunku zysków i strat w pozycji Odpisy na utratę
wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe. Dywidendy stanowiące
przychód z inwestycji ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ustanowienia prawa
Banku do otrzymania płatności.
3. Wartości szacunkowe
Najistotniejsze
szacunki
księgowe
dokonane
przez
Bank
zostały
zaprezentowane
w rocznym sprawozdaniu finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku, opublikowanym w dniu 29 lutego 2016 roku i dostępnym na stronie
internetowej ING Banku Śląskiego S.A. (www.ingbank.pl).
Zmiany w zakresie szacunków dokonane w I kwartale 2016 roku zostały opisane w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w rozdziale Informacje uzupełniające
w punkcie nr 5.1. Zmiany wprowadzone do opisu stosowanych szacunków.
4.
Porównywalność danych finansowych
W sporządzonym za I kwartał 2016 roku śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym w stosunku do śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I kwartał
2015 Bank dokonał kilku zmian prezentacyjnych w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu
z sytuacji finansowej, co zostało opisane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w rozdziale Informacje uzupełniające w punkcie nr 6. Porównywalność danych
finansowych.
5. Istotne zdarzenia w I kwartale 2016 roku
Istotne zdarzenia, które miały miejsce w I kwartale 2016 roku zostały opisane w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w rozdziale Informacje uzupełniające
w punkcie nr 2. Istotne zdarzenia w I kwartale 2016 roku.
6. Sezonowość lub cykliczność działalności
Działalność ING Banku Śląskiego nie podlega sezonowości i cykliczności w rozumieniu § 21 MSR 34.
7. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Nie wystąpiły.
8. Wypłacone dywidendy
Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy
za 2015 rok, na podstawie której Bank wypłacił dywidendę za 2015 rok w łącznej wysokości
559.430,0 tys. zł, tj. w kwocie 4,3 zł brutto na jedną akcję. Właściciele akcji nabyli prawo
do dywidendy w dniu 20 kwietnia 2016 roku, wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 5 maja 2016 roku.
54
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy
za 2014 rok, na podstawie której Bank wypłacił dywidendę za 2014 rok w łącznej wysokości
520.400,0 tys. zł, tj. w kwocie 4,0 zł brutto na jedną akcję. Właściciele akcji nabyli prawo
do dywidendy w dniu 20 kwietnia 2015 roku, wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 5 maja 2015 roku.
9. Przejęcia
W I kwartale 2016 roku ING Bank Śląski S.A. nie dokonał przejęcia, podobnie jak w I kwartale 2015
roku.
10.
Pozycje pozabilansowe
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.12.2014
Zobowiązania warunkowe udzielone
23 907,6
23 453,5
22 572,5
23 394,6
Zobowiązania warunkowe otrzymane
54 164,1
51 424,8
43 580,4
41 454,6
Pozabilansowe instrumenty finansowe
312 264,0
358 622,2
332 649,3
297 537,4
Pozycje pozabilansowe ogółem
390 335,7
433 500,5
398 802,2
362 386,6
Stan na
31.03.2016
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.12.2014
Fundusze własne
8 240,2
7 750,1
7 498,7
6 774,6
Całkowity wymóg kapitałowy
4 281,9
4 115,4
3 806,6
3 492,9
15,4%
15,1%
15,8%
15,5%
11.
Łączny współczynnik kapitałowy
Łączny współczynnik kapitałowy
12.
Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu okresu sprawozdawczego zostały opisane
w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w rozdziale Informacje
uzupełniające w punkcie nr 3. Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
13.
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały opisane w śródrocznym skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w rozdziale Informacje uzupełniające w punkcie
nr 14. Transakcje z jednostkami powiązanymi.
55
Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
(w mln zł)
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A.
za I kwartał 2016 roku liczy 10 kolejno ponumerowanych stron począwszy od strony 47 do 56.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
2016-05-09
2016-05-09
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku
……….………………………………
Mirosław Boda
Wiceprezes Zarządu Banku
2016-05-09
2016-05-09
2016-05-09
2016-05-09
……….………………………………
Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
Patrick Roesink
Wiceprezes Zarządu Banku
……….………………………………
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2016-05-09
Jolanta Alvarado Rodriguez
Dyrektor Departamentu
Rachunkowości,
Główny Księgowy Banku
56
………………………
Download