Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji

advertisement
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
MCPS
•
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową
jednostkę organizacyjną o statusie regionalnego ośrodka polityki społecznej.
•
Celem działania Centrum jest realizacja zadań Samorządu Województwa
Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy
społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy oraz
koordynacji świadczeń rodzinnych, a także zadań powierzonych do realizacji
na podstawie odrębnych przepisów, porozumień i umów.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
MCPS cd.
•
MCPS zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Nr XV/66/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku.
•
Obszarem działania Centrum jest teren województwa mazowieckiego, a jego
siedzibą - Warszawa.
•
MCPS jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa
Mazowieckiego.
•
Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje z organami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
i związkami wyznaniowymi.
PRAWNE PODSTAWY
DZIAŁANIA MCPS
•
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590, ze zm.),
•
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.),
•
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92,
ze zm.),
•
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.),
•
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485, ze zm.),
•
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.),
PRAWNE PODSTAWY
DZIAŁANIA MCPS cd.
•
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, ze zm.),
•
Uchwała Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej,
•
Statut Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
•
Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa .
Misja MCPS
Misją Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest realizacja celów określonych
w strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego zakładających
osiągnięcie odczuwalnych społecznie, pozytywnych efektów w zakresie
priorytetowych obszarów polityki społecznej, jakie stanowią:
•
•
•
•
•
ubóstwo,
uzależnienia,
starość,
bezrobocie,
niepełnosprawność.
Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej na lata 2005-2013, jest
integralną częścią strategii rozwoju województwa i została przyjęta Uchwałą
Nr 106/05 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 lipca 2005r.
ZADANIA MCPS
1.
Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie
polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa
obejmującej w szczególności programy:
• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
• wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
• pomocy społecznej,
• profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami.
2.
Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych
programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne
w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska.
ZADANIA MCPS cd.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej.
Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa.
Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego.
Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie
go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku.
Prowadzenie analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców
województwa mazowieckiego oraz przygotowywanie okresowych raportów
i ocen.
Prowadzenie analiz i sporządzanie ocen sytuacji społeczno-ekonomicznej dla
obszaru województwa mazowieckiego.
ZADANIA MCPS cd.
9.
10.
11.
12.
13.
Analizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych
oraz przygotowywanie raportów zawierających oceny stanu oraz propozycje
działań na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie.
Analiza stanu w zakresie integracji osób niepełnosprawnych
ze społecznościami lokalnymi na terenie województwa, dokonywanie
okresowych ocen postępu w zakresie znoszenia barier społecznych,
architektonicznych i innych utrudniających procesy integracyjne.
Inspirowanie, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych.
Identyfikacja przyczyn i dokonywanie ocen w zakresie występowania zjawisk
patologicznych i niepożądanych - inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz
ich organizowania i likwidacji.
Organizowanie kształcenia pracowników służb socjalnych oraz specjalistów
promocji zdrowia.
ZADANIA MCPS cd.
14. Prowadzenie banku informacji o podmiotach i osobach prowadzących
działalność w zakresie polityki społecznej.
15. Udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej podmiotom
i osobom prowadzącym działalność wchodzącą w zakres merytorycznego
działania Centrum.
16. Tworzenie warunków merytorycznych i organizacyjnych dla wymiany
doświadczeń i nawiązania współpracy przez podmioty polityki społecznej
województwa mazowieckiego.
17. Inne zadania
Mazowieckiego.
zlecone
przez
organy
Samorządu
Województwa
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W
2009 ROKU
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w celu wykonania powierzonych zadań
podejmowało w 2009 roku następujące działania:
• Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
• Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych,
• Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
• Realizacja Kampanii Społecznych,
• Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• Koordynacja Realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich,
• Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%
zawartości alkoholu,
• Szkolenia.
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych
1.
Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2009 r. w ramach „Programu
współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na rok 2009” podejmowało działania na rzecz wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim poprzez:
• Opracowanie i realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży
kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej,
• Promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
• Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze
integracyjnym,
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
• Wspieranie działań zapewniających osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom
i opiekunom dostęp do informacji i poradnictwa,
• Wspieranie i promowanie aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych,
rehabilitacja poprzez sport, aktywną rekreację i turystykę.
W tym zakresie MCPS współpracowało min. ze: Związkiem Harcerstwa Polskiego
Hufcem ZHP Płock, Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, Stowarzyszeniem
„Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta i innymi.
W sumie na różne projekty dofinansowanie otrzymało 15 organizacji na łączną
kwotę 300 000 zł.
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności
zawodowej.
W 2009 roku w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów
aktywności zawodowej Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował
cztery ośrodki na łączną kwotę 2 928 177,40 zł .
Współpraca w tym zakresie była prowadzona z: Galerią „Apteka Sztuki” Zakładem
Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Zakładem
Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze
(pow. piaseczyński), Zakładem Aktywności Zawodowej działającym w Siedlcach,
Rolniczym Zakładem Aktywności Zawodowej
dla Osób Niewidomych
w Stanisławowie k/Drobina (pow. płocki).
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
W ramach realizacji tego zadania Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
w 2009 roku dofinansowało 8 wniosków na kwotę 3 473 423 zł, oraz
kontynuowano 1 projekt z dofinansowaniem w kwocie 461 747,10 zł
Dofinansowanie objęło projekty w: DPS (Ciechanów, Sadowa, Bramki
pow. Warszawski-Zachodni, Przasnysz, Żyrardów), Domu Ufnej Starości
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w KonstancinieJeziornej (pow. piaseczyński), Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim.
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych poprzez zlecanie zadań.
Realizacja zadań w tym zakresie odbywała się poprzez:
• Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób
niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków
rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub
społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
• Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
• Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania
osób niepełnosprawnych w rynek pracy,
• Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników,
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz
tłumaczy-przewodników,
• Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
• Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego i zawodowego,
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
•
Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji .
integracji
osób
Na realizację zadań zleconych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert
ze środków PFRON MCPS dofinansowało 24 projekty na łączną kwotę
503 950,00 zł .
Dofinansowanie objęło min. projekty: Fundacji „Hippoland” na program
rehabilitacji poprzez
hippoterapię, Warszawskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem na program zapewnienia dostępu do informacji
osobom niepełnosprawnym, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem
Downa „Nasze Dzieci” na program „Sprawne Dziecko”, Stowarzyszenia „Radość
Rozwoju” w Makowie Maz. na „Imprezę turystyczno-kultutralną, integracyjną
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie itp.
REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009
ROKU
na rzecz osób niepełnosprawnych cd.
W 2009 roku MCPS realizowało także w ramach zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
następujące działania:
1.
Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zakładom pracy chronionej,
2.
Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe,
3.
Obsługę wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych,
4.
Przeprowadzenie Konferencji poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych.
(MCPS we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
zorganizowało w kwietniu 2009 r. w Radomiu Międzynarodową konferencję dotyczącą
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny. W konferencji
wzięło udział 140 osób z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy i Litwy. Podczas konferencji
wygłoszono 6 referatów i przeprowadzono 14 grupowych spotkań o charakterze
warsztatowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych alkoholizm
2.
Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych.
Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i wdrażania programów społecznych
realizowana jest w MCPS przez Działu ds. Profilaktyki i Wdrażania Programów
Społecznych.
Realizacja zadań Działu w 2009 roku odbywała się w trzech głównych obszarach:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20072010 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2009.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
alkoholizm cd.
Zadania związane z Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
były realizowane poprzez:
zwiększenie świadomości mieszkańców Mazowsza w zakresie szkód
spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
kształtowanie postaw prozdrowotnych,
wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań,
nauka umiejętności społecznych,
zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach i środowisku rówieśniczym;
zwiększenie odsetka osób korzystających z programów pomocy terapeutycznej
w zakresie leczenia uzależnienia.
W tym zakresie dofinansowano 85 projektów na łączną kwotę 3 230 000 zł.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych narkomania
Przeciwdziałanie narkomanii
Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 oraz Programu
Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009.
Zadania związane z Przeciwdziałaniem narkomanii były realizowane poprzez:
ograniczanie popytu na nielegalne substancje psychoaktywne,
podniesienie poziomu wiedzy w określonych grupach wiekowych i środowiskach
społecznych na temat zagrożeń i problemów związanych z narkotykami,
narkomanią, HIV/AIDS oraz zmienianie stereotypów odnoszących się do tych
zjawisk,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
narkomania cd.
wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań,
nauka umiejętności społecznych,
zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania zapobiegające
używaniu środków psychoaktywnych,
zwiększenie liczby profesjonalnie przygotowanych realizatorów programów
i działań profilaktycznych .
W tym zakresie dofinansowano 30 projektów na łączną kwotę 450 000 zł.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
pomoc społeczna
Pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykluczeniu
społecznemu.
Działania w tym obszarze zgodne były z celami strategicznymi Wojewódzkiej
Strategii w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata
2005-2013 oraz celami Programu Współpracy Samorządu Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 i były realizowane
poprzez:
podniesienie jakości życia osób starych - poprawa ich sprawności i aktywności
życiowej, pomoc w integracji społecznej, utrzymaniu kontaktów ze środowiskiem,
zaspokajanie ich potrzeb, zmniejszanie czynników sprzyjających izolacji,
marginalizacji społecznej seniorów i stosowania przemocy wobec najstarszego
pokolenia,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
pomoc społeczna cd.
aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania
wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny,
podnoszenie aktywności społeczno- zawodowej osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w celu zahamowania zjawiska marginalizacji,
podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się
w stanie ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających
skutki życia w biedzie,
wspieranie rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie a także
niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży.
W tym zakresie dofinansowano 28 projektów na łączną kwotę 484 738 zł.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
pozostałe działania
INNE DZIAŁANIA MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy i integracji
społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi:
•
Przygotowanie, we współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz
miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
województwa mazowieckiego oraz firmą informatyczną, internetowej bazy
zawierającej szczegółowe informacje o całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego wraz
z wyszukiwarką wolnych miejsc w tych placówkach. Koszt wykonania: 3 904,00 zł,
•
Opracowanie projektu wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (w związku z planowaną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie),
•
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata
2007-2015,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
pozostałe działania cd.
•
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2007-2015,
•
Utworzenie bilansu otwarcia oraz aktualizacja informacji na temat stanu
wdrożenia poszczególnych zadań Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego,
•
Przygotowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu
Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2008,
•
Opracowanie projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata
2010-2011” wraz z harmonogramem działań na rok 2010,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie programów społecznych –
pozostałe działania cd.
•
Udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez
Centrum oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze polityki
społecznej,
•
Opracowanie harmonogramu Realizacji Programu Zwalczania AIDS
i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 na terenie województwa,
•
Przejęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań dotyczących wydawania
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku oraz konopi
włóknistych oraz ustaleń ogólnej powierzchni upraw maku niskomorfinowego
i konopi włóknistych,
•
Opracowanie nowych narzędzi badawczych do opracowania tzw. bilansu
potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
•
Bieżąca współpraca z organizacjami oraz instytucjami lokalnymi.
Realizacja Zadań zleconych MCPS w
2009 roku
3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2004 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej z dnia 7 maja 2004r., dotyczącego powierzenia obowiązków
pracownikom Centrum, w związku z realizacją zadania polegającego
na prowadzeniu spraw związanych z uczestnictwem Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej we wspólnotowej Koordynacji Systemów Zabezpieczenia
Społecznego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej zostało wyznaczone do realizacji zadania nałożonego
ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów na samorząd województwa.
Realizacja Zadań zleconych MCPS w
2009 roku cd.
MCPS pełni funkcję Instytucji Właściwej w ramach wspólnotowej koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, która polega na:
• prowadzeniu spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym
się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• przyjmowaniu i rozpatrywaniu w trybie administracyjnym wniosków
i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
• przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawie
przyznawania i odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, uznania
świadczeń za pobrane nienależnie, a także umorzenia ich spłaty,
odroczenia terminu spłaty, rozłożenia tej spłaty na raty,
Realizacja Zadań zleconych MCPS w
2009 roku cd.
•
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu
świadczeń rodzinnych, w tym opiniowanie spraw i doradztwo metodyczne w tym
zakresie,
•
prowadzeniu korespondencji, z zastosowaniem języków obcych, z krajami Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie wymiany
informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia
społecznego,
•
wdrażaniu procedur egzekucji administracyjnej świadczeń rodzinnych pobranych
nienależnie.
Realizacja Zadań zleconych MCPS w
2009 roku cd.
Spośród 2762 spraw podjęto 890 decyzji w sprawie świadczeń, w tym wydano:
• 318 decyzji o przyznaniu świadczeń przewidzianych ustawodawstwem polskim,
• 459 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
• 58 decyzji dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych,
• 10 decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
• 3 decyzje o częściowym umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych,
• 42 decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Pozostałe sprawy dotyczyły poświadczania formularzy z serii E-400
(formularze wykorzystywane przy koordynacji świadczeń rodzinnych) w 2009
roku poświadczono łącznie 2441 formularzy. Ponadto Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej udzieliło 321 odpowiedzi na zapytania.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie kampanii społecznych
4. Kampanie społeczne.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pośród wielu swoich zadań
propaguje także zdrowy styl życia, organizując i uczestnicząc w kampaniach
społeczno-informacyjnych. W 2009 roku Centrum:
• kontynuowało własną kampanię edukacyjno-informacyjną, skierowaną do
mieszkańców Mazowsza rozpoczętą w 2007 roku, promującą trzeźwość
na Mazowszu pod nazwą ,,Porozumienie dla trzeźwości’’,
• uczestniczyło w kampaniach: realizowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ,, Sprawdź Czy Twoje
picie jest bezpieczne?” ,
• w kampanii prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii ,,Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie kampanii społecznych cd.
Na kampanię ,,Porozumienie dla trzeźwości” wydatkowano środki w kwocie:
182 047,88 zł. Partnerami byli: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje
pozarządowe, policja, szkoły i wyższe uczelnie. Kampanie realizowano poprzez:
organizację
spotkań plenerowych, happeningów, koncertów,
warsztatowych, publikację wydawnictw książkowych, plakatów, ulotek.
spotkań
opracowano merytorycznie i graficznie stronę internetową :
www.porozumienie-dla-trzeźwości.pl,
mającą za zadanie wesprzeć promocję kampanii i stworzyć możliwość pozyskania
niezbędnych informacji o uzależnieniach.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie kampanii społecznych cd.
W 2009 roku PARPA rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pn. ,,Sprawdź
czy Twoje picie jest bezpieczne?”, do której włączyło się również nasze Centrum,
na którą wydatkowano środki w kwocie: 67 996,00 zł.
Kampanie realizowano poprzez: zorganizowanie konferencji wojewódzkiej
zbieżnej z nazwą realizowanej kampanii, profilaktyczny koncert ,,NIEĆPA” w sali
Kongresowej PKiN, udział w debacie edukacyjnej poświęconej wdrożeniu
kampanii, dystrybucję materiałów edukacyjnych kampanii.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej włączyło się także poprzez dystrybucję
materiałów do kampanii antynarkotykowej pod hasłem ,,Brałeś ? Nie jedź !
Po narkotykach rozum wysiada”, przygotowana przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie PO KL
5. Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podobnie jak inne jednostki
samorządowe aplikowało w roku 2009 o środki z EFS na realizację projektu
systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - w ramach Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
Łącznie w roku 2009 wydano na realizację zadań PO KL 5.108.663,74 zł.
W ramach PO KL :
zostały zrealizowane 34 tematy szkoleniowe w których uczestniczyło 2 487
pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji
pozarządowych oraz innych służb społecznych z terenu województwa
mazowieckiego
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie PO KL cd.
Zostały zorganizowane wizyty studyjno-szkoleniowe: krajowa na terenie
województwa małopolskiego dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej
(OPS) i zagraniczne w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech dla przedstawicieli OPS
i w Austrii dla przedstawicieli PCPR. W wizytach brało udział 107 osób.
W ramach realizowanych zadań przygotowano i wydano 2 publikacje: „Strategie
w polityce społecznej” oraz „Ekonomia społeczna”. Przygotowano do druku
publikację pt. „Ewaluacja w pomocy społecznej”, którą planujemy wydać w roku
2010.
Przygotowano i wydano również biuletyn „Wolontariat w pomocy społecznej”.
Przygotowano do druku 3 biuletyny, które planujemy wydać w jednej publikacji
w roku 2010.
Przeprowadzono badania i przygotowano Raport z prac analityczno-badawczych
dotyczących wielosektorowości w systemie pomocy społecznej.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie Programów Poakcesyjnych
6.
Realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, na mocy porozumienia zawartego
pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej, prowadzi działania koordynacyjne w zakresie realizacji Programu
Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich.
Programem zostało objętych 500 gmin z trzynastu województw, w tym 102 gminy
z terenu województwa mazowieckiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji w
zakresie m. in. struktury demograficznej, położenia czy niewielkiej aktywności
społeczności lokalnej.
Realizacja programu jest finansowana z pożyczki
udzielonej przez Bank Światowy na podstawie umowy zawartej z Rządem
Rzeczpospolitej Polskiej.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie Programów Poakcesyjnych cd.
Środki przyznane ogółem dla gmin z województwa mazowieckiego wynoszą
ponad 8 milionów EURO co stanowi około 11 % całości alokowanych środków
objętych programem.
Program wspiera gminy w zakresie wdrażania strategii rozwiązywania
problemów społecznych na szczeblu lokalnym oraz sprzyja przeciwdziałaniu
procesowi wykluczenia społecznego osób w wieku poprodukcyjnym oraz
z rodziny zagrożonych zjawiskami patologicznymi, zwłaszcza młodzieży.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie zezwoleń na obrót alkoholem
7.
Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%
zawartości alkoholu.
Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 11/03
z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wydawania,
zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
o zawartości do 18% alkoholu, o których mowa w ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu
wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów
wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. U.
Nr 60, poz. 614/ w roku sprawozdawczym podejmowane były decyzje
administracyjne wobec przedsiębiorców, którym udzielano zezwolenia
na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18%
alkoholu.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie zezwoleń na obrót alkoholem
cd.
Zakres podmiotowy decyzji wydawanych na podstawie upoważnienia obejmuje
przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego i dotyczy:
•
zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem,
•
zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa,
•
zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa dla producentów napojów
alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym
zezwolenia,
•
zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa dla
producentów napojów alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie zezwoleń na obrót alkoholem
cd.
•
decyzji wprowadzających dodatkowe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach,
•
decyzji dotyczących wyprzedaży posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
•
duplikatów zezwoleń.
W toku postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek przedsiębiorców
rozpatrzono łącznie 389 sprawy, które zostały zakończone definitywnie w formie
decyzji.
Łącznie uzyskano kwotę w wysokości 7.940.532, 41 zł.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie szkoleń
8.
Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
Regionalne ośrodki polityki społecznej.
W 2009 roku MCPS prowadziło szkolenia w trzech zakresach tematycznych:
•
Regionalne ośrodki polityki społecznej
•
Zwalczanie narkomanii
•
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Organizowano szkolenia i konferencje dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, m.in. dla jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej i partnerów wspomagających realizację zadań
samorządu województwa wynikających z ustaw: o pomocy społecznej,
o wychowaniu w trzeźwości, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wojewódzkich programów rozwiązywania
problemu uzależnień.
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie szkoleń cd.
W 2009 roku dział szkoleń zrealizował 24 tematy szkoleniowe w różnych
terminach i ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego. Ogółem
w poszczególnych szkoleniach i konferencjach wzięło udział 2655 uczestników,
w tym 218 policjantów, 158 kuratorów sądowych, 212 pracowników ośrodków
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 843 gracowników
oświaty, 30 pracowników służby zdrowia, 376 pracowników domów pomocy
społecznej oraz 815 osób z urzędów i organizacji pozarządowych.
W ramach szkoleń prowadzonych przez MCPS zrealizowano między innymi
następujące tematy:
•
•
•
•
„Profilaktyka alkoholowa w działaniach wychowawczo- edukacyjnych”,
„Kierunki zmian prawnych w kontekście standardów w domach pomocy
społecznej”,
„Rola i zadania zespołu interdyscyplinarnego”,
„Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”,
Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w
zakresie szkoleń cd.
• „Przemoc domowa z uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec dzieci”,
• "Wychowanie do Abstynencji - profilaktyka ryzykownych zachowań i
uzależnień”,
• „Zachowania problemowe dzieci i młodzieży - profilaktyka alkoholowa i
radzenie sobie z przemocą w szkole”,
• „Relacje w rodzinie z problemem uzależnień”,
• „Monitoring problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym"
dla przedstawicieli Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”,
• „Dobrze, że jesteś - szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny
zastępcze”,
• „Zamówienia publiczne”.
BUDŻET MCPS
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostka budżetową
podlegającą samorządowi wojewódzkiemu, nieposiadającą osobowości
prawnej,
która
pokrywa
swoje
wydatki
bezpośrednio
z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż samorządu.
Budżet MCPS jest rocznym planem dochodów i wydatków uchwalanym
w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
W oparciu o Uchwałę Nr 260/2008 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego
w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na
realizację zadań na rok 2009 zostały zaplanowane środki finansowe w
wysokości 16.402.828 zł. , wydatkowano 20.350.939 zł.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Dane Teleadresowe
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
UL. Nowogrodzka 62 A 02-002 WARSZAWA
TEL. / FAX 22 622 42 32
www.mcps.mazovia.pl
[email protected]
Download