Część 1

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, Lublin, Al.
Kraśnika 2c-d
Zadanie 1. Układ pomiarowy do kompleksowej charakteryzacji wielkości i kształtu cząstek w zakresie mikrometrycznym.
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Układ pomiarowy
do kompleksowej
charakteryzacji
wielkości i kształtu
cząstek w zakresie
mikrometrycznym
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Analizator wielkości
cząstek
mikrometrycznych,
metodą dyfrakcji
laserowej wraz z
przystawką do dyspersji
cieczowych
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Pomiar wielkości cząstek oparty o metodę dyfrakcji laserowej w pełnej
zgodności z normą ISO 13320
Zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0,02 – 2000 µm
W pełni zautomatyzowana praca przyrządu jednoobiektywowego, bez
potrzeby zmiany obiektywu w całym zakresie pomiarowym.
Pomiar prowadzony za pośrednictwem standardowych procedur
pomiarowych (SOP) z możliwością przełączania na ręczny tryb pracy.
Analiza wykonywana w całym zakresie podczas pojedynczego pomiaru
Czas pojedynczego pomiaru nie dłuższy niż 15 sek.
W pełni automatyczny blok dyspergujący do dyspersji cieczowych z
wbudowanymi: mieszadłem i sondą ultradźwiękową do rozbijania
aglomeratów
Napełnianie, płukanie i opróżnianie automatyczne
Objętość cieczy dyspergującej nie mniejsza niż 600 ml
Powtarzalność pomiarów nie gorsza niż 1,5%
Odtwarzalność pomiarów nie gorsza niż 3%
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
1
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Automatyczny analizator
kształtu cząstek
działający na zasadzie
analizy obrazu, wraz z
urządzeniami
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows, umożliwiające:
zbieranie i obróbkę danych pomiarowych
Prezentacja wyników w formie tabelarycznej i graficznej
Możliwość eksportowania wyników i parametrów prowadzonych
pomiarów
Możliwość obróbki danych bez konieczności łączenia z analizatorem
Możliwość tworzenia i drukowania własnych raportów z analizy
Dostarczenie certyfikowanych wzorców do weryfikacji poprawności pracy
urządzenia
Komputer do zbierania danych pomiarowych:
procesor: liczba rdzeni w strukturze procesora: liczba rdzeni w strukturze
procesora: minimum 6, częstotliwość taktowania procesora - minimum
2,80 GHz; minimum 4 GB RAM, dysk twardy: 1TB, nagrywarka DVD +//-R/RW, 1 wolny port RS232, karta graficzna niezintegrowana z płytą
główną: minimum 512 MB, karta sieciowa 10/100 MBit PCI; dysk 2,5”
przenośny usb 500 GB, klawiatura, mysz; monitor LCD 19”: matryca
aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna: 1280x1024 pikseli, format 5:4,
jasność: minimum 250cd/m2, kontrast: minimum 450:1, złącza: D-Sub 15
pin, kąt widzenia w poziomie: minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt
widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R 10:1); system operacyjny:
Windows 7 Professional PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem
do danego urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością downgrade do
Windows XP lub Windows Vista), MS Office 2010 Pro PL
Mikroskopowy system optyczny (min. 5 mln. pikseli, wielkość piksela
poniżej 3 µm)
Możliwość prowadzenia pomiarów suchych proszków i zawiesin w
cieczach
Zakres pomiarowy: co najmniej 0,5-10000 µm
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
2
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
umożliwiającymi obsługę
systemu (komputer z
systemem operacyjnym
i odpowiednim
oprogramowaniem)
Załącznik nr 1 do SIWZ
Układ pomiarowy musi być wyposażony w co najmniej 6 obiektywów, w
tym min. powiększenie1x, max. powiększenie 50X
Oprogramowanie: kompletne tak, aby do obrabiania statystycznego oraz
graficznego otrzymanych obrazów nie trzeba było instalować
dodatkowych programów
Możliwość tworzenia Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP), w
postaci jednego pliku zawierającego wszystkie ustawienia dotyczące
hardware’u i software’u
Możliwość przygotowywania dyspersji suchych: przystawka realizująca
ten wymóg musi być zintegrowana z urządzeniem (tzn. musi być
kontrolowana przez software, a jej obsługa musi być włączona do
SOP’ów) i zapewniać warunki niezbędne do uzyskania powtarzalnej,
stałej orientacji cząstek dla każdej dyspersji. Konstrukcja przystawki musi
zapewniać przygotowanie homogenicznej dyspersji.
Pomiar w cieczach: cela pozwalająca na pomiar min. 2 ml zawiesiny
cieczowej. Konstrukcja celi musi umożliwiać umieszczenie zawiesiny
pomiędzy dwoma równoległymi szkiełkami a pomiar ma być prowadzony
w sposób statyczny, tj. nie przepływowy. Obsługa celi musi być włączona
do SOP’ów.
Automatyczna zmiana obiektywów
Możliwość dokładnego pomiaru wybranej cząstki tj. po zadaniu
współrzędnych obiektyw powinien ustawiać się na wybranej cząstce tak,
aby można ją było dokładnie obejrzeć np. przy zastosowaniu innego
obiektywu
Automatyczna kompensacja nierówności płytki mikroskopowej na której
znajduje się badana próbka. Kompensacja musi zapewniać pomiar całej
badanej powierzchni z właściwą ostrością
Możliwość używania mikroskopu w trybie ręcznym (w tym obserwacji w
świetle spolaryzowanym)
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
3
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć
Podgląd uzyskanego obrazu cząstek: rzeczywistego i przetworzonego
(softwarowo)
Rejestracja wyników badań: tworzenie bazy danych i możliwość
porównania kolejnych badań z danymi bazy
Możliwość wyznaczania dla każdej mierzonej cząstki oraz dla wybranej
populacji (w tym całej populacji) co najmniej następujących parametrów:
średnica ekwiwalentna, maksymalna długość, szerokość, długość, pole
powierzchni, obwód, wydłużenie, wypukłość, zwartość, przepuszczalność
światła przez cząstkę
Możliwość opracowania statystycznego obrazu według wybranych
parametrów optycznych
Możliwość ilościowego wykazywania różnic i podobieństw badanych
próbek
Możliwość łączenia ze sobą pomiarów w jeden wynik w przypadku
zastosowania kilku obiektywów o różnym powiększeniu
Eksport danych pomiarowych i obrazów cząstek do dalszego ich
przetwarzania off-site
Kompresor bezolejowy do obsługi przystawki do przygotowywania
dyspersji suchych: pojemność zbiornika co najmniej 4L, poziom hałasu
nie wyższy niż 67 dB
Zestaw materiałów eksploatacyjnych pozwalający na wykonanie minimum
1000 analiz
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
4
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Komputer do zbierania danych pomiarowych: procesor: liczba rdzeni w
strukturze procesora - minimum 6, częstotliwość taktowania procesora 2,8
GHz; pamięć RAM: minimum 4 GB, twardy dysk: minimum 1Tb,
nagrywarka DVD +/-/-R/RW, karta graficzna niezintegrowana z płytą
główną: minimum 512 MB, karta firewire (IEEE1394), karta sieciowa
10/100 MBit PCI oraz wyjście RS-232 (9 pinów); drukarka atramentowa
A4: maks. szybkość druku mono: 21 str./min., maks. szybkość druku w
kolorze: 15 str./min., rozdzielczość w pionie/poziomie mono: 1200
dpi/1200 dpi, rozdzielczość w pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi,
złącza: USB 2.0, pojemność podajnika papieru: minimum 150 arkuszy,
moduł druku dwustronnego, druk Photo, zainstalowana pamięć: minimum
8 MB, kabel USB 2.0; mysz, klawiatura; 2 monitory płaskie LCD 22”
panoramiczny: matryca aktywna TFT, rozdzielczość nominalna:
1680x1050 pikseli, format 16:10, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 1000:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1); system operacyjny: Windows 7 PL 32-bit
(Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows
7 z możliwością Downgrade do Windows XP lub Windows Vista), MS
Office 2007 PL
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz bezpłatny coroczny przegląd okresowy przez
co najmniej 5 lat (3 lata po okresie gwarancji)
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki
Lokalizacja serwisu: Polska
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w miejscu
użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
5
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej
TAK
6
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 2. Analizator rtęci
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Analizator rtęci
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Analizator rtęci
Zestaw do dostarczania
tlenu
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Możliwość bezpośredniego oznaczania zawartości rtęci bez mineralizacji
w materiale stałym i roztworach, bez dodatku substancji modyfikujących
Granica wykrywalności: ≤ 0,001ng
Źródło światła: niskociśnieniowa lampa rtęciowa
Zakres roboczy: 0,005 - 500ng
Odtwarzalność: ≤ 1,5%
Podawanie próbki: automatyczne
Możliwość zatężania próbki
Gaz nośny: tlen techniczny (butla z tlenem)
Możliwość oznaczania próbek przy użyciu chlorku cyny II
Oczyszczanie gazów wylotowych w roztworze buforowym
Oprogramowanie sterujące pracą spektrometru, umożliwiające zbieranie,
obróbkę i aktywizację danych pracujące w środowisku Windows XP
Zestaw łódeczek niklowych (na 500µl i na 1000µl) po 30 sztuk
Butla z tlenem technicznym + reduktor + przewód łączący aparat z butlą
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
7
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zestaw komputerowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
Procesor nie gorszy niż dwurdzeniowy minimum 2,60 GHz, pamięć RAM
minimum 2GB, twardy dysk minimum 500 GB, DVD-RW, monitor LCD
19”: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna: 1280x1024 pikseli,
format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast: minimum 450:1,
złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum 160 stopni (C/R
10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R 10:1); karta
firewire (IEEE1394), karta sieciowa 10/100 MBit PCI oraz wyjście RS232 (9 pinów), klawiatura, mysz, Windows XP PL 32-bit, MS Office 2007
PL, drukarka atramentowa A4: maks. szybkość druku mono: 21 str./min.,
maks. szybkość druku w kolorze: 15 str./min., rozdzielczość w
pionie/poziomie mono: 1200 dpi/1200 dpi, rozdzielczość w
pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi, złącza: USB 2.0, pojemność
podajnika papieru: minimum 150 arkuszy, moduł druku dwustronnego,
druk Photo, zainstalowana pamięć: minimum 8 MB, kabel USB 2.0; UPS
Gwarancja : minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz bezpłatny coroczny przegląd okresowy przez
5 lat (3 lata po okresie gwarancji)
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
maksymalnie 24h od momentu zgłoszenia usterki
Lokalizacja serwisu: Polska
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w miejscu
użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej lub elektronicznej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 3. Analityczny skaningowy mikroskop elektronowy ze zmienną próżnią
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Analityczny
skaningowy
mikroskop
elektronowy ze
zmienną próżnią
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Kolumna mikroskopu,
detektory
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Źródło elektronów: termiczna emisja polowa, dioda typu Schottky
Napięcie przyspieszające: 0.5 – 30 kV, z krokiem nie większym niż 100V
Zakres powiększeń: nie mniejszy niż od 10x do 600.000x
Rozdzielczość dla obrazu SE, przy 30 kV: minimum 1.2 nm
Rozdzielczość dla obrazu SE, przy 1 kV: minimum 3.0 nm
Rozdzielczość dla obrazu SE, w trybie niskiej próżni ( 150 Pa ): minimum
4.5 nm
Rozdzielczość dla obrazu BSE, 30 kV: minimum 3.5 nm
Rozdzielczość dla obrazu BSE, 30 kV, 10 Pa: minimum 3.5 nm
Maksymalny prąd wiązki na próbce ( 30 kV ): minimum 300 nA
Maksymalny prąd wiązki na próbce w trybie niskiej próżni ( 10 Pa ):
minimum 70 nA
Stabilność prądu wiązki: minimum 1%/8godzin
Zakres ciśnień w trybie niskiej próżni: minimum 10-300 Pa
Detektor BSE – półprzewodnikowy, wielosegmentowy, o wysokiej
czułości ( obrazy przy napięciu już od 2 kV ). Ilość segmentów detektora –
minimum 5
Maksymalna rozdzielczość rejestrowanych obrazów cyfrowych: minimum
18 Mpikseli
Regulacja napięcia przyspieszającego i prądu wiązki : niezależna, co
najmniej 150 ustawień wartości prądu wiązki
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Stolik na próbki
Układ próżniowy
Kamera
Spektrometr EDS
Załącznik nr 1 do SIWZ
Śluza do szybkiego wprowadzania próbek: maksymalna średnica próbki
nie mniejsza niż 150 mm
Eucentryczny, zautomatyzowany w pięciu osiach : zakres ruchu minimum:
Oś X – 110 mm
Oś Y – 110 mm
Oś Z – 4- 40 mm
Obrót 360°
Pochylenie od -5 do 70°
Próżnia w komorze próbek w trybie wysokiej próżni: minimum 5x10-4 Pa
Próżnia w strefie działa elektronowego: minimum 10-7 Pa
Pompowanie strefy działa: minimum 2 pompy jonowe
Pompowanie komory próbki: pompa turbomolekularna z łożyskami
magnetycznymi
Zmiana trybu pracy z wysokiej do niskiej próżni i odwrotnie: W pełni
automatyczna, sterowana z poziomu oprogramowania, bez konieczności
zapowietrzania komory próbki
Kamera do podglądu komory próbki: monochromatyczna kamera CCD,
stałoogniskowy obiektyw, możliwość doregulowania ostrości podczas
instalacji, oświetlacz komory mikroskopu ze źródłem LED, zasilacz
kamery, oświetlacza i wyświetlacza, flansza próżnioszczelna
umożliwiająca montaż kamery w komorze mikroskopu, wyświetlacz LCD
pokazujący "na żywo" obraz z kamery, komplet okablowania
W pełni zintegrowany z mikroskopem: jedna mysz i jedna klawiatura
Detektor typu SDD ( bez konieczności chłodzenia ciekłym azotem ):
powierzchnia nie mniejsza niż 10 mm2; rozdzielczość minimum 129eV
(dla linii Mn Kα)
Zakres detekcji pierwiastków: od boru do uranu
Maksymalna zapamiętywana ilość zliczeń na sekundę: nie mniejsza niż
300.000
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
10
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
System EBSD
Załącznik nr 1 do SIWZ
Możliwość analiz jakościowych i ilościowych
Otrzymywanie map rentgenowskich do formatu 1024x1024 piksele. W
tym także map w pełni ilościowych, gdzie każdy piksel mapy posiada
swoje pełne widmo rtg
Skanowanie liniowe: W pełni ilościowe do 1024 pikseli
Modelowanie tła: automatyczne
Akwizycja i rejestracja obrazów elektronowych: do formatu 4096x4096
pikseli
Systemy korekcji: ZAF i PHI-RO-ZET w wersji PROZA
Oprogramowanie: umożliwiające analizę morfologiczną obiektów,
otrzymywanie map fazowych
W pełni zintegrowany z EDS (ten sam komputer, to samo
oprogramowanie)
Kamera CCD: specjalistyczna kamera o rozdzielczości co najmniej
640x480 pikseli o szybkości indeksacji nie mniejszej niż 600 fps
Detektor musi być wyposażony w zmotoryzowany system wprowadzania i
wyprowadzania przy zapewnieniu próżnioszczelności mikroskopu
Integracja z EDS: System EBSD musi umożliwiać jednoczesną akwizycję
map EBSD i EDS ( map ilościowych z pełnym widmem rtg dla każdego
piksela do formatu 1024x1024 )
Oprogramowanie: akwizycja obrazów elektronowych oraz EBSD,
kontrola wszystkich parametrów detektora (integracja, piksel binning),
automatyczna indeksacja poprzez transformację Hough’a, tworzenie map
OIM, prezentacja danych w przestrzeni Eulera (ODF, MODF), możliwość
analizy orientacji materiałów wielofazowych, mapy granic ziaren,
identyfikacja faz, korekcja dryfu
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
11
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
System luminescencji
katodowej ( CL )
Napylarka do napylania
węglem
Załącznik nr 1 do SIWZ
Układ akwizycji sygnału: achromatyczne zwierciadło paraboliczne
(pracujące w zakresie co najmniej od 185 do 2000 nm z wydajnością nie
mniejszą niż 85%), mechanizm do wprowadzania i wyprowadzania
zwierciadła z kolumny mikroskopu, układ do precyzyjnego ustawiania XY-Z, plansza do podłączenia z mikroskopem, odległość robocza nie
większa niż 15 mm, system cyfrowej kontroli wiązki
Analiza spektralna: Spektrograf o ogniskowej nie mniejszej niż 320 mm,
wyposażony w dwie siatki dyfrakcyjne 1200 i 600 rys/mm, wyposażony w
wyjścia na 2 detektory
Detektory: detektor CCD 1024x256 pikseli z otwartą elektrodą ( 2001050 nm ) chłodzony ciekłym azotem, półprzewodnikowy detektor
InGaAs ( 800-1550 nm ), dodatkowy detektor do szybkich map
chromatycznych
Dodatkowa katoda
Planarna głowica magnetronowa z magnetem aktywnym do pokrywania
bezziarnistego, standardowy system z “targetem” Au, komora szklana
Ø120x 120 mm, niezależny od próżni system kontroli prądu (20-40mA),
stolik na próbki z regulowana wysokością, zegar cyfrowy 0-300 sekund z
funkcją pauza.
Układ próżniowy: V2A (vacuum pipe), pompa rotacyjna minimum
2,5m3/h, ciśnienie minimum 1 x 10-3 mbar, czas pompowania 30 sek. do
0,1 mbar, komplet zamontowany na stoliku antywibracyjnym, filtr
traconego oleju
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
12
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Komputer
Załącznik nr 1 do SIWZ
Komputer PC do obsługi mikroskopu: procesor: minimum 2,8 MHz,
pamięć RAM: minimum 2 GB, karta graficzna minimum 512 MB
niezintegrowana z płytą główną, karta sieciowa 10/100 MBit PCI; twardy
dysk: minimum 100 GB, system operacyjny: Microsoft Windows XP
Professional PL 32-bit, czytnik CD/DVD, klawiatura, mysz, monitor LCD
minimum 19": matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1)
Gwarancja : minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz bezpłatny coroczny przegląd okresowy przez
3 lata (1 rok po okresie gwarancji), dostępność części przez minimum 7 lat
Lokalizacja serwisu: Polska
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia usterki
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne 2 szkolenia w zakresie
obsługi przyrządu, przystawek i oprogramowania w miejscu użytkowania
aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej lub elektronicznej
Konieczność wniesienia i montażu urządzenia w laboratorium na
pierwszym piętrze
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
13
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 4. Spektrometr rentgenowski z dyspersją energii EDXRF z trójwymiarową polaryzacją fali wraz z zestawem do
przygotowania próbek
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Spektrometr
rentgenowski z
dyspersją energii
EDXRF z
trójwymiarową
polaryzacją fali
wraz z zestawem do
przygotowania
próbek
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Spełniający europejskie normy bezpieczeństwa i posiadający certyfikat CE
Zakres analityczny spektrometru: Na – U
Analizator wielokanałowy widma: minimum 15000 kanałów
Układ anod wtórnych do optymalizacji warunków wzbudzenia: minimum
9 dostarczonych ze spektrometrem dla zakresu Na-U (Al, Ti, Fe, Ge, Zr,
Mo, Ag, Ce, Al.)
Taca na próbki: na minimum 20 próbek o średnicy 25 mm
Możliwość zamontowania minimum 12 anod wtórnych
Możliwość zamontowania minimum 3 filtrów pomiarowych
Możliwość wykonywania analizy ilościowej w oparciu o kalibrację na
wzorcach
Uchwyty metalowe na próbki o średnicach 25-50 mm
Możliwość wykonywania analizy bezwzorcowej
Możliwość wykonywania analizy jakościowej i identyfikacji pierwiastków
w zakresie Na-U
Możliwość wykonywania analiz próbek stałych, proszkowych i ciekłych
Wewnętrzny układ chłodzenia systemu
Mechanizm obracania próbki podczas pomiaru
Oprogramowanie sterujące oraz diagnostyczne
Zestaw co najmniej 200 naczynek do analizy cieczy i proszków wraz z
foliami.
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
14
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Lampa rentgenowska
Generator WN
Detektor
Komputer
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oferowany spektrometr musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany w
roku 2011
Lampa z anodą Gd o mocy maksymalnej co najmniej 500 W i napięciu
maksymalnym co najmniej 100 kV
Możliwość ustawienia prądu wzbudzenia lampy minimum 20 mA
Lampa rentgenowska musi być wyprodukowana przez tego samego
producenta co spektrometr
Generator o mocy minimum 500 W i napięciu maksymalnym nie niższym
niż 100kV
Wysokorozdzielczy detektor o rozdzielczości nie gorszej niż 140 keV i
liczbie zliczeń nie mniej niż 180,000 cps chłodzonej ciekłym azotem z
okienkiem Be nie grubszym niż 8µm
Procesor: liczba rdzeni w strukturze procesora: minimum 4, częstotliwość
taktowania procesora - minimium 2,80 GHz; twardy dysk: minimum 1Tb,
nagrywarka DVD +/-/-R/RW, karta graficzna niezintegrowana z płytą
główną: minimum 512 MB, karta firewire (IEEE1394), karta sieciowa
10/100 MBit PCI oraz wyjście RS-232 (9 pinów), mysz, klawiatura,
monitor LCD 22” panoramiczny: matryca aktywna TFT, rozdzielczość
nominalna: 1680x1050 pikseli, format 16:10, jasność: minimum
250cd/m2, kontrast: minimum 1000:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia
w poziomie: minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1); system operacyjny: Windows XP Pro
PL 32-bit, MS Office 2007 PL, drukarka atramentowa A4: maks. szybkość
druku mono: 21 str./min., maks. szybkość druku w kolorze: 15 str./min.,
rozdzielczość w pionie/poziomie mono: 1200 dpi/1200 dpi, rozdzielczość
w pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi, złącza: USB 2.0, pojemność
podajnika papieru: minimum 150 arkuszy, moduł druku dwustronnego,
druk Photo, zainstalowana pamięć: minimum 8 MB, kabel USB 2.0
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
15
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zestaw do przygotowania
próbek
Stapiarka
Zbiornik na azot
Załącznik nr 1 do SIWZ
Młynek planetarny z wkładem agatowym: Młynek planetarny z
elektronicznym sterowaniem procesem mielenia, 230 V, 50 Hz, 650 rpm,
Prasa: hydrauliczna manualna, stolik do zainstalowania prasy,
maksymalna siła nacisku 20 t, maksymalna średnica tłoka ok. 40 mm,
wkład prasy ze stali Cr, średnica 40 mm, do wprasowania próbki do
miseczek Al . Miseczki Al (V-shaped) do prasowania próbek proszkowych
o średnicy 40 mm (1000 szt.)
Automatyczna stapiarka elektryczna pracująca w technologii pieca
muflowego, sterowanie mikroprocesorowe, możliwość zdefiniowania do
50 programów topienia, regulacja temperatury w zakresie 300 – 1200 ºC z
możliwością definiowania szybkości narastania temperatury, regulacja
intensywności mieszania, regulacja dozowania dodatków, dwustopniowe
studzenie próbki, oprogramowanie do sterowania i tworzenia programów
topienia, pakiet startowy
Dewer na ciekły azot: minimum 50L pojemności, z urządzeniem do
napełniania zbiornika wewnętrznego spektrometru
Butla ze sprężonym azotem
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
16
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz bezpłatny coroczny przegląd okresowy przez
5 lat (3 lata po okresie gwarancyjnym)
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki
Lokalizacja serwisu: Polska
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi przyrządu, przystawek i oprogramowania w miejscu użytkowania
aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej
Konieczność wniesienia i montażu urządzenia w laboratorium na
pierwszym piętrze
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
17
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 5. Zestaw mikroskopów polaryzacyjnych: badawczego i laboratoryjnego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Parametry
wymagane
Przystosowany do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym
wyposażony w dwa oświetlacze halogenowe, ergonomiczny, stabilny, z
pokrętłem regulacji oświetlenia, współosiowa śruba mikro i makro,
wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro z wbudowanym
zmieniaczem dla trzech filtrów
TAK
Optyka korygowana do nieskończoności, beznaprężeniowa do
mikroskopów polaryzacyjnych. Mikroskop zapewniający obserwacje
konoskopowe
TAK
Oświetlenie
Oświetlacz halogenowy do obserwacji w świetle przechodzącym,
oświetlenie wg systemu Kohlera, pokrętło regulacji intensywności
oświetlenia. Oświetlacz halogenowy do obserwacji w świetle odbitym
(odrębny od oświetlacza dla światła przechodzącego).
Regulacja oświetlenia: przesłona aperturowa i polowa, półosiowa
regulacja wysokości położenia kondensora, moc oświetlenia min. 100W
TAK
Kondensor
Kondensor achromatyczno-aplanatyczny z wbudowanym obrotowym
polaryzatorem , przesłona aperturowa, apertura minimum 0,9
TAK
Do światła białego w torze obserwacji dla światła przechodzącego oraz
TAK
Statyw mikroskopu
Optyka
Polaryzacyjny
mikroskop
badawczy
Filtry konwersyjne
18
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
dla światła odbitego
Rewolwer
Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu na co najmniej 5 centrowalnych
obiektywów
Stolik
Obrotowy (w zakresie 360°) stolik polaryzacyjny z możliwością
centrowania, wyskalowany, z noniuszami pozwalającymi na dokładność
ustawienia kątowego 0,1°, możliwość blokady dla dowolnego kąta obrotu.
Stolik wyposażony w demontowalny mechanizm przesuwu XY szlifu, o
zakresie przesuwu X/Y co najmniej 30mm/40mm, mechanizm
zapewniający powtarzalne przesunięcia w kierunkach XY ze skokiem:
0.1mm, 0.3mm, 0.4mm, 1.0mm.
Średnica minimum 178mm
TAK
TAK
Analizator
Obrotowy analizator (w zakresie co najmniej 180°), wykorzystywany w
obserwacjach w świetle przechodzącym i odbitym
TAK
Polaryzatory
Do obserwacji w świetle odbitym: obrotowy w zakresie 360° lub
ustawiany w trzech powtarzalnych ustawieniach kątowych 0°, 45°, 90°,
polaryzator do obserwacji w świetle przechodzącym
TAK
Falówka i ćwierćfalówka
Możliwość umieszczenia falówki i ćwierćfalówki w szczelinie powyżej
obiektywów
TAK
Nasadka
Trinokularowa, z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, z
wbudowanym 3 pozycyjnym podzielnikiem światła między
okularami/fotografią, z regulacją rozstawu okularów.
Podział światła trójpozycyjny 100/0, 50/50, 0/100
TAK
Okulary
Okulary szerokopolowe z osłonkami gumowymi lub plastikowymi, z
TAK
19
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
regulacją dioptryjną, jeden z okularów z krzyżem do centrowania stolika.
Liczba polowa (FN) minimum 25, powiększenie 10x
Obiektywy
Obiektywy planachromatyczne, beznaprężeniowe do obserwacji bez
szkiełka nakrywkowego o długości optycznej 45mm, gwint M25.
Powiększenie 10x, min. apertura numeryczna NA=0.25; powiększenie
20x, min. apertura numeryczna NA=0.40; powiększenie 50x, min.
apertura numeryczna NA=0.75
TAK
Wyposażenie dodatkowe
Kabel zasilający, dodatkowa żarówka, plastikowy pokrowiec ochronny,
łącznik do kamery o współczynniku ok. 0,5x
TAK
Kamera
Kolorowa kamera cyfrowa, rozdzielczość minimum 3Mpixeli, z matrycą
CMOS ½”, wyjście sygnału FireWire, głębia bitowa co najmniej 30bit,
czas akwizycji w zakresie 0,1ms – co najmniej 2s, obraz ‘na żywo” w
pełnej rozdzielczości co najmniej 12 ramek/s
TAK
Minimum 19”, matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1)
TAK
O parametrach minimalnych: procesor: pojemność pamięci cache L2:
minimum 2 MB, ilość rdzeni: minimum 2, częstotliwość procesora:
minimum 2,5 GHz, obsługa instrukcji 32-bit, obsługa instrukcji 64-bit,
dołączony wentylator; pamięć RAM minimum 4GB, HDD SATA
minimum 1 TB, napęd optyczny DVD RW SATA, karta graficzna
niezintegrowana z płytą główną: minimum 512 MB, karta sieciowa 10/100
MBit PCI; 2 porty Firewire, Oprogramowanie: Windows XP Pro PL
TAK
Monitor LCD
Komputer
20
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
32-bit, Microsoft Office 2007 PL
Oprogramowanie
Wymagania dodatkowe
Statyw mikroskopu
Polaryzacyjny
mikroskop
laboratoryjny
Optyka
Oświetlenie
Program umożliwiający: kontrolę pracy kamery, akwizycję zdjęć, podgląd
obrazu „na żywo”, kalibrację dla każdego powiększenia (obiektywu)
konieczną do pomiarów, dokonywanie pomiarów długości, kąta, pola
powierzchni, zliczanie wskazanych obiektów, pomiar odległości punktów
od dowolnie zorientowanej linii; nanoszenie skali i innych elementów
graficznych, zapis danych w automatycznie otwieranych arkuszach Excel,
zmianę parametrów obrazu: kontrastu, jasności, nasycenia barw, zoomu
cyfrowego etc.
Gwarancja minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Lokalizacja serwisu: Polska
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi przyrządu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
Instrukcja w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub
elektronicznej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Ergonomiczny, z pokrętłem regulacji oświetlenia, współosiowa śruba
mikro i makro
TAK
Optyka korygowana do nieskończoności, beznaprężeniowa do
mikroskopów polaryzacyjnych. Analizator z dwupozycyjnym
mechanizmem wprowadzania/wyprowadzania z drogi optycznej,
soczewka Bertranda do obserwacji konoskopowych, falówka
TAK
Statyw z oświetlaczem diodowym, oświetlenie wg systemu Kohlera,
TAK
21
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
regulowana przesłona polowa
Kondensor
Kondensor polaryzacyjny z wbudowanym obrotowym polaryzatorem,
regulowana przesłona aperturowa, apertura minimum 0,85.
Polaryzator z mechanizmem wprowadzania/wyprowadzania z drogi
optycznej, wyskalowany przynajmniej co 90°.
TAK
Rewolwer
Uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu, minimum 4 centrowalne
gniazda na obiektywy
TAK
Obrotowy stolik polaryzacyjny z możliwością centrowania oraz blokady
dla dowolnego kąta obrotu, wyposażony w demontowalny mechanizm
przesuwu XY szlifu o zakresie przesuwu X/Y co najmniej 30mm/40mm.
Mechanizm zapewniający powtarzalne przesunięcia w kierunkach XY ze
skokiem: 0.1mm, 0.3mm, 0.4mm, 1.0mm.
Średnica co najmniej 178mm
TAK
Nasadka
Trinokularowa, z wyjściem pionowym dla mikrofotografii, podział światła
50%/50% lub trójpozycyjny, jeden z tubusów konstrukcyjnie
przystosowany do powtarzalnego ustawiania okularu z precentrowanym
krzyżem w położeniach obróconych kątowo względem siebie o 45°
TAK
Okulary
Okulary szerokopolowe z osłonkami gumowymi lub plastikowymi, jeden
z okularów z precentrowanym krzyżem, przynajmniej jeden z okularów z
regulacją dioptryjną. Powiększenie 10x, liczba polowa (FN) minimum 20
TAK
Obiektywy
Obiektywy plan achromatyczne, beznaprężeniowe o długości optycznej
45mm, gwint M25. Korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm.
Powiększenie 4x, min. apertura numeryczna NA=0.10; powiększenie 10x,
min. apertura numeryczna NA=0.25; powiększenie 40x, min. apertura
TAK
Stolik
22
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
numeryczna NA=0,65
Wyposażenie dodatkowe
Kabel zasilający, plastikowy pokrowiec ochronny, łącznik do kamery o
współczynniku ok. 0,5x
Wymagania dodatkowe
Gwarancja minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Lokalizacja serwisu: Polska
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi przyrządu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej lub elektronicznej
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
23
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 6. Aparat trójosiowy wraz z akcesoriami
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu /
urządzenia / systemu
Aparat
trójosiowego
ściskania wraz z
akcesoriami
Podzespół / komponent /
układ [opis]
Zestaw do badań
trójosiowych wraz z
akcesoriami (z
możliwością
przeprowadzania dwóch
testów jednocześnie)
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Rama obciążeniowa: rama mechaniczna, wykonana ze stali nierdzewnej,
konstrukcja dwukolumnowa z regulowaną ręcznie poprzeczką górną i
ruchomą belką dolną napędzaną mechanicznie, prędkość przemieszczenia
dolnej poprzeczki regulowana przy pomocy elektronicznego panelu
kontrolnego znajdującego się na przednim panelu maszyny, maksymalna
siła ściskania: 50 kN, minimalna prędkość: 0,00001mm/min, maksymalna
prędkość: 9,99999 mm/min, maksymalny prześwit pionowy ramy: 1000
mm, odległość pomiędzy kolumnami: 380 mm, rozmiar płyty na której
mocuje się komorę trójosiową: średnica 158 mm, funkcja szybkiego
przemieszczenia dolnej poprzeczki pozwalająca na sprawne przygotowanie
ramy do badania, funkcja alarmu dźwiękowego informującego o
osiągnięciu limitu przemieszczenia dolnej poprzeczki, wyświetlacz LCD
służący do kontroli wszystkich funkcji urządzenia, przyciski panelu
przedniego ukryte pod membraną ochronną zapobiegającą zalaniu,
zabrudzeniu, itp., złącze RS 232 pozwalające na kontrolę ramy za
pośrednictwem komputera PC; zasilanie 240V 50/60 Hz
Komora trójosiowa: komora pozwalająca na badanie próbek o średnicy do
Ø 100 mm, komora wykonana z materiału odpornego na korozję, klosz
komory wykonany z pleksiglasu, pręty mocujące klosz komory
umieszczone na zewnątrz, wyposażona w co najmniej 5 zaworów w
podstawie, maksymalne ciśnienie robocze komory: 1700 kPa, możliwość
umieszczenia w komorze czujnika do mikroprzemieszczeń, możliwość
umieszczenia w komorze zanurzanego czujnika obciążenia
Parametry
wymagane
TAK
TAK
24
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Akcesoria do komory trójosiowej do próbek Ø 38 mm i Ø 50 mm: nasadka
i podstawa Ø 38 mm i Ø 50 mm, głowica zanurzalna 10 kN, przetwornik
przemieszczenia 25 mm, wsporniki 25 mm (minimum 4 szt.), przetwornik
ciśnienia 20 bar, blok odpowietrzający z zaworem do przetwornika
ciśnienia
Akcesoria do przygotowania próbek Ø 38 mm i Ø 50 mm: membrany i oringi na próbki Ø 38 mm i Ø 50 mm (po 50 szt.), narzędzia do
umiejscowienia o-ringu Ø 38 mm i Ø 50 mm, naciągacze do membran Ø
38 mm i Ø 50 mm, forma dzielona – dwuczęściowa Ø 38 mm i Ø 50 mm,
wzornik dwuczęściowy Ø 38 mm i Ø 50 mm, filtry Ø 38 mm i Ø 50 mm
(po 50 szt.), dysk podstawowy Ø 38 mm i Ø 50 mm, dysk porowaty Ø 38
mm i Ø 50 mm (po 4 szt.),
Cylinder wciskany do badania wskaźnika zagęszczenia gruntu o
pojemności 1 dm3 (Ø 96 mm , h 120 mm), podstawa z prowadnicą,
nadstawka, dekielek do pobijania, bijak o parametrach ubijaka Proctora 2,5
kg h=120 mm z kołnierzem, dodatkowa tuleja zagłębnika o poj. 1 l,
wycinarka do gruntów do redukcji średnicy próbek gruntu przez skrawania
przy użyciu drucianej piły, obsługiwana ręcznie, z redukowaną wysokością
do 230 mm, dla próbek o średnicy od 38 do 110 mm, w komplecie trzy
zestawy płyt dociskowych dla próbek o średnicy: 38 mm; 50,47 mm, 60,00
mm, druciana piła i 6 ostrzy, dodatkowa górna płytka Ø 50mm
Automatyczne kontrolery ciśnienia (2 sztuki): przetworniki ciśnienia o
zakresie do 30 bar/250 cm3, dokładność ±1 kPa, pozwalające na pomiar
ciśnienia wody w komorze trójosiowej, ciśnienia wody w próbce oraz
ciśnienia porowego, wbudowany wyświetlacz graficzny, dokładność
odczytu ≥ 1 kPa, rozdzielczość objętości 250 x 0,001 ml, zabezpieczenie
przed przekroczeniem danego zakresu, czujniki muszą być dostarczone
wraz z odpowiednimi elementami odpowietrzającymi i przystosowane do
mocowania na komorze trójosiowej, opcje konfiguracji i kalibracji
przetwornika zabezpieczane hasłem, możliwość połączenia łańcuchowego
TAK
TAK
TAK
25
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
kilku kontrolerów oraz kontrolowanie ich za pomocą jednego komputera.
Rejestrator danych: 64 kanałowy rejestrator danych, możliwość
programowania jednostek pomiarowych (mbar, bar, MPa, Kpa, Psi),
wyświetlacz LCD, funkcja zatrzymania najwyższej i najniższej wartości,
funkcja automatycznego wyłączenia przy braku aktywności, wyposażony w
minimum 16 kanałów sygnału przychodzącego, umożliwiający podłączenie
różnego rodzaju czujników i przetworników.
Oprogramowanie: oprogramowanie do automatycznego przeprowadzenia
testów: saturacji, współczynnika Skemptona, Konsolidacji Ko,
Konsolidacji anizotropowej i izotropowej, stopień obciążenia, test w
warunkach UU, CU & CD, ścieżka naprężeń: p-q, s-t,
System musi pozwalać na odpowietrzenie odpowiedniej ilości wody do
użycia w badaniach trójosiowych, panel z zaworami pozwalający na
rozprowadzenie wody do odpowiednich elementów systemu trójosiowego,
mocowany na ścianie, panel minimum 4-kanałowy, przewody hydrauliczne
Panel dystrybucyjny wody o odpowiednich średnicach oraz szybkozłącza pozwalające na połączenie
i ciśnienia z minimum 4 całości, zbiornik odpowietrzający wodę o pojemności do 19 l±0,5 l, pompa
wyjściami (2 szt.)
próżniowa o przepustowości 40 l/min, lekka pompa próżniowa 230
V/50Hz, system musi pozwalać na wygenerowanie ciśnienia w komorze
oraz ciśnienia w próbce do maksymalnej wartości każdego z nich
wynoszącej 1000 kPa, niezbędne przewody wykonane z tworzywa
sztucznego i szybkozłącza do podłączenia systemu dystrybucji ciśnienia.
Częstotliwość taktowania procesora: minimum 3,2 GHz; L3 cache:
minimum 4MB; częstotliwość pamięci: minimum 1600 MHz; pamięć
Komputer do sterowania
RAM: minimum 4 GB; maksymalna pamięć RAM: 16 GB; typ dysku:
aparatu trójosiowego wraz
HDD; liczba zainstalowanych dysków: 1szt.; pojemność dysku: minimum 1
z oprogramowaniem
TB, interfejs dysku: SATA II; prędkość obrotowa: minimum 7200 obr/min;
(2 szt.)
karta graficzna niezintegrowana z płytą główną: minimum 1024 MB;
wbudowany napęd optyczny do odczytu i zapisu: CD, DVD; złącza
TAK
TAK
TAK
TAK
26
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Dodatkowa komora
trójosiowa do
przeprowadzania testu
saturacji lub konsolidacji
przed umieszczeniem w
ramie obciążeniowej
Załącznik nr 1 do SIWZ
zewnętrzne w części tylnej: Audio7.1, DisplayPort, DVI, HDMI, eSATA,
FireWire [IEEE 1394], optyczne [S/PDIF], PS/2, RJ-45, USB, S/PDIF,
USB 3.0, port RS 232; złącze zewnętrzne w części frontowej:
mikrofonowe, USB, eSATA, Audio; komunikacja bezprzewodowa [Wi-Fi]:
802.11b, 802.11g, 802.11n; komunikacja przewodowa [LAN]: 10, 100,
1000 Mb/s; mysz; klawiatura; monitor: minimum 21,5”, matryca ekranu
16:9, typ matrycy TFT LCD, rozdzielczość 1920 x 1080, technologia LED
Full HD, czas reakcji nie większy niż 5 ms, odchylenie poziome około 83
kHz, odchylenie pionowe około 75 Hz, rozmiar plamki około 0.248 mm,
jasność około 250 cd/m2, kontrast około 20000000:1, podstawowe złącza
analogowe (D-Sub), cyfrowe (DVI-D), cyfrowe (HDMI), dodatkowe złącza
1 x mini jack (audio), wbudowane głośniki, moc głośników minimum
1.5W, kabel zasilający oraz kabel HDMI, oprogramowanie: system
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit (Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z
oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością
downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office
2010 PL
1 licencja jednostanowiskowa na oprogramowanie: ArcInfo, wersja
sieciowa Master 10, Licencja Teaching&Research Lab Kit, pojedyncza +
rozszerzenia o: ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS
Geostatistical Analyst, ArcGIS Survey Analyst, ArcGIS Tracking Analyst.
Dodatkowa komora trójosiowa (2 sztuki): komora pozwalająca na badanie
próbek o średnicy do Ø 50 mm, elementy wykonane z materiału
zabezpieczonego przed korozją, klosz komory wykonany z pleksiglasu,
pręty mocujące klosz komory umieszczone na zewnątrz, wyposażona w co
najmniej 5 zaworów w podstawie, maksymalne ciśnienie robocze komory:
1700 kPa, wyposażona w śrubę do spuszczania powietrza
TAK
27
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Akcesoria do dodatkowej komory trójosiowej do próbek Ø 50 mm :
nasadka i podstawy Ø 50 mm (2 szt.), głowica zanurzeniowa 5 kN,
wsporniki 15,5 mm (2 szt.), przetwornik ciśnienia 20 bar (2 szt.), blok
odpowietrzający (2 szt.)
Automatyczne kontrolery ciśnienia (2 szt.): przetworniki ciśnienia o
zakresie do 30 bar/250 cm3, dokładność ±1 kPa, pozwalające na pomiar
ciśnienia wody w komorze trójosiowej, ciśnienia wody w próbce oraz
ciśnienia porowego, wbudowany wyświetlacz graficzny, dokładność
odczytu ≥ 1 kPa, rozdzielczość objętości 250 x 0,001 ml, zabezpieczenie
przed przekroczeniem danego zakresu, czujniki muszą być dostarczone
wraz z odpowiednimi elementami odpowietrzającymi i przystosowane do
mocowania na komorze trójosiowej, opcje konfiguracji i kalibracji
przetwornika zabezpieczane hasłem, możliwość połączenia łańcuchowego
kilku kontrolerów oraz kontrolowanie ich za pomocą jednego komputera.
Automatyczne kontrolery ciśnienia: przetworniki ciśnienia o zakresie do 30
bar/250 cm3, dokładność ±1 kPa, pozwalające na pomiar ciśnienia wody w
komorze trójosiowej, ciśnienia wody w próbce oraz ciśnienia porowego,
wbudowany wyświetlacz graficzny, dokładność odczytu ≥ 1 kPa,
rozdzielczość objętości 250 x 0,001 ml, zabezpieczenie przed
Oprzyrządowanie do
przekroczeniem danego zakresu, czujniki muszą być dostarczone wraz z
badań
wodoprzepuszczalności odpowiednimi elementami odpowietrzającymi i przystosowane do
mocowania na komorze trójosiowej, opcje konfiguracji i kalibracji
przetwornika zabezpieczane hasłem, możliwość połączenia łańcuchowego
kilku kontrolerów oraz kontrolowanie ich za pomocą jednego komputera.
Oprogramowanie: oprogramowanie do testów wodoprzepuszczalności
Czujniki mikroprzemieszczeń: Czujniki umieszczane bezpośrednio na
próbce Ø 50 mm, typ pomiarów: 1 x radialne, 2 x osiowe + czytnik 3
Oprzyrządowanie do
kanałowy, czujniki powinny być kompatybilne z komorą trójosiową
badań mikroprzemieszczeń
przeznaczoną do badania próbek o średnicy 100 mm
Oprogramowanie: oprogramowanie do pomiarów mikroprzemieszczeń
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
28
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Oprzyrządowanie do
badania CRS (Constant
Rate of Strain)
Oprzyrządowanie do
badania w komorze
Rowe'a
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Komora CRS: komora o rozmiarze 75,7 mm, maksymalne ciśnienie 1400
kPa, podstawa i nasadka wykonana z anodyzowanego aluminium, komora
wykonana ze stali chromowanej, podstawa z zaworami do pomiaru
ciśnienia porowego (2 szt.), nasadka z zaworem do pomiaru ciśnienia
wstecznego, górny i dolny dysk porowaty, nasadka obciążająca –
perforowana, komora powinna zawierać zawór odpowietrzający, głowica
10 kN z kablem o długości minimum 2m, adapter do głowicy 10-20 kN.
Oprogramowanie: oprogramowanie do badania CRS
Komora Rowe'a: komora o rozmiarze 75,7 mm, możliwa powierzchnia
próbki 4500mm2, możliwa wysokość próbki 30 mm, maksymalne ciśnienie
pracy: 1000 kPa, wbudowane zawory bez zmian objętości, komora ze
sztywnym i elastycznym dyskiem porowatym, z plastikową wkładką i
wstawką.
Oprogramowanie: oprogramowanie do badania w komorze Rowe'a
Wymaga się, aby elementy systemu: rama, komora, dataloger oraz pompy
śrubowe generujące ciśnienie mogły zostać wykorzystane w przypadku
późniejszej rozbudowy systemu do parametrów automatycznego systemu
trójosiowego, umożliwiającego automatyczne badania trójosiowe przy
zadanej ścieżce naprężeń całkowitych oraz naprężeń efektywnych,
sterowanego za pośrednictwem komputera
Wymaga się, aby aparat wykonywał pomiary gruntów:
- konsolidację izotropową i anizotropową,
- nasączenie próbki i badania w warunkach ciśnienia wyrównawczego
/back pressure/,
- sprawdzenie współczynnika Skemptona B,
- badanie próbek w warunkach UU, CU, CD,
- przepuszczalność,
- konsolidację w warunkach Ko,
- badanie pęcznienia,
- badanie przy zadanych ścieżkach naprężenia p-q lub s-t,
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
29
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
- badania w aparacie CRS,
- mikroprzemieszczenia (axial, radial)
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny
Lokalizacja serwisu: Polska
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej lub elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi przyrządu, przystawek w miejscu użytkowania aparatury w
terminie uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
30
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 7. Laboratoryjny zestaw do pomiaru wilgotności objętościowej gleby
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Sonda pomiarowa
Laboratoryjny
zestaw do pomiaru
wilgotności
objętościowej gleby
Czytnik kompatybilny z
sondą pomiarową
Wyposażenie dodatkowe
Wymagania dodatkowe
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Pomiar stałej dielektrycznej gleby w oparciu o technologię FDR
Sonda wyposażona w cztery igły pomiarowe
Całkowite wymiary sondy: długość 210, średnica 40 mm
Zakres pomiarowy: 0 - 100% wilgotności objętościowej
Dokładność pomiaru typowa: +/-5%
Dokładność pomiaru przy wykorzystaniu kalibracji szczegółowych: +/-1%
Sygnał wyjściowy sondy: 0 - 1 V, zasilanie max. 15 Vdc
Wyposażony w wyświetlacz LCD
Pamięć: minimum 1500 pomiarów
Zasilanie bateryjne: minimum 5000 pomiarów
Wymiary: max. 150 x 80 x 40 mm
Waga: max. 500 g
Możliwość podłączenia różnego typu sond pomiarowych
Przyrząd do instalacji sondy w glebach twardych, kabel do
połączenia czytnika z komputerem i oprogramowaniem do sczytywania
danych i konfiguracji czytnika, walizka transportowa, zapasowa bateria
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny
Lokalizacja serwisu: Polska
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej lub elektronicznej
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
31
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi przyrządu, przystawek w miejscu użytkowania aparatury w
terminie uzgodnionym przez strony
TAK
32
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 8. System do analizy izotopowej wody i węgla
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu
Analizator
izotopowy wody
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Izotopowy analizator wody i pary wodnej z przełącznikiem trybów pracy
wykorzystujący technologię CRDS, która używa lasera do określenia cech
widmowych cząsteczek w fazie gazowej w szczególności linii
absorpcyjnych H2160, H2180 i HD160 zawierający oprogramowanie do
analizy danych, zapewniający identyfikację i kwantyfikację składników w
próbkach wody.
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Parownik o bardzo wysokiej precyzji, zapewniający gwarantowaną
wydajność i stabilność również dla próbek zasolonych.
Moduł analizy poprzez automatyczny podajnik z dozownikiem typu XYZ
z panelem sterowania i wyświetlaczem LC
Precyzja stosunku izotopowego δ18O: minimum od 0,1‰
Precyzja stosunku izotopowego δD: minimum od 0,5‰
Ilość iniekcji/dobę: minimum 500
Aparat zintegrowany z wewnętrznym komputerem
Materiały eksploatacyjne do kalibracji + odczynniki eksploatacyjne +
części wymienne do analiz próbek wodnych
Temperatura pracy: minimum od 5 do 40oC
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
33
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Analizator
izotopowy węgla
Moduł do oznaczeń azotu
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oprogramowanie do kontroli i sterowania modułem analizatora, zbieranie i
przechowywanie danych, identyfikacja i korekta wpływu substancji
TAK
organicznych na pomiar, możliwość eksportu do zewnętrznego komputera
Analizator izotopowy węgla δ13C w połączeniu z analizatorem TOC do
pomiaru TOC, TIC, TC w próbkach wodnych, stałych oraz gazowych,
precyzyjny pomiar δ13C z wykorzystaniem technologii CRDS,
TAK
oprogramowanie do analizy danych, zapewniające identyfikację i
kwantyfikację składników w próbkach wodnych, stałych i gazowych.
Moduł analizatora izotopowego węgla δ13C gwarantujący pomiar w
TAK
próbkach gazowych powietrza atmosferycznego i glebowego z objętości
poniżej 50ml.
Precyzja stosunku izotopowego 13C / 12C (δ13C) minimum 0.3 ‰
TAK
Technika rozkładu próbki w analizatorze TOC: ciekłe - nadsiarczanem
stałe – katalityczne utlenianie w wysokiej temperaturze
TAK
Typ detektora w analizatorze TOC: oznaczenie w podczerwieni (NDIR)
TAK
Typ analiz: TOC, TIC, TC
TAK
Zakres analityczny w próbkach wodnych minimum: TOC: 50 ppb - 5,000
ppm C
TAK
TIC: 50 ppb - 5,000 ppm C, δ13C (TOC): 5 ppm - 500 ppm C, δ13C (TIC):
5 ppm - 500 ppm C
Zakres analityczny w próbkach stałych minimum: TOC lub TC: 0.05 mg TAK
50 mg C, δ13C: 3 mg - 30 mg C
Zakres analityczny δ13C w próbkach gazowych minimum 200-3500 ppm
TAK
Autosampler do próbek ciekłych z możliwością mieszania próbek przed
TAK
pomiarem i dozowania zawiesin: minimum 0,5 mm
Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz
TAK
Technika rozkładu próbek wodnych: reaktor HT
TAK
Typ detektora: elektrochemiczny
TAK
Zakres analityczny: minimum 0,1-1000 ppm
TAK
34
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wyposażenie dodatkowe
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Możliwość dozowania zawiesin: minimum 0,5 mm
Autosampler zintegrowany z modułem TOC
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Komputer: procesor minimum 2 rdzeniowy: pojemność pamięci cache L2:
minimum 2 MB, częstotliwość procesora: minimum 2,5 GHz, obsługa
instrukcji 32-bit, obsługa instrukcji 64-bit, wentylator; pamięć RAM
minimum 4GB, HDD minimum 1 TB, napęd optyczny DVD RW, karta
graficzna niezintegrowana z płytą główną: minimum 512 MB, 2 porty
Firewire, system Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL
(Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7
z możliwością downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft
Office 2010 PL, oprogramowanie do sterowania aparatem;
monitor LCD minimum 19”: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość
nominalna: 1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2,
kontrast: minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1); drukarka atramentowa A4: min. szybkość druku mono:
15 str./min., min. szybkość druku w kolorze: 10 str./min., rozdzielczość w
pionie/poziomie mono: 1200 dpi/1200 dpi, rozdzielczość w
pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi, złącza: USB 2.0, pojemność
podajnika papieru: minimum 100 arkuszy, moduł druku dwustronnego,
druk Photo, pamięć: minimum 8 MB, kabel USB 2.0
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez 10 lat
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym:
naprawa lub wymiana wadliwych części albo układów w przeciągu
jednego miesiąca
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
35
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytkowania aparatu
Instalacja (dostosowanie niezbędnych przełączy do uruchomienia aparatu)
i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez
strony
Szkolenie trwające minimum 5 dni powinno obejmować obsługę
urządzenia w tym:
- zagadnienia eksploatacyjne (części zamienne), konserwacja, itp.
- w zakresie obsługi oprogramowania
- kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu
- analizę w oparciu o roztwory kalibracyjne i próbki środowiskowe
TAK
TAK
TAK
TAK
36
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 9. Mineralizator UV
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Mineralizator UV
Lampa
Rotor
Probówki
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat do mineralizacji substancji organicznej w próbkach wód
środowiskowych metodą UV
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Automatyczny sterownik pracujący w zależności od temperatury:
włącz/wyłącz
Zabezpieczająca pokrywa przed promieniami UV
Chłodzenie: powietrze/woda
Temperatura mineralizacji: ~90 oC
rtęciowa: 1 komplet
pobór mocy: max. 600W
ilość stanowisk: minimum 12 pozycyjny
ilość: minimum 2
materiał: kwarcowe
objętość: minimum 10 ml
ilość: 26
zatyczki PTFE: 26
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
37
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Gwarancja: minimum 36 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym: 48h od
momentu zgłoszenia usterki
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytkowania aparatu
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
38
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 10. Zestaw do profilowania hydrometrycznego rzek i jezior
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu
Zestaw do
profilowania
hydrometrycznego
rzek i jezior
Podzespół /
komponent / układ
[opis]
Przepływomierz
ADCP
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat typu ADCP do jednoczesnego pomiaru i rejestracji: prędkości,
głębokości oraz przepływu wody w korytach otwartych.
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym uruchomienie
i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
Głowica pomiarowa: przetwornik ultradźwiękowy akustyczny,
minimum 6-wiązkowy
Pomiar głębokości: minimum w zakresie 0,2 m do 80 m za pomocą niezależnej
wiązki skierowanej pionowo w dół
Rozdzielczość pomiaru głębokości: minimum 0,001m
Dokładność pomiaru głębokości: minimum 1%
Pomiar prędkości: minimum w zakresie -10m/s do +10m/s
Rozdzielczość pomiaru prędkości: minimum 0,001m/s
Dokładność pomiaru prędkości: minimum 0,3% mierzonej wartości
Pionowy pomiar prędkości w zakresie głębokości: minimum 0,1 m do 30 m
Możliwość wyznaczenia przepływu w przypadku zjawiska tzw. „ruchomego
dna”, w przypadku roślinności porastającej dno, na rozlewiskach
Automatyczne wyznaczanie komórki pomiarowej z co najmniej 100 celami
pomiarowymi
Wbudowany kompas oraz czujnik przechyłu
Wbudowany czujnik temperaturowy do automatycznej kompensacji mierzonych
wartości
Zintegrowany moduł GPS z dokładnością pozycjonowania nie gorszą niż 0,03 m
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
39
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Przepływomierz AV
Załącznik nr 1 do SIWZ
Automatyczne dobór impulsów w zależności od głębokość wody, prędkości i
turbulencji
Automatyczna rejestracja przepływu poprzez wbudowaną pamięć w sondzie
pomiarowej oraz terenowy rejestrator/sterownik zewnętrzny z ciągłym
podglądem wyników pomiaru i możliwością transferu do komputera
Niezbędne akcesoria do prowadzenia pomiarów z: mostu, brzegu, łodzi,
bezpośrednio w korycie
Zasilanie: akumulator 12-18 VDC zasilacz
Temperatura pracy: minimalny zakres 0-35 oC
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym uruchomienie
i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
Zintegrowana sonda z kablem minimum 7 m do pomiaru prędkości wody (efekt
Dopplera) oraz stanu wody (ciśnienie hydrostatyczne).
Interfejs urządzeń peryferyjnych poprzez protokół SDI-12, umożliwiający:
podłączenie sond wieloparametrycznych,
samplerów do poboru próbek wody, deszczomierzy oraz przepływomierzy
firmyTeledyne-Isco będących w posiadaniu Zamawiającego
Zasilanie: akumulator z niezbędnymi przyłączami do podłączenia z
rejestratorem
Pomiar prędkości wody minimum w zakresie -1,0 do +6,0 m/s
Dokładność pomiaru prędkości: nie gorsza niż ±0,03m/s; 2% odczytu
Pomiar napełnienia wody minimum w zakresie 0,01 m do 3,0 m
Rozdzielczość pomiaru napełnienia nie gorsza niż 0,5 cm
Rejestrator w obudowie min IP 68
Interwał zapisu min 1min – 24h
Przenośna pamięć umożliwiająca odczyt oraz rejestrację danych w terenie
Możliwość rozbudowy o modem radiowy lub GPS transmisji wyników
pomiarowych do PC
Sonda wieloparametryczna z rejestratorem, kablem min 7m, interfejs RS232,
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
40
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wyposażenie
dodatkowe
Wymagania
dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
SDI-12, czujniki (pH, redox, konduktancja, tlen, temperatura) – szt. 1
Moduł pomiaru prędkości i napełnienie integrowalny z samplerami
firmyTeledyne-Isco będących w posiadaniu Zamawiającego (szt. 1)
Rejestrator objętościowy opadu integrowalny z samplerami firmyTeledyne-Isco
będących w posiadaniu Zamawiającego (2 sztuk)
Komputer typu laptop „pancerny” pracujący w środowisku Microsoft Windows
7 Professional 64-bit PL (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie
systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem do danego
urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością downgrade do Windows XP lub
Windows Vista), umożliwiający archiwizację, wizualizację wyników pomiarów
z oprogramowaniem zintegrowanym z aparatem;
minimalne wymagania: twardy dysk minimum 80 GB, procesor dwurdzeniowy,
minimum 1024 MB RAM, napęd DVD combo, matryca 17”, mysz, klawiatura,
torba przenośna, Microsoft Office 2010 PL,
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytkowania aparatu
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Szkolenie trwające minimum 2 dni
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
41
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 11. Spektrofotometr UV-VIS
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu
Spektrofotometr
UV-VIS
Podzespół /
komponent / układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Spektrofotometr jednowiązkowy dedykowany do analiz wód i ścieków,
laboratoryjny, nastołowy
Zakres: minimum 190-1100nm
Rozdzielczość optyczna (szerokość spektralna szczeliny): 2 nm
Rozdzielczość cyfrowa: minimum od 0.2 nm
Dokładność długości fali: minimum od 1nm
Powtarzalność długości fali: minimum od +/- 0,2nm
Dokładność absorbancji przy 1Abs: minimum od +/- 0,005 Abs.
Powtarzalność absorbancji przy 1Abs: minimum od +/-0,002 Abs.
Stabilność: < 0,002 Abs./h
Poziom szumów: < 0,0002 Abs.
Poziom światła rozproszonego przy 220 nm i 340 nm: < 0,05%
Układ optyczny monochromator z wzorcową siatką dyfrakcyjną pokryty kwarcem
w celu zabezpieczenia przed korozją,
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura pracy: minimalny zakres 15-30 oC
Kompletny system kuwety przepływowej wraz z kwarcową kuwetą przepływową
o długości 10 mm, pompą perystaltyczną, wężykami podłączeniowymi, sterowany
z poziomu oprogramowania. Tryby pracy: zassanie - pomiar - odprowadzenie;
ciągłe zasysanie roztworu.
Przystawka walidacyjna z zestawem certyfikowanych wzorców do pełnej
automatycznej walidacji
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
42
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wyposażenie
dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oprogramowanie: pracujące w środowisku Microsoft Windows, umożliwiające
pracę przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych
kalibracji, analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie współczynników korelacji i
równania krzywych, zdejmowanie i obróbkę widm, pomiary kinetyczne,
przeprowadzenie testów walidacyjnych,
oprogramowanie ma być dostępne w języku polskim i angielskim,
kabel do podłączenia spektrofotometru do PC.
Fabrycznie zaprogramowane metody analityczne dla wód i ścieków minimum 4
producentów gotowych testów,
możliwość modyfikacji gotowych metod pomiarowych w zależności od
indywidualnych potrzeb aplikacyjnych,
możliwość zapisu danych w formacie ASCII i odczytu przy użyciu zewnętrznego
komputera.
Uchwyt na kuwety o drodze optycznej od 10 do 50 mm
Uchwyty do probówek, kuwet prostokątnych o długości drogi optycznej od 1 do
50 mm, kuwet calowych oraz ampułek typu AccuVac
Wbudowane minimum dwa porty USB, możliwość zapisu danych na Pendrive
Automatyczny zmieniacz kuwet minimum 7 pozycjny
Ciekłokrystaliczny ekran pozwalający na wyświetlanie widm, krzywych kalibracji,
wyników i metod
Szczelna klawiatura membranowa odporna na zalanie
Komputer typu laptop do sterowania zewnętrznego aparatu z oprogramowaniem
zintegrowanym z aparatem pracujący w środowisku Microsoft Windows 7
Professional 64-bit PL (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu
operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj.
Windows 7 z możliwością downgrade do Windows XP lub Windows Vista),
Microsoft Office 2010 PL; procesor minimum 2-rdzeniowy, częstotliwość
minimum 2,13 MHz, cache L2 minimum 3 MB; pamięć operacyjna: minimum 4
GB, częstotliwość pracy minimum 1066 MHz, rozszerzalna do 8 GB; dysk min:
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
43
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania
dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
500 GB; napęd DVD+/-RW DL; matryca minimum 16”, nominalna rozdzielczość
nie mniejsza niż 1366 x 768; karta grafiki nie gorsza niż pamięć 1024 MB
niezintegrowana z płytą główną, taktowanie procesora minimum 1,58 MHz,
taktowanie jednostek cieniowania 1100 MHz, interfejs pamięci 128-bit, obsługa
Microsoft DirectX 10.1, magistrali PCI-E 2.0, maksymalna rozdzielczość VGA
minimum 2048 x 1536, wyjścia HDMI i D-Sub; czytniki kart pamięci SD, xD,
MS-Pro, MMC, Memory Stick; komunikacja WiFi, IEEE 802.11b/g, LAN 1 Gbps,
Bluetooth; interfejsy ExpressCard, Seata, 3x USB; wbudowany mikrofon, kamera
1.3 Mpix; Torba + mysz optyczna bezprzewodowa rozdzielczość pracy 1000 dpi;
liczba przycisków: 3 rolka przewijania: 1 szt.; interfejs: USB.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
44
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 12. Spektrometr ICP-MS z zestawem do przygotowania próbek do analizy
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu
Spektrometr
ICP-MS
Podzespół /
komponent / układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Spektrometr masowy z komorą zderzeniową/reakcyjną do oznaczeń
wielopierwiastkowych w próbkach wodnych, żywności, glebach, osadach, próbkach
o dużej zawartości matrycy wraz z wyposażeniem i zestawem do przygotowania
próbek do analizy.
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym uruchomienie i
pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
Generator RF - półprzewodnikowy generator RF częstotliwości 27,12 MHz
chłodzony cieczowo.
Sterowanie mocy generatora z poziomu oprogramowania spektrometru.
Moc generatora - zmienna krokami, w zakresie co najmniej 100 - 1600 W.
Układ wprowadzania próbki - zawierający, co najmniej: 3-kanałową pompę
perystaltyczną o szybkości pompowania kontrolowanej z poziomu oprogramowania
sterującego komputera w zakresie od 0 d 100 obr/min,
szklany nebulizer koncentryczny,
stabilizowana temperaturowo kwarcowa komora mgielna chłodzona
termoelektrycznie układem Peltiera.
jednoczęściowy palnik kwarcowy z centralną rurką wtryskiwacza 1,5 mm
Regulacja pozycji palnika plazmowego - kontrolowana z poziomu oprogramowania
zautomatyzowany system przestrzennej regulacji położenia palnika plazmowego w
kierunku pionowym, poziomym i głębokości próbkowania plazmy tj. w trzech
kierunkach – XYZ, w celu uzyskania maksymalnej czułości i niskich granic
wykrywalności z automatycznym przejściem pomiędzy trybami gorącej
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
45
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
ekranowanej plazmy i zimnej plazmy.
Interfejs - standardowy zestaw stożków o geometrii gwarantującej redukcję czułości
dla niskich mas z zachowaniem wysokiego stosunku sygnał/tło gwarantujący
długoterminową analizę próbek środowiskowych i geologicznych.
Średnice otworów stożków próbkowania co najmniej 1 mm, skimmera 0,7 mm.
Alternatywny zestaw stożków o geometrii gwarantującej uzyskanie maksymalnej
czułości w całym zakresie mas dla roztworów „czystych”.
Gwarantowany poziom tła ≤ 0,5 zliczeń/s. Mierzony przy całkowitej liczbie
masowej wolnej od pików spektralnych - 220 AMU, uzyskany w trybie warunków
„gorącej” plazmy (wymagane zademonstrowanie podczas instalacji).
Czułość mierzona przy 115 AMU albo 89 AMU - gwarantowana czułość
spektrometru zmierzona przy masie 115 AMU przy aspirowaniu roztworu
zawierającego 1 mg/l (1 ppm) 115In, uzyskana w trybie warunków „gorącej”
plazmy powinna być równa lub większa niż 60 milionów zliczeń/s (wymagane
zademonstrowanie podczas instalacji).
Rozwiązania aparaturowe w celu redukcji interferencji izobarycznych
i wieloatomowych:
- opcja zimnej plazmy, umożliwiająca pracę w trybie warunków „zimnej”
ekranowanej plazmy,
- komora zderzeniową/reakcyjna - umożliwiającą pracę w trybie warunków
„gorącej” plazmy z wykorzystaniem komory zderzeniowej.
Komora zderzeniowa pracująca w trybie pasywnym lub w trybie reakcji
dynamicznych pozwalająca na wprowadzanie różnych gazów (He, NH3, O2) lub
mieszanin gazów (He/NH3; He/H2), posiadająca co najmniej dwa kontrolery
masowe przepływu gazów.
Sterowana komputerowo kontrola dyskryminacji energii kinetycznej jonów
gwarantująca efektywną separację jonów oznaczanego pierwiastka od
niepożądanych, ubocznych produktów reakcji.
Kwadrupolowy filtr mas o geometrii pozaosiowej.
Układ soczewek jonowych i kwadrupolowy analizator mas umożliwiający pomiar
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
46
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
sygnałów mas w zakresie min 2 - 255.
System próżniowy spektrometru masowego - trzystopniowy układ próżniowy ze
zintegrowaną pompą turbomolekularną i pompą rotacyjną.
Detektor - jednoczesny system detekcji; dyskretny dynodowy powielacz
elektronowy z jednoczesnym systemem detekcji: analogowym i trybem zliczania
impulsów oraz automatycznym układem sterowania zmianami trybu detekcji
podczas analizy.
Możliwość dokonywania wymiany detektora (o konstrukcji plug&play) przez
użytkownika.
Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz
Zasilacz UPS do podtrzymania pracy aparatu
Zestaw wzorców instalacyjnych umożliwiający kalibrację następujących
pierwiastków w zakresie minimum Ca – 0.1-200 ppm; Na, K, Mg, Si, S, Cl – 0.05100 ppm; Fe, Mn, Sr, P – 0.001-10 ppm; pozostałe pierwiastki 0.01-1000 ppb, w
tym As, Al, Ba, Be, Bi, Cu, Cd, Co, Cr, Cs, Zn, Pb, Ti, V, Mo, Ni, Sn, Sc, Sb, Se, Li,
Ir, Zn, U, Hg oraz materiały certyfikowane do weryfikacji poprawności procedury
analitycznej próbek: wodnych (minimum 2 zestawy), osadów, roślin i gleb (po
jednym zestawie).
Zestaw komputerowy sterujący aparatem o parametrach technicznych niezbędnych
do sterowania spektrometrem wraz z oprogramowaniem, monitor LCD minimum
21,5”: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna: 1280x1024 pikseli, jasność:
minimum 250cd/m2, kontrast: minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia
w poziomie: minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1);, mysz, klawiatura, drukarka atramentowa A4: szybkość druku
mono: minimum 15 str./min., szybkość druku w kolorze: minimum 10 str./min.,
rozdzielczość w pionie/poziomie mono: 1200 dpi/1200 dpi, rozdzielczość w
pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi, złącza: USB 2.0, pojemność podajnika
papieru: min 100 arkuszy, moduł druku dwustronnego, druk Photo, pamięć:
minimum 8 MB, kabel USB 2.0. Oprogramowanie spektrometru powinno
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
47
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
umożliwiać uzyskanie danych w trybie: skanowania widma; integracji w
pojedynczym cyklu pomiarowym sygnałów oraz skanowania widma i oznaczanych
izotopów w trybie „peak jumping” (tryb mieszany) ; ciągłej analizy sygnałów kilku
izotopów w czasie.
Dodatkowy zestaw komputerowy z systemem Microsoft Windows 7 Professional
64-bit PL (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7 z
możliwością downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office
2010 PL do analizy, zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych w celu
uzyskania wyników analiz ilościowych i jakościowych, oprogramowanie do
gromadzenia danych oraz modelowania geochemicznego; wymagania: dysk
minimum 1 TB, procesor czterordzeniowy, częstotliwość powyżej 2,5 GHz, L2
cache min. 8 MB, minimum 4 GB RAM, napęd DVD combo, monitor LCD
minimum 21,5”: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna: 1280x1024
pikseli, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast: minimum 450:1, złącza: D-Sub 15
pin, kąt widzenia w poziomie: minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w
pionie: minimum 160 stopni (C/R 10:1); zintegrowana karta sieciowa i karta
muzyczna, karta grafiki o parametrach nie gorszych niż: złącze PCI-Express 2.0 x
16, wielkość pamięci minimum 512MB, szerokość magistrali pamięci nie mniej niż
256 bit, czas dostępu pamięci nie więcej niż 0,8ns, chłodzenie chipsetu, chłodzenie
zajmuje 2 sloty, wyjścia DVI na karcie 2szt., przejściówka z DVI na D-Sub, obsługa
2 monitorów, wyjście HDTV: 3szt Cinch z adapterem, wyjście standard TV S-Video
z adapterem oraz Cinch z adapterem, z obsługą DirectX 10, mysz, klawiatura,
urządzenie wielofunkcyjne: szybkość druku mono: minimum 10 str./min., szybkość
druku w kolorze: minimum 5 str./min., rozdzielczość w pionie/poziomie mono: 1200
dpi/1200 dpi, rozdzielczość w pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi; skaner min
rozdzielczość optyczna 600 x 1200 dpi, rozdzielczość kopiowania 1200 x 1200 dpi;
złącza: USB 2.0; czytnik kart; pojemność podajnika papieru: minimum 100 arkuszy,
moduł druku dwustronnego, druk Photo, pamięć: minimum 8 MB, kabel USB 2.0,
system wizualizacji pracy systemu.
TAK
48
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Materiały
eksploatacyjne oraz
dodatkowe
wyposażenie do
przygotowania próbek
do analizy
Wymagania
dodatkowe
minimum 8 stożków próbkujących do interfejsu standardowego
minimum 8 stożków Skimmera do interfejsu standardowego
minimum 2 stożki Skimmera Pt do interfejsu alternatywnego
minimum 4 palniki kwarcowe
nebulizer koncentryczny minimum 5 szt.
części zużywalne minimum 3 zestawy
zapasowy detektor równoczesny minimum 1 szt.
ekran do palnika Ag minimum 5 szt.
rurki na pompę perystaltyczną minimum 60 sztuk
podajnik minimum 100 pozycyjny 1 szt.
komora z filtrami HEPA do autosamplera 1 szt.
minimum 2 zestawy do przeglądu okresowego
kolby miarowe 100 ml z nakrętką HDPE – 50 szt.
kolby miarowe 200 ml z nakrętką HDPE – 20 szt.
kolby miarowe 1000 ml z nakrętką HDPE – 10 szt.
kolby miarowe 2000 ml z nakrętką HDPE – 5 szt.
butelki HDPE 60 ml z nakrętką – 100 szt.
zestaw 5 pipet nastawnych z końcówkami w zakresie 1µl-10ml do sporządzania
roztworów wzorcowych wraz ze statywami
- pipeta elektroniczna w zakresie dozowania minimum 1µl-50ml ze statywem
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia usterki
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Szkolenie trwające minimum 15 dni obejmujące:
- prezentację i szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania,
-
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
49
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Mineralizator
mikrofalowy
Wymagania
dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
- wymianę i podłączenie wymaganych mediów,
- kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu,
- analizę w oparciu o roztwory kalibracyjne
- opracowanie i wdrożenie noty aplikacyjnej do analizy wielopierwiastkowej w
próbkach wodnych – stwierdzone wdrożenie aplikacji na min 2 materiałach
certyfikowanych,
- procedury analityczne dostosowane do wymogów PCA
Moduł fabrycznie nowy gwarantujący uruchomienie i pracę bez konieczności
dokonywania dodatkowych zakupów.
Mineralizator mikrofalowy o mocy wyjściowej magnetronu 1600W, niepulsacyjna
emisja mikrofal z trzema predifiniowanymi ustawieniami 400, 800 i 1600W,
wyświetlacz wraz z klawiaturą do programowania urządzenia (programowanie
mocy, czasu, temperatury i ciśnienia), komora pieca pokrywana wielowarstwowo
teflonem, odporny na korozję system wyciągowy, możliwość odczytu wartości
temperatury i ciśnienia w dowolnym czasie w naczyniach do mineralizacji.
System zabezpieczeń m.in. zabezpieczenia drzwi, zabezpieczenie pracy magnetronu
(w trakcie awarii automatycznie wyłącza pracę magnetronu), system zabezpieczenia
magnetronu przed promieniowaniem rozproszonym. System zaopatrzony w wyjście
do podłączenia komputera i drukarki, system podtrzymania pamięci RAM
umożliwiający zapamiętanie (100) wieloetapowych metod mineralizacji,
oświetleniową lampę halogenową.
System powinien posiadać możliwość zatężania roztworów w naczyniach o
pojemności maksymalnej 0,5L.
dwa czujniki IR do pomiaru temperatury w naczyniach
40 kompletnych naczyń o pojemności 55 ml, 40 pozycyjny rotor
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Czas reakcji serwisu: 48h od momentu zgłoszenia usterki
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
50
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Fotometr
płomieniowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Wraz z aparatem książka aplikacyjna zawierająca gotowe procedury roztwarzania
próbek (wody, skały, gleby osady, rośliny)
Instalacja (dostosowanie niezbędnych przełączy do uruchomienia aparatu) i
pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu w
miejscu użytkowania aparatury
Szkolenie trwające minimum 2 dni obejmujące:
- zagadnienia eksploatacyjne (części zamienne), konserwacja, itp.
- w zakresie obsługi oprogramowania
- kontrolę poprawności działania
- wdrożenie metody do roztwarzania próbek wodnych (niezbędne odczynniki, w tym
kwas azotowy i solny do oznaczeń śladowych metali; min 2L w cenie modułu)
- procedury analityczne roztwarzania próbek wodnych dostosowane do wymogów
PCA
Moduł fotometru płomieniowego, dedykowany do analiz wód i ścieków,
laboratoryjny, nastołowy z podajnikiem próbek.
Aparat fabrycznie nowy gwarantujący uruchomienie i pracę bez konieczności
dokonywania dodatkowych zakupów.
Wbudowany kompresor, regulator gazu, pochłaniacz wilgoci
Komplet 4-rech filtrów pierwiastkowych
Możliwość jednoczesnego pomiaru i wyświetlania wyników 4 pierwiastków, filtry
do oznaczeń: Na, K, Ca, Mg
Możliwość zapisywania wyników na PC i raportowania zgodnie z GLP
Zakres pomiarowy dla w/w pierwiastków nie gorszy niż: Na 0,2-30 ppm, K 0,2-30
ppm, Mg 1,0-30 ppm, Ca 1,0-150 ppm
Spalanie z zastosowaniem gazów propan-butan oraz LPG
Komplet wzorców kalibracyjnych z niezbędnymi akcesoriami do sporządzania
roztworów wzorcowych
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
51
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania
dodatkowe
Chromatograf
cieczowy
HPLC
Załącznik nr 1 do SIWZ
Potwierdzone wdrożenia aplikacji na materiale certyfikowanym
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura pracy: min zak. 15-30oC
Komputer typu laptop z systemem Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL
(Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7 z
możliwością downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office
2010 PL, oprogramowanie do sterowania aparatem; wymagania: dysk min 80 GB,
procesor dwurdzeniowy, min 1024 MB RAM, napęd DVD combo, matryca 17”,
mysz, klawiatura, torba przenośna.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytku
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Chromatograf cieczowy z detektorem PDA z matrycą fotodiodową i kapilarną
kuwetą światłowodową
Chromatograf o budowie modułowej z interfejsem i oprogramowaniem,
pozwalającym na adaptację spektrometru ICP-MS jako detektora masowego w
HPLC i użycie zestawu do analiz specjacyjnych.
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym uruchomienie i
pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
Pompa gradientowa czteroskładnikowa z degazerem membranowo-próżniowym.
Dozowanie poprzez automatyczny podajnik z termostatem do kolumn,
termostatowaniem próbek oraz pętli nastrzykowej,
Zestaw akcesoriów połączeniowych, w tym kolumna do ustawienia sprzętu.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
52
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania
dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oprogramowanie sterujące modułem podstawowym, zbierające dane z całego
systemu oraz umożliwiające obróbkę i analizę danych.
Zestaw do specjacji arsenu i chromu w połączeniu z ICP-MS oraz oznaczeń
chlorofilu i WWA w wodzie.
Niezbędne akcesoria do pracy systemu, materiały eksploatacyjne do kalibracji,
odczynniki eksploatacyjne, części wymienne do analiz próbek wodnych.
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Temperatura pracy: minimalny zakres 15-30 oC
Komputer: procesor o pojemności pamięci cache L2: minimum 2 MB, ilość rdzeni:
minimum 2, częstotliwość procesora: minimum 2,5 GHz, obsługa instrukcji 32-bit,
obsługa instrukcji 64-bit, wentylator; pamięć RAM minimum 4GB, HDD minimum
1 TB, napęd optyczny DVD RW, karta graficzna niezintegrowana z płytą główną:
minimum 512 MB, 2 porty Firewire, system Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7 z
możliwością downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office
2010 PL, oprogramowanie do sterowania zewnętrznego aparatu zintegrowane z
HPLC; monitor LCD minimum 19”: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość
nominalna: 1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum 160
stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R 10:1);karta
sieciowa, mysz, klawiatura, drukarka atramentowa A4: szybkość druku mono:
minimum 15 str./min., szybkość druku w kolorze: minimum 10 str./min.,
rozdzielczość w pionie/poziomie mono: 1200 dpi/1200 dpi, rozdzielczość w
pionie/poziomie kolor: 4800 dpi/1200 dpi, złącza: USB 2.0, pojemność podajnika
papieru: min 100 arkuszy, moduł druku dwustronnego, druk Photo, pamięć:
minimum 8 MB, kabel USB 2.0.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
53
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Czas reakcji serwisu: naprawa lub wymiana wadliwych części albo układów w ciągu
7 dni od formalnego zgłoszenia usterki
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję obsługi w
języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytku
Instalacja (dostosowanie niezbędnych akcesoriów do uruchomienia aparatu) i
pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu w
miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
Szkolenie trwające minimum 3 dni powinno obejmować:
- obsługę urządzenia, w tym: zagadnienia eksploatacyjne (części zamienne),
konserwacja i jego harmonogram, itp.
- prezentację i szkolenie w zakresie oprogramowania
- wymianę i podłączenie wymaganych mediów
- kontrolę poprawności działania i kalibrację sprzętu
- analizę w oparciu o roztwory środowiskowe
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
54
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 13. Zestaw do badań filtracji i przenikania wody
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Zestaw do badań
filtracji i
przenikania wody
Aparat do badań erozji wodnej gleby z wbudowanym zraszaczem,
zintegrowanym regulatorem ciśnienia, podstawą i rynienką do
odprowadzenia wody
Symulator opadów
Wyposażony w: pojemnik do nawilżania gleby, zbiornik na wodę o poj.
deszczu
minimum 20L z wężem i syfonem, pudełko do zbierania próbek o poj.
minimum 2L, pudełko na próbki z pokrywką o poj. ~1 L (9szt.), nóż o
długości ok. 9 cm, szczotka płaska, cyfrowy stoper (zakres do 10 godz. z
baterią), skrobak, kłódka, skrzynka transportowa
Aparat przenośny do wykonywania pomiarów wilgotności objętościowej
gleby mineralnej i organicznej do głębokości 1 m z dokładnością nie
gorszą niż 5%.
Wilgotnościomierz
Wyposażony w:
glebowy
- sondę z minimum 2 m kablem i czytnikiem danych z baterią,
- minimum 4 komplety szpilek,
- zestaw do wprowadzania sondy w gleby twarde
- walizka transportowa
- aparat fabrycznie skalibrowany
Aparat do pomiaru
Zestaw przenośny do pomiarów wilgotności, przewodnictwa
wilgotności, temperatury i elektrycznego i temperatury w warstwie powierzchniowej gleby
przewodności
mineralnej i organicznej z dokładnością nie gorszą niż 3%.
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
55
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
elektrycznej gleby
Infiltrometr
dwupierścieniowy
Hydrometr
Wytrząsarka
elektromagnetyczna
Załącznik nr 1 do SIWZ
W zestawie:
- czytnik danych z baterią
- sonda z kablem łączącym RS232
- aparat fabrycznie skalibrowany
Aparat do jednoczesnego pomiaru na min 3 stanowiskach
Wyposażenie: krzyżak do instalowania pierścieni w gruncie, zestaw
pierścieni o śr. od 28 do 57 cm; mostek pomiarowy, plastikowy (3szt.);
pływak z prętem pomiarowym (4szt.), hak do wyciągania pierścieni
(2szt.), stoper cyfrowy z zegarem do 10 godz.
Zestaw areometryczny do określania składu granulometrycznego
najmniejszych frakcji z próbek skał
Wyposażony w: areometr, skala 0.995 – 1.035 gms/ml, zgodna z normą
BS 1377 (6szt.); areometr, skala 5 – 60 g/l, zgodna z normą ASTM D422
oraz AASHTO T 88; cylinder miarowy, sedymentacyjny o poj. 1000ml,
szklany, stopka syntetyczna (6szt.); termometr o zakresie pomiarowym 040oC; zbiornik szklany o wymiarach 60x30x38cm; podgrzewacz z
mieszadłem i termostatem; wspornik podgrzewacza, zlewka o poj. 250ml;
sześciometafosforan sodu (1kg); mieszadło do próbek gleby z możliwością
regulacji obrotów, z kubkiem na próbki o poj. 1L, zasilanie 220-240V
Wytrząsarka elektromagnetyczna na 8 sit o śr. 200 mm, zasilanie 220240V, regulacja czasu 1-99 min, wysokość drgań do 3 mm, pokrywka
Wyposażona w zestaw 8 sit o średnicy 200mm i wysokości 50mm do
przesiewania na sucho i mokro.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
56
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Akcesoria do zestawu
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Czerpak do wody: Żerdź teleskopowa z włókna szklanego 1,5-5m, poj.
zlewki 750ml (2szt.)
Świder do instalacji próbników do poboru roztworu glebowego: długość
robocza ~1m, złącze stożkowe gwintowane, śr. ok. 30 mm i pow. 50 mm
(1szt.)
Zestaw do poboru roztworu glebowego: końcówka próbnika teflon/kwarc
(10szt.)
Zestaw przenośny do pomiaru materiału wleczonego (3szt.)
Zestaw ręczny do pomiaru materiału wleczonego (2szt.)
Próbnik do poboru wody z głębokości do 5 m, prędkość zasysania ok.
2L/min, z akumulatorem, ładowarką, wężem ssawnym i uchwytem do
butli (1szt.)
Próbnik do wody typu Ruttnera, pojemność 1,7L, linka do 40 m na bębnie
(1szt.)
Przepływomierz śrubowy 0,1-6 m/s, dokładność min 0,03 m/s, długość
teleskopowa kija 1,5-4,5 m, wbudowana bateria, wyświetlacz LCD (1szt.)
Odbiornik GPS, wodoszczelny, dokładność pozycjonowania około 10m
(1szt.)
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytku
Instalacja (dostosowanie niezbędnych akcesoriów do uruchomienia
aparatu) i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
57
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 14. Wieloparametryczny zestaw do analiz w wodach naturalnych
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Terenowy miernik do jednoczesnego pomiaru parametrów fizycznochemicznych w wodach naturalnych
Aparat fabrycznie nowy
Wielkości mierzone jednocześnie na jednym kablu: minimum 5 sensorów
do wyboru z: temperatura, przewodność, pH, redox, tlen rozpuszczony,
ISE
Zakres pomiarowy temperatury: co najmniej -5 do 40oC
Wieloparametryczny
zestaw do analiz w
wodach naturalnych
Wieloparametryczny
miernik do pomiarów w
wodach naturalnych –
2 sztuki
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
Dokładność pomiaru temperatury: nie gorsza od ± 0.2°C
TAK
Rozdzielczość pomiaru temperatury: nie gorsza niż 0.1°C
Zakres pomiarowy tlenu rozpuszczonego: co najmniej od 0 do 20 mg/L
TAK
TAK
Dokładność pomiaru tlenu rozpuszczonego: nie gorsza niż ± 2% odczytu
TAK
Rozdzielczość pomiaru tlenu rozpuszczonego: nie gorsza niż 0.1 mg/L
TAK
Pomiar tlenu rozpuszczonego w % saturacji
Zakres pomiarowy przewodności-automatyczna kompensacja temperatury:
co najmniej od 0 do 100 mS/cm
Dokładność pomiaru przewodności: nie gorsza niż ± 2% odczytu
TAK
Rozdzielczość pomiaru przewodności: nie gorsza niż 0.001 mS/cm do 0.1
mS/cm w zależności od zakresu
Zakres pomiarowy pH: 0-14
Dokładność pomiaru pH: nie gorsza od ±0.2 pH
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
58
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Rozdzielczość pomiaru pH: nie gorsza niż 0.01pH
Zakres pomiarowy potencjału redox – czujnik platynowy: co najmniej od
-1999 do +1999 mV
Dokładność pomiaru potencjału redox: nie gorsza niż ± 20 mV
Wieloparametryczna
sonda do pomiarów
fizyczno-chemicznych w
TAK
TAK
TAK
Rozdzielczość pomiaru potencjału redox: nie gorszy niż 1 mV
Czytnik danych z barometrem i pamięcią do zbierania danych – 2 szt.
Kabel ok. 4 m łączący sondę z czytnikiem do pomiarów – 1 szt.
TAK
TAK
TAK
Kabel ok. 10 m łączący sondę z czytnikiem do pomiarów – 1 szt.
TAK
Sensor temperatury – 2 szt.
Sensor przewodności – 2 szt.
Sensor galwaniczny tlenu rozpuszczonego + zapasowe części
eksploatacyjne – 2szt.
Sensor pH – 2 szt.
Sensor redox – 2 szt.
Sensor amoniaku – 1 szt.
Zestaw do kalibracji sensorów – 1 szt.
Protokół GLP
Oprogramowanie i oprzyrządowanie do połączenia aparatu z komputerem
Waga aparatu < 2 kg
Zasilanie bateryjne
TAK
TAK
Przenośna torba do transportu sondy z czytnikiem – 1 szt.
Temperatura pracy: minimalny zakres -5-40 oC
Sonda wieloparametryczna do jednoczesnego pomiaru wskaźników
fizyczno-chemicznych w wodach naturalnych, z bateriami i wewnętrzną
pamięcią.
Aparat fabrycznie nowy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
59
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
wodach naturalnych
Tlenomierz optyczny
Załącznik nr 1 do SIWZ
Wielkości mierzone jednocześnie: temperatura, przewodność, pH, redox,
tlen rozpuszczony, głębokość, mętność, chlorofil, fikocyjanina
Czytnik danych z barometrem, pamięcią pomiarów pow. 20 000
Optyczny czujnik tlenu: zakres nie gorszy niż 0 to 50 mg/L, rozdzielczość
nie gorsza niż 0.01 mg/L
Optyczny czujnik mętności: zakres nie gorszy niż 0 - 1000 NTU,
rozdzielczość nie gorsza niż 0,1
Optyczny czujnik chlorofilu: zakres nie gorszy niż 0 - 300 µg/L,
rozdzielczość nie gorsza niż 0,1
Optyczny czujnik fikocyjaniny
Elektroda pH/ORP: zakres pH 0 – 14, rozdzielczość pH nie gorsza niż
0.01
Elektroda konduktometryczna: zakres nie gorszy niż 0-100 mS/cm
rozdzielczość nie gorsza niż 0.001 do 0.1 mS/cm w zależności od zakresu
Czujnik temperatury: zakres nie gorszy niż -5 to +50°C, rozdzielczość nie
gorsza niż 0.01°C
Czujnik głębokości: min do 40 m
Kabel do użytku polowego ok. 7 m
Kabel do użytku polowego ok. 40 m
Walizka na sondę z czytnikiem i kablem
Zasilacz oraz kabel łączący sondę z PC, oprogramowanie do zbierania i
przetwarzania danych, protokół GLP
Komunikacja poprzez RS-232, SDI-12, , możliwość podłączenia do
samplerów do poboru próbek wody Teledyne-Isco 6712 będących w
posiadaniu Zamawiającego
Aparat fabrycznie nowy do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodach
naturalnych, z bateriami, korektą ciśnienia atmosferycznego,
oprogramowaniem do analiz BZT.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
60
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Terenowy analizator
chlorofilu
w wodach naturalnych
Załącznik nr 1 do SIWZ
Czytnik danych z barometrem, pamięcią pomiarów, złączem do połączenia
z komputerem i oprogramowaniem do obliczeń BZT
Optyczny czujnik tlenu: zakres nie gorszy niż 0 to 50 mg/L, rozdzielczość
nie gorsza niż 0.01 mg/L
Optyczny czujnik tlenu: zakres nie gorszy niż 0 to 500 % nasycenia,
rozdzielczość nie gorsza niż 0.1 %
Elektroda samo mieszająca z kablem min 1,5 m, dopasowana do
standardowych 300 ml butelek do oznaczeń BZT
Statyw do czujnika i elektrody
Zestaw standardowych 300 ml butelek z korkami do analiz BZT – szt. 20
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów.
Wielkości mierzone jednocześnie: chlorofil ogólny [mg Chl-a/L], stężenie
sinic [mg Chl-a/L]
Zakres pomiarowy: co najmniej w zakresie 0 - 200 µg Chl-a/L
Rozdzielczość pomiaru: minimum 0.2 µg Chl-a/L
Pamięć wewnętrzna z portem USB do transmisji danych na PC, eksport
danych do programu Excel, oprogramowanie do komunikacji analizatora z
PC
Temperatura próbki: w zakresie minimum 0 - 30° C
Stopień ochrony: minimum IP 68
Możliwość pomiarów do 10 m na lince oraz rurce teleskopowej
Automatyczny pomiar mętności
Automatyczna korekta stężenia chlorofilu z uwagi na mętność oraz
substancje humusowe
Waga aparatu: maksymalnie 2 kg
Zasilanie wewnętrzne oraz poprzez 220-240 V - 50/60 Hz - 12V DC
Przenośna torba na ramię do transportu analizatora
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
61
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Temperatura pracy: minimalny zakres 0-35 oC
Gwarancja: minimum 12 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 10 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Świadectwo dopuszczenia do użytku
Instalacja (dostosowanie niezbędnych akcesoriów do uruchomienia
aparatu) i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
62
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 15. Analizator elementarny CNS
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Analizator
elementarny CNS
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Wymiary: nie więcej niż 70x80x80 cm (bez pieca do spalania siarki, który
stanowić winien osobny element)
Zasilanie: 230 V
Zakres pomiarowy: węgiel: l50 ppm – 100%; siarka: 100 ppm – 32%;
azot: 80 ppm – 50%
System spalania: część CN :system U-kształtny kwarcowy,
Część S: system horyzontalny ceramiczny
System detekcji: niezależne, dedykowane detektory do oznaczania
każdego pierwiastka. Węgiel i siarka oznaczane przy użyciu detektorów
IR, azot oznaczany przy użyciu detektora termoprzewodnościowego TCD
Całkowity czas analizy CNS: maksymalnie 4 minuty
Wielkość naważki: 0,15 g – 1 g
Podajnik automatyczny: minimum 30 próbek
Sterowanie: komputer nie gorszy niż: procesor: liczba rdzeni: minimum 2,
częstotliwość taktowania: 3,2 GHZ, pamięć cache L1: minimum 64kB,
pamięć cache L2: minimum 256 kB, pamięć cache L3: minimum 4 MB,
wbudowany i zintegrowany kontroler pamięci, wbudowana karta
graficzna, wirtualizacja, obsługa instrukcji 32-bit i 64-bit, dołączony
wentylator; pamięć RAM: minimum 4 Gb, twardy dysk: minimum 1Tb,
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
63
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
nagrywarka DVD +/-/-R/RW, karta graficzna minimum 1GB
niezintegrowana z płytą główną, karta firewire (IEEE1394) , dodatkowa
karta sieciowa Wi-Fi, system Microsoft Windows 7 Professional 64-bit
PL (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu
operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia,
tj. Windows 7 z możliwością downgrade do Windows XP lub Windows
Vista), Microsoft Office PL 32-bit, monitor LCD 22’’ panoramiczny:
matryca aktywna TFT, rozdzielczość nominalna: 1680x1050 pikseli,
format 16:10, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast: minimum 1000:1,
złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum 160 stopni (C/R
10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R 10:1); drukarka
laserowa monochromatyczna (+ dodatkowy toner)
materiały eksploatacyjne umożliwiające wykonanie minimum 1000 analiz
siarki, węgla i azotu
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Lokalizacja serwisu: Polska
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
lub równoważne w wersji papierowej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie
uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
64
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 16. Spektrometr ICP-OES wraz z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Generator wysokich
częstotliwości
Spektrometr
ICP-OES wraz
z wyposażeniem
Układ optyczny
Detektor
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Sposób analizy pierwiastków: równoczesny pomiar zdefiniowanych
składników próbki
Częstotliwość : minimum 40MHz
Sposób chłodzenia: powietrzny
Zakres regulacji mocy: co najmniej 700 – 1700W kontrolowana z
oprogramowania
Stabilność dostarczanej mocy: minimum 0,1%
automatyczna kontrola zapalania i gaszenia plazmy
Optyka bez elementów ruchomych optymalizowana komputerowo
Polichromator stabilizowany w temperaturze 35°C o długości co najmniej
400 mm
Siatka dyfrakcyjna o gęstości co najmniej 90 linii/mm
Układ płukania polichromatora umożliwiający analizy w zakresie poniżej
185 nm
Matryca ccd odwzorowująca echellogram
Zakres pomiarowy co najmniej 167–785 nm
Mocowany na bazie chłodzonej trzystopniowym układem peltier do
temperatury co najwyżej -35°C
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
65
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Konfiguracja plazmy
Układ wprowadzenia
próbki
Kontrola przepływu
gazów
Załącznik nr 1 do SIWZ
Technologia pracy detektora umożliwiająca jednoczesną integrację
sygnałów bardzo intensywnych i bardzo niskich przy zachowaniu
optymalnego stosunku sygnału do szumu
Zabezpieczenia:
- przed przekroczeniem maksymalnego sygnału (over-range)
- przelania sygnału (anti-blooming) na każdym pikselu
Częstotliwość sczytywania informacji z matrycy minimum 1 MHz
Całkowity czas kompletnego odczytu informacji z detektora maksymalnie
1sek
Automatyczna optymalizacja ustawień parametrów plazmy zgodnie
z wprowadzonymi parametrami
Horyzontalnie zorientowana plazma z poziomym układem obserwacji
Poziomo ustawiona dysza plazmy z programowalnym w płaszczyznach XY kątem obserwacji
Interfejs chłodzony wodą, chroniący przed obserwacją chłodnych stref
plazmy
Pompa perystaltyczna trzykanałowa z regulowaną prędkością
kontrolowana z oprogramowania
Układ do próbek wodnych: nebulizer szklany: SeaSpray; komora mgielna:
cyklonowa szklana double-pass high precision z odpowiednim uchwytem;
palnik: kwarcowy jednoczęściowy – 2 sztuki; wężyki do próbek i ścieków
– 2 opakowania po 12 szt.
Niezbędne akcesoria do podłączenia autosamplera dostarczanego ze
spektrometrem absorpcji atomowej
Przepływ gazu do plazmy sterowany z oprogramowania
Przepływ gazu pomocniczego sterowany z oprogramowania
Przepływ gazu do nebulizera z masowym kontrolerem przepływu
sterowanym z oprogramowania
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
66
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Oprogramowanie
sterujące systemem
Komputerowy sterownik
Załącznik nr 1 do SIWZ
Preferowany język polski (dopuszcza się oprogramowanie w języku
angielskim)
Kontrola parametrów: przepływu gazów, pozycji obserwacji plazmy,
zapalanie/gaszenie plazmy, moc generatora RF, system zabezpieczeń,
monitoring parametrów pracy
Asystent: krok po kroku tworzenie metod analitycznych, tworzenie
sekwencji, wykorzystywania powszechnie dostępnych metod
Korekcja tła: co najmniej 3 techniki
Metody kalibracji: wielo-pierwiastkowa, ze standardem zewnętrznym,
dodatku wzorca
System zapisywania metod i wyników: bazo-danowy (oparty na MS SQL
Server lub Oracle)
Raportowanie i eksport wyników: edytowalne ustawienia przez
użytkownika
Stacja bazowa: nie gorsza niż: procesor: liczba rdzeni: minimum 2,
częstotliwość taktowania: 3,2 GHZ, pamięć ciche L1: minimum 64kB,
pamięć ciche L2: minimum 256 kB, pamięć ciche L3: minimum 4 MB,
wbudowany i zintegrowany kontroler pamięci, wbudowana karta
graficzna, wirtualizacja, obsługa instrukcji 32-bit i 64-bit, dołączony
wentylator; pamięć RAM: minimum 4 GB, twardy dysk: minimum 1Tb,
nagrywarka DVD +/-/-R/RW, karta graficzna minimum 1GB
niezintegrowana z płytą główną, karta firewire (IEEE1394), dodatkowa
karta sieciowa Wi-Fi, Windows 7 Pro PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z
oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością
downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office Pro PL
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
67
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
System chłodzenia
Układ zasilania
spektrometru
Waga analityczna
Wymaganie dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Monitor LCD 19’’: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie:
minimum 160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160
stopni (C/R 10:1)
Drukarka: laserowa monochromatyczna, prędkość druku co najmniej 32
str./min, druk dwustronny (duplex), rozdzielczość minimum 1200 dpi,
pamięć minimum 64 MB. Wyposażenie: standardowe producenta +
dodatkowy toner.
Zamknięty z obiegiem wymuszonym
Zasilanie: 230V/50Hz
Pełna obudowa szklana szalki, zakres ważenia 40/220 g, dokładność
odczytu 0.01/0.1 mg, adjustacja wewnętrzna uruchamiana jednym
przyciskiem, złącze dwukierunkowe RS232C, programy aplikacyjne
umożliwiające m.in. ważenie procentowe i ważenie dynamiczne
Gwarancja: minimum 18 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja (dostosowanie niezbędnych przełączy do uruchomienia aparatu)
i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi
aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez
strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
68
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 17. Spektrofotometr UV-VIS wraz z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Spektrofotometr
UV-VIS z
wyposażeniem
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Układ optyczny
Źródła promieniowania
Detektor
Oprogramowanie
sterujące systemem
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Dwuwiązkowy: typ - double beam
Zakres pomiarowy: co najmniej 190-900nm
Siatka dyfrakcyjna o gęstości minimum 1200 linii/mm
Monochromator Czerny-Turner
Długość monochromatora: minimum 250mm
Szerokość spektralna szczeliny płynnie regulowana w zakresie 0,2 – 4,0nm
ze skokiem 0,1 nm
Szybkość skanowania minimum 3000 nm/min
Powtarzalność długości fali < ± 0,008nm
Dokładność fotometryczna < ± 0,00016 przy 0,3A
Światło rozproszone < 0,0001%T przy 220nm; < 0,00005%T przy 370nm
Stabilność fotometryczna < 0,0003 A/godz.
Szum fotometryczny < 0,00004 A przy 0A
Dla zakresu UV: lampy deuterowa
Dla zakresu VIS: lampa halogenowa
Fotopowielacz: minimum R928
Zakres pomiarowy: minimum ± 5A
Preferowany język polski (dopuszcza się oprogramowanie w języku
angielskim)
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
69
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Komputerowy sterownik
Układ zasilania
spektrometru
Wyposażenie dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Umożliwiające pomiary absorbancji, transmitancji i reflaktancji, rejestracji
widm, wyznaczania temperatury mięknięcia
Umożliwiające opracowania wyników statyczne, numeryczne, eksport
wyników do ASCII
Stacja bazowa: nie gorsza niż: procesor: liczba rdzeni: minimum 2,
częstotliwość taktowania: 3,2 GHZ, pamięć cache L1: minimum 64kB,
pamięć cache L2: minimum 256 kB, pamięć cache L3: minimum 4 MB,
wbudowany i zintegrowany kontroler pamięci, wbudowana karta graficzna,
wirtualizacja, obsługa instrukcji 32-bit i 64-bit, dołączony wentylator;
pamięć RAM: minimum 4 GB, twardy dysk: minimum 1Tb, nagrywarka
DVD +/-/-R/RW, karta graficzna minimum 1GB niezintegrowana z płytą
główną, karta firewire (IEEE1394), dodatkowa karta sieciowa Wi-Fi,
Windows 7 Pro PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem
do danego urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością downgrade do
Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office Pro PL
Monitor LCD 19’’: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum
160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R
10:1)
Drukarka: laserowa monochromatyczna, prędkość druku co najmniej 32
str./min. Druk dwustronny (duplex). Rozdzielczość co najmniej 1200 dpi.
Pamięć 64 MB. Wyposażenie: standardowe producenta + dodatkowy toner.
Zasilanie: 230V/50Hz
Moduł kuwety przepływowej sterowany z oprogramowania spektrometru
Kuwety kwarcowe: droga optyczna 10mm, parowane; droga optyczna
10mm, przepływowa
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
70
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Niezbędne akcesoria do podłączenia autosamplera dostarczanego ze
spektrometrem absorpcji atomowej
Gwarancja: minimum 18 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym
przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
71
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 18. Spektrofotometr AAS wraz z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Układ optyczny
Spektrometr
absorpcji atomowej
do pracy techniką
płomieniową
Układ lamp
Układ wprowadzania
próbki
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Korekcja tła z wykorzystaniem lampy deuterowej
System optyczny dwuwiązkowy
Zakres spektralny: minimum 185-900 nm
Monochromator Czerny-Turner: minimum 25 cm
Siatka dyfrakcyjna: minimum 1200 linii/mm
szybkość skanowania monochromatora: minimum 2000 nm/min
Detektor: fotopowielacz
Uchwyty na lampy z katodą wnękową HCL: minimum czteropozycyjny
Automatyczny system rozpoznawania pozycji lampy w gnieździe „tzw.
czytanie lamp kodowanych”
komora mgielna: przystosowana do pracy z rozpuszczalnikami
organicznymi
Palnik do pracy z mieszaniną acetylen/powietrze: długość 10 cm
Palnik do pracy z mieszaniną acetylen/powietrze/podtlenek azotu: długość
5 cm
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
72
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Przystawka do generacji
wodorków i zimnych par
Układ do rozdziału form
metali przy analizie
specjacyjnej
Oprogramowanie
sterujące systemem
Załącznik nr 1 do SIWZ
System wprowadzania próbki do atomizera płomieniowego oparty na
dwóch pompach perystaltycznych : tworzenie 30 punktowej krzywej
kalibrowania z jednego wzorca; rozcieńczanie próbek w trybie on-line „tzn.
podczas trwania pomiaru – aspiracji próbki” jeśli próbka jest poza zakresem
krzywej kalibrowania; praca w trybie dodatku wzorca; praca w trybie
dodatku modyfikatora
Autosampler do próbek: pojemność co najmniej trzy wymienne podstawki,
każda na 60 probówek
Cela kwarcowa do oznaczania wodorków: minimum 2 sztuki
Cela kwarcowa przepływowa do oznaczania wodorków: minimum 1 sztuka
Wymienny moduł reakcyjny: umożliwiający łatwe przejście z analizy
wodorków do zimnych par
Modułowy chromatograf gradientowy, w którym materiał części
stykających się z fazą ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz
wolny od metali (PEEK)
Układ podawania fazy ruchomej: pompa gradientowa dwuskładnikowa,
maksymalne ciśnienie pracy nie mniej niż 275 bar, programowany zakres
przepływu w zakresie nie mniejszym niż 0,05ml/min – 10,0ml/min
Dozowanie próbki: zawór manualny PEEK z pętlą dozującą 20µl,
automatyczny czujnik startu
Wyposażenie: kolumna analityczna do analizy różnych form arsenu, selenu,
wykonana z PEEK-u; kolumna analityczna do analizy różnych form
chromu, wykonana z PEEK-u
Oprogramowanie: sterujące i umożliwiające akwizycję i obróbkę danych
Zasilanie: 230V/50Hz
Preferowany język polski (dopuszcza się oprogramowanie w języku
angielskim)
Kontrola parametrów: sterowanie przepływami gazów
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
73
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Komputerowy sterownik
Części zużywalne do
spektrometru pracującego
w technice płomieniowej
Załącznik nr 1 do SIWZ
Tryby pracy: pomiary standardowe sekwencyjne; pomiary w szybkiej
sekwencji tzn. przełączanie lamp w trakcie aspiracji jednej próbki (zmiana
lampy poniżej 10 sekund)
Metody kalibracji: wielo-pierwiastkowa, ze standardem zewnętrznym,
dodatku wzorca
Stacja bazowa: nie gorsza niż: procesor: liczba rdzeni: minimum 2,
częstotliwość taktowania: 3,2 GHZ, pamięć cache L1: minimum 64kB,
pamięć cache L2: minimum 256 kB, pamięć cache L3: minimum 4 MB,
wbudowany i zintegrowany kontroler pamięci, wbudowana karta graficzna,
wirtualizacja, obsługa instrukcji 32-bit i 64-bit, dołączony wentylator;
pamięć RAM: minimum 4 GB, twardy dysk: minimum 1Tb, nagrywarka
DVD +/-/-R/RW, karta graficzna minimum 1GB niezintegrowana z płytą
główną, karta firewire (IEEE1394), dodatkowa karta sieciowa Wi-Fi,
Windows 7 Pro PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza możliwość
zaoferowanie systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem
do danego urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością downgrade do
Windows XP lub Windows Vista), Microsoft Office Pro PL
Monitor LCD 19’’: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum
160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R
10:1)
Drukarka: laserowa monochromatyczna, prędkość druku co najmniej 32
str./min. Druk dwustronny (duplex). Rozdzielczość minimum 1200 dpi.
Pamięć minimum 64 MB. Wyposażenie: standardowe producenta +
dodatkowy toner.
Kartoniki do ustawiania i czyszczenia palnika: minimum 50 sztuk
Uszczelki do układu wprowadzania próbki: minimum 1 komplet
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
74
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Lampy
Wyposażenie dodatkowe
Układ zasilania
spektrometru
Stacja obróbki danych
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Zestaw lamp (kodowanych) o podwyższonej jasności: Antymon-(Sb),
Arsen (As), Cyna (Sn), Ołów (Pb), Selen (Se)
Zestaw lamp katodowych (kodowanych) wielo-pierwiastkowych:
Co/Mo/Pb/Zn; Fe/Co/Ni/Mn/Cu/Cr; Ca/Mg; Na/K
Zestaw jedno-pierwiastkowych lamp katodowych (kodowanych): Glin (Al),
Kadm (Cd), Tytan(Ti), Żelazo (Fe), Mangan (Mn)
Bezolejowy kompresor powietrza: wydajność minimum 50l/min, 6 bar
Zasilanie: 230V/50Hz
Notebook: matryca minimum 15,6’’, natywna rozdzielczość 1366 x 768;
procesor: minimum 2,4 GHz, pamięć cache minimum 3 MB, obsługa
instrukcji 64-bit, minimum dwurdzeniowy, procesor ze zintegrowanym
rdzeniem graficznym; pamięć RAM minimum 4 GB, dysk twardy minimum
500 GB, karta graficzna minimum 512 MB niezintegrowana z płytą główną,
wbudowany napęd DVD-RW, kamera internetowa, bluetooth, Wi-Fi,
Windows 7 PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie
systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem do danego
urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością Downgrade do Windows XP lub
Windows Vista), Microsoft Office 2010 Pro PL, torba przenośna
Gwarancja: minimum 18 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja (dostosowanie niezbędnych przełączy do uruchomienia aparatu) i
pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu
w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
75
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 19. Mineralizator/ekstraktor mikrofalowy
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Generator wysokich
częstotliwości
Kontrola procesu
Mineralizator/
ekstraktor
mikrofalowy
Układ naczyń
wysokociśnieniowych
Układ naczyń do dużej
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Ilość magnetronów: jeden
Moc magnetronu: minimum 1600 W
Kontrola temperatury: w naczyniu referencyjnym
Odczyt temperatury: we wszystkich naczyniach
Maksymalna temperatura mineralizacji: co najmniej 300C
Kontrola ciśnienia we wszystkich naczyniach
Odczyt ciśnienia w naczyniu referencyjnym
Maksymalne ciśnienie mineralizacji: co najmniej 100bar
Czujnik oparów organicznych
System mieszadeł magnetycznych
Rotor segmentowy: minimum 12 pozycyjny na naczynia ciśnieniowe
100ml
Możliwość mineralizacji jednoczesnej: we wszystkich 12 pozycjach rotora
Zabezpieczenie naczyń: dyski bezpieczeństwa
Maksymalna temperatura mineralizacji: co najmniej 300C
Zestaw teflonowych naczyń ciśnieniowych do mineralizacji: zestaw
minimum 5 sztuk kompletnych naczyń standardowych oraz kompletne
naczynie referencyjne (kontrolne)
Rotor: minimum 40 pozycyjny na naczynia ciśnieniowe minimum 55ml
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
76
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
przepustowości
Układ odprowadzania
oparów
Sterowanie
Układ zasilania
mineralizatora
Warunki dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Możliwość mineralizacji jednoczesnej we wszystkich 40 pozycjach rotora
Zabezpieczenie naczyń: dyski bezpieczeństwa
Maksymalna temperatura mineralizacji: co najmniej 260C
Zestaw teflonowych naczyń ciśnieniowych do mineralizacji: zestaw
minimum 60 sztuk kompletnych naczyń wykonanych z TFM
System wyciągowy zintegrowany w piecu do mineralizacji
TAK
Wbudowany panel kontrolny
Wbudowane oprogramowanie: możliwość zapamiętywania do 100 metod z
własnymi nazwami
Zasilanie: 230V/50Hz
TAK
Gwarancja: minimum 18 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym
przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
77
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 20. Zestaw chromatograficzny do analizy próbek gazowych i ciekłych
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Zestaw
chromatograficzny
do analizy próbek
gazowych
i ciekłych,
trójkanałowy
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Dwa niezależne piece
kolumn z niezależnym
programowaniem
temperatury
Dozownik podziałowy,
automatyczny,
uniwersalny,
z programowalną
temperaturą odparowania
Zawór gazowy
automatyczny
Piec zaworów
Detektor cieplno-
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Schemat linii gazowych dozowniki-kolumny-detektory pokazany jest na
załączonym Rysunku 1
Zakres temperatury: nie mniej niż 450oC
Liczba programów temperatury: minimum 24
Programowalna szybkość narostu temperatury: minimum 100oC/min w
całym zakresie pracy
Dwa dozowniki
Programowalna temperatura: nie mniej niż w zakresie do 450oC
Elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia dozownika: programowanie co
najmniej 20 narostów ciśnienia
Automatyczny czujnik startu zamontowany na dozowniku
Możliwość pracy z kolumnami o średnicach 0,1-0,53 mm
Zawór gazowy 6-cio portowy dwupozycyjny z siłownikiem
pneumatycznym
Temperatura pracy: minimum 225oC
Objętości pętli dozujących: 100 i 250 mikrolitrów
Programowanie temperatury: nie mniej niż w zakresie do 450°C
Zabezpieczenie zależne od uszczelnienia zainstalowanego w zaworze
Z jedną linią transferową
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
78
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
przewodnościowy TCD
Detektor płomieniowojonizacyjny FID
Detektor masowy
Autosampler do próbek
ciekłych
Załącznik nr 1 do SIWZ
Programowanie temperatury: nie mniej niż w zakresie do 450°C
Umożliwiający podłączenie kolumn: pakowanych i kapilarnych
Czułość: minimum 300 pg/mL dla butanu
Liniowość: minimum 106
Elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia
Zabezpieczenie czujników (filamentów)
Programowanie temperatury: nie mniej niż w zakresie do 450°C
Czułość: minimum 2pgC/sek
Liniowość: minimum 107
Elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia
Dysza ceramiczna minimalizująca wpływ temperatury na parametry
przepływu gazu
Czujnik zaniku płomienia
Typ: pułapka jonowa (IonTrap)
Zakres mas: co najmniej do 650 amu
Pompa turbomolekularna: wydajność co najmniej 80L/s
Miernik próżni
Szybkość skanowania: minimum 5500 amu/s
Maksymalna temp. linii transferowej: 350°C
Tryby pracy: SIM (SIS); full scan; MSn (n≥6)
Czułość dla 1pg OFN (EI fullscan): minimum 50:1
Liniowość: minimum 103
Taca próbek: minimum 10 pozycyjna na fiolki 2ml
Programowalna szybkość nastrzyku
Możliwość wykonywania nastrzyków o dużej objętości do 50 µl
Możliwość rozbudowy o moduł SPME
Strzykawki do autosamplera 10µl: minimum 6 szt.
Fiolki do autosamplera o pojemności 2 ml: minimum 500 szt.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
79
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Oprogramowanie
sterujące systemem
Komputerowy sterownik
Załącznik nr 1 do SIWZ
Preferowany język polski (dopuszcza się oprogramowanie w języku
angielskim)
Sterujące chromatografem oraz umożliwiające zbieranie danych, pracujące
w środowisku Windows
Komunikacja PC-GC w oparciu o interface Ethernet (TCP/IP)
Stacja bazowa: : nie gorsza niż: procesor: liczba rdzeni: minimum 2,
częstotliwość taktowania: 3,2 GHZ, pamięć cache L1: minimum 64kB,
pamięć cache L2: minimum 256 kB, pamięć cache L3: minimum 4 MB,
wbudowany i zintegrowany kontroler pamięci, wbudowana karta graficzna,
wirtualizacja, obsługa instrukcji 32-bit i 64-bit, dołączony wentylator;
pamięć RAM: minimum 4 GB, twardy dysk: minimum 1Tb, nagrywarka
DVD +/-/-R/RW, karta graficzna minimum 1 GB niezintegrowana z płytą
główną, karta firewire (IEEE1394) , Windows 7 Pro PL 32-bit
(Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie systemu operacyjnego
kompatybilnego z oprogramowaniem do danego urządzenia, tj. Windows 7
z możliwością Downgrade do Windows XP lub Windows Vista), Microsoft
Office Pro PL, Statistica PL pakiet zaawansowany (licencja akademicka)
Monitor LCD 19’’: matryca aktywna, TFT, rozdzielczość nominalna:
1280x1024 pikseli, format 5:4, jasność: minimum 250cd/m2, kontrast:
minimum 450:1, złącza: D-Sub 15 pin, kąt widzenia w poziomie: minimum
160 stopni (C/R 10:1), kąt widzenia w pionie: minimum 160 stopni (C/R
10:1)
Drukarka: kolorowa drukarka laserowa, prędkość druku 12 str./min mono i
8 str./min. w kolorze. Druk dwustronny ręczny. Łączność: USB, Ethernet
10/100, bezprzewodowa - IEEE 802.11b/g/n. Rozdzielczość minimum 600
dpi (mono i kolor). Pamięć 128 MB. Wyposażenie: standardowe producenta
+ dodatkowy zestaw tonerów
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
80
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Stacja obróbki danych
Układ zasilania
chromatografu
Wyposażenie dodatkowe
Generator powietrza
ZeroAir
Załącznik nr 1 do SIWZ
Notebook: matryca minimum 14’’, natywna rozdzielczość 1366 x 768
pikseli, procesor: dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania: minimum 2.4
GHz; pamięć RAM minimum 3 GB, dysk twardy minimum 500 GB, karta
graficzna minimum 512 MB niezintegrowana z płytą główną, wbudowany
napęd DVD-RW, kamera internetowa, barwna obudowa, bluetooth, WiFi,
Windows 7 PL 32-bit (Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie
systemu operacyjnego kompatybilnego z oprogramowaniem do danego
urządzenia, tj. Windows 7 z możliwością downgrade do Windows XP lub
Windows Vista), Microsoft Office 2010 Pro PL, torba przenośna
Zasilanie: 230V/50Hz
Zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy:
kapilary, stożki, nakrętki, bezpieczniki, narzędzia, filtry gazów (tlen i woda)
dla gazu nośnego
Kolumny kapilarne:
- Select Permanent Gases lub równoważna
- DB-5ms 30m x 0,25mmID x 0,25µm lub równoważna
- Select PAH 30m x 0,25mmID x 0,15µm lub równoważna
Wydajność: minimum 1500 ml/min
Filtr cząstek stałych: minimum 5 µm
Czystość powietrza (zawartość HC): maksymalnie 0,1 ppm HC
Ciśnienie wyjściowe regulowane: w zakresie do min. 6 bar
Przyłącze gazu: 1/8”
Zasilanie: 230V/50Hz
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
81
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
Gwarancja: minimum 18 miesięcy
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz dostępność części przez minimum 5 lat
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja (dostosowanie niezbędnych przełączy do uruchomienia aparatu) i
pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aparatu
w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
82
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Rysunek 1. Schemat linii gazowych dozowniki-kolumny-detektory chromatografu gazowego
Pętla dozująca
Wylot próbki gazowej
Gaz nośny
Split-vent
Dozownik
split/splitless
Wylot próbki gazowej
6
5
Kolumna
kapilarna
Gaz nośny
1
Zawór 2
gazowy
4
3
Dozownik
split/splitless
Detector
masowy
MS/MS
Split-vent
Kolumna
kapilarna
metanizer
Detektor FID
Detektor TCD
83
Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Zadanie 21. Zestaw do wirowania prób środowiskowych różnych objętości
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa
aparatu / urządzenia /
systemu
Zestaw do
wirowania prób
środowiskowych
różnych objętości
Podzespół / komponent /
układ
[opis]
Parametr / funkcja
Parametry graniczne
Aparat fabrycznie nowy z niezbędnym osprzętem gwarantującym
uruchomienie i pracę bez konieczności dokonywania dodatkowych
zakupów
Wirówka nastołowa, wentylowana, wymiary nie większe niż 36/60/68 cm
(wysokość z zamkniętą pokrywą/szerokość/głębokość) i ciężar bez rotorów
nie mniejszy niż 85 kg
Maksymalna pojemność: minimum 4 x 750 ml
Maksymalne obroty: minimum 15 200 rpm
Maksymalne RCF: minimum 25 300 x g
Rotor wychylny o pojemności 4 x 750 ml i RCF minimum 4.700 x g
Sekcja 1: wirowania prób
Wymienny rotor kątowy o pojemności 6 x 250 ml i RCF minimum
dużej objętości – wirówka
18.500 x g
nastołowa z wymiennymi
Objętości wirowanych prób na rotorze wychylnym: 750 ml, 250 ml, 100 ml,
rotorami, zakres objętości
50 ml typu Falcon, 15 ml typu Falcon, 10 ml (w zestawie rotora niezbędne
wirowanych cieczy do
adaptery na te pojemności)
750ml
Objętości wirowanych prób na rotorze kątowym: 250 ml, 50 ml typu
Falcon, (w zestawie rotora niezbędne adaptery na te pojemności)
System mocowania rotora: mocowanie zatrzaskowe nie wymagające użycia
narzędzi
Sterowanie: panel LCD z odporną na ew. zalanie klawiaturą foliową
Programowanie: min. 99 programów, w tym 5 programów o dostępie
bezpośrednim
Parametry
wymagane
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
84
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Sekcja 2: wirowania prób
o małej objętości –
wirówka nastołowa,
wysokoobrotowa, z
wymiennymi rotorami,
zakres objętości
wirowanych cieczy od
mikrolitrów do 400 ml
Sekcja 3:
przechowywania prób w
postaci zawiesin –
chłodziarka laboratoryjna
Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakres programowalnego czasu pracy: do 10 h lub praca ciągła
Poziom hałasu: maksymalnie 64 dB
Wirówka nastołowa, wentylowana, wymiary nie większe niż 36/45/62 cm
(wysokość z zamkniętą pokrywą/szerokość/głębokość) ) i ciężar bez
rotorów nie mniejszy niż 55 kg
Maksymalna pojemność: minimum 4 x 400 ml
Maksymalne obroty: minimum 15 200 rpm
Maksymalne RCF: minimum 25 800 x g
Rotor kątowy szybkoobrotowy o pojemności 6 x 100 ml i RCF minimum
18.500 x g
Wymienny rotor kątowy o pojemności 30 x 15 ml i RCF ok. 5.000 x g
Objętości wirowanych prób na rotorze kątowym szybkoobrotowym: 94 ml,
50 ml typu Falcon, 15 ml typu Falcon, ok. 10 ml (w zestawie rotora
niezbędne adaptery na te pojemności)
Objętości wirowanych prób na wymiennym rotorze kątowym: 15 ml i
10 ml (w zestawie rotora niezbędne adaptery na te pojemności)
System mocowania rotora: mocowanie zatrzaskowe nie wymagające użycia
narzędzi
Sterowanie: panel LCD z odporną na ew. zalanie klawiaturą foliową
Programowanie: minimum 6 programów o dostępie bezpośrednim
Zakres programowalnego czasu pracy: do 10 h lub praca ciągła
Poziom hałasu: maksymalnie 61 dB
Wymiary ok. 60x66x196 cm (szer./gł./wys.), pojemność 400L, drzwi
przeszklone, wnętrze ze stali nierdzewnej pokryte wysokowytrzymałym
tworzywem : 3 półki druciane, 3 szuflady aluminiowe, chłodziarka w
wykonaniu mobilnym.
Zakres temperatury od +2 do +15oC, cyfrowa regulacja, alarm temperatury,
odszranianie automatyczne, wymuszony obieg powietrza, izolacja 50 mm
poliuretan, rozdzielczość 0,1oC, dokładność nie gorsza niż +/- 0,3oC,
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
85
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Akcesoria i dodatkowe
wyposażenie
Załącznik nr 1 do SIWZ
ciekłokrystaliczny alfanumeryczny wyświetlacz LCD ze zintegrowaną
klawiaturą foliową odporną na zalania.
Kontroler z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego i rozbudowanym
systemem alarmów.
Dodatkowo kontroler musi mieć możliwość zabezpieczenia hasłem
chroniącym zadane parametry chłodziarki przed nieautoryzowanymi
zmianami ustawień.
Panel kontrolny z możliwością personalizacji zakresu wyświetlanych
parametrów.
Alarm dźwiękowy i wizualny podstawowych stanów awaryjnych takich jak:
zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, otwarcia drzwi, awarii zasilania,
zanieczyszczenia skraplacza, awaria czujnika temperatury (w przypadku
awarii czujnika temperatury kontroler musi zapewnić stabilną pracę
urządzenia do czasu interwencji serwisu)
Butelki wirówkowe, kompatybilne z rotorem wychylnym sekcji 1, o
pojemności 250 ml, polipropylenowe, zakręcane, wytrzymałość 13200g –
minimum 32 szt.
Probówki wirówkowe, kompatybilne z rotorem wychylnym (adapterami)
sekcji 1: 100 ml, PP, do 5000g – minimum 40 szt.; 50 ml z zakrętką, PP,
skalowane, do 15000g, minimum – minimum 500 szt.; 15 ml z zakrętką,
PP, skalowane, do 15000g – minimum 500 szt.; 10 ml, do 3000 g –
minimum 450 szt.
Butelki wirówkowe, kompatybilne z rotorem kątowym sekcji 1, o
pojemności 250 ml, poliwęglanowe, zakręcane, szeroki otwór,
wytrzymałość 27000g – minimum 20 szt.
Probówki wirówkowe, kompatybilne z rotorem kątowym
szybkoobrotowym (adapterami) sekcji 2: 100 ml, PP kopolimer, do 50000g
– minimum 30 szt.; 50 ml z zakrętką, PP, skalowane, do 15000g –
minimum 500 szt.; 15 ml z zakrętką, PP, skalowane, zakręcane, do 7800g -
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
86
Oznaczenie sprawy: PN/04-2011/DZP
Wymagania dodatkowe
Załącznik nr 1 do SIWZ
minimum 500 szt.;
Probówki wirówkowe, kompatybilne z wymiennym rotorem kątowym
(adapterami) sekcji 2: 15 ml, PP kopolimer, do 50000g – minimum 60 szt.;
10 ml, PP kopolimer, zakręcane, do 50000g – minimum 60 szt.
Statywy i stojaki: stojak na próbówki 100 ml (otwory 45mm) - minimum 10
sztuk, stojak na próbówki 50 ml (otwory 30 mm) – minimum 10 szt., stojak
na próbówki 10m (otwory ok. 17 mm) – minimum 10 szt.
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Bezpłatny serwis gwarancyjny
Serwis pogwarancyjny oraz bezpłatny coroczny przegląd okresowy przez 5
lat (3 lata po okresie gwarancji)
Autoryzowany serwis producenta (załączyć autoryzację)
Lokalizacja serwisu: Polska
Czas reakcji serwisu: maksymalnie 72h od momentu zgłoszenia usterki
Instrukcja obsługi: preferowany język polski (dopuszcza się instrukcję
obsługi w języku angielskim) w wersji papierowej i elektronicznej
Instalacja i pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie w zakresie
obsługi aparatu w miejscu użytkowania aparatury w terminie uzgodnionym
przez strony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
87
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards